Activiteitenverslag 2005 - Smals

smals.be

Activiteitenverslag 2005 - Smals

Groeien, bloeien, leven.

Elk jaar opnieuw.

Partner van het e-government

Activiteitenverslag 2005


Inhoudsoverzicht

1. Bedrijfswijde prioriteiten 2005..................................................... 4

2. Missie, visie en strategie.............................................................. 6

Missie: ondersteuning van het e-government........................................ 6

Visie........................................................................................................ 6

Strategie................................................................................................. 7

3. Dienstenaanbod............................................................................ 8

Detachering............................................................................................ 9

Onderzoek............................................................................................ 10

Competentiecentra............................................................................... 13

4. Specifieke realisaties ................................................................. 16

Gemeenschappelijke projecten............................................................ 17

Klantgebonden projecten ..................................................................... 22

5. Personeelsevolutie ..................................................................... 36

1.411 medewerkers op 31/12/2005 ..................................................... 36

Intra muros en externe ontwikkeling .................................................... 37

Personeelsverloop ............................................................................... 37

6. Een optimale organisatie ........................................................... 38

Een brede analyse ............................................................................... 38

Klanten waarderen inzet en competenties........................................... 39

Medewerkers ervaren een meer doelgerichte organisatie................... 39

Sterke gerichtheid op de buitenwereld, de klanten-leden.................... 40

Structuur............................................................................................... 41

Lijst van afkortingen.............................................................................. 42

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 3


1. Bedrijfswijde prioriteiten 2005

SmalS-MvM/Egov heeft in 2005 haar vernieuwing doorgezet. Dit

gebeurde door te focussen op enkele bedrijfswijde prioriteiten.

Eerst en vooral wil SmalS-MvM/Egov permanent een duidelijk zicht

hebben op de financiële aspecten van haar dienstverlening. Wat kost een

bepaalde service? Hoeveel budget is er reeds verbruikt en hoeveel is nog

beschikbaar? Wat is bepalend voor de kostprijs van een bepaalde dienst?

Door het financieel systeem te optimaliseren, hebben we een beter

inzicht in de kosten en beschikken we over een betere argumentatie wat

betreft de prijszetting. Dankzij de beheersing van de kosten stijgen de

eenheidsprijzen voor 2006 slechts met gemiddeld 0,75 % t.o.v. 2005.

The future is not something we enter.

The future is something we create.

(Leonard I. Sweet)

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2006 4


Het werkkader aanpassen ter ondersteuning van

de waarden en de realisatie van de doelstellingen

vormde een tweede klemtoon. In 2005 namen we een

nieuw datacenter in gebruik en verhuisden 70 collega’s naar

een bijkomende site (South Center). Daarnaast werd het

coachen van de medewerkers ondersteund door gebruik te maken

van een overzichtelijk HR-dossier, en door een managementopleiding

voor het kader. Competentiemanagement en het werken met een

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) werden veralgemeend. Deze aanpak

verbeterde het vastleggen van doelstellingen, het voeren van

functioneringsgesprekken en droeg rechtstreeks bij tot de effectiviteit van

de organisatie.

Veiligheid en Service Level Management verder uitbouwen kreeg ook

prioritaire aandacht. Op het vlak van veiligheid werd zowel het

operationeel beheer, de toepassingsveiligheid als het continuïteitsbeheer

systematisch verbeterd. Een Service Level Agreement (SLA) afspreken

met de klanten-leden is absoluut noodzakelijk om duidelijke afspraken te

maken inzake kwaliteit, performantie en beschikbaarheid van

dienstverlening. Zo is het voor SmalS-MvM/Egov klaar wat de klant

verwacht en voor de klant is het duidelijk waartoe SmalS-MvM/Egov zich

engageert. Uiteraard worden deze afspraken systematisch opgevolgd en

sturen we bij waar nodig. Er werden 14 SLA’s opgemaakt, o.a. m.b.t. het

extranet, verschillende toepassingen op het portaal van de sociale

zekerheid, de multifunctionele aangifte (DmfA), de universal messaging

engine (UME), het Kyoto-register, de housing voor het RSVZ,…

Bovendien kwamen 7 SLA’s in finale fase. Het gaat o.a. over de aangiften

van sociale risico’s, eCommunities, Communit-e en Genesis. Verder werd

een begin gemaakt van de SLA’s m.b.t. Dimona en Orgadon.

Door de veelheid van uiteenlopende competenties waarover SmalS-

MvM/Egov beschikt, was het niet altijd even duidelijk wat het concrete

serviceaanbod aan onze leden is. Daarom werden een aantal

competenties “verpakt” tot een duidelijk dienstenaanbod dat beschreven

werd in een dienstencataloog. In 2005 profileerden we de volgende

competentiecentra: het contactcenter Eranova en Bucom, het datacenter

met housing en hosting, Enterprise Application Integration (EAI) en

testing.

De multifunctionele aangifte (DmfA) optimaliseren vormde een laatste

prioriteit. SmalS-MvM/Egov realiseerde een spectaculaire

performantieverbetering door een vernieuwd back-endsysteem en

verminderde het ontwikkelwerk voor kwartaalaanpassingen. Daarnaast

werkten we aan een adequaat beheers- en opvolgingssysteem

(monitoring & controlling) en aan de stabilisatie van het systeem. Ook het

testsysteem werd op punt gesteld.

Het is duidelijk dat het succesvol realiseren van deze bedrijfsprioriteiten

voelbare resultaten oplevert voor alle belanghebbenden. Daarbij denken

we zowel aan de klanten-leden van SmalS-MvM/Egov, aan haar

medewerkers als aan de brede samenleving. Deze laatste doelgroep

waardeert de inzet van de SmalS-MvM/Egov-medewerker in de vorm van

een efficiëntere werking van de overheidsdiensten. En uiteindelijk is het

toch daarvoor dat we het doen.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 5


2. Missie, visie en strategie

Missie: ondersteuning van het e-government

SmalS-MvM/Egov ondersteunt en begeleidt de actoren in de sociale

sector en de federale overheidsdiensten optimaal en proactief bij hun

informatiebeheer zodat zij aan hun gebruikers een efficiënte en effectieve

dienstverlening kunnen verstrekken.

Als vzw hanteert SmalS-MvM/Egov de tevredenheid van haar leden als

ultiem appreciatiecriterium en wil zo hun bevoorrechte partner blijven.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2006 6

Visie

Om onze missie te realiseren, willen wij:

- Vernieuwende ideeën naar onze klanten-leden brengen en ze

realiseren.

- Een stabiele partner op lange termijn zijn voor de bestaande en

nieuwe toepassingen.

- Een optimale kwaliteit nastreven, in overeenstemming met

de engagementen die we aangaan tegenover onze

klanten-leden, binnen de toegekende termijnen, en

tegen de beste prijzen op de markt.

- Onze strategische doelstellingen bereiken

dankzij het teamwerk van competente

en gemotiveerde medewerkers.

Perception is strong and sight weak.

In strategy it is important to see distant things as if they were

close and to take a distanced view of close things.

(Miyamoto Musashi)


Strategie

In oktober 2005 heeft het Strategisch Comité de strategie

geactualiseerd. Diverse aandachtspunten werden besproken

op basis van een omgevingsanalyse, de analyse van de

klantentevredenheid en medewerkerstevredenheid en op basis van

een doorlichting aan de hand van het Business Excellencemodel van de

European Foundation for quality management (EFQM-model.)

Krachtlijnen

In de bespreking bleek de ledenrelatie tussen SmalS-MvM/Egov en haar

doelgroep één van de fundamenteel sterke punten van SmalS-MvM/Egov

te zijn. Daarom werd de missie aangevuld en werd hierin de klemtoon

gelegd op de tevredenheid van de leden als ultiem appreciatiecriterium.

De ledenrelatie, gecombineerd met de vennootschapsvorm van

kostendelende vereniging, biedt een zeer grote flexibiliteit, continuïteit en

partnerschap in de samenwerking. Zo kan een project of dienstverlening

vaste vorm krijgen in onderling overleg. Naarmate de mogelijkheden en

beperkingen duidelijker worden kan het project of de dienst aangepast

worden. De werking van SmalS-MvM/Egov steunt tegelijkertijd sterk op

de solidariteit tussen de leden. We vertrekken samen, werken samen uit,

onderhouden samen, bepalen samen de toekomst. Binnen deze

samenwerking verstrekt SmalS-MvM/Egov proactief informatie over de

diensten die ze aanbiedt, ondersteunt en begeleidt ze haar leden, maar

stelt ze zich niet in de plaats van haar leden inzake inhoudelijke

besluitvorming.

SmalS-MvM/Egov wil gekend zijn als de aanbieder van de beste prijskwaliteitverhouding.

Het sterke punt is de flexibiliteit door de ledenrelatie.

SmalS-MvM/Egov moet daarbij het vertrouwen van de leden telkens weer

verdienen. De leden zijn immers niet gebonden om exclusief een beroep

te doen op de diensten van SmalS-MvM/Egov. Ze nemen wel actief deel

aan de strategische beleidsvorming binnen SmalS-MvM/Egov opdat de

vzw hun bevoorrechte partner kan blijven.

Ook de marktprioriteiten van SmalS-MvM/Egov werden geactualiseerd.

Zo geven we in de komende jaren voorrang aan het verdiepen van de

relatie met bestaande leden en het verbeteren van de aangeboden

service, eerder dan het aanboren van nieuwe markten.

SmalS-MvM/Egov gaat uit van een langetermijnrelatie met haar

medewerkers. Dit heeft als consequentie dat het potentieel van een

kandidaat-medewerker primeert op de dringendheid van de aanwerving.

In die context is levenslang leren en competenties continu uitbouwen heel

vanzelfsprekend. Deze investeringen in “menselijk potentieel” hebben ook

als consequentie dat SmalS-MvM/Egov als topwerkgever wil bekend

staan bij haar eigen medewerkers. Een resultaatgerichte en

ondersteunende bedrijfscultuur vormen de randvoorwaarden om dit

beleid om te zetten in klantenvoordelen.

De strategische doelstellingen

- SmalS-MvM/Egov streeft naar maximale effectiviteit en efficiëntie.

- SmalS-MvM/Egov beheert actief en continu de verwachtingen van de

klanten-leden en voldoet eraan.

- SmalS-MvM/Egov kiest volgende prioriteiten om haar groei te

realiseren:

1. Marktverdieping: huidig aanbod aan steeds meer leden van de

huidige doelgroep.

2. Aanbodverruiming: nieuwe diensten ontwikkelen en aanbieden

aan de huidige doelgroep.

3. Marktverbreding: uitbreiding van de doelgroep met het huidig

aanbod.

- SmalS-MvM/Egov verhoogt continu de deskundigheid van haar

medewerkers om op te treden als competentiecentrum op het vlak van

informatiebeheer.

- In SmalS-MvM/Egov heerst een ondersteunende en resultaatgerichte

cultuur.

- SmalS-MvM/Egov staat bekend als één van de beste werkgevers in

België in de perceptie van de personeelsleden.

- SmalS-MvM/Egov heeft een imago van deskundige en betrouwbare

partner bij de actoren in de sociale sector en de federale overheid.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 7


3. Dienstenaanbod

SmalS-MvM/Egov onderscheidt zich van andere dienstverleners door het

bijzonder brede aanbod inzake informatieverwerking.

Een analyse van de processen die de klant gebruikt, is het klassieke

startpunt van de samenwerking. We kunnen informaticatoepassingen

ontwikkelen, gebruik makend van actuele technologische mogelijkheden.

Naargelang de keuze van de klant kan dit gebeuren bij hem op zijn eigen

informaticapark of in huis bij SmalS-MvM/Egov. De ontwikkelde

toepassingen kunnen bij de klant geïnstalleerd worden of in ons

computercentrum.

Wij kunnen ook instaan voor de exploitatie van de toepassing zodat de

klant zich werkelijk kan toeleggen op zijn eigen kernactiviteit. Bovendien

kunnen we met het contactcenter Eranova en het Bureau voor

Communicatie helpen bij de operationele introductie van de nieuwe

systemen bij gebruikers.

De klant kan uit al deze mogelijkheden telkens zijn eigen pakket

samenstellen. Precies afgestemd op zijn noden en keuzes. We brengen

deeloplossingen samen zodat het hele proces effectiever en efficiënter

verloopt. Dankzij onze brede waaier van activiteiten en competenties

kunnen we vanuit een onderbouwde visie totaaloplossingen bieden.

Gemeenschappelijke projecten vormen een mooie synergie tussen

instellingen. Dit kunnen instellingen zijn uit de socialezekerheidssector,

maar ook federale overheidsdiensten. SmalS-MvM/Egov garandeert dat

gegevens enkel gebruikt worden door de instelling waarvoor ze worden

verwerkt en dat de uitwisseling van persoonsgegevens enkel geschiedt

na machtiging van het bevoegde sectoraal comité en, wat betreft de

sociale persoonsgegevens, met inachtname van de wet op de

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het dienstenaanbod werd beschreven in een

dienstencataloog en kan tevens worden geraadpleegd op

de website

www.smals-mvm.be of

www.egov-vzw.be

Our imagination is the only limit

to what we can hope to have in the future.

(Charles F. Kettering)

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2006 8


Detachering

Een pragmatische oplossing om informatici aan te

trekken voor langetermijnopdrachten

Het is bij de modernisering van de overheden vaak moeilijk om via de

klassieke mechanismen informatici aan te trekken en te behouden.

Daarom maakt SmalS-MvM/Egov gebruik van een wettelijk toegestane

werkwijze om ICT-medewerkers ter beschikking te stellen van haar leden.

Detachering speelt in op structurele tekorten eerder dan tijdelijke noden.

Detachering legt zich uitsluitend toe op opdrachten van onbepaalde duur.

Detachering past in het personeelsbeleid van de

lidinstelling

Een terbeschikkingstelling start steeds met een rekrutering. Dit kan

enkele weken tot enkele maanden vragen maar heeft als voordeel dat de

betrokken medewerker volledig kan gezocht worden in functie van de

noden van de aanvrager. Deze heeft een ruime inbreng bij de keuze van

de kandidaat. Zonder zijn akkoord komt er geen terbeschikkingstelling.

Het langetermijnkarakter van de terbeschikkingstelling laat toe een

eenvormig personeelsbeleid te voeren. Het beleid, de vorming, de

carrièreoriëntaties enz. worden overgelaten aan de klant/lidinstelling.

Op 31 december 2005 waren er in totaal 593 gedetacheerde

personeelsleden (581 voltijdse equivalenten, VTE’s) in dienst bij SmalS-

MvM/Egov. Vergeleken met eind 2004 is dit een stijging van 78

personeelsleden (16 % stijging wanneer we rekenen in VTE's).

Externe ontwikkeling

(aantal medewerkers)

31/12/2004 31/12/2005 Evolutie

SmalS-MvM 432 492 +14 %

Egov 83 101 +22 %

Totaal 515 593 +15 %

Externe ontwikkeling

(VTE's)

31/12/2004 31/12/2005 Evolutie

SmalS-MvM 421,7 481,4 +14 %

Egov 81,3 99,6 +23 %

Totaal 503,0 581,0 +16 %

De belangrijkste toename van het aantal gedetacheerde medewerkers

situeert zich bij de

- RVP

- HZIV

- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

Leefmilieu

- FOD Justitie

- FOD Financiën

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 9


Onderzoek

Publicaties en infosessies

De sectie Onderzoek van SmalS-MvM/Egov volgt tientallen domeinen op

uit de IT-wereld en doet toegepast onderzoek naar nieuwe technologieën

en concepten die nuttig kunnen ingezet worden binnen de federale

overheidsdiensten en de actoren in de sociale sector.

De resultaten van deze onderzoeksactiviteiten worden gepubliceerd

onder de vorm van studierapporten en Techno's. Via infosessies worden

de resultaten toegelicht.

De "Research Notes" zijn korter dan de traditionele studierapporten en

concentreren zich op bepaalde aspecten, op praktische ervaringen en

producttesten, of op concepten die nog te sterk in beweging zijn om er

een uitgebreide studie aan te wijden. Net zoals voor de traditionele

studies kunnen de thema's van de Research Notes het onderwerp

vormen van infosessies.

Onderwerpen

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 10

Research

Note

Studierapport

Techno

Infosessie

E-Payment X X (1)

Webservices – Geavanceerde

aspecten X X

Spraakherkenning – Systemen

voor continu dicteren X

Enterprise Service Bus (ESB) X

Content Syndication X

Stop de Spam! X

Geïntegreerd User

Management X X

Service Oriented Architecture

(SOA) X X

(1) De infosessie had plaats in november 2004.

Het gemiddeld aantal deelnemers per sessie bedroeg in 2005 liefst 142

personen, wat een absoluut record inhoudt.


Consultancy

De medewerkers van de sectie Onderzoek doen concrete ervaring op

door actief deel te nemen aan pilootprojecten en worden specialisten in

hun domein.

Naast de rol van onderzoeker vervullen de meeste medewerkers van de

sectie Onderzoek een rol van consultant voor de diverse domeinen

waarin zij zich gespecialiseerd hebben. Waar dit aanvankelijk in de eerste

plaats bijna uitsluitend technische adviesverlening betrof, werden de

activiteiten sinds 2004 uitgebreid naar niet-technische adviesverlening.

In de loop van 2005 werd er expliciet een aanvang genomen met BPRadviesverlening

(analyseren en verbeteren van businessprocessen

binnen en tussen overheidsinstellingen) en werd de cel “Data Quality“

verder uitgebouwd (verbetering van de kwaliteit van administratieve

databases). Tevens werden de eerste initiatieven genomen om de

adviesverlening inzake usability (bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

van toepassingen) mogelijk te maken.

Deze adviesverlening op hoog niveau is mogelijk dankzij de

voorbereiding, de ervaring en het algemene hoge niveau van de

medewerkers van de sectie Onderzoek. Zo beschikken 9 van de 14

medewerkers over een doctoraat.

Niet-technische opdrachten

De volgende belangrijke niet-technische consultancyopdrachten werden

gerealiseerd in de loop van 2005:

- begeleiding bij het organisatieontwikkeling- en verbeterproject bij het

RIZIV: opstarten en implementeren van verbetertrajecten,

herdefiniëren van de organisatie, voeren van audits,

projectmanagement, ICT-coördinatie, opzetten projectmethodologie.

- verlenging van de data-quality-opdracht voor de KBO: studie inzake

de afhandeling van anomalieën, voorstel voor elektronische

documentatie, bepaling van de kwaliteitsindicatoren. Organisatie van

interne werkgroepen.

- data quality DMFA voor de RSZ: algemene audit inzake de kwaliteit

van de gegevens en de anomalieën, studie van de

kwaliteitsindicatoren, analyse van de gegevensstromen tussen RSZ,

instellingen en informatieleveranciers, voorstel van diverse concrete

projecten. Organisatie van interne werkgroepen.

- BPR-project “Integratie van de RSZ-werkgever in KBO” in opdracht

van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

- BPR-project “4e weg”: uitwerken van voorstellen rond het verifiëren

van eventuele schulden aan de sociale zekerheid bij de verkoop van

een onroerend goed.

- BPR: participatie in de eerste fase van het RSZ-project Primaire

Processen (workflows inschrijving, Graydon versus KBO,

behoeftebepaling RKW en FAO, voorstudie beheer contactgegevens,

...).

- DMFA usability-studie: opzetten van bruikbaarheidstesten, interviews

met de gebruikers en redactie van een “expert review”.

- DRS usability-studie: opzetten van bruikbaarheidstesten, interviews

met de gebruikers en redactie van een “expert review”.

- advies inzake usability voor het portaal van de sociale zekerheid:

assistentie van de externe firma belast met het uitwerken van een

visie en een strategie (kritische succesfactoren) om de bruikbaarheid

(usability) van het portaal te verhogen (“refonte du portail”).

- FOD VVVL: coördinatie voor het opzetten van de nodige infrastructuur

bij SmalS-MvM voor het 24/24 uur hosten van een applicatie voor de

wachtdiensten van de huisartsen.

- begeleiding RSZ bij het opstellen van het strategisch ICT-plan: leveren

van input voor het ICT-plan op basis van de doelstellingen van de

RSZ, de bestaande toepassingen en de verwachte evoluties inzake

uiteenlopende ICT-domeinen.

- strategisch advies inzake de integratieproblematiek van de RJV.

Technische opdrachten

De technische consultancy in 2005 had betrekking op:

- functionele en technische analyse inzake de aanpassing van het

kanaal “MQLINK”, gebaseerd op MQ-SERIES, voor data-uitwisseling

DMFA met de RSZPPO. Technische bijstand en sturing bij de

realisatie.

- ondersteuning bij de leveranciersselectie voor keuze mainframe HVW

(evaluatie offertes).

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 11


- redactie lastenboek en leveranciersselectie met als doel het opzetten

van een systeem voor Business Activity Monitoring (BAM).

- redactie lastenboek en leveranciersselectie met als doel het opzetten

van een OCR-dienstverlening.

- redactie lastenboek en leveranciersselectie inzake een nieuw systeem

voor Web Content Management (WCM).

- redactie van een lastenboek inzake een cartografische tool voor de

modellering van de businessprocessen.

- deelname aan het interne project “Evolutie naar Open Systemen”

(architectuur, databases, service oriented architecture, smart

clients…).

- grondige voorstudie naar de beveiliging van mobiele applicaties en

toestellen.

- bepaling en communicatie van de richtlijnen inzake het ontwikkelen

van webservices (document, sessies met de architecten en

vertegenwoordigers van het Integration Competence Center - ICC).

- advies inzake deelname aan Europese projecten (GOTOT).

- advies inzake het al dan niet inzetten van Citrix-technologie (thin

client) op RSZPPO.

- RSS-feed (push van informatie naar RSS-lezers) geïntroduceerd voor

het portaal van de sociale zekerheid (RSS = Really Simple

Syndication).

- diverse interne en externe adviezen inzake identity- en

accessmanagement (usermanagement).

- advies aan het RIZIV inzake gebruik van workflow-oplossing.

- advies aan de KSZ inzake beveiligde file transfer (SFTP versus

WEBDAV).

- diverse interne en externe (KSZ) technische adviezen met betrekking

tot het gebruik van de elektronische identiteitskaart (en de digitale

handtekening).

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 12


Competentiecentra

De kernactiviteiten van de leden ondersteunen met

knowhow en ervaring

Er zijn veel softwarebouwers en vele invalshoeken om software te

bouwen. De grootste toegevoegde waarde van SmalS-MvM/Egov is het

bouwen van toepassingen die de kernactiviteiten van haar leden

ondersteunen.

SmalS-MvM/Egov werkt immers uitsluitend voor haar leden en kan de

kennis en ervaring van decennia telkens weer inzetten om toepassingen

te bouwen die de overheidsadministraties helpen om optimaal te

functioneren. De oplossingen zijn in elke situatie voor een groot gedeelte

maatwerk en het is noodzakelijk om bij elke realisatie te kunnen

vertrekken van een hoog niveau van begrip en inzicht. Maatwerk leveren

vereist flexibiliteit bij de ontwikkeling. Die flexibiliteit wordt gesteund door

de samenwerkingsvorm van SmalS-MvM/Egov als kostendelende vzw.

Het werken in regie maakt het immers mogelijk om in de loop van de

ontwikkeling van het project op het gepaste moment de meest gepaste

keuzes te maken en waar nodig verfijningen aan te brengen.

In 2005 werden een aantal competenties uitgebouwd en gebundeld tot

een duidelijk dienstenaanbod. Het aanbod van SmalS-MvM/Egov bestaat

immers uit verschillende deelelementen die door de klanten-leden kunnen

gecombineerd worden tot het pakket dat precies aan hun noden voldoet.

Contactcenter Eranova

Met het contactcenter Eranova ondersteunt SmalS-MvM/Egov de

eindgebruikers van elektronische toepassingen. Het contactcenter is

voorzien van alle noodzakelijke soft- en hardware en werkt in een

omgeving die specifiek ontworpen is voor Customer Relationship

Management (CRM). Het stelt ook zijn kennis en ervaring ter beschikking

om contactcentra en CRM-toepassingen bij de lidinstellingen uit te

bouwen.

Aantal contacten in 2005

De ondersteuning van eindgebruikers van elektronische toepassingen

kan zowel inhoudelijk, technisch als administratief zijn. Eranova is een

eerstelijnsdienstverlener en zal door middel van advies, informatie of

consultatie van verschillende bronnen de gebruiker onmiddellijk helpen.

Vragen die buiten zijn bevoegdheid vallen, worden doorgegeven aan een

andere bevoegde instantie (tweede lijn), maar Eranova blijft

verantwoordelijk voor de opvolging en het afsluiten van de vraag.

De basisgedachte hierbij is de “one-step service”. Een oproeper stelt een

vraag die zonder verdere tussenstappen of doorverbindingen beantwoord

wordt.

Eranova is bereikbaar via verschillende communicatiekanalen: per

telefoon, per e-mail, per fax, via het contactformulier op de portaalsite van

de sociale zekerheid en per post.

In 2005 beantwoorde het contactcenter Eranova 203.673 oproepen.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 13

Aantal

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

1/2005

2/2005

3/2005

4/2005

5/2005

6/2005

7/2005

Maanden

8/2005

9/2005

10/2005

11/2005

12/2005


Bucom

Met het Bureau voor Communicatie (kortweg Bucom) ondersteunt SmalS-

MvM/Egov de lancering van nieuwe projecten met aangepaste

communicatiecampagnes.

Bucom maakt gebruik van brochures, nieuwsbrieven, e-mailcampagnes,

direct-mailcampagnes, infosessies, de portaalsite… SmalS-MvM/Egov

kan daarbij de hele campagne verzorgen: het communicatieplan

opstellen, de boodschap uitwerken (inhoud en vorm), de doelgroep

definiëren en segmenteren, de media bepalen, realisatie en verzending,

feedback en rapportering.

Uiteraard kan ook hier de lidinstelling haar eigen pakket samenstellen

afgestemd op de eigen competenties, noden en keuzen.

Bucom werkt nauw samen met het contactcenter Eranova. De koppeling

van de diensten van het contactcenter aan de communicatiecampagnes

biedt sterke troeven. Het contactcenter kan ingeschakeld worden om de

respons op onze mailings te verwerken, om feedback te genereren of om

mensen die niet reageren rechtstreeks te contacteren.

Met Bucom beschikt SmalS-MvM/Egov over een performant

communicatie-instrument. De belangrijkste realisaties van BUCOM in

2005 waren:

- De folder en de educatieve film voor Dimona.

- De folder, de brochure en organisatie van de studiedagen voor ASR.

- De promotiecampagne voor het Federaal Agentschap voor de

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) met een folder en het ontwerp

van een elektronisch leesbaar document.

- De ontwikkeling van een systeem voor verzending van e-mails in html.

- Het uitwerken van handleidingen.

- De actieve participatie aan het tevredenheidsonderzoek en usabilityonderzoek.

Datacenter: housing en hosting

In oktober 2005 nam SmalS-MvM/Egov een nieuw datacenter in gebruik.

De door onze klanten-leden gebruikte toepassingen vragen een degelijke

bescherming, onder meer wat de ruimte betreft waarin de apparatuur

waarop ze functioneren geplaatst wordt. Deze ruimte moet aan veel

criteria beantwoorden. De beschikbaarheidseisen inzake infrastructuur en

personeel liggen hoog. Vele overheidsadministraties beschikken niet over

de schaal die wenselijk is om op efficiënte wijze in te staan voor het

beheer van een datacenter.

De dienstverlening “terbeschikkingstelling van datacenter” is een

autonome dienstverlening, dit wil zeggen dat de klanten-leden er niet toe

gehouden zijn om andere diensten af te nemen om te kunnen gebruik

maken van deze mogelijkheid. Zij kunnen dus op afstand hun eigen

uitrusting beheren en de lokale interventies voorbehouden aan hun eigen

personeel. Het is evenwel mogelijk om deze dienstverlening te

combineren met alle andere diensten die door SmalS-MvM/Egov

aangeboden worden. Daarbij denken we aan het voorzien van

kantoorruimte voor technisch personeel, racks, reporting (periodieke

rapportering), hosting van websites en toepassingen, gebruik van

netwerkinfrastructuur, regelen van de afspraken met de

telecomoperatoren.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 14


Integration Competence Center

De processen van verschillende klanten-leden maken frequent gebruik

van dezelfde basiscomponenten. Als kostendelende ledenvereniging is

het dan ook de opdracht van SmalS-MvM/Egov om het hergebruik van

componenten aan haar klanten-leden aan te reiken.

Fedict en de KSZ spelen hierin een centrale rol. Via gemeenschappelijke,

bredere projecten waarbij meerdere instellingen betrokken zijn, zorgen zij

voor synergie tussen instellingen. Dit kunnen instellingen zijn uit de

socialezekerheidssector, maar ook federale overheidsdiensten. Elke

lidinstelling blijft uiteraard bevoegd over het ter beschikking stellen van

haar componenten voor andere leden en de criteria en modaliteiten

waarbinnen dit gebeurt.

Deze dienstverlening kreeg in 2005 vaste vorm onder de naam

“integration competence center”. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van

een "Service Bus" die zorgt voor de transformatie van gegevens en

formaten, de orchestrering van de workflow, het beheer van de

transacties,… Deze aanpak zorgt voor een meer efficiënte ontwikkeling,

coherente en beheerste businessregels, interoperabiliteit en een beter

hergebruik van de services. Er wordt daarbij extra aandacht gegeven aan

het risico van vermenigvuldiging en wildgroei van services en aan de

veiligheid en toegangscontrole.

Er werden in 2005 reeds een aantal services geïntegreerd in één groot

domein, de federale Service Bus onder leiding van Fedict.

Bepaalde belangrijke basiscomponenten worden momenteel nog

ontwikkeld. Deze componenten zijn nodig om veilig service-bussen op te

bouwen. Deze componenten zullen ook herbruikbaar zijn in verschillende

omgevingen (KSZ, Fedict, RSZ).

Testing

Hoe goed je ook alles vooraf conceptueel overdenkt, er blijven steeds

risico’s verbonden aan het ontwerpen en in gebruik nemen van nieuwe

informaticatoepassingen. De beste manier om deze risico’s te beperken

is testen. Daarom is het testen voor SmalS-MvM/Egov geen activiteit die

eventjes op het einde van de ontwikkeling en juist voor de

inproductiestelling aan bod komt.

Testen vormt een belangrijk en integraal onderdeel van de EUP

(Enterprise Unified Process) Development Disciplines en loopt doorheen

alle fasen van “inception” tot “transition”. Het testproces dekt zowel de

review-, validatie- en verificatieactiviteiten in het voortraject als het

inspecteren van de eindproducten in het natraject. Een analoog

testproces is ook terug te vinden tijdens de productiefase, bv. als

voorbereiding op het uitrollen van het periodieke onderhoud.

SmalS-MvM/Egov heeft in 2005 voor deze discipline een totaalproces

uitgewerkt bestaande uit nieuwe rollen, werkmethoden, procedures,

technieken, standaarden, templates, checklists, e.a. en ondersteund door

tools, in-house opleidingen en coaching on-the-job.

Hiermee werd reeds ervaring opgedaan in 3 pilootprojecten, nl. DmfA

Upgrade, ASR, DmfA Client/Server. Aanpassingen op basis van deze

eerste praktijkervaringen werden geïntegreerd in de versie waarrond in

december een groots opgezette informatiecampagne werd gestart.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 15


4. Specifieke realisaties

Gemeenschappelijke projecten en specifieke ontwikkelingen

Elke instelling is uniek en heeft een eigen opdracht en noden. Op vraag

van de instelling realiseert SmalS-MvM/Egov specifieke toepassingen die

tegemoetkomen aan haar behoeften. Klantgebonden projecten vormen

een antwoord op de specifieke behoefte van de aanvragende instelling.

Door echter een gemeenschappelijke methodologie te gebruiken, kunnen

de toepassingen later met een beperkte inspanning aangepast worden

aan toekomstige evoluties. Verder kan SmalS-MvM/Egov haar expertise

opgedaan in eerdere projecten ten dienste stellen van toekomstige

projecten.

Hierna volgt een niet-exhaustief overzicht van enkele opmerkelijke

werkzaamheden die SmalS-MvM/Egov in 2005 realiseerde in het kader

van haar intra-muros werkzaamheden. Deze werkzaamheden

onderscheiden zich zowel door het mechanisme van de kostprijzen (alle

kosten worden geïmputeerd als kostprijs per productiemiddel) als door

het beheer van de projecten (overeenkomstig de werkafspraken gemaakt

met de lidinstellingen).

Quality in a product or service is not what the supplier puts in. It

is what the customer gets out and is willing to pay for. A product

is not quality because it is hard to make and costs a lot of

money. Customers pay only for what is of use to them and gives

them value. Nothing else constitutes quality.

(Peter Drucker)

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2006 16


Gemeenschappelijke projecten

Voor de sector van de sociale zekerheid

Portaal van de sociale zekerheid

Het transactioneel portaal voor ambtenaren werd in productie gesteld, nl.

de user access, de basisdiensten en de eerste toepassingen.

De authenticatie via elektronische identiteitskaart (eID) is een realiteit

geworden op het portaal, dit om toegang te verlenen tot de portaalsite

waar veiligheid en vertrouwelijkheid moeten worden gewaarborgd.

De toepassing Communit-e werd geïntegreerd op het portaal: dit is de

eerste toepassing die alleen toegankelijk is via eID en die bestemd is

voor gemeenteambtenaren.

Het BlindSurfer-label werd toegekend aan het portaal.

Het project e-Box werd in productie gesteld: hierdoor beschikken de

werkgevers over een persoonlijke postbus om aanvragen en documenten

door te geven.

Het beheer van de toegangsaanvragen werd geautomatiseerd:

- automatisering van het formulier om toegang aan te vragen voor de

gebruiker die lokale beheerder wenst te worden of een dienstverlener

wenst aan te stellen

- automatisering van het beheer van de gebruikersdossiers binnen de

sectie Toegangsbeheer

Eind 2005 telt het portaal van de sociale zekerheid al ongeveer 45

toepassingen.

Visits & Hits

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 17

5.900

5.400

4.900

4.400

3.900

3.400

2.900

2.400

1.900

1.400

900

Visits

x 1000

2002

2003

2004

Hits Visits

2005

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Hits

x 1000


Vereenvoudigde “Aangifte van het Sociaal Risico” (ASR) bij

arbeidsongevallen

Voor de arbeidsongevallen bestaat er sinds 1 januari 2006 voor de

ongevallen met vaste werknemers en met een tijdelijke

arbeidsongeschiktheid van minder dan vier dagen een vereenvoudigde

aangifte. Om het gebruik ervan te stimuleren, bestaat deze verkorte

versie enkel op elektronische wijze. De werkgever kan de aangifte sneller

afhandelen, dient geen stavingsstukken toe te voegen en de verwerking

door de sector gebeurt sneller, economischer en kwaliteitsvoller. Dit

project werd tijdens het jaar 2005 voorbereid.

E-box

De e-Box is de beveiligde "brievenbus" op het portaal van de sociale

zekerheid die enkel toegankelijk is voor een onderneming. De e-Box

vormt een belangrijke ondersteuning van de elektronische

gegevensuitwisseling tussen de socialezekerheidsinstellingen en de

werkgever. In de e-Box kunnen de instellingen elektronische documenten

bezorgen die verband houden met de sociale administratie van de

werkgever, zoals bewijsstukken van aangiften, een kopie van het

personeelsbestand, detacheringsformulieren,…

De toepassing laat ook toe om op een geïntegreerde wijze taakverzoeken

te richten aan de werkgever. Een van de meest sprekende voorbeelden is

het elektronische inlichtingenblad (RIZIV) dat op 1 januari 2006 in

productie ging. De mutualiteiten kunnen de vraag om het inlichtingenblad

in te vullen als "elektronische taak" droppen in de e-Box van de betrokken

werkgever.

In opdracht van de stuurgroep “User Management”

User management ondernemingen

Het beheer van gebruikerstoegangen in de brede zin van het woord vormt

een cruciaal gegeven voor de slaagkansen van de verdere modernisering

van de overheid.

Om tot een optimale afstemming te komen tussen de diverse federale

administraties, werd een stuurgroep opgericht met onder andere

vertegenwoordigers van Fedict, de KSZ, de RSZ, de FOD Binnenlandse

Zaken, de FOD Financiën, de FOD Economie en de

FOD Volksgezondheid.

In dit kader werden meerdere analyses verricht tijdens het jaar 2005:

- het gebruik van het user management ondernemingen in Be-health.

- het verstrekken door een werkgever van meerdere mandaten op

hetzelfde ogenblik voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld een

bepaald sociaal secretariaat voor de kwartaalaangifte en een ander

voor de ASR.

- het gebruik van "rollen", wat het beheer van de autorisaties

vereenvoudigt.

- nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de elektronische

identiteitskaart.

- het project curatoren.

De dienst Toegangsbeheer verzekert het dagelijks beheer van het user

management voor ondernemingen. U vindt enkele kerncijfers in de

onderstaande tabellen.

Dit user management voor ondernemingen resulteert in een betrouwbare,

traceerbare en beveiligde toegang tot de toepassingen die voornamelijk

aangeboden worden op het portaal van de sociale zekerheid en op het

federale portaal. Ook toepassingen aangeboden op portaalsites van

bepaalde federale overheidsdiensten kunnen van dit toegangsbeheer

gebruik maken.

De dienst Toegangsbeheer definieert, implementeert, coördineert en

bewaakt de noodzakelijke processen die een beveiligde toegang verlenen

tot gegevens en/of informaticatoepassingen in verschillende omgevingen.

Het gaat meer bepaald over alle toepassingen die toegang verlenen tot

persoonlijke informatie of gegevens die door de beherende instelling

beschouwd worden als “gevoelig”.

Deze dienst verzorgt ook de toegang tot toepassingen die gericht zijn

naar meerdere instellingen en/of naar meerdere doelgroepen waarvan de

toegang tot de gegevens varieert in functie van de karakteristieken van

de betrokken doelgroep.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 18


In het kader van de wetgeving die van kracht is, analyseert en controleert

de dienst Toegangsbeheer rigoureus de aanvragen tot toegang die hem

worden voorgelegd door verschillende doelgroepen.

User management

ondernemingen

Situatie op

31/12/04

Situatie op

31/12/05

Evolutie

Aantal lokale beheerders 31.240 38.450 7.210

Aantal geregistreerde

mandaten RSZ

Aantal geregistreerde

mandaten Tax-on-web

29.022 33.828 4.806

106.350 473.266 366.916

Toegangsbeheer voorziet eveneens alle beveiligde toegangen die

noodzakelijk zijn bij het doorvoeren van de verschillende testen van de

toepassingen, zowel in de acceptatieomgeving als in de

productieomgeving.

De dienst Toegangsbeheer neemt deel aan de operationele testen en de

conformiteitstesten bij het in acceptatie en in productie brengen van

nieuwe toepassingen op het portaal. Hij zorgt ook voor de realisatie van

de testen van het in acceptatie en in productie brengen van nieuwe

functionaliteiten op het vlak van het user management en van specifieke

toepassingen die hieraan verbonden zijn.

Het Simulation Center biedt een extra dienstverlening: een test specifiek

gericht op het geheel van het functionele en operationele aspect van het

project, afgestemd op de karakteristieken en organisatorische noden van

de gebruikers van de toepassing. De bedoeling hiervan is om een

softwaretoepassing aan te reiken die werkelijk doeltreffend en

gebruiksvriendelijk is voor de eindgebruiker.

In opdracht van de stuurgroep

eCommunities/eWorkspace

Collaboration tools

eCommunities is een gemeenschappelijk elektronisch platform voor

federale ambtenaren. Knowledge management en Collaboration zijn de

sleutelwoorden van dit grote e-governmentproject. Document- en

taakbeheer, discussiefora, nieuwskanalen en zoekmogelijkheden zijn de

voornaamste functionaliteiten van het systeem.

De eWorkspace is de gemeenschappelijke ruimte voor samenwerking

tussen de actoren van de sociale zekerheid. Zij is toegankelijk op

beveiligde wijze via internet en laat toe de informatie en documentatie in

verband met een project of werkgroep te delen. Dankzij de eWorkspace

kan men: in team werken, vlot communiceren (forum), een project

ontwikkelen en opvolgen, documenten opstellen en publiceren, kennis en

ervaring delen of informatie opzoeken.

e-COMMUNITIES e-WORKSPACE

Gemiddeld aantal actieve

gebruikers per maand

1.036 141

Gemiddeld aantal connecties per

maand

8.801 829

Gemiddelde hoeveelheid data (in

MB) toegevoegd per maand

2.585 134

Creaties gebruikers 2005 1.720 197

Schrappingen gebruikers 2005 249 10

Wijzigingen gebruikers 2005 126 -

Nieuwe wachtwoorden 2005 523 -

Creaties e-Community 2005 5 -

Creaties e-Teams 2005 - 20

Aantal instellingen actief in

e-Leg 2005

- 3

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 19


Gezamenlijk voor de RSZ, de KSZ, de FOD Sociale

Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en

Sociaal Overleg

GOTOT (GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation

Transfrontalière)

De GOTOT-projecten zijn een samenwerking van de RSZ, de KSZ, de

FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Overleg.

GOTOT OUT ondersteunt de Belgische werkgevers die een personeelslid

tijdelijk in het buitenland willen detacheren. De werkgevers geven hun

detacheringsaanvraag elektronisch door aan de RSZ via het internet en

kunnen het gevraagde detacheringsdocument (E101) downloaden indien

zij over een elektronische postbus op de portaalsite van de sociale

zekerheid beschikken.

De cijfers van de RSZ tonen aan dat er een belangrijke toename is van

het aantal detacheringen: van 50.995 in 2003 tot 86.901 in 2005.

GOTOT IN moet elektronische toegang verschaffen tot diverse soorten

informatie met betrekking tot tijdelijke tewerkstelling van werknemers uit

het buitenland op Belgisch grondgebied.

De eerste fase heeft de ontwikkeling van een toepassing voorzien om de

databank GOTOT IN te voeden via manuele inbreng van de papieren

(voornamelijk E 101 en “artikel 69”) formulieren die thans gebruikt worden

bij de diverse inspectiediensten.

Dit project werd ondertussen uitgebreid naar een verplichte melding van

tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in België (project

Limosa).

Gezamenlijk voor de RSZ, de RVA, de FOD Sociale

Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en

Sociaal Overleg

Genesis

SmalS-MvM/Egov geeft een vaste vorm aan de plannen om een synergie

tot stand te brengen tussen verschillende sociale inspectiediensten in

België met als doel de sociale fraude te bestrijden en de

werkinstrumenten van de betrokken instellingen te harmoniseren. De

toepassing is beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid.

Vier instellingen zijn betrokken bij de sociale inspectie in België. Dit zijn

de RSZ, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid &

Sociaal Overleg en de RVA. Vroeger vervulden zij hun inspectietaken

naast elkaar, waardoor waardevolle samenwerkingsmogelijkheden

verloren gingen. Genesis maakt aan deze situatie een einde.

De eerste fase van het project, uitgevoerd in 2004, was de creatie van

een synthetisch kadaster van de enquêtes dat geconsulteerd kan worden

door de inspecteurs: de informatie afkomstig van de verschillende

inspectiediensten wordt voor elk van hen eenvormig beschikbaar gesteld

in een database. Dit verschaft hen zeer nuttige inlichtingen, bevordert het

overleg en vermijdt dubbel werk.

In 2005 kon dankzij de tweede fase van het project toegang gegeven

worden tot de sociale databases: de inspecteurs kunnen via de KSZ op

geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en beveiligde wijze informatie

raadplegen die afkomstig is uit verschillende databases en rechtstreeks

verband houdt met het behandelde dossier (DmfA, Dimona, DUC,

Rijksregister, Werkgeversrepertorium,...). De inspecteurs hebben de

mogelijkheid hun dossier te verrijken door de relevante vaststellingen te

bewaren die zij doen tijdens een enquête op basis van deze verschillende

toegangen tot de databases.

De begrippen Sociaal profiel werkgever en Werknemersprofiel worden

gebruikt in de toepassing die ook een interface heeft met Oasis om

potentiële fraudegevallen op te sporen en de opening van een enquête te

suggereren.

De toepassing bevindt zich nu in het stadium van het evolutief onderhoud

en andere functionaliteiten zijn voorzien voor de toekomst, bijvoorbeeld

toegang tot informatiebronnen bij andere instellingen (RSVZ, RVA, ...).

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 20


Gezamenlijk voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Rijksdienst voor

Pensioenen (RVP)

Nieuwe verantwoordelijkheden voor de RVP

De programmawet van 9 juli 2004 voorziet dat een aantal

verantwoordelijkheden in verband met het Pensioenkadaster herverdeeld

zullen worden tussen de RVP en het RIZIV.

In 2005 werd deze nieuwe taakverdeling tussen de RVP en het RIZIV

effectief. Deze taakverdeling behelst dat de RVP instaat voor de relaties

met de gepensioneerden en het RIZIV voor de relaties met de

aangevende instellingen, met overdracht van alle verantwoordelijkheden

naar de desbetreffende instelling.

Het project verschaft de RVP de middelen om zijn nieuwe

verantwoordelijkheden op te kunnen nemen, zowel op het niveau van de

gegevens die opgenomen zijn in het Pensioenkadaster als op het niveau

van de toepassingen om deze gegevens te beheren.

Pensioenkadaster

Naast de gebruikelijke onderhouds- en exploitatiewerken van het

pensioenkadaster, is SmalS-MvM/Egov tussengekomen in 2005 om een

antwoord te bieden op de volgende aanvragen:

- Migratie naar open platform. Dit was één van de eerste toepassingen

die de evolutie naar open systemen meemaakte.

- Kwaliteitsverbetering bij de afdeling Productie door een actief

opvolgingsbeleid van de verbetering van verwerpingen. Deze

inspanning leverde zeer goede resultaten op.

- Aangifte RVP via FTP-transfer voor elektronische verwerking.

- De nodige voorbereidingen werden getroffen om van het

Pensioenkadaster een authentieke bron te maken. Een studie vond

plaats om de verwerkingsprocessen te rationaliseren om kwaliteit en

doorlooptijden te optimaliseren.

Gezamenlijk voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de FOD

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

Leefmilieu (DG Gezondheidszorg)

E-TCT (e-technische cel – cellule technique)

E-TCT is een toepassing waarmee het grote publiek via internet een

database kan consulteren die per medische aandoening een inventaris

geeft van de verstrekte zorgen en de door de ziekteverzekering

terugbetaalde kosten.

De Technische Cel is samengesteld uit leden van het RIZIV en de FOD

Volksgezondheid. Ze heeft tot doel statistische gegevens te verzamelen

en te beheren omtrent de verblijven in de Belgische ziekenhuizen. Het

betreft de gegevens omtrent de anonieme ziekenhuisverblijven (AZV) en

de minimale klinische gegevens (MKG).

In de loop van 2005 heeft SmalS-MvM/Egov de volgende toepassingen

uitgevoerd:

- De analyses die voortvloeien uit het informaticasysteem waarmee

beide databases gekoppeld worden, zijn nu beschikbaar op de

website van de Technische Cel.

- Analyse voor het aanleveren van feedback naar de ziekenhuizen toe

over hun profiel ten opzichte van andere ziekenhuizen in België, en

ontsluiting van deze gegevens via de website. De eerste toepassing

die op de website werd geplaatst, was de Financiële feedback aan de

ziekenhuizen. Later werd het systeem uitgebreid met andere

toepassingen, zoals de Feedback Geneesmiddelen en de Feedback

Referentiebedrag. Deze databases worden jaarlijks bijgewerkt

(financiële feedback 2002 en 2003, feedback referentiebedrag 2002

en 2003).

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 21


Gezamenlijk voor het RIZIV, de FOD Volksgezondheid,

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG

Gezondheidszorg), Fedict en de KSZ

Be-Health

Dit project heeft als doel de burgers (patiënten), de gezondheidswerkers

en de actoren in de sociale zekerheid op eenvormige en beveiligde wijze

toegang te bieden tot de diensten met toegevoegde waarde en tot

informatie geleverd door de verschillende actoren binnen de

gezondheidszorg en de sociale zekerheid.

SmalS-MvM/Egov werkt mee om de volgende projecten te realiseren:

- ter beschikking stellen van een communicatieplatform

- gevalideerde authentieke bronnen (GAB)

- basisdiensten ter beschikking stellen

- portaal

- de leden ondersteunen bij de realisatie van pilootprojecten (RIZIV,

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

mutualistische sector)

Gezamenlijk voor Fedict, de KSZ en het RSVZ

Inning bijdragen – vierde weg

De 4e weg is een bijkomende manier voor de inning van achterstallige

sociale schulden langs notarissen en deurwaarders bij transacties op

immobiliëneigendommen. In 2005 werd de analyse uitgevoerd, in

samenwerking met Fedict, de RSZ, de KSZ en/of het RSVZ.

Gezamenlijk voor Fedict en de FOD Justitie

SmalS-MvM/Egov realiseerde de ontwikkeling van een toepassing voor

de internationale uitwisseling van gegevens in verband met het

strafregister.

Klantgebonden projecten

Voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en

Telecommunicatie (BIPT)

Toekenning Sociaal Telefoon Tarief (STTS)

De nieuwe wet betreffende de elektronische communicatie schrijft voor

dat alle telecomoperatoren verplicht zijn om een sociaal tarief te bieden.

Om fraude te voorkomen, heeft de wetgever bepaald dat er bij het

Instituut een databank van de categorieën van begunstigden van het

sociale tarief zou worden opgericht.

Eind 2005 werden de eerste stappen gezet voor het project dat als doel

heeft het proces voor het bepalen, het toekennen, het wijzigen en

verifiëren van het recht op een sociaal telefoontarief (STT) te

ondersteunen via een informaticatool.

De productscope van dit project is een end-to-end oplossing gaande van

de ontwikkeling en de hosting van de toepassing op de infrastructuur bij

SmalS-MvM/Egov, de housing van de infrastructuur bij SmalS-MvM/Egov,

het opzetten van de communicatie naar de telecomoperatoren, het

toegangsbeheer, de exploitatie van de toepassing na inproductiestelling

tot het geven van support naar de operatoren via een contactcenter.

Er wordt zowel een webapplicatie als een xml-applicatie voorzien als

interface met de telecomoperatoren.

Voor de Commissie voor de Bescherming van de

Persoonlijke Levenssfeer

Het beheer van de informatica-infrastructuur en het hosten van de

website werden toevertrouwd aan SmalS-MvM/Egov.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 22


Voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ)

ETAC (Echange de tableaux de cotisations)

De bedoeling van de applicatie is tweeërlei.

Enerzijds laat ze de mutualiteiten toe de bijdragetabellen (die deel

uitmaken van de statuten van de mutualistische entiteiten) van de vrije en

aanvullende verzekering op een uniforme en geautomatiseerde manier

op te stellen en door te sturen naar de CDZ.

Anderzijds laat ze de CDZ toe op een gebruiksvriendelijke manier de

ontvangen gegevens te analyseren en te rapporteren.

Voor de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging

(DAV)

Verschillende opdrachten werden toevertrouwd aan SmalS-MvM/Egov op

initiatief van de DAV, onder meer:

- analyse voor de verbetering van de KBO-processen (businessanalyse)

- studie voor de integratie van de werkgevers door de RSZ in de KBO

- studie voor de vervanging van de papieren RSZ-attesten in verband

met de werkgevers door elektronische stromen

- studie voor de vereenvoudiging en modernisering van de procedures

om bedrijven op te richten

- ondersteuning bij de coördinatie van de testen en bij de aansturing

van het project Notarissen (oprichting van bedrijven) en assistentie

voor de FOD Justitie

- ondersteuning voor de FOD Justitie betreffende het elektronisch

dossier van juridische personen

Voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

(DOSZ)

Voor de DOSZ werd op basis van de door de instelling geïnventariseerde

behoeften de redactie aangevat van een uitgewerkt, gepland en

gebudgetteerd stuurplan. Het stuurplan beoogt de migratie van de ICTomgeving

van de DOSZ naar moderne open omgevingen.

Voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV)

Implementatie financieringssysteem

Het nieuwe financieringssysteem van de FAVV voorziet dat alle

vestigingseenheden binnen de voedselketen een bijdrage zullen moeten

betalen. De voedselketen werd hiervoor opgesplitst in 7 grote sectoren en

voor elk is een specifieke berekening van de heffing voorzien. Elke

vestigingseenheid zal een aangifte moeten doen van de gegevens die

nodig zijn voor de berekening van haar bijdrage. De aangifte kan ofwel

elektronisch via internet, ofwel op papier via de post doorgestuurd

worden.

In dit project heeft SmalS-MvM/Egov gezorgd voor:

- het opstellen van de formulieren voor de aangifte (met aan te kruisen

vakken en beperkte manuele handgeschreven in te vullen informatie),

met de bijhorende gebruikshandleiding

- het aanmaken van een persoonlijke barcode die de combinatie is van

verschillende specifieke gegevens

- het versturen van de brieven naar meer dan 250.000

vestigingseenheden van de aangeleverde gecompileerde en

geconsolideerde databank

- het oprichten van een internetloket met bijhorende persoonlijke log-in

en paswoord om elektronische aangiftes mogelijk te maken

- het opstarten van een callcenter, dat in staat geweest is pieken op te

vangen van 1.000 oproepen per dag

Begin 2006 zal het tweede luik van het project verder ontwikkeld worden,

namelijk de verwerking, inclusief de facturatie, van de binnenkomende

aangiftes.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 23


Voor de FOD Economie

Ondersteuning van de kwaliteit van de Kruispuntbank van

Ondernemingen (KBO)

Eranova bleef zijn opdracht als eerste lijn van de helpdesk voor de KBO

verder vervullen.

Anderzijds werd administratief personeel gedurende een jaar ter

beschikking gesteld om te helpen bij de verwerking van de

anomaliedossiers binnen de cel KBO.

Ontwikkeling van een toepassing om de gegevens aanwezig in de KBO

te vergelijken met de gegevens van het Staatsblad, en ondersteuning bij

de eventuele wijzigingen van de KBO-gegevens.

Voor de FOD Financiën

Set-up en uitbating technische helpdesk

Dit project, ter ondersteuning van 5 toepassingen (Intervat, Edivat,

Finprof, Finform en Fisconet) omvat:

- het opzetten en beheren van een lijst met “Frequently Asked

Questions”

- het uitwerken van een “Interactive Voice Response-systeem (IVR)”

- het opstarten van een systeem voor Customer Relation Management

- de opleiding van de operators (8 operators)

Daarnaast werd de kwaliteit kort opgevolgd, met rapportering, planning

en aansturing.

De telefonische oproepen worden opgenomen van maandag tot en met

vrijdag. Behandeling van e-mail is mogelijk, maar werd nog niet gebruikt

in 2005.

Technische helpdesk voor Tax-on-Web

De toepassing Tax-on-Web werd toegevoegd aan de technische

helpdesk met uitvoering van de volgende opdrachten:

- Frequently Asked Questions: de beschikbare FAQ’s zullen

aangewend worden en vervolledigd.

- Interactive Voice Response-systeem (IVR): analyse, ontwikkeling en

implementatie.

- Systeem voor Customer Relation Management: implementatie in het

CRM-systeem van de nodige categorieën en subcategorieën per

toepassing.

- Opleiding operators.

- Behandeling van de technische calls in verband met de toepassing

“Tax-on-Web 2005”.

Mandaten bevestigingsbrieven

In het kader van Tax-on-Web verzorgde SmalS-MvM/Egov de verzending

van bevestigingsbrieven aan de mandaatgever. In de periode van

01/01/2005 tot en met 31/12/2005 werden 250.000 bevestigingsbrieven

onder omslag gebracht en verzonden.

Proof of concept callcenter personenbelasting

Dit project omvat de implementatie van een CRM-toepassing voor het

callcenter van de FOD Financiën voorzien voor 300 à 350 agenten.

SmalS-MvM/Egov treedt hier op als “application service provider”. De

agenten connecteren zich via internet op een platform dat hen toegang

geeft tot de toepassing en infrastructuur die SmalS-MvM/Egov ontwikkelt

en onderhoudt.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 24


De proof of concept voorziet:

- de analyse van de procedures, de definitie van de schermen en

velden

- de studie van de technische omgeving, inclusief de "hands-on" testing

door 20 agenten van de FOD Financiën

- de integratie met Belconet die enerzijds een regelmatige bijwerking

van de informatie voor de identificatie van de oproepers omvat en

anderzijds de toegang op basis van de gegevens in de dossiers die

zijn opgenomen in BelgoNet

Huur datacenter

De FOD Financiën heeft principieel besloten een deel van het datacenter

SmalS-MvM/Egov te Anderlecht aan te wenden binnen zijn strategie

inzake Disaster Recovery en Business Continuity. Dit houdt in het ter

beschikking stellen van:

- 350 m² in de computerzaal, met mogelijkheid om later eventueel

verder uit te breiden

- een permanente bureauruimte van 20 m²

- de volledige bekabeling

- de noodzakelijke telecom- en datacomlijnen

- de beveiliging met 24/24 uur bewaking door gespecialiseerde

agenten, toegangscontrole tot de zalen en detectiesystemen voor

brand, overstroming enz.

Voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie

(Fedict)

UME (Universal Messaging Engine)

In 2005 werden bijna 8 miljoen berichten verwerkt op de UMEinfrastructuur

die bij ons gehost wordt. Tijdens het jaar 2005 werd ook het

beheer van de UME-toepassing volledig overgeheveld van een externe

partner naar SmalS-MvM/Egov.

De toepassing Digiflow (vroeger GUGI) werd in productie gesteld als

nieuwe UME-dienst. Via deze toepassing kunnen federale ambtenaren

via de UME de attesten van de ondernemingen inzake RSZ, BTW en

Nationale Bank bekomen in het kader van de procedures voor

overheidsopdrachten.

Vanaf juli 2005 werd de end-to-end monitoring van de toepassing KBOWI

ondersteund door Fedict.

EAI / FSB (Enterprise Applications Integration / Federal

Service Bus)

SmalS-MvM/Egov heeft een hostingomgeving opgezet waarbinnen de

volgende webservices draaien:

- de webservice voor toegang tot de mandaten die alleen gebruikt wordt

door de FOD Financiën voor Tax-on-Web

- de twee webservices voor de consultatie van gegevens van natuurlijke

en rechtspersonen die gebruikt worden door de notarissen

Afdrukken van de federale tokens

In 2005 werden 120.000 tokens afgedrukt en verzonden naar burgers en

ambtenaren die ze hadden aangevraagd.

User management – Tax-on-Web 2005

Tijdens dit jaar heeft de sectie "Toegangsbeheer" 2.200 lokale

beheerders van de mandatarissen voor boekhoudkantoren aangemaakt.

Support KBOWI

In 2005 werd de kennis in verband met de toepassing KBOWI

overgedragen en overgenomen door SmalS-MvM/Egov.

Email2ALL

Fedict heeft een project opgestart dat de federale ambtenaren in staat

stelt via e-mail te communiceren met de burgers. In de eerste fase van

het project heeft SmalS-MvM/Egov de database met de e-mailadressen

van de burgers geanalyseerd en ontwikkeld, alsook een webservice voor

consultatie.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 25


Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

De migratie naar Lotus Notes werd ondersteund.

De helpdesk voor de mobiliteitsenquête (woon-werkverplaatsingen) werd

opgezet met de steun van het contactcenter Eranova, in samenwerking

met Fedict.

Voor de FOD Personeel & Organisatie

eCommunities

Het platform wordt gehost bij SmalS-MvM/Egov en ondersteunde meer

dan 3.000 gebruikers in 2005. De verantwoordelijkheid voor deze dienst

ging van de afdeling Toepassingsontwikkeling & Projecten naar de

afdeling Productie.

SmalS-MvM/Egov leverde de volgende diensten:

- Ondersteuning bij de ontwikkeling van een workflow voor de

goedkeuring van de opleidingsfiches in het kader van de erkende

opleidingen van niveau A.

- Ondersteuning van het project KCEnet (virtuele bibliotheek van het

kenniscentrum voor de gezondheidszorg).

- Opleiding voor het aanmaken en gebruiken van LiveLink-workflows.

- Voorbereidende studie in verband met de authenticatie via de federale

token.

Voor de FOD Sociale Zekerheid

HandiHelp

SmalS-MvM/Egov was betrokken bij de uitbouw van een contactcenter

binnen de Directie-generaal Personen met een handicap en bood haar

diensten aan als service provider inzake Customer Relationship

Management (CRM) binnen een bepaalde Service Level Agreement

(SLA).

De CRM-tool die geïnstalleerd is op de infrastructuur van

SmalS-MvM/Egov, stelt de DG "Personen met een handicap" in staat de

contacten te registreren, op te volgen en te verwerken, ongeacht of zij

gebeuren per telefoon, per e-mail, per brief of via de FAQ's. Er wordt

tevens een reeks activiteitsverslagen aangemaakt.

SmalS-MvM/Egov ziet toe op de opleiding van de eindgebruikers,

verzorgt de helpdesk en levert de nodige documentatie.

Communit-e

In het kader van de administratieve vereenvoudiging heeft de FOD SZ

een project opgestart voor een vereenvoudigde indieningsprocedure voor

de aanvraag van tegemoetkoming aan gehandicapten. Hierdoor kunnen

de gemeenten rechtstreeks op elektronisch wijze de aanvraagformulieren

voor tegemoetkoming aan gehandicapten vervolledigen en laten

registreren in het informatiesysteem van de FOD. De doorlooptijd van de

dossiers wordt hierdoor aanzienlijk ingekort.

De rol van SmalS-MvM/Egov bestond erin om de nodige ondersteuning te

bieden inzake ontwikkelingen binnen een J2EE-omgeving en de

toepassing te integreren in het portaal van de sociale zekerheid.

Oasis (Organisation anti-fraude pour les inspections sociales)

Oasis is een gemeenschappelijk datawarehouse van de FOD Sociale

Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de RSZ

en de RVA. Deze database wordt momenteel gevoed via de KSZ door

vooraf gedefinieerde en beperkte gegevens afkomstig van en

goedgekeurd door de RSZ en de RVA.

SmalS-MvM/Egov verzorgt het operationeel beheer en stelt de

infrastructuur ter beschikking. De dataverwerking is aan strikte regels

gebonden en volledig in overeenstemming met de gemaakte afspraken

om de privacyvoorwaarden te garanderen.

Tot voor kort waren alleen de sectoren uit de bouw opgenomen in deze

antifraudeorganisatie.

Deze nieuwe fase van het project voorziet de integratie van het uniek

ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

en de uitbreiding naar andere sectoren zoals de industriële

schoonmaakbedrijven en de transportsector.

Nieuwe sectoren die in de toekomst worden toegevoegd aan de

bestaande toepassing zullen makkelijker geïntegreerd kunnen worden.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 26


Voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de

Voedselketen en Leefmilieu

Hosting Kyoto-register

Door de toenemende uitstoot van broeikasgassen is het klimaat op aarde

aan het veranderen. Om hieraan te verhelpen, werd in 1997 het Kyotoprotocol

aangenomen. Dit kent geïndustrialiseerde landen een

hoeveelheid uitstootrechten voor broeikasgassen (een "emissieplafond")

toe in de periode 2008-2012. Zo moet België zijn uitstoot van

broeikasgassen in de periode 2008-2012 gemiddeld met 7,5 %

terugschroeven ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Het Kyoto-register is een sterk beveiligde elektronische database met

rekeningen. Het verwerkt en bewaart alle transacties tussen die

rekeningen net zoals een online banksysteem financiële rekeningen

beheert. SmalS-MvM/Egov stond in voor het ontwerp en de uitbouw van

een sterk beveiligde omgeving conform de richtlijnen van de Europese

Commissie. Ontdubbelde hardware, continue back-upsystemen,

monitoring en strikte procedures staan garant voor een maximale

veiligheid.

In de loop van 2005 heeft SmalS-MvM/Egov de FOD Volksgezondheid,

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteund bij de

volgende deelprojecten:

- De initialisatie van het Kyoto-register door activering van de

rekeningen en toekenning van alle toegangen.

- Voorbereidende werkzaamheden voor de integratie van het register

van Luxemburg op de infrastructuur van het register van België, in het

kader van een samenwerkingsprotocol gesloten tussen België en

Luxemburg. De activering zal gebeuren in de loop van het eerste

semester 2006.

- Technische en applicatieve support om de beheerders van het register

op technisch vlak te ondersteunen.

- Opstarten van een toepassing voor Customer Relationship

Management (CRM) voor de organisatie van de helpdesk.

Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG)

Er werd in 2005 een totale vernieuwing van de captatie van de minimale

psychiatrische gegevens, op basis van een generieke J2EE-Web-formsengine

doorgevoerd. Dit project heeft tot doel een technische oplossing

aan te bieden die beter beantwoordt aan de volgende eisen: flexibiliteit bij

wetswijzigingen, minimale kosten voor de eindgebruiker, bruikbaar op

verschillende platformen en gebruikersmodules (intranet, extranet,

internet, standalone).

Consolidatie back-up-infrastructuur

De afdeling Productie voerde een studie uit voor de consolidatie van de

back-up-infrastructuur. De situatie werd ter plaatse geanalyseerd en

aanbevelingen werden geformuleerd. De uitvoering zal in de loop van het

jaar 2006 plaatsvinden.

Voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

Primula

Door de toepassing Primula krijgt de sector Arbeidsongevallen

automatisch de DmfA-gegevens die nodig zijn voor de jaarlijkse

premieberekening voor de werkgever. Bij deze activiteit zijn bijna 250.000

werkgevers betrokken.

Vóór de toepassing moesten de verzekeraars inzake arbeidsongevallen

jaarlijks de loonmassa- & werktijdgegevens van de werknemers opvragen

bij de werkgevers of bij hun erkende sociale secretariaten.

Jaarlijks worden meer dan 7.000.000 Primula-bons verstuurd naar de

verzekeringsinstellingen via het FAO. De campagne 2005 startte reeds in

januari. Vanaf dan werd het ook mogelijk om de informatie vervroegd te

krijgen indien de betrokken onderneming haar activiteiten staakt.

Het Primula-project is een samenwerking van de RSZ, als eigenaar van

de gegevens, het FAO, als primaire instelling van de sociale zekerheid,

de KSZ en de verzekeraars inzake arbeidsongevallen en hun

dienstverleners.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 27


FARAO (Federaal Actieplan voor Reductie van

ArbeidsOngevallen)

Dit project biedt ondersteuning waarbij informatie over ernstige

ongevallen onmiddellijk wordt doorgestuurd naar de Directie van het

welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Telefoononthaal

Een functionele analyse van het telefoononthaal in het kader van een

geïntegreerd Customer Relationship Management (CRM) werd

uitgevoerd.

Voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

(HZIV)

Derdebetalers

De procedures ter verwerking van de elektronische facturen van de

derdebetalers werden gereorganiseerd naar aanleiding van de nieuwe

boekhoudkundige instructies van toepassing vanaf 1 januari 2006, in

samenwerking met het RIZIV.

Mobiliteitshulpmiddelen

De nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen en het beheer ervan

door de adviserend geneesheren werden herzien in samenwerking met

het RIZIV.

Maximumfactuur (MAF)

Eveneens in samenwerking met het RIZIV realiseerde het HZIV:

- de ontwikkeling van een interactieve toepassing voor het beheer van

de verklaringen op eer voor ontbrekende gegevens over inkomens en

de toekenning van een eventueel recht op terugbetaling MAF voor het

gezin,

- de integratie van de specifieke verwerking voor de grensarbeiders.

Uitkeringen

In het kader van de online raadpleging van de uitkeringsperioden werd

een optimalisatie van het beheer van de gegevensstroom betreffende de

periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in

geval van ziekte gerealiseerd.

Voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

eWorkspace van de sociale zekerheid (EWS)

Het gemeenschappelijk elektronisch platform voor de ambtenaren van de

sociale zekerheid werd definitief geïmplementeerd in 2005.

Diverse subprojecten werden uitgewerkt:

- eTeam: ondersteuning van de samenwerking en het delen van

documenten binnen werkgroepen en projectgroepen tussen

instellingen.

- implementatie van de integratie in het user management voor de

ambtenaren.

- identificatie en authentificatie in EWS via de elektronische

identiteitskaart (eID) als bijkomende toegangscontrole, naast de

federale token.

- eLeg: tool voor het delen, opvolgen en uitwisselen van documenten

gedurende de hele uitwerking van reglementaire teksten (koninklijke of

ministeriële besluiten, omzendbrieven, enz.).

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 28


Extranet van de sociale zekerheid

Het extranet vormt een draaischijf voor heel wat e-governmenttoepassingen

die gebruik maken van massale, performante en beveiligde

gegevensuitwisseling.

Het extranet van de sociale zekerheid biedt een waaier aan

mogelijkheden:

- toegang tot het internet en andere externe netwerken

- beveiligde communicatie van, naar en tussen instellingen van sociale

zekerheid

- VPN-verbindingen

- diverse diensten:

o e-mail

o domain name service

o encryptie gegevensverkeer tussen hoofdkantoor en

bijkantoren

- hardware SSL ondersteuning

- quality of service ondersteuning

In de loop van 2005 kende het extranet talrijke verbeteringen.

Naast het volume gegevens van de verschillende toepassingen (DmfA,

Dimona…) valt te noteren dat dagelijks ongeveer 420 000 mails

uitgewisseld worden tussen de verschillende lidinstellingen van sociale

zekerheid onderling en met de buitenwereld (via internet). Het verkeer

van en naar het internet vertegenwoordigt dagelijks een volume van ruim

100 gigabytes. De gebruiksvolumes stijgen, wat aanleiding zal geven tot

een substantiële uitbreiding van de capaciteit van het netwerk.

De meest opvallende cijfers voor het jaar 2005:

- Elektronische gegevensuitwisseling

- totaal aantal boodschappen behandeld: 55.036.098

- volume (in kilobytes:) 8.883.389.471

- Proxy-diensten

- aantal hits http: 1.604.178.623

- Antivirusdiensten

- aantal virussen op boodschappen ontdekt en

tegengehouden: 488.125

- aantal virussen in http-documenten ontdekt

en tegengehouden: 275.333

De studie voor een antispamoplossing werd gerealiseerd in 2005 en leidt

tot implementatie in 2006.

Bijhouden historiek user management van de ambtenaren

(UMAF)

Het exploiteren van de veiligheidsloggings vroeg een zware inspanning.

Daarom werden de veiligheidsloggings gecentraliseerd en werd de

consultatiemogelijkheid verbeterd.Ook de veiligheidsloggings voor de

transacties via het portaal van de sociale zekerheid werden hierin

geïntegreerd. Dankzij deze toepassing is het voor de verantwoordelijken

van de instellingen nu eenvoudiger om steekproefsgewijs controles uit te

voeren en de rechtmatigheid van de consultaties te controleren. De

toegang tot de veiligheidsloggings is strikt beperkt tot de

veiligheidsconsulenten van de betrokken instellling.

Dit project heeft tot doel de historiek van de transacties te integreren in

"Het lokale beheer" (UMAF 1) en in "Het globale beheer" (UMAF 2) van

de gebruikers.

Terbeschikkingstelling van een testomgeving op het extranet

Terbeschikkingstelling van de testmachines op het extranet voor de

toepassingen die geïntegreerd moeten worden op het portaal van de

sociale zekerheid en een machine die de basisdiensten in de gaten houdt

en de machtigingen beheert:

- De instellingen van de sociale zekerheid hebben dezelfde

mogelijkheden op deze machines als de ontwikkelaars van SmalS-

MvM/Egov op de interne testmachines (deployments, reboots van

instanties, enz.).

- De basisdiensten nodig voor de toepassingen worden hen ter

beschikking gesteld in deze omgeving, in de gewenste versie.

- De machtigingen van de gebruikers worden beheerd via een LDAP die

toegankelijk is voor de lokale beheerders (veiligheidsconsulenten) van

de instellingen.

e-Creabis

Deze applicatie ondersteunt de identificatie van werknemers uit andere

(niet-EU) landen die tijdelijk in België verblijven.

Voor deze werknemers dient voorafgaandelijk een bisnummer te worden

toegekend om de Dimona-aangiften mogelijk te maken. Het gaat om

werknemers uit de "oude" EU-landen (zoals Spanje en Portugal),

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 29


werknemers uit de "nieuwe" EU-landen (zoals Polen en Tsjechië) evenals

werknemers uit andere (niet-EU) landen.

Om aan dit identificatieprobleem tegemoet te kunnen komen, werd in

samenspraak met de beleidscellen van de Ministers van Binnenlandse

zaken, van Werk en van Sociale Zaken alsook met de Kruispuntbank van

de Sociale Zekerheid, een nieuwe toepassing ontwikkeld.

Deze toepassing laat toe dat elke buitenlander die als

gelegenheidswerknemer naar België komt, bij zijn aankomst en vóór dat

hij aan het werk gaat, via de gemeenten een identificatienummer krijgt

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zodat de

Dimona-aangifte kan gebeuren.

Deze toepassing ging op 1 januari 2006 in productie.

Voor de POD Maatschappelijke Integratie

PrimaWeb

PrimaWeb is de webtool die gratis ter beschikking van de OCMW's wordt

gesteld.

Dankzij de nieuwe wet betreffende het recht op maatschappelijke

integratie (RMI) kunnen mensen met onvoldoende inkomsten een door de

wet bepaald basisbedrag van het leefloon ontvangen als zij voldoen aan

de voorwaarden of een toelage voor tewerkstelling, en dit dankzij de

persoonlijke begeleiding van een sociaal assistent. Het zijn de OCMW's

die dit recht moeten garanderen.

Met deze toepassing kunnen ook kleine en middelgrote OCMW's al hun

verrichtingen geïntegreerd uitvoeren via internet. De voornaamste

functionaliteiten zijn:

- het verkrijgen van gegevens van het Rijksregister en het secundaire

netwerk

- de uitwerking van het sociaal onderzoek

- de automatische berekening van het leefloon op basis van de

inkomsten van het feitelijke gezin

- de aanvragen tot terugbetaling bij de POD Maatschappelijke Integratie

en een historiek van de dossiers

- de productie van de verschillende documenten die nodig zijn:

voorstellen, notificaties, attesten, ...

De toepassing van dit recht wordt vergemakkelijkt dankzij het project voor

de integratie van de OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid.

Later zullen andere soorten bijstand verwerkt kunnen worden in de

dossiers (asielaanvragers, dringende medische hulp, ...).

SmalS-MvM/Egov staat in voor de eigenlijke ontwikkeling van de

webtoepassing maar ook voor de beveiligde hosting hiervan. Zij stond in

voor de opleiding van de lesgevers van de POD Maatschappelijke

Integratie en levert de gebruikshandleiding voor de OCMW's, dit alles

aangevuld met een telefonische helpdeskdienst.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 30


Voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en

Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Bijkomende scenario’s Aangifte Sociaal Risico (ASR)

Voor de sector uitkeringen werden meerdere scenario's verder voorbereid

in de loop van 2005. Het gaat om:

- De aangifte in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust,

volledige werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het

moederschap, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel ter

bescherming van het moederschap, vaderschapsverlof (art. 39, al. 6

wet van 16.3.1971 op de arbeid), vaderschapsverlof (art. 30, § 2 wet

van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en

adoptieverlof (met mini-DmfA).

- De maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste

arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid,

uitoefening van aangepaste arbeid in het kader van een maatregel ter

bescherming van het moederschap en voortzetting van een activiteit

bij één van de twee werkgevers wanneer de werkneemster titularis is

van twee bezoldigde banen bij verschillende werkgevers en slechts

van het werk verwijderd wordt uit hoofde van één van deze twee

tewerkstellingen.

- Het attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes.

- De aangifte van de vakantiedagen van een bediende.

- De aangifte van werkhervatting.

Er werd beslist om de gerealiseerde toepassingen op 01/01/06 in gebruik

te nemen.

Maximumfactuur (MAF)

De MAF biedt aan elk gezin de garantie dat het niet meer dan een

bepaald bedrag dient uit te geven aan geneeskundige verzorging. Dat

bedrag hangt af van het gezinsinkomen.

Indien de uitgaven in de gezondheidszorgen voor een gans gezin een

plafond overschrijden en één of meerdere personen in dit gezin tot

bepaalde sociale categorieën behoren, kan het ziekenfonds onmiddellijk

de MAF aan dit gezin toekennen. We spreken van de sociale MAF.

Op het moment dat een gezin recht krijgt op de maximumfactuur, worden

maandelijks de gemaakte kosten boven het plafond volledig terugbetaald.

In 2005 werden simulaties gerealiseerd om de regering te ondersteunen

in haar beslissing om eventueel de fiscale MAF te integreren in de sociale

MAF. De fiscale MAF houdt in dat het remgeld boven een bepaald

plafond wordt afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Adviesopdracht IT-functie

Het RIZIV kende een adviesopdracht toe om het geheel van de IT-functie

te analyseren en verbeteringsvoorstellen te formuleren. Dit eenjarig

project liep tot in juni 2005 en werd nadien aangevuld met concrete

opdrachten tot ondersteuning van de geformuleerde voorstellen.

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

De bevoegdheden van deze dienst binnen het RIZIV werden uitgebreid.

Om deze verantwoordelijkheden te kunnen opnemen, deden zij een

beroep op SmalS-MvM/Egov voor ad-hoc-opvragingen uit de gegevens

van de medische profielen.

Ondersteuning .NET

Met behulp van consultants via de kadercontracten leverde SmalS-

MvM/Egov ondersteuning op het vlak van .NET-ontwikkelingen.

Voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

Informatie vakantiegeld via internet

Het e-governmentproject om de informatie over vakantiegeld en

vakantiedatum via het internet ter beschikking te stellen van de sociaal

verzekerden en van de socialezekerheidsmedewerkers werd

ondersteund.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 31


Voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

(RKW)

Itinera

Deze toepassing ondersteunt de "business processes" en "business

rules" nodig om het recht op kinderbijslag toe te kennen enerzijds en om

de bedragen te berekenen overeenkomstig de resultaten van de

herziening van de processen anderzijds. De nieuwe werkwijze mikt op

een "papierloze" behandeling van de dossiers. Dit betekent dat waar

mogelijk de gegevens elektronisch worden opgehaald en automatisch

verwerkt. Heel wat van de extra gegevens worden uit de DmfA-aangifte

gehaald.

Voor het Itinera-project werd in 2005 voornamelijk gewerkt aan de

businessanalyse.

Het gebruik van een "Service Oriented Architecture" (SOA) is in studie en

de realisatie door een gemengd team RKW en SmalS-MvM is in

voorbereiding.

Voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen

der Zelfstandigen (RSVZ)

PMP (publieke mandatarissen)

De webtoepassing voor de jaarlijkse aangiftes van publieke

mandatarissen werd ondersteund.

Hosting apparatuur

De productiesystemen van het RSVZ werden gemigreerd naar de

beveiligde omgeving in het datacenter van SmalS-MvM/Egov.

Voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Het stabiliseren van de DmfA was de prioriteit voor het jaar 2005. Samen

met de Aangifte van een Sociaal Risico (ASR) behoort de DmfA tot de

belangrijkste projecten in België op het vlak van e-government.

Multifunctionele aangifte (DmfA)

Het stabiliseren van de DmfA werd een realiteit op het vlak van de

instromen, bij de verwerking ervan en ook bij de doorstroming naar de

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

De input van de originele aangiften: eind 2005 was de instroom en

verwerking van de kwartaalaangifte volledig onder controle.

Sinds 2005 slaagt de RSZ erin om elk kwartaal ongeveer 215.000

werkgeversaangiften, die betrekking hebben op ongeveer 4,3 miljoen

arbeidsrelaties, binnen de aangiftetermijn te verwerken en de loon- en

arbeidstijdgegevens ter beschikking te stellen aan de andere instellingen.

De aangiften die niet binnen de aangiftetermijn kunnen verwerkt worden,

zijn de laattijdige aangiften of deze die door de RSZ geweigerd werden

omdat ze te veel fouten bevatten (2 à 2,5 % van de aangiften) en door de

werkgever opnieuw moeten ingediend worden. Dit is een duidelijke

verbetering van de doorlooptijd in vergelijking met de vroegere werkwijze

vooraleer we beschikten over de DmfA.

De input van de DmfA-wijzigingen: de toepassing “Wijzigende

berichten” laat de werkgevers toe om de verbetering of aanvulling van

hun aangifte zelf rechtstreeks in te brengen.

Het aantal wijzigende berichten steeg dan ook van 94.882 in 2004 tot

212.101 in 2005. De toename van de opbrengst van 46,1 naar 228,4

miljoen euro geeft aan dat de voorziene recuperatie van de nog uit te

voeren verbeteringen m.b.t. 2003 en 2004 effectief gerealiseerd werd.

Voor de verwerking van de DmfA’s werd een Service Level Agreement

(SLA) vastgelegd met de KSZ: eens de gegevens in de centrale databank

opgeladen zijn voor het lopende kwartaal, gebeurt de doorstroming naar

de KSZ binnen de 24 uur.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 32


Dimona

Twee nieuwe communicatiemethoden werden ontwikkeld ten behoeve

van een uitbreiding naar gelegenheidswerknemers van de sectoren

horeca, landbouw, tuinbouw en interim. De inproductiestelling is op

1 juli 2006 voorzien.

De Quick-smart Dimona laat toe om met een GSM-toestel

gelegenheidswerknemers aan te geven.

De multi-Dimona: waar de bestaande webtoepassing een aangifte per

werknemer voorziet, laat deze toepassing toe om 20 werknemers samen

aan te geven. Op deze wijze komt men tegemoet aan de vraag van de

land- en tuinbouw die in het plukseizoen meermaals dezelfde groep

werknemers moet aangeven.

Cross-controle Dimona - DmfA

Het project "cross-controle" werd opgezet om de gegevens van de

Dimona-aangifte en de DmfA-aangifte in hoge mate consistent te maken.

In 2005 werd in een eerste fase een grondige analyse uitgevoerd op de

gegevens vervat in de Dimona-database en werden er reeds

vergelijkingen uitgevoerd met andere gegevens, zoals bijvoorbeeld deze

vervat in het personeelsbestand.

Simulator voor testmogelijkheden externe partijen

Binnen dit project wenst de RSZ de werkgevers een betere

simulatieomgeving aan te bieden waarin ze zonder gevaar voor foutieve

verwerking hun aangiftes in test kunnen inbrengen. Met andere woorden

zal een werkgever eerst een aangifte simuleren om te zien of zijn

aangiften wel juist zijn alvorens hij ze als definitief wenst in te dienen.

Om dit mogelijk te maken, was het noodzakelijk om een aantal "zware"

onderdelen van het DmfA-proces te vervangen door specifieke

programmatuur die zich gedraagt als een "declaration simulator". Deze

toepassing werd ontwikkeld in 2005 en is thans in voorbereiding voor

ingebruikname tegen april 2006.

Elektronisch werkgeversdossier (DEE)

Het elektronisch werkgeversdossier (DEE) werd in 2005 verder

veralgemeend binnen diverse RSZ-diensten. Het geeft de

dossierbeheerders van de RSZ een geïntegreerd overzicht van alle

stukken en communicaties van en naar de werkgevers. Ook de interne

nota's tussen de diensten onderling worden, voor zover ze relevant zijn

voor het globaal overzicht, aan de elektronische documenten

toegevoegd.

Voor de "Inningdienst" werden de periodiek in bulk aangemaakte

papieren rekeninguittreksels definitief vervangen door hun elektronische

versie in het DEE. Ook werden voor de nieuwe toepassingen m.b.t. het

innen via o.a. de derde weg (in voege tredend begin 2006) reeds de

nodige toevoegingen uitgewerkt.

Voor de "Inspecteurs/Controleurs" werd een pilootproject uitgewerkt voor

de stilzwijgende werkgevers, niet aangeslotenen bij een erkend sociaal

secretariaat.

Voor de "Controledienst" werden bijkomende gebruiksaanwijzingen

opgesteld, extra vormingscyclussen gegeven en werd gewerkt aan een

verbeterd indexeringssysteem.

Belangrijk is dat in 2005 de nodige stappen werden ondernomen om een

dossier samen te stellen teneinde de "juridische bewijskracht" te

attesteren voor de verwerking, de opslag, het langdurig bewaren en niet

kunnen verdringen of verduisteren van de aanwezige informatie binnen

het elektronische dossier. De afwerking ervan is voorzien in 2006.

Naast de functionele uitwerking werden verschillende technische

aanpassingen gerealiseerd op het niveau van het "releasebeheer" en de

"synchronisatieprocedures" ingeval er "online" (in productie blijvend)

nieuwe documenten dienen toegevoegd te worden of mutaties van

gebruikersbevoegdheden plaatsvinden. Ook aan archivering en back-upverwerking

werd aandacht besteed.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 33


Evolutie van de datawarehouse

SmalS-MvM/Egov wil een antwoord bieden op de evolutie van de

analyseaanvragen en op de toenemende complexiteit van de rapporten.

Zij wil tevens een professionele rapportering verzorgen waarbij de RSZgegevens

geëxploiteerd worden vanuit verschillende businessstandpunten.

In 2005 werkte het team Datawarehouse (DWH) bij de RSZ rond de

volgende twee thema's:

- Integratie van de functionele domeinen van de RSZ, hetzij door het

evolutief onderhoud van de bestaande informatie (HRM,

werkgeversrepertorium, anomalieën van de

werkgeversrekeningen,…), hetzij door de integratie van nieuwe

domeinen (DmfA, administratieve navordering,...).

- Evolutie van de architectuur om de toekomstige evoluties voor te

bereiden. Dankzij dit werk achter de schermen zal de oplossing voor

Business Intelligence (BI) van de RSZ beheersbaar en onderhoudbaar

blijven, rekening houdend met de voorziene evolutie van de volumes

en zonder uit het oog te verliezen dat de informatie makkelijk

toegankelijk moet blijven voor de gebruikers.

Verschillende architectuurwerkzaamheden werden eveneens uitgevoerd.

Werkgeversrepertorium

In 2005 werd het werkgeversrepertorium van de RSZ verrijkt met de

gegevens van de werkgevers die betrekking hebben op de bijdragen van

de tweede pensioenpijler. De controle van de binnenkomende DmfA's is

gebaseerd op de codes die geregistreerd zijn in het repertorium om de

verschuldigde bijdragen te berekenen.

Anderzijds werden de programma's ontwikkeld waarmee het mogelijk

wordt de door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

meegedeelde adreswijzigingen wekelijks te registeren in het repertorium

van de RSZ. De RSZ moet dus niet langer de adreswijzigingen

systematisch invoeren, hij moet enkel de gevallen aanpassen waarvoor

een beslissing noodzakelijk is (ambiguïteit in het adres, de postcode, ...).

Er werden belangrijke inspanningen geleverd om de kwaliteit van het

repertorium te verbeteren door de werkgevers eenduidig te identificeren

aan de hand van hun KBO-ondernemingsnummer. Er zijn nu nog minder

dan 1 % werkgevers zonder KBO-nummer en dit percentage daalt

constant.

Door het project "Economische werkloosheid" opnieuw in gebruik te

nemen, heeft de RSZ aanzienlijke bijdragen in verband met de aangifte

van dagen economische werkloosheid kunnen recupereren.

Tot slot heeft SmalS-MvM/Egov deelgenomen aan de analyse van de

processen van de Identificatiedienst met de bedoeling deze in kaart te

brengen om verbeteringen te kunnen voorstellen en de verwerkingen te

rationaliseren.

Inning bijdragen – derde weg

De 3e weg geeft de mogelijkheid aan de RSZ afspraken te maken met de

werkgevers door ruimere afbetalingsmogelijkheden aan te bieden eerder

dan onmiddellijk via een juridische vervolging. Bijhorend werd een

werkwijze via een administratief dwangbevel voorzien in die gevallen

waarin afspraken niet worden nageleefd.

"Artikel 54ter"

Wanneer een werkgever na 6 maanden na verstrijking van het betrokken

kwartaal zijn DmfA nog niet ingediend heeft, kunnen de inspectiediensten

van de RSZ ambtshalve zelf de aangifte doen of aanvullen. Een

wetsbepaling voorziet dat voor dat werk een vergoeding kan

aangerekend worden.

De analyse werd uitgevoerd. De uitwerking is voorzien in 2006.

Generatiepact

Het Generatiepact voorziet in belangrijke verminderingen van de

patronale bijdragen voor bepaalde doelgroepen. Dit kan zelfs leiden tot

situaties waarin voor de werkgever een netto tegoed ontstaat dat de RSZ

terugbetaalt aan de werkgever. Dit betekent dat de RSZ ook de rol van

subsidie-instelling moet kunnen opnemen.

De voorbesprekingen werden in 2005 gevoerd.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 34


GSPR (Surveillance Procédure de Recouvrement)

Naar aanleiding van een aanvraag van het Rekenhof werden bijkomende

indicatoren en rubrieken toegevoegd aan het inningsopvolgingssysteem.

De eerste versie is in productie.

i-Boss

i-Boss is een project ter ondersteuning van de inspectiediensten van de

RSZ zelf. Het heeft verschillende luiken, namelijk:

- het begin van de re-engineering van de toepassingen van de

inspectiediensten van de RSZ,

- de aanpassing van de toepassingen van de cel "Auditoraat" met een

interface die speciaal werd afgestemd op de behoeften van de dienst,

- de analyse van de businessprocessen van de cel "Erkende Sociale

Secretariaten",

- de ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor de cel "Erkende

Sociale Secretariaten",

- interfaces naar het elektronisch dossier van de werkgever en het

datawarehouse.

Voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de

Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)

DmfA-APL

Het betreft de toepassing "mutatis mutandis" van de DmfA-aangifte in de

sector van de provinciale en plaatselijke overheden.

Niettegenstaande deze toepassing in ruime mate een afspiegeling is van

de toepassing DmfA voor de RSZ, kent zij een aantal belangrijke

functionele en technische eigenheden. Er werd in het verleden dan ook

geopteerd voor een latere invoering dan de invoering van de DmfA voor

de RSZ.

De toepassing voor de originele aangiften werd geïmplementeerd in 2005

en de afspraken werden gemaakt met de afdeling Productie voor de

volledige uitvoering.

Voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

ASR scenario's 1 en 4

De nieuwe scenario's 1 en 4 werden ontwikkeld met het oog op

ingebruikname op 1 juli 2006. Het gaat om de aangifte einde

arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen (met mini-DmfA) en de

aangifte halftijds brugpensioen (met mini-DmfA).

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 35

DRC

Het informaticamateriaal gebruikt in geval van disaster recovery werd

geïnstalleerd in het nieuwe datacenter in Anderlecht (IN).

e-LO (elektronische loopbaanonderbreking)

De interactieve webtoepassing in verband met loopbaanonderbreking

werd geïntegreerd in het portaal van de sociale zekerheid.


5. Personeelsevolutie

1.411 medewerkers op 31/12/2005

Het aantal personeelsleden steeg in 2005 van 1.277 tot

1.411 medewerkers. Uitgedrukt in VTE's (voltijdse equivalenten) groeide

SmalS-MvM/Egov van 1.199,1 tot 1337,7 (+ 12 %)

31/12/2004 31/12/2005 Evolutie

Aantal medewerkers 1.277 1.411 + 10 %

In VTE's 1.199,1 1.337,7 + 12 %

It is better to have enough ideas for some of them to be wrong,

than to be always right by having no ideas at all.

(Edward de Bono)

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2006 36


Intra muros en externe ontwikkeling

Het aantal medewerkers intra muros groeide met 7 % tot 818

(756,7 VTE's). Het aantal medewerkers voor externe ontwikkeling groeide

echter nog sterker, namelijk met 15 %.

Aantal medewerkers 31/12/2004 31/12/2005 Evolutie

Intra muros 762 818 + 7 %

Externe ontwikkeling 515 593 + 15 %

Totaal 1277 1411 + 10 %

VTE's 31/12/2004 31/12/2005 Evolutie

Intra muros 696,1 756,7 + 9 %

Externe ontwikkeling 503,0 581,0 + 16 %

Totaal 1199,1 1337,7 + 12 %

In 2005 werd het werken met competentiemanagement uitgebreid tot alle

personeelsleden. Elke medewerker heeft dus zijn ontwikkelingsplan

waarin vastgelegd wordt welke competenties in de loop van het jaar

zullen ontwikkeld worden. Informatici en deskundige medewerkers

hanteren individuele doelstellingen hiervoor. De polyvalente medewerkers

gebruiken meestal teamdoelstellingen.

Personeelsverloop

De dienst Rekrutering realiseerde in 2005 niet minder dan 216,4 VTE’s

indiensttredingen. Rekening houdend met de uitdiensttredingen resulteert

dit in een personeelstoename van 11,7 %.

SmalS-MvM/Egov Aantal VTE’s Als % t.o.v.

31/12/2004

Indiensttredingen 216,4 18,05 %

Uitdiensttredingen 76,5 6,38 %

Verschil in dienst – uit dienst 139,9 11,67 %

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 37


6. Een optimale organisatie

Voor de klant, de medewerkers, de samenleving en de

opdrachtgevers

Een brede analyse

Om een goed zicht te krijgen op de resultaten van SmalS-MvM/Egov als

organisatie, hebben we in 2005 een uitgebreid onderzoek gerealiseerd

waarin drie perspectieven werden gecombineerd.

Vooreerst hebben we gepeild naar de tevredenheid van de leden als

klant. Hoe ervaren zij onze diensten m.b.t. het ontwikkelen en exploiteren

van toepassingen? Zijn zij tevreden wanneer SmalS-MvM/Egov voor hen

IT-personeel rekruteert?

Daarnaast hebben we ook de tevredenheid van de eigen medewerkers

geanalyseerd. Hoe ervaren zij SmalS-MvM/Egov als werkgever en als

organisatie? Wat kan er volgens hen beter?

Het perspectief van de directie en het management werd gestructureerd

en geanalyseerd volgens het EFQM-model voor business excellence.

We now accept the fact that learning is a lifelong process of

keeping abreast of change. And the most pressing task is to

teach people how to learn.

(Peter Drucker)

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2006 38


Klanten waarderen inzet en competenties

Een gespecialiseerd onderzoeksbureau contacteerde de klantenleden

en gebruikte daarbij zowel telefonische enquêtes als persoonlijke

interviews. Hieruit bleek dat 97 % van de klanten SmalS-MvM/Egov zou

aanbevelen. Zij waarderen vooral de inzet en competenties van de

medewerkers. Onderstaande tabel geeft een inzicht in de tevredenheid

over de deelaspecten van onze dienstverlening.

Deelaspect Proportie tevreden tot

zeer tevreden klanten

Toepassingsontwikkeling 76 %

Exploitatie van

81 %

informatiesystemen

Rekrutering van

gespecialiseerd IT-personeel

92 %

Algemeen gezien blijken de klanten-leden in hoge mate tevreden te zijn.

Toch leerden we 3 knelpunten kennen waar in 2006 dan ook de nodige

aandacht wordt aan besteed.

- Communicatie omtrent de vooruitgang van de projecten.

- Snelheid van het aanwervingsproces.

- Facturatie.

Daarnaast bleek ook dat de klanten-leden onvoldoende op de hoogte zijn

van de specifieke relatie tussen SmalS-MvM/Egov en haar leden. Als

kostendelende vennootschap werkt SmalS-MvM/Egov steeds in regie en

stelt ze zich niet actief commercieel op. Een kostendelende

vennootschap biedt een grote mate van flexibiliteit, maar betekent ook dat

de projectrisico’s samen gedragen worden door SmalS-MvM/Egov en de

klanten-leden.

Medewerkers ervaren een meer doelgerichte

organisatie

Bedrijfsfierheid is zowel een motiverende factor als een element van

binding tussen medewerker en bedrijf. Essentieel dus voor een

kennisintensief bedrijf als SmalS-MvM/Egov. Uit de analyse blijkt dat de

resultaten op dit aspect sterk zijn toegenomen (+ 12 %). Op

bedrijfsfierheid is de afgelopen jaren dan ook actief gewerkt. Zowel de

interne als externe communicatie werd geoptimaliseerd waarbij er ruim

aandacht ging naar de resultaten die SmalS-MvM/Egov boekt voor haar

klanten. Het bedrijfsblad “Symbiose” kreeg een facelift, in de

Management Briefing werd elk kwartaal opnieuw duidelijk aangegeven

welke doelstellingen we nastreven en hoe de uitvoering daarvan

vorderde. De website werd vernieuwd en een uitgebreide

dienstencataloog werd ontwikkeld.

Ook de perceptie van ontwikkelingskansen is sterk verbeterd (+ 7 %). Dit

hangt samen met het gebruiken van competentiemanagement. Elke

medewerker is zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zijn

competenties en wordt daarin ondersteund door het HR-systeem waarbij

gebruik gemaakt wordt van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Uiteraard

leidt het installeren van een systeem niet automatisch tot het gewenst

effect. Infosessies en een intensief cursusprogramma gaven het

management de nodige inzichten en ondersteuning om de diverse

managementsystemen adequaat te gebruiken.

De meest opvallende conclusie uit de analyse van de

medewerkerstevredenheid is echter de sterkere doelgerichtheid van de

organisatie. Een duidelijke strategie, het werken met operationele

plannen, opvolgingsindicatoren en individuele doelstellingen heeft een

merkbaar effect.

Uit de enquête bleek ook dat op het vlak van werkprocessen verbetering

mogelijk is. SmalS-MvM/Egov is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en

biedt diverse nieuwe diensten aan. Medewerkers vinden daardoor niet

gemakkelijk de juiste contactpersoon, de gepaste routine of werkwijze.

Om hieraan tegemoet te komen, kunnen medewerkers zelf VIA-projecten

(verbeterprojecten) realiseren. In 2005 werden 12 dergelijke projecten

afgerond. Hierbij waren 75 medewerkers betrokken.

Horizontale coördinatie vormt verder ook een prioritair aandachtspunt

voor 2006.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 39


Sterke gerichtheid op de buitenwereld, de

klanten-leden.

Directie en management hebben een breder beeld over de organisatie

dan de individuele medewerker. Zij beschikken ook over meer

achtergrondinformatie en een perspectief op langere termijn. Daarom

werden hun inzichten geanalyseerd volgens de structuur van het EFQMmodel

voor business excellence.

Uit deze analyse bleek dat de missie, visie en waarden een sluitend

geheel vormen dat consequent vertaald werd naar strategische en

operationele doelstellingen. Er is daarbij een sterke gerichtheid van de

bedrijfsleiding naar de buitenwereld (klanten, partners,

vertegenwoordigers van de samenleving).

We leerden uit dit onderzoek ook dat we extra aandacht moeten geven

aan de interne financiële rapportering, aan het verder vertalen van SLA’s

in OLA’s en aan het coachen van medewerkers.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 40


Structuur

Organogram

Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en

Bescherming op het Werk

In de loop van 2005 werden 10 vergaderingen gehouden met de leden

van de Ondernemingsraad en 10 met de leden van het Comité voor

Preventie en Bescherming op het Werk.

Naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe datacenter in

Anderlecht werd een specifieke CAO gemaakt voor de medewerkers van

het datacenter.

Alle vergaderingen verliepen in een geest van open samenwerking.

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 41


Lijst van afkortingen

ASR Aangifte van een Sociaal Risico

AZV Anonieme Ziekenhuisverblijven

BAM Business Activity Monitoring

BI Business Intelligence

BIPT Belgisch Instituut voor Postdiensten en

Telecommunicatie

Bucom Bureau voor Communicatie

CDZ Controledienst voor de Ziekenfondsen

CRM Customer Relationship Management

DAV Dienst Administratieve Vereenvoudiging

DEE Elektronisch werkgeversdossier

DGEC Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

DIS Droit à l’Intégration Sociale

DmfA Déclaration multifonctionnelle/multifunctionele

Aangifte

DOSZ Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

DRC Disaster Recovery Center

DRS Déclaration du Risque Social

DWH Datawarehouse

EAI / FSB Enterprise Applications Integration / Federal Service

Bus

EFQM European Foundation for Quality Management

eID Elektronische Identiteitskaart

e-LO elektronische LoopbaanOnderbreking

ESB Enterprise Service Bus

ETAC Echange de tableaux de cotisations

E-TCT e-technische cel – cellule technique

EUP Enterprise Unified Process

EWS eWorkspace

FAO Fonds voor Arbeidsongevallen

FAQ Frequently Asked Questions

FARAO Federaal Actieplan voor Reductie van

ArbeidsOngevallen

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen

FEDICT Federale Overheidsdienst Informatie- en

Communicatietechnologie

FOD SZ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

FOD VVL Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilie

GAB Gevalideerde Authentieke Bronnen

GOTOT GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation

Transfrontalière

GSPR Gestion de la Surveillance des Procédures en

Recouvrement

HVW Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

HZIV Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

ICC Integration Competence Center

IVR Interactive Voice Response

KBO Kruispuntbank van Ondernemingen

KSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

MAF Maximumfactuur

MKG Minimale Klinische Gegevens

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 42


MPG Minimale Psychiatrische Gegevens

Oasis Organisation anti-fraude pour les inspections

sociales

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

PMP Publieke mandatarissen/mandataires Publics

POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RJV Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

RKW Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

RMI Recht op Maatschappelijke Integratie

RSS Really Simple Syndication

RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der

Zelfstandigen

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZPPO Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de

Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVP Rijksdienst voor Pensioenen

SLA Service Level Agreement

SOA Service Oriented Architecture

STTS Sociaal Telefoon Tarief/Tarif Téléphonique Social

UMAF User Management van de Ambtenaren

UME Universal Messaging Engine

VTE Voltijdse equivalenten

WCM Web Content Management

Activiteitenverslag SmalS-MvM/Egov 2005 43

More magazines by this user
Similar magazines