29.09.2013 Views

(VERSLAG commissie financiën 11 dec 2007)

(VERSLAG commissie financiën 11 dec 2007)

(VERSLAG commissie financiën 11 dec 2007)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VERSLAG

Gemeenteraadscommissie

Financiën en begroting

Datum: 11 december 2007

Locatie: Vliering gemeentehuis

Duur: 20:05 – 21:50

Commissieleden:

Aanwezig:

Publiek:

Verontschuldigd:

Afwezig:

AGENDA

1. Goedkeuring verslag commissievergadering 20 september 2007.

2. Budget 2008 – financieel meerjarenplan 2008 – 2012.

3. Rondvraag.

VERSLAG

Paul Andriessen, voorzitter

Dirk Konings, schepen van financiën en begroting

Frans Schrauwen, Cis Dictus, Gino Veraart, Erik De Meyer, Willy Hoppenbrouwers, Dirk

Smout, Tom Bevers, Philip Peeters, leden.

Bieke Van Schoors, gemeenteontvanger - financieel beheerder,

Jan Van den Bergh, secretaris-verslaggever.

Paul Andriessen, voorzitter

Dirk Konings, schepen van financiën en begroting

Cis Dictus, Gino Veraart, Erik De Meyer, Willy Hoppenbrouwers, Dirk Smout, Tom

Bevers, Philip Peeters, leden.

Bieke Van Schoors, gemeenteontvanger - financieel beheerder,

Jan Van den Bergh, secretaris – verslaggever.

Jokke Hennekam (schepen), Veerle de Waal (raadslid), Roger Van Ginderen, Guy

Luyten (raadslid)

Frans Schrauwen (schepen)

1. Goedkeuring verslag commissievergadering 20 september 2007.

Het verslag van de commissievergadering van 20 september 2007 wordt zonder opmerkingen

goedgekeurd.

2. Budget 2008 – financieel meerjarenplan 2008 – 2012.

Voorafgaandelijk de vergadering hebben de commissieleden tijdig volgende documenten

ontvangen :

- het ontwerp van budget 2008.

- het ontwerp van financieel meerjarenplan 2008 – 2012.

Tevens werden de commissieleden verzocht vragen tot technische verduidelijking vooraf over te


maken aan de dienst financiën, zodat vlotte behandeling in de gemeenteraadscommissie mogelijk

wordt.

De voorzitter geeft het woord aan Dirk Konings, schepen van financiën en begroting die aan de

hand van een powerpoint presentatie het algemeen beleidsplan 2007-2012 ‘ Essen, een doorkijk

naar 2013’, het financieel meerjarenplan 2008-2012 en het budget 2008, zoals ontworpen door

het college van burgemeester en schepenen, voorstelt.

Algemeen uitgangspunt is volgende MISSIE “ ESSEN samen verder ontwikkelen tot een

geëngageerd dorp in beweging. Troeven als een open landschap, het rijke verenigingleven

moeten gekoesterd en door duurzame investeringen verder verstrekt worden. “

Hand-outs van de presentatie is bijgevoegd.

Vervolgens wordt het woord gegeven aan de commissieleden die in aanvulling op de reeds door

de dienst financiën verstrekte antwoorden volgende items aanhalen. Ze worden hier gebundeld

weergegeven.

- Graag fundamentele oplossing voor oversteekplaats fietsers Watermolenstraat. In het budget

2008 is hiervoor geen investeringskrediet voorzien.

Antw.: Oversteekplaats werd verplaatst en aangegeven door wegschildering.

- Graag uitvoering beslissing gemeenteraad inzake kosten plaatsen en onderhoud borden BIN’s.

In het budget enkel opstartkosten voorzien.

Antw.: In budget 2008 is krediet voorzien voor opstartkosten BIN’s (aankoop borden). Onderhoud

borden kan op krediet verkeerssignalisatie en straatmeubilair. In budget is krediet voorzien voor

ongeveer opstart van 3 nieuwe BIN’s.

- Op budget 2007 is krediet voorzien van 10.000,00 euro voor overeenkomst met aangelanden

Grensstraat. Krediet is niet hernomen op 2008. Aangewezen is krediet opnieuw in te schrijven op

2008 en contact op te nemen met advocaat gemeentebestuur om tot spoedige uitvoering van

overeenkomst over te kunnen gaan. Uitbetaling in 2007 is niet meer haalbaar.

Antw.: Met raadsman gemeentebestuur zal contact worden opgenomen. Wordt voorgelegd aan

eerstvolgend schepencollege (19/12/2007).

- Waarom wordt nog een werkingstoelage voor Benego opgenomen in budget 2008. Is er reeds

een oplossing voor gedetacheerd personeelslid ?

Antw.: In afwachting wordt in budget 2008 nog een werkingstoelage opgenomen. Waarschijnlijk

zal de effectieve toelage minder zijn dan nu voorzien wordt. Hangt af van toekomstige werking van

Benego. Er is nog geen oplossing voor terugkeer gedetacheerd personeelslid.

- Het is aangewezen de subsidie voor opmaak mobiliteitsplan op te nemen in budget 2008. Is nu

nog niet voorzien.

- Wanneer wordt uitvoering gegeven aan opmaak grachtenplan ?

Antw.: Het reeds voorzien krediet op vorige dienstjaren is te laag gebleken. Het is een vrij

complexe job die gefaseerd zal uitgevoerd worden. Een eerste fase is voorzien voor 2008.

- Waarom afzonderlijk krediet voor website Muzarto ? Zijn kosten werkelijk zo hoog ?

Antw.: Website Muzarto is op vraag van directie. Zal in verlengde liggen van website jeugd. Er

wordt ook gedacht aan een module voor de uitleen van partituren via het internet. Aan de

commissieleden zal beschrijving van de opdracht bezorgd worden.

- Bijdrage Kalmthout in kosten containerpark is reeds enkele jaren zelfde bedrag. Is indexatie niet

aangewezen ?

Antw. : Bijdrage is destijds gebaseerd op aantal inwoners van Kalmthout die gebruik maken van

containerpark Essen. Bijdrage Kalmthout zal terug bekeken worden na herinrichting containerpark

in functie van diftar (2009). Automatische registratie is dan mogelijk.

- In het meerjarenplan wordt verwezen naar invulling personeelsbehoeftenplan. Voor zover


ekend is dit nog niet besproken in de gemeenteraad. Kan plan bezorgd worden aan

commissieleden ?

Antw.: Enkel de grote lijnen zijn reeds uitgetekend. Personeelsbehoeftenplan wordt verder

uitgewerkt en doorgetrokken naar de toekomst.

- Er heeft enkele jaren geleden een energieaudit plaatsgevonden voor Heuvelhal/Loodsen

technische dienst, gebouwen Wigo, gebouw Muzarto. Wanneer wordt hier gepast gevolg aan

gegeven ? kan het gemeentebestuur voor haar gebouwen geen concrete maatregelen nemen als

voorbeeldfunctie (vb isolatie) ? Van het lokaal Kyoto plan is niet terug te vinden in voorliggende

stukken.

Antw.: Energieverbruik wordt momenteel reeds gemeten in schoolgebouwen, gemeentehuis,

Loodsen technische dienst & Heuvelhal, zwembad. Vanaf 01/01/2009 zal voor deze gebouwen

een energiecertificaat dienen behaald te worden.

- Is het idee tot het plaatsen van open lucht informatieborden niet te ambiteus ? Welke doelstelling

?

Antw.: Elektronische borden zijn bedoeld voor het aankondigen van activiteiten.

- Conciërgewoning Wildertse Duintjes. Welke plannen ? Initieel enkel dak voorzien ?

Antw.: Aan architect werd gevraagd raming op te maken voor ruimere renovatie. Wordt verder

bekeken.

- Welke werken worden voorzien in de Kammenstraat ? Is een ruim krediet. Wat met riolering ?

Antw.: Plan is Kammenstraat opnieuw in te richten met behoud van eigenheid. Rioleringsstelsel

wordt dan ook bekeken.

- Aankoop watertank groendienst. Is een hoog bedrag. Is er geen goedkoper alternatief mogelijk ?

Antw.: Gebruik van standpijpen kan niet meer. Alternatief dient gezocht in watertank met pomp. Is

dienstig voor technische dienst als voor bebloeming straatbeeld.

- Wat zijn de plannen met de Kiekenhoeveschuur ? Is het gebouw historisch waardevol ? Indien

ja, is het aangewezen een subsidiedossier in te dienen.

Antw.: In budget 2008 is een bedrag voorzien voor renovatie. Functie wordt nadien ingevuld. Of

het gebouw historisch waardevol is, wordt onderzocht. Ook al zou dit niet het geval zijn, lijkt het

voor het bestuur waardevol om het gebouw daar te bewaren.

- In het algemeen beleidsplan wordt verwezen naar de site NMBS. Hiervan is geen vertaling te

vinden in budget of financieel meerjarenplan. Bestaat er nog een intentie tot aankoop ? Optie

vervalt einde 2007.

Antw.: Bpa is reeds gedeeltelijk gerealiseerd. Eventuele vervuiling site NMBS (sanering ?) is nog

niet geheel duidelijk. Opdracht wordt gegeven tot grondonderzoek voor de volledige site. Navraag

wordt gedaan tot mogelijke verlening van de koopoptie.

De aard van de financiering zal bepalen op welke wijze het gemeentebestuur in het dossier al dan

niet financieel zal tussenkomen. Zelfde antwoord geldt voor realisatie nieuwe sporthal en

grondbank.

- De recuperatie van de verwerkingskosten van huishoudelijk afval daalt van 80 % naar 55 %.

Antw.: Streefdoel is 50 % à 60 % recuperatie van de kosten. Er wordt over gewaakt. Afschaffing

van de forfait is mede de oorzaak van de daling.

- Geen krediet voor verkeersveiligheidsprojecten in 2008 ?

Antw. : Is inderdaad niet nominatief ingeschreven. Eventuele projecten kunnen op algemenere

kredieten.

- Wat is de toelage voor het landbouwcomice ?

Antw.: ter ondersteuning van technische vergaderingen landbouwers. Is eigenlijk een soort

vakvereniging. Is niet hetzelfde als onderlinge bedrijfshulp.

- De tekorten op het eigen dienstjaar evolueren in stijgende lijn. Ontvangsten stijgen niet in

verhouding tot stijging uitgaven. Opmerking te verwachten van toezicht ?


Antw.: Er dient inderdaad over gewaakt te worden. Is ook zo geformuleerd geweest in het advies

van de begrotingscommissie. Er zijn vele nieuwe uitdagingen. De uitvoering van de

zoneringsplannen is er één van. In totaal mag dit project gerekend worden op 28,8 miljoen euro.

Uitvoering op 1 of 2 jaar is niet realistisch. Daarom planning aan een investeringritme van

ongeveer 4.000.000,00 euro per jaar. Concrete invulling dient nog uitgewerkt. Vraag is of het

volledige project realiseerbaar is tegen 2015 (Europese richtlijn). Uitstel is mogelijk.

- Werd er al rekening gehouden met de overname van de schuld voor een bedrag van 1,7 miljoen

euro door de Vlaamse overheid in kader van het nog af te sluiten financieel pact.

Antw.: Onderrichtingen worden afgewacht. Is nu nog te vroeg. Wanneer de zaken volledig

duidelijk zijn, kan via een budgetwijziging de gevolgen van het financieel pact vertaald worden.

- Hoe wordt de introductie van de participatiecheques uitgewerkt.

Antw.: Het zal een nominatieve cheque van 5,00 euro per inwoner worden.

- Waarom wordt voor de heemkundige kring nog een nominatieve toelage ingeschreven ?

Waarom valt de vereniging niet onder het reglement socio-culturele toelagen ?

- Waarom wordt voor de Cross Rouwmoer een afzonderlijke toelage voorzien ? Zijn dergelijke

evenementen niet voorzien in subsidiereglement sport ?

- In het meerjarenplan wordt uitgegaan van een intrest van 4,9 % voor nieuw aan te gane leningen

?

Dit is ondermeer gebaseerd op het resultaat van de aanbesteding voor het aangaan van leningen

voor 2007.

ADVIES : Er wordt geen advies geformuleerd.

3. Rondvraag.

Nihil.

ESSEN, 23 december 2007.

Jan Van den Bergh

Verslaggever.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!