NIEUWSBRIEF JUNI 2009 - Ondernemend 3B

ondernemend3b.nl

NIEUWSBRIEF JUNI 2009 - Ondernemend 3B

NIEUWSBRIEF JUNI 2009


Nieuwsbrief Ondernemend 3B

Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van Ondernemend 3B. Wist u trouwens dat wij informatie

welke voor u als ondernemer in de gemeente Lansingerland belangrijk kan zijn op de

website zetten? Hier vindt u dus bijvoorbeeld actuele informatie over onderwerpen m.b.t.

wegafsluitingen en een crisismeldpunt bij de KvK. Het is dus de moeite waard regelmatig

even een kijkje te nemen op onze website. Hier vindt u ook onze activiteitenkalender! De

laatste ledenbijeenkomst werd georganiseerd op dinsdag 12 mei bij Heembouw B.V. op

het Bedrijvenpark Oudeland. Stefan van der Zwet (directeur Heembouw Holding) gaf een

boeiende en inspirerende lezing over “lean” bouwen. Heembouw past met succes, de werkwijze

van Toyota voor het bouwen van auto’s, toe op hun bouwactiviteiten van o.a. kantoorpanden.

De midzomeractiviteit staat gepland op woensdag 24 juni. In Outdoor Valley (Bergschenhoek)

gaan we voor wie wil een interessante workshop houden met het thema “Zelfkennis”,

met elkaar sportief zijn, een borrel drinken en ’s avonds aan de BBQ. Een aparte uitnodiging

heeft u inmiddels ontvangen van onze activiteitencommissie per post.

Natuurlijk houden wij u ook op de hoogte middels deze nieuwsbrief maar deze wordt

ongeveer 1x per kwartaal verzonden. Voor het laatste nieuws kunt u altijd terecht op

www.ondernemend3b.nl

Economisch Platform Lansingerland

Zoals u, indien u op bij de algemene ledenvergadering

aanwezig was, gehoord heeft zijn er twee bestuursleden

Geert Schaap en Philip van Breukelen die zich bezig

houden met het Economisch Platform. In het platform

wordt nagedacht en gewerkt aan een duurzame economische

ontwikkeling van de gemeente Lansingerland.

Opgesteld werden 10 verbeterpunten die de leidraad zijn

voor een breed gedragen Economische Agenda. Aan alle

verbeterpunten wordt voortvarend gewerkt en aan de orde

komen: Terugdringing regelgeving; Bleizo Plus; Revitalise

ring Hoefslag; KVO; Greenport; Ondernemersloket,

Samenwerking tussen school en bedrijfsleven (SOB);

Arbeids(re)integratie; Toekomstvisie Lansingerland;

Integraal Verkeers-en Vervoersplan.

Voor het Economisch Platform is het belangrijk dat er

vanuit het bedrijfsleven door u als ondernemer in de

gemeente Lansingerland, input wordt gegeven. Alle

agendapunten worden minstens 2x per jaar geëvalueerd,

dit is voor het eerst gebeurd op 30 maart 2009.

Samenstelling Bestuur en taken.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 17 maart jl.

is het bestuur op een aantal plaatsen gewijzigd. Andrea

Maxwell (voorzitter) en Koen de Veld (met als taakgebied

Onderwijs) hebben beide hun bestuursfunctie neergelegd.

De taak van de voorzitter is overgenomen door

Bram Harder van Novelties Business Gifts B.V. Vorig jaar

was hij al lid geworden van het bestuur. Tevens zijn er

twee nieuwe bestuursleden toegetreden namelijk Edwin

de Kleijn van Aannemersbedrijf Stuit B.V. en Annelies

Koch van Bloembinderij de Nobel.

Op de website kunt u een overzicht vinden van het bestuur

en de onderverdeling in werkgroepen. Tijdens de

bestuursvergadering van 21 april is er een nieuwe takenlijst

vastgesteld i.v.m. de wijzigingen in het bestuur (kijkt

u op www.ondernemend3b.nl).

Oostlanddag

Noteert u 15 oktober 2009 in uw agenda! Op deze dag

presenteren Rabobank en KvK Haaglanden opnieuw de

economische studie “Kracht van het Oostland”. Belangrijke

economische parameters worden opnieuw gemeten

en vergeleken met voorgaande jaren. Hoe staat het Oostland

er nu voor en hoe ziet de toekomst eruit in het licht

van de huidige economische recessie. Ondernemend

3B, OVPN, VNO NCW (Oost), LTO en NOOVA werden uitgedaagd

om een speciaal onderwerp van studie toe te

voegen en dat werd “de kracht en het functioneren van

het Oostlandse netwerk”. Rabobank en KvK Haaglanden

zullen ook hierover verslag doen op 15 oktober. Het werd

voor alle partijen tegelijkertijd het sein om er maar een

grootse netwerkbijeenkomst van te maken met workshops,

informatiestands van o.a. SOB, CWI, KvK en een

fantastische feest met een fl itsende spreker.

U wordt persoonlijk uitgenodigd, informatie zult u regelmatig

in de nieuwsbladen aantreffen en natuurlijk op

www.ondernemend3b.nl

Vraag en aanbod van boventallig personeel

Op 3 april 2009 werd het Werkgeversservicepunt Zoetermeer

geopend! De website is nu operationeel en iedere

werkgever in de regio kan vanaf nu haar/zijn vacatures

plaatsen op www.wgsp-zoetermeer.nl. Ondernemend 3B

is hier in samenwerking met Jolanda Kroon (Projectleider

WGSP Zoetermeer) nauw bij betrokken en gewerkt wordt

aan een mogelijkheid voor Ondernemend 3B leden om

tijdelijk boventallig personeel via deze databank te kunnen

adverteren.

Meldpunt economische crisis Kamer van

Koophandel Den Haag

De Kamer van Koophandel Den Haag heeft een crisismeldpunt

ingericht, 0800-0201045 (gratis). Dit meldpunt

dient om ondernemers de mogelijkheid te bieden in vertrouwen

te praten over onderwerpen waar u als gevolg

van de huidige economische crisis tegenaan loopt.

Ondernemers met vragen over o.a. het ontslaan van

personeel, kredietverlening, schuldhulpverleningsprocedures,

debiteurenbeheer / betalingstermijnen of klantenwerving,

kunnen contact opnemen met bovenstaand

telefoon nummer. Om het voor u als klant makkelijker te

maken contact op te nemen is er een 0800-nummer in

gebruik. Dit nummer is vanaf 23-03-2009 in gebruik.

Einde aan papieren factuur

Ondernemers kunnen vanaf 16-02-2009 facturen

per e-mail verzenden. Elektronische facturen zijn

namelijk net zo veilig en leveren een fl inke besparing op

van papier- en verzendkosten. Het was al mogelijk om

elektronisch facturen te versturen maar deze moesten

aan zoveel voorwaarden van de belastingdienst voldoen

om o.a. de echtheid te controleren. De voorwaarden zijn

per bovengenoemde datum geschrapt, zodat het voor

u net zo makkelijk is om een factuur te mailen. Eisen

aan de inhoud van een factuur zijn overigens niet veranderd.

De wijziging betreft puur de manier van rekeningen

uitwisselen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het

Ministerie van Financiën: www.minfi n.nl

ZZP’ers: VAR verlengt automatisch

Zzp’ers hoeven niet meer elk jaar een nieuwe VAR bij

de Belastingdienst aan te vragen. Vanaf 2010 wordt

de VAR-verklaring na 3 jaar namelijk automatisch

verlengd. Dit is een van de punten uit het actieplan

van het ministerie van EZ dat hinderlijke regels voor

zzp’ers moet verminderen. Andere knelpunten gaan

over het urencriterium, aanbestedingen en overheidscommunicatie.

Meer informatie en het Actieplan: Zelfstandigen

zonder Personeel en zonder Hinderlijke regels kunt

u vinden op: http://www.ez.nl/dsresource?objectid=1

62031&type=PDF

Informatie bijeenkomst Ondernemers Weg en

Land

Het bedrijfsleven in Nederland is vaak het slachtoffer van

criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het dan vaak

om diefstal, vernieling en brandstichting. Omdat individuele

beveiliging niet altijd mogelijk is kiezen steeds

meer ondernemers ervoor dit probleem samen met de

ondernemers die ook op het bedrijven terrein gevestigd

zijn aan te pakken.

In 2004 heeft dit op bedrijvenpark Rodenrijs geleid tot

het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het

uitgangspunt van dit project is een duurzame samenwerking

tussen ondernemers, KvK, gemeente, politie en

brandweer. Het doel is een veilig bedrijventerrein.

Op bedrijventerrein Weg en Land zijn ongeveer 300

ondernemers gevestigd en dit aantal zal in de toekomst

toenemen. Er is op initiatief van Ondernemend 3B tussen

2 op het terrein gevestigde ondernemers, Ondernemend

3B, gemeente en KvK een eerste overleg geweest om te

kijken naar oplossingen voor bijvoorbeeld: inbraken,

onveilige verkeerssituaties, vervuiling, verlichting etc.

Om een goed inzicht te krijgen in de problemen en

oplossingen welke van toepassing zijn op bedrijven terrein

Weg en Land worden ondernemers die hier gevestigd

zijn gevraagd mee te denken. Er zal een bijeenkomst

gehouden worden waarvoor u zich kunt aanmelden en

waar u de mogelijkheid heeft met andere ondernemers

te praten over de veiligheid op het bedrijventerrein. De

knelpunten zullen tijdens deze bijeenkomst, die begin

februari gehouden zal worden, worden geïnventariseerd

en in een presentatie zal de werkwijze van KVO worden

toegelicht.

Indien u mee wilt denken over de toekomst van een

veilig(er) bedrijventerrein Weg en Land kunt u contact

opnemen met Susan Nieuwland van de gemeente

Lansingerland (afdeling Bestuurszaken) of met An-


ton Hollander (Quinton Brandveiligheid BV en tevens

bestuurslid van Ondernemend 3B, adenhollander@

quinton-brandveiligheid.nl en telefoonnummer 010-529

92 82)

Bedrijfsongevallen bij ingeleende uitzendkrachten

Is de werkgever aansprakelijk voor de schade van een

uitzendkracht ingeval van een ongeval tijdens het werk

of tijdens de reistijd? Welke risico’s loopt de werkgever?

Kan de werkgever die risico’s vermijden?

De uitzendkracht heeft een arbeidscontract met het

uitzendbureau, dat daarom de formele werkgever wordt

genoemd. De werkgever leent de uitzendkracht in, zodat

hij de inlener ofwel de feitelijke werkgever is.

Krijgt de werknemer een bedrijfsongeval, dan kan

hij zowel de formele alsook de feitelijke werkgever

aansprakelijk stellen. Die keuze is aan de werknemer.

Hij kan ze allebei aansprakelijk stellen en zodra de ene

betaalt kan hij natuurlijk niet nog eens vergen dat de

ander dan ook betaalt. Wie betaalt is de werknemer om

het even. Het ligt in de rede dat de werknemer zijn pijlen

op beide - formele en feitelijke- werkgevers richt, want

als de ene failliet gaat of onverzekerd blijkt, is er nog

verhaalsmogelijkheid op de ander.

Namens Ondernemend 3B hoop ik dat u weer nuttige tips en/of informatie uit deze

tweede Nieuwsbrief heeft kunnen halen.

Wij hopen u uiteraard weer te ontmoeten bij een van de bijeenkomsten welke wij voor u organiseren.

Wij zien u natuurlijk op onze zomeractiviteit op 24 juni !

Bestuur van Ondernemend 3B

Redactie: Annelies Koch

Layout: DTP-hulp.nl

Als ondernemer kunt u het zich niet permitteren om onverzekerd

te zijn tegen risico’s op schade met (ingeleend)

personeel. Loonkostensubsidies en participatieplaatsen

om mensen aan de slag te helpen. Werkgevers die werknemers

in dienst nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt

of langer dan één jaar werkloos zijn, kunnen

hiervoor een jaar lang subsidie krijgen. Voorwaarde voor

zo’n loonkostensubsidie is onder meer dat het om een

echte baan gaat: een bestaande vacature of een nieuwe

baan die na dat jaar (in beginsel) voortgezet wordt. De

subsidie is maximaal 50 procent van het minimumloon.

Daarnaast komen er participatieplaatsen om mensen

met een bijstandsuitkering of uitkering van het UWV

die moeilijker aan een baan komen, ervaring op te laten

doen met behoud van uitkering. Zo kunnen ze een eerste

stap zetten naar een echte baan. Zij krijgen scholing en

een premie, zodat ze er ook fi nancieel op vooruitgaan.

Dit is de kern van het Wetsvoorstel stimulering

arbeidsparticipatie (Stap), waarmee de Eerste Kamer

heeft ingestemd. Het kabinet wil met deze maatregelen

in deze kabinetsperiode mensen aan de slag helpen die

nu moeilijk aan het werk komen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

www.szw.nl

WETSVOORSTEL KEUZEMOGELIJKHEID IN UITSTEL AOW

Mensen kunnen als ze willen hun AOW straks maximaal 5 jaar later laten ingaan. Zij kunnen aangeven wanneer

zij de AOW willen ontvangen. Als de AOW later ingaat, dan wordt die ook hoger. Het wetsvoorstel waarin dit wordt

geregeld is ingediend bij de Tweede Kamer.

Het doel van het wetsvoorstel is tweeledig:

enerzijds een cultuuromslag bereiken waarbij mensen 65 jaar niet meer als defi nitief eindpunt zien van hun werkzame

leven. Daarnaast krijgt men de keuzemogelijkheid om na 65 de AOW geheel of gedeeltelijk te ontvangen. De

AOW wordt dan een individuele keuze, gebaseerd op de fysieke en fi nanciële mogelijkheden van mensen.

Mensen kunnen er dan voor kiezen werken geleidelijk af te bouwen. AOW is een basispensioenvoorziening voor

mensen die 65 jaar of ouder zijn en rechtmatig in Nederland wonen. De AOW gaat nu in op de eerste dag van de

maand waarin iemand 65 wordt. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid: www.szw.nl

Similar magazines