29.09.2013 Views

Zitting van 31 mei 2012. - Gemeente Waasmunster

Zitting van 31 mei 2012. - Gemeente Waasmunster

Zitting van 31 mei 2012. - Gemeente Waasmunster

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zitting</strong> <strong>van</strong> <strong>31</strong> <strong>mei</strong> <strong>2012.</strong><br />

Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, mevr. Agnes Dierick,<br />

dhrn. Walter T’Kint, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel Du Tré ( met<br />

raadgevende stem),schepenen.<br />

De heren en dames Guido De Grave, Maritta D’hooge, Paul Heyvaert, Johan<br />

Waelkens, Jurgen Bauwens, Elke De Schryver, Geoffrey De Bock, Danny<br />

Vandeloock, Annick Scholliers, Cecile Van Havermaet, Renaat Decorte, Kelly<br />

Van Nieuland, André De Maere, Mariette Vercammen, raadsleden.<br />

Dhr. Bram Collier, gemeentesecretaris wnd.<br />

Dagorde :<br />

1. Intergemeentelijke samenwerking :<br />

a. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers en goedkeuring agenda<br />

Algemene Vergadering Fingem<br />

b. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering<br />

<strong>van</strong> het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark<br />

c. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering <strong>van</strong> het Intergemeentelijk<br />

Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark<br />

d. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering<br />

<strong>van</strong> MiWa<br />

e. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering MiWa<br />

2. <strong>Gemeente</strong>financiën : Overname lening VZW Sport<br />

3. Politiereglementen :Vaststelling tijdelijke politieverordening <strong>van</strong><br />

toepassing bij de verkiezingen <strong>van</strong> 14/10/2012<br />

4. Patrimonium : Platform archief Hoogendonck - Goedkeuring<br />

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's<br />

5. Bibliotheek : Meubilair bibliotheek (vergaderruimte, leessalon en DVDmeubel)<br />

- Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen<br />

firma's<br />

6. Werken : Slemwerken deel Nijverheidslaan, tussen Fortenstraat en Sint-<br />

Niklaas + asfaltherstellingen in overig deel Nijverheidslaan en<br />

Fortenstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze<br />

7. Verkavelingen : Goedkeuring dading “verkavelingen Durmedal - Wareslagestraat”<br />

8. Aangevraagde punten<br />

9. Mondelinge vragen<br />

GEHEIME ZITTING<br />

10. Algemeen : Toekenning eretitel <strong>van</strong> gemeentesecretaris<br />

De zitting wordt openverklaard om 19u30 en aangezien er gedurende het ganse<br />

verloop <strong>van</strong> de zitting geen opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie<br />

<strong>van</strong> de notulen <strong>van</strong> de vorige zitting worden deze goedgekeurd.<br />

OPENBARE ZITTING<br />

1.Intergemeentelijke samenwerking :<br />

a.Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers en goedkeuring agenda<br />

Algemene Vergadering Fingem<br />

De Raad,<br />

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij dienstverlenende<br />

vereniging Fingem;<br />

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de<br />

algemene vergadering <strong>van</strong> Fingem die bijeengeroepen wordt op 28 juni 2012<br />

per aangetekend schrijven <strong>van</strong> 8 <strong>mei</strong> 2012;<br />

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking <strong>van</strong><br />

6 juli 2001;<br />

Gelet op de artikelen 44 en 65 <strong>van</strong> het decreet dat de samenstelling en<br />

oproeping <strong>van</strong> de algemene vergadering reglementeert, waarbij tevens de<br />

benoemingsprocedure met de vaststelling <strong>van</strong> het mandaat <strong>van</strong> de<br />

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;<br />

Gelet op de omzendbrief BA2002/01 <strong>van</strong> 11 jan. 2002, waarin de modaliteiten<br />

er<strong>van</strong> worden omschreven;<br />

Gelet op de statuten <strong>van</strong> Fingem;


Overwegende dat alle punten <strong>van</strong> de agenda <strong>van</strong> de algemene vergadering <strong>van</strong><br />

28 juni 2012 zijn goedgekeurd door de raad <strong>van</strong> bestuur <strong>van</strong> Fingem <strong>van</strong> 7 <strong>mei</strong><br />

2012;<br />

Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen het dossier<br />

dat door Fingem wordt overgemaakt volgende agendapunten bevat:<br />

- Verslag <strong>van</strong> de raad <strong>van</strong> bestuur over het boekjaar 2011<br />

- Jaarrekening per <strong>31</strong> december 2011 – voorstel tot resultaatverwerking<br />

- Verslag <strong>van</strong> de commissaris<br />

- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris<br />

- Verslag <strong>van</strong> het toezichtcomité met betrekking tot de vereniging in<br />

deelneming<br />

- Statutaire benoemingen<br />

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt <strong>van</strong> het jaarverslag 2011,<br />

omvattende de verslagen, de jaarrekening 2011, evenals de vereiste<br />

wettelijke toelichtingen;<br />

Overwegende dat om die reden afzonderlijke kwijting wordt gegeven aan de<br />

bestuurders en de commissaris voor de uitoefening <strong>van</strong> hun mandaat in 2011;<br />

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag <strong>van</strong> zijn vertegenwoordiger<br />

op de Algemene Vergadering bepaalt;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Als vertegenwoordiger <strong>van</strong> de gemeente wordt mevrouw Agnes Dierick,<br />

(schepen) en mevrouw Cecile Van Havermaet, (gemeenteraadslid)<br />

respectievelijk als volmachtdrager en als plaatsver<strong>van</strong>gend volmachtdrager<br />

aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergadering <strong>van</strong> FINGEM op 28<br />

juni <strong>2012.</strong><br />

Art. 2 : Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda <strong>van</strong> de algemene<br />

vergadering <strong>van</strong> Fingem:<br />

- Verslag <strong>van</strong> de raad <strong>van</strong> bestuur over het boekjaar 2011<br />

- Jaarrekening per <strong>31</strong> december 2011 – voorstel tot resultaatverwerking<br />

- Verslag <strong>van</strong> de commissaris<br />

- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris<br />

- Verslag <strong>van</strong> het toezichtcomité met betrekking tot de vereniging in<br />

deelneming<br />

- Statutaire benoemingen<br />

Art. 3 : Na onderzoek <strong>van</strong> de agenda akte te nemen <strong>van</strong> de verschillende<br />

verslagen met betrekking tot de jaarrekening 2011 <strong>van</strong> Fingem.<br />

Art. 4 : Goedkeuring te verlenen over de jaarrekening per <strong>31</strong> december 2011<br />

en de resultaat-verwerking.<br />

Art. 5 : Afzonderlijke kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de<br />

commissaris voor de uitoefening <strong>van</strong> hun mandaat in 2011.<br />

Art. 6 : Met instemming akte te nemen <strong>van</strong> het verslag <strong>van</strong> het<br />

toezichtcomité in de vereniging in deelneming.<br />

Art. 7 : Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire<br />

benoemingen.<br />

Art. 8 : De vertegenwoordigers <strong>van</strong> de gemeente die zullen deelnemen aan de<br />

algemene vergadering <strong>van</strong> Fingem <strong>van</strong> 28 juni 2012 op te dragen hun<br />

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in<br />

verband met de te behandelen agendapunten.<br />

Art. 9 : Het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen te belasten met de<br />

uitvoering <strong>van</strong> de hierbij genomen beslissing en onder meer onmiddellijke<br />

kennisgeving hier<strong>van</strong> te verrichten aan het secretariaat <strong>van</strong> Fingem, p/a<br />

Intermixt, t.a.v. de heer Laurent Alens, Ravensteingalerij 4 bus2 – 1000<br />

Brussel.<br />

Art. 10 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

b. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering<br />

<strong>van</strong> het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark<br />

De Raad,


Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het Intergemeentelijk<br />

Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark hierna genoemd “Schelde-<br />

Landschapspark”;<br />

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de<br />

Algemene Vergadering <strong>van</strong> het Schelde-Landschapspark op 6 juni 2012 die<br />

plaats heeft in het gemeentehuis <strong>van</strong> Sint-Amands;<br />

Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea <strong>van</strong> het Vlaams decreet <strong>van</strong> 6 juli 2001<br />

houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de<br />

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering<br />

<strong>van</strong> een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te<br />

wijzen uit de leden <strong>van</strong> de gemeenteraad en dat dergelijke<br />

benoemingsprocedure met de vaststelling <strong>van</strong> het mandaat <strong>van</strong> de<br />

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Mevrouw Cecile Van Havermaet aan te duiden als vertegenwoordiger<br />

<strong>van</strong> de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering <strong>van</strong> het<br />

Schelde-Landschapspark op 6 juni <strong>2012.</strong><br />

Art. 2 : Het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen te belasten met de<br />

uitvoering <strong>van</strong> de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hier<strong>van</strong> te<br />

verrichten aan het secretariaat <strong>van</strong> het Schelde-Landschapspark,<br />

<strong>Gemeente</strong>park 5 bus 2, 2930 Brasschaat en aan de aangeduide<br />

vertegenwoordiger.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

c. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering <strong>van</strong> het Intergemeentelijk<br />

Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark<br />

De Raad,<br />

Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het Intergemeentelijk<br />

Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark hierna genoemd “Schelde-<br />

Landschapspark”;<br />

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de<br />

Algemene Vergadering <strong>van</strong> het Schelde-Landschapspark op 6 juni 2012 die<br />

plaats heeft in het gemeentehuis <strong>van</strong> Sint-Amands;<br />

Gelet op het Vlaams decreet <strong>van</strong> 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke<br />

samenwerking;<br />

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan<br />

de agenda <strong>van</strong> de algemene vergadering;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de hierna vermelde agenda <strong>van</strong> de<br />

algemene vergadering <strong>van</strong> het Schelde-Landschapspark dd. 06/06/2012:<br />

1. Bekrachtiging samenstelling Raad <strong>van</strong> Bestuur met aanstelling Freddy<br />

Ver<strong>mei</strong>ren (Niel) als bestuurder RvB IGS-SLP en aanstelling Cindy<br />

Verschueren (Niel) als lid met raadgevende stem.<br />

2. Toelichting en goedkeuring <strong>van</strong> het jaarverslag 2011<br />

3. Bespreking <strong>van</strong> de jaarrekening, verslag <strong>van</strong> de revisor en goedkeuring<br />

<strong>van</strong> de jaarrekening, afgesloten op <strong>31</strong> december 2011<br />

4. Kwijting <strong>van</strong> de bestuurders<br />

5. Kwijting <strong>van</strong> de commissaris<br />

Art. 2 : De vertegenwoordigers <strong>van</strong> de gemeente die zullen deelnemen aan de<br />

algemene vergadering <strong>van</strong> het Schelde-Landschapspark op 6 juni 2012, op te<br />

dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de<br />

gemeenteraad <strong>van</strong> heden hiervoor opgenomen in artikel 1.<br />

Art. 3 : Het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen te gelasten met de<br />

uitvoering <strong>van</strong> voormelde besluiten.<br />

Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te<br />

maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er<strong>van</strong> kennis te<br />

geven aan het secretariaat <strong>van</strong> het Schelde-Landschapspark, <strong>Gemeente</strong>park 5<br />

bus 2, 2930 Brasschaat.


Art. 5 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

d. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering<br />

<strong>van</strong> MiWa<br />

De Raad,<br />

Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de opdrachthoudende<br />

vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland, hierna genoemd, “Mi-<br />

Wa”;<br />

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de<br />

Algemene Vergadering <strong>van</strong> Mi-Wa op 20/06/2012 die plaats heeft in restaurant<br />

De Zaat te Temse, dit per aangetekend schrijven dd. 25/04/2012;<br />

Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea <strong>van</strong> Vlaams decreet <strong>van</strong> 6 juli 2001<br />

houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de<br />

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering<br />

<strong>van</strong> een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te<br />

wijzen uit de leden <strong>van</strong> de gemeenteraad en dat dergelijke<br />

benoemingsprocedure met de vaststelling <strong>van</strong> het mandaat <strong>van</strong> de<br />

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : De heer Johan Waelkens aan te duiden als vertegenwoordiger <strong>van</strong> de<br />

gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering <strong>van</strong> Mi-Wa op<br />

20/06/2012;<br />

Art. 2 : Mevrouw Elke De Schryver aan te duiden als plaatsver<strong>van</strong>gend<br />

vertegenwoordiger <strong>van</strong> de gemeente om deel te nemen aan de Algemene<br />

Vergadering <strong>van</strong> Mi-Wa op 20/06/2012;<br />

Art. 3 : Het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen te belasten met de<br />

uitvoering <strong>van</strong> de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hier<strong>van</strong> te<br />

verrichten aan Mi-Wa, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas en aan de<br />

aangeduide vertegenwoordigers;<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

e. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering MiWa<br />

De Raad,<br />

Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de opdrachthoudende<br />

vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland, hierna genoemd, “Mi-<br />

Wa”;<br />

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de<br />

Algemene Vergadering <strong>van</strong> Mi-Wa op 20/06/2012 die plaats heeft in restaurant<br />

De Zaat te Temse, dit per aangetekend schrijven dd. 25/04/2012;<br />

Gelet op het Vlaams decreet <strong>van</strong> 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke<br />

samenwerking;<br />

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan<br />

de agenda <strong>van</strong> de algemene vergadering;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda <strong>van</strong> de<br />

Algemene Vergadering <strong>van</strong> Mi-Wa op 20/06/2012:<br />

1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter<br />

2. Nazicht <strong>van</strong> de mandaten en aanduiding stemopnemers<br />

3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering <strong>van</strong> 29 november<br />

2011<br />

4. Verslag <strong>van</strong> de Raad <strong>van</strong> Bestuur aan de Algemene Vergadering jaarrekening<br />

2011<br />

5. Bespreking jaarrekening 2011 en bestemming resultaat boekjaar 2011<br />

6. Verslag <strong>van</strong> de Commissaris<br />

7. Goedkeuring <strong>van</strong> het verslag <strong>van</strong> de Raad <strong>van</strong> Bestuur aan de Algemene<br />

Vergadering en de jaarrekening<br />

8. Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar


9. Aanstelling revisor<br />

10. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter<br />

Art. 2 : De vertegenwoordigers <strong>van</strong> de gemeente die zullen deelnemen aan de<br />

Jaarvergadering <strong>van</strong> Mi-Wa, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de<br />

beslissingen genomen in de gemeenteraad <strong>van</strong> heden hiervoor opgenomen in<br />

artikel 1;<br />

Art. 3 : Het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen te gelasten met de<br />

uitvoering <strong>van</strong> voormelde besluiten;<br />

Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te<br />

maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en er<strong>van</strong> kennis te<br />

geven aan Mi-Wa, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas.<br />

Art. 5 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

2. <strong>Gemeente</strong>financiën : Overname lening VZW Sport.<br />

De Raad,<br />

Gelet op het besluit <strong>van</strong> de gemeenteraad <strong>van</strong> 22 december 2011 houdende de<br />

beslissing tot overname <strong>van</strong> de VZW Sport;<br />

Overwegende dat conform dit besluit alle activa <strong>van</strong> passiva, rechten en<br />

verplichtingen <strong>van</strong> de VZW Sport worden overgenomen door de gemeente;<br />

Overwegende dat de vzw Sport <strong>Waasmunster</strong> eertijds de lening voor de<br />

financiering ‘nieuwbouw sporthal <strong>Waasmunster</strong>’ heeft aangegaan.<br />

Gelet op de brief dd. 19 april 2012 waarbij Dexia zijn akkoord verleent:<br />

- om de bestaande schuld <strong>van</strong> bovenvermelde lening volledig over te dragen,<br />

met valuta op datum <strong>van</strong> ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> dit besluit, naar rekening <strong>van</strong> de<br />

gemeente met behoud <strong>van</strong> de oorspronkelijke modaliteiten, eventueel<br />

gewijzigd door latere avenanten of bepalingen uit onderhavig<br />

overnamebesluit.<br />

- om op de respectievelijke vervaldagen, de intresten en<br />

terugbetalingstranches <strong>van</strong> de leningen te boeken op de rekening-courant<br />

<strong>van</strong> de stad.<br />

Overwegend dat de gemeente bij machte zal zijn de leningslasten terug te<br />

betalen door periodieke afhoudingen op zijn gewone geldmiddelen<br />

gecentraliseerd bij Dexia.<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Op voorstel <strong>van</strong> het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : de volledige schuld <strong>van</strong> de lening zoals hieronder vermeld over te<br />

nemen <strong>van</strong> vzw Sport <strong>Waasmunster</strong> met behoud <strong>van</strong> de oorspronkelijke<br />

leningsmodaliteiten, eventueel gewijzigd door latere avenanten of<br />

bepalingen uit onderhavig overnamebesluit.<br />

Totaal<br />

leningsbedrag in<br />

Eur<br />

Saldo over te dragen<br />

naar de stad in Eur per<br />

19 april 2012<br />

Omschrijving <strong>van</strong> de over te<br />

dragen leningen<br />

1.115.520,86 eur 54.216,96 eur* Nieuwbouw sporthal<br />

<strong>Waasmunster</strong><br />

*Exclusief de overschrijding <strong>van</strong> 7.646,15 euro die onmiddellijk zal<br />

vereffend worden via de rekening courant <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong>.<br />

Art. 2 : Ermee akkoord te gaan dat het kapitaalsaldo op datum <strong>van</strong><br />

ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> onderhavig besluit door Dexia Bank effectief wordt<br />

overgedragen.<br />

Art. 3 : Er zich toe te verbinden, tot de eindvervaldag <strong>van</strong> zijn leningen<br />

bij Dexia Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te<br />

verzekeren op zijn rekening geopend bij deze maatschappij, <strong>van</strong> al de<br />

bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde<br />

<strong>van</strong> de wet, hetzij uit hoofde <strong>van</strong> een overeenkomst en in voorkomend geval<br />

de gemeentelijke toelage evenals de stortingen <strong>van</strong> betalende derden en dit<br />

niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier <strong>van</strong> inning <strong>van</strong> deze<br />

inkomsten.


Art. 4 : Machtiging te geven aan Dexia Bank om deze inkomsten aan te wenden<br />

tot de betaling <strong>van</strong> de intresten,<strong>van</strong> de reserveringscommissies en <strong>van</strong> de<br />

terugbetalingen evenals <strong>van</strong> alle andere financiële kosten die een directe<br />

band hebben met deze leningen. Deze bedragen zullen op hun<br />

respectievelijke vervaldagen op het debet <strong>van</strong> de rekening-courant geboekt<br />

worden. Deze inkomsten mogen niet, zonder het expliciet akkoord <strong>van</strong> Dexia<br />

Bank, aangewend worden als waarborg <strong>van</strong> andere schulden dan deze tegenover<br />

Dexia Bank.<br />

Mochten de voormelde ont<strong>van</strong>gsten hiertoe ontoereikend zijn, verbindt de<br />

lener zich bij Dexia Bank onmiddellijk het nodige bedrag te storten om de<br />

vervallen schuld volledig af te betalen.<br />

Deze door de gemeente gegeven MACHTIGING geldt als onherroepelijk delegatie<br />

ten voordele <strong>van</strong> Dexia.<br />

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling <strong>van</strong> de verschuldigde<br />

bedragen, worden verwijlintresten <strong>van</strong> rechtswege en zonder<br />

ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de rentevoet overeenkomstig<br />

artikel 15 § 4 <strong>van</strong> de bijlage bij het KB <strong>van</strong> 26 september 1996 en dit<br />

gedurende de periode <strong>van</strong> niet-betaling.<br />

Art. 5 : Zich ermee akkoord verklaren de uiteenlopende verbrekingsclausules<br />

<strong>van</strong> deze individuele leningen te ver<strong>van</strong>gen door éénzelfde clausule voor<br />

deze leningen, zijnde: “Elke niet-contractueel voorziene verrichting<br />

tijdens de duur <strong>van</strong> de lening die een aanpassing <strong>van</strong> de aflossingstabel tot<br />

gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking <strong>van</strong> het<br />

contract door het bestuur. In dat geval is de bank gerechtigd een<br />

vergoeding te vragen gelijk aan het financieel verlies voor de bank,<br />

inclusief de gederfde winsten”.<br />

Art. 6 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

3. Politiereglementen : vaststelling tijdelijke politieverordening <strong>van</strong><br />

toepassing bij de verkiezingen <strong>van</strong> 14/10/2012<br />

De Raad,<br />

Gelet op de besluitwet <strong>van</strong> 29 december 1945 houdende verbod tot het<br />

aanbrengen <strong>van</strong> opschriften op de openbare weg;<br />

Overwegende dat naar aanleiding <strong>van</strong> de aanstaande verkiezingen <strong>van</strong><br />

14/10/2012 bijkomende politiemaatregelen noodzakelijk zijn met het oog op<br />

een ordelijk verloop <strong>van</strong> de verkiezingsstrijd tussen de verschillende<br />

politieke partijen;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet;<br />

Besluit :<br />

Volgende tijdelijke politieverordening uit te vaardigen naar aanleiding <strong>van</strong><br />

de komende verkiezingen op 14/10/2012:<br />

Op het openbaar do<strong>mei</strong>n zal uitsluitend en alleen mogen aangeplakt worden op<br />

de panelen die door het gemeentebestuur daartoe op de volgende plaatsen<br />

worden voorbehouden :<br />

- parking Gentstraat<br />

- pleintje voor de kerk Ruiter<br />

- Dries Sombeke<br />

- Dries St-Anna.<br />

Art. 1 : Op bovenvermelde borden wordt iedere partij een even grote plaats<br />

voorbehouden waarop vrij mag worden aangeplakt. Het bord ter beschikking<br />

<strong>van</strong> iedere partij wordt aangewezen door het letterwoord <strong>van</strong> de partij of<br />

door het toegekende lijstnummer.<br />

Art. 2 : Het is verboden aan te plakken op de bestendige gemeentelijke<br />

aanplakborden en op alle andere publiciteitsborden die niet via een<br />

publiciteitsbureau officieel door de politieke partij gehuurd worden.<br />

Art. 3 : Het is verboden op of langs de openbare weg, op openbare plaatsen<br />

of pleinen, om het even welk verplaatsbaar bord met propagandadoeleinden te<br />

plaatsen.<br />

Art. 4 : Tussen 22 u. 's avonds en 07 u. 's morgens is het verboden :<br />

- aan te plakken;


- propaganda of publiciteit te voeren door middel <strong>van</strong> om het even welk<br />

instrument of voertuig door politieke partijen;<br />

- materialen te vervoeren dienstig voor het beplakken, bekalken en<br />

beschilderen;<br />

- alle voor de openbare veiligheid gevaarlijke voorwerpen te vervoeren met<br />

uitzondering <strong>van</strong> de regelmatig toegelaten transporten.<br />

Art. 5 : Het is verboden de reglementaire aangebrachte aanplakkingen te<br />

overplakken, af te rukken of te beschadigen.<br />

Art. 6 : Schilderen of kalken om het even waar of het aanplakken of laten<br />

aanplakken buiten de gevallen voorzien bij voornoemde artikelen, is<br />

verboden.<br />

Art. 7 : Alle affiches en propagandamateriaal, aangebracht in strijd met de<br />

huidige verordening, zullen onmiddellijk door de gemeentelijke diensten<br />

worden verwijderd; indien het verplaatsbare inrichtingen betreft zoals<br />

voorzien bij art. 3, is de politie gemachtigd ambtshalve en op risico en<br />

kosten <strong>van</strong> de eigenaar, <strong>van</strong> de bestuurder of de eventuele burgerlijke<br />

verantwoordelijke, voor de verplaatsing en verwijdering <strong>van</strong> deze<br />

inrichtingen te zorgen.<br />

Art. 8 : De dag <strong>van</strong> de verkiezingen zelf zal onder geen enkele vorm nog<br />

propaganda mogen gevoerd worden op of langs de openbare weg of openbaar<br />

do<strong>mei</strong>n, dit op minder dan honderd meter <strong>van</strong> de ingang <strong>van</strong> de kieslokalen.<br />

Art. 9 : Uitzendingen met geluidsversterkingen, geplaatst op auto's of op<br />

andere verplaatsbare materialen, het organiseren <strong>van</strong> kara<strong>van</strong>en met om het<br />

even welke categorie voertuigen, zijn verboden voor politieke partijen.<br />

Art. 10 : Deze reglementering geldt onverminderd de reglementering<br />

uitgevaardigd door een hogere overheid die in een meer stringente regeling<br />

zou voorzien.<br />

Art. 11 : De inbreuken op de beschikkingen <strong>van</strong> deze verordening zullen<br />

worden gestraft met politiestraffen, waar wetten, decreten, algemene of<br />

provinciale verordeningen die in dit do<strong>mei</strong>n zouden bestaan, geen andere<br />

straffen voorzien.<br />

Art. 12 : Deze verordening zal worden bekend gemaakt zoals voorgeschreven<br />

in het <strong>Gemeente</strong>decreet en wordt <strong>van</strong>af dan <strong>van</strong> kracht.<br />

Art. 13 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de<br />

heer Gouverneur, aan de Griffie <strong>van</strong> de Rechtbank <strong>van</strong> Eerste Aanleg, aan de<br />

Politierechtbank en aan de Federale en Lokale Politie.<br />

Art. 14 :In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

4. Patrimonium : Platform archief Hoogendonck - Goedkeuring<br />

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's<br />

De Raad,<br />

Overwegende dat in het kader <strong>van</strong> de opdracht “Platform archief Hoogendonck”<br />

een bijzonder bestek met nr. 2012/81 werd opgesteld door de Technische<br />

Dienst;<br />

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.500,00<br />

excl. btw of € 14.669,42 incl. btw;<br />

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze <strong>van</strong> de<br />

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;<br />

Overwegende dat 2 juli 2012 om 14.00 uur wordt voorgesteld als uiterste<br />

datum voor het indienen <strong>van</strong> de offertes;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden <strong>van</strong> de<br />

gemeenteraad;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke<br />

motiveringsplicht <strong>van</strong> bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;<br />

Gelet op het decreet <strong>van</strong> 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid <strong>van</strong><br />

bestuur;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk<br />

toezicht;


Gelet op de wet <strong>van</strong> 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en<br />

sommige opdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten, en<br />

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet <strong>van</strong> €<br />

67.000,00 excl. btw niet overschreden);<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 8 januari 1996 betreffende de<br />

overheidsopdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten en de<br />

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid<br />

artikel 120;<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 26 september 1996 tot bepaling <strong>van</strong> de<br />

algemene uitvoeringsregels <strong>van</strong> de overheidsopdrachten en <strong>van</strong> de concessies<br />

voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;<br />

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij<br />

voormeld besluit <strong>van</strong> 26 september 1996, en latere wijzigingen;<br />

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in arikel<br />

762/724-60 <strong>van</strong> de budgetten 2012 <strong>van</strong> de buitengewone dienst en dat de<br />

financiering gebeurt met lening;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.<br />

2012/81 en de raming voor de opdracht “Platform archief Hoogendonck”,<br />

opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld<br />

zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene<br />

aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen <strong>van</strong><br />

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 12.500,00 excl. btw of<br />

€ 14.669,42 incl. btw.<br />

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze <strong>van</strong> de<br />

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

Art. 3 : Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de<br />

onderhandelingsprocedure:<br />

- OHRA, Koolskampstraat 57b te 8830 Gits<br />

- T.I.B. MS, Pantserschipstraat 179 te 9000 Gent<br />

- Almasy nv, Strijbeekseweg 13 te 2328 Meerle.<br />

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op<br />

2 juli 2012 om 14.00 uur.<br />

Art. 5 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

Raadslid Vandeloock vraagt de stemming bij handopsteking :<br />

JA : 17 NEE : 1 ONTH. : 0<br />

5. Bibliotheek : Meubilair bibliotheek (vergaderruimte, leessalon en DVDmeubel)<br />

- Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen<br />

firma's<br />

De Raad,<br />

Overwegende dat in het kader <strong>van</strong> de opdracht “Meubilair bibliotheek<br />

(vergaderruimte, leessalon en DVD-meubel)” een bijzonder bestek met nr.<br />

2012/89 werd opgesteld door de Technische Dienst;<br />

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:<br />

* Perceel 1 (Vergaderruimte), raming: € 3.270,00 excl. btw of € 3.956,70<br />

incl. 21% btw<br />

* Perceel 2 (Leeshoek), raming: € 4.130,00 excl. btw of € 4.997,30 incl.<br />

21% btw<br />

* Perceel 3 (DVD-meubel), raming: € 2.2<strong>31</strong>,40 excl. btw of € 2.699,99 incl.<br />

21% btw;<br />

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op<br />

€ 9.6<strong>31</strong>,40 excl. btw of € 11.653,99 incl. 21% btw;<br />

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze <strong>van</strong> de<br />

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;<br />

Overwegende dat 2 juli 2012 om 14.00 uur wordt voorgesteld als uiterste<br />

datum voor het indienen <strong>van</strong> de offertes;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden <strong>van</strong> de<br />

gemeenteraad;


Gelet op de wet <strong>van</strong> 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke<br />

motiveringsplicht <strong>van</strong> bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;<br />

Gelet op het decreet <strong>van</strong> 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid <strong>van</strong><br />

bestuur;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk<br />

toezicht;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en<br />

sommige opdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten, en<br />

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet <strong>van</strong> €<br />

67.000,00 excl. btw niet overschreden);<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 8 januari 1996 betreffende de<br />

overheidsopdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten en de<br />

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid<br />

artikel 120;<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 26 september 1996 tot bepaling <strong>van</strong> de<br />

algemene uitvoeringsregels <strong>van</strong> de overheidsopdrachten en <strong>van</strong> de concessies<br />

voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;<br />

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij<br />

voormeld besluit <strong>van</strong> 26 september 1996, en latere wijzigingen;<br />

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget <strong>van</strong><br />

2012, op artikel 767/744-51 <strong>van</strong> de buitengewone dienst en dat de<br />

financiering gebeurt met lening;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.<br />

2012/89 en de raming voor de opdracht “Meubilair bibliotheek<br />

(vergaderruimte, leessalon en DVD-meubel)”, opgesteld door de Technische<br />

Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het<br />

bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden<br />

voor de overheidsopdrachten voor aannemingen <strong>van</strong> werken, leveringen en<br />

diensten. De raming bedraagt € 9.6<strong>31</strong>,40 excl. btw of € 11.653,99 incl. 21%<br />

btw.<br />

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze <strong>van</strong> de<br />

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

Art. 3 : Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de<br />

onderhandelingsprocedure:<br />

- TOP BURO, Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent<br />

- Burocomfort, Nieuwe Baan 135 te 9111 Belsele (Sint-Niklaas)<br />

- L&S projects, Nieuwenhovestraat 17 te 8540 Deerlijk<br />

- Procos, Weg naar As 121a te 3600 Genk<br />

- Schulz Benelux, Appelweg 94 c te 3221 Holsbeek<br />

- Biblidesign, Kernenergiestraat 1 te 2610 Wilrijk (Antwerpen).<br />

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op<br />

2 juli 2012 om 14.00 uur.<br />

Art. 5 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

6. Werken : Slemwerken deel Nijverheidslaan, tussen Fortenstraat en Sint-<br />

Niklaas + asfaltherstellingen in overig deel Nijverheidslaan en<br />

Fortenstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze<br />

De Raad,<br />

Overwegende dat in het kader <strong>van</strong> de opdracht “Slemwerken Nijverheidslaan en<br />

deeltje Groenstraat thv E17 + putten vullen in wegen en landwegen” een<br />

bijzonder bestek met nr. 2012/79 werd opgesteld door de Technische Dienst;<br />

Overwegende dat de Raad in zitting <strong>van</strong> 1.3.12 de lastvoorwaarden en<br />

gunningswijze goedkeurde;<br />

Overwegende dat het college in zitting <strong>van</strong> 2.5.12 besliste om het deel<br />

Nijverheidslaan tussen Fortenstraat en grens Sint-Niklaas niet te gunnen,<br />

omdat er ondertussen niet voldoende kredieten meer voorhanden zijn op art.<br />

421/7<strong>31</strong>-60 <strong>van</strong> het budget en het door de crisis onmogelijk is de budgetten<br />

te vermeerderen bij budgetwijziging;


Overwegende dat er daardoor dient heraanbesteed te worden;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden <strong>van</strong> de<br />

gemeenteraad;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke<br />

motiveringsplicht <strong>van</strong> bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;<br />

Gelet op het decreet <strong>van</strong> 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid <strong>van</strong><br />

bestuur;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005, en latere wijzigingen,<br />

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk<br />

toezicht;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en<br />

sommige opdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten, en<br />

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 8 januari 1996 betreffende de<br />

overheidsopdrachten voor aanneming <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten en de<br />

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;<br />

Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 26 september 1996 tot bepaling <strong>van</strong> de<br />

algemene uitvoeringsregels <strong>van</strong> de overheidsopdrachten en <strong>van</strong> de concessies<br />

voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;<br />

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij<br />

voormeld besluit <strong>van</strong> 26 september 1996, en latere wijzigingen;<br />

Overwegende dat 150 000 € voorzien is in het budget <strong>van</strong> 2012, op artikel<br />

421/7<strong>31</strong>-60 <strong>van</strong> de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met<br />

een lening;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming<br />

voor de opdracht “Slemwerken deel Nijverheidslaan, tussen Fortenstraat en<br />

Sint-Niklaas + asfaltherstellingen in overig deel Nijverheidslaan en<br />

Fortenstraat”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden<br />

worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals<br />

opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten<br />

voor aannemingen <strong>van</strong> werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt<br />

€ 110 655, incl. 21% btw.<br />

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze <strong>van</strong> openbare<br />

aanbesteding.<br />

Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt<br />

op nationaal niveau.<br />

Art. 4 : Indien de liquiditeitspositie <strong>van</strong> de gemeente dit toelaat, mag<br />

deze investering in afwachting <strong>van</strong> het effectief opnemen <strong>van</strong> de leningen<br />

geprefinancierd worden met eigen middelen.<br />

Art. 5 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

Raadslid Vandeloock vraagt de stemming bij handopsteking :<br />

JA : 17 NEE : 0 ONTH. : 1<br />

7. Verkavelingen : Goedkeuring dading “verkavelingen Durmedal - Wareslagestraat”<br />

De Raad,<br />

Gelet op de vaststelling dat bij de realisatie <strong>van</strong> de verkavelingen 24/5 en<br />

25/6 de perceelsgrenzen <strong>van</strong> sommige loten – zoals bepaald in de bedoelde<br />

verkavelingsvergunningen - niet werden gerespecteerd. Hierdoor werd de<br />

kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) - dat volgens de<br />

verkavelingsplannen moest ingepland worden op het lot 10B <strong>van</strong> verkaveling<br />

24/5 - aangelegd als een eiland binnen het kadastraal perceel B 2086e;<br />

Door deze configuratie bleek het onmogelijk om dit KWZI rechtstreeks te<br />

betreden <strong>van</strong>af de openbare weg en kon géén toegang verschaft worden zonder<br />

de private eigendom <strong>van</strong> één <strong>van</strong> de bewoners te schenden;<br />

Overwegende dat het college <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen onder deze<br />

omstandigheden weigerde om de infrastructuur <strong>van</strong> de bedoelde verkavelingen


op te nemen in het openbaar do<strong>mei</strong>n zolang niet werd voldaan aan de<br />

voorwaarden <strong>van</strong> de verkavelingsvergunningen;<br />

Gelet op de beslissing <strong>van</strong> de gemeenteraad dd. 25.06.2003 tot instelling<br />

<strong>van</strong> een rechtsvordering tegen de verkavelaars;<br />

Gelet op de beslissing <strong>van</strong> de gemeenteraad dd. 27.05.2005 tot vrijwillige<br />

tussenkomst in het rechtsgeding tussen de verkavelaars onderling en tot<br />

uitvoering <strong>van</strong> werken in afwachting <strong>van</strong> uitspraak rechtbank;<br />

Overwegende dat de rechtsprocedures omwille <strong>van</strong> hun complexiteit nog niet<br />

geleid hebben tot een oplossing en tot een positief resultaat voor de<br />

gemeente;<br />

Overwegende dat eind 2009 door Aquafin een aan<strong>van</strong>g werd gemaakt met een<br />

bovengemeentelijk rioleringsproject “Collector <strong>Waasmunster</strong>-Sombeke-<br />

Elversele, fase 2” waar<strong>van</strong> het tracé gelegen is in de Wareslagstraat; dat<br />

dit project voorziet in de sloping <strong>van</strong> het KWZI en dat Aquafin hiertoe<br />

overgegaan is tot onteigeningen;<br />

Overwegende dat door de sloping <strong>van</strong> het KWZI de gemeentelijke eis m.b.t.<br />

dit KWZI niet langer zinvol is want zonder voorwerp;<br />

Overwegende dat door de onteigeningen de verkavelaars en diverse partijen<br />

vergoedingen hebben gekregen <strong>van</strong> Aquafin die normaal de gemeente zouden<br />

toegekomen zijn, vermits bepaalde onteigende gronden zouden opgenomen<br />

geweest zijn in het openbaar do<strong>mei</strong>n, indien de verkavelingswerken hun<br />

normaal verloop hadden gekend;<br />

Overwegende dat met de voorliggende dading de gemeente vergoed wordt voor<br />

de gederfde inkomsten ten gevolge <strong>van</strong> deze onteigeningen en voor geleden<br />

schade door niet-naleving <strong>van</strong> de verkavelingsvoorschriften;<br />

Overwegende dat met deze dading eveneens een einde wordt gemaakt aan<br />

onderlinge geschillen tussen partijen;<br />

Overwegende dat tevens voorzien wordt in de heraanleg <strong>van</strong> het speelplein<br />

zoals in de oorspronkelijke verkavelingsvergunning werd voorzien; dat de<br />

wegenis en andere infrastructuur zal aangelegd en onderhouden worden<br />

conform de verkavelingsvergunning.<br />

Overwegende dat door deze dading een einde wordt gemaakt aan geschillen en<br />

de verkaveling kan gefinaliseerd worden zoals oorspronkelijk bedoeld;<br />

Overwegende dat alle betrokken partijen instemmen met deze dading en deze<br />

reeds hebben ondertekend;<br />

Gelet op de voorliggende dadingsovereenkomst;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : De dadingsovereenkomst die als bijlage aan dit besluit wordt<br />

gehecht, goed te keuren.<br />

Art. 2 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan<br />

dhr.Gouverneur.<br />

8. Aangevraagde punten : nihil<br />

9. Mondelinge vragen<br />

* Raadslid De Grave deelt mee dat het gisteren Algemene Vergadering was <strong>van</strong><br />

de <strong>Gemeente</strong>lijke Holding. Hij vraagt waarom mr. Allemeersch gestemd heeft<br />

namens de gemeente en niet de twee gemeentelijk afgevaardigden schepen<br />

Roelandt en raadslid De Bock.<br />

De burgemeester vraagt enig begrip voor de privé situatie <strong>van</strong> schepen<br />

Roelandt. In andere omstandigheden is zij een heel erg loyale schepen. Hij<br />

deelt ook mee dat het belang <strong>van</strong> deze Algemene Vergadering niet mag<br />

overroepen worden en leest een tekst voor <strong>van</strong> Jan Leroy <strong>van</strong> de VVSG om het<br />

geheel beter te kunnen kaderen.<br />

Raadslid De Grave vraagt waarom dit dossier niet is voorgelegd aan de<br />

gemeenteraad.<br />

De burgemeester antwoordt dat de Holding geen intercommunale is en dus ook<br />

niet valt onder de wetgeving op de intercommunales. De vertegenwoordigers<br />

die namens de gemeente kunnen deelnemen aan een Algemene Vergadering werden<br />

reeds in 2007 door de gemeenteraad aangeduid.


* Raadslid Heyvaert is <strong>van</strong> mening dat de heraanleg <strong>van</strong> de Oudeheerweg Heide<br />

niet goed en niet slecht is, maar wel een beetje armtierig. Hij vraagt zich<br />

af waar de reglementering blijft en is <strong>van</strong> oordeel dat een zwarte paal met<br />

een reflector niet verkeersveilig is.<br />

Schepen Lenaerts deelt mee dat het verkeersreglement zal voorgelegd worden<br />

aan de gemeenteraad <strong>van</strong> juni. Hij is bovendien <strong>van</strong> mening dat de<br />

signalisatie zo beperkt als mogelijk moet gehouden worden om het groene<br />

karakter <strong>van</strong> de omgeving te behouden.<br />

Raadslid Heyvaert is <strong>van</strong> mening dat veiligheid boven groen gaat en dat<br />

vooral de twee poorten met grote reflecterende borden moeten aangeduid<br />

worden.<br />

Schepen Lenaerts antwoordt dat hij het belangrijk vindt dat groene wegen<br />

groen blijven maar dat de nodige aandacht zal besteed worden aan de<br />

veiligheid. Hij verwijst ook naar twee verwezenlijkingen <strong>van</strong> toenmalig<br />

schepen Heyvaert die hij allesbehalve logisch vindt: de zone 70 die is<br />

ingevoerd in de Baudelodreef en achter de Engelse Hof.<br />

* Raadslid De Grave zegt dat de Lijn met alle gemeenten contact heeft<br />

opgenomen en vraagt wat het resultaat is voor onze gemeente.<br />

Schepen Lenaerts antwoordt dat er geen extra kosten zijn voor de gemeente<br />

en dat er geen verminderingen <strong>van</strong> de dienstverlening zijn in de<br />

piekmomenten. Hij heeft ook gevraagd aan de Lijn om meer bussen te voorzien<br />

tussen Sombeke en het Centrum maar dit was onmogelijk wegens de besparingen<br />

bij de Lijn.<br />

* Raadslid Vandeloock vraagt wat de gemeente gedaan heeft na de maaiwerken<br />

op de Durmedijken.<br />

Schepen T’Kint antwoordt dat de gemeente nagegaan heeft wie deze werken<br />

heeft uitgevoerd en dat bleek dat dit Waterwegen en Zeekanaal was. Hij is<br />

<strong>van</strong> oordeel dat er veel meer <strong>van</strong> dit dossier gemaakt wordt dan nodig is.<br />

De burgemeester voegt hier aan toe dat WenZ beweert dat ze geen fout<br />

gemaakt hebben maar enkel een veiligheidsstrook gecreëerd hebben zoals<br />

gewoonlijk. Het agentschap Natuur en Bos heeft dan onder druk <strong>van</strong> een<br />

<strong>Waasmunster</strong>se milieuvereniging toch gereageerd, alhoewel dat ook ANB <strong>van</strong><br />

oordeel is dat het om geen groot probleem gaat.<br />

Schepen T’Kint vindt het allesbehalve toevallig dat hier net dit jaar op<br />

gereageerd wordt en de voorgaande jaren niet.<br />

Raadslid Vandeloock vraagt wie er ter hoogte <strong>van</strong> De Bock in de<br />

Nijverheidslaan gemaaid heeft.<br />

De burgemeester antwoordt dat dit zal nagekeken worden en dat hem een<br />

antwoord zal meegedeeld worden.<br />

* Raadslid De Grave vraagt hoe lang het college nog zal werken aan een<br />

oplossing voor buurtweg 14.<br />

De burgemeester antwoordt dat dit een dossier is dat dateert <strong>van</strong> 1993 en<br />

dat er nog lang aan een oplossing zal gewerkt worden. Het bestuur wil een<br />

oplossing in der minne uitwerken die veel beter zal zijn voor alle<br />

betrokken partijen dan een gerechtelijke procedure waar<strong>van</strong> de uitkomst<br />

hoogst onzeker is en de duurtijd nog onzekerder. Hij is echter <strong>van</strong> mening<br />

dat bepaalde mensen elke stap die gezet wordt teniet willen doen en niet<br />

meer voor rede vatbaar zijn.<br />

* Raadslid Waelkens vraagt hoe het komt dat de betonstroken in de<br />

Neerstraat naar boven komen.<br />

De burgemeester antwoordt dat de uitstulpingen veroorzaakt worden door de<br />

warmte op plaatsen waar nutsmaatschappijen gewerkt hebben. De<br />

nutsmaatschappijen zullen ook de kosten <strong>van</strong> de herstellingen dragen.<br />

Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld, dewelke werd<br />

besloten om 20u15.<br />

In opdracht :<br />

De <strong>Gemeente</strong>secretaris wnd., De Voorzitter <strong>van</strong> de Raad,


Bram Collier. Rik Daelman.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!