29.09.2013 Views

HUMANISTIEK (PRE)MASTER HUMANISTIEK - Universiteit voor ...

HUMANISTIEK (PRE)MASTER HUMANISTIEK - Universiteit voor ...

HUMANISTIEK (PRE)MASTER HUMANISTIEK - Universiteit voor ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS<br />

(<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong><br />

<strong>HUMANISTIEK</strong><br />

<strong>HUMANISTIEK</strong><br />

S TUDIEJAAR<br />

13 14


2 UNIVERSITEIT VOOR <strong>HUMANISTIEK</strong> – wERVINgSbROcHURE 2012-2013 (<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong>STUDENTEN 2013-2014<br />

UNIVERSITEIT<br />

VOOR<br />

<strong>HUMANISTIEK</strong><br />

Wat heb je aan een ideaal van autonomie,<br />

als je afhankelijk bent van zorg? Hoe geef<br />

je invulling aan modern burgerschap?<br />

Gaan sociale netwerken op internet ten<br />

koste van authentiek menselijk contact?<br />

De <strong>Universiteit</strong> <strong>voor</strong> Humanistiek verdiept zich in mensen<br />

en de vragen van deze tijd. Het is een kleine, levensbeschouwelijke<br />

universiteit in het hart van Utrecht, die<br />

zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed.<br />

Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen<br />

rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van<br />

een menswaardige samenleving.<br />

In deze brochure informeren we je op hoofdlijnen over de<br />

master Humanistiek, een driejarige, academische beroepsopleiding<br />

met veel aandacht <strong>voor</strong> zowel theorie als praktijk.<br />

Ook introduceren we de premaster, een verkort programma<br />

dat samen met een erkend bachelor-, master- of HbO-diploma<br />

toegang biedt tot de master. Humanistiek is een unieke, op<br />

de praktijk gerichte studie waar het aankomt op denken en<br />

handelen. Je doordenkt levensvragen in relatie tot de maatschappelijke<br />

problemen van onze tijd, en verdiept je in een<br />

multidisciplinaire wetenschap met onderdelen uit de filosofie,<br />

geschiedenis, psychologie, pedagogiek en sociologie, religie- en<br />

cultuurwetenschappen, wetenschaps theorie en methodologie.<br />

In de opleiding is veel aandacht <strong>voor</strong> je persoonlijke en<br />

professionele ontwikkeling.<br />

Met de mastertitel ben je gekwalificeerd <strong>voor</strong> werk in het<br />

onderwijs, bij maatschappelijke organisaties, ministeries, in<br />

het wetenschappelijk onderzoek en op het terrein van beleid en<br />

advies. Veel afgestudeerden gaan aan de slag als raads persoon<br />

in een ziekenhuis, een gevangenis of in het leger. weer anderen<br />

vestigen zich als zelfstandig adviseur en coach. waar een<br />

toenemend aantal mensen en organisaties behoefte heeft aan<br />

gerichte advisering en begeleiding om de problemen waar ze<br />

tegenaan lopen effectief aan te pakken, spelen afgestudeerden<br />

van de UvH hier graag op in. Eén ding staat vast. Heb je<br />

Humanistiek met succes voltooid, dan zijn er prachtige kansen<br />

op betekenisvol werk waaruit je veel voldoening kunt putten.


Zingeving en humanisering<br />

Humanistiek heeft twee zwaartepunten: zingeving en<br />

humanisering. bij zingeving gaat het om de manier waarop<br />

mensen hun houding tegenover het leven en de samenleving<br />

bepalen. centraal staan vragen als: wat is de zin van het<br />

leven? Overkomt het leven mij of kan ik daar zelf ook richting<br />

aangeven? bij humanisering richt de studie zich op het bevorderen<br />

van meer humane maatschappelijke verhoudingen en<br />

omstandigheden.<br />

In onze complexe samenleving komen tal van vragen op ons<br />

af. Denk aan relaties en werk, geluk en lijden, welzijn en ziek<br />

zijn. Persoonlijke vragen over zingeving staan niet los van<br />

de manier waarop de samenleving is ingericht. De politiek is<br />

van invloed op de keuzemogelijkheden die mensen hebben.<br />

Het economische klimaat speelt een rol. Onder omstandigheden<br />

van armoede ziet het leven er anders uit dan onder<br />

omstandig heden van welvaart. Als humanisticus breng je<br />

vragen over zingeving en humanisering met elkaar in verband.<br />

Je zet je graag in <strong>voor</strong> een wereld waarin mensen zich<br />

persoonlijk kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een<br />

rechtvaardige samenleving. Daar ligt een gemeenschappelijke<br />

verantwoordelijkheid.<br />

Wisselwerking theorie en praktijk<br />

De kracht van de studie Humanistiek is de wisselwerking<br />

tussen theorie en praktijk. Je bestudeert actuele vragen over<br />

zingeving en humanisering vanuit verschillende wetenschappelijke<br />

disciplines. Je werkt met centrale teksten van maatgevende<br />

denkers, en verdiept je in maatschappelijke discus-<br />

Patrick Vlug werkt als humanistisch<br />

raadsman in een gevangenis.<br />

sies. Hierbij beperk je je niet tot het abstractie niveau van<br />

een academicus die de wereld op afstand aanschouwt.<br />

Je doet mensenkennis op. Je verdiept je in mensen die<br />

in moeilijke omstandigheden <strong>voor</strong> (morele) dilemma’s<br />

komen te staan. Denk aan een ongeneeslijk zieke patiënt<br />

die moet beslissen al dan niet een ingrijpen de medische<br />

behandeling te ondergaan. De hoop op levensverlenging<br />

kan dan strijden met de angst <strong>voor</strong> een zware behandeling.<br />

De wensen van de patiënt zelf kunnen botsen met<br />

die van de mensen om hem heen. Of denk aan de arts<br />

die in zo’n situatie moet afwegen wat verantwoord handelen<br />

is. Dilemma’s waarop geen pasklaar antwoord is te<br />

geven.<br />

In de studie Humanistiek denk je na over de betekenis<br />

van menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid in<br />

zulke situaties. Je leert hoe je vanuit die waarden mensen<br />

kunt bijstaan in het maken van weloverwogen keuzes.<br />

Hiertoe volg je zowel theoretische vakken als praktijkvakken.<br />

UNIVERSITEIT VOOR <strong>HUMANISTIEK</strong> – wERVINgSbROcHURE (<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong>STUDENTEN 2013-2014 3


‘Van religieus tot bestuurskundig perspectief’<br />

Jules Adriaens, masterstudent<br />

‘Goede <strong>voor</strong>bereiding op de praktijk’<br />

Marije Klomp, werkzaam bij MVO Nederland<br />

4 UNIVERSITEIT VOOR <strong>HUMANISTIEK</strong> – wERVINgSbROcHURE (<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong>STUDENTEN 2013-2014<br />

Mijn keuze <strong>voor</strong> de <strong>Universiteit</strong> <strong>voor</strong> Humanistiek was niet<br />

toevallig. Ik twijfelde tussen verschillende sociale en geesteswetenschappen,<br />

zoals psychologie, filosofie of antropologie.<br />

Humanistiek viel op door haar multidisciplinaire karakter. Hier<br />

zou ik van alle werelden iets meekrijgen.<br />

Deze studie maakt mij bewuster van mezelf en mijn omgeving. Je<br />

leert na te denken over je eigen motivaties en handelen, je verhouding<br />

tot de mensen om je heen, en je rol in de samenleving.<br />

Je leert wat er waardevol is in het leven van mensen, en onderzoekt<br />

dit vanuit uiteenlopende invalshoeken, van een religieus<br />

tot een bestuurskundig perspectief. Dit vraagt om een kritische<br />

houding ten opzichte van jezelf en zelfreflectie loopt dan ook als<br />

een rode draad door de hele studie heen. Op momenten kan dit<br />

behoorlijk confronterend zijn.<br />

Ik wil graag geestelijk begeleider worden, bij<strong>voor</strong>beeld in de<br />

psychiatrie of TBS. Ook het gevangeniswezen staat hoog op<br />

mijn lijstje. Voor iemand die in een besloten instelling wordt<br />

geplaatst, verandert er veel. Ik geloof dat de gevangene behoefte<br />

heeft om hierop te bezinnen en hiermee te leren omgaan. Het<br />

zal niet gemakkelijk zijn, maar ik wil proberen om het persoonlijke<br />

contact met hem of haar aan te gaan.<br />

Tijdens mijn rechtenstudie volgde ik de premaster Humanistiek.<br />

Ik werd enthousiast van de colleges, het persoonlijke contact met<br />

de docenten en de motivatie en het enthousiasme onder studenten,<br />

en besloot de master te gaan doen. Die stelde me niet teleur.<br />

Vanaf minuut één werd ik aangemoedigd om zélf na te denken.<br />

Ik schreef papers, hield presentaties en stapte de collegebanken<br />

uit om met mensen te praten.<br />

Ik merkte dat ik graag werk met groepen. Ik heb stage gelopen<br />

op een middelbare school en op de UvH zelf en mijn lesbevoegdheid<br />

gehaald. Tegelijk raakte ik geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid<br />

van bedrijven <strong>voor</strong> hun omgeving en <strong>voor</strong> hun medewerkers.<br />

Daarom ben ik een tweede stage gaan lopen bij MVO<br />

Nederland, een kennis- en netwerkorganisatie <strong>voor</strong> maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen.<br />

Daar ben ik blijven werken als medewerker kennis & leren. Ik kan<br />

hier allerlei kennis en ervaringen van de studie kwijt. Zo werden<br />

veel vraagstukken over verantwoord ondernemen behandeld in<br />

de colleges over organisatie- en interventiestudies. En wanneer<br />

ik een MVO-training aan ondernemers geef, heb ik veel aan de<br />

opgedane didactische vaardigheden.<br />

Die aandacht <strong>voor</strong> vaardigheden vind ik bijzonder aan de studie,<br />

naast het brede aanbod aan inhoudelijke vakken natuurlijk!<br />

Tijdens practica als gespreksvaardigheden en groepswerk word je<br />

je bewust gemaakt van je eigen houding en opvattingen. Tijdens<br />

je stages doe je werkervaring op. Je ontwikkelt je persoonlijk en<br />

leert hoe je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk kunt<br />

brengen. Het fijne is dat er veel ruimte is om ervaringen te delen<br />

met elkaar, bij<strong>voor</strong>beeld op intervisiebijeenkomsten en stageterugkomdagen.<br />

Voor mij heeft Humanistiek een goede basis<br />

gelegd <strong>voor</strong> de praktijk.


Masteropleiding met<br />

beroepskeuzemogelijkheden<br />

Afhankelijk van je persoonlijke talenten biedt de master uitzicht<br />

op werk op de volgende terreinen:<br />

• Geestelijke begeleiding<br />

• Educatie<br />

• Organisatie en beleid<br />

• Wetenschap en onderzoek<br />

Geestelijke begeleiding<br />

Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren<br />

waarin het bestaan existentiële, ethische en zingevingsvragen<br />

oproept. De studie leidt op tot geestelijk raadswerker<br />

<strong>voor</strong> werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het<br />

leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg.<br />

Ook ben je gekwalificeerd <strong>voor</strong> andere werkvelden in uiteenlopende<br />

functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of<br />

levensloopbegeleider, counselor of coach.<br />

Educatie<br />

Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op<br />

levensbeschouwelijke ontwikkeling of ethische vraagstukken,<br />

kritisch en democratisch burgerschap en mensenrechten.<br />

Je kunt aan de slag als trainer/begeleider of onderzoeker/<br />

leerplan ontwikkelaar in educatieve organisaties zoals<br />

trainingsbureaus en school ondersteunende instellingen. Door<br />

het volgen van een aantal extra specialistische modules kun je<br />

er<strong>voor</strong> kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen<br />

in <strong>voor</strong>tgezet en hoger onderwijs.<br />

Organisatie en beleid<br />

Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving<br />

op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op<br />

actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

van organisaties en <strong>voor</strong>beeldig leiderschap waar het om<br />

integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale<br />

vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid,<br />

duurzaamheid en mensen rechten. Hiertoe krijg je gedegen<br />

conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei<br />

praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk<br />

kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker<br />

op dit terrein. Ook ben je gekwalificeerd <strong>voor</strong> nationale<br />

en internationale functies bij overheden, politieke partijen,<br />

maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of<br />

<strong>voor</strong> functies binnen de media.<br />

Wetenschap en onderzoek<br />

Voor getalenteerde studenten is het mogelijk om naast de<br />

reguliere masterstudie van 180 Ec via de graduate School<br />

een honourstraject te volgen, waarin je wordt <strong>voor</strong>bereid op<br />

een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit.<br />

Meer informatie over de graduate School vind je op de<br />

website.<br />

‘Waarom zou je niet van je leven een kunstwerk<br />

maken?’ – Joep Dohmen is hoogleraar theoretische en<br />

praktijk gerichte ethiek<br />

De afgelopen vijftien jaar heb ik me als ethicus gericht op<br />

het ontwikkelen en bevorderen van de bestaansethiek ofwel<br />

levenskunst. Dat is de moraal die het meest bij onze laatmoderne,<br />

individualistische tijdsgeest past. Deze tijd dwingt<br />

immers ieder van ons om de organisatie van ons leven ter<br />

hand te nemen. Levenskunst gaat over de vormgeving van<br />

jouw leven, mijn leven, ons leven. Zij is een ethiek die de<br />

noodzaak en de grenzen van moreel actorschap behandelt.<br />

Filosofie was oorspronkelijk een manier van leven, maar in de<br />

loop van de westerse geschiedenis hebben eerst het christendom,<br />

daarna de wetenschap en vandaag de dag de markt<br />

zich van het menselijk leven meester gemaakt. Ons bestaan<br />

en onze persoonlijke identiteit is het resultaat van een complex<br />

proces van <strong>voor</strong>tdurende onteigening en toe-eigening.<br />

Ik beschouw humanisten als hoeders van het zijn: wij moeten<br />

die onteigeningen blootleggen. Dat is nodig willen mensen<br />

zich hun leven opnieuw kunnen toe-eigenen. De fundamentele<br />

vraag is: welke speelruimte hebben wij? Het gaat dus om<br />

kritiek, om weerbaarheid en engagement, en uiteindelijk om<br />

de zin van ons bestaan.<br />

Als ik college geef, overschrijd ik zelf vaak grenzen. Ik bereid<br />

mijn colleges minutieus <strong>voor</strong> en dan ga ik een paar uur los.<br />

Of ik nu over Bildung spreek, over de speelruimte die mensen<br />

hebben, of over de kunst van het ouder worden: na het college<br />

ben ik vaak volkomen uitgeput, alsof er een storm door<br />

me heen is geraasd. Als dan blijkt dat je je studenten hebt<br />

kunnen inspireren, kun je alleen maar ontzettend dankbaar<br />

zijn.<br />

UNIVERSITEIT VOOR <strong>HUMANISTIEK</strong> – wERVINgSbROcHURE (<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong>STUDENTEN 2013-2014 5


ONDERWIJSPROGRAMMA<br />

begeleiding op het gebied van zingeving en humanisering<br />

speelt zich af op drie niveaus: op individueel niveau, op<br />

groeps niveau en op organisatieniveau. Deze verschillende<br />

niveaus komen terug in het programma. Daarbij wordt academische<br />

kennis steeds gekoppeld aan praktische vaardigheden,<br />

zoals bij<strong>voor</strong>beeld gespreksvaardigheden en reflectievaardigheden.<br />

Het masterprogramma duurt drie jaar, en omvat in totaal 180<br />

Ec. Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar<br />

is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities,<br />

zowel historisch als actueel bezien. De tweede helft van<br />

het eerste jaar komt ook de beroeps<strong>voor</strong>bereiding al aan bod.<br />

In het tweede jaar krijgt de beroeps<strong>voor</strong>bereiding extra<br />

aandacht, door middel van een stage en stageverdiepingsmodules.<br />

In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je<br />

volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek<br />

uit. Je kunt een aantal extra keuzevakken volgen. Ook zijn<br />

er zogenaamde bijzondere modules, zoals assistentie in het<br />

onderwijs, de internationale Kosmopolis Summerschool of<br />

een intensief programma <strong>voor</strong> studenten Educatie in Europa.<br />

Tijdens je opleiding heb je de gelegenheid je licht op te<br />

steken bij andere nationale en internationale universiteiten.<br />

Stage en scriptie<br />

Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van<br />

22,5 Ec waarin je je <strong>voor</strong>bereidt op de professionele praktijk.<br />

De master wordt afgerond met een afstudeeronderzoek en<br />

scriptie (22,5 Ec), waarmee je jezelf kwalificeert als academisch<br />

opgeleide professional. Kijk <strong>voor</strong> het programma op<br />

www.uvh.nl.<br />

Studiebelasting en studie<strong>voor</strong>tgangbewaking<br />

Aan de UvH studeer je voltijds. De studiebelasting is 42 uur<br />

per week. Een studiejaar is opgedeeld in vier perioden van<br />

tien weken, onderverdeeld in acht weken onderwijs, een<br />

studie- en/of herkansingsweek en een tentamenweek. Je<br />

studeert zelfstandig onder begeleiding van docenten die het<br />

beste in je naar boven willen halen. Eigen initiatief is belangrijk.<br />

Je bent zelf verantwoordelijk <strong>voor</strong> je prestaties, maar<br />

wordt niet aan je lot overgelaten. wanneer je resultaten te<br />

wensen overlaten, dan volgen gesprekken met de studieadviseur<br />

over de mogelijkheden <strong>voor</strong> verbetering.<br />

6 UNIVERSITEIT VOOR <strong>HUMANISTIEK</strong> – wERVINgSbROcHURE (<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong>STUDENTEN 2013-2014<br />

Toelatingseisen master Humanistiek<br />

Studenten met een bachelordiploma Humanistiek kunnen<br />

zonder meer doorstromen naar de master Humanistiek.<br />

Studenten van buiten die in het bezit zijn van een ander<br />

bachelor- of masterdiploma, doctoraalbul of HbO-diploma<br />

(van na 1 augustus '86) moeten eerst een schakelprogramma<br />

in de Premaster UvH volgen om tot de Master Humanistiek<br />

toegelaten te worden. Op basis van de inhoud van de <strong>voor</strong>opleiding<br />

kan eventueel <strong>voor</strong> relevante modules van de premaster<br />

vrijstelling worden verleend.<br />

P<br />

ben je afgestudeerd aan een andere universiteit of<br />

Premaster UvH<br />

hogeschool en wil je mogelijk de master Humanistiek<br />

gaan volgen? Dan kun je je inschrijven <strong>voor</strong> een verkort<br />

studieprogramma aan de <strong>Universiteit</strong> <strong>voor</strong> Humanistiek,<br />

de premaster UvH. De premaster UvH kent twee <strong>voor</strong>keurstrajecten<br />

van gelijke omvang (45 Ec): een traject<br />

dat <strong>voor</strong>bereidt op de master Humanistiek, en een traject<br />

dat <strong>voor</strong>bereidt op de master Zorgethiek en beleid.<br />

Twee vakken volg je samen. In het <strong>voor</strong>keurstraject<br />

Humanistiek komen kennis en vaardigheden aan bod die<br />

uniek en kenmerkend zijn <strong>voor</strong> de Humanistiek.<br />

Premaster UvH, <strong>voor</strong>keurstraject Humanistiek<br />

Levensbeschouwing en zingeving* 7,5Ec<br />

Inleiding ethiek* 7,5Ec<br />

Humanistiek, een nieuwe menswetenschap 7,5Ec<br />

Academische vaardigheden mbt Humanistiek 7,5Ec<br />

Research seminar Humanistiek 7,5Ec<br />

Premaster thesis Humanistiek 7,5Ec<br />

* Deze vakken volg je met studenten die zich <strong>voor</strong>bereiden<br />

op de eenjarige master Zorgethiek en beleid<br />

van de <strong>Universiteit</strong> <strong>voor</strong> Humanistiek.<br />

Kijk <strong>voor</strong> meer informatie op: www.uvh.nl.


Studeren in historische binnenstad Utrecht<br />

De UvH is gehuisvest in de historische binnenstad van<br />

Utrecht. Je studeert in een dynamische omgeving met ambiance<br />

en sfeer. Hier kun je jezelf thuis voelen. Veel studenten<br />

maken een bewuste keuze <strong>voor</strong> deze universiteit. Dat zegt<br />

iets over de motivatie en betrokkenheid. Pluspunt is het<br />

kleinschalige karakter. De UvH telt ongeveer 400 studenten<br />

en 80 medewerkers. Door de kleinschaligheid is de omgang<br />

tussen studenten en medewerkers persoonlijk en direct. Dat<br />

draagt weer bij aan een goede werk- en studiesfeer.<br />

In de Nationale Studenten Enquête behaalt de UvH elk jaar<br />

een hoge waardering. Studenten zijn actief binnen hun<br />

studie vereniging. Een speciale activiteitencommissie organiseert<br />

excursies, debatten en feesten. UvH-studenten<br />

kunnen bovendien gebruik maken van <strong>voor</strong>zieningen van<br />

de <strong>Universiteit</strong> Utrecht zoals sportaccommodaties, sollicitatietrainingen<br />

en een studentenpsycholoog. De studenten<br />

hebben een eigen blad en zijn in de bestuursorganen van<br />

de universiteit vertegenwoordigd.<br />

Kosten<br />

Het wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar<br />

2013/2014 circa € 1.800,-. gemiddeld komt hier nog<br />

€ 500,- per jaar bij aan boeken, vakliteratuur en readers.<br />

Heb je in het verleden al een diploma behaald op hetzelfde<br />

niveau in het hoger onderwijs (doctoraal of master), dan<br />

geldt <strong>voor</strong> jou het instellingscollegegeld van circa € 6.900,-.<br />

Langstudeerdersboete<br />

In 2012 heeft de overheid de langstudeerdersboete ingesteld.<br />

Volgens deze maatregel mag je op de UvH vier jaar<br />

over de bachelor of master doen (drie jaar plus een jaar<br />

uitloop). Vanaf het vijfde jaar van inschrijving krijg je een<br />

boete van circa € 3.060,- bovenop het wettelijke collegegeld.<br />

Alle inschrijvingen bij erkende instellingen van het hoger<br />

onderwijs vanaf september 1991 tellen mee bij de berekening<br />

van de boete. Het kan zijn dat deze maatregel wordt<br />

bijgesteld. Heb je hierover vragen? Neem contact op met de<br />

studie adviseur.<br />

Contractonderwijs<br />

wil je losse vakken volgen aan de UvH? Dat kan via contractonderwijs.<br />

Hier<strong>voor</strong> gelden bepaalde ingangseisen.<br />

Meer informatie vind je op www.uvh.nl.<br />

UNIVERSITEIT VOOR <strong>HUMANISTIEK</strong> – wERVINgSbROcHURE (<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong>STUDENTEN 2013-2014 7


UNIVERSITEIT<br />

De UvH is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse<br />

Accreditatieorganisatie (NVAO).<br />

STUDIERICHTING<br />

Master Humanistiek<br />

TYPE OPLEIDING<br />

wetenschappelijke beroepsopleiding<br />

DUUR<br />

Master: 3 jaar voltijds (180 Ec)<br />

Premaster:1 jaar deeltijd (45 Ec)<br />

P<br />

VOOROPLEIDING <strong>MASTER</strong><br />

bachelor HbO of wO plus Premaster UvH; einddiploma<br />

HbO (vanaf 1 augustus 1986) of wO plus<br />

Premaster Uvh; bachelor Humanistiek.<br />

VOOROPLEIDING <strong>PRE</strong><strong>MASTER</strong><br />

Afgeronde wO of HbO, propedeuse of afgerond eerstejaar<br />

wO of HbO; bachelor wO of HbO.<br />

STUDIEBELASTING<br />

42 uur per week.<br />

TITULATUUR<br />

Na de Master: Master of Arts in de Humanistiek<br />

VOORLICHTINGSDAGEN<br />

Zaterdag 17 november 2012, 16 maart en 8 juni 2013<br />

Locatie: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht.<br />

PROEFCOLLEGEDAGEN<br />

Ter oriëntatie kun je een proefcollege bijwonen. Deze vinden<br />

plaats op onderwijsdagen. Informatie hierover vind je op onze<br />

site www.uvh.nl.<br />

S<strong>PRE</strong>EKUREN STUDIEADVISEUR<br />

Met vragen over de opleiding en het beroepsperspectief kun je<br />

terecht bij studieadviseur Roy Jansen, (030) 239 01 19 op<br />

dinsdag: 10.00-11.30 uur<br />

woensdag: 13.00-14.30 uur<br />

donderdag: 10.00-11.30 uur<br />

AANMELDING 2013/2014<br />

Aanmelden doe je via Studielink: uvh.studielink.nl.<br />

Aanmelden <strong>voor</strong> de premaster doe je rechtstreeks bij de UvH.<br />

Meer uitleg vind je op www.uvh.nl/aanmelden.<br />

STUDIEFINANCIERING<br />

Je hebt in het huidige stelsel recht op in totaal zes jaar studiefinanciering<br />

en drie jaar lenen. Afhankelijk van je <strong>voor</strong>opleiding<br />

(bachelor HbO of wO) kun je dus nog recht hebben op 3 jaar<br />

studiefinanciering <strong>voor</strong> de master, en maximaal drie jaar lenen.<br />

Het kan zijn dat dit stelsel gaat wijzigen. Studiefinanciering<br />

vraag je rechtstreeks aan bij DUO (Dienst uitvoering onderwijs)<br />

in groningen: via Mijn DUO of 050 5997755.<br />

8 UNIVERSITEIT VOOR <strong>HUMANISTIEK</strong> – wERVINgSbROcHURE (<strong>PRE</strong>)<strong>MASTER</strong>STUDENTEN 2013-2014<br />

NADERE ONDERWIJSINFORMATIE<br />

In te zien of aan te vragen via www.uvh.nl of<br />

(030) 239 01 00.<br />

GEGEVENS ALGEMEEN<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>voor</strong> Humanistiek<br />

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht<br />

Postbus 797, 3500 AT Utrecht<br />

T (030) 239 01 00<br />

F (030) 234 07 38<br />

E info@uvh.nl<br />

I www.uvh.nl<br />

COLOFON<br />

Productie en<br />

Redactie Yvette Nelen / Esther de Man<br />

Vormgeving Carta – communicatie&grafisch ontwerp, Utrecht<br />

Foto’s Carta, Lilian van Rooij, Wim Oskam, Arnaud Mooij<br />

Druk Prezco<br />

Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, kunt u geen rechten ontlenen<br />

aan de inhoud.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!