Informatie Dienst Regelingen - NMV

nmv.nu

Informatie Dienst Regelingen - NMV

Perceelsregistratie

Dienst Regelingen

Arie van der Greft

Presentatie NMV, 25 november 2010


Agenda

1. Korte introductie DR

2. Perceelsregister:

• aanleiding nieuw perceelsregister

• nieuw perceelsregister 2009-2010

• stand van zaken

• veldinspecties

3. Communicatie:

• Het Loket-loket (mijn dossier)

• Pers

NMV

• Kamer


Dienst Regelingen

• De uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en

Innovatie (EL&I)

• Nationale en Europese regelingen gericht op het duurzaam gebruik en beheer van

het landelijk gebied, dierenwelzijn en voedselproductie

• Erkend Europees betaalorgaan voor Europese fondsen. We:

- controleren of aanvragen overeenstemmen met Europese regelgeving

- betalen (totaal BTR in 2009: € 685 mln)

- verantwoorden de betalingen aan Brussel

• De bekendste regelingen die we uitvoeren:

- Bedrijfstoeslagregeling (BTR)

- Subsidieregeling (Agrarisch) Natuur en Landschap (SNL)

- Handhaving Mestbeleid (Nitraatrichtlijn)


Aanleiding nieuw perceelsregister

1. Audits Europese Commissie (2007 en 2009): Belangrijkste bevindingen:

a.Perceelsregister NL is onvoldoende actueel, gedetailleerd en nauwkeurig

b. Wijzigingen uit het veld (waaronder fysieke controles) worden niet verwerkt in

referentielaag

c. Uitwisseling van controleresultaten tussen BTR en SNL onvoldoende

2. Vanuit de sector (Loket, VLB, LTO) opmerkingen over niet actueel zijn referentie

percelen en niet verwerken fysieke controle resultaten.

3. Verbeteringen techniek

a. Betere kwaliteit luchtfoto’s

b. Inzoom mogelijkheden via internet


Hoe zit dat met EU-boetes?

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1470&format=

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/961&format=

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/284&format=

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1375&format=

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Uitleg: 2 lagen

1. Perceelsregister: een laag met topografische percelen

Exclusief niet subsidiabele stukken zoals:

sloten

erven

Bomen

paardenbakken…

2. de gewaspercelenlaag: de percelen die u opgeeft

U geeft zelf gewaspercelen op

De gewaspercelen moeten passen binnen de grenzen

van het topografisch perceel


Terugblik

Vanaf 1996 een perceelregistratiesysteem

topografische percelen

= stuk grond begrensd door harde grenzen

oppervlakte veelal groter dan de te benutten

oppervlakte

perceelsgrens lag veelal midden in de sloot

bijv.bebouwingen maakten deel uit van het

perceel


Nieuw perceelsregister

Perceelsregister DR bestaat uit:

- Topografische referentiepercelen: ca. 500.000 nu in beheer

- Gewaspercelen: ca 800.000 via jaarlijkse GDI

- U geeft zelf gewaspercelen op. De gewas

- percelen moeten passen binnen de grenzen van het

- topografisch perceel.

Een gewasperceel is een aaneengesloten stuk

grond in gebruik bij 1 gebruiker en met

1 gewas


Nieuw perceelsregister 2009-2010

2009:

Herkartering van alle referentiepercelen op de luchtfoto 2008. Verbetering van:

1. Nauwkeurigheid: ligging van de grenzen t.o.v. de werkelijkheid

2. Actualiteit: overeenkomst met actuele situatie in het veld

3. Detailniveau:

tuinen

uitsluiting van niet beteelbare oppervlakten (sloten, paardebakken, erven,


– oud nieuw


Nieuw perceelsregister 2009-2010


Nieuw perceelsregister (2009-2010)

2010:

• Verwerking van 260.000 signalen (‘stippen’) via Mijn Dossier (Online Percelen) en

en GDI10

‘Correctie’ onvolkomenheden digitalisatieproces

‘Wijziging’ wijziging in het veld sinds creëren nieuw referentieperceel

• Onderhevig geweest aan politieke dynamiek door belangenorganisaties, media en

kabinetscrisis:

- slotenmarge

- e-BOP

- veldinspecties


Communicatie (stip)


Communicatie (slotenmarge)

Slotenmarge geldt niet voor gebruiksruimte mest, steun voor zaaizaad van

vezelvlas en steun voor zetmeelaardappelen

LANDSCHAPSELEMENT

SLOTEN GELEGEN NAAST EEN

LANDSCHAPSELEMENT TELLEN

NIET MEE VOOR DE SLOTENMARGE

SLOTEN GELEGEN BINNEN DE

GRENZEN VAN EEN PERCEEL MET

DE FUNCTIE LANDBOUW TELLEN

MEE VOOR DE SLOTENMARGE

VOORZOVER DE SLOTEN NIET

BREDER ZIJN DAN 2 METER

SLOTEN MET EEN MAX.

BREEDTE VAN 4 METER

GELEGEN TUSSEN TWEE

PERCELEN DIE DE

FUNCTIE LANDBOUW

HEBBEN TELLEN MEE

VOOR DE SLOTENMARGE

GROND MET FUNCTIE


LANDBOUW

SLOTEN GELEGEN NAAST GROND

MET EEN FUNCTIE LANDBOUW

TELLEN NIET MEE VOOR DE

SLOTENMARGE


Communicatie

Mogelijkheden:

- Naar beneden bijstellen oppervlakte

- Raadplegen referentielaag

- Raadplegen opgaven 2010


Communicatie (e-BOP)

• Bepaal de oppervlakte op basis van de intekening op de luchtfoto. Dit is de maximale

oppervlakte van uw gewasperceel

• Bijstellen?

• Beteelde oppervlakte buiten de topografische grenzen?

• Bel het Loket (0800-22 333 22)

• De grenzen van uw percelen worden opnieuw bekeken. Daarna neemt zijn DR contact met u op.

Mogelijke afspraken:

1. perceelsgrenzen worden aangepast

2. perceelsgrenzen worden niet aangepast en DR en u zijn het eens

3. perceelsgrenzen worden niet aangepast en u wordt het niet eens met DR: verzoek tot

veldinspectie ter plaatse van de nVWA


Communicatie (veldinspectie op verzoek)

Als er gemeten worden, neemt Dienst Regelingen deze dan altijd over?

• geregistreerde situatie op luchtfotogrenzen is uitgangspunt

• als afwijking meting binnen meetnauwkeurigheid: bevestiging van de registratie (geen

aanpassing)

• voorbeeld: DR stelt bij referentieperceel 10.00 ha vast. Bij veldmeting blijkt dat alle grenzen goed

liggen maar er is een kleine afwijking vanwege meetnauwkeurigheid. Gemeten oppervlakte:

10.05 ha of 9.95 ha.

• Afwijking bij meting meer dan meetnauwkeurigheid: integrale herbeoordeling van het referentie

perceel op basis van de luchtfoto. Resultaat: nieuw geregistreerd referentieperceel incl. de

meetnauwkeurigheid komt overeen met de veldmeting.

• Resultaat:

• géén fluctuerende oppervlakten door de jaren heen maar een stabiele oppervlakte

• géén uitbetaling op oppervlakte groter dan de referentie-oppervlakte


Nieuw perceelsregister

Rendement investering?

Audit november 2010

Bekendheid

Actueler

Onderhoud in eigen beheer

Luchtfoto

More magazines by this user
Similar magazines