scriptie intercultureel werken PG.pdf - Kennisplein

kennispleingehandicaptensector.nl

scriptie intercultureel werken PG.pdf - Kennisplein

1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen

De onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe komt het dat de voortijdige uitstroom van Turkse cliënten, bij de afdeling Pedagogische

Gezinsbehandeling Rhijnspoor, groter is dan die van andere cliënt groepen en wat kan er gedaan

worden om dit te verminderen.

Deelvragen:

Hoe groot is de vroegtijdige uitstroom van Turkse cliënten?

Hebben mensen uit een andere, Turkse, cultuur andere verwachtingen en beeld van hulpverlening en

opvoeding?

Kan de organisatie interculturele hulpverlening inzetten om beter aan te sluiten bij deze cliënten?

Welke methoden en methodieken sluiten aan bij Intercultureel werken binnen de Pedagogische

Gezinsbehandeling?

Wanneer kun je spreken van een Intercultureel gerichte organisatie?

Is het nodig dat medewerkers interculturele competenties bezitten?

Begripsomschrijving

In dit stuk komen begrippen voor die ik zal omschrijven zodat het duidelijk is wie er bedoeld worden.

Allochtoon: Persoon die woonachtig is in Nederland en van wie tenminste één ouder is geboren in

het buitenland. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland

is geboren hoort tot de tweede generatie (definitie CBS’99). 5

1e generatie allochtoon: Persoon is zelf in buitenland geboren en heeft ten minste één in het

buitenland geboren ouder (definitie CBS).

2e generatie allochtoon: Persoon is in Nederland geboren en heeft ten minste één in het buitenland

geboren ouder (definitie CBS).

3e generatie niet-westers allochtoon: Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren en

van wie ten minste één grootouder in een niet-westers land is geboren (definitie CBS). Deze definitie

is later toegevoegd om wat over de omvang van het nageslacht van de tweede generatie allochtonen

te kunnen zeggen. Volgens de definities van 'autochtoon' en 'allochtoon' zijn derde generatie

allochtonen namelijk autochtonen en verdwijnen ze in de statistieken. Autochtoon: Iemand is

autochtoon als beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar iemand zelf is

geboren (definitie CBS). 6

In·ter·cul·tu·reel (bijvoeglijk naamwoord): de betrekkingen tussen verschillende culturen onderling

betreffend. 7

intercultureel werken: manier van werken waarbij er respect is voor en rekening gehouden wordt

met verschillende culturele achtergronden en omstandigheden. 8

1.4 Doelstelling

Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren om te komen tot een effectievere werkwijze bij de

Turkse allochtone cliënten en hiermee kwaliteitsverbetering leveren. De begeleidingsstijl is

aangepast aan deze cliënten. Begeleiders van de Pedagogische Gezinsbehandeling op de locatie

Rhijnspoor zijn op de hoogte van de eigen culturele bagage en cultuur verschillen welke zich kunnen

voordoen bij de cliënten. De begeleider is met deze kennis in staat hiermee tijdens de begeleiding

gebruik te maken van de aangeboden methodieken en kan inspelen op de signalen van de cliënten.

Zodat Turkse cliënten het traject afmaken en de positieve ervaringen delen met anderen.

Dit maakt dat ASVZ nog kleurrijker wordt.

5 http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/_unique/_search/default.htm?cx=018020871965988641477:rvmzjpho2wq&cof=FORID:11&q=definitie+allochtoo

n#1031

2 okt.2010

6 http://www.forum.nl/trendsite/begrippen.html 2 okt20.10

7 http://www.vandale.nl/vandale/zoekservice/ 5 dec. 2010

8 http/www.theaurusaorgenwelzijn.nl/int 30 nov. 2010

7

More magazines by this user
Similar magazines