29.09.2013 Views

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Persoonlijk en <strong>de</strong>skundig<br />

advies. Dat is ons i<strong>de</strong>e.<br />

Als on<strong>de</strong>rnemer bent u meer dan welkom bij <strong>de</strong> grootste bank voor mid<strong>de</strong>n- en kle<strong>in</strong>bedrijf. Voor een<br />

goed gesprek <strong>met</strong> adviseurs die van alle markten thuis zijn. En al uw bankzaken bun<strong>de</strong>len we <strong>in</strong> een<br />

overzichtelijk pakket. Wel zo gemakkelijk.<br />

Bel voor een afspraak (030) 287 80 00 of kijk op<br />

www.rabobank-utrecht.nl<br />

Toonaangevend<br />

<strong>in</strong> acountancy en<br />

fiscale adviezen<br />

On<strong>de</strong>rnemers zijn succesvoller bij <strong>de</strong><br />

Rabobank.<br />

Rabobank. Een bank <strong>met</strong> i<strong>de</strong>eën.<br />

Om succesvol te kunnen on<strong>de</strong>rnemen is doorgaans veel<br />

kennis nodig. Kennis om besliss<strong>in</strong>gen te kunnen nemen,<br />

maar ook om <strong>de</strong> resultaten van <strong>de</strong>ze besliss<strong>in</strong>gen te<br />

beoor<strong>de</strong>len. En u als vrouwelijke on<strong>de</strong>rnemer moet <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

besluitvorm<strong>in</strong>g nogal wat vragen zien te beantwoor<strong>de</strong>n.<br />

Wat wil ik bereiken? Wat heb ik daarvoor nodig?<br />

Wat zijn <strong>de</strong> risico’s? Doorgaan of afhaken?<br />

Blömer helpt u bij <strong>de</strong> beantwoord<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze en an<strong>de</strong>re vragen.<br />

Wij zijn een toonaangeven<strong>de</strong>, mid<strong>de</strong>lgrote accountantsorganisatie <strong>in</strong><br />

regio Utrecht. Al ruim 90 jaar <strong>de</strong>skundig op het gebied van alles wat<br />

voor on<strong>de</strong>rnemers f<strong>in</strong>ancieel en fiscaal van belang is. Laagdrempelig<br />

en persoonlijk betrokken, <strong>met</strong> een open oor en oog voor het welzijn<br />

van uw bedrijf.<br />

Neem contact <strong>met</strong> ons op voor een vrijblijvend gesprek.<br />

Krijtwal 1 | 3432 ZT Nieuwege<strong>in</strong> | T: 030 - 605 85 11<br />

E: <strong>in</strong>fo@blomer.com | I: www.blomer.com<br />

<strong>Entre</strong> Nous wordt vijf keer per jaar verstuurd naar <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>,<br />

netwerk voor vrouwelijke on<strong>de</strong>rnemers <strong>in</strong> <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie Utrecht.<br />

Secretariaat: Steenarend 44 - 3435 GW Nieuwege<strong>in</strong> - T (030) 243 65 93 - <strong>in</strong>fo@<br />

entrefemmes.nl - www.entrefemmes.nl Redactie: Anne Begheyn, Carol<strong>in</strong>e<br />

Franssen, Ria <strong>de</strong> Jong, Jenny L<strong>in</strong>dhout, Heleen Scheer, Monique van <strong>de</strong> Ven.<br />

Fotografie: Jeannette Schols e.a. E<strong>in</strong>dredactie: Cor<strong>in</strong>ne Bekker, 100% Bekker,<br />

Utrecht. Vormgev<strong>in</strong>g: Elsbeth Kool, Kool<strong>de</strong>sign, Utrecht Drukwerk en mail<strong>in</strong>g:<br />

Colorspace, Wijk bij Duurste<strong>de</strong><br />

Nieuwsgierig naar...<br />

door Monique van <strong>de</strong> Ven<br />

… Diana Stout van Adm<strong>in</strong>ister<br />

adm<strong>in</strong>istratieve diensten <strong>in</strong> Utrecht<br />

Talent<br />

Mijn verborgen talent? Ik kan mooi z<strong>in</strong>gen!<br />

De passie voor z<strong>in</strong>gen heb ik ont<strong>de</strong>kt op <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lbare<br />

school. Maar ik heb nooit gezongen <strong>in</strong> een band of een<br />

koor, het bleef bij “muziek op zol<strong>de</strong>r”. Inmid<strong>de</strong>ls word<br />

ik regelmatig naar voren geschoven, op een feestje of<br />

bijeenkomst: “Diana kan mooi z<strong>in</strong>gen”. Bij het vorige lustrum<br />

van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong> heb ik Inspiratie van Mathil<strong>de</strong> Sant<strong>in</strong>g<br />

gezongen, tij<strong>de</strong>ns het ontbijt.<br />

Concer t<br />

Bij <strong>mijn</strong> veertigste verjaardag was het nu of nooit: ik huur<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> Blauwe Zaal van <strong>de</strong> Schouwburg <strong>in</strong> Utrecht af en gaf<br />

een concert voor familie, vrien<strong>de</strong>n en relaties. Bij wijze van<br />

verjaardagsfeest speel<strong>de</strong>n we twee uur lang <strong>mijn</strong> favoriete<br />

nummers. Ik heb een gelegenheidsband samengesteld, <strong>met</strong><br />

vrien<strong>de</strong>n en kennissen… en het was geweldig.<br />

Smaakt naar meer<br />

Een van <strong>mijn</strong> gasten zei na afloop: ik was niet op jouw<br />

verjaardag, ik was echt een avondje uit! Dat vond ik<br />

een mooi compliment. Stiekem ben ik al bezig <strong>met</strong> het<br />

organiseren van een twee<strong>de</strong> concert. Ik heb een Ipod <strong>in</strong> <strong>mijn</strong><br />

tas, waar<strong>in</strong> ik mooie liedjes bijhoud.<br />

Negen of tien<br />

Of ik nog meer verborgen kanten heb? Ja! Ik heb het<br />

imago “Diana heeft alles goed geregeld”. Maar soms ben<br />

ik perfectionistisch en dat geeft me dan stress. Gelukkig<br />

wordt het steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r. Tegenwoordig kan ik zeggen: ik<br />

ga voor een tien, maar een negen is ook goed. En z<strong>in</strong>gen is<br />

een goe<strong>de</strong> graad<strong>met</strong>er. Als ik een tijdje niet heb gezongen<br />

weet ik dat ik niet lekker <strong>in</strong> <strong>mijn</strong> vel zit. Dan <strong>de</strong>nk ik: da’s<br />

niet goed, Stout! Dan weet ik dat ik weer moet z<strong>in</strong>gen…. Dat<br />

doet me altijd goed!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!