29.09.2013 Views

Arena september 2011 - Internationaal comité vzw

Arena september 2011 - Internationaal comité vzw

Arena september 2011 - Internationaal comité vzw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoudstafel

Voorblad 1

Inhoudstafel 2

Voorwoord: Voorzitter Jef De Vrij 3

Ziekenzorg CM - Sofa Touré wint Pluim Vrijwilligerswerk 4

Ballonpop zorgt voor swingende start 5

Wie is wie? Sahila Azabar 6

Ramadan en Suikerfeest 7

Club het Zonnetje: Verslag van kinderkamp in de Ardennen 8/9

DiWEP voor Afrikaanse en Afghaanse vrouwen 10/11

Wie is wie? Macarena Gómez 12

Ontmoetingshuis: ‘De Moazoart’ opent zijn deuren 13

Interlitratour doorheen de Brusselse vijfhoek 14

Geweld(dad)ige zomer - Denkdag Tewerkstelling 15

Naar het ziekenhuis? Hou de kosten onder controle! 16/17

Nostra Vedove/Onze Weduwen 35 jaar - 150 jaar Italië 18

Opening Kop van Kessel-Lo 19

Antwerpen en IC. Ze vinden steun bij elkaar 20/21

Naadam festival. Traditioneel zoals in Mongolië 22

Kalender 23

Contactgegevens 23

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

2


Voorwoord

Voorzitter Jef De Vrij

Beste vrienden,

Het project “Taal is van iedereen” in Limburg is

er gekomen vanuit overtuiging dat om volwaardig

deel te kunnen nemen aan de samenleving,

(de Nederlandse) taal noodzakelijk is. Taal creeert

kansen in onze samenleving. Geen of beperkt

Nederlands spreken beperkt ook je kansen.

Dit project is typerend voor de huidige tendens

in Vlaanderen, dat vol inzet op taalverwerving

als weg naar inburgering van nieuwkomers.

We kunnen ons hier als IC zeker achter scharen.

Maar we denken dat er meer nodig is. Enkel

taalverwerving door nieuwkomers is niet zaligmakend.

Ook aanvaarding door de ontvangende

gemeenschap is een belangrijke voorwaarde

voor het creëren van kansen in deze samenleving.

Aanvaarding van de (groeiende) diversiteit,

aanvaarding van een gekleurde buur, collega,

werknemer, loketbediende, kapper, installateur,

... Aanvaarding dat accentloos Nederlands geen

noodzaak is om goed brikken te leggen of aan

het loket van de gemeente te zitten. Aanvaarding

dat onze samenleving, als gevolg van de

globalisering (en omdat we het goed doen als

samenleving!), steeds diverser zal worden. Aanvaarding

van andere levensvisies en godsdiensten.

Heel wat mensen zién wel met hun ogen die diversiteit,

maar hun verstand lijkt niet te volgen.

Racisme blijft de ondertoon in heel wat maatschappelijke

discussies en fora. Tot welke excessen

dit discours leidt, zagen we nog in au-

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

gustus, in Noorwegen…

Echte kansen scheppen betekent dat wij als samenleving

moeten investeren in de toekomst

van mensen! Dit vraagt een lange termijnvisie

van het beleid en de beleidsuitvoerders. Momenteel

dwingen OCMW‟s en Werkwinkels

mensen bijvoorbeeld nog te vaak naar het eerste

het beste werk, in plaats van hen te laten

rijpen in een opleiding en kansen te geven aan

hun sterktes.

Het IC roept op om mee te werken aan het creëren

van kansen! Enerzijds moet de brede samenleving

investeren en zich open opstellen.

Anderzijds moeten ook mensen uit etnisch –

culturele minderheden voor zichzelf kansen blijven

creëren. Je krijgt het niet cadeau in het leven.

Systemen van onbezonnen huwelijksmigratie

bijvoorbeeld leiden vaak tot pijnlijke frustraties

in gemeenschappen zelf en beperken in vele

gevallen opnieuw de kansen van een volgende

generatie... Die discussie moet op zijn minst

uit de taboesfeer zodat we er bewuster mee om

leren gaan.

Dat de kortste weg niet altijd de beste weg is,

geld voor iedereen…

Jef De Vrij

Voorzitter IC

3


Ziekenzorg CM is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden. Samen met

duizenden vrijwilligers biedt Ziekenzorg CM een waaier van activiteiten aan om het sociaal

isolement van langdurig zieken te doorbreken en hen te steunen in hun leven met een chronische

ziekte. Leven met een chronische ziekte (aandoening/ziekte met een langdurig, slepend

verloop) is een uitdaging die heel wat energie vraagt. Van tijd tot tijd hebben zieke

mensen nood aan een bondgenoot die energie, hoop en onvermijdelijke tegenslag deelt.

Ziekenzorg CM biedt dit bondgenootschap aan door middel van een gevarieerde werking

waar mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen.

Heb je ook vragen rond ziekenzorg zoals; wat is het, doelgroepen, mantelzorg, enz. … ?

Zo heeft ETKI (Turkse vrouwen werking) een infosessie gekregen van Ziekenzorg CM met

beeldmateriaal. Je krijgt de ruimte om vragen te stellen.

Ben je geïnteresseerd om als vereniging een infosessie te organiseren? Gelieve een

seintje te geven aan je educatieve medewerker!

Sofa Touré wint Pluim Vrijwilligerswerk

voor Solidariteit!

De stad Sint-Niklaas organiseerde in het kader van ‘Het Jaar van de

jwilliger’ een speciale prijsuitreiking: een pluim voor uitzonderlijke vrijwilligers.

Er was een pluim voor buurtwerk, jeugd, sport, zorg, groen en

milieu, cultuur, senioren, feesten en evenementen, onderwijs, en voor

solidariteit.

De winnaar in deze laatste categorie is „de man achter Bonangana‟, Sofa Touré!

Hij investeerde de afgelopen jaren zijn vrije tijd in het (letterlijk en figuurlijk!) bouwen

van een wereldhuis, waar iedereen welkom is, en waar mensen uit alle hoeken van

de wereld elkaar kunnen ontmoeten. Mede dankzij IC, ACV en ACW werd deze

droom dit jaar gerealiseerd.

Sofa: Mijn vader zei mij toen ik klein was: “bouw overal waar je komt een huis”.

Hij bedoelde hiermee niet een echt huis, maar wel vriendschap, in vrede samenleven,

nieuwe mensen ontmoeten en samen met hen een waardig leven opbouwen.

Dat is mijn doel hier in Sint-Niklaas, en dankzij jullie werd dit mogelijk. Ik dank iedereen

die in dit project gelooft en mee heeft gebouwd aan wereldhuis Bonangana!”

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 4


Ballonpop zorgt voor swingende start!

Vredefeesten in Sint-Niklaas

Tijdens het weekend van de Vredefeesten in Sint-Niklaas, werd voor de achtste keer het

gratis evenement Ballonpop georganiseerd: een familiegebeuren voor jong en oud. Op ludieke

wijze konden bezoekers kennismaken met de jaarwerking van ACW, haar deelorganisaties

en partners. Internationaal Comité was erbij met een interactieve interculturele stand.

Voor de kleinsten was er de CM-obstakelbaan en een heuse schminkstand. De muziek van

de Letter Geletterden, The Pony Express en Udo verwenden onze oren en zelfs de weergoden

waren Ballonpop gunstig gezind!

Fenne-Chien Huylebroeck

(ACW Waasland)

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

5


Wie is wie?

Nieuwe medewerkster in Antwerpen

Lang lang geleden, ergens in 1988 werd er een meisje geboren te

Mechelen. Het was niet zomaar een meisje….. het was een meisje

met een droom. Ze droomde van een samenleving waarin mensen

voortdurend belangstelling tonen voor elkaar. Waar mensen nieuwsgierig

zijn naar elkaar. Een samenleving waar iedereen van gelijke

rechten kan genieten. Waar de ene niet boven de andere staat. Kortom,

ze droomt van een samenleving waar mensen overeenkomsten

zoeken en waar verschillen gevierd worden.

Om haar droom te verwezenlijken, startte ze in het secundair onderwijs

met de richting Moderne Wetenschappen. Enkele jaren verder

schakelt ze over naar Sociale Wetenschappen. Nadat ze haar secundaire

studies heeft afgerond, studeert ze af als Sociaal Agogisch

Werkster.

Het meisje met de droom wou verder studeren, maar anderzijds wou

ze ook al onmiddellijk starten met het realiseren van haar droom. Ze

ging dus op zoek naar een job waarmee ze anderen kon helpen. Ze

zag een interessante vacature als educatief medewerkster bij het IC

en besloot te solliciteren. Na de sollicitatieprocedure kreeg ze de job

aangeboden.

Toen Sahila Azabar aan de slag ging, wandelde ze angstig een

nieuw wereldje binnen van: afdelingskaften, subsidieaanvragen,

werk- en beleidsgroepen, Algemene Vergadering, administratief

werk, werken met verenigingen, de Engelse taal, vorming, citrix,

teamvergaderingen, Arena, werkoverleg,…etc. Kortom, een hele

boterham!

Het begin was zwaar en moeilijk, maar nu een maand later, heeft ze

zich wat kunnen inwerken. Ze heeft al afgesproken met bijna al haar

verenigingen en ze vindt het enorm fijn om hen te ondersteunen en

te begeleiden. Ze hoopt dat de rest van haar werkperiode even aangenaam

zal zijn als haar eerste ontmoetingen en ervaringen. Sahila

heeft het gevoel een stap te hebben gezet in de richting van haar

droom.

Ze hoopt samen met haar verenigingen nog zo verdere stappen te

ondernemen.

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

Sahila Azabar


Ramadam en Suikerfeest

De Ramadan is een speciale maand in de islamitische

kalender en ook de negende maand waarop, na zonsopkomst

en voor zonsondergang, gevast wordt. Ramadan

wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims

genoemd. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering

van de ziel en dank aan Allah voor alles wat hij gegeven

heeft. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de

wereld. Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste openbaringen ontving

die samen de koran vormden.

Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een paar dagen mee te doen. Zwangere

of zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste

dagen later wel inhalen. De Ramadan is een van de vijf zuilen van de islam en is dus voorgeschreven

in de koran.

Het Suikerfeest, ook wel het kleine feest, (Turks: Şeker Bayramı) is de uitbundigste gebeurtenis in

het islamitische jaar. Na dertig dagen overdag niet gegeten, gedronken, gerookt of gevreeën te

hebben, wordt de traditionele Ramadan (vastenmaand) afgesloten. Op de ochtend van het Suikerfeest

staan moslims vroeg op en gaan ze naar de moskee om naar de preek van de imam te luisteren;

waarmee de Ramadan echt afgesloten wordt. Ook de vrouwen en kinderen zijn daarbij meestal

aanwezig, zoals de profeet heeft aanbevolen. Dan omhelzen de mensen elkaar, en vergeven zij

elkaar eventuele fouten uit het afgelopen jaar. De rest van de dag wordt besteed aan familiebezoek

en - als dat mogelijk is - het bezoeken van de graven van ouders en/of kinderen. De kinderen delen

de feestvreugde met zoetigheden en veel zakgeld dat ze krijgen van oudere mensen, al hebben ze

meestal maar enkele dagen gevast om met de volwassenen mee te doen.

Arena, vzw Internationaal Comité oktober 2011

7


Club het Zonnetje

Verslag van kinderkamp in de Ardennen

Zoals ieder jaar heeft een vereniging ‘Club het Zonnetje’ in samenwerking met ‘Platform Solidariteit’

een kinderkamp in de Ardennen georganiseerd. Dit jaar duurde het langer dan vorig jaar,

nl. 30 dagen. Dat was niet evident, maar wel de moeite waard.

In de eerste plaats is er de intensieve

begeleiding. Per groepje van twaalf

kinderen zorgen twee monitoren voor

hun wel en wee. Omwille van hun

achtergrond verdienen deze kinderen

immers veel aandacht en bemoediging.

Verder is een goede kampstructuur

met duidelijke regels en afspraken

noodzakelijk.

We hebben verschillende groepen kinderen

en jongeren ontvangen: nieuwkomers,

kansarmen, kinderen die specifieke

zorg nodig hebben, … . Om

optimaal met deze doelgroep te kunnen

werken, hebben we geschoolde begeleiders

aangenomen en dat heeft een

mooi resultaat geleverd. Kinderen waren constant

bezig met verschillende activiteiten: expressie, muziek

en dans, sociaal gedrag, samenwerking, sport

en nog veel meer. Alle opdrachten en oefeningen

werden aangepast aan het niveau, de leeftijd en de

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

interesses van de deelnemers. We vinden het heel

belangrijk dat echt iedereen mee kan doen. Zo

groeien de banden tussen de kinderen en wordt een

leuke sfeer gecreëerd. En zeker niet minder belangrijk:

iedereen kan zichzelf uiten, zijn/haar eigen persoonlijkheid

laten zien.

Gedurende ons kamp kwamen er verschillende onderwerpen

aan bod: levensbeschouwing, identiteit,

kinderrechten, cultuur en onderwijs. Aan de hand

van ronde-tafel-gesprekken en discussiemomenten

hebben we veel kunnen bespreken. Het was zeer

interessant om diverse meningen te horen en deze

met elkaar uit te wisselen.

Dit jaar werkten we ook met themakampen.

Ze zijn gericht naar kinderen met een bepaalde interesse

en leeftijd. Tien dagen lang werd er gewerkt

rond een bepaald onderwerp. Deze momenten werden

begeleid door monitoren die beschikten over

een grote kennis over het thema. De thema’s van

deze zomer waren: ecologie en toerisme, een grote

muziekvoorstelling en gezonde levensstijl.

8


Soms waren we met serieuze onderwerpen

bezig maar ontspannende momenten waren

er ook natuurlijk. Dansavond, optredens, disco,

sport… We hebben zelfs enkele dagen

kunnen zonnen. Gelukkig! Maar helaas hadden

we dit jaar niet zoveel warme dagen.

Kinderen hebben nieuwe vrienden gevonden.

We hebben veel leuke dingen samen gedaan.

Ook een aantal dagen zonder telefoon, televisie

en computer waren waardevol. De meeste

ouders waren het eens. Mooie natuur, frisse

lucht, lekker eten, leuke begeleiding… wat is

er meer nodig voor een leuke vakantie voor

hun kinderen?

Algemeen is het een zeer interessant seizoen

geweest. We hebben een uitgebreid programma

gerealiseerd, waarover we heel tevreden

zijn. Veel kinderen hebben de kans gekregen

om zich te ontplooien, eigen talenten te ontwikkelen,

nieuwe vrienden te ontmoeten.

Club het Zonnetje is heel blij om dit te kunnen

organiseren. Iedereen van ons heeft zijn

best gedaan, maar soms was het ook zwaar

werken deze 30 dagen. Toch willen we volgend

jaar zeker en vast alles herdoen voor

onszelf en voor onze kinderen. Hopelijk kunnen

we volgende zomer opnieuw zoveel jongens

en meisjes verwelkomen!

Een kinderkamp is een unieke belevenis: de

fietstocht, het kamplied, het bosspel, verhaaltjes

voor het slapengaan, nieuwe ideeën en

vriendschap. Het blijft nog maanden bij!!!

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

Evgenia Kovalova,

hoofdbegeleider

6 9


Divine Women Empowerment Project

DiWEP voor Afrikaanse en Afghaanse vrouwen

Vzw Perspectief heeft als doel verschillende mensen samen te brengen en zich

thuis te laten voelen. Vrouwen die niet lang in België wonen, hebben het vaak moeilijk

om een plaats in onze samenleving te vinden. Wat ze nodig hebben, is vooral

een beetje hartelijkheid, begrip en steun. Perspectief helpt die vrouwen om de inspiratie

en de kracht te vinden om hun zelfvertrouwen te vergroten, durven te dromen

en het leven in eigen handen durven te nemen.

Tot nu toe zijn er vier DiWEP-bijeenkomsten geweest, de ene al meer boeiend dan

de andere. Op de DiWEP-avond is er telkens een rolmodel uitgenodigd, een vrouw

met een indrukwekkend verhaal. Een sterke vrouw die haar doel heeft bereikt, hoewel

het pad niet gemakkelijk was. DiWEP opent voor die vrouwen een deur. Achter

die deur vinden zij de nodige informatie, sociale contacten, tips over opvoeding, …

maar ook kansen en plannen voor de toekomst.

DiWEP betekent: vrouwen samenbrengen, naar vrouwen luisteren, met vrouwen in

dialoog gaan, vrouwen versterken!

Aga Cholewa

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 10


Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 11


Wie is wie?

Nieuwe medewerkster in Waasland

Hola!! Ik ben Macarena Gómez, ik ben 29 jaar en ik kom uit Chili. Ik kwam 2 jaar geleden

naar België.

Maar hoe komt het dat ik naar België ben gekomen? Wel, drie jaar geleden verbleef ik een

jaar in Australië. Daar heb ik de liefde gevonden.

Een Belgische man die mijn hart heeft

gestolen…Met veel overtuiging ben ik 2 jaar

geleden naar België getrokken, met enige

kennis over deze cultuur, taal en zelfs het

weer!

Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is dat er organisaties

bestaan zoals het IC, die mij hielpen

om mijn nieuwe leven in België te starten.

Hierdoor ben ik dan ook een ervaringsdeskundige

met veel zin om iets bij te dragen in jullie

organisatie.

Ik ben zeer gemotiveerd om iets bij te dragen

in de samenleving. Daarom neem ik bijvoorbeeld

ook als vrijwilliger deel aan het project

“Vertellend erfgoed”. Dit project tekent levensverhalen,

rituelen en tradities op van geïmmigreerde

mensen die in Gent hun leven opbouwden/opbouwen.

Met dit project kan ik ingaan

op de kwestie van de migratie en door

mijn vaardigheden als journalist kan ik daar

een geheel van maken, zowel voor de verteller

als voor mezelf.

Mijn carrière als journalist in Chili hielp me om

op verschillende gebieden te ontwikkelen, in

het bijzonder ook op sociaal gebied. Een bijzondere

ervaring waren de vormingen die ik gaf, waarbij ik mensen hielp vanuit hun eigen

kracht zichzelf te motiveren en zin te geven om vooruit te komen, zowel in groep als individu.

Ik heb ondervonden dat ook ikzelf daarin geslaagd ben en dat ik dit in mijn privéleven

blijf doen. Ik probeer de dingen positief te zien. Ook als het niet gaat zoals gepland, zal ik er

iets constructief mee doen.

Ik geloof dat je altijd iets kan leren van anderen en dat je altijd iets kan doen om mensen te

helpen. En ik weet dat ik nog veel zal leren van jullie...

Met vriendelijke groeten

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober2011

Macarena Gómez

Educatieve medewerker Waasland

12


Ontmoetingshuis: ‘De Moazoart’

opent zijn deuren

Een „moazoart‟ is een meikever. Het woord werd bovendien

verkozen tot mooiste Lokers dialectwoord. Een moazoart staat

symbool voor de verbondenheid tussen ouders en hun kind,

onbezorgde kinderjaren en tijd. In de berbercultuur staat de

kever voor beweging, machtsoverdracht en geluk.

Half mei startten CAW Waasland, Welzijnsschakel

Horizon en Samenlevingsopbouw

Oost-Vlaanderen, samen met lokale

welzijnspartners onder deze naam

met een gloednieuw ontmoetingshuis. De

Moazoart vormt een combinatie van een

warme omgeving met een laagdrempelige

dienstverlening. Vijf thema‟s staan binnen

De Moazoart centaal: ontmoeting, vrije tijd,

vorming, onthaal/hulpverlening en belangenbehartiging.

Wekelijkse activiteiten

Dinsdag tussen 13 en 17 uur en op vrijdagvoormiddag

tussen 9 en 12 uur kunnen bezoekers

(op afspraak) terecht bij het onthaalpunt

van Centrum Algemeen Welzijnswerk

Waasland met vragen of problemen

van allerlei aard: (gezins)relaties, administratie,

financies, enzovoort.

Woensdag tussen 9 en 11 uur een ontbijt

(1 euro/persoon). Om 11 uur, vindt een

activiteit plaats; elke week een andere. Het

aanbod bestaat uit samen koken, vormings-

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

momenten, info over de Lokerse sociale

diensten en ontspanning. Nadien kunnen

mensen tot 13.30 uur aansluiten voor verse

soep en boterhammen.

Woensdag- en vrijdagmorgen: openbare

computerruimte waar bezoekers terecht

kunnen voor een aanbod bestaande uit

open ateliers, cursussen, begeleidings- en

vormingsmomenten.

Donderdagnamiddag is er een spreekuur

van Centrum voor Opvoedingsondersteuning

De Keerkring uit Sint-Niklaas.

Wij hopen dat ook jij meestapt in de strijd

tegen armoede en tegen sociale uitsluiting

in Lokeren!

Adres: Krekelstraat 9 in Lokeren, op wandelafstand

van het Sociaal Huis en het Algemeen

Ziekenhuis Lokeren (AZL). De Belbus

stopt vlakbij.

Contact:

bert.reniers@samenlevingsopbouw.be

- 0491 344 128

13


Interlitratour!

Op 13/11 doorheen de Brusselse

vijfhoek

Que donne des années de collaboration entre associations d’origine étrangère,

fondations culturelles Flamandes, organisations littéraires et centres culturels?

Rien de moins que la cinquième édition d’Interlitratour ! Un parcours interculturel

et littéraire dans le pentagone Bruxellois.

Venez goûter ce programme littéraire et musicale merveilleux, avec la

participation de trois associations d‟IC Bruxelles

Wat geeft jarenlang samenwerken tussen zelforganisaties, Vlaamse cultuurfondsen,

literaire organisaties en culturele centra? Niets minder dan de vijfde

editie van Interlitratour! Een intercultureel literair parcours doorheen de Brusselse

vijfhoek.

Kom genieten van een prachtig literair en muzikaal programma, met deelname

van drie van onze Brusselse IC-leden.

Vereniging van Albanese Schrijvers in België: Paul Van Ostaijen door Shqiponja

Duro

Club Culturel Belgo-Russe: drie Russische poëten brengen hun werk en muziekgroep

Zolotoj Plyos speelt Russische muziek op traditionele instrumenten.

Terra Brasil: Hommage aan Chico Buarque door Flávio Maciel de Souza Trio

Volledig programma en adressen op www.interlitratour.be

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

Ag

14


Een geweld(dad)ige zomer!

Ik zit achter de computer in mijn werkkamer. Ik zoek de

juiste woorden om het Arena-artikel te schrijven. Ik

hoor de tv in de woonkamer. Tientallen familieleden

noemen de namen van de slachtoffers van 09/11 op

Ground Zero in New York. Familienamen zoals Ahladiotis,

Anderson, Arjune, Benedetto, Fernandez,

Gardner, Jablonski, Kadaba, Low Wong, Naseem bewijzen

de grote diversiteit van mensen die in de twee

torens werkten. 09/11 staat gegrift in het geheugen van

de menselijke geschiedenis. De wereld, zei men, zou

nooit meer dezelfde zijn. Een terroristische aanslag

van mensen die zich op de islam beroepen, met als

doel het economische hart van het machtigste land ter

wereld te treffen.

Op een regenachtige dag einde juli 2011 werden de

namen van de slachtoffers op het eiland Utoya en Oslo

gepubliceerd, 77 in totaal. Op basis van de namen stel

ik vast dat er veel allochtone jongeren aanwezig waren

op het kamp. Een jaarlijks kamp waar jongeren van

diverse herkomst in politieke burgerschap gevormd

werden. Een droom van ieder democratisch land!

Men sprak van de grootste tragedie van Noorwegen

sinds de WO II. Een aanslag van islamterroristen, vermoedde

men eerst. Nog geen 24 uur later werd de dader

geïdentificeerd. Een autochtone Noor, een dertiger

uit de middenklasse die men als „de ideale schoonzoon‟

zou beschouwen. Weer een terroristische aanslag

, deze keer door iemand die zich op het christendom

beroept. Zijn doel: het actieve burgerschap en het

interculturele samenleven treffen. Hij gelooft erin dat hij

Denkdag Tewerkstelling

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011

het christelijke Europa beschermt tegen de islam en

tegen cultureel marxisme. Voor het eerst hoor ik de

journalisten een nieuwe term gebruiken: „christen terrorist‟.

Begin augustus 2011. London en nog andere grote

steden van UK staan in vuur en vlam. De jongeren in

buitenwijken zien geen toekomst meer en slaan alles

kort en klein. Er werden analyses gemaakt over de oorzaak

van de frustraties van deze jongeren: geen kansen,

geen toekomst, armoede, discriminatie,… . Dit

klinkt me niet onbekend. De aanwezigheid van 12-, 13jarige

jongeren vond ik schokkend. Het zijn kinderen, je

zou hen verwachten op een kamp, speelplaats, zwembad

of in hun bed…

Dit alles en vooral het geweld van deze zomer confronteert

me met hetgeen ik doe. Het IC streeft naar een

interculturele samenleving. Een samenleving waarin

iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, levensbeschouwing,

huidskleur, leeftijd en gender. Dit is de missie

van het IC en ik geloof erin, zoals de grondleggers

van de organisatie en de vele opvolgers van hen. Moet

deze ideologie, deze kijk op een steeds gekleurde samenleving

met geweld bestreden? Moet onze jeugd

zich tegen ons keren? Hoe kunnen we dit vermijden?

Wat doen we eraan met onze verenigingen? Hoe zorgen

we voor geweldige zomers? Moeten we niet samen

onze verantwoordelijkheid opnemen?

Ariana Barku

Met een dertigtal mensen van partnerorganisaties en

enkele vrijwilligers staken we op donderdag 15 september

de koppen bij elkaar, met als doel het thema

„tewerkstelling‟ een concrete invulling te geven binnen

onze IC-werking.

Ons IC-personeel gaf samen met Naima Charkaoui van

Minderheden, Ico Maly van Kif Kif en Veerle De Pauw,

Diversiteitsmanager bij de VDAB, de voorzet in het eerste

deel. Na de middagpauze werkten 3 themagroepjes

concrete acties uit rond initiatieven die IC de komende

jaren kan nemen om bij te dragen aan betere kansen

voor etnisch-culturele minderheden op de arbeidsmarkt.

Wordt vervolgd…!

15


Naar het ziekenhuis?

Hou de kosten onder controle!

Soms kan je huisarts of specialist je niet verder

helpen en is een opname in het ziekenhuis

noodzakelijk. Het is dan heel belangrijk

om in orde te zijn met de ziekteverzekering

zodat je geen financiële zorgen overhoudt

aan je ziekenhuisopname.

De Belgische gezondheidszorg is uitstekend georganiseerd:

ze is van zeer goede kwaliteit en de

Belgische ziekteverzekering betaalt ziektekosten

grotendeels terug. Sommige kosten blijven volledig

of deels voor eigen rekening, bijvoorbeeld

een deel van de vergoeding voor de dokter

(remgeld) of bepaalde geneesmiddelen. Als je in

regel bent met de ziekteverzekering, rekent het

ziekenhuis de terugbetaalbare kosten rechtstreeks

af met het ziekenfonds.

Kan ik zelf kiezen in welk ziekenhuis ik behandeld

wil worden?

Je kunt vrij het ziekenhuis kiezen, behalve als je

bij een spoedgeval door de dienst 100 wordt vervoerd.

Ook als je arts aan een ziekenhuis verbonden

is, wordt je keuzevrijheid beperkt.

Meestal neemt je behandelende arts contact op

met het ziekenhuis om de datum van je opname

vast te leggen en op medisch vlak de nodige regelingen

te treffen.

Wat neem ik mee naar het ziekenhuis?

Van CM heb je gele klevers en een sociale identiteitskaart

of SIS-kaart gekregen. Neem je SISkaart

altijd mee naar het ziekenhuis. Op basis

van de gegevens op die kaart wordt bepaald

welke rechten je hebt op terugbetaling.

Hoeveel zal een ziekenhuisopname mij kosten?

De kostprijs van een ziekenhuisopname is afhankelijk

van veel factoren, maar er zijn wel enkele

richtlijnen.

De totaalprijs wordt vooral bepaald door de kamerkeuze.

De ziekteverzekering betaalt evenveel

terug voor een een-, twee- of meerpersoonskamer.

Maar voor een eenpersoonskamer

mag het ziekenhuis je een toeslag vragen, zowel

voor de kamer als voor de dokter. Voor de medische

verzorging kan deze toeslag zelfs oplopen

tot 100 procent van het wettelijke tarief en meer.

Daardoor betaal je in een eenpersoonskamer

meestal veel meer.

Bij een opname krijg je van het ziekenhuis een

opnameverklaring. Op dit document duid je jouw

tarief- en kamerkeuze aan. Er staat ook heel wat

belangrijke informatie op over het financiële aspect

van de opname.

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 16


Zijn er tips om de kosten binnen de perken te

houden?

- Zorg ervoor dat je in regel bent met de ziekteverzekering.

Anders betaal je zelf de volledige

factuur.

- Informeer je vooraf over de kamer- en dokterskosten.

Je kunt hiervoor terecht in het CMkantoor.

Op www.cm.be kun je ziekenhuistarieven

vergelijken. Vraag in het ziekenhuis

uitdrukkelijk naar de minst dure formule.

- Vraag je arts of het ziekenhuis naar de kostprijs

voor het gebruikte materiaal

(bijvoorbeeld implantaten, prothesen) en de

diensten die je gedeeltelijk of volledig moet

betalen. Deze kosten kunnen hoog oplopen.

- Lees aandachtig de opnameverklaring. Onderteken

ze niet achteloos, want het document

is bindend.

- Vraag, als je dat wil,verzorging tegen verbintenistarieven.

De behandelende artsen moeten

dan de officiële tarieven respecteren.

Nadeel is wel dat je de vrije keuze van geneesheer

verliest. Deze eis kan ook enkel

worden gesteld als je kiest voor een kamer

van twee of meer personen en als er een

akkoord bestaat tussen artsen en ziekenfondsen.

- Laat je ziekenhuisfactuur altijd grondig controleren

door een CM-medewerker. Wacht met

betalen tot na deze controle.

Kan ik mij verzekeren tegen hoge ziekenhuiskosten?

Je kunt hoge hospitalisatiekosten vermijden door

aan te sluiten bij de voordelige hospitalisatieverzekeringen

van CM.

CM-Hospitaalplan:

Een degelijke kostendekkende verzekering die op

basis van de facturen voorziet in een tegemoetkoming

in:

- de kosten van je hospitalisatie;

- de kosten van voor- en nazorg van één maand

voor tot drie maanden na je hospitalisatie;

- de kosten die het gevolg zijn van bepaalde

ernstige ziekten.

CM-Hospitaalplus:

Deze verzekering betaalt automatisch een vast bedrag

voor elke opnamedag.

Je kunt kiezen uit twee formules:

- Basis: je krijgt 12,37 euro per verpleegdag terugbetaald;

- Comfort: je krijgt 25 euro per verpleegdag terugbetaald,

ook bij daghospitalisatie en bepaalde

forfaits.

CM-Hospitaalplus is perfect te combineren met CM-

Hospitaalplan of een andere hospitalisatieverzekering.

Naast de ziekteverzekering geeft CM in haar eigen

uitgebreide pakket van diensten en voordelen extra

tegemoetkomingen voor hospitalisatie.

Heb je vragen?

De CM-brochure „Het ziekenhuis. Opname en ontslag‟

geeft meer uitleg. Te bestellen bij CM of te

downloaden op www.cm.be.

Meer informatie over de CMhospitalisatieverzekeringen

krijg je in het CMkantoor

of vind je op

www.cm.be/hospitalisatieverzekering.

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 17


Nostra Vedove/Onze Weduwen

Viert 35 ste verjaardag!

Genk, stad met een rijk mijnverleden,

komt de groep „Onze Weduwen of Nostre

Vedove‟ minstens één keer per maand

samen.

De groep is 35 jaar geleden ontstaan.

Het gaat voornamelijk om vrouwen van

oud-mijnwerkers, die jong weduwe zijn

geworden. De vrouwen geven niet op, ze

verdrijven de eenzaamheid door maandelijkse

bijeenkomsten te organiseren en

op die manier hun zinnen te verzetten.

Ze organiseren religieuze en culturele

activiteiten, elke eerste dinsdag van de

maand in Casa Papa Giovanni. Ondanks

de leeftijd van de vrouwen zijn ze heel

actief.

In juni 2011, vierde de groep haar 35 ste

verjaardag.

150 jaar Italië

Op 24 september vierden de Italiaanse

verenigingen van IC-Limburg de 150 ste

verjaardag van Italië. Italië bestond voor

1861 uit verschillende staten. 150 jaar geleden

werden deze staten samengevoegd

en omgedoopt tot het koninkrijk Italië, zoals

het er nu uit ziet. De Italiaanse gemeenschap

is in Limburg sterk vertegenwoordigd

en wilde deze gebeurtenis niet

zomaar voorbij laten gaan. Ongeveer 20

Italiaanse verenigingen, aangesloten bij

IC, bundelden de krachten om deze verjaardag

te vieren.

Stefany Giglio

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 18


Opening Kop van Kessel-Lo (Leuven)

IC, doet mee via haar verenigingen

Op 24 september was het zover: het was

feest in Kessel-Lo.

De Kesselse kant van het station is niet

langer de achterzijde. Door de uitstekende

ligging, vlakbij

het trein- en

busstation van

Leuven, leent

de buurt zich

voor functies

die veel mensenaantrekken.

Er kwamen niet alleen woningen en hotels,

maar ook kantoren voor organisaties

zoals o.a. het IC, ACW, ACV, Pasar, Familiehulp,

DVV en ARKTOS. Deze nieuwe

wijk van Kessel-Lo heeft verschillende

centrumfuncties en gemeenschapsvoorzieningen.

Dit verbetert, samen met de

nieuwe woningen op de Centrale Werkplaatsen,

de centrale rol van het gebied.

De opening op zaterdag 24 september

was een mooie gelegenheid om alle be-

trokken groepen op een feestelijke manier

bijeen te brengen. Van 10u tot 18u kon je

genieten van een tentoonstelling over 'het

nieuwe Kessel-Lo' en van de markt, waar

de ICverenigingen

lekker

eten aanboden

en infostanden

hadden. Bovendien

werden de

bezoekers vermaakt met animatie, verzorgd

door buurtverenigingen en lokale

handelaars.

Dit feest was ook een gelegenheid voor de

Leuvense IC-verenigingen om hun netwerk

uit te bouwen. IC hoopt op meer samenwerking

met de aanwezige organisaties

in het nieuwe gebouw. Bovendien hopen

we dat onze verenigingen snel hun

weg vinden naar onze nieuwe huisvesting!

Ibrahim Kebe

Arena, vzw Internationaal 19


Antwerpen en IC

Ze vinden steun bij elkaar!

De stad Antwerpen is zeer actief en laat niemand zich vervelen.

Het IC blijft niet achter en neemt deel aan alle grote evenementen.

Deze zomer namen Antwerpse verenigingen van IC deel aan twee belangrijke

stadsfeesten -in juni “BorgerRio” en in augustus het “Bollekesfeest”...

Op de laatste zaterdag van juni kwamen

Antwerpenaars voor het vijfde

jaar op rij de wereld ontdekken op en

rond de Turnhoutsebaan. Hele families

genoten in de “wereldstraat” van

allerlei kraampjes, infostanden, terrassen

en artistieke acts. Handelaars

en verenigingen kwamen naar buiten

en speciaal voor deze dag werden er

allerlei attracties uitgewerkt en originele

hapjes en drankjes aangeboden.

Op de vijf podia stonden artiesten

uit alle windstreken en van alle

slag. Een absoluut hoogtepunt was

uiteraard de BorgerRio parade, een

exotische stoet met meer dan 200

muzikanten, dansers en danseressen.

Wie stempels van vijf verenigingen

verzamelde kreeg één bolletje ijs.

Om een stempel van Club Harmonie

te krijgen moesten mensen eerst

luisteren naar informatie over producten

met antioxidanten én getest

worden.

Op deze dag hebben veel mensen

de gelegenheid gehad om

een hele nieuwe wereld te ontdekken

via de leden van verschillende

organisaties waarbij onder andere de

IC -verenigingen Tamu Samaj, Ev

Negdel en Club Harmonie.

Van donderdag 18 tot en met 21 au-

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 20


gustus vond er op en rond de Gedempte

Zuiderdokken in Antwerpen de vijfde

editie van het Bollekesfeest plaats. Ook

„Antwerpen Proeft‟ was van de partij en

lanceerde deze zomer “De Chefs”.

120.000 bezoekers bezochten het Bollekesfeest!

In totaal werden er 85.000

Bollekes van brouwerij De Koninck gedronken.

Van het streekproduct

“Antwerpse Handjes” (chocolade handjes)

gingen er 40.000 de deur uit.

Ook onze IC verenigingen konden hier

aan het grote publiek hun cultuur en

nationale keuken tonen, en vertellen

over hun activiteiten en IC in het algemeen.

Deelnemers van het festival

kwamen met veel plezier proeven van

het onbekende en kennis maken met

culinaire meesterwerken.

*Uyghuristan zorgde zo voor mooie en

lekkere koekjes.

*Onder de tent van Zijde Weg konden

mensen heerlijke gerechten uit de

Azerbeidjaanse keuken vinden.

*Club Harmonie bood een oude Russische

drank op basis van rogge mout

“Kvass” aan en heerlijke gebakjes met

verschillende vullingen.

Op deze informele manier leren bewoners

van Antwerpen elkaar beter leren

kennen en begrijpen.

Vera Mironova

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 21


Op 9 juli organiseerde vereniging

Ev Negdel voor het eerst

dit jaar het Naadam Festival in

Park Spoor Noord te Antwerpen.

Het Naadam Festival is

een traditioneel festival dat ieder

jaar plaatsvindt. In Mongolië

wordt het festival „Eriin Gurvan

Naadam‟ genoemd, wat

vertaald „de drie mannelijke

spelen‟ betekent. De spelen

zijn: Mongools worstelen, paardenraces

en boogschieten.

Een vertegenwoordiger van de

Mongoolse vereniging vertelt:

“Wij als kleine vereniging hebben

heel erg veel bijgeleerd

door het organiseren van een

evenement als dit.

De dagen voor het festival kregen

we allen te maken met veel

stress en zenuwen , maar vanaf

het moment dat het festival

in gang schoot, verdwenen onze

zenuwen als sneeuw voor

de zon.

Alles verliep zo vlot dat wij zelf

heel veel hebben genoten van

dit festival.”

Naadam festival

Traditioneel zoals in Mongolië

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 22


Kalender

05/11/11 Visayan Filipina Association - Haloween

party

Wat: eet en dans-avond met muziek, koud en warm

buffet

Tijd: aanvang 19 uur- buffet opent om 20.00 u.

Contact: 0483 08 00 33 OF 0484 05 49 45

Extra info: Volwassenen 18 euro, kinderen vanaf 7 tot

12 jaar 10 euro.

03/12/11 Filipina Women Community - Discoavond

Plaats: CC Mozaiek, kerkplein 14, 3720 Kortessem

(grote parking achter het gebouw).

Tijd: 18.30 uur.

Contact: 0494 139 900 OF 0479 250 330

Extra info: inkom 5.50 Euro

Contactgegevens

REDACTIE

Lode DRAELANTS

Anniek NAGELS

Aïcha BOUHARRA

Fatmagul DINC

Ariana BARKU

Aga CHOLEWA

Stefany GIGLIO

Sevinc DONMAZ

Galina MATUSHINA

Hulnara KHAYNUS

Naira VARDANIAN

Pavel RADJUK

Vera MIRONOVA

Rachida ACHAHBAR

Ylva BERG

Ibrahim KEBE

Hakan KILIC

LAY -OUT: Lutgarde Goemans

DRUKWERK: Christelijke Mutualiteit

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Lode Draelants

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

01/10/11 vzw Perspectief - Start naaiatelier

Wat: naailessen voor vrouwen, ism KAV

Plaats: De Hazelaar, Merellaan 17, 3500 Hasselt

(Banneuxwijk)

Tijd: 13u – 16u - 2x per maand op zaterdag, oktober

2011– juni 2012

Contact: joschreurs@yahoo.com

12/11/11 vzw Perspectief – Interculturele avond -

thema ‘Azië’ ism Pasar en KAV

Wat: cultuur, muziek, modeshow, lekker eten typisch

voor Iran, Afghanistan, Pakistan,

India, Turkije en Irak.

Plaats: Zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 1, 3500 Sint-

Lambrechts-Herk

Tijd: 17u00

Contact: joschreurs@yahoo.com

MAILADRESSEN INTERNATIONAAL COMITÉ

lode.draelants@internationaalcomite.be

anniek.nagels@internationaalcomite.be

aicha.bouharras@internationaalcomite.be

fatmagul.dinc@internationaalcomite.be

ariana.barku@internationaalcomite.be

aga.cholewa@internationaalcomite.be

stefany.giglio@internationaalcomite.be

sevinc.donmaz@internationaalcomite.be

galina.matushina@internationaalcomite.be

hulnara.khaynus@internationaalcomite.be

naira.vardanian@internationaalcomite.be

pavel.radjuk@internationaalcomite.be

vera.mironova@internationaalcomite.be

rachida.achahbar@internationaalcomite.be

ylva.berg@internationaalcomite.be

ibrahim.kebe@internationaalcomite.be

hakan.kilic@internationaalcomite.be

AFGIFTEKANTOOR: 3500 Hasselt

MAILCENTER

Tel.: 011 29 09 17

Fax: 011 22 99 14

E-mail: info@internationaalcomite.be

Arena, vzw Internationaal Comité, oktober 2011 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!