Brim 2013 SCEZ 17-10-2012.pdf

scez.nl

Brim 2013 SCEZ 17-10-2012.pdf

Brim 2013

Toelichting op de

nieuwe regeling

Renate Pekaar

SCEZ 17 oktober 2012


Programma

• Korte terugblik Brim, Brim 2011 en overgangsjaar 2012

• Belangrijkste wijzigingen Brim 2013

• Vragen? Mogen ook tussendoor

2


Brim sinds 2006

• Subsidie of lening voor instandhouding rijksmonumenten

• Subsidie op basis van zesjaren instandhoudingsplan;

3

planmatig onderhoud stimuleren

• Instandhoudingsplan bestaat uit:

- inspectierapport

- zesjaren begroting

- werkomschrijving/bestek

- foto’s en/of tekeningen


Brim 2011 Aanleiding

• Evaluatie Brim: de instandhoudingsregeling werkt, maar er is ook kritiek:

4

- te hoge administratieve lasten

- te lage maximale subsidiabele kosten

- koppeling met monumentenregister (één aanvraag per monumentnummer)

• Introductie rijksbreed Uniform Subsidiekader

• Modernisering Monumentenzorg;

vereenvoudigingen en verbeteringen


Brim 2011 Wijzigingen

• Minder categorieën

• Sommige subsidiepercentages en maximale subsidiabele kosten verhoogd

• Groene en archeologische monumenten

• Aanvraag niet meer per monumentnummer, maar per zelfstandige eenheid

• Eigenaar meer centraal;

5

- keuze lening in plaats van subsidie

- meerdere eenheden per aanvraag


Brim 2012 overgangsjaar

• In afwachting van evaluatie en structurele wijzigingen Brim 2013

• Loting zoals in 2011 voorkomen

• Maximale subsidiabele kosten verlaagd

• Voorrang voor ‘afvallers en herindieners’

• ‘Kleintjes eerst’

6


Brim-evaluatie

Brim evaluatie

Brim werkt:

• Eigenaren gaan planmatiger in standhouden

• Grote, dure restauraties worden beperkt

Echter:

• Grote aantal afwijzingen van laatste jaren zorgt voor

7

onvoorspelbare regeling.


Brim 2013

Uitgangspunten:

- Meer zekerheid

- Meer maatwerk

- Versobering

- Meerjarenplan blijft

- Beleidskeuzes (o.a. kerken, werelderfgoed)

Treedt inwerking op 1 januari 2013

8


Brim 2013

Belangrijkste wijzigingen:

• Meer eenvoud en versobering;

9

één subsidiepercentage

• Meer maatwerk; herbouwwaarde

• Meer voorspelbaarheid;

indieningstermijn

voorrangscriteria bij overvraag

• Betere beheersbaarheid;

Groen en archeologie apart budget

• Kerken; geen subsidie voor leegstand


Eén n subsidiepercentage

• Vraag vanuit veld:

10

liever allemaal wat minder subsidie

dan ieder een kleine kans op wat meer subsidie

• Versobering: subsidiepercentages naar 50%

• Kabinetsbeleid: meer geld uit de markt

• Ook vereenvoudiging: ieder zelfde percentage


Meer maatwerk

Herbouwwaarde HBW

Maximale subsidiabele kosten (MSK) was probleem:

voor grote te weinig, voor kleintjes weer ruim

11

2009: MSK kerken 700.000 > te ruim voor kleine kerken

2012: MSK kerken 100.000 > te krap voor grote kerken

Ook bij categorie overig objecten te uiteenlopend voor één MSK

Advies evaluatie: gebruik HBW voor bepalen maximum


Herbouwwaarde (HBW)

• HBW is maat voor grootte object plus ‘rijkheid’

12

(ornamenten, decoraties, materiaal)

• 0,5% HBW: is voldoende voor sober onderhoud


Herbouwwaarde (HBW)

• De herbouwwaarde moet door een verzekeringsmaatschappij zijn

geaccepteerd.

• HBW verzekerde monumenten: blijkt uit verzekeringspolis of uit

taxatierapport waarnaar polis verwijst

• HBW niet verzekerde monumenten: blijkt uit door een verzekeringsmaatschappij

geaccepteerde taxatie, bijvoorbeeld offerte

13


HBW Molens

• Geen verband HBW en onderhoudskosten

molens.

• Molens hebben een kortere restauratiecyclus

en zijn onderhoudsgevoeliger dan overige

gebouwde monumenten.

• Daarom: MSK van € 60.000,- bij molens

(met 50% bijdrage van eigenaar komt dit

neer op max. € 30.000,- subsidie).

14


HBW voorbeeld grote kerk

15

HBW = € 80.000.000

Maximale subsidie voor 6 jaar:

€ 80 miljoen x 0,5% x 6 jaar =

€ 2,4 mln. max. subsidiabele kosten

x 50% = € 1,2 mln. max. subsidie


HBW voorbeeld klein kerkje

16

HBW = € 1.500.000

Maximale subsidie voor 6 jaar:

€ 1.500.000 x 0,5% x 6 jaar =

€ 45.000 max. subsidiabele kosten

x 50% = € 22.500 max. subsidie


HBW voorbeeld kasteel

17

HBW = € 10.000.000

Maximale subsidie voor 6 jaar:

10 miljoen x 0,5% x 6 jaar =

€ 300.000 max. subsidiabele kosten

x 50% = € 150.000 max. subsidie


HBW voorbeeld buitenplaats optelsom

18

HBW kasteel = 20.360.000

HBW bouwhuis = 2.000.000

HBW stal = 800.000

HBW brug = 500.000

HBW oranjerie = 1.500.000

HBW tuinmuur = 1.000.000

HBW 4 trapjes = 80.000

Totaal max. subsidie 6 jaar:

bijna € 400.000


Drempelbedrag

Subsidie wordt niet verstrekt als subsidiabele kosten lager zijn dan:

• € 3000,– voor beschermde archeologische monumenten en

• € 6000,– bij overige beschermde monumenten

19


Meer voorspelbaarheid

• Meerjarenoverzicht: subsidievraag en –beschikbaarheid

min of meer in balans. Kleine overvraag verwacht.

• 42,7 mln per jaar beschikbaar (voor overige monumenten)

• Mocht er in een jaar overvraag ontstaan, dan is

prioriteringssysteem nodig.

20


Indienings- Indienings en beslistermijn

Indienen van 1 februari tot en met 31 maart

(voor subsidie in zes daaropvolgende jaren)

• ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ geldt niet meer

• er wordt niet geloot

• opvragen van aanvullende informatie heeft geen gevolgen

Voor 1 september wordt gelijktijdig op de aanvragen beslist

21


Voorrang bij overvraag

1. Werelderfgoed (vanwege speciale

verantwoordelijkheid die het rijk

hiervoor heeft);

2. professionele organisaties voor

monumentenbehoud

22

(omdat zij het op professionele

wijze in stand houden van een

groot monumentenbezit als

hoofdactiviteit hebben)


Voorrang bij overvraag

Overig budget verdeeld over grotere en kleinere monumenten:

• 25% voor monumenten met HBW > € 8,3 miljoen

• 75% voor monumenten met HBW < € 8,3 miljoen

Daarbij geldt: kleinste aanvragen eerst

23


Groen en archeologie

Afzonderlijke budgetten

Groen Brim 2013: 5 mln.

24

• Toekenningen Groen in 2010: 4,6 mln.

• Toekenningen Groen in 2011: 4,2 mln.

• Historische gelden: 4,2 mln.

Archeologie Brim 2013: budget blijft 0,8 mln.


Groen en archeologie

• voor Groen: aangepaste leidraad subsidiabele kosten:

25

alleen sober onderhoud

• geen HBW

• geen maximaal subsidiebedrag

• ook 50% eigen bijdrage


Professionele organisaties

Krijgen veel voordelen in Brim 2013:

• Administratief: gecombineerde aanvraag

• Marginale toets op aanvraag

• Prioriteit bij verdeling budget

• Woonhuizen in bezit van professionele

organisatie krijgen subsidie

Daarom: aanscherpen criteria professionele

organisaties

26


Kerken

• Vergen veel onderhoud;

27

vragen groot deel subsidiebudget

• Probleem: leegstand

• Daarom: verklaring van bestendig gebruik

- voor 6 jaar

- voor religieuze of andere functies

• Dit speelt getalsmatig en beleidsmatig

vooral bij de kerken, daarom niet bij

andere categorieën.


Subsidiabele kosten

Systematiek Leidraad grotendeels hetzelfde

Restauratiewerkzaamheden mogelijk, maar gelet op hoogte

subsidiebedragen voornamelijk onderhoud

Nieuwe paragraaf Groen: onderscheid onderhoud en restauratie

28


Wat blijft hetzelfde

Manier van indienen:

• Zesjaren instandhoudingsplan: inspectierapport, begroting,

bestek/werkomschrijving, foto’s en evt. tekeningen

• Aanvraagformulier (begin november op website)

• Begroting volgens model (begin november op website)

Onderscheid woonhuizen (lening m.u.v. decentrale overheden en

professionele organisaties) en overige monumenten (keuze

subsidie of lening)

29


Meer informatie

Zie www.cultureelerfgoed.nl/brim voor o.a.:

- handige Factsheet Wijziging instandhoudingsregeling: Brim 2013

- meer informatie over de Brim-evaluatie

- Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013)

- Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

- Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten

Voor eigenaren: www.monumenten.nl

Voor vragen en reacties: info@cultureelerfgoed.nl

30

More magazines by this user
Similar magazines