middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

montfortsite.be

middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

80e jaargang - Nr. 2 - Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus - P708351 - Afgiftekantoor Leuven Mail

De titel van het tijdschrift

blz. 3

middelares

en koningin

Maria in het Tweede Vaticaans Concilie

blz. 10 - 11

In het voetspoor van zijn vader

blz. 26 - 27

MeI - junI 2013

Bekommerd

om

Bekommerd

om mensen

WEES VRUCHTBAAR !

WEES VRUCHTBAAR !


2

Editoriaal

MeI - junI 2013

80e jaargang - Nr. 2 - Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus - P708351 - Afgiftekantoor Leuven Mail

middelares

en koningin

Bekommerd

om

Bekommerd

om mensen

De titel van het tijdschrift

blz. 3

Maria in het Tweede Vaticaans Concilie

blz. 10 - 11

In het voetspoor van zijn vader

blz. 26 - 27

WEES VRUCHTBAAR !

In mei zien we in een normaal jaar en in onze streken,

de vruchten van de aarde ontkiemen. Maar wanneer

we binnen het christelijk geloof over vruchtbaarheid

spreken dan doen we dat meestal met de teksten van

de heilige Paulus: “De vrucht van de Geest is liefde,

vreugde, vrede, geduld, goedheid, geloof, vriendelijkheid,

zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Gal 5, 22).

Een heel programma, dat ons moeilijk helemaal te

beleven lijkt. Maar daarom noemt Paulus dit ook de

“vrucht van de Geest.” De eerste en belangrijkste

vruchtbaarheid komt van de Heilige Geest. Maar de

komst van deze Heilige Geest – die we met Pinksteren

zullen vieren – moet toch met enige inspanning worden

verkregen en met goede zorgen omringd, maar

ook met geduld.

Dit vertelt Jezus in de parabel van de vijgenboom.

De eigenaar zocht reeds drie jaar tevergeefs vruchten

aan de boom en hij beval hem op te ruimen. Maar de

tuinier pleitte voor hem: “Heer laat hem dit jaar nog

staan, ik zal de grond eromheen nog eens omspitten

en bemesten. Als hij dan geen vruchten draagt, kunt

u hem omhakken.” Dit leert ons dat in het leven

niet alles gaat zoals we zouden wensen. Maar dat er

zachtmoedigheid en geduld nodig is. Vooral met onze

medemensen. Ze moeten kunnen groeien en hebben

dikwijls steun nodig.

De vruchtbaarheid moet in Maria wel een geestelijk

hoogtepunt hebben gekend. Zij heeft ontvangen van

de Heilige Geest en als vrucht bracht ze als het ware

de vruchtbaarheid in persoon voort: Jezus, de Zoon

van God. Niemand was zozeer ‘vruchtbare aarde’.

Maar zij is ook diegene bij wie wij onze vruchtbaarheid

kunnen voeden, zoals een kind bij zijn Moeder.

Opdat ook wij stilaan de ‘vrucht van de Geest’ opbrengen,

tot heil van onszelf en onze medemensen.

Ria Buelens, hoofdredacteur

middelares en koningin | mei - juni 2013

Inhoudsopgave

3

De titel van het tijdschrift

F. Fabry

4 - 5

Het jaar van het geloof

F. Fabry

6 - 8

Van heiligen en zondaars

J. Wuyts

9

Lourdes is altijd…

een beetje thuiskomen! (4)

M. Kemseke

10 - 11

Maria in het Tweede

Vaticaans Concilie (4)

G. de Menthière

12 - 13

Gods ogen-blik (18)

J. Meeuws

14 - 15

De goede oude tijd?

P. Trouillez

18

Door Maria

tot de Heilige Geest

G. Mathieu

19 - 22

Wees gegroet…

in Scherpenheuvel

23

Liefde, drie-één

M. T'Joen

24 - 25

Emmaüs heen en terug

A. Rubbens

26 - 27

In het voetspoor

van zijn vader (1)

G. Remaut

28 - 29

Tombola

Lourdes in België

Puzzelbladzijde

30 - 31

Wij bidden voor en met elkaar

32

Montfort-Bedevaarten 2013


DE TITEL VAN HET TIJDSCHRIFT

Zou de titel van ons tijdschrift ‘Middelares en Koningin’ verouderd

zou zijn of niet correct, omdat Jezus Christus de enige ‘middelaar’

is tussen de Vader en ons? Soms krijg ik die vraag en het

Jaar van het Geloof is een goede aanleiding om hier even op

in te gaan. Inderdaad, de titel verwijst naar belangrijke aspecten

van het christelijk geloof.

Jezus de enige

‘middelaar’

Sommigen denken dat Montfort,

vooral met zijn boekje De Ware

Godsvrucht, de persoon van Maria

in het centrum van de belangstelling

wil plaatsten, maar de aandachtige

lezer ontdekt dat Jezus

Christus zijn denken overheerst en

vooral dat Hij nog steeds werkzaam is.

Om Jezus te duiden beperkt Montfort

zich niet tot de evangelies maar

plaatst Hem in het kader van de

hele Bijbel, Eerste en Tweede Testament.

Van bij de aanvang doet God

aan de mensen de plechtige belofte

om een ‘redder’ te zenden. Als er

zoveel tijd overheen is gegaan om

die belofte concreet uit te voeren,

dan is het omwille van het aarzelende

meewerken van de mensen.

Want het is duidelijk: God staat

erop dat mensen vrij meewerken,

maar even duidelijk is dat het gaat

om het zenden van de ‘Redder’,

Jezus Christus, God en mens, onbetwistbaar

DE ‘middelaar’.

Andere

middelaars

Toch zijn er tal van andere middelaars

opgetreden. Van in het begin,

om zijn plan uit te voeren, denkend

aan alle mensen, kiest God enkelen

uit en geeft hen een opdracht mee.

Denk aan Abraham, aan Mozes,

aan Samuel, aan David, aan Jesaja,

aan Jeremia, en tal van anderen

denk aan Maria. Ook valt op

dat al die ‘middelaars’ eenzélfde

antwoord aan de vragende God

hebben gegeven, een kort maar verregaand

engagement: ‘hier ben ik’.

In zijn Galatenbrief overschouwt

Paulus het handelen van God en

schrijft: “Toen de volheid van de

tijd gekomen was heeft God zijn

Zoon gezonden, geboren uit een

vrouw…” Hiermee wordt duidelijk

dat onder al die middelaars, Maria

opvalt, bij haar is het tot een keerpunt

gekomen, God heeft eindelijk

zijn Redder kunnen zenden. Er zijn

veel middelaars geweest, mannen

en vrouwen, maar bij de bemiddeling

van Maria is een keerpunt

ontstaan. Daarom geven wij haar

een titel: zij is Koningin onder de

middelaars.

Nog steeds

nood aan

middelaars

Hiermee sluit Montfort zijn Bijbellezing

niet af, bij het Goede

Nieuws hoort dat het handelen

van God steeds verder gaat.

Bovendien, zo zegt hij, als

gedoopte ben je er zelf bij

betrokken. Zijn redenering is

eenvoudig: zoals God in het

verleden gehandeld heeft, zo

doet Hij nog steeds en Hij

zal dat blijven doen. Om de

mensen te bereiken werkt

Hij met mensen, tot van-

daag toe. Het doopsel is een grootse

gebeurtenis, maar de meesten, zo

zegt hij, zijn het er zich niet van

bewust of trekken het zich niet

aan. Denkend aan vele anderen laat

God bij het doopsel zijn blik rusten

op de dopeling met de vraag of hij

zijn afgevaardigde naar de anderen

wil zijn. Een bewust uitgesproken

ja-woord krijgt daadkracht, een verbond

komt tot stand, van zijn kant

belooft God: “Ik zal met je zijn, alle

dagen.” Je wordt Gods medewerker,

Gods partner om met Hem gestalte

te geven aan een nieuwe wereld. Je

wordt ‘middelaar’.

Tegen die achtergrond staat de titel

van ons tijdschrift, hij roept een

belangrijk aspect op van het Goede

Nieuws: God is bekommerd om de

mensen, Hij redt dankzij de uitzonderlijke

middelaar de God-mens

Jezus, maar Hij heeft helpers nodig.

Onder deze is Maria de grootste, zij

gaat ons voor en helpt ons om het

dienstwerk dat God van ons vraagt

uit te voeren.

Samen christen zijn

Blz. 8 - 9

Maria in het Tweede

Vaticaans Concilie

Blz. 10 - 11

Montfort-Bedevaarten 2013

Blz. 22 - 27

Frans Fabry, directeur

middelares

middelares

en en koningin koningin

April 2013

80e jaargang - Nr. 1 - Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus - P708351 - Afgiftekantoor Leuven Mail

Bekommerd

om

Bekommerd

om mensen mensen

BLIJF BLIJF IN IN DE DE PAASVREUGDE PAASVREUGDE ! !

mei - - juni 2013 | middelares en en koningin 3


HET JAAR VAN

HET GELOOF

en de 5e internationale ontmoetingsdagen

in St-Laurent-sur-Sèvre (6-10 augustus)

In dit jaar

van het geloof

“De deur voor het geloof”. Met deze woorden kondigde

Benedictus XVI het Jaar van het Geloof aan. Het is een

uitdrukking uit de Handelingen van de Apostelen waar

Barnabas en Paulus met vreugde verslag uitbrachten

over hun eerste missiereis en vertelden wat God met

hen gedaan had en dat Hij voor de heidenen de deur

voor het geloof had geopend. Tegen deze achtergrond

staan de vijf dagen voor geloofsverdieping in St-Laurent.

Het thema onderstreept het: Openstaan voor Jezus Christus.

Een uitmuntende gids

De heilige Montfort, door Johannes Paulus II aangeduid

als een opmerkelijke getuige en gids, zal de

hoofdinspirator zijn. Daarom biedt de montfortaanse

familie, met haar bakermat in St-Laurent-sur-Sèvre

(Vendée), een gevarieerd programma aan met ontmoeting

als hoofdkarakteristiek, vooreerst de ontmoeting

met de Levende Heer. Hij is nu wel in de hemel, maar

had Hij vóór zijn hemelvaart niet beloofd alle dagen

met zijn leerlingen te zijn? Elke evangelisator zoekt

wegen tot de ontmoeting met Hem. Welnu de heilige

Montfort wijst wegen aan die leiden tot deze ervaring,

een ontmoeting die diepgang aan je leven geeft. “Voluit

leven, daarvoor moet je bij Jezus zijn”, is een van

zijn beroemde uitspraken.

Internationaal

Maar ook op een ander niveau wordt je tijdens die

dagen ondersteund: je zal ‘soortgenoten’ ontmoeten,

mensen die ook aan geloofsverdieping willen doen.

4

middelares en koningin | mei - juni 2013

Basiliek – st-laurent-sur-sèvre

Deelnemen aan die dagen is tegelijk je spiritueel met

anderen op weg begeven en je laten verrijken door

‘tochtgenoten’, groepen uit Frankrijk, Nederland, België,

Spanje, Italië, Polen en elders in Europa. Voor het

dagelijkse onderricht in de voormiddag en de eucharistieviering

is simultaanvertaling voorzien, voor de

namiddagprogramma’s kan je je aansluiten bij je eigen

taalgroep of naar keuze bij anderen.

“Hartverwarmend”, zo omschreven de Emmaüsgangers

hun ervaring tijdens de ontmoeting met de Heer; een

soortgelijke ervaring wordt nagestreefd. Zij zal een weldaad

zijn voor iedere deelnemer.

Dagschema

Hoe ziet een dagprogramma er uit? Na het ontbijt

en het gezamenlijk morgengebed heeft een inleiding

plaats die kleur geeft aan het dagthema, gevolgd door

de eucharistieviering in de mooie basiliek. Na de

lunch is er een rijk keuzeaanbod voor privéverwerking

of in taalgroep: geleide bezoeken aan de centra

van de drie montfortaanse congregaties (dochters der

Wijsheid, broeders van St.-Gabriël en montfortanen),

‘kluizen’ voor gebed en bezinning, stappend leren bidden,

gelegenheid om nader kennis te maken met de

heilige Montfort, de zalige Marie-Louise Trichet, broeder

Gabriël Deshayes en de Markies de Magnane een

trouwe lekenhelper, gelegenheden voor gesprekken

met tochtgenoten, ontmoetingen met een priester, en

nog meer. Na het souper is er gelegenheid voor een gezamenlijke

activiteit of om zich op een favoriete plek

terug te trekken.


eucharistieviering op de graftomBe van montfort – st-laurent-sur-sèvre

Technisch

St-Laurent-sur-Sèvre ligt op de weg van Nantes naar

Poitiers en is bereikbaar via de snelweg A 87 (Angers –

La Roche-sur-Yon) en afrit 28. Per trein is het aangewezen

te reizen tot Cholet, als u het uur van aankomst

opgeeft zal vervoer naar St.-Laurent worden voorzien.

Het meest comfortabele vervoer is natuurlijk dat met de

speciaal ingelegde autocar.

Het logement en de maaltijden zijn voorzien in het

St.-Gabriël instituut in het centrum van het stadje, een

van de grootste internaten van Frankrijk. Vanuit België

wordt een autocar ingelegd die vertrekt op 6 augustus

vanuit Brussel (Centraal station) met een mogelijke

opstap aan het station in Bergen en aankomst in St-

Laurent rond 18 uur. Voor die reisdag voorziet ieder in

zijn lunchpakket dat op een van de stopplaatsen onderweg

kan worden gebruikt. Vanaf het souper op 6 augustus

tot het afsluiten in de late namiddag van 10 augustus

is alles in de basisprijs inbegrepen. De autocarreizigers

hebben een voorziening tot hun thuiskomst op

11 augustus. De deelnemingsprijzen (inschrijving, verblijf,

maaltijden en conferenties) en die van de busreis

zijn zo democratisch mogelijk gehouden en aangepast

voor echtparen, voor jongeren en kinderen. De jeugd

krijgt een aangepast programma.

Voor de vijfdaagse varieert de volledige prijs van 192

euro voor een volwassene tot 25 euro voor kinderen en

is zelfs gratis voor kinderen beneden de zes jaar. Voor

de busreis is dat van 95 tot 30 euro en voor de kleinen

weer gratis. De extradag voor de busreizigers (het

souper op zaterdag, het nachtverblijf, het ontbijt en de

picknick op zondag) kost 35 euro.

Adres

Voor alle details en voor een inschrijvingsformulier is

slechts één adres: Mevr. Nic Slaus,

Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A/0102 -

3001 Heverlee - telefoon 016 65 28 75 -

e-mail: nic.slaus@skynet.be

De inschrijvingen moeten gebeurd zijn vóór 1 juli.

Mevrouw Nic zal zorgen voor een bevestiging van

uw inschrijving.

U kunt ook informatie oprapen via de site www.risl.net

Tot misschien in St-Laurent!

Frans Fabry

mei - juni 2013 | middelares en koningin 5


DOOR MARIA TOT DE HEILIGE GEEST

Meimaand, Mariamaand, maar ook de mooiste

maand van het jaar, werd vroeger gezegd.

Natuurlijk, denk ik, de meimaand blijft de

maand van O.L.-Vrouw. Maar mooi! Het

regent en sneeuwt al dagen en zelfs weken.

Zelden zie ik de zon die ik zo nodig heb. Dat

is allesbehalve mooi en dat weer wikkelt mijn

gemoed in een grijze mist.

De vrienden van de gebedsgroep vinden dat de zon

altijd in ons schijnt als men vervuld is van de Heilige

Geest tot wie ik meer zou moeten bidden, zeggen

ze. Maar dat is juist mijn probleem. Ik bid tot de Vader

die nog beter moet zijn dan mijn lieve papa dat

was. En ik dank Hem voor zijn scheppingskracht,

die ik in de natuur aanwezig voel. Ik bid ook tot

Jezus, dus de Zoon, als ik moet lijden. Dan probeer

ik zijn weg te volgen. Maar de Heilige Geest heb ik

nooit kunnen begrijpen. Waarschijnlijk omdat mijn

ouders en de zusters op school me er nooit over

spraken. En “jong geleerd is vroeg gedaan”, maar ik

heb het nooit geleerd.

Mariabeeld

Die gedachten houden me al geruime tijd bezig, ook

als ik vandaag in de kerk zit, in afwachting dat de

eucharistieviering begint. Links vooraan staat een

Mariabeeld met het Kindje Jezus op de arm. Dat

beeld is nu omringd met een krans van lichtjes die

allemaal aan zijn. Maar mijn gedachten dwalen af

omdat ik weet dat mijn vriendin Kathy morgen

komt en we niet zullen kunnen gaan wandelen

met dat slechte weer! Ik weet dat Kathy

– die met een rolstoel tot bij mij komt –

volgens de dokters helemaal niet meer

zou kunnen stappen omwille van haar

spierziekte. En toch stapt ze nog altijd,

al is het niet ver. Ze verklaart me dat

ze dat kan omdat Maria haar omarmt

en al haar moeilijkheden oplost… Zo

gaan mijn gedachten nu opnieuw naar

O.L.-Vrouw die ook op mij wacht en mij

omarmt. Ik kijk naar haar beeld en dat brengt

mij tot rust. Maria leert me eerst die vervelende

regen te aanvaarden met een glimlach in mijn hart.

18

middelares en koningin | mei - juni 2013

Zij verzekert mij: “Het zal zeker een fijne dag voor je

worden met Kathy, morgen.”

De Heilige Geest?

“Maar de Heilige Geest?” vraag ik haar… “Wil jij die

de Moeder van de Heer was, dank zij de Geest die je

helemaal omvatte, me uitleggen wie de Geest is? Of

wil je tenminste Hem vragen tot bij mij of in mij te

komen?” Maria leek te glimlachen en toonde haar

Kind. “Jezus”, legde ze uit, “is één en al liefde, zoals

Zijn Vader. Dat heeft Hij ons voldoende getoond.

Hij ging immers tot het uiterste, tot de dood op het

kruis. Dankzij die oneindige Liefde kon Hij ook verrijzen.

En toen Hij naar Zijn Vader was teruggekeerd,

heeft Hij zijn Liefde uitgestort over alle mensen die

Hem willen aanvaarden. Dat is wat men sindsdien

Heilige Geest noemt. Hij mag ook in jou groeien en

bloeien.” Dat vertelde O.L.-Vrouw mij. Zo heb ik het

toch verstaan. Want ik ben veel te klein om alles te

begrijpen. Het blijft immers een mysterie dat ik in

geloof aanvaard. En omdat ik zo klein ben, wil ik

steeds door Maria tot Jezus en tot Zijn Geest gaan.

Georgette Mathieu


mei - juni 2013

Wees gegroet...

in Scherpenheuvel

www.scherpenheuvel.be

‘Het wemelt in de mei’

Een oud Marialied zingt: ‘Het wemelt in de mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel’.

Op sommige plaatsen wemelt het nog steeds rond de talloze kapelletjes die

aan Maria zijn toegewijd. Er wordt gezongen, gebeden, een kaarsje gebrand, versierd

met bloemen uit papier en echte… Die kapelletjes worden ook vroom begroet door

de bedevaarders die individueel of in groep op weg gaan naar Onze-Lieve-Vrouw

van Scherpenheuvel. Ze zijn als wegwijzers die het verlangen wekken om Maria te

ontmoeten en via haar ook de weg te vinden naar haar Zoon.

Het wemelt in de mei, ook in en rond de basiliek, van kleinen en groten, van jong en

ouder, ziek en gezond, arm en rijk… iedereen is welkom om bij Maria op bezoek te

komen. Zij nodigt iedereen uit en ontvangt allen gastvrij. De basiliek drukt met open

deuren die gastvrijheid uit, maar niet alleen de basiliek. De priesters, religieuzen en

medewerkers aan het heiligdom staan klaar om in haar naam de bedevaarders te begroeten

en te ontmoeten. Met een luisterend oor, een groot hart en helpende handen

doen zij niets anders dan wat Maria doet.

Het onthaalcentrum De Pelgrim biedt met haar mogelijkheden tot overnachting,

onthaal en vorming dezelfde gastvrijheid gedurende tien jaar al! De zusters en paters

Salvatorianen en de vele vrijwilligers

hebben in al die jaren ten

dienste gestaan van Maria en

haar gasten. Wij zijn hun hier

heel dankbaar voor en samen

met onze felicitaties voor de

voorbije tien jaren, wensen wij

hen veel vreugde en genade bij

hun inzet en toewijding.

Luc Van Hilst, pastoor

Onze-Lieve-Vrouw

van Scherpenheuvel

mei - juni 2013 | middelares en koningin 19


Groeten van de bedevaarders

Voetbedevaart van Reet naar Scherpenheuvel jubileert!

2013 is voor de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel een

bijzonder jubeljaar, want we vieren 175 jaar Voetgangersbedevaart van Reet naar

Scherpenheuvel. Over de beginjaren van de bedevaart is er weinig geweten.

Het onweerlegbare bewijs voor het bestaan van een processie naar Scherpenheuvel te Reet in de

19e eeuw wordt geleverd door een twaalftal gezamenlijke bidprentjes voor de leden van het genootschap

die dat voorbije jaar overleden waren.

Dit jaar 2013 vieren we dus de 175e bedevaart. Er zijn tal van activiteiten gepland ter gelegenheid

van dit jubileum, zodat het zeker niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Het feestjaar begint op zaterdag

15 juni met de ontvangst van het bestuur van de Voetgangersbedevaart en de voetbedevaarders

door het gemeenstebestuur van Rumst op het gemeentehuis.

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni tijdens de jaarlijkse dorpsfeesten is er een tentoonstelling over

175 jaar bedevaart in samenwerking met de Heemkring De Root.

Het hoogtepunt is natuurlijk de bedevaart zelf die zal plaatshebben op zaterdag 6 en zondag 7 juli

onder het thema ‘verleden, heden en toekomst’.De bedevaart begint met een gebedsviering om

middernacht in de parochiekerk H. Maria Magdalena van Reet. Na een tocht van 53 km in verschillende

etappes bereiken de bedevaarders Scherpenheuvel omstreeks 13.30 uur, verwelkomd door

vele medeparochianen, sympathisanten, vrienden en kennissen. Geknield voor de Basiliek bidden

ze de litanie van Onze-Lieve-Vrouw. Er volgt een kort lof in de Basiliek waar door muzikanten van

de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia het lied “Voor het altaar” wordt gespeeld. Om 16.00 uur is er

de Eucharistieviering in de Basiliek. Daarna volgt de kruisweg en de viering van de jubilarissen. De

bedevaarders vertrekken ’s zondagmorgens om 5.45 uur aan de Basiliek en komen aan in Reet

omstreeks 18.40 uur. Aansluitend volgt de slotplechtigheid.

Om het feestjaar af te sluiten is er op zondag 15 september een Plechtige Eucharistieviering om

11.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk van Reet. Deze viering wordt voorgegaan door Mgr. Johan

Bonny, bisschop van Antwerpen. Na deze viering is er een receptie, aangeboden door de Broederschap

in de zaal van het Gildenhuis.

De Broederschap hoopt dat velen deelnemen aan de activiteiten van de viering van dit jubileum.

Uitkijkend naar de volgende jaren hoopt en wenst de Broederschap dat ze na dit feestjaar een even

enthousiaste ploeg van bedevaarders en medewerkers mag ontmoeten en dat het vuur van enthousiasme

wordt doorgegeven, zodat de toekomst verzekerd blijft.

Inlichtingen zijn te bekomen bij Freddy Janssens,

Quinten Matsijslaan 7, 2840 Reet. GSM 0477 47 08 65;

e-mail: freddy.janssens6@telenet.be

Jan Nagels, Broederschap Onze-Lieve-Vrouw

van Scherpenheuvel te Reet


Voetbedevaart Ruisbroek: Is dat ook bidden?

Op voetbedevaart naar Scherpenheuvel gaan is een oude Vlaamse traditie, die bijvoorbeeld in het

Klein-Brabantse dorp Ruisbroek nog sterk leeft.

Ook voor Simon Hauchecorne, geboren Ruisbroekenaar, was dit

belangrijk in zijn leven. Voor hem was het veel meer dan jaarlijks te

voet naar Scherpenheuvel gaan: het werd een hobby of beter nog, een

passie. Hij verzamelde alles wat hij hierover kon vinden: postkaarten,

beeldjes, vaantjes… En hij begon aan een boek over Scherpenheuvel

in kalligrafi e, maar werd ziek en overleed vroegtijdig, waardoor het werk

bleef liggen.

Ook zijn kinderen hadden de smaak te pakken en leerden de weg naar

het bedevaartsoord kennen. Ze vatten het idee op om met het niet-afgewerkte

materiaal van hun vader aan de slag te gaan. Het was immers

jammer dat dit prachtige werk gewoon in de kast lag. Ze verwerkten het

in een boek, aangevuld met antwoorden op de vraag : waarom gaan

mensen in deze ontkerkelijkte tijd nog op bedevaart naar Scherpenheuvel - en dan nog wel te voet?

Ze interviewden bedevaarders en dit gaf genoeg stof om over na te denken en te ordenen in negen

motivaties om mee op bedevaart te gaan. Elk van deze redenen wordt in een apart hoofdstuk besproken

en geïllustreerd met citaten van de geïnterviewden. Wetenswaardigheden en praktische informatie

vullen deze hoofdstukken aan.

Dan volgt een verslag dat Simon schreef over de Ruisbroekse voetbedevaart van 1976, het jaar van de

watersnood. Het geeft een mooi beeld van hoe een bedevaart vroeger was en je kan zelf oordelen of dit

nu veel veranderd is.

Het laatste hoofdstuk legt uit waarom een voetbedevaart eigenlijk al bidden is.

Het boek is geïllustreerd met pentekeningen van Simon en foto’s van de bedevaart vandaag.

Praktisch:

“Is dat ook bidden?”, Hauchecorne Bea, Inge, Koen en Machteld. (195 x 240mm)

Bij het ter perse gaan, was de prijs nog niet bepaald, u kan de prijs opvragen en/of het boek bestellen

bij één van de kinderen:

Bea, Pullaarsteenweg 56, 2870 Ruisbroek, 03 866 01 27, (vandenheuveltuinen@skynet.be)

Inge, Barelstraat 157, 2880 Bornem, 03 866 23 06, (ingebruno@skynet.be)

Koen, Slagveldstraat 58, 9160 Lokeren, 09 328 58 38,

(koen.hauchecorne@telenet.be)

Machteld, Droogveldstraat 154, 2880 Mariekerke, 03 889 42 10,

(johan.de.prins@dommel.be)

Inge Hauchecorne, Voetbedevaart Ruisbroek

mei - juni 2013 | middelares en koningin 21


22

Het bedevaartsoord nodigt u uit

Tentoonstelling Johannes Wickert

De Duitse kunstenaar Johannes Wickert (°1954) studeerde natuurkunde

en psychologie; schreef boeken over Einstein en Newton; en is

hoogleraar aan de universiteit van Keulen. In zijn schilderijen kruipt hij

in de huid van de door het noodlot getarte personages, die wegkwijnen

in onze almaar killer wordende samenleving. Wickert raakt het wezenlijke

van het menselijke lijden en tast op een gevoelige wijze de grenzen

daarvan af, waarbij de sterk aanwezige religieuze dimensie een begin

van antwoord formuleert op de vraag naar de zin van dat alles. “Ik kan

mij een leven zonder enige vorm van religie niet inbeelden,”

vertelt de kunstenaar. “Toch heeft het geloof, naast

de theologie en de verkondiging van het evangelie, vooral

nood aan beelden. Kunst kan de Bijbelteksten immers

een eigen en een eigentijds gelaat geven, waardoor

de mensen de christelijke leer op een nieuwe manier

gaan beleven.”

Tentoonstelling is open van 1 mei tot en met zondag

7 juli 2013.

Elke zaterdag van 13.30 uur tot 17.30 uur en elke

zon- en feestdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en

van 13.30 uur tot 17.30 uur.

In de meimaand is de tentoonstelling ook open op dinsdag,

woensdag en donderdag van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Hoe een nieuwe

abonnee doorgeven?

* Vul de hiernaast staande

abonneerbon in. Stuur hem

in een gefrankeerde omslag

naar:

‘Middelares en Koningin’

Diestsevest 55,

3000 Leuven.

* E-mail:

middelares@montfortsite.be

met de gegevens

van de bon hiernaast

* Een jaarabonnement

(10 nummers) kost slechts

20 euro


middelares en koningin |

maart 2013

ABonnEERBon mET CAdEAU-kEUzE:

Gegevens in BLOKLETTERS invullen a.u.b.

De nieuwe abonnee is: dhr./mevr./mej./E.H./Pater/Broeder/Zuster (schrappen wat niet past)

Naam VOORNaam

STRaaT + NummER GEBOORTEdaTum

POSTNummER WOONPLaaTS TEL.

De nieuwe abonnee kiest als cadeau:

❏ ❏ ❏

Naam van de aanbrenger: dhr./mevr./mej./E.H./Pater/Broeder/Zuster (schrappen wat niet past)

Naam VOORNaam

STRaaT + NummER GEBOORTEdaTum

POSTNummER WOONPLaaTS TEL.

De aanbrenger kiest:

Betaling: ❏

Icoontje O.L.V.

CADEAU

Icoontje O.L.V.

❏ ❏ ❏

CADEAU

Opvouwbare

winkeltas

CADEAU

Opvouwbare

winkeltas

CADEAU

/

/


/ /

/ /

Zelfklevers

memoblok

CADEAU

Zelfklevers

memoblok

CADEAU

aanbrenger / nieuwe abonnee (schrappen wat niet past) doet zelf de betaling op rekening 000-0409917-92

IBaN: BE12 0000 4099 1792 – BIC: BPOTBEB1

❏ aanbrenger / nieuwe abonnee (schrappen wat niet past) betaalt na ontvangst van het overschrijvingsformulier.

(deze bon in een gefrankeerde omslag sturen naar middelares en Koningin, diestsevest 55, 3000 Leuven)


© B. dumont

Wij bidden voor en

In Hanswijk (Mechelen)

bereiden ze zich voor op

het eerstvolgend gebeuren

van jubeljaar 2013: de jaarlijkse

mariale processie. Een

processie is, precies zoals

gebedsbijeenkomsten, een

ideaal moment om voor en

met elkaar te bidden en het

geloof te overwegen.

Dit jaar zal zeer bijzonder zijn. De

processie zelf zal worden opgesplitst

in twee delen: datgene wat

het meeste geloof vraagt – het

H. Sacrament – vinden we terug

in de jubelprocessie. Het wordt

een tocht van samen biddende

en samen zingende mensen rond

O.L.-Vrouw van Hanswijk. Maar er

zullen ook mariabeelden uit heel

het land worden meegedragen en

het schrijn van de heilige Rumoldus

zal worden meegedragen. De

beleving zal het sterkst zijn voor

hen die meegaan, want elke processie

is in zichzelf een beeld van ons

leven. Omdat het ook hier gaat om

de roeping van de mens. Op 25 augustus

en 1 september vindt dan de

Hanswijkcavalcade plaats, met de

bekende groepen.

30

middelares en koningin | mei - juni 2013

HANSWIJK – JUBELFEESTEN

MECHELEN – 2013

Op zondag 5 mei 2013 gaat in Hanswijk de mariale processie

uit bij gelegenheid van de 25-jaarlijkse jubelfeesten.

Thema van het jaar: De roeping van de mens.

Programma:

• 15.00 uur: gebedsviering met Mariabeelden uit heel het

land. Aansluitend processie doorheen de stad.

• 17.00 uur: slotplechtigheid in de Hanswijkbasiliek.

Info: www.hanswijkjubelfeesten.be

tel. 015 42 01 40

mail: frieda.vanvaeck@skynet.be

Intenties

Dank aan Maria Middelares voor

bekomen gunsten – Opdat mijn

echtgenoot gevrijwaard mag blijven

van trombose – Om bescherming

op al onze reizen – Opdat mijn

kleinkinderen mogen slagen in hun

hogere studies – Opdat mijn kinderen

hun huwelijkstrouw zouden

blijven waarmaken en goede opvoeders

zijn voor hun kinderen

Opdat mijn zoon zijn leidersfunctie

goed moge uitoefenen in goede

samenwerking met zijn uitvoe-

ringsteam – Opdat de christelijke

waarden van rechtvaardigheid,

eerlijkheid, respect en dergelijke

meer, meer beleefd worden – Om

meer verdraagzaamheid tegenover

elkaar – Opdat de dochter van mijn

buurvrouw, een moeder van 37 met

twee kinderen en een man die zelfstandig

werkt, zou mogen genezen

van een agressieve borstkanker –

Voor onze dochter, dat zij een

goede jongen zou vinden – Ter ere

van de H. Montfort en O.-L.-Vrouw

Middelares voor mijn familie; opdat

het jaar 2013 moge verlopen in

Gezamenlijke gebedsnoveen

Van zaterdag 11 mei tot zondag 19 mei

officiële gebedsnoveen van de Kerk

in voorbereiding op Pinksteren

Dagelijkse eucharistie

Elke dag wordt er een eucharistie opgedragen

voor alle intenties van de abonnees van

Middelares en Koningin en voor onze overledenen.


met elkaar

We willen ook de aandacht

vestigen op de mogelijkheid

om aan te sluiten bij mariale

gebedsgroepen.

Zo zijn er de maandelijkse gebedsbijeenkomsten

rond O.L.-Vrouw

van Westrozebeke, waar ook een

9-daagse ommegang plaatsvindt

en er nog vele andere fijne mariale

activiteiten.

Info: Vriendenkring van

O.L.-Vrouw van Westrozebeke

Dorpsstraat 8

8840 Westrozebeke

tel. 051 79 87 84.

goede gezondheid en voorspoed –

Opdat onze kleinzoon zijn leermoeilijkheden

moge overwinnen

Een gebedje voor een dankbare

mede-bedevaartster – Voor het welslagen

van twee operaties.

Voor onze

overledenen

ANZEGEM: dhr. Jozef Dewaele. –

ARDOOIE: mevr. Germaine Dupon.

– BOOISCHOT: mej. Monique

Demolder, medewerkster. – BREE:

E.H. Gerard Segers; mevr. Henriette

Peeters-Reyskens. – BRUGGE: mevr.

Irena Lambert-Noote. – EERSEL,

Nl.: mevr. P.W. De Krom. – ELVER-

DINGE: mevr. Polly-Bartier. – HA-

KENDOVER: mevr. Paula Stouthuyzen.

– HAMME: dhr. Kamiel

Hurckmans. – KUURNE: mevr.

Angèle Debaere-Velghe. – LIER: de

h. Frans Govaerts. – MOORSELE:

mevr. Paula Pintelon. – MUIZEN:

dhr. Marcel Weyts. – MUNSTER-

BILZEN: mevr. Ida Nijssen-Appermans.

– OPGLABBEEK: mevr.

Gertrude Martens. – PITTEM: mevr.

Margaretha Van Daele-Desmet. –

ST.-KWINTENS-LENNIK: mevr.

De Weerdt-Van Gindedeuren. –

ST.-PIETERS-LEEUW: mevr.

M. Beunens; dhr. Emile Christiaens. –

SPERMALIE: mevr. Elisabeth Casteleyn.

– TIENEN: mevr. Elise Vanwinckel-Devroy.

– WAANRODE:

mevr. Devroey-Vanroelen. –

WEZEMBEEK-OPPEM: Br. Leo

Vermeiren. – ZWIJNAARDE:

mevr. Julia Meirlaen-Van Leuven.

UIT DANK: Drongen, Zele, Schilde,

Mechelen

WERK GEVONDEN: Zele

Lijst afgesloten 18 maart 2013.

middelares

en koningin

Mariaal tijdschrift van de montfortanen

80ste jaargang: mei - juni 2013

Het abonnementsjaar begint

in APRIL en telt 10 nummers

aDMinisTraTiE

Middelares en Koningin,

Diestsevest 55, 3000 Leuven

Kantooropeningsuren:

8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 uur

('s vrijdags tot 14.30 uur)

telefoon 016 30 82 12

fax 016 29 52 13

e-mail: middelares@montfortsite.be

www.montfortsite.be

DirECTiE En rEDaCTiE

Verantwoordelijke uitgever en directie:

Pater Frans Fabry

Mariale Werken vzw

Diestsevest 55, 3000 Leuven

Btw BE 0416.682.009

Hoofdredacteur:

Ria Buelens

ria.buelens@montfortsite.be

redactiemedewerkers:

Arnoud Beke - Frans Fabry - Louis Goltstein -

Lenie Goltstein-Erven - Mark Kemseke -

Georgette Mathieu - Jan Meeuws - A. Rubbens

Michel T'Joen - Luc Van Hilst - Jan Wuyts

DrUKKErij

Van der Poorten nv, Kessel-Lo

Middelares en Koningin wordt gedrukt

op chloorvrij aangemaakt en 100 % gerecycleerd

papier.

FOTO's in DiT nUMMEr:

GoodShoot: blz. 1 – J. Vandegaer: blz. 3, 4 –

R. Couckuyt: blz. 5 – Parochie O.L.V.-Waver:

blz. 13 – B. Dumont: blz. 16, 17, 26, 30 –

R. De Gersem: blz. 27 – H. Poleunus: blz. 28 –

Westrozebeke: blz. 31.

aBOnnEMEnTEn

België : 20 euro

Steunbijdrage: 35 euro

Storting: postrekening 000-0409917-92

IBAN: BE12 0000 4099 1792

BIC: BPOTBEB1

van “Middelares en Koningin”,

Diestsevest 55, 3000 Leuven.

nederland : 30 euro

Storten op rekeningnr. 232943915

IBAN: NL06 ABNA 0232 9439 15

BIC: ABNANL2A

van “Middelares en Koningin”

bij ABN-Amro, Maastricht.

Landen Europese Unie : 30 euro

alle andere landen : 35 euro

mei - juni 2013 | middelares en koningin 31

More magazines by this user
Similar magazines