29.09.2013 Views

Presentatie van Mind at Work Wie zijn de sprekers? Gerard Smids ...

Presentatie van Mind at Work Wie zijn de sprekers? Gerard Smids ...

Presentatie van Mind at Work Wie zijn de sprekers? Gerard Smids ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jobcarving<br />

Het creëren <strong>van</strong> werkplekken voor mensen<br />

met NAH<br />

Hersenletselcongres 2011<br />

Kasper Beerlage,<br />

Arbeids- en organis<strong>at</strong>iepsycholoog<br />

Martine Baaij, neuropsycholoog<br />

<strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong>


<strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong><br />

wie, w<strong>at</strong>, waar?<br />

Psychologisch on<strong>de</strong>rzoeksbureau<br />

Interventie-bureau, groep en individueel<br />

Re-integr<strong>at</strong>ie<br />

Toegepast wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek<br />

Advies Bureau


De stappen voor het creëren <strong>van</strong> een<br />

functie<br />

Creëren<br />

M<strong>at</strong>chen<br />

Begelei<strong>de</strong>n


- uitgaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt met NAH<br />

- mogelijkhe<strong>de</strong>n en beperkingen<br />

- randvoorwaar<strong>de</strong>n<br />

Klassieke bena<strong>de</strong>ring


- Uitgaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> organis<strong>at</strong>ie<br />

- Uitgaan <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> functies en taken<br />

- het creëren <strong>van</strong> een nieuwe functie d.m.v.<br />

jobcarving<br />

Nieuwe bena<strong>de</strong>ring


Doelgroepen:<br />

- Wajongeren<br />

- NAH<br />

Doelgroep en belang<br />

Belang:<br />

- Verantwoord on<strong>de</strong>rnemen<br />

- Ontgroening en vergrijzing


Kenmerken:<br />

- m<strong>at</strong>e <strong>van</strong> structuur<br />

- wijze <strong>van</strong> aanbie<strong>de</strong>n<br />

- inrichting werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

- werkomgeving<br />

- m<strong>at</strong>e <strong>van</strong> uitdaging<br />

Een functie en NAH


Het creëren <strong>van</strong> een functie


Jobcarving<br />

'het in stukken snij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een functie'<br />

Een proces <strong>van</strong> i<strong>de</strong>ntificeren <strong>van</strong> taken binnen één of meer<strong>de</strong>re<br />

bestaan<strong>de</strong> functies die afgesplitst kunnen wor<strong>de</strong>n en kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n samenvoegd tot een nieuwe functie.


Drie vormen <strong>van</strong> Jobcarving (Hagner & DiLeo,<br />

1993):<br />

- Cut and Paste<br />

- Fission<br />

- Fusion<br />

Jobcarving


Jobcarving<br />

Cut and Paste (knippen en plakken)‏<br />

Het uitwisselen <strong>van</strong> taken tussen een open positie en één of meer<strong>de</strong>re<br />

me<strong>de</strong>werkers, zod<strong>at</strong> <strong>de</strong> talenten <strong>van</strong> bei<strong>de</strong>n gemaximaliseerd wor<strong>de</strong>n.


Fission (splijten)‏<br />

Jobcarving<br />

Het splitsen <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> taken tot meer<strong>de</strong>re functies. Hierbij kan men<br />

functies bijvoorbeeld in moeilijke en makkelijke taken splitsen, of in<br />

fysiek zware en fysiek lichte taken.


Fusion (samensmelten)‏<br />

Een taak die verschil-<br />

len<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers in<br />

hun functie hebben<br />

zitten, on<strong>de</strong>rbrengen bij<br />

één persoon in een<br />

nieuwe functie.<br />

Jobcarving


Functies ontle<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> zoektocht naar<br />

elementaire taken:<br />

Kerntaken<br />

Neventaken<br />

Bijkomen<strong>de</strong> taken<br />

Jobcarving


Praktijkvoorbeeld 1<br />

Autogarage<br />

Jobcarving<br />

- Front & Back-office<br />

- Maga<strong>zijn</strong><br />

- Showroom<br />

- Repar<strong>at</strong>ie en on<strong>de</strong>rhoud


Praktijkvoorbeeld 1<br />

Taken in <strong>de</strong> Autogarage<br />

Jobcarving<br />

– poetsen <strong>van</strong> <strong>de</strong> occasions en nieuwe auto’s<br />

– schoonmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> vloer in <strong>de</strong> werkpla<strong>at</strong>s<br />

– schoonmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> showroom-vloer<br />

– schoonhou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> “wachtkamer”, inclusief <strong>de</strong> koffieautoma<strong>at</strong><br />

– schoonmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> kantine<br />

– schoonmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> toiletten<br />

– opruimen <strong>van</strong> verpakkingsm<strong>at</strong>eriaal en ou<strong>de</strong> auto-on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

– opbergen <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnengekomen goe<strong>de</strong>ren in schappen <strong>van</strong> het maga<strong>zijn</strong><br />

– bezorgen <strong>van</strong> pakketten tussen <strong>de</strong> filialen en klanten


Praktijkvoorbeeld 1<br />

Jobcarving<br />

Gecreëer<strong>de</strong> functie → Autopoetser


Praktijkvoorbeeld 2<br />

Bibliotheek<br />

Jobcarving<br />

- Front office<br />

- Facilitaire dienst<br />

- Financiën<br />

- IT<br />

- Ontwikkeling en programmering<br />

- Educ<strong>at</strong>ie<br />

- Media


Praktijkvoorbeeld 2<br />

Taken in <strong>de</strong> Bibliotheek<br />

Jobcarving<br />

- Enveloppen vullen<br />

- Verzendklaar maken <strong>van</strong> pakketten<br />

- Vullen <strong>van</strong> promotietasjes voor rondleidingen<br />

- Uitgerangeer<strong>de</strong> boeken prijzen<br />

- Boeken in <strong>de</strong> sorteermachine doen<br />

- Keukendienst<br />

- Opruimen <strong>van</strong> <strong>de</strong> tuin<br />

- Toiletten schoon hou<strong>de</strong>n<br />

- Assisteren bij evenementen


Praktijkvoorbeeld 2<br />

Jobcarving<br />

Gecreëer<strong>de</strong> functie → 2x Algemeen me<strong>de</strong>werker


Praktijkvoorbeeld 3<br />

Pomp-fabrikant<br />

- Front-office<br />

- Mid-office<br />

- Back-office<br />

- Boekhouding<br />

- Administr<strong>at</strong>ie<br />

Jobcarving


Jobcarving<br />

Praktijkvoorbeeld 3<br />

Taken bij <strong>de</strong> pomp-fabrikant<br />

- Inkoop or<strong>de</strong>rs archiveren<br />

- Nabellen klanten<br />

- Vrije voorraad inventariseren<br />

- Contracten invoeren<br />

- Archiveren <strong>van</strong> papieren inkoop or<strong>de</strong>rs<br />

- Klant-contracten archiveren<br />

- Telefoonnummers invoeren


Praktijkvoorbeeld 3<br />

Jobcarving<br />

Gecreëer<strong>de</strong> functie → Commercieel me<strong>de</strong>werker


Jobcarving<br />

'De <strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong> metho<strong>de</strong>'<br />

Stap 1 - De bedrijfsanalyse (± 4 uur)‏<br />

– inform<strong>at</strong>ie verzamelen: functieomschrijvingen, bedrijfsinform<strong>at</strong>ie etc.<br />

– werkplekon<strong>de</strong>rzoek: wie doet w<strong>at</strong>, en waar?<br />

– taakanalyse: w<strong>at</strong> wordt er precies binnen een functie uitgevoerd?<br />

(kerntaken, neventaken en bijkomen<strong>de</strong> taken)‏<br />

– cultuuranalyse: hoe kenmerkt <strong>de</strong>ze organis<strong>at</strong>ie zich? (o.a. Openheid<br />

Resulta<strong>at</strong>gerichtheid, Mensgerichtheid)‏<br />

– Instrumenten: gesprekken, observ<strong>at</strong>ies en <strong>de</strong> <strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong>-<br />

taakbeoor<strong>de</strong>ling.<br />

– <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en wenselijkheid <strong>van</strong> het afsplitsen <strong>van</strong> taken<br />

on<strong>de</strong>rzoeken.


Stap 2 – Concept jobcarvingsadviesrapportage en vac<strong>at</strong>ure opstellen<br />

– op een transparante wijze aangegeven w<strong>at</strong> <strong>de</strong> bevindingen <strong>zijn</strong>.<br />

– een aanbeveling op taak-en cultuurniveau.<br />

– een uitspraak over <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> accept<strong>at</strong>ie en begeleiding.<br />

– vertalen naar een vac<strong>at</strong>ure.<br />

Jobcarving<br />

'De <strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong> metho<strong>de</strong>'


Jobcarving<br />

'De <strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong> metho<strong>de</strong>'<br />

Stap 3 – Twee<strong>de</strong> bezoek aan bedrijf: concept jobcarvingsadvies en<br />

vac<strong>at</strong>ure bespreken met <strong>de</strong> werkgever (± 1 uur)‏<br />

– concept advies en <strong>de</strong> vac<strong>at</strong>ure met <strong>de</strong> werkgever doornemen.<br />

– aansturen op een vervolgprocedure (hoe m<strong>at</strong>chen etc.).


Stap 4 – Definitief jobcarvingsadviesrapportage en vac<strong>at</strong>ure opstellen<br />

– <strong>de</strong>finitief advies en <strong>de</strong> vac<strong>at</strong>ure opstellen.<br />

– opsturen naar werkgever<br />

Jobcarving<br />

'De <strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong> metho<strong>de</strong>'


Belangrijke elementen bij jobcarven<br />

Belangrijke elementen in het jobcarvingsproces:<br />

Draagvlak<br />

- Management en directe collega's moeten het on<strong>de</strong>rsteunen<br />

en betrokken <strong>zijn</strong> bij het opstellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> werkplek<br />

- Er moet voor <strong>de</strong> werknemer als voor <strong>de</strong> werkgever een<br />

gezamenlijk belang <strong>zijn</strong>.<br />

Aard <strong>van</strong> het werk<br />

- Geen dumpbaan creëren!<br />

- Geen krenten uit <strong>de</strong> pap!


Belangrijke elementen<br />

Samenwerking<br />

- Ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> taken <strong>zijn</strong> wenselijk<br />

- De taken moeten kunnen bijdragen aan een gezamenlijk<br />

eindproduct.<br />

- Gevoel <strong>van</strong> nabijheid creëren<br />

HRM<br />

- Hel<strong>de</strong>re afspraken en verwachtingen over functioneren<br />

- Dui<strong>de</strong>lijke communic<strong>at</strong>ie m.b.t. beperkingen en<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

- Assisteren bij het opstellen functiewaar<strong>de</strong>ring<br />

- Inwerken en begeleiding bespreken


Voor<strong>de</strong>len voor een organis<strong>at</strong>ie<br />

Volgens Nietupski (2000):<br />

- verbetering efficiëntie<br />

- verbetering snelheid<br />

- kostenbesparing<br />

- verbetering kwaliteit dienstverlening<br />

- beter voor het moreel


Succes in <strong>de</strong> praktijk<br />

- Bij 9 <strong>van</strong> <strong>de</strong> 10 werkgevers <strong>zijn</strong> er taken te vin<strong>de</strong>n<br />

- <strong>Mind</strong> <strong>at</strong> <strong>Work</strong> heeft mid<strong>de</strong>ls jobcarving al meer<strong>de</strong>re<br />

mensen met een afstand tot <strong>de</strong> arbeidsmarkt aan <strong>de</strong> slag<br />

kunnen helpen.


Knelpunten in <strong>de</strong> praktijk<br />

- Veel werkgevers zien <strong>de</strong> samenwerking met kwetsbare<br />

groepen nog niet als een mogelijke oplossing voor een<br />

(toekomstig) personeelsprobleem.<br />

- Jobcarving kost tijd. I<strong>de</strong>e moet eerst intern gaan leven.<br />

- Als adviseur ben je vaak afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong>gene die het i<strong>de</strong>e<br />

binnen <strong>de</strong> organis<strong>at</strong>ie ver<strong>de</strong>r moet 'verkopen'.<br />

- Angst voor <strong>de</strong> tijdsinvestering in <strong>de</strong> begeleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

doelgroep.


Knelpunten in <strong>de</strong> praktijk<br />

- Organis<strong>at</strong>ies die zich vooral l<strong>at</strong>en typeren als een 'exclusieve<br />

arbeidsorganis<strong>at</strong>ie' <strong>zijn</strong> moeilijk te bena<strong>de</strong>ren voor het werken<br />

met kwetsbare groepen.<br />

-Vaak willen werkgevers enige compens<strong>at</strong>ie als zij met <strong>de</strong><br />

doelgroep gaan werken (loondispens<strong>at</strong>ie, loonkostensubsidie,<br />

etc).<br />

- Werkgeversnetwerken, Gemeenten, Provincies -><br />

ketenvorming is nodig in <strong>de</strong> bena<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> werkgevers.


M<strong>at</strong>ching


Om tot een goe<strong>de</strong> m<strong>at</strong>ch te komen:<br />

- W<strong>at</strong> <strong>zijn</strong> <strong>de</strong> taakeisen<br />

M<strong>at</strong>ching<br />

- W<strong>at</strong> <strong>zijn</strong> <strong>de</strong> competenties en<br />

beperkingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kandida<strong>at</strong>


W<strong>at</strong> <strong>zijn</strong> <strong>de</strong> taakeisen<br />

Vijf-pijlermo<strong>de</strong>l: taakbeoor<strong>de</strong>ling<br />

- Functie-eisen<br />

- Sociaal en communic<strong>at</strong>ief<br />

- Cognitief<br />

- Psychisch<br />

- Fysiek


W<strong>at</strong> <strong>zijn</strong> <strong>de</strong> competenties en<br />

beperkingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kandida<strong>at</strong><br />

Vijf-pijlermo<strong>de</strong>l: interview (APK)<br />

- Algemene inschakelingscondities<br />

- Sociaal en communic<strong>at</strong>ief<br />

- Cognitief<br />

- Psychisch<br />

- Fysiek


M<strong>at</strong>ching


M<strong>at</strong>ching


Van jobcarving naar m<strong>at</strong>ch<br />

en jobcrafting<br />

Schaaf <strong>de</strong> functie/taken bij, binnen het vermogen<br />

<strong>van</strong> het bedrijf, totd<strong>at</strong> <strong>de</strong>ze optimaal aansluit bij<br />

<strong>de</strong> werknemer (jobcrafting)


Begeleiding


Psycho-educ<strong>at</strong>ie<br />

Jobcoaching<br />

Begeleiding<br />

Psychologische begeleiding


Voorlichting<br />

Voorlichting aan werkgever<br />

Voorlichting aan naaste collega's<br />

Psycho-educ<strong>at</strong>ie is een keuze


Jobcoaching<br />

Het optimaliseren <strong>van</strong> functioneren


Psychologische begeleiding<br />

Het vergroten <strong>van</strong> <strong>de</strong> psychische weerbaarheid<br />

Herkennen, erkennen en respecteren <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

nieuwe grenzen<br />

Assertiviteit<br />

Energie balans<br />

Persoonlijke effectiviteit


Slotwoord<br />

Ga uit <strong>van</strong> <strong>de</strong> vraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> werkgever<br />

Ga uit <strong>van</strong> <strong>de</strong> kracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> persoon<br />

Maak een goe<strong>de</strong> m<strong>at</strong>ch: “er is alleen een<br />

beperking als er een mism<strong>at</strong>ch is”<br />

Begeleid werkgever en werknemer

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!