29.09.2013 Views

talentvol 13 - Altrecht

talentvol 13 - Altrecht

talentvol 13 - Altrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>talentvol</strong> <strong>13</strong><br />

dubbeldik zomernummer<br />

Inleiding<br />

Dit is de <strong>13</strong>e Talentvol: de digitale nieuwsbrief voor de medewerkers van <strong>Altrecht</strong> Talent. Achtmaal<br />

per jaar informeren we medewerkers en cliënten over het wel en wee van <strong>Altrecht</strong> Talent. Als<br />

ambassadeur van <strong>Altrecht</strong> Talent dagen we alle medewerkers uit en roepen op tot aanleveren van<br />

materiaal voor deze nieuwsbrief. Opzet is om niet te werken met een redactie, maar per keer het<br />

ingeleverde materiaal te beoordelen op Talentvolle nieuwswaarde.<br />

Mieke’s column: fijn omgaan met elkaar<br />

Onlangs sprak ik met een van onze talenten, een dame die al geruime tijd bij <strong>Altrecht</strong> Talent komt.<br />

Met ondersteuning van een van onze <strong>talentvol</strong>le ervaringsdeskundigen i.o. had zij haar moed<br />

verzameld en een afspraak met mij gemaakt. Dit om een en ander met mij te bespreken wat zij zoal<br />

ervaart bij <strong>Altrecht</strong> Talent.<br />

We hadden een uitgebreid gesprek met elkaar. Haar inzet was mij te attenderen op iets van <strong>Altrecht</strong><br />

Talent waarvan zij vindt dat dit beter kan. Vanuit het voorbeeld wat ze gaf wisten we samen de<br />

vinger te leggen op waar het echt om ging: de bejegening oftewel hoe wij klant & medewerker,<br />

medewerker& klant met elkaar omgaan.<br />

Bejegening, een lastig begrip. Wat zij bedoelde was dat zij in haar rol bij <strong>Altrecht</strong> Talent serieus en<br />

met respect wil worden benaderd. Wat zij ook bedoelde was dat wil dat er niet over haar gesproken<br />

wordt, maar met haar als het om haar gaat.<br />

<strong>Altrecht</strong> Talent heeft ambitie. Die ambitie stralen we uit. Het is een hele toer om daarin met z’n<br />

allen op 1 lijn te komen. Daarom hebben wij als MT ook implementatiebegeleiding ingeroepen<br />

(waarover verderop in deze Talentvol meer). Maar hoe gaan wij implementeren met onze 3000<br />

cliënten?<br />

Bij ons ben je geen patiënt maar sta je in je kracht. Wil je dit uitstralen dan begint het met hoe wij<br />

met onze doelgroepen spreken en hoe met hen omgaan.<br />

Laatst was ik elders voor een afspraak met een aantal cliënten. Ik had het adres doorgekregen en<br />

zou mij melden bij de receptie. Echter bij de receptie wist niemand waar deze cliënten zich<br />

bevonden. En dit, terwijl zo bleek later zij een vast kantoor hebben. Bijzonder dacht ik, zou dit met<br />

een medewerker ook kunnen gebeuren?<br />

Bijzonder was helemaal dat de medewerker van de receptie het mij liet uitzoeken. Dus er zat niets<br />

anders op dat ik een zoektocht startte. Zo vroeg ik enkele personen de weg, maar niemand wist<br />

waar ik de groep kon vinden. Kwam daardoor te laat en voelde mij behoorlijk opgelaten. Stel je voor<br />

dacht ik, als dat bij ons ook zo zou gaan…..


Een eerste indruk is er een die je niet snel zult herzien. Realiseren wij dat wel altijd in ons dagelijkse<br />

werk? Houden wij elkaar scherp hierop? En wat als je al lang met je klant omgaat? Blijf je dan net zo<br />

correct zoals je zelf ook behandeld wil worden?<br />

Bij <strong>Altrecht</strong> Talent kun je talent zijn, talentwerker en re-integrant. Centraal staat dat je altijd in je<br />

eigen kracht mag en kunt staan. Dit betekent een respectvolle benadering naar twee kanten:<br />

medewerker en cliënt. Als we dat met elkaar uitstralen is goede bejegening vanzelfsprekend en<br />

zullen wij zeker het bedrijfsplan implementeren met onze talenten.<br />

Afscheid Tity Werkman <strong>Altrecht</strong> Talent Nieuwegein<br />

Op 30 juni stopt Tity Werkman als teammanager bij <strong>Altrecht</strong> Talent Nieuwegein. Vanaf 16.00 uur is er<br />

feest en ben je bent van harte welkom.<br />

Tity blijft werken bij <strong>Altrecht</strong> Talent. Vanaf 1 juli zal Tity als trajectbegeleider in het team re-integratie<br />

& jobcoaching gaan werken. Daarnaast zal zij nog leidinggeven aan Klikt ’t en Toneel en diverse<br />

projecten ondersteunen. We bedanken Tity voor haar inzet en gedrevenheid als teammanager en<br />

wensen Tity alle succes voor de toekomst toe.<br />

Nieuwe medewerker<br />

Angeliek van den Broek Talent Utrecht, Activiteitenbegeleider bij de Boog<br />

Thomas Rietkerk, teammanager <strong>Altrecht</strong> Talent<br />

Per 1 juli a.s. heeft <strong>Altrecht</strong> Talent een nieuwe teammanager. Thomas Rietkerk gaat zowel in Utrecht<br />

als in Nieuwegein werken. Hij stelt zich even voor…..<br />

Toen ik zes maanden geleden de stap maakte van wetenschappelijk onderzoeker naar<br />

activiteitenbegeleider, maakte ik bewust de stap van het passief observeren van mensen naar actief<br />

aan de slag gaan met mensen met psychische problemen. Dat gaf mij acuut veel meer voldoening. Ik<br />

voelde me betrokken en nuttig. Tegelijkertijd begreep ik dat dit hetzelfde effect is dat we met ons<br />

werk teweeg willen brengen: geef mensen een voldaan gevoel door ze te activeren en te laten<br />

participeren. Ga aan de slag, voel je zinvol te midden van anderen. Dit lijkt een essentiële eerste stap<br />

in rehabilitatie.<br />

Het hebben van invloed op het welzijn van cliënten geeft mij dus zogezegd een drive. Die invloed had<br />

ik als AB’er en zal dit als teammanager op een andere manier weer hebben, onder andere door<br />

nieuwe activiteiten en projecten te ontwikkelen. Activiteiten en projecten die weer een andere groep<br />

cliënten aanspreken, of andere kwaliteiten naar boven halen. Mijns inziens zullen dat projecten zijn<br />

die veel zelfstandigheid en eigen inbreng van cliënten vragen. Zelfredzaamheid en maatschappelijke<br />

participatie kweek je niet door een gespreid bedje te bieden, maar door te prikkelen tot eigen<br />

initiatief en een beroep te doen op het eigen gevoel van verantwoordelijkheid.<br />

Als medewerkers van <strong>Altrecht</strong> Talent zijn wij vaak redelijk op de hoogte van het psychologisch profiel<br />

van onze cliënten. We kennen de verhalen en de documentatie in het EPD. De psyche van je collega<br />

is vaak wat minder inzichtelijk, dus bij wijze van kennismaking zal ik mijn persoonlijk profiel een


eetje prijsgeven. Als ik ingedeeld moest worden in één van de vier cognitie-stijlen van Kolb (denker,<br />

doener, dromer, beslisser) denk ik dat een beetje psycholoog mij als denker zal aanmerken. Alles<br />

overdenken, evalueren, wat piekerig zelfs. Zelf hoop ik altijd liever een doener te zijn, en doe m’n<br />

best mijzelf al doende in die categorie te werken. Het bedenken van innovaties zoals nieuwe<br />

projecten, samenwerkingen, et cetera is één ding, maar het komt aan op slagvaardigheid om de<br />

ideeën daadwerkelijk van de grond te krijgen. Aanpakken is wel mijn stijl, afwachten en aanzien<br />

maakt me ongedurig.<br />

De verdere kennismaking kunnen we beter maar face-to-face doen, ik heb al veel mensen ontmoet,<br />

maar vast nog niet iedereen. Ik probeer de komende tijd zoveel mogelijk locaties van <strong>Altrecht</strong> Talent<br />

aan te doen dus zie jullie waarschijnlijk snel!<br />

Het bedrijfsplan <strong>Altrecht</strong> Talent leert, werkt en zorgt waar het moet: hoe nu verder? (1)<br />

Willem van der Craats begeleidt het implementatietraject van <strong>Altrecht</strong> Talent<br />

De ambitie van <strong>Altrecht</strong> Talent<br />

<strong>Altrecht</strong> Talent ziet zichzelf als een maatschappelijke onderneming op het snijvlak van geestelijke<br />

gezondheidszorg, sociale zaken en bedrijfsleven. De ambitie wil <strong>Altrecht</strong> Talent de komende jaren<br />

waarmaken door uit te groeien tot een sterke speler in de markt van (arbeids)re-integratie.<br />

In samenwerking met Bureau Point bouwt het managementteam van <strong>Altrecht</strong> Talent hard aan deze<br />

nieuwe toekomst. Aan de hand van een zelf opgesteld bedrijfsplan zijn inmiddels bouwstenen<br />

verzameld waarmee een zogenaamd implementatietraject kan worden uitgevoerd. Wat gaan we<br />

doen, hoe gaan we onze ambitie realiseren, wat hebben we daarvoor nodig en wie doet wat.<br />

Allemaal vragen die beantwoord moeten worden.<br />

Veranderingsmanagement<br />

Kenmerk van de aanpak door Bureau Point is dat er door het management, maar ook door het<br />

overige personeel, nieuwe dingen moeten worden geleerd om de voorgenomen stappen<br />

daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Dat nieuwe leren kan slaan op werkzaamheden uit een<br />

takenpakket, wijze van communiceren of toepassen van procedures. De keerzijde van de medaille is<br />

dat er bij de introductie van verandering ook dingen moeten worden afgeleerd. Dit laatste is net zo<br />

belangrijk als het eerste.<br />

Leren veranderen<br />

Leren tijdens een veranderingstraject bestaat voor Bureau Point daarom uit afleren en aanleren. Dit<br />

leren dient plaats te vinden in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Angstige mensen leren niet.<br />

Het is daarom aan het management van <strong>Altrecht</strong> Talent om een cultuur van vertrouwen en veiligheid<br />

te creëren waarin geleerd wordt zodat de voorgenomen verandering wordt toegepast en verankerd<br />

in de organisatie. Belangrijke kenmerken van succesvol management zijn: visie, daadkracht,<br />

zelfreflectie en een antenne voor signalen uit de organisatie.<br />

Cultuur van veranderen<br />

Dominante cultuurkenmerk van verandering is het willen doorvoeren van een organisatiebrede<br />

methode waarbij ‘iedereen’ betrokken moet worden. Oorsprong ligt in ons poldermodel. Iedereen<br />

moet meedoen want we veronderstellen een gelijkheidsideaal. De cultuur van veranderen kenmerkt<br />

zich voor Bureau Point door samen met de managers opzoek te gaan naar personen die wel willen en<br />

kunnen veranderen. Maar ook degene te onderscheiden die niet willen en/of kunnen. Iedereen heeft


tijd nodig om zich te verhouden tot een voorgenomen verandering. Dat doe je geleidelijk en<br />

volgordelijk. Onder het motto “gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt” moeten<br />

mensen weten wat het ‘nieuwe’ is voordat het ‘oude’ verdwijnt.<br />

Aanpak<br />

De komende maanden werkt het managementteam van <strong>Altrecht</strong> Talent hard om de voorgenomen<br />

ambitie vorm en inhoud te geven. Het managementteam houdt u daarbij regelmatig op de hoogte<br />

van de stappen en de voortgang.<br />

Het bedrijfsplan <strong>Altrecht</strong> Talent leert, werkt en zorgt waar het moet: hoe nu verder? (2)<br />

Talentondernemingen: het fundament is gelegd, de opbouw is gestart!<br />

De eerste tijd is gebruikt, om het fundament te leggen voor de Talent ondernemingen:<br />

Basisactivering, Leer/werkbedrijf en Re-integratie. Nu worden de steigers neergezet, om de<br />

ondernemingen verder op te richten. In drie werkgroepen wordt nu gewerkt, om te bepalen welke<br />

en hoeveel ruimte er nodig is.<br />

Het gaat om de volgende werkgroepen:<br />

Marktbewerking: zij onderzoeken wat de vraag is op het terrein van participatie en re-integratie. Dit<br />

onderzoek blijft niet beperkt tot GGz ,maar zeker ook daar buiten richting UWV, gemeentes en reintegratiebedrijven.<br />

Productmarkt combinatie: zij brengen in kaart, welke producten wij op dit moment hebben en voor<br />

wie we dat doen. Om daarna, in samenwerking met de werkgroep Marktbewerking, te kijken welke<br />

markten we nog kunnen bedienen en waar het aanbod aangepast moet worden aan de vraag.<br />

Financiën: Deze werkgroep brengt in kaart, welke financieringsmogelijkheden er zijn en wat onze<br />

producten kosten. Vervolgens zullen zij bepalen, wat haalbare productmarkt-combinatie zijn.<br />

Tijdens de bouwvak gaan de werkgroepen door, om na vakantie een verdere invulling en inrichting te<br />

kunnen geven aan de Talentondernemingen. Daarna zullen nieuwe werkgroepen aan de slag gaan:<br />

personeel, communicatie , huisvesting, strategie en organisatie.<br />

Voor het vorstverlet willen we dat het Talent-gebouw staat als een huis!<br />

Anton Janssen, teammanager Zeist & Den Dolder<br />

Kwaliteit binnen <strong>Altrecht</strong> Talent: Blik op Werk<br />

Een van de doelen uit het bedrijfsplan van <strong>Altrecht</strong> Talent is het behalen van het kwaliteitskeurmerk<br />

voor arbeidsre-integratie. Dit keurmerk heet Blik Op Werk. Een organisatie die beschikt over dit<br />

keurmerk kan zich sterker profileren binnen de re-integratiemarkt en geeft tevens een basisgarantie<br />

voor kwaliteit aan werknemers, werkzoekenden en opdrachtgevers (werkgevers, UWV en<br />

gemeenten). Bovendien is het aannemelijk dat opdrachtgevers in de toekomst alleen nog maar in zee<br />

willen gaan met gecertificeerde organisaties. Een reden te meer dus om dit keurmerk te behalen.<br />

Daartoe is eind 2008 een werkgroepje ingesteld bestaande uit Ton Holweg, Jamila Koilem en<br />

ondergetekende.


<strong>Altrecht</strong> Talent richt zich op drie speerpunten, namelijk jobcoaching, sociale activering en het<br />

verkrijgen van betaald werk. Voor al deze drie segmenten zijn de belangrijkste ijkpunten de<br />

tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers, de betrouwbaarheid van de organisatie en de<br />

behaalde resultaten. Aan de hand van een zeer lijvige handleiding hebben we geprobeerd aan alle<br />

criteria te voldoen.<br />

Hoe is nu de stand van zaken?<br />

Het tevredenheidonderzoek is begin dit jaar uitgevoerd en gaf zowel qua respons als resultaten een<br />

meer dan bevredigende uitkomst. Zo gaven cliënten een 7, 5 voor de dienstverlening waar een 6,5 de<br />

ondergrens is.<br />

De organisatie en de resultaten zijn bij een eerste auditdag door een onafhankelijke auditor zeer<br />

kritisch onder de loep genomen. Zijn algemene indruk was erg positief. Zo was hij onder de indruk<br />

van de procesbeschrijvingen, de aandacht voor alle privacyaspecten en de professionaliteit en<br />

gedrevenheid van de geïnterviewde trajectbegeleiders. Wel constateerde hij enkele zogenaamde<br />

minors op het gebied van ons klachtenreglement en de eigenheid van Talent binnen <strong>Altrecht</strong>. Deze<br />

minors zijn echter op korte termijn te herstellen.<br />

De belangrijkste pijlen van zijn kritiek richtte hij echter op ons cliëntvolgsysteem. Voor dit systeem<br />

hebben we gebruik gemaakt van een combinatie van Psygis en enkele door ons zelf opgezette<br />

excelsheets. Die opzet deugt op zich wel, maar bij controle op de ingevoerde data stuitte de auditor<br />

op nogal wat omissies en foutjes.<br />

Voor elk traject van een cliënt moeten namelijk erg veel data worden ingevuld en deze data worden<br />

vervolgens geverifieerd aan de hand van papieren dossiers. Soms ontbraken documenten, was het<br />

resultaat van een traject niet duidelijk, was de startdatum van het traject onbekend, etcetera. Aan<br />

ons de schone taak om samen met de trajectbegeleiders de komende maanden een en ander op<br />

orde te brengen. Dat zal veel tijd en energie vergen, maar de vooruitzichten op het behalen van het<br />

keurmerk zijn goed. De tweede auditdag is eind augustus<br />

Gerard de Punder, kwaliteitscoördinator BOW<br />

Kwaliteit binnen <strong>Altrecht</strong> Talent: HKZ<br />

Externe audit:<br />

Op 9 juni heeft <strong>Altrecht</strong> Talent een externe auditor op bezoek gehad. De auditor was onder de<br />

indruk over het enthousiasme binnen Talent, de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en ze sprak<br />

met lof over het cliëntwaarderingsonderzoek. Tevens zag ze een goede vooruitgang bij de minor<br />

verbinding met de behandeling; dit betekent dat deze minor wordt geschrapt.<br />

Daarnaast benadrukte ze <strong>Altrecht</strong> Talent moet nadenken hoe kwaliteit gewaarborgd blijft worden in<br />

de drie ondernemingen. Tevens was er nog niet voldoende inzichtelijk gemaakt wat de effectiviteit<br />

was van begeleidingstrajecten, waardoor deze minor nog blijft voor Talent.<br />

Interne audits:<br />

Aankomende maand vinden er weer interne audits plaats. Deze keer wordt de onderneming<br />

basisactivering en vrije tijd onder de loep genomen. Met diegene die geaudit worden neemt Manon<br />

Tieke contact op.<br />

Kwaliteit binnen <strong>Altrecht</strong> Talent: Cliëntwaarderingsonderzoek<br />

Vorige maand is het cliëntwaarderingsonderzoek gehouden bij de deelnemers van de<br />

leerwerkbedrijven. We hebben een respons gekregen van meer dan 40%. Verder is het leuk om te


horen dat de dienstverlening van <strong>Altrecht</strong> Talent met bijna een 8 wordt beoordeeld. In de volgende<br />

Talentvol treffen jullie meer informatie over het onderzoek.<br />

Manon Tieke, kwaliteitscoördinator HKZ<br />

Mijn Juweel en Mode Met een Missie naar de Mode Biënnale in Arnhem.<br />

11 juni zijn de cliënten van mijn Juweel en Mode Met een Missie naar de Mode Biënnale geweest in<br />

Arnhem. Deze dag stond in het teken van de opening van de winkel van Ami-e-toi, de kleding lijn<br />

waar Mijn Juweel en Mode Met een Missie voor werkt.<br />

Om <strong>13</strong>.00u was het dan zo ver. Het tijdstip waarop we zouden verzamelen op het station Utrecht om<br />

naar Arnhem te gaan. Voor een aantal mensen heel spannend. Het reizen met de trein was onwennig<br />

en de stad Arnhem niet voor iedereen bekend. We zijn uiteindelijk met 22 vrouwen vertrokken.<br />

In Arnhem zijn we in 4 groepjes gesplitst. We wilden in ieder geval de winkel expositie gaan doen in<br />

het centrum van Arnhem en als er dan nog tijd over was naar de wijk Klarendal waar ook het één en<br />

ander was te beleven op het gebied van mode. Aan dit laatste zijn we niet toe gekomen.<br />

Met ons groepje zijn we zo dicht mogelijk begonnen bij het station. Daar was de winkel Brennels, de<br />

winkel die kleding verkoopt op basis van brandnetels, bamboe en biologisch katoen. Het was even<br />

zoeken, maar het bleek wel de moeite waard. Bij binnenkomst vertelde ik meteen dat wij van het<br />

atelier Mode Met een Missie waren uit Utrecht en vroeg of ze ons wat wilde vertellen over de<br />

expositie en over de kleding die in deze winkel te koop is. Ze waren verrast ons te zien en waren op<br />

de hoogte van onze ateliers. Ze vertelden ook dat ze naar de mode show zouden gaan van Ami-e-toi.<br />

Ze heeft ons uitgebreid verteld over hoe brandnetels verwerkt worden in de stoffen en ons<br />

uitgebreid de winkel laten zien. Ze was heel hartelijk en nam alle tijd voor ons. Toen we buiten<br />

stonden waren we blij dat we deze winkel niet gemist hadden.<br />

De volgende winkel was een schoenen winkel, Smit. Ook hier werkte de naam Mode Met een Missie<br />

als een tover woord. We werden aller vriendelijkst ontvangen en kregen alle uitleg over de speciale<br />

schoenen die ontworpen waren voor deze Mode Biënnale. Er waren schoenen met hakken als<br />

stoelpoten, schoenen waar je helemaal door heen kon kijken en schoenen die vervaardigd waren uit<br />

kunststof. In de winkel stond ook een porseleinen beeldje ter ere van de Mode Biënnale. Speciaal<br />

aangekleed of versierd in de sfeer van de winkel. Voor het verhaal achter dit beeldje werd dhr. Smit,<br />

de eigenaar van de winkel gebeld. Hij kwam voor ons speciaal een gedicht voorlezen die bij dit<br />

beeldje hoorde. We voelden ons vereerd dat hij dit helemaal voor ons kwam doen.<br />

In iedere winkel die volgde gebeurde hetzelfde na verteld te hebben dat we van Mode Met een<br />

Missie kwamen. En in iedere winkel waren ze bereid om ons uitgebreid te vertellen over hun<br />

bijzondere collectie in de winkel. We hebben tweede hands kleding gezien uit de 60er en 70er jaren<br />

die nog nooit gedragen is, 2 e hands haut-couture kleding van Fong Leng (de jurk van Mathilde<br />

Willink), Frank Goovers, Dior en nog veel meer bekende namen. Het was een feest om dit allemaal te<br />

mogen zien.<br />

Rond 16.45u kwamen we bij onze eigen winkel aan van Ami-e-toi. Deze was zojuist officieel geopend.<br />

Het was er erg druk en moeilijk om even een glimp op te vangen van het interieur van de winkel. We<br />

dachten hier komen we later nog wel eens terug. We waren moe van alle verhalen en indrukken die<br />

we hadden opgedaan. Tijd voor een hapje eten. Tijdens het eten in de pizzeria konden we even tot<br />

rust komen en even bijkletsen. De verschillende groepjes hadden verschillende dingen gezien.<br />

Na het eten was het tijd voor de mode show van onze winkel. Deze vond plaats in de Eusebiuskerk<br />

We waren vooraf nog even naar de stoffen winkel geweest waar een groot gedeelte van onze stoffen


vandaan komen. We herkenden ze meteen. De show was fantastisch. De kleding waar we zo hard<br />

aan hadden gewerkt verscheen nu voor onze ogen op echte modellen. De meiden voelden zich trots.<br />

We zaten op de eerste en tweede rij. We konden het allemaal goed zien. Twee meiden werden na de<br />

show nog geïnterviewd door omroep Gelderland. Dit werd op Vrijdag 12 juni uitgezonden. De<br />

meiden zagen er trots uit.<br />

Na de modeshow is een deel van de groep naar huis gegaan. Met nog een klein groepje zijn we nog<br />

de expositie van andere kleding gaan bekijken in de Eusebiuskerk. Tijdens deze expositie kwamen we<br />

nog mensen tegen van andere ateliers van Mode Met een Missie. Er ontstonden leuke gesprekken,<br />

men was geïnteresseerd in elkaar.<br />

Rond 21.00u hadden we genoeg gezien en gingen richting het station. Onderweg kwamen we nog<br />

even langs onze winkel. Deze was tot 22.30u open. Het was nu minder druk. We zijn er nog even naar<br />

binnen geweest. En het zag er prachtig uit. Iedereen keek even naar de kleding die ze gemaakt<br />

hadden en wilde natuurlijk weten voor welke prijs deze verkocht werden.<br />

Op de terugweg in de trein keken we terug op een gezellige en geslaagde dag.<br />

Ria Kroon, activiteitenbegeleider <strong>Altrecht</strong> Talent, locatie De Boog<br />

Sportief <strong>Altrecht</strong> Talent<br />

Afgelopen maanden hebben deelnemers en medewerkers zich bij <strong>Altrecht</strong> Talent flink in het zweet<br />

kunnen werken. Hieronder een overzicht van alle sportieve activiteiten.<br />

Het Domrondje; een geslaagde fietstocht met <strong>Altrecht</strong> Talent<br />

Zo’n <strong>13</strong>0 cliënten, familieleden, medewerkers en buurtbewoners van het Willem Arntsz Huis genoten<br />

afgelopen zaterdag van een prachtige fietstocht in en rond Utrecht.<br />

Avond4daagse door <strong>Altrecht</strong> Talent: door weer en wind!<br />

De opkomst en het enthousiasme van de deelnemers was groot en zij lieten zich niet uit het veld<br />

slaan door plensbuien.<br />

<strong>Altrecht</strong>-atleten krijgen loopscholing van Aart Stigter<br />

De deelnemers van de runninggroep van Laura Metz (<strong>Altrecht</strong> Talent) en George Hak (Acute<br />

Psychiatrie) hebben deelgenomen aan een speciale training gegeven door Aart Stigter op locatie De


Nedereinseberg te Nieuwegein.<br />

Namens Laura Metz, activiteitenbegeleider Sport<br />

Talentenbank haalt 7.500,- euro op<br />

De Talentenbank wordt een detacheringsbureau voor mensen in de regio Utrecht met een<br />

psychiatrische achtergrond. Op dit project te starten is geld nodig.<br />

Zodoende heeft <strong>Altrecht</strong> Talent bij Stichting Voorzorg een aanvraag ingediend om de Talentenbank<br />

financiële steun te verlenen. Stichting Voorzorg vond het project dermate interessant dat ze een<br />

bedrag van €7.500,- hebben geschonken voor de inrichting van het kantoor van de Talentenbank!<br />

De Talentenbank komt in de oude Whir Whar. Binnenkort treft u in dit pand een geheel vernieuwd<br />

Talentenbank interieur!<br />

Ontwikkelingen Klikt’t!<br />

Sinds enige tijd zijn wij werkzaam voor Klikt’t, volgens ons is dat een aantal mensen niet ontgaan :-).<br />

We zijn ons allereerst even gaan voorstellen bij alle locaties van <strong>Altrecht</strong> Talent en hebben daar ook<br />

gelijk activiteiten en Klikt’t kaffee ingepland. Wat ons al meteen opviel is dat de samenwerking<br />

ontzettend leuk en positief verloopt. We voelen ons overal erg welkom. We zijn druk bezig met onze<br />

bekendheid te vergroten, de komende tijd ook buiten Talent.<br />

Voorheen stond Klikt’t voornamelijk bekend om het stukje relatiebemiddeling, dit is alsnog<br />

belangrijk, al zijn we ons aanbod aan het vergroten. Hierbij kunnen jullie denken aan vriendschappen<br />

en sociale contacten via activiteiten. Juist omdat de eenzaamheid best groot is bij onze doelgroep.<br />

Tot nu toe krijgen we hier positieve reacties op, voornamelijk uit ons klantenbestand.<br />

We worden ondersteund door Fred (vrijwilliger), hij helpt ons met het vernieuwen van onze database<br />

en eigenlijk met alles wat automatisering betreft. Voor ons leken betreft erg handig en fijn!<br />

Helaas is de opkomst wat matig en is het nog steeds zo dat de hoeveelheid ingeschreven heren<br />

groter is dan de dames. Hier willen we de komende tijd ook mee aan de slag. Alle ideeën en tips zijn<br />

welkom!<br />

We hadden een flirtcursus ingepland maar de opgegeven deelnemers waren (zoals eerder genoemd)<br />

alleen heren! Erg jammer, waardoor we de cursus uitstellen tot een later moment. Wel gaat er een<br />

hele leuke cursus van start: mannen en seksualiteit gegeven door Egbert Kruijver<br />

(Projectleider/stafmedewerker m.b.t. intimiteit & seksualiteit) en Maarten (ervaringsdeskundige,<br />

geeft de cursus herstellen doe jezelf). Dit is ontstaan omdat we ons aanbod willen aanpassen aan de<br />

behoeften van onze doelgroep.


Wat ook nog leuk is om te noemen, is dat de toneelgroep nauwer gaat samenwerken met Klikt’t.<br />

Hierdoor kunnen we ons cursusaanbod vergroten.<br />

We gaan dus vrolijk verder!!<br />

Trees Kers en Daphne Reusch<br />

De redactie wenst u allen een fijne zomer toe!<br />

Aan deze Talentvol werkten mee: Lizet Bakker (redactie), Thomas Rietkerk, Anton Janssen, Gerard<br />

de Punder, Laura Metz, Ria Kroon, Mieke van Dommelen en Willem van der Craats .<br />

Iedere keer zoeken wij weer onderwerpen voor de Talentvol. Heb jij zaken die je wilt delen met het<br />

netwerk van <strong>Altrecht</strong> Talent? Stuur een e-mail naar: Lizet Bakker, l.bakker@altrecht.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!