29.09.2013 Views

Buurtkrant februari 2012 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant februari 2012 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant februari 2012 - Boschveld Beweegt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wijkgericht<br />

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, <strong>februari</strong> <strong>2012</strong><br />

Editie <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Wethouder Jeroen Weyers stelt zich voor<br />

‘Goede ideeën kunnen rekenen op<br />

mijn steun’<br />

Sinds december is Jeroen Weyers wethouder met de portefeuille cultuur, volkshuisvesting<br />

en stedelijke vernieuwing. Daarvoor zat hij voor de PvdA in de gemeenteraad. ‘Ik vind dat<br />

iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen: arm of rijk, jong of oud, zwart of<br />

wit. Daarom ben ik al jarenlang politiek actief. Maar iedereen moet die kans wel grijpen,<br />

dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.’<br />

De wethouder weet dat er de<br />

af gelopen jaren veel is gebeurd<br />

in <strong>Boschveld</strong>. En het einde van alle<br />

ontwikkelingen is voorlopig nog<br />

niet in zicht. ‘Goed wonen, onderwijs,<br />

het winkelcentrum, stuk voor stuk<br />

ontwikkelingen die je niet los van<br />

elkaar mag zien. Het is belangrijk<br />

dat er verbindingen worden gelegd<br />

tussen de verschillende ontwikkelingen.<br />

Dat is hard nodig<br />

voor de samenhang in de wijk. Als<br />

wethouder ben ik daar bestuurlijk<br />

verantwoordelijk voor. Daarbij is de<br />

steun van alle organi saties, bewoners<br />

en een goed contact met<br />

bijvoorbeeld het OBB van<br />

grote waarde.’<br />

Op de koffie<br />

De kracht van de wijk,<br />

bewoners aan zet, ruimte<br />

voor initiatieven. De<br />

wethouder beseft dat<br />

het allemaal aardig klinkt,<br />

maar dat deze uit spraken<br />

vragen om een concrete<br />

invulling. ‘Als bewoners<br />

goede ideeën hebben<br />

voor hun leefomgeving,<br />

dan kunnen ze rekenen<br />

op mijn steun. Ze zijn<br />

altijd welkom om bij een<br />

kop koffie hun ideeën en<br />

de mogelijk heden met<br />

me te bespreken’, zegt hij.<br />

‘We willen de kracht van<br />

de inwoners optimaal<br />

benutten. Professionals moeten hen<br />

daarbij ondersteunen. En de mensen<br />

die zelf onvoldoende kracht bezitten,<br />

kunnen rekenen op een vangnet.<br />

Daar zorgen we als gemeente voor.’<br />

Samen met bewoners<br />

Weyers heeft inmiddels de eerste<br />

kennismakingronde met de wijk erop<br />

zitten. En hij was erbij toen er tijdens<br />

de eindpresentatie van ‘<strong>Boschveld</strong><br />

is een werkwoord’ creatieve ideeën<br />

werden gepresenteerd om ook het<br />

werken een plek te geven in de wijk.<br />

‘Binnenkort ga ik met de initiatief­<br />

nemers aan tafel om de verdere<br />

mogelijkheden te bespreken’, zegt<br />

hij. ‘Ik wil laten zien dat ik<br />

benaderbaar ben en open sta voor<br />

contacten met de bewoners. Samen<br />

met de professionele organisaties als<br />

woning corporaties, Divers, Juvans, de<br />

school wil ik in de wijk aan de slag.<br />

En niet te vergeten samen met de<br />

Wijkraad OBB en alle bewoners.<br />

Want die zijn in dit verhaal het<br />

allerbelangrijkste.’


Nieuwe gezichten in <strong>Boschveld</strong><br />

De afgelopen periode zijn enkele nieuwe beroepskrachten in <strong>Boschveld</strong> aan de slag<br />

gegaan. In dit artikel nemen we afscheid van de bekende gezichten en heten we de<br />

nieuwelingen welkom.<br />

Bart Geluk komt,<br />

Yvonne Heeres vertrekt<br />

Sinds enkele maanden is Bart Geluk<br />

sociaal projectleider voor <strong>Boschveld</strong>.<br />

‘Als sociaal projectleider probeer ik<br />

een paar jaar vooruit te kijken. Wat<br />

is er nodig in de wijk? Wat gaan we<br />

doen en kloppen de doelen nog die<br />

we ons in het verleden gesteld hebben?’<br />

Dat doet hij samen met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, de projectleiders<br />

van de verschillende projecten en<br />

Yvonne Heeres en Bart Geluk.<br />

Saskia Bonis komt,<br />

Anine Vloedgraven vertrekt<br />

Saskia Bonis is een van de nieuwe<br />

gezichten in de wijk. Ze probeert<br />

ervoor te zorgen dat de verschillende<br />

organisaties die straks in de nieuwe<br />

Brede Bossche School onderdak vinden,<br />

zoveel mogelijk gaan samenwerken.<br />

‘Er is nog geen gebouw, maar toch<br />

wordt nu al volop samengewerkt’,<br />

constateert ze tevreden. Saskia is ook<br />

zijdelings betrokken bij de nieuwbouw.<br />

‘Samen met de verschillende organisaties<br />

bekijk ik of alle activiteiten die<br />

we willen straks ook in het gebouw<br />

passen.’<br />

Saskia volgt Anine Vloedgraven op<br />

als coördinator Brede Bossche School<br />

<strong>Boschveld</strong>. ‘Ik heb vier jaar met veel<br />

plezier in <strong>Boschveld</strong> gewerkt’, vertelt<br />

Anine. ‘Vooral de ontwikkeling van<br />

de BBS heeft veel tijd gekost. Ik heb<br />

samen met de klankbordgroep veel<br />

voorwerk kunnen doen, maar nu ziet<br />

het er wel naar uit dat de bouw binnen<br />

enkele actieve buurtbewoners. ‘Wij<br />

stellen steeds opnieuw de vraag: doen<br />

we de goede dingen in de wijk en wat<br />

moeten we bijstellen.’<br />

Zijn voorgangster Yvonne Heeres kijkt<br />

tevreden terug op haar tijd als sociaal<br />

projectleider in <strong>Boschveld</strong>. ‘Toen ik<br />

begon was het masterplan voor de<br />

wijk net afgeblazen. Daardoor stonden<br />

de verhoudingen tussen corporaties,<br />

bewoners en gemeente op scherp.<br />

afzienbare tijd kan starten. Een mooi<br />

moment om een nieuwe uitdaging aan<br />

te gaan in Kruiskamp – Schutskamp.’<br />

Sanne van Esch komt,<br />

Elmar Nielen vertrekt<br />

Vanaf juni 2008 was Elmar Nielen<br />

wijkagent in <strong>Boschveld</strong>. ‘Een mooie<br />

Gelukkig zijn we nu naar elkaar<br />

toegegroeid. Samen hebben we<br />

een stevige basis kunnen leggen om<br />

op verder te bouwen. In de dubbele<br />

betekenis van het woord: dus niet<br />

alleen de stenen, maar vooral ook<br />

de mensen.’ Eerst de mensen, dan de<br />

stenen is inmiddels een gevleugelde<br />

uitdrukking in <strong>Boschveld</strong>. En dat het<br />

geen loze woorden zijn blijkt uit de<br />

aandacht die er is voor de bewoners<br />

die uit de wijk verhuizen. ‘We willen<br />

die mensen niet zomaar laten gaan’,<br />

zegt Yvonne. ‘We voeren met iedereen<br />

gesprekken om te kijken of er behalve<br />

het verhuizen, nog andere zaken zijn<br />

waarmee we hun leven weer op de rit<br />

kunnen zetten, bijvoorbeeld schuldhulpverlening<br />

of vrijwilligerswerk.’<br />

En soms snijdt het mes dan aan twee<br />

kanten. Zoals bij de vrijwilligers die<br />

uit de buurt vertrekken. ‘Door hen<br />

te begeleiden kunnen we ze vaak<br />

als vrijwilliger behouden. Daardoor<br />

hebben ze in hun nieuwe omgeving<br />

hun leven weer snel op de rit.’ Dat er<br />

veel vrijwilligers in de wijk zijn bleek<br />

tijdens een bijeenkomst op 5 <strong>februari</strong><br />

waar zo’n 60 vrijwilligers een kijkje<br />

kwamen nemen.<br />

Saskia Bonis en Anine Vloedgraven.<br />

tijd. Een plek waar ik altijd met veel<br />

plezier heb gewerkt. <strong>Boschveld</strong> is volop<br />

in beweging en er staat de komende<br />

jaren nog veel te gebeuren. Daar kan<br />

Sanne van Esch ­ mijn opvolger als<br />

wijkagent ­ een belangrijk steentje aan<br />

bijdragen. Ik ken Sanne goed en ik ken<br />

Lees verder op de volgende pagina.


Vervolg van vorige pagina.<br />

<strong>Boschveld</strong> goed. Die twee passen prima<br />

bij elkaar. Dat gaat helemaal goed<br />

komen. Ik vertrek naar de Hambaken.<br />

Daar ga ik samen met de wijkagent<br />

aan de slag met veiligheid, ook op de<br />

langere termijn. Dat lijkt me een leuke<br />

uitdaging.’ ‘Ik heb er veel zin in,’ zegt<br />

Sanne van Esch. ‘Ik ken <strong>Boschveld</strong> al<br />

behoorlijk omdat ik al sinds 2008 in het<br />

team Noord/West werk en zo regelmatig<br />

hier in de wijk ben geweest.<br />

Elmar helpt me de eerste weken nog<br />

een beetje op weg en introduceert me<br />

bij allerlei mensen in <strong>Boschveld</strong>. Het<br />

is mijn eerste baan als wijkagent. Ik ga<br />

door waar Elmar ophoudt en neem<br />

zijn taken over. Ik zal elke gelegenheid<br />

aangrijpen om met anderen samen te<br />

werken. Met bewoners en bewonersgroepen,<br />

en met mensen van andere<br />

instellingen. Want als wijkagent kun<br />

je het niet alleen. Met elkaar bereik je<br />

meer. Begin maart neem ik het stokje<br />

van Elmar over. Tot dan.’<br />

Neclà Cakir vertrekt,<br />

Ingrid van de Braak komt<br />

Ook Neclà Cakir, woonconsulent<br />

van BrabantWonen vertrekt uit<br />

<strong>Boschveld</strong>. Ze heeft de afgelopen<br />

jaren met veel plezier in de wijk<br />

gewerkt. ‘<strong>Boschveld</strong> is heel bijzonder’,<br />

zegt ze. ‘Er leven heel veel verschillende<br />

culturen en leefstijlen<br />

naast elkaar. Mensen accepteren en<br />

waarderen de verschillen. Dat maakt<br />

de wijk zo speciaal.’ Ingrid van de<br />

Braak neemt de taken van Neclà over.<br />

Ze heeft er zin in! Haar eerste grote<br />

klus is de begeleiding van de be ­<br />

woners bij de uitverhuizing van de<br />

sloopwoningen in fase 2. ‘Dat verloopt<br />

nu soepel, maar dat moet natuurlijk<br />

wel zo blijven’, zegt ze. ‘Zo’n uitverhuizing<br />

levert voor veel bewoners<br />

vragen op. Dan kunnen ze contact met<br />

mij opnemen.’ Ingrid is op maandag,<br />

dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch<br />

bereikbaar op (073) 68 14 525.<br />

Voor vragen over schoon, heel en veilig<br />

is de wijkbeheerder Wim van der Wiel<br />

het aanspreekpunt. Hij heeft iedere<br />

donderdagochtend spreekuur in het<br />

Wijkplein.<br />

Nellie Caron is de nieuwe wijkbeheerder<br />

van Zayaz. Ook Zayaz’<br />

woon consulent Nathalie van Esch is<br />

nog relatief nieuw in <strong>Boschveld</strong>. In<br />

de volgende buurtkrant stellen zij<br />

zich aan u voor.<br />

De <strong>Buurtkrant</strong> heeft een nieuw jasje<br />

‘Iedereen wordt hier beter van’<br />

De <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> heeft sinds begin van het jaar een mooi, nieuw en kleurig jasje. ‘Wij hebben daarin ook<br />

graag een plekje voor onze nieuwsbrief Wijkgericht Werken’, vertelt wijkmanager Riekje Bosch. ‘Maar de krant is<br />

en blijft van de wijkbewoners.’<br />

Vier keer dit jaar is een aantal<br />

pagina’s van de <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

ge reserveerd voor de nieuwsbrief<br />

wijkgericht werken. ‘Wij vinden het<br />

belangrijk dat er in de wijk één mooie<br />

krant verschijnt, die bewoners goed<br />

informeert over de wijk en waarin<br />

ook de gemeente wat kan vertellen.<br />

Iedereen wordt daar beter van’, aldus<br />

Riekje. De bewoners krijgen nu nog<br />

één krant op de mat in plaats van een<br />

aantal verschillende blaadjes. Het is een<br />

kleurig blad met veel mooie foto’s. ‘Dat<br />

kan omdat we nu samen op trekken’,<br />

legt Riekje uit. ‘In het verleden maakte<br />

de buurtkrant gebruik van de BIG.<br />

Nu kunnen we daarvoor ons communicatie<br />

budget inzetten.’<br />

Elmar Nielen en Sanne van Esch.<br />

Wederzijds respect<br />

Over de inhoud van de krant worden<br />

vooraf geen afspraken gemaakt.<br />

Zowel de redactie van de buurtkrant<br />

als de wijkmanager realiseren zich dat<br />

er dan soms over één onderwerp twee<br />

ver halen in de krant ver schijnen: een<br />

vanuit het standpunt van de bewoners<br />

en een vanuit de gemeente. ‘Dat hoeft<br />

geen pro bleem te zijn’, meent Riekje.<br />

‘Wij respecteren elkaars standpunten en<br />

gaan elkaar in geen geval controleren.’<br />

Nieuwe gezichten<br />

Er is de afgelopen periode een aantal<br />

nieuwe professionals in de wijk aan<br />

de slag gegaan. In deze krant stellen<br />

zij zich voor. ‘Ik ben blij dat er op de<br />

medewerkers van Divers in <strong>Boschveld</strong><br />

Neclà Cakir en<br />

Ingrid van de Braak.<br />

niet is bezuinigd’,<br />

aldus Riekje. ‘Maar<br />

dat betekent dus<br />

wel nog meer<br />

nieuwe gezichten.<br />

En iedereen heeft<br />

tijd nodig om<br />

el kaar en de<br />

wijkbewoners te<br />

leren kennen.<br />

Want dat is een<br />

voorwaarde voor<br />

het slagen van<br />

projecten. Ik wil<br />

er daarom alles aan doen om ervoor<br />

te zorgen dat deze nieuwe mensen<br />

voor langere tijd in <strong>Boschveld</strong> blijven.<br />

De wijk verdient dat.’


Uitverhuizing sloopwoningen Fase 2<br />

‘Het gaat heel vlot allemaal’<br />

De uitverhuizing van de bewoners van 57 woningen van Fase 2 is in volle gang. Maar liefst 27 bewoners hebben<br />

inmiddels de huur opgezegd of zijn al verhuisd. ‘Dat gaat heel vlot en eigenlijk hadden we dat ook wel verwacht want<br />

bewoners weten al een paar jaar dat ze moeten verhuizen’, vertelt Neclà Cakir, woonconsulent van BrabantWonen.<br />

Het gebied tussen de Copernicuslaan,<br />

Kamerlingh Onnesstraat, Voltastraat<br />

en Lorentzstraat wordt aangeduid als<br />

Fase 2. De 57 woningen in dat gebied<br />

worden gesloopt om plaats te maken<br />

voor nieuwbouw. ‘We hebben tijdens<br />

het maken van de plannen veel met<br />

de buurt overlegd en goed naar de<br />

bewoners geluisterd’, aldus Neclà.<br />

‘Het resultaat is dat BrabantWonen<br />

op die plaats 29 eengezinswoningen<br />

en 18 appartementen in de sociale<br />

Actieve buren zorgen voor opknapbeurt Voltaplein<br />

‘Echt een succesverhaal’<br />

‘We gaan er samen wat aan doen’, beloofde wethouder Bart Eigeman toen hij<br />

afgelopen najaar met het college een werkbezoek bracht aan het Voltaplein.<br />

Inmiddels zijn er nieuwe plantenbakken besteld en afspraken gemaakt voor<br />

het aanplanten van een nieuw beukenhaagje en het reinigen van het plein.<br />

‘Echt een succesverhaal’, aldus bewoonster Annie van der Ven.<br />

In de ogen van Annie en een aantal<br />

buren was het Voltaplein hard toe aan<br />

een flinke opknapbeurt. ‘Het plein<br />

was grauw en er bleef ontzettend<br />

veel rommel in de heg hangen. Dat<br />

was ons een doorn in het oog’, vertelt<br />

ze. Bovendien was het hoogteverschil<br />

in het midden van het plein slecht<br />

zichtbaar. ‘Hoeveel kinderen daar wel<br />

niet gevallen zijn. Da’s echt niet te<br />

tellen!’<br />

BIG-aanvraag<br />

Het begon in de zomer van 2011 met<br />

een klein clubje actieve buren. ‘We<br />

ontdekten de BIG en hebben toen een<br />

aanvraag gedaan om het plein wat op<br />

te vrolijken met plantjes. Die hebben<br />

we zelf gekocht, geplant en de hele<br />

zomer plantenmest en water gegeven.<br />

En dat willen we dit jaar ook weer zelf<br />

doen’, vertelt Annie.<br />

Tastbaar resultaat<br />

Afgelopen winterperiode voerden de<br />

buurtbewoners enkele keren overleg<br />

met de gemeente over de plannen.<br />

Met als tastbaar resultaat: nieuwe<br />

rode plantenbakken op het plein.<br />

‘Dezelfde kleur als de speeltoestellen’,<br />

meldt Annie. Nog dit voorjaar wordt<br />

een smal nieuw heggetje geplant<br />

waar veel minder rommel in blijft hangen.<br />

Ook wordt het plein schoongespoten<br />

met de hogedrukreiniger<br />

en wordt het hoogteverschil met een<br />

huur sector terugbouwt. Maar voordat<br />

het zover is, hebben we nog een lange<br />

weg te gaan.’<br />

Tijdelijke bewoners<br />

Voor de bewoners die moeten vertrekken,<br />

is een bewonersverhuisregeling<br />

afgesproken. Deze regeling is in<br />

oktober voor de duur van twee jaar<br />

ingegaan. De verwachting is dan ook<br />

dat binnen twee jaar alle bewoners<br />

van de 57 woningen zijn verhuisd. Om<br />

te voorkomen dat de buurt verloedert,<br />

worden de leeggekomen woningen<br />

tijdelijk in beheer gegeven. Voor deze<br />

tijdelijke bewoners geldt overigens<br />

geen bewonersverhuisregeling.<br />

Planning<br />

Een planning afgeven over sloop of<br />

nieuwbouw? Nee, daar waagt Neclà<br />

zich niet aan. ‘Die kan ik nu nog niet<br />

geven, want die is van teveel factoren<br />

afhankelijk. Maar dat er op die plek<br />

gebouwd wordt, daarover bestaat<br />

geen twijfel. Met het besluit tot slopen<br />

hebben we de plicht op ons genomen<br />

om daarna nieuw te bouwen.’<br />

rode rand gemarkeerd. ‘Straks wonen<br />

we op het Rode Plein’, grapt ze. ‘Het<br />

wordt echt heel mooi en veel gemakkelijker<br />

te onderhouden.’<br />

Gratis tip<br />

Het succes van het Voltaplein is<br />

ondertussen ook doorgedrongen<br />

tot andere straten. ‘We krijgen hele<br />

leuke reacties van andere pleintjes<br />

die zoiets ook wel willen’, zegt Annie.<br />

Voor hen heeft ze een gratis tip: ‘Zoek<br />

een groepje actieve bewoners bij<br />

elkaar en vraag BIG­geld aan. Dan heb<br />

je vol gend jaar net zo’n mooi pleintje<br />

als wij.’


Pluspakketten Brede Bossche School<br />

Samenwerken loont<br />

Saskia Bonis is de nieuwe coördinator voor de Brede Bossche School <strong>Boschveld</strong>. Zij ziet graag dat de verschillende<br />

organisaties die straks onderdak vinden in de nieuwe Brede Bossche School <strong>Boschveld</strong> (BBS), nu al zoveel mogelijk<br />

samenwerken en samen activiteiten organiseren. Om overlap te voorkomen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen,<br />

stelt de gemeente een budget beschikbaar. Deze zogenaamde pluspakketten bevatten activiteiten en projecten<br />

waarin verschillende organisaties van de BBS samenwerken. ‘Het is belangrijk dat ook ouders op een of andere<br />

manier betrokken zijn.’<br />

Sommige activiteiten in de pluspakketten<br />

zijn speciaal voor kinderen<br />

van BBS <strong>Boschveld</strong>, andere activiteiten<br />

zijn er voor de hele buurt. In de<br />

meeste gevallen is deelname gratis.<br />

Een mooi voorbeeld van een pluspakket<br />

is de themaweek ‘Samen<br />

gezond in <strong>Boschveld</strong>’. ‘Dat is een<br />

idee van de GGD over gezonde<br />

voeding, tussendoortjes en traktaties’,<br />

weet Saskia. De week sluit aan bij het<br />

thema van de school Groei en Leven.<br />

‘De bibliotheek en de Muzerije<br />

hebben intussen al samengewerkt<br />

aan een grootse afsluiting van de<br />

Boekenweek op school.’<br />

Concerten geven<br />

Om instrumenten aan te schaffen<br />

voor het project ‘Kinderen maken<br />

muziek’, deed De Muzerije een<br />

beroep op het gemeentelijk budget<br />

voor de pluspakketten. En met<br />

succes. Inmiddels zijn de instrumenten<br />

er en geeft een docent van de<br />

Muzerije op school muzieklessen.<br />

‘Het idee is dat er uiteindelijk een<br />

groot leerorkest ontstaat dat straks<br />

op school, maar ook daarbuiten,<br />

concerten gaat geven’, vertelt Saskia.<br />

Door ouders daarvoor uit te nodigen,<br />

raken ze meer betrokken bij school.<br />

Pijplijn<br />

Beroepskrachten van onder andere<br />

Divers, ‘S­PORT, GGD, bibliotheek,<br />

Muzerije, Juvans, Pastoraal Buurtwerk,<br />

Kanteel en de school zelf zijn<br />

allemaal bezig met het voorbereiden<br />

van nog meer pluspakketten. Alle<br />

pluspakketten proberen aan te<br />

sluiten bij de stof die de kinderen<br />

op school krijgen en om ouders bij<br />

de school te betrekken. Want dat is<br />

een voorwaarde om geld te krijgen.<br />

‘Het is nog een zoektocht hoe we dat<br />

het beste aan kunnen pakken’, aldus<br />

Saskia. ’Maar er zit van alles in de<br />

pijplijn. Om de activiteiten onder de<br />

aandacht van bewoners te brengen<br />

krijgt de BBS een vaste pagina in de<br />

<strong>Buurtkrant</strong>. Ook weer dankzij het<br />

budget van de pluspakketten.’<br />

Opknapbeurt voor entree <strong>Boschveld</strong><br />

De entree van <strong>Boschveld</strong> wordt opgeknapt. ‘Samen met het OBB en de winkeliers hebben we door de buurt<br />

gewandeld en afspraken gemaakt over wat we gaan doen’, vertelt William Jans van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.<br />

‘Het plein voor het winkelcentrum en de Copernicuslaan liggen er nu nog een beetje rommelig bij , maar binnenkort<br />

gaan we dat aanpakken.’<br />

Als eerste is het pleintje voor het<br />

winkelcentrum aan de beurt. Er<br />

wordt een drempel ingekort zodat<br />

de fietsers gemakkelijker langs het<br />

pleintje kunnen fietsen. Er worden<br />

De vuilniscontainers verdwijnen onder de grond.<br />

bloembakken geplaatst om ervoor<br />

te zorgen dat fietsers niet meer over<br />

de stoep rijden. De vuilniscontainers<br />

gaan ondergronds en dat scheelt naar<br />

verwachting een heleboel rommel en<br />

vuilnis op het plein. Ten slotte wordt<br />

ook de bestrating en belijning van de<br />

parkeervakken op orde gebracht. ‘Het<br />

zijn allemaal tijdelijke maatregelen,<br />

in afwachting van de bouw van het<br />

winkelcentrum, maar het plein knapt<br />

er wel van op’, verwacht Jans.<br />

Dit voorjaar<br />

Behalve het pleintje wordt ook het<br />

gedeelte van de Copernicuslaan voor<br />

het nieuwbouwcomplex De Signatuur<br />

aangepakt. ‘Daar liggen nu allemaal<br />

van die kleine lapjes asfalt. Tot aan<br />

de Kamerlingh Onnesstraat wordt de<br />

definitieve bestrating al aangelegd’,<br />

weet Jans. ‘We beginnen er zo snel<br />

mogelijk mee, maar de voorbereiding<br />

daarvoor heeft nog wat tijd nodig.<br />

De aanpak van het pleintje voor<br />

het winkelcentrum heeft minder tijd<br />

nodig. Waarschijnlijk kunnen we een<br />

en ander nog dit voorjaar uitvoeren.’


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750


Eerst de mensen, dan de stenen<br />

Sociale visie voor <strong>Boschveld</strong> staat nog steeds overeind<br />

In 2007 stelde de gemeente voor <strong>Boschveld</strong> een sociale visie op: De krachten bundelen, eerst de mensen, dan de<br />

stenen. Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. Tijd om de balans op te maken. ‘De belangrijkste uitgangspunten van<br />

die visie staan nog steeds overeind’, constateert sociaal projectleider Bart Geluk. ‘Dat is heel belangrijk, want zij zijn<br />

de basis voor de projecten in de wijk.’<br />

<strong>Boschveld</strong> is niet alleen in cultureel<br />

opzicht, maar ook qua leeftijd en<br />

leefstijl de rijkste buurt van de stad.<br />

Zo’n gemengde buurt is iets om trots<br />

op te zijn en waar mogelijk nog wat<br />

uit te breiden. Dat is het eerste<br />

uitgangspunt van de sociale visie.<br />

Waar mensen zich thuis voelen<br />

Daarnaast moet <strong>Boschveld</strong> een<br />

zorgzame buurt blijven, waar gezinnen<br />

met problemen een steuntje<br />

in de rug krijgen en waar mensen<br />

met plezier kunnen wonen. Ook<br />

als ze ouder worden en hulp nodig<br />

hebben. <strong>Boschveld</strong> wil ook een wijk<br />

zijn waarin jongeren op een goede<br />

manier kunnen opgroeien, met<br />

voldoende speel­ en ontmoetingsplekken,<br />

taal­ en opvoedingsondersteuning<br />

en een Brede Bossche School<br />

waar ook allochtone buurtbewoners<br />

zich thuis voelen. Ten slotte wil<br />

<strong>Boschveld</strong> een actieve wijk zijn met<br />

ruimte voor sport, recreatie en cultuur.<br />

Een wijk waar mensen wonen en<br />

werken.<br />

Wijkplein<br />

Een van de concrete resultaten<br />

van de sociale visie is het Wijkplein.<br />

Buurt bewoners kunnen daar terecht<br />

met al hun vragen over wonen, zorg<br />

en welzijn. Medewerkers van de<br />

woningcorporaties, Juvans, Divers,<br />

de wijk verpleegkundige en WMOconsulent<br />

houden er spreekuren. ‘We<br />

willen dat nog verder ontwikkelen,<br />

zodat professionele hulpverleners nog<br />

beter kunnen samenwerken, gebruik<br />

maken van talenten uit de wijk en<br />

meer aandacht krijgen voor preventie.<br />

Want voorkomen is natuurlijk beter<br />

dan genezen.’<br />

Talentenbank als voorbeeld<br />

voor de stad<br />

De talentenbank is heel belangrijk in<br />

het Wijkplein. De Talentenbank gaat<br />

ervan uit dat iedereen talent heeft. De<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

een is goed in administratie, de<br />

ander wil liever een zieke of oudere<br />

op zoeken, iemand wegwijs maken<br />

in de stad, kleine reparaties verrichten<br />

bij ouderen, kinderen helpen bij<br />

huis werk of af en toe samen koken en<br />

samen eten. ‘De talentenbank koppelt<br />

vraag en aanbod. In <strong>Boschveld</strong> loopt<br />

dat zo goed, dat we in de andere<br />

Wijkpleinen in de stad ook talentenbanken<br />

willen onderbrengen. <strong>Boschveld</strong><br />

is een prachtig voorbeeld.’<br />

Betrokken bewoners<br />

<strong>Boschveld</strong> kan zich gelukkig prijzen<br />

met zoveel actieve buurtbewoners.<br />

‘Je kunt wel veel professionals in een<br />

wijk hebben, maar je hebt ook actieve<br />

bewoners nodig. Daarom betrekken<br />

we ze zoveel mogelijk bij projecten.<br />

We kijken samen met projectleiders,<br />

professionals en wijkbewoners op<br />

welk moment ze welke rol kunnen<br />

spelen, bijvoorbeeld voor een raadpleging<br />

of samenwerking in een werkgroep.<br />

En met de wijkraad overleggen<br />

we over de voortgang van projecten’,<br />

vertelt Bart. En dat die aanpak<br />

Kijk ook eens op www.s­hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s­Hertogenbosch.<br />

aanslaat bleek op 9 <strong>februari</strong> na<br />

een overleg met bewoners over<br />

partici patie. ‘Eindelijk een overleg<br />

met perspectief’, twitterde een<br />

buurt bewoner. ‘Nu nog ervoor zorgen<br />

dat we bewoners betrokken houden.’<br />

DBsch_Goot_AffA3 01-10-2007 18:11 Pagina 1<br />

In de goot<br />

beland?<br />

www.s-hertogenbosch.nl<br />

Oplage: 1.750

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!