29.09.2013 Views

Klik hier - Vlaams Belang - Afdeling Willebroek

Klik hier - Vlaams Belang - Afdeling Willebroek

Klik hier - Vlaams Belang - Afdeling Willebroek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Krant<br />

oktober 2008 • Ver. uitg. B. Valkeniers, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel EditiE WillEbroEk<br />

De traditionele partijen, CD&V/N-VA,<br />

sp.a en VLD, zijn onbetrouwbaar. Neem<br />

nu premier Yves Leterme. Voor de<br />

verkiezingen: grote beloftes omtrent<br />

een ander en beter <strong>Vlaams</strong> bestuur en<br />

stoere taal aan het adres van Wallonië.<br />

Na de verkiezingen: plat op de buik voor<br />

Reynders en “Madame non” Milquet.<br />

Voor Leterme en C° geldt alleen de<br />

macht, nooit het gegeven woord.<br />

Vele vragen zich af of verkiezingen<br />

wel zin hebben. Naar de mening van<br />

de kiezer wordt toch nooit geluisterd.<br />

Naar aanleiding van<br />

verkiezingen draait men de<br />

kiezers een rad voor de ogen<br />

om er zich nadien niets<br />

meer van aan te trekken.<br />

Aan de oplichtingspraktijken<br />

van de<br />

Model Molenbeek?<br />

Lees blz. 2<br />

Stop het politiek geknoei!<br />

rood-blauw-gele bende van drie moet een<br />

einde komen! De wil van het volk moet<br />

worden gerespecteerd, het cordon sanitair<br />

moet worden afgeschaft en het rechtstreeks<br />

referendum moet worden ingevoerd.<br />

Voor het <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> moet de<br />

politieke macht worden teruggeven<br />

aan het volk.<br />

CD&V/N-VA, VLD en sp.a<br />

gedragen zich steeds meer als<br />

een soort maffia. De profijten<br />

worden netjes<br />

onder elkaar<br />

verdeeld en<br />

wie niet luistert,<br />

wordt<br />

afgedreigd en<br />

gechanteerd.<br />

Vooral de morele<br />

chantage<br />

HOE MOTORVRIENDELIJK IS<br />

ONZE GEMEENTE ?<br />

Lees blz. 3<br />

lees pag. 4<br />

waarbij gedreigd wordt met chaos, werkloosheid<br />

en andere problemen indien hun<br />

beleid niet wordt gerealiseerd, hangt mij<br />

de keel uit. Wie niet mee in de pas loopt,<br />

wordt onmiddellijk verweten racist, neofascist<br />

of extreem-rechts te zijn en wordt<br />

uitgesloten en verketterd. De permanente<br />

politieke crisis waarin dit land is ondergedompeld,<br />

kan alleen worden beëindigd<br />

indien duidelijke keuzes worden gemaakt.<br />

Niet het politieke eigenbelang maar het algemeen<br />

<strong>Vlaams</strong> belang moet primeren.<br />

Stop het geknoei en kies met het <strong>Vlaams</strong><br />

<strong>Belang</strong> voor ommekeer en verandering!<br />

Filip Dewinter<br />

Lijsttrekker <strong>Vlaams</strong> Parlement<br />

OVERSTROMINGSGEBIED<br />

“TIEN VIERENDELEN” IN<br />

HEINDONK<br />

Lees blz. 7


Zoals blijkt uit een aantal initiatieven die<br />

worden gesteund vanuit het provinciebestuur,<br />

zijn ondertussen zelfs onze kinderen<br />

niet meer veilig voor de multiculturele<br />

heilsprofeten. Het staat natuurlijk eenieder<br />

vrij om zijn kinderen voor het slapen<br />

gaan voor te lezen uit het ‘grote sprookjesboek<br />

der diversiteit’ of uit de ‘kleurrijke<br />

interculturele fabeltjeskrant’. Wij achten<br />

het echter niet de taak van de provinciale<br />

overheid om via allerhande gesubsidieerde<br />

‘voorlichtingsprojecten’ - op kap van<br />

de belastingbetaler - op te treden als een<br />

soort ‘ministerie van propaganda’.<br />

Steevast wordt in deze ‘voorlichtingsprojecten’<br />

een blik linkse clichés opengetrokken.<br />

Samenlevingsproblemen in onze<br />

wijken en gemeenten? In eerste instantie<br />

natuurlijk de schuld van bekrompen Vlamingen<br />

die maar niet willen inzien dat ze<br />

gewoon verrijkt worden. En dan is er natuurlijk<br />

ook nog het ‘racisme’ dat altijd en<br />

overal aanwezig is. In die mate zelfs dat<br />

het eigenlijk verbazing wekt waarom elke<br />

zomervakantie opnieuw heel wat allochtone<br />

jongeren nog steeds hun huwelijkspartner<br />

naar dit verderfelijke oord laten<br />

overkomen…<br />

Eén van die vele ‘voorlichtingsprojecten’<br />

spreekt in ieder geval boekdelen. Het betreft<br />

een alternatieve schoolreis naar de<br />

Brusselse gemeente Molenbeek, waar<br />

leerlingen worden ondergedompeld in<br />

“de rijkdom van een multiculturele stad.”<br />

Molenbeek dus… Sinds jaren sparen de<br />

(Franstalige) socialisten er kosten noch<br />

moeite om het hun grote allochtone kiezerspubliek<br />

naar de zin te maken. En dat<br />

blijft heus niet beperkt tot het klassieke<br />

Model Molenbeek?<br />

VBKrant 03/08<br />

Uit de provincieraad<br />

knuffelbeleid. Het gaat heel wat verder.<br />

Zo bijvoorbeeld meldden politiemensen<br />

dat hen vanwege de gemeentelijke overheid<br />

duidelijk wordt gemaakt dat patrouilleren<br />

in bepaalde wijken ‘niet opportuun’<br />

is. Bijzonder veelzeggend is wel het feit<br />

dat de Molenbeekse agenten wordt gesommeerd<br />

om tijdens de ramadan niet<br />

op straat te eten, te drinken of zelfs te<br />

kauwen. Een kwestie van ‘integratie’ natuurlijk…<br />

Dit jaar overigens werd tijdens<br />

de ramadan het historische centrum van<br />

Molenbeek tijdens bepaalde uren voor<br />

automobilisten gewoon afgesloten. En als<br />

zure kers op de multiculturele taart presteerde<br />

het socialistische gemeentebestuur<br />

het zelfs om aan de <strong>Vlaams</strong>e ‘inboorlingen’<br />

boudweg te vragen de betreffende<br />

buurt(en) te mijden! “Flamen nicht erwünscht”,<br />

als het ware…<br />

Is het dit model dat (ook) het Antwerpse<br />

provinciebestuur voor ogen staat? Indien<br />

dit niet zo is, moet eindelijk een andere<br />

politiek gevoerd worden. Indien dit echter<br />

wel het geval is, moet de CD&V-N-VAsp.a-Vl.Pro-VLD-Vivant-meerderheid<br />

ook maar de moed hebben dat in alle<br />

openheid aan de bevolking zeggen. En<br />

dan natuurlijk nog<br />

proberen om met<br />

zo’n programma<br />

de volgende (provincieraads)verkiezingen<br />

te winnen…<br />

Dirk De Smedt<br />

Provincieraadslid<br />

Naam: ........................................................................................................<br />

Straat: .......................................................... Nr.: .....................................<br />

Postcode: ............ Gemeente: .....................................................................<br />

Tel.: ...................................... Geb.datum: ..................................................<br />

E-post: ........................................................................................................<br />

JA, ik WiL<br />

uw infopakket + gratis proefabonnement<br />

een jaarabonnement op <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> Magazine (€ 9)<br />

lid worden van <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> (€ 12,50)<br />

informatie over de <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> Jongeren<br />

een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)<br />

een leeuwenvlag (1,5x1,5m) (€ 12,30)<br />

<strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> <strong>Willebroek</strong><br />

Désiré Meeslaan 5,<br />

2830 <strong>Willebroek</strong> - Blaasveld<br />

Rek.nr. 403-1066241-90<br />

Krachtens de wet van 8.12.92 heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoon lijke gegevens<br />

die door ons worden bewaard.<br />

TWEEDE BRUNCH<br />

ALWEER EEN<br />

SUCCES !<br />

Op 7 september 2008 organiseerde<br />

onze afdeling voor de tweede keer op<br />

rij een brunch.<br />

In een stampvolle taverne “ ’t Fonteyntje<br />

“ mochten we, naast vele<br />

nieuwe gezichten, onze gastspreker<br />

Marie-Rose Morel verwelkomen.<br />

Het publiek kon kennismaken met<br />

een sportieve Marie-Rose die vooraleer<br />

naar De Gordel te vertrekken de<br />

geschiedenis en het belang van deze<br />

sportieve manifestatie uiteenzette. Dit<br />

werd met een welgemeend applaus beloond<br />

waarna iedereen zich de brunch<br />

goed liet smaken.<br />

Wij weten alvast dat dit concept een<br />

vaste waarde is geworden in de reeks<br />

van activiteiten van onze afdeling.<br />

5 JAAR<br />

HET VIERKANT<br />

CHRIS BINON<br />

WILLY VAN<br />

CAESBROECK<br />

MET BEITEL EN<br />

PENSEEL<br />

Vernissage zaterdag<br />

25 oktober 19 uur<br />

Tentoonstelling open<br />

op zondag 26 en op<br />

jaarmarktmaandag 27 oktober<br />

telkens van 10 tot 17 uur<br />

Kasteel Bel-Air,<br />

Mechelsesteenweg 102


Als motorrijder ben ik mij bewust van<br />

de geneugten en de ongemakken die het<br />

motorrijden met zich meebrengt.<br />

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen<br />

van 2006 verspreidde de MAG<br />

(Motorcycle Action Group), die meer dan<br />

7.000 motorrijders vertegenwoordigt,<br />

haar “Charter voor Motorvriendelijke<br />

Infrastructuur” bij de gemeentebesturen.<br />

Gemeenten die dit charter ondertekenden,<br />

gingen de verbintenis aan om bij de aanleg<br />

of heraanleg van wegen ook rekening<br />

te houden met motorrijders. Enkele bijzondere<br />

aandachtspunten werden in het<br />

charter opgenomen: parkeerplaatsen voor<br />

motoren, wegmarkeringen, stroefheid van<br />

het wegdek, obstakels op of naast de weg,<br />

rijbaankussens en verkeersremmers én<br />

Voorwoord<br />

natuurlijk het onderhoud van de wegen.<br />

Een 40-tal <strong>Vlaams</strong>e gemeenten ondertekenden<br />

dit charter en sommige gemeentebesturen<br />

gingen met de MAG een gesprek<br />

aan. Maar andere vonden het kennelijk<br />

de moeite niet waard om zelfs de brief<br />

van deze organisatie te beantwoorden.<br />

Tot deze laatste categorie behoort onze<br />

eigen gemeente!<br />

Op onze vraag waarom het <strong>Willebroek</strong>s<br />

bestuur <strong>hier</strong>aan geen gevolg had gegeven,<br />

bleek dat men het document niet meer<br />

WEETJES OVER DE WiLLEBROEkSE<br />

BEVOLkiNG<br />

• We vroegen aan het gemeentebestuur hoeveel uitgewezen illegalen en<br />

afgewezen asielzoekers <strong>Willebroek</strong> in 2007 en dit jaar telde.<br />

Het gemeentebestuur kan <strong>hier</strong>op niet antwoorden, en stelt dat men om deze<br />

cijfers te achterhalen, alle vreemdelingendossiers moet controleren. Wegens<br />

tijds- en personeelsgebrek is dit een onhaalbare taak.<br />

• Hoeveel naturalisatieaanvragen werden er in 2007 en dit jaar ingediend?<br />

Aangezien naturalisatieaanvragen eveneens rechtstreeks ingediend kunnen<br />

worden via de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kunnen er geen<br />

exacte cijfers weergegeven worden. Wel kan meegedeeld worden dat er 30<br />

naturalisaties waren in 2007.<br />

• Hoeveel vreemde of Belgische inwoners van allochtone afkomst lieten in 2007<br />

en dit jaar een partner via een huwelijk uit het land van herkomst overkomen?<br />

Ook op deze vraag kan (of wil)<br />

het gemeentebestuur geen exact<br />

cijfer meedelen, aangezien bij een<br />

huwelijksaangifte enkel de huidige<br />

nationaliteit van toepassing is, en er<br />

geen rekening gehouden wordt met<br />

een eventuele allochtone afkomst.<br />

De enige concrete cijfers waarover<br />

we beschikken, zijn de volgende:<br />

- In 2007 waren er 18 huwelijken<br />

waarbij minstens één van de<br />

huwenden geen Belg was.<br />

- Het totaal aantal immigranten in<br />

2007 = 90<br />

- Het totaal aantal immigranten in 2008 (tot 21.08.2008) = 73<br />

HOE MOTORVRiENDELiJk iS ONZE GEMEENTE ?<br />

Een deel van deze cijfers vertegenwoordigt gezinshereniging slechts op basis<br />

van een huwelijk... en de rest dan?<br />

terug vond maar dat het bestuur<br />

steeds bereid is het na<br />

te kijken en, als het binnen het<br />

lokale beleid past, het ook<br />

te ondertekenen.<br />

Wij wachten met ongeduld<br />

op het resultaat !<br />

VLAGGENACTiE<br />

VLAAMSE LEEUW<br />

GESLAAGD !<br />

Op 11 juni ll., tijdens de wekelijkse<br />

marktdag, bood <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong><br />

<strong>Willebroek</strong> aan alle geïnteresseerden<br />

gratis één of meerdere <strong>Vlaams</strong>e<br />

leeuwenvlaggen aan. De actie werd<br />

enthousiast onthaald.<br />

De vraag naar dit symbool van een<br />

Vrij en <strong>Vlaams</strong> Vlaanderen was zeer<br />

groot, en op 11 juli kwam dit in het<br />

<strong>Willebroek</strong>se straatbeeld dan ook<br />

tot uiting. Meer dan 200 gevels waren<br />

getooid met de <strong>Vlaams</strong>e Leeuwenvlag.<br />

Langs deze weg wensen wij dan ook<br />

al wie zijn huis bevlagde te danken!


Vóór de verkiezingen beloofde Yves<br />

Leterme dat hij nooit in een regering<br />

zou stappen zonder garanties op een<br />

grote staatshervorming. Hij werd<br />

tóch eerste minister, maar van een<br />

staatshervorming kwam - liefst 15<br />

maanden na de verkiezingen - niets in<br />

huis. Idem wat betreft het chaotische<br />

begrotingsbeleid, dat gewoon een<br />

voortzetting is van Paars. Van<br />

een trendbreuk met de regeringen-<br />

Verhofstadt is geen sprake.<br />

Terwijl onze ondernemers en de publieke<br />

opinie schreeuwen om ‘meer Vlaanderen’,<br />

steken de traditionele partijen de kop<br />

in het zand. Deze regering kan, durft en<br />

mag geen duidelijke keuzes te maken. Dit<br />

Belgisch immobilisme is dodelijk voor<br />

9/11:<br />

Zonder België !<br />

onze welvaart. In plaats van de beloofde<br />

en broodnodige hervormingen te realiseren,<br />

klinkt het nu dat de regering prioriteit<br />

moet geven aan de “socio-economische<br />

uitdagingen”. De waarheid is dat een<br />

staatshervorming niet kán wachten, net<br />

omdát men de economische problemen<br />

het hoofd moet kunnen bieden. Tussen<br />

haakjes: dat is trouwens precies wat ook<br />

CD&V en Open VLD tijdens de verkiezingscampagne<br />

hadden gesteld. Vandaag<br />

denken zij daar blijkbaar anders over. Is<br />

het <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> dan echt de énige partij<br />

die voor én na verkiezingen hetzelfde<br />

zegt?<br />

De voorbije 15 maanden werd duidelijk<br />

dat met de Franstaligen niet de onderhandelen<br />

vált. Binnen België is geen bestuur<br />

meer mogelijk, laat staan het beloofde<br />

symbolische wake aan<br />

Brusselse WTC-toren<br />

Op 9 september hielden een 200-tal<br />

<strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong>ers i.s.m. Steden tegen Islamisering<br />

(STI) een symbolische wake aan<br />

het Brusselse WTC-gebouw. Onder hen alle<br />

<strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong>kopstukken en de Europese<br />

Parlementsleden Carl Lang (FN) en Mario<br />

Borghezio (voormalig staatssecretaris van<br />

Justitie voor de Lega Nord).<br />

De symbolische actie, waarbij de demonstranten<br />

individueel een rode roos<br />

neerlegden aan het WTC-gebouw, verliep<br />

waardig en zonder noemenswaardige incidenten.<br />

Blijkbaar hadden de ordediensten<br />

na de incidenten van vorig jaar hun<br />

lesje geleerd en beseffen zij dat dit land<br />

geen politiestaat is waar vreedzame demonstranten<br />

zomaar gemolesteerd kun-<br />

nen worden.<br />

In zijn toespraak haalde Filip Dewinter<br />

fel uit naar PS-burgemeester Freddy<br />

Thielemans, die hij een islamo-socialist<br />

en een collaborateur met de radicale islam<br />

noemde. “Het betogingsverbod is het<br />

beste bewijs van de islamisering van ons<br />

land,” aldus Dewinter. Voorts luidde het<br />

dat “9/11 niet zomaar een terreuraanslag<br />

was, maar een oorlogsverklaring van de<br />

radicale islam aan het adres van het vrije<br />

Westen. De islam dient iedere vorm van<br />

geweld af te zweren en afstand te nemen<br />

van passages in de koran die oproepen<br />

tot geweld tegen ongelovigen, zoniet kan<br />

de islam nooit getolereerd worden op het<br />

grondgebied van Europa.”<br />

voorzitter@vlaamsbelang.org<br />

‘goed bestuur’. Het <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> is niet<br />

meer de enige partij die zegt dat de Belgische<br />

constructie niet werkt, maar wij zijn<br />

wél de enige partij die daaruit de enige<br />

logische conclusie trekt. In plaats van<br />

een zoveelste uitzichtloze ‘dialoog’ met<br />

de Franstaligen op te starten, moeten de<br />

<strong>Vlaams</strong>e partijen de stekker<br />

uit België trekken en eenzijdig<br />

stappen zetten naar onafhankelijkheid.<br />

Bruno Valkeniers,<br />

Voorzitter<br />

<strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong><br />

Stop immigratie<br />

Binnen enkele jaren telt België 11<br />

miljoen inwoners. Volgens de federale<br />

overheid kwamen er vorig jaar<br />

82.332 inwoners bij, de sterkste stijging<br />

sinds 1965. Dit is voor driekwart<br />

toe te schrijven aan nieuwe immigranten<br />

(ook van illegalen).<br />

Vlaanderen is nu al dicht bevolkt, en<br />

dat zorgt voor grote problemen. De<br />

tienduizenden vreemdelingen die er<br />

elk jaar bijkomen, hebben onbeperkte<br />

toegang tot onze sociale zekerheid,<br />

ook al hebben ze nooit een euro bijgedragen.<br />

Ze hebben woningen nodig,<br />

onderwijs, sociale voorzieningen.<br />

VLD, CD&V en Lijst<br />

Dedecker zijn voorstander<br />

van nog meer<br />

(economische) immigratie,<br />

terwijl dit land<br />

al honderdduizenden<br />

werklozen telt. Zo’n<br />

kortzichtigheid zal<br />

catastrofale gevolgen<br />

hebben. Het <strong>Vlaams</strong><br />

<strong>Belang</strong> pleit dus voor<br />

een immigratiestop,<br />

voor een kordaat<br />

aanpassingsbeleid en<br />

voor de effectieve uitzetting<br />

van illegalen.<br />

Dat heeft niets met<br />

racisme te maken,<br />

maar met gezond verstand.


Vlaanderen op eigen kracht<br />

Meer dan 15 maanden na de jongste<br />

verkiezingen is er nog altijd geen echte,<br />

werkende regering. Wat het <strong>Vlaams</strong><br />

<strong>Belang</strong> altijd voorspelde, is uitgekomen:<br />

met de Franstaligen valt niet te<br />

onderhandelen. Alles zit geblokkeerd,<br />

niet alleen de splitsing van B.H.V. en<br />

de staatshervorming, maar ook elk ander<br />

dossier.<br />

Maatregelen om de <strong>Vlaams</strong>e economie te<br />

versterken en de sociale zekerheid betaalbaar<br />

te houden zijn niet mogelijk. Vlaanderen<br />

en Wallonië vormen immers twee<br />

totaal verschillende sociaal-economische<br />

realiteiten. Een efficiënt uitwijzingsbeleid<br />

voor illegale vreemdelingen uitwerken?<br />

Ook onmogelijk, want de lakse voorstellen<br />

van de Franstalige politici komen neer<br />

op een totaal open-grenzenbeleid.<br />

kracht<br />

Pocket<br />

‘Vlaanderen onafhankelijk’<br />

Uitgeverij Egmont lanceerde een<br />

pocket-versie van het boek Vlaanderen<br />

onafhankelijk. Hoe moet dat<br />

dan?. Daarin geeft <strong>Vlaams</strong> volksvertegenwoordiger<br />

Karim Van Overmeire<br />

een antwoord op 30 vragen in verband<br />

met <strong>Vlaams</strong>e onafhankelijkheid en legt<br />

hij uit hoe de Vlamingen hun drempelvrees<br />

kunnen overwinnen. Met een ontwerp<br />

van grondwet voor het onafhankelijke<br />

Vlaanderen krijgt men een idee<br />

hoe dat Vlaanderen er uit kan zien: geen verre droom maar<br />

een realiseerbare en wenselijke toekomst!<br />

Alles is communautair<br />

Werkelijk alles leidt in dit land tot communautaire<br />

problemen. Zo wou de <strong>Vlaams</strong>e<br />

regering een deel van de kosten voor de<br />

(dure) vaccinatie tegen baarmoederhalskanker<br />

bij 12-jarige meisjes betalen. Mag<br />

niet, zeggen de Franstaligen. Wat bij hen<br />

niet bestaat, mag ook in Vlaanderen niet<br />

bestaan.<br />

Een ander voorbeeld is de veldproef die<br />

het <strong>Vlaams</strong> Instituut voor Biotechnologie<br />

(VIB) met populieren wilde uitvoeren om<br />

bio-ethanol te produceren. De federale,<br />

Waalse PS-ministers Onkelinx en Magnette<br />

houden die veldproef tegen, zodat<br />

tien jaar baanbrekend onderzoek dreigt<br />

verloren te gaan.<br />

België biedt geen<br />

meerwaarde<br />

De Belgische constructie biedt Vlaanderen<br />

geen enkele meerwaarde. Volgens<br />

Leterme zijn we “op de grenzen van het<br />

federale overlegmodel gestuit”. Welnu,<br />

dan wordt het tijd dat CD&V, N-VA en<br />

VLD daar de conclusies uit trekken. Er<br />

is al genoeg aangemodderd en kostbare<br />

tijd verloren. Verder onderhandelen met<br />

de Walen over een staatshervorming die<br />

er toch niet komt, heeft geen zin. Het<br />

<strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> roept de andere partijen<br />

op om eindelijk hun verantwoordelijkheid<br />

te nemen, om samen de onafhankelijkheid<br />

van Vlaanderen voor te bereiden.<br />

Dat is de krachtlijn van de nieuwe campagne<br />

die het <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> voert. Gedaan<br />

met het geknoei. Vlaanderen moet<br />

en kan op eigen kracht de toekomst tegemoet.<br />

Operatie <strong>Vlaams</strong>e<br />

onafhankelijkheid<br />

Op 24 november 2007 organiseerde<br />

het <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> een evaluatiedag<br />

waar nagedacht en gedebatteerd over<br />

een onafhankelijke <strong>Vlaams</strong>e staat. De<br />

teksten die daar besproken werden,<br />

zijn door Kamerlid Gerolf Annemans<br />

gebundeld in een zeer lezenswaardig<br />

verslagboek. Er worden vier grote<br />

dossiers aangesneden: bevoegdheidsoverdrachten,<br />

fiscale autonomie, de<br />

<strong>Vlaams</strong>e Rand en Brussel.<br />

210 blz. • 10 euro<br />

Deze boeken zijn verkrijgbaar via www.uitgeverijegmont.be of 0472 60 35 52 (tijdens de kantooruren).


MARKANTE FIGUREN UIT HET WILLEBROEK VAN TOEN<br />

Het voormalige Kebbingstraatje in Blaasveld<br />

werd in 1948 herdoopt tot Kanunnik<br />

Arthur Boonstraat. Deze naam klinkt de<br />

buurtbewoners al meer dan een halve<br />

eeuw vertrouwd in de oren, maar waaraan<br />

dankt de man de eer? Wat deze priester<br />

en universiteitsprofessor bekendheid<br />

en aanzien tot ver over de grenzen<br />

van onze gemeente bezorgde, was<br />

zijn betrokkenheid bij en inzet<br />

voor het Davidsfonds.<br />

Deze vereniging, al meer dan 125<br />

jaar een vaste waarde in het cultuurlandschap<br />

van Vlaanderen,<br />

werd gesticht in Leuven. Ze dankt<br />

haar naam aan de universiteitsprofessor<br />

J.B. David (1801-1866), een<br />

voorvechter voor de erkenning van<br />

de <strong>Vlaams</strong>e taal en rechten. We<br />

schrijven 1875, een periode waarin<br />

het Frans als taal van het onderwijs,<br />

hof en bestuur het Nederlands<br />

overvleugelde en dreigde te<br />

degraderen tot een met uitsterven<br />

bedreigd dialect. Weerwerk was dus geboden!<br />

Dit kwam uit verschillende hoeken.<br />

Zo werd in de kringen rond de katholieke<br />

universiteit Leuven het Davidsfonds geboren.<br />

Ruim 20 jaar eerder, in 1851, ontstond<br />

in Gent het Willemsfonds. Het doel van de<br />

beide verenigingen was hetzelfde: de Ne-<br />

Tijdens de gemeenteraadszitting van<br />

27 mei toonde de <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong>fractie<br />

zich van zijn gulle kant en deelde<br />

cadeautjes uit.<br />

De overlopers van “<strong>Willebroek</strong> Anders”<br />

werden door Pinokkio in hoogst<br />

eigen persoon vergast op de beroemde<br />

“Pinokkio-neus”.<br />

Raadslid Spiessens bedankte evenwel<br />

voor de eer en weigerde de neus in ontvangst<br />

te nemen. Spijtig genoeg was<br />

raadslid Emmerechts iets te laat om<br />

derlandse taal en letterkunde ondersteunen<br />

en een nieuw elan bezorgen. Vermits het<br />

Davidsfonds uit de christelijke zuil groeide,<br />

trok het Willemsfonds weldra het meer<br />

vrijzinnige deel van de bevolking aan. In<br />

1945 werd vanuit socialistische inspiratie<br />

het Vermeylenfonds opgericht. De soms<br />

bitsige concurrentiestrijd uit het verleden<br />

wordt in onze ‘ontzuilde’ maatschappij<br />

gelukkig vervangen door samenwerking.<br />

Nederlandstalige schrijvers, culturele manifestaties,<br />

projecten… doodnormaal in<br />

2008, niet echter eind 19de, begin 20ste<br />

eeuw. Een hoog percentage analfabetisme,<br />

PINOKKIO IN HOOGSTEIGEN<br />

PERSOON OP DE GEMEENTERAAD<br />

in de vreugde te delen.<br />

Tijdens hun eerste zitting als<br />

N-VA vertegenwoordigers -<br />

en zoals men zou denken als<br />

<strong>Vlaams</strong> nationalisten - bewees<br />

de neus reeds zijn diensten<br />

want in koor stemden ze<br />

het <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong>voorstel<br />

om de portretten van het Belgisch<br />

koningspaar te verwijderen<br />

weg! Hun Belgische<br />

vaderlandsliefde werd dan<br />

ook prompt beloond door onze fractievoorzitter<br />

Kevin Eeraerts, die hen een<br />

Belgisch vlagje overhandigde.<br />

Verkozenen die een neus zetten naar<br />

de principes van de partij die hen asiel<br />

verleende, verdienen een signaal te<br />

krijgen dat de <strong>Willebroek</strong>se politiek<br />

geen circus is!<br />

De <strong>Willebroek</strong>se kiezer verdient beter!<br />

culturele armoede, geen Nederlandstalig<br />

middelbaar en hoger onderwijs, de arrogantie<br />

van het Frans als bestuurstaal en<br />

taal van de ‘elite’, dit moest allemaal bestreden<br />

en verbeterd worden wilde Vlaanderen<br />

als culturele entiteit blijven gestaan,<br />

wilde Vlaanderen niet opgeslorpt worden<br />

door het Franstalige deel van België.<br />

Dankzij de onverdroten en<br />

onbaatzuchtige inzet van ontelbare<br />

intellectuelen, dorpsonderwijzers,<br />

geestelijken en vrijzinnigen zijn<br />

we <strong>hier</strong>in geslaagd.<br />

Een van deze mensen was dus kanunnik<br />

Arthur Boon. Hij werd op<br />

7 april 1883 geboren als zoon van<br />

de Blaasveldse koster Jan Baptist<br />

Boon. Na een succesvolle collegetijd<br />

ging hij naar het seminarie<br />

en werd in 1905 tot priester gewijd.<br />

Taal boeide hem uitermate,<br />

in 1911 promoveerde hij tot doctor<br />

in de Germaanse filologie en 10<br />

jaar later werd hij in Leuven tot<br />

professor in de Nederlandse taal- en letterkunde<br />

benoemd. Hij was een uitermate<br />

geliefd docent en gebruikte zijn leerstoel<br />

op de <strong>Vlaams</strong>e gedachte te promoten. Zijn<br />

gedrevenheid bracht hem in contact met<br />

het Davidsfonds. Zijn deskundige inzet<br />

bracht de in met problemen kampende<br />

vereniging tot een nieuwe bloei. In 1925<br />

werd hij tot algemeen voorzitter benoemd.<br />

Ook de opkomende radio hanteerde hij om<br />

het culturele ontwaken van jan met de pet<br />

te bevorderen: in 1927 stichtte hij de Katholieke<br />

<strong>Vlaams</strong>e Radio-Omroep en vanaf<br />

1930 werkte hij mee aan de ontwikkeling<br />

van het Belgisch Instituut voor Radio-Omroep<br />

(N.I.R.), de voorloper van de huidige<br />

VRT.<br />

Zelf hanteerde hij vlot de pen als schrijver<br />

van ‘Taal en Onderwijs’ en heel wat andere<br />

al dan niet wetenschappelijke teksten.<br />

Arthur Boon overleed op 55-jarige leeftijd<br />

in Jette. Hij ligt begraven op het kerkhof<br />

van zijn geboortedorp Blaasveld.<br />

GOULASHAVOND<br />

OP 22 NOVEMBER 2008<br />

VANAF 18U30<br />

IN CHALET DE SCHOBBEJAK,<br />

ACACIALEI 37 TE WILLEBROEK<br />

Voor slechts € 9,50 krijgt u een<br />

heerlijke goulashschotel met frietjes<br />

of brood.<br />

Als alternatieve schotel zijn er<br />

koninginnehapjes.<br />

Kinderen tot 12 jaar eten aan halve<br />

prijs


Onze fractie bracht dit punt al op de<br />

agenda van de gemeenteraad van 09 mei<br />

2007 en vroeg toen hoe en wanneer de<br />

betrokken burgers zouden geïnformeerd<br />

worden over de eventuele impact, hoeveel<br />

onteigeningen er al waren gebeurd,<br />

hoeveel er nog zouden volgen en ook<br />

hoe de planning voor 2010-2050 eruit<br />

zag. We vernamen dat Waterwegen en<br />

Zeekanaal besloten had een werkgroep<br />

op te richten om de gevolgen en te<br />

nemen maatregelen te bespreken. Het<br />

antwoord van het bestuur op onze vragen<br />

bestond grotendeels uit - en wij citeren :<br />

“gegevens zijn ons niet bekend of nog niet<br />

medegedeeld”.<br />

Op herhaalde vraag van onze fractie is<br />

er de laatste jaren een inhaalbeweging<br />

gemaakt voor het herwaarderen van de<br />

buurtspeeltuintjes.<br />

We hebben het <strong>hier</strong> uiteraard niet over<br />

de speeltuinen die ondersteuning krijgen<br />

van vrijwillige wijkbesturen zoals<br />

o.a. De Schobbejak, waar trouwens het<br />

gemeentebestuur de reeds lang beloofde<br />

investeringen nog altijd moet realiseren.<br />

De meeste gezinnen zijn echter aangewezen<br />

op speeltuintjes gelegen in hun<br />

eigen wijk.<br />

In tal van gemeenten wordt er door verenigingen,<br />

dikwijls in samenwerking<br />

met het verenigingsleven, een initiatief<br />

genomen om op die speelpleintjes tijdens<br />

de zomerperiode drank te voorzien<br />

Uit de gemeenteraad<br />

OVERSTROMINGSGEBIED “TIEN<br />

VIERENDELEN” IN HEINDONK<br />

In mei 2008 stelde Waterwegen en Zeekanaal<br />

eindelijk het inrichtingsplan voor<br />

en maakte ook kenbaar dat men in 2010<br />

zou starten met de bouw van de dijken. Dit<br />

plan was echter nog steeds niet definitief<br />

en zou, afhankelijk van het milieueffectenrapport<br />

en het openbaar onderzoek, nog<br />

aangepast kunnen worden.<br />

Naar aanleiding van deze bekendmaking<br />

zette onze fractie dit punt opnieuw op de<br />

WILLEBROEKSE SPEELTUINTJES<br />

voor de bezoekers. De opbrengst spijst<br />

uiteraard de verenigingskas.<br />

Wij vroegen het gemeentebestuur om<br />

ook bij ons een dergelijke samenwerking<br />

met het verenigingsleven te overwegen.<br />

Tijdens de zomerperiode zouden<br />

een aantal speeltuintjes dan voorzien<br />

kunnen worden van enkele tafels, stoelen<br />

en gekoelde dranken. Dit zou niet<br />

alleen door de kinderen op prijs worden<br />

gesteld maar vast ook door hun eventuele<br />

begeleiders, meestal de ouders of<br />

grootouders.<br />

Het antwoord van Schepen Bevers <strong>hier</strong>op<br />

was bedroevend en betekende zoveel<br />

als “we drinken nog een glas en alles<br />

blijft zoals het was !”<br />

agenda van de gemeenteraad van 24 juni<br />

2008.<br />

Op onze vraag waarom het voorstel van<br />

de betrokken bewoners om “Broek De<br />

Naeyer” als overstromingsgebied te gebruiken<br />

niet werd aanvaard, blijkt dat uit<br />

een uitgebreid alternatievenonderzoek de<br />

inrichting van dit gebied slechts evenveel<br />

veiligheidsbaten genereert als de inrichting<br />

van het gebied te Heindonk dat een<br />

kleinere oppervlakte inneemt. Ook is er<br />

aan de inrichting van Broek De Naeyer<br />

een substantiële meerkost verbonden daar<br />

het vloedvolume op de Rupel aanzienlijk<br />

groter is dan op de Dijle. Bijgevolg zou<br />

men meer dijken moeten bouwen.<br />

Bovendien heeft de werkgroep resultaten<br />

opgeleverd die gunstig zijn voor de gebruikers.<br />

Het overstromingsgebied te Heindonk<br />

krijgt immers een relatief hoge overloopdijk<br />

waardoor het zich pas in laatste instantie,<br />

na inwerkingtreding van het bestaand<br />

overstromingsgebied Bovenzanden en de<br />

nieuwe overstromingsgebieden te Mechelen<br />

aan de overkant van de Dijle, zal beginnen<br />

te vullen. Op deze manier wordt de<br />

landbouw zoveel mogelijk ontzien.<br />

De twee landbouwers die hoofdzakelijk<br />

van dit gebied gebruik maken zullen voor<br />

eventuele schade die het gevolg zou zijn<br />

van de aanleg van het overstromingsgebied<br />

vergoed worden. In het gebied bevinden<br />

zich ook twee woningen waarvan<br />

één reeds in der minne door Waterwegen<br />

en Zeekanaal werd aangekocht. De andere<br />

woning zal onteigend worden.<br />

Geen wonder dat landbouwers uitwijken<br />

naar landen waar ze in alle rust en vrede<br />

hun stiel kunnen uitoefenen. Hier ten lande<br />

weten ze nooit wat er boven hun hoofd<br />

hangt.<br />

Bernadette Nys<br />

Gemeenteraadslid


De mobiliteitsproblemen op de E313-<br />

-E34 gaan van kwaad naar erger. Ze<br />

wegen op het hele achterland van de<br />

provincie Antwerpen, meer bepaald<br />

de Antwerpse Kempen. Het aantal<br />

ongevallen op de E313 is de laatste<br />

drie jaar met bijna 50% toegenomen,<br />

met alle menselijke, economische en<br />

ecologische drama’s tot gevolg.<br />

Reeds jaren beloven de bevoegde ministers<br />

dat er structurele werken zullen worden<br />

uitgevoerd, maar buiten een aantal korte-<br />

en middellangetermijnoplossingen, zoals<br />

het uitlengen van de invoegstroken van de<br />

opritten, het uitrusten van de kruispunten<br />

Een in heel Europa uitgevoerde opiniepeiling<br />

toonde deze zomer nog maar<br />

eens wat de Europeanen denken van<br />

de plannen om Turkije de Europese Unie<br />

binnen te loodsen. Ze werd uitgevoerd<br />

in zeven landen die samen twee derde<br />

van de Europese Unie vertegenwoordigen.<br />

En wat blijkt? Een grote meerderheid van<br />

de bevolking vindt dat Turkije niet thuishoort<br />

in de Europese Unie. Het verzet<br />

groeit zelfs nog. Zo is 51% van de Span-<br />

Het afgelopen jaar hield onze vakbondscel<br />

grote kuis in de fondsen voor bestaanszekerheid<br />

in de privésector, beheerd door<br />

de drie grote vakbonden. Ondertussen<br />

werd - dankzij het <strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> - de<br />

wet aangepast en kan de vakbond jaarlijks<br />

10 miljoen euro minder stelen.<br />

De plaag van het oprichten van bijkomende<br />

‘fondsen’ voor de vakbond is nu<br />

echter blijkbaar overgewaaid naar onderdelen<br />

van de <strong>Vlaams</strong>e overheid. Eén<br />

ervan is de <strong>Vlaams</strong>e maatschappij voor<br />

watervoorziening (VMW), die zowat<br />

1.500 personeelsleden telt.<br />

Sinds 1994 hebben de vakbonden van<br />

ABVV (ACOD) en ACV voor de zogenaamde<br />

“vorming” van syndicalisten<br />

van de VMW, 1,7 miljoen euro ontvangen<br />

van hun werkgever, de <strong>Vlaams</strong>e<br />

Nieuws uit de Parlementen<br />

Wanneer komt E313-E34 aan bod ?<br />

van de uitritten met verkeerslichten, moet<br />

de <strong>Vlaams</strong>e regering ook in een goed structureel<br />

onderhoud van de wegen voorzien.<br />

Het huidige jaarlijkse onderhoudsbudget<br />

voor de E313-E34 is totaal ontoereikend.<br />

Ook moet de <strong>Vlaams</strong>e regering op zoek<br />

naar fundamentele oplossingen. Het<br />

<strong>Vlaams</strong> <strong>Belang</strong> heeft in de commissie<br />

Openbare Werken (in het <strong>Vlaams</strong> Parlement)<br />

reeds herhaaldelijk enkele suggesties<br />

gedaan. Zo denken wij aan het zo veel<br />

mogelijk verplaatsen van het vervoer van<br />

containers van de E313 naar het Albertkanaal,<br />

aan het aanbieden van een betaalbaar<br />

en realistisch alternatief - ondermeer door<br />

middel van een goede treinverbinding -<br />

aan de pendelaars die nu met hun wagen<br />

naar hun werk rijden. Aan de mogelijkheden<br />

van de IJzeren Rijn gekoppeld aan de<br />

industriële spoorlijn 207 enzovoort.<br />

Zo lang er binnen de<br />

<strong>Vlaams</strong>e regering geen<br />

duidelijkheid is over de<br />

globale visie en een daaraan<br />

gekoppeld stappenplan,<br />

dat een antwoord<br />

moet bieden op het mobiliteitsprobleem,<br />

zal de<br />

filefrequentie richting Antwerpen<br />

enkel maar toenemen.<br />

Pieter Huybrechts<br />

<strong>Vlaams</strong> volksvertegenwoordiger<br />

www.pieterhuybrechts.info<br />

De Europeanen zeggen neen tegen Turkije !<br />

jaarden vandaag tegen toetreding, 29%<br />

meer dan vier jaar geleden. Een zelfde evolutie<br />

is op te merken in de andere landen:<br />

Groot-Brittanië (+15%); Italië (+23%);<br />

Duitsland (+13%).<br />

Iedereen weet dat een grote sociale, demografische<br />

en budgettaire crisis zal uitbreken<br />

als de communautaire instellingen<br />

weigeren rekening te houden met de bezwaren<br />

tegen de Turkse toetreding., maar<br />

Brussel gaat verder op de ingeslagen weg.<br />

De democratische meerderheid mag haar<br />

zeg niet doen. Die meerderheid is volgens<br />

onze eigen bewindsvoerders Dehaene, De<br />

Vakbondsvorming op uw kosten<br />

overheid. <strong>Belang</strong>rijke, niet politieke - en<br />

dus niet erkende - vakbonden kunnen<br />

geen aanspraak maken op deze fondsen.<br />

Bovendien betaalt de <strong>Vlaams</strong>e overheid<br />

het ACV en het ABVV al om voor<br />

haar leden ‘vorming’ te organiseren,<br />

want ABVV en ACV hebben al zwaar<br />

gesubsidieerde vormingsdiensten. Deze<br />

ontvangen jaarlijks meer dan 2 miljoen<br />

euro! Bijkomende subsidiëring is dus<br />

absoluut ongepast.<br />

De “extra” centen gebruiken de vakbonden<br />

niet voor vorming, maar<br />

voor gewone vergaderingen van<br />

het vakbondsbestuur. Ook de ledenvergaderingen,<br />

hun ledenblad,<br />

gratis gadgets en uitstapjes naar<br />

Mini-Europa, Technopolis en<br />

het Atomium vallen onder<br />

“vorming”. Betaald uit de<br />

vormingskas, maar eerder<br />

misvormend dan<br />

Gucht, Michel en consorten<br />

immers “te dom” om<br />

zich over dergelijke levensbelangrijkevraagstukken<br />

uit te spreken.<br />

Daarom wil het <strong>Vlaams</strong><br />

<strong>Belang</strong> van de volgende<br />

Europese verkiezingen een<br />

plebisciet over Turkije maken.<br />

Het is de laatste kans.<br />

Koen Dillen<br />

Europees parlementslid<br />

vormend, waren de avonden over de<br />

vakbondsinitiatieven pro-België, en<br />

trefdagen met als boodschap ‘wees democraat,<br />

kies voor een niet-rechtse politieke<br />

partij’. De weinige échte vormingsactiviteiten<br />

konden nauwelijks op enige<br />

belangstelling rekenen. Een opleiding<br />

powerpoint lokte bv. amper 9 mensen...<br />

Als u weet dat het fonds van de VMW<br />

maar één van de vele fondsen is die zich<br />

laven aan geld van de <strong>Vlaams</strong>e overheid,<br />

weet u samen met ons dat dit dossier<br />

nog maar het topje van de ijsberg is.<br />

In hoeveel agentschappen bestaan<br />

gelijkaardige regelingen? En welk<br />

bedrag is daarmee gemoeid?<br />

We gaan erachter aan en zullen<br />

ook <strong>hier</strong> recht laten geschieden!<br />

Marie-Rose Morel<br />

Coördinator vakbondscel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!