april-juni - Gemeente Pittem

pittem.be

april-juni - Gemeente Pittem

Het Gemeentelijk

Infoblad

Pittem-egem - 12 de jaargang - Nr. 2 APRIL ➦ JUNI 2013

Pag. 8 2

Pag. 13 1

2 Iedereen Flandrien

1 Egem anno 1913

3 Met Belgerinkel naar de Winkel 2013

Pag. 15 3


Inhoud Voorwoord

Voorwoord p. 2

Gemeenteraad p. 3

Mededelingen aan de bevolking p. 5-9

Bevolking p. 10-11

Terugblik p. 11-12

Cultuur p. 12

Heden en verleden p. 13-14

Milieu p. 15-17

Huisvesting p. 17-18

Politie p. 18

Veiligheid p. 19

Jeugd p. 19-22

Bibliotheek p. 23-24

Sport p. 25-27

OCMW p. 28-29

Agenda p. 30-31

Meldingskaart p. 31

Gemeentelijke info p. 32

Het gemeentelijk infoblad Pittem -

Egem verschijnt driemaandelijks

en wordt gratis aangeboden aan de

bevolking van Pittem en Egem.

Redactieadres:

Dienst Informatie,

Gemeentehuis, Markt 1,

8740 Pittem

T 051/46.03.51

F 051/46.03.70

E sabine.deruyck@pittem.be

Binnenbrengen teksten:

Gelieve de teksten voor het

Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem

juli-augustus-september 2013 vóór

15 mei 2013 binnen te brengen bij de

dienst informatie,

Sabine Deruyck, Markt 1, 8740 Pittem.

Beste Pittemnaar,

Het nieuwe jaar 2013 is alweer voor een vierde deel voorbij.

Na de koude winterperiode wordt de lente een aangename

bezoeker. De natuur komt terug tot leven, vogels kwetteren,

planten en bloemen trekken stilaan hun lentejasjes aan en de

dagen worden zichtbaar langer.

Straks krijgen we hogere temperaturen te noteren en kunnen we

ons stilaan gaan focussen op de zomer. Misschien maken we nu al

vakantieplannen en verlegt onze leeshonger zich naar de talrijke

vakantiebrochures. De één al kleurrijker dan de andere! Ze doen

ons watertanden naar mooie stranden of bosrijke omgevingen

waar we tot rust kunnen komen.

Maar zover zijn we nog niet. De nieuw samengestelde

gemeenteraad heeft zijn plaats ingenomen in de raadzaal. Een

nieuwe bestuursperiode kondigt zich aan. Stilaan worden de

beleidsplannen tot uitvoering gebracht.

Als gemeente staan we voor grote uitdagingen. Enerzijds staan

projecten als de nieuwe jeugdlokalen annex polyvalente zaal,

de wegeniswerken zowel in Pittem (Egem- en Meulebekestraat

en landelijke wegen) als in Egem (Paardestraat en zijwegen)

ter uitvoering, anderzijds moeten onze financiën goed beheerd

worden om dit alles tot een goed einde te brengen.

We scoren niet slecht op dit gebied maar waakzaamheid is

geboden. Het wordt meer met minder.

Meer moeten realiseren met beperkte financiële middelen.

De wereldwijde crisis manifesteert zich ook in onze contreien en

heeft sowieso een weerslag op steden en gemeenten.

Doemdenken is echter uit den boze. Met de nieuwe

bestuursploeg wordt gewerkt aan de toekomst van

onze gemeente. Een toekomst die er al bij al niet

zo slecht voor staat. Laat daar geen twijfel over

bestaan.

Zoals steeds steekt in de infokrant heel wat

informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Aan jullie om die te gaan ontdekken.

Veel leesplezier!

Jullie burgemeester

Ivan


FInancIën

vaststellen dotatie Politiezone

Regio Tielt dienstjaar

2013

De dotatie van de gemeente

Pittem aan de Politiezone

Regio Tielt voor het dienstjaar

2013 werd door de raad vastgesteld

op maximum 416.394

euro.

FInancIën

vaststellen diverse belastingen

dienstjaar 2013

De raad stelde de volgende

belastingen vast voor het

dienstjaar 2013:

• indirecte belasting op het

ontbreken van parkeerplaatsen;

• belasting op tweede verblijven:

500 euro per jaar;

• belasting op het gebruik van

het openbaar domein naar

aanleiding van bouwwerken;

• belasting op de opvang van

verloren, loslopende en

verwaarloosde dieren;

• belasting op de afgifte van

administratieve stukken;

• belasting op opgravingen op

gemeentelijke begraafplaatsen:

500 euro per geval;

• belasting op het weghalen

en verwijderen van afvalstoffen,

gestort of achtergelaten

op niet-reglementaire

plaatsen of tijdstippen of in

niet-reglementaire recipiënten;

• reglement inzake brandpreventie:

20 euro per dossier;

• heffen van een retributie

gemeenteraad

Gemeenteraad van 17 december 2012

voor het samenstellen van

dossiers milieuvergunningen;

• heffen van een retributie op

kermiskramen.

RuImTElIjkE ORdEnIng

herziening Provinciaal

Ruimtelijk Structuurplan –

advies

De raad verleende gunstig

advies aan de herziening van

het Provinciaal Ruimtelijk

Structuurplan. De voornaamste

wijzigingen betreffen:

• kwantitatieve doelstellingen

i.v.m. verdeling aantal woongelegenheden;

hierbij zal de

Provincie zelf een woonprogrammatie

voorstellen i.p.v.

te oordelen op basis van een

woonbehoeftestudie;

• nederzettingsstructuur:

hoofdgemeente Pittem

wordt gekwalificeerd als

hoofddorp maar behoudt in

hoofdzaak hetzelfde statuut

terwijl deelgemeente Egem

voor het eerst geselecteerd

wordt als woonkern, namelijk

overige woonkern in het

buitengebied;

• planologische ruil:

woon(uitbreidings)gebied

kan mogelijks verplaatst

worden tussen kernen;

• aansnijden agrarisch gebied

voor wonen is mogelijk

indien er geen woonuitbreidingsgebied

meer voorhanden

is of de aansnijding

ervan ruimtelijk minder goed

te verantwoorden is;

• agrarisch gebied: opmaak

visie glastuinbouw; dergelijke

visie is reeds uitgewerkt

voor de regio Roeselare-

Tielt;

• bedrijvigheid: er worden

enkele principes vooropgesteld

i.v.m. een zuinig en

kwalitatief ruimtegebruik;

dit is reeds toegepast voor

het nieuw lokaal bedrijventerrein.

mObIlITEIT

wijzigen aanvullend reglement

op de politie van

het wegverkeer betreffende

de koolskampstraat,

Tiengebodenstraat, Fonteinestraat

en Waterstraat

(goedgekeurd 29 maart

1974).

Om de huidige verkeerssituatie

en verkeersveiligheid

in de Tiengebodenstraat te

bevorderen is het wenselijk

het art. 2 van bovengenoemde

gemeenteraadsbeslissing aan

te vullen met het volgende: in

de Tiengebodenstraat is het

verboden te parkeren over een

lengte van ongeveer 4 meter

tussen de woning nr. 27 en de

oprit-garage van deze woning.

Deze maatregel zal aangeduid

worden door middel van gele

onderbroken strepen.

De raad verleende goedkeuring

aan de wijziging van het

aanvullend reglement op de

politie van het wegverkeer betreffende

de Koolskampstraat,

Tiengebodenstraat, Fonteinestraat

en Waterstraat.

mIlIEu

ondertekening samenwerkingsovereenkomst

milieu 2008-2013 voor het

contractjaar 2013 op het

basisniveau

Voor het contractjaar 2013

van de milieuconvenant 2008-

2013 werd door de gemeenteraad

goedkeuring verleend

voor de intekening op het

basisniveau.

De samenwerkingsovereenkomst

‘gemeenten’ telt tien

thema’s (instrumentarium,

afval, milieuverantwoord

productgebruik, water, hinder,

energie, mobiliteit, natuur,

bodem en duurzame ontwikkeling).

Elk thema heeft een verplicht

basisniveau, een facultatief

onderscheidingsniveau en een

facultatief projectniveau. De

basis bestaat nu uit een twintigtal

opgelegde verplichtingen,

verspreid over alle thema’s.

Wanneer Pittem intekent op

het basisniveau én alle

verplichtingen van de overeenkomst

naleeft, heeft ze een

gegarandeerde inkomst van

20.000 euro. Gemeenten die

intekenen op het onderscheidingsniveau,

moeten naast de

verplichtingen uit de basis,

een duurzaamheidsambtenaar

aanstellen en 35 punten

behalen. Punten zijn te behalen

door acties uit te voeren die

binnen elk thema zijn

opgesomd.

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 3


OcmW

meerjarenplan 2013-2015

en kennisname investeringsbudget

2013.

De gemeenteraad verleende

goedkeuring aan het meerjarenplan

2013-2015 van

het Openbaar Centrum voor

Maatschappelijk Welzijn, waarbij

volgende gemeentelijke

bijdragen werden vastgesteld:

dienstjaar 2013: 909.204 euro

dienstjaar 2014: 906.639 euro

dienstjaar 2015: 918.472 euro

De raad nam ook kennis van

het exploitatie- en investeringsbudget

2013 van het

Openbaar Centrum voor

algEmEEn bElEId

goedkeuring huishoudelijk

reglement gemeenteraad

Nu de nieuwe gemeenteraad

is geïnstalleerd, dient de raad

conform artikel 40

van het gemeentedecreet een

huishoudelijk reglement vast te

stellen. Het reglement

regelt het volgende:

• bijeenroeping gemeenteraad;

• openbare of gesloten vergadering;

• informatie voor raadsleden

en publiek;

• quorum;

• wijze van vergaderen;

• wijze van stemmen;

• notulen;

• fracties;

• raadscommissies;

• vergoedingen raadsleden;

• verzoekschrift aan de organen

van de gemeente.

De gemeenteraad verleende

goedkeuring aan het huishoudelijk

reglement van de

gemeenteraad.

PaTRImOnIum

voorlopige aanvaarding

van de gewijzigde rooilijn-

en het onteigeningsplan

boterstraat

In de gemeenteraad van 29

oktober 2012 werd de rooilijn-

Gemeenteraad van 28 januari 2013

Maatschappelijk Welzijn met

een totale gemeentelijke tussenkomst

van 879.828 euro.

FInancIën

vaststellen gemeentebudget

2013 – financiële beleidsnota

en het financieel

meerjarenplan

Het budget 2013, bestaande

uit de financiële nota en

bijlage, de beleidsnota 2013

en het financieel meerjarenplan

2013-2017, werd door de

gemeenteraad goedgekeurd.

PaTRImOnIum

definitieve aanvaarding

Gemeenteraad van 25 februari 2013

en het onteigeningsplan

van de Boterstraat voorlopig

aanvaard. Tijdens het openbaar

onderzoek werd één bezwaar

ingediend door Agentschap

Wegen en Verkeer inzake het

bestaande rooilijnplan van de

gewestweg N50 met de aansluiting

van de Boterstraat.

Door Studiebureau Demey

werd een gewijzigd rooilijn- en

onteigeningsplan opgemaakt,

rekening houdend met het

bestaande rooilijnplan van de

N50.

Hierdoor wijzigt de voorziene

te onteigenen oppervlakte, nl.

1.342 m² i.p.v. 1.367

m². De gemeenteraad verleende

goedkeuring aan de

wijziging van de rooilijn en het

onteigeningsplan Boterstraat.

bRandWEER

openverklaring betrekking

adjudant

Gezien de heer Johan Coysman

- wegens het bereiken

van de leeftijd van 60 jaar -

de gemeentelijke vrijwillige

brandweer heeft verlaten met

ingang van 1 maart 2013,

diende met het oog op de

verdere goede werking van

deze dienst overgegaan te

worden tot het aanstellen van

rooilijn- en onteigeningsplan.

De rooilijn – en het onteigeningsplan

van de Egemstraat

voor de heraanleg van fietspaden

werd definitief aanvaard

door de gemeenteraad.

RuImTElIjkE ORdEnIng

definitieve aanvaarding

ruimtelijk uitvoeringsplan

binnengebied meulebekestraat-Stationsstraat.

Het voorgelegde ontwerp

bestaande uit:

• toelichtingsnota;

• plan bestaande en juridische

toestand;

een nieuwe adjudant. Door de

gemeenteraad werd de functie

van adjudant openverklaard bij

de gemeentelijke brandweerdienst.

openverklaring van een

betrekking van korporaal

De gemeenteraad verleende

goedkeuring om de functie van

korporaal open te verklaren

en deze is bij bevordering te

begeven overeenkomstig de

bevorderingsvereisten vermeld

in artikel 19 van het grondreglement

van de gemeentelijke

vrijwillige brandweerdienst.

eervol ontslag van een

adjudant

De gemeenteraad verleende

• grafisch plan;

• stedenbouwkundige voorschriften;

wordt definitief aanvaard door

de gemeenteraad.

bRandWEER

openverklaring van een

betrekking van sergeant.

Een functie van sergeant werd

door de gemeenteraad openverklaard

en is bij bevordering

te begeven overeenkomstig de

bevorderingsvereisten van het

reglement voor de organisatie

van de gemeentelijke vrijwillige

brandweerdienst.

eervol ontslag aan de heer

Johan Coysman, geboren in

Tielt op 17 februari 1953, als

adjudant bij de gemeentelijke

vrijwillige brandweerdienst,

met ingang van 1 maart 2013.

De eretitel van zijn graad

wordt hem verleend.

benoeming van een

sergeant

De heer Franky Corneille, geboren

te Tielt op 13 juli 1966

en wonende in 8740 Pittem,

bekomt de volstrekte meerderheid

van het aantal geldig

uitgebrachte stemmen en

wordt bevorderd tot sergeant

bij de gemeentelijke vrijwillige

brandweerdienst met ingang

van 1 maart 2013.


De gemeenteraadsleden

(rechtstaand van links naar

rechts)

Middenste rij : Stijn Vandenhende,

Sara Defreyne, Mieke

Serry, Linda Deman-Vanmaele,

Charlotte Van Hauwaert, Kaat

De Waele, Koen Berton

Bovenste rij: Geert Mahieu

(gemeentesecretaris), Robin

Vandenberghe, Bart Verhelle,

Thomas Cloet, Godfried Bovijn

Leden College van Burgemeester

en Schepenen

(zittend van links naar rechts)

Peter Gelaude (vijfde schepen),

Greet Dewitte (tweede schepen),

Ivan Delaere (burgemeester),

Paul Lambrecht (eerste

schepen), Annick Debonné

(derde schepen), Chris Marreel

(vierde schepen)

Burgemeester

mededelingen aan de bevolking

nieuw bestuur

Op woensdag 2 januari 2013 werd de gemeenteraad voor de legislatuur 2013-2018 geïnstalleerd. De

zetels zijn als volgt: de fractie CD&V telt 12 leden, Groep 2012 telt 4 leden en Vlaams Belang telt 1 lid.

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen (4 verkozen schepenen

en de OCMW-voorzitter) wordt voorgezeten door de burgemeester

en bijgewoond door de gemeentesecretaris die verantwoordelijk

is voor de notulering van de genomen beslissingen.

ivan Delaere (CD&V)

sint-remigiusstraat 6, 8740 Pittem – tel. 051/46.70.65

burgemeester@pittem.be

Bevoegdheden:

Algemeen beleid

Bevolking en burgerlijke stand

Veiligheid

Personeel

ICT

Informatie en communicatie

Financiën

Ruimtelijke Ordening

Kerkfabrieken

sChePenen

1ste schepen Paul Lambrecht (CD&V)

Brugsesteenweg 175, 8740 Pittem – gsm 0473/55.25.02

paul_lambrecht@hotmail.com

Bevoegdheden:

Cultuur

Bibliotheek

Erfgoed

Toerisme

Milieu en natuur

Plattelandsbeleid

2de schepen greet Dewitte (CD&V)

Jozef Cardijnstraat 15, 8740 Pittem – tel.051/46.51.83

greet_dewitte@telenet.be

Bevoegdheden:

Verkeer en mobiliteit

Middenstand, lokale economie en tewerkstelling

Feestelijkheden

Ontvangsten

Jumelages

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 5


3de schepen Annick Debonné (CD&V)

spoorweglaan 21, 8740 Pittem – tel. 051/46.61.71

debonne.annick@telenet.be

Bevoegdheden:

Jeugd

Sport

Noord- Zuidbeleid

Onderwijs

Vaderlandslievende verenigingen

4de schepen Chris marreel (CD&V)

Wingensesteenweg 9, 8740 Pittem – gsm 0475/32.36.91

chris@plantcare.be

Bevoegdheden:

Openbare werken

Groenvoorzieningen

Land- en tuinbouw

Waterbeheersing

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Schadelijke dieren en planten

OCmW-voorzitter, toegevoegd aan het college van

Burgemeester en schepenen Peter gelaude (CD&V)

Burchtstraat 19 bis, 8740 Pittem – tel. 051/46.50.42

peter.gelaude@publilink.be

Bevoegdheden:

OCMW

Sociale zaken

Armoedebestrijding

Senioren

Wonen en sociale huisvesting

Omgevingsvergunningen

Gebouwen

gemeenteseCretAris

geert mahieu

sint-godelievestraat 6, 8740 Pittem – tel. 051/46.03.65

secretaris@pittem.be

De gemeenterAADsLeDen

mieke serry (CD&V)

Koolskampstraat 52, 8740 Pittem

gsm 0479/87.34.20

miekeserry@telenet.be

Linda Deman-Vanmaele (CD&V)

Dr. C. Cartonstraat 5, 8740 Pittem

Tel. 051/46.64.46

wimdeman@scarlet.be

Bart Verhelle (CD&V)

Landouwestraat 4, 8740 Pittem

Tel. 051/46.51.28

bart_verhelle@skynet.be

Kaat De Waele (groep 2012)

Manegemstraat 18, 8740 Pittem

Tel. 051/48.60.92

kaat_dewa@yahoo.co.uk

Charlotte Van hauwaert (CD&V)

Egemstraat 50, 8740 Pittem

Tel. 051/46.48.56

charlottevanhauwaert@hotmail.com

sara Defreyne (CD&V)

Drogenbroodstraat 19, 8740 Pittem

Tel. 051/46.76.60

sara.defreyne@gmail.com

thomas Cloet (groep 2012)

Lichterveldestraat 6, 8740 Pittem

Tel. 051/43.80.04

thomas@cloet.be

stijn Vandenhende (CD&V)

Nijverheidsstraat 2, 8740 Pittem

Tel. 051/46.67.78

vandenhende_stijn@hotmail.com

godfried Bovijn (groep 2012)

Puttensdreef 21,8740 Pittem

Tel.051/40.62.74

bovijn@hotmail.com

Koen Berton (groep 2012)

Meulebekestraat 47, 8740 Pittem

Tel.051/46.53.67

koen.berton@skynet.be

robin Vandenberghe (Vlaams Belang)

Ter Walle 4, 8740 Pittem

Tel. 051/56.78.00

robin_vandenberghe@msn.com


nieuwe Raad voor maatschappelijk Welzijn van start

Op maandag 7 januari 2013 had de installatie plaats van de OCMW-raadsleden.

rAADsLeDen

Peter gelaude (voorzitter) (CD&V)

Burchtstraat 19 bis, 8740 Pittem

Tel. 051/46.50.42

peter.gelaude@publilink.be

noël Laethem (CD&V)

Doelstraat 13, 8740 Pittem

Tel. 051/46.67.65

laethem.noel@telenet.be

Frank Balcaen (CD&V)

Joos de ter Beerstlaan 23, 8740 Pittem

gsm 0496/23.01.80

frank.balcaen@telenet.be

Dominique Coopman (CD&V)

Sint-Remigiusstraat 28, 8740 Pittem

gsm 0477/78.02.94

dominique.coopman@acw.be

iris Poignie (CD&V) Lid Vast Bureau

Veldstraat 29, 8740 Pittem

Tel. 051/46.45.32

irispoignie@hotmail.com

OCmW

marijke Degraeve (CD&V)

Jozef Cardijnstraat 20, 8740 Pittem

Tel. 051/46.43.46

luc.vandekerckhove@skynet.be

Kevin Defour (groep 2012)

Meulebekestraat 18, 8740 Pittem

gsm 0498/82.96.20

kev.defour@gmail.com

Carine Patteeuw (groep 2012)

Joos de ter Beerstlaan 67, 8740 Pittem

gsm 0476/42.66.99

carinepatteeuw@gmail.com

OCMW-raadsleden (rechtstaand

van links naar rechts)

Marijke Degraeve, Kevin Defour,

Carine Patteeuw, Frank

Balcaen, Noël Laethem,

Dominique Coopman en Joris

Defour (secretaris)

Leden Vast Bureau (zittend van

links naar rechts)

Christine De Ceuninck,

Iris Poignie, Peter Gelaude

(voor zitter), Ivan Delaere

(burgemeester)

Christine De Ceuninck (CD&V) Lid Vast Bureau

Muizebeekstraat 5, 8740 Pittem

Tel. 051/46.61.42

christine.deceuninck@skynet.be

Joris Defour (secretaris)

Schoolstraatje 1, 8740 Pittem

Tel. 051/61.00.60

joris.defour@publilink.be

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 7


sLuitingsDAgen

Gemeentelijke diensten

• Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

• maandag 1 april: Paasmaandag

• Woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid

• Donderdag 9 mei: O.L.H.-Hemelvaart

• Vrijdag 10 mei: Brugdag

• maandag 20 mei: Pinkstermaandag

Recyclagepark

• maandag 1 april: Paasmaandag

• Woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid

• maandag 20 mei: Pinkstermaandag

iedereen Flandrien

Tijdelijke tentoonstelling rond achielle fietsen

In 2013 is het 100 jaar geleden

dat de eerste Ronde van

Vlaanderen werd gereden. Om

dat te vieren organiseert Westtoer

onder de titel ‘Iedereen

Flandrien’ allerlei activiteiten.

Al wie fietst, wil Westtoer

laten kennismaken met de

heroïsche wielerverhalen en

de fiets troeven van het Brugse

Ommeland en de Leiestreek.

Zes fietslussen (vanaf 30 km)

met tal van blikvangers onderweg,

tentoonstellingen en een

boeiende website laten je kennis

maken met wielerhelden en

koersweetjes. Daarnaast is er

ook een uitgebreide

activiteitenkalender te vinden

via de website van het project

www.iedereenflandrien.be.

In Pittem kan je vanaf mei tot

en met september 2013 de

tijdelijke tentoonstelling rond

de wereldbefaamde Achielle

fietsen gratis komen bekijken in

het gemeentehuis van Pittem. Je

kan er ontdekken hoe het bedrijf

Dija-Oostcolor ontstaan is en

hoe deze retrofietsen geproduceerd

worden.

Open iedere werkdag van 9u

tot 12u en van 13.30u tot

17u – dinsdag tot 19u.

Vanaf april 2013 is het bezoekerscentrum

Ferdinand Verbiest

opnieuw open tijdens het weekend!

Het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest

is vanaf april tot en met september

2013 opnieuw open in het weekend

op zaterdag en zondag van 10u tot 12u

en van 14u tot 16u. Natuurlijk kan je er

ook terecht iedere werkdag van 9u tot

12u en van 13.30u tot 17u. Dinsdag tot

19u. De toegang is volledig gratis.

landelijke kinderopvang

zoekt jobstudenten

spelen met kinderen vind je super ?

Zoek je nog een toffe vakantiejob?

Wellicht ben jij dan diegene die wij zoeken!

Landelijke Kinderopvang zoekt jobstudenten

• voor de buitenschoolse kinderopvang in de locatie Stekelbees …

• in de periode JULI en/of AUGUSTUS en/of de kleine vakanties

• Je bent 18 jaar of ouder

• Je hebt diploma kinderzorg, sociaal technische wetenschappen,

gezondheids- en welzijnswetenschappen, jeugd- en

gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking of 2de jaar voltooid

als leerkracht kleuter-/lager onderwijs/orthopedagogie of een

andere bacheloropleiding

• Je hebt ervaring in een jeugdbeweging en/of het jeugdwerk

• Je wil kinderen (2,5 tot 12 jaar) een aangename en speelse

vakantie bezorgen

• Je kan samenwerken in een team

iets voor jou?

Solliciteer bij voorkeur via www.groepkvlv.be,vacatures, via

“functie” kies je “Jobstudent kinderopvang”, kies voor IBO

Pittem en volg de verdere stappen.

Meer info bij de verantwoordelijke

Nathalie Demey:

lkpittem@landelijkekindervang.be


Binnenkort op reis?

Vergeet de kids-id niet!

Vraag tijdig de Kids-Id aan! Deze

is gratis en is 3 jaar geldig. Alle

kinderen jonger dan 12 jaar die

zich naar het buitenland begeven,

moeten in het bezit zijn van

een geldig identiteitsdocument.

Ook voor bv. een daguitstap

naar Sluis (NL). De Kids-Id moet

3 tot 4 weken voor het vertrek

naar het buitenland aangevraagd

worden bij het gemeentebestuur,

dienst burgerzaken. Deze termijn

is nodig voor de aanmaak

en de levering van de kaart.

Opgelet, er wordt voor de Kidsid’s

geen oproep voor hernieuwing

gestuurd. gelieve dus zelf

te kijken op de Kids-id wanneer

deze vervalt en tijdig een nieuw

exemplaar aan te vragen.

Wij raden ook aan om een Kids-

Id die al enkele jaren oud is te

vervangen indien de foto niet

meer gelijkend is. Te laat aangevraagde

Kids-Id’s kunnen enkel

nog via een spoedprocedure

bekomen worden waardoor de

kostprijs oploopt tot 109 euro

voor dringende aanvragen (=

afhalen na 3 dagen) of 173 euro

voor zeer dringende aanvragen

(= afhalen na 2 dagen). Er kan

ook een reispas aangevraagd

worden voor 41 euro die na 14

dagen afgehaald kan worden.

Je wilt een Kids-Id aanvragen?

• je moet het ouderlijk gezag

hebben over het kind (grootouders

zijn niet gemachtigd

om deze aanvraag te doen);

• het kind moet aanwezig zijn

bij de aanvraag;

• een recente pasfoto met een

effen witte achtergrond is

vereist.

Start europees rijbewijs in kaartvorm

Binnen Europa circuleren er op

dit moment 110 verschillende

rijbewijsmodellen. Het uniforme

Europese rijbewijs moet

daar verandering in brengen.

De Europese richtlijn

2006/126/EG legt de lidstaten

de invoering van een rijbewijs

in bankkaartmodel op. Vanaf

8 april 2013 zal ook onze

gemeente starten met het

afleveren van de rijbewijzen

in kaartvorm. Vanaf dan zullen

de oude papieren rijbewijzen

geleidelijk aan vervangen

worden. Het zal dan niet meer

mogelijk zijn om de rijbewijzen

onmiddellijk te maken. Men zal

rekening moeten houden met

een leveringstermijn van 4 tot

5 werkdagen. De kostprijs zal

25 euro bedragen.

Het nieuwe model heeft een

geldigheidsduur van 10 jaar,

bovendien zal de foto van uw eID

gerecupereerd worden voor het

rijbewijs wat leidt tot een betere

gelijkenis tussen eID en rijbewijs.

Is de foto van je identiteitskaart

niet meer recent of niet meer

gelijkend dan breng je best 1

recente foto mee.

Het rijbewijs in bankkaartformaat

bevat ook een aantal beveiligingskenmerken

die vervalsing en

veranderingen tegengaan.

Meer informatie over rijbewijzen

vind je ook op de website van

de Federale Overheid Dienst

Mobiliteit.

De Vlaamse maatschappij

voor Watervoorziening heet

voortaan De Watergroep

Sinds 1 januari 2013 heeft de

Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening een nieuwe

naam: De Watergroep. Onze

kerntaak blijft om onze klanten

24 uur per dag, 7 dagen op 7

van gezond en lekker drinkwater

Ben je op zoek naar inspiratie

voor een apart weekendje

weg of een leuke daguitstap?

Wil je graag een dagje de

drukte achter je laten met

een Bourgondische fiets- of

wandeltocht?

Dit magazine zet je op de

goede weg en de bijzondere

reportages geven je goesting

om op ontdekking te trekken.

Hoog tijd dus om te ‘Genieten

in het Brugse Ommeland’!!

Gratis te verkrijgen bij het

gemeentebestuur!

te voorzien. Daarnaast

hebben we ook een uitgebreid

dienstenaanbod op het vlak van

gemeentelijk afvalwaterbeheer

en maken we industriewater op

maat voor bedrijven.

De medewerkers van De

Watergroep blijven steeds

tot uw dienst op de gekende

contactadressen.

Meer info:

www.dewatergroep.be

Genieten in het

Brugse Ommeland 2013

Zitdag invullen

belastingsaangifte 2013

Op maandag 3 juni 2013 houdt de dienst ‘directe belastingen’

een zitdag in het gemeentehuis van Pittem voor het

invullen van de belastingsaangifte 2013 (aanslagjaar 2012).

Dit van 9u tot 12u en van 14u tot 16u.

Op deze zitdag worden enkel de aangiften ingevuld van

loon- en weddetrekkenden en gepensioneerden. De aangiften

van landbouwers, zelfstandigen en loontrekkers die

hun werkelijke kosten bewijzen, kunnen op deze dag niet

behandeld worden.

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 9


1 geBOOrten

10/12/2012 Verhaege Lars

17/12/2012 Mingneau Wout

27/12/2012 Penninck Tuur

07/01/2013 De Witte Ricky

07/01/2013 De Witte Ritchy

12/02/2013 Naert Carlos

24/02/2013 Depreitere Lowie

19/02/2013 Gillewy Oona

1 huWeLiJKen

20/12/2012 Popelier Philip en Sanders Martina

05/01/2013 Neirynck Stijn en Vanhaverbeke Lies

15/03/2013 Raes Wouter en Lambrecht Fien

15/03/2013 Dejonckheere Kristof en Neirynck Lore

1 JuBiLeA

bevolking

50-JArig

27/12/2012 Ooghe André en Joye Agnes

22/02/2013 Landuyt Daniël en De Witte Andréa

23/02/2013 Bolle Gilbert en De Deygere Jeanette

Neirynck Stijn en Vanhaverbeke Lies / 05-01-2013

Dejonckheere Kristof en Neirynck Lore / 15-03-2013

1 OVerLiJDens

01/12/2012 Demeulemeester Robert ° 30/09/1923

Weduwnaar van Mouton Simona

02/01/2013 Soens Jean-Pierre ° 12/11/1963

20/01/2013 Alvoet Maria ° 20/11/1923

Weduwe van Van Colen Mauritius

22/01/2013 Van Bruwaene Daniel ° 27/01/1944

Weduwnaar van Vandenberghe Henriette

28/01/2013 De Decker Magda ° 01/11/1949

Echtgenote van Penninck Willy

03/02/2013 Cauwelier Margriet ° 20/09/1922

Weduwe van Biebauw Julien

03/02/2013 Segers Simonne ° 28/01/1931

Echtgenote van Bibauw Michel

05/02/2013 Verfaillie Maria ° 01/10/1933

echtgenote van Cappelle Frans

06/02/2013 Van Compernolle Noë ° 24/12/1940

Echtgenoot van Vanneste Christiane

06/02/2013 Van Ooteghem Rachel ° 18/12/1928

Weduwe van Vancompernolle Alberic

19/02/2013 Buyse Maria °04/10/1922

Weduwe Rosseel Maurice

22/02/2013 Dewulf Ivonne ° 15/06/1926

Weduwe van Verfaillie Antoon

26/02/2013 Claerhout Geert °20/06/1953

28/02/2013 Kerkhof Georges °21/06/1934

03/03/2013 Demuynck Elza °19/05/1931

weduwe van De Cuypere Roger

04/03/2013 Honoré Godelieve °18/03/1937

weduwe van Huys Raphaël

50

Raes Wouter en Lambrecht Fien / 15-03-2013

Ooghe André en Joye Agnes / 27-12-2012


50

Landuyt Daniël en De Witte Andréa / 22-02-2013

Terugblik

nieuwjaarsreceptie 1 januari 2013

Traditiegetrouw werden alle inwoners van Pittem en Egem

verwacht in de sporthal om te klinken op het nieuwe jaar. Voor

de nodige muzikale sfeer zorgde dit jaar ‘Die Original Dorfmusikanten’.

Als jaarlijks nieuwjaarsgeschenk ontving ieder gezin twee

keukenhanddoeken.

Personeelsleden gemeentebestuur gehuldigd

Op 4 januari 2013 werd een aantal personeelsleden

van het gemeentebestuur in de bloemetjes

gezet. Eddy Truyaert en Mireille Vanrobaeys

werden gehuldigd voor vijfentwintig jaar trouwe

inzet. Jeannine Vandenheede kreeg een bronzen

medaille en Luc Bossuyt een zilveren medaille in

de orde van Leopold III. Rosa Van Parys kreeg een

zilveren medaille in de kroonorde en Geert Mahieu

(gemeentesecretaris) werd ridder in de kroonorde.

➦ Op de foto van links naar rechts vooraan: Luc

Bossuyt, Eddy Truyaert, Mireille Vanrobaeys, Rosa Van

Parys, Jeannine Vandenheede, Annick Debonné, Geert

Mahieu. Achteraan: Peter Gelaude, Ivan Delaere,

Greet Dewitte, Paul Lambrecht, Chris Marreel

50

Bolle Gilbert en De Deygere Jeanette / 23-02-2013

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 11


carnavalsfeest kinderen lagere school Pittem

Zo’n 80 kinderen van de lagere

school van Pittem mochten op

vrijdag 15 februari 2013 hun

mooiste carnavalsplunje aantrekken

voor het carnavalsfeest.

Lukas Coryn en Marie Cloet werden

tot prins en prinses carnaval

verkozen. Omstreeks 16.00 uur

werden alle feestvierders door

het schepencollege ontvangen

op het gemeentehuis.

➦ Prins en prinses carnaval

cultuur

erfgoeddag op zaterdag 20 en zondag 21 april 2013

tentoonstelling Pater Verbiest: een honderdjarige in Pittem

In 2013 is het 100 jaar geleden

dat Ferdinand Verbiest een

bronzen standbeeld kreeg

in Pittem. Naast heel wat

fotomateriaal bleef ook een

omvangrijke briefwisseling bewaard,

o.a. tussen organisator

Blondeel en Cyriel Verschaeve.

Nu de herinneringen aan die

periode stilaan vervagen wil

de heemkring even de tijd

stoppen om de toenmalige gebeurtenissen

weer ‘tot leven’

te brengen. De heemkundige

Kring Valère Arickx organiseert

i.s.m. met het gemeentebestuur

een tijdelijke tentoonstelling

100 jaar standbeeld

Ferdinand Verbiest.

Je kan de tentoonstelling

gratis komen bekijken in het

bezoekerscentrum Pittem,

Markt 1 te Pittem op zaterdag

20 en zondag 21 april 2013

doorlopend van 10 tot 18 uur.

Na deze datum kan je tot

30 september 2013 verder

de tentoonstelling bezoeken

tijdens de openingsuren van

het bezoekerscentrum

(iedere werkdag van 9 tot 12

en van 13.30u tot 17u,

dinsdag tot 19u – tijdens

het weekend op zaterdag en

zondag van 10u tot 12u en 14u

tot 16u

Ferdinand Verbiest: pendelen

tussen Pittem en China

In deze onderhoudende

causerie schetst Wilfried

Devoldere, voorzitter van de

heemkring V. Arickx, ons het

leven van de beroemdste Pittemnaar,

Ferdinand Verbiest.

Waar vertoefde hij voor hij

naar China trok? Wat trok

hem aan in zijn nieuwe thuisland?

Wat was zijn betekenis

in dat verre continent? Wie

leerde hij er kennen?

Maar ook: wat gebeurde er

tijdens diezelfde periode in

Pittem en contreien?

Hoe zag het leven er hier uit,

welke oorlogen en andere

opmerkelijke gebeurtenissen

maakten de Pittemnaars mee

terwijl Verbiest actief was

aan het hof van de keizer van

China?

Niet alleen het werk van

Verbiest wordt nader bekeken

maar ook het dagelijkse

leven in onze gemeente en

streek.

Donderdag 13 juni om 20u

Zaal Broeders maristen

toegang gratis


In de vorige bijdrage werd

gewezen op het feit dat het

standbeeld van pater Verbiest

in 2013 net honderd jaar op

de markt van Pittem staat.

Bij die gelegenheid zullen een

aantal activiteiten ontplooid

worden. Daarover lees je meer

elders in dit nummer.

Maar liepen de Egemnaars

toen ook warm voor dit

evenement, met name de

onthulling van het standbeeld

op zondag 10 augustus met

de daarmee gepaard gaande

groots opgezette Verbiestfeesten?

Onlangs mocht ik

het door de gemeente Pittem

recent verworven archief over

de Verbiestfeesten klasseren

en onderzoeken, maar over

eventuele initiatieven voor en

door de Egemnaars vond ik

geen spoor.

Daarom dacht ik dat het nuttig

zou zijn te rade te gaan bij

Victor Maeseele. Deze bakker

werd in 1889 veldwachter

en sloot zijn carrière af als

brigadier-veldwachter. Voor de

geschiedenis van Egem liet hij

een document van onschatbare

waarde na: van 1886 tot

kort voor zijn dood hield hij

een dagboek bij dat uit vier delen

bestaat: (drie lijvige en een

wat dunner vierde boekdeel).

Hij noteerde werkelijk alles

wat op de gemeente gebeurde.

Zelfs overspel in een korenveld

door een ‘gelegenheidskoppel’

ontsnapte niet aan zijn pen …

Hij beperkte zich tot gebeurtenissen

in het eigen Egem alhoewel

hij bv. ook het overlijden

in Tielt noteerde van bankier

Henri Loontjens die lid was

van de Bestendige Deputatie.

Alhoewel hij het liefdadigheidsconcert

in de gemeenteschool

noteert (7 en 8 sept. 1913)

ten gunste van het missiewerk

Heden en verleden

egem anno 1913

➦ Egemse kerkzangers anno 1917.

van E.H. Remi Verhaeghe, een

organisatie van Tieltse studenten,

rept hij met geen woord

over de Verbiestfeesten. Ik

kan moeilijk aannemen dat er

geen Egemnaars naar Pittem

afzakten als je ziet hoeveel volk

er op die tiende augustus 1913

op het Pittemse dorpsplein

samengetroept was.

Waarover schrijft Maesele

dan in zijn dagboek over Egem

anno 1913 ? Hij noteert alle

huwelijken, maar ook iedere

begrafenis staat opgeschreven.

Daarbij weten we telkens

waar de rouwmaaltijd plaats

had: dat was meestal in het

Gemeentehuis, maar een enkele

keer ook bij de weduwe A.

Corteborst en bij de kinderen

Vandewalle in het Vrijhuis.

Ook weten wie de doodskist

in elkaar mocht timmeren: de

weduwe August Corteborst,

Victor Devlaeminck, Arthur

Vandeweghe en Edmond Vancauwenberghe.

Vertrok je als

gendarme uit Egem of kwam

je je er vestigen, dan kwam je

ook in zijn dagboek. Ook wie

naar Amerika vertrok of het er

voor bekeken hield en terug in

Egem kwam wonen, ontsnapte

niet aan zijn aandacht. Er is

zelfs een lijst van alle Egemnaars

die ‘berecht’ werden (H.

Oliesel). Verder zijn er vendities,

verhuizingen, openbare

verkopingen (bv. van herberg

Het Vijverke), de dagorde van

de gemeenteraad (die zes maal

samenkwam) …

Er is ook een spoor naar een

van de grootste algemene

stakingen uit de geschiedenis

van ons land, namelijk die

van 14 april 1913. Twee dagen

eerder kwamen twee soldaten

van het 8ste Artillerieregiment

in Egem aan om gendarmen

te vervangen die moesten

vertrekken naar die algemene

‘werkstaking’.

Het was dat jaar slecht gesteld

met de Egemse molens: in de

loop van de maand mei werd

de Klijtmolen afgebroken.

Laatste uitbater was Amedé

Claeys-Van Walleghem, de

Egemse handelaars Jules en

Alidor Maes waren er eigenaar

van. Maeseele noteert ook:

‘in dien molen werd Alidor

Vandevelde den 17 December

1896 de kop afgedraaid’. Op

29 mei werd een openbare

‘venditie’ van het afbraakmateriaal

gehouden, ze bracht

maar 767 frank op.

Op het einde van het jaar werden

de ‘roeden in ijzer van den

molen op Eeghem-Capelle’

verwijderd. Het gaat hier over

de Kapellemolen. Met spijt noteert

hij: ‘daarmede verdwijnt

te wege de laatste molen die

nog alier bestaat, terwijl over

een 40tal jaren er alhier 5

molens bestonden’.

OVER HET WEER

Hij heeft ook aandacht voor

soms uitzonderlijke weersomstandigheden,

niets nieuw

onder de zon. Zo sneeuwde het

halfweg april zodanig dat die

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 13


‘wel een voet dikke lag’, ook ’s

anderendaags was het van dat.

Op 22 maart had een onweer

de schoorsteen vernield bij de

weduwe Jan Coussens. In juni

(de 17de) duurde het onweer

dan weer anderhalf uur waarbij

‘eene groote regen met ijsbrokken

en hagelsteenen viel als

een vloed neder en deed veele

schaden aan alle de gewassen.

Langs de kant van Pitthem is al

het vlas verhageld’.

landbOuW

De laatste informatie geeft ons

dus meer informatie over vlas

dat als gewas geteeld werd.

Maar ook tabak werd in grote

mate geplant: in 1913 was er

15 stukken land waarop 10200

planten en 182 met 32155 planten.

Samen dus 42355 tabaksplanten!

De vee- en dierentelling

van 1 februari gaf dan weer

volgend resultaat: 114 paarden,

827 koeien, 3 muilezels, 1 ezel,

1 jachthond en 136 honden.

Bij de 114 paarden waren er 26

‘tweedienstpeerden’.

bRandEn En OngEVallEn

Er brak ook een paar keer brand

uit in het jaar 1913: op 1 juli

brak brand uit in een tweegezinswoning

in de Drogenbroodstraat,

een houten schuur

brandde volledig af. De gebouwen

leden 2500 frank schade

en de meubels ca. 1000 frank.

Alles was verzekerd. In oktober

ontstond een brand bij timmerman

Jules Oosterlinck in de

Veldstraat.

Op 14 november gebeurde een

dodelijk ongeval in de cichoreiast

van Henri Ampe op Egemkapelle.

Er stonden ‘acyttelaineketels’

opgesteld (acetyleen) om

de ast en stallingen te verlichten.

Victor Vervisch naderde waarschijnlijk

te dicht bij het vuur

en de ketel ontplofte. Maeseele

schrijft: ‘hij was de schedel van

het hoofd gerukt. Het lijk is naar

Coolscamp naar zijn ouders

huis gevoerd geweest en aldaar

begraven’.

Toen kantwerkster Verkinderen

naar de mis ging op Kerstdag

brak ze haar been …

➦ De meisjesschool schooljaar 1916-1917.

➦ Familie Désiré Debussche - Nathalie Dewreker, foto uit 1913 genomen door Severin Deseranno.

WEgEnISWERkEn

In december 1913 werd

gestart met de heraanleg van

de steenweg Brugge-Kortrijk.

Waar die tot dat moment 4,5

meter breed was, zou hij 5 m

breed worden. In het midden

werd 3 meter breedte voorzien

‘voor eene automobielbaan’

met langs weerszijden nog

1 m. Het kostenplaatje was

niet min: 700.000 frank!!! De

oude steenweg dateerde nog

uit 1750. De aanleg gebeurde

vanaf ‘Maantje Mijnheerens’

tot aan Steenbrugge. Maantje

Mijnheere was de bijnaam van

de vroegere herbergier Algoet

uit ‘De Drie Zotten’, later herberg

Kruiskalseide, op grondgebied

Pittem.

cIRcuS

Ik sluit af met de komst van

een circus op 18 december

1913. ‘Eenen cirque die allerlei

kunsten deed en die bestond

uit 6 mannen. Hij was uit München

in Beieren en trok van

hier voort naer Gent waar hij

ging den winter doorbrengen.

Hij is hier gebleven tot den

zaterdag 20 december en is

vandaar naar Pitthem gegaan.’

Wilfried Devoldere


milieu

Een gezonde geest in een

gezond lichaam en gezonde

lokale handel in een gezonde

gemeente. Dat is het objectief

van ‘Met Belgerinkel naar de

Winkel 2013’. Naar de winkel

fietsen bezorgt niet alleen

fietsers extra zuurstof, maar

ook de hele buurt. Samen met

gezondheidsconsulente Martine

Prenen gaan we voor een

kerngezonde gemeente!

‘Belgerinkel naar de Winkel’ is

een initiatief van Bond Beter

Leefmilieu, UNIZO en CM waar

Pittem graag aan meewerkt.

Iedereen wordt aangemoedigd

om met de fiets of te voet

naar de winkel te gaan. En dat

heeft zo zijn voordelen. Het is

Voor West-Vlamingen is de

titel van deze infoavond misschien

niet de gemakkelijkste

om uit te spreken, maar dat

maakt de inhoud er zeker niet

minder interessant op!

Sinds enige tijd wint het

gebruik van “oude” soorten en

technieken voor het aanleggen

en onderhouden van hagen

en heggen namelijk weer aan

populariteit. Via deze reeks

kom je alles te weten over het

ecologisch alternatief voor de

metaaldraad of de “sparrenhaag”.

Op 25 april om 19u00 spreken

we af in het buurthuis

van egem (Pittem), marelstraat

2. We staan onder begeleiding

van Arnout Zwaenepoel

stil bij de theorie van

Fiets je kerngezond in Pittem

met Belgerinkel naar de Winkel 2013

gezond, de files verminderen,

de parkeerproblemen verdwijnen

en het verhoogt de omzet

van onze buurtwinkels.

Elk jaar stijgt het succes van

deze campagne. In 2012 deden

16.000 handelaars en bijna

80.000 klanten mee.

Fiets van 4 mei tot 8 juni

2013 mee ‘met Belgerinkel

naar de Winkel’ in Pittem en

maak kans op de stijlvolle

Belgerinkel-fiets van Achielle,

van egemse makelij!

Voor meer informatie en het

laatste nieuws over de campagne

kan je surfen naar

www.belgerinkel.be.

Over hagen en heggen

soortenkeuze, ecologisch

belang, belangrijke aandachtspunten,

inheems en

autochtoon plantmateriaal…

De volgende sessies van deze

reeks gaan door op:

dinsdag 5 november: theorie

over aanplanten, onderhoud

en vlechten van hagen;

zaterdag 16 november:

praktijksessie over het aanplanten

van hagen;

zaterdag 14 december: praktijksessie

over het vlechten

van hagen.

Meer info over de locatie en

het uur van aanvang van de

volgende sessies volgen later.

De infosessies zijn volledig gratis.

Inschrijven is niet verplicht.

De sessies worden je aangeboden

door de gemeentebesturen

van Dentergem, Meulebeke,

Oostrozebeke, Pittem, Tielt,

Wielsbeke en de Provincie

West-Vlaanderen die onder de

noemer ‘De6’ samen werken

aan Natuur- en Milieueducatie.

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 15


de verfkeuze

Als je vandaag een doe-het-zelf

winkel of verfwinkel binnenstapt,

heb je een ruim aanbod

aan verfsoorten. De ene soort

is al milieuvriendelijker dan de

andere.

Je kan verven in twee grote

categorieën indelen: de

synthetische verven en de

natuurverven. Een verf bevat

3 grote bestanddelen, nl.: een

bindmiddel, een oplosmiddel

en pigmenten. In synthetische

producten zijn die afkomstig

van stoffen uit de aardolienijverheid.

Bij synthetische verven

worden vluchtige organische

stoffen gebruikt als oplosmiddel,

die verdampen ook na het

aanbrengen van de verf. Het zijn

vooral die vluchtige organische

stoffen of VOS die schadelijk

zijn voor het milieu en voor uw

gezondheid. Watergedragen

synthetische verven bevatten

minder solventen maar zijn nog

niet solventvrij, er zijn nog 5 tot

10% VOS aanwezig in de verf.

Naast de synthetische verven

zijn er ook de natuurverven.

Deze verven zijn grotendeels

samengesteld uit plantaardige

en minerale stoffen. De

solventgedragen natuurverven

bevatten natuurlijke harsen

en hun oplosmiddel bestaat

uit terpentijn of citrusolie. Er

bestaan ook watergedragen

natuurverven, hier komen geen

organische oplosmiddelen aan

te pas, het oplosmiddel is water.

Een vaak gebruikte verf is synthetische

alkydverf. Helaas is dit

ook de meest milieuschadelijke

verf. Deze alkydverf bevat soms

tot wel 50% vluchtige oplosmiddelen

zoals terpentine (=

white spirit)!

Hoe herken je nu een milieuvriendelijke

verf?

Kijk naar de gebruiksaanwijzing.

Als je de verf moet mengen

met terpentine (= white spirit)

dan heb je een synthetische

verf vast.

De juiste keuze verven en vernissen

Mag je de verf aanlengen met

water of terpentijn, dan heb

je een milieuvriendelijkere

keuze gemaakt. Let wel: verwar

terpentine niet met terpentijn.

Terpentijn wordt gewonnen

uit naaldbomen, terpentine (of

white spirit) is een aardoliederivaat.

Wil je echter niet afstappen van

synthetische verven, kies dan

voor een verf met minder VOS

(vluchtige organische stoffen).

High solid verven (15-20%

VOS) zijn vooral geschikt voor

buitenschilderwerk. Waterverdunbare

verf of acrylverf (10%

VOS) is geschikt voor binnenschilderwerk.

Ook de waterverdunbare

alkydverf of ‘hybride

verf’ bevat zeer weinig VOS.

milieuvriendelijk werken

tijdens en na het schilderen

- tips

✔ Maak de ondergrond schilderklaar.

De beste keuze

is om nat te schuren met

waterbestendig schuurpapier.

Afkrabben van oude

verflagen met een krabber

of glasscherven is het

minst schadelijk voor het

milieu maar meestal is dit

onbegonnen werk. Je kunt

de verflaag ook afbranden

met hete lucht, dit is een

milieuvriendelijk hulpmiddel

voor de krabber. Afbranden

met de vlam is milieuonvriendelijk

en gevaarlijk. In

de hete vlam ontstaan zeer

giftige dampen. Vermijd ook

afbijtmiddelen die zijn immers

milieuonvriendelijk.

✔ Zorg dat de te verven

ondergrond droog, effen en

stofvrij is. Informeer je goed.

Hoe beter de voorbereiding,

hoe beter en duurzamer het

eindresultaat.

✔ Vaak gebeurt het dat je

meerdere lagen moet

schilderen om een gewenst

effect te bekomen. Afhankelijk

van het type verf is de

wachttijd tussen de lagen

verschillend. Je hoeft je verfborstel

niet uit te spoelen

tussen de lagen door. Als je

ze gewoon in vershoudfolie

wikkelt of in een plastiekzak

stopt (goed afgesloten van

de lucht) kan je ze gerust

een paar dagen laten liggen.

Voordeel hierbij is dat je de

verfborstel maar één keer

hoeft te spoelen als al het

schilderwerk gedaan is.

✔ Verlucht steeds de ruimtes.

✔ Spoel nooit borstels af

onder de kraan, maar maak

ze schoon in een potje of

een emmer met water. Ook

verven op basis van water

vormen een risico in de

afvalfase. De conserveringsmiddelen

in de waterverdunbare

verven kunnen de

werking van de waterzuiveringsinstallaties

immers

belemmeren. Dit afval hoort

bij het KGA.

✔ Lege verfblikken moet je

afvoeren als KGA.

✔ Een tip bij het kiezen van

kleuren: Lichte kleuren genieten

de voorkeur omdat ze

het licht in het lokaal helpen

verspreiden. Lokalen met

donkere kleuren vereisen

meer lichtvermogen omdat

ze meer licht absorberen.


Sinds 1 januari 2013 gelden in

Vlaanderen nieuwe geluidsnormen

voor muziekactiviteiten.

De regelgeving over het

maximale geluidsniveau geldt

voor alle muziekactiviteiten die

toegankelijk zijn voor publiek

en waar elektronisch versterkte

muziek wordt gespeeld.

Voor uitbaters van cafés,

feestzalen, fitnesscentra enz. of

organisatoren van fuiven of andere

muziekactiviteiten kan dit

gevolgen hebben. In de nieuwe

reglementering worden elektronisch

versterkte muziekactiviteiten

in drie categorieën ondergebracht,

afhankelijk van het

nieuwe normen voor muziekactiviteiten

geluidsniveau. In ‘categorie 1’

is het maximale geluidsniveau

kleiner of gelijk aan 85 dB(A); in

‘categorie 2’ is het groter dan

85 dB(A) en kleiner of gelijk

aan 95 dB(A); in ‘categorie 3’

ligt het maximale geluidsniveau

tussen 95 en 100 dB(A). Hoe

hoger de categorie, hoe meer

begeleidende maatregelen je als

exploitant of organisator van

een muziekevenement moet

nemen. Muziekactiviteiten met

een maximaal geluidsniveau

groter dan 100 dB(A) zijn niet

toegelaten.

Het college van burgemeester

en schepenen kan wel geval

per geval strengere normen

Huisvesting

en bijkomende voorwaarden

opleggen.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

zijn er niet alleen om

overlast te vermijden. Ze zijn er

ook om te voorkomen dat de

oren van het publiek en de medewerkers

worden beschadigd.

Gehoorschade treedt sneller op

dan je denkt en is bijna altijd

onomkeerbaar. Wie geregeld

wordt blootgesteld aan te

hoge volumes loopt bijna

zeker schade op, vaak zonder

het te voelen of te weten. Een

verminderd gehoor of tinnitus

(permanente oorsuizingen) zijn

het resultaat.

Om te voldoen aan de nieuwe

wetgeving zullen sommige

organisatoren of uitbaters over

een apparaat moeten beschikken

dat het geproduceerde

geluid meet en registreert.

Dakisolatie in huurwoningen: extra hoge sociale premie

Over enkele jaren wordt dakisolatie

in alle Vlaamse woningen

verplicht. Vanaf 2015 worden

er, bij kwaliteitscontrole, strafpunten

voor het ontbreken van

dakisolatie toegekend. De tijd

dringt …

Het energieverbruik weegt

serieus door in het huishoudbudget.

De Vlaamse Regering zorgde

voor een ruime bescherming van

de Vlaamse energieverbruiker

tegen afsluiting van energie en

opbouw van schulden. Daarnaast

ligt de focus ook op het blijvend

verlagen van het energieverbruik

in de woning. De meest kwetsbare

burgers hebben hierbij extra

steun en maatregelen op maat

nodig. De gratis energiescans

en de sociale dakisolatieprojecten

willen vooral de meest

kwetsbare gezinnen een stevig

steuntje in de rug geven.

Bij een gratis energiescan zoekt

een adviseur in de woning naar

mogelijkheden om energie te

besparen. De bewoners krijgen

energiebesparende tips en toelichting

over premies voor energiebesparing.

De energiescanner

plaatst gratis energiebesparende

materialen (spaardouchekop,

spaarlampen, radiatorfolie,

buisisolatie, …) ter waarde van

20€. Ook het screenen van de

energiefactuur en het uitvoeren

van de leveranciersvergelijking

(V-test) zitten in het programma.

De bewoner ontvangt

een verslag met tips en verdere

besparingsmogelijkheden.

Bepaalde doelgroepen hebben

altijd recht op een gratis

energiescan. Het gaat onder

meer om mensen die de sociale

maximumprijs voor elektriciteit

en gas genieten, mensen met

een verhoogde tegemoetkoming

van het ziekenfonds en sociale

huurders. Voor meer informatie

over de scans kan je terecht op

www.energiescans.be voor het

werkingsgebied van Infrax en op

www.gratisenergiescan.be voor

het werkingsgebied van Eandis.

Voor huurwoningen op de

private huurmarkt is er nu een

extra hoge sociale dakisolatiepremie.

Die bedraagt 23 euro

per m² geplaatste dakisolatie

(in de plaats van maximaal 8

euro normaal). Voorwaarde

is wel dat de huurder tot één

van de volgende doel groepen

behoort:

hij geniet van de sociale

maximumprijs voor elektriciteit

en gas;

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 17


er is voor de huurder een

verzoek tot afsluiting van

elektriciteit of gas ingediend

bij de lokale adviescommissie

(LAC);

hij heeft een actieve budgetmeter

voor elektriciteit

of aardgas;

de huurder behoort tot de

prioritaire doelgroep van het

Fonds ter Reductie van de

Globale Energiekost (FRGE);

hij heeft recht op de verhoogde

tegemoetkoming

van het ziekenfonds of kreeg

het Omnio-statuut

(eerste deel van de code

onderaan de klever eindigt

op een 1 (bijvoorbeeld

121/121));

Politie

De politie merkt

op dat er in de

Tiengebodenstraat

nogal ‘wild’

en dus onreglementair

geparkeerd wordt. Zo

wordt er frequent geparkeerd

langs beide zijden van de straat,

met een beperkte doorgang en

‘slalommanoeuvres’ tot gevolg.

Graag hadden we de aandacht

gevestigd op artikel 23 ‘Stilstaan

en parkeren’, terug te

vinden in de wegcode

(www.wegcode.be).

23.1. Elk stilstaand of geparkeerd

voertuig moet worden

opgesteld:

1° Rechts ten opzichte van zijn

rijrichting

Indien het een rijbaan is

met éénrichtingsverkeer,

mag het evenwel langs de

ene of langs de andere kant

opgesteld worden.

2° Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse

berm of, buiten

de huurder zit in schuldbemiddeling

(bijvoorbeeld via

OCMW of CAW) en kan zijn

verwarmingsfactuur niet

betalen;

hij krijgt hulp van het

OCMW voor onbetaalde facturen

voor gas of elektriciteit;

hij huurt bij een sociaal

verhuurkantoor, OCMW of

lokaal bestuur.

Huurwoningen van sociale

huisvestingsmaatschappijen

komen niet in aanmerking.

Bijkomend voordeel van de

maatregel is dat een projectpromotor

(www.energiesparen.

be/socialedakisolatie) de

huurder en de verhuurder bij

de voorbereiding en uitvoering

van de werken begeleidt.

Hij stelt zelf een vakbekwame

aannemer aan en vraagt

achteraf de premie aan bij de

netbeheerder. In het geval de

tussenkomst van 23 euro niet

volstaat, zal de verhuurder

gevraagd worden of hij een

beperkt restbedrag wil betalen.

Reken je even mee? Stel, de

factuur voor 100 m² dakisolatie

bedraagt 3100 euro (incl. BTW).

Dat komt neer op 31 euro per

m². De premie van 23 euro

per m² is goed voor 2300 euro

(= 100 m² x 23). De restfactuur

bedraagt nog 800 euro

(3100 – 2300). Op die 800 euro

krijgt de verhuurder nog 30%

Parkeren tiengebodenstraat

de bebouwde kommen, op

eender welke berm.

Indien het een berm betreft

die de voetgangers moeten

volgen, moet langs de

buitenkant van de openbare

weg een begaanbare strook

van ten minste 1,50 meter

breed vrijgelaten worden.

Indien de berm niet breed

genoeg is, moet het voertuig

gedeeltelijk op de berm

en gedeeltelijk op de rijbaan

opgesteld worden.

Indien er geen bruikbare

berm is, moet het voertuig

op de rijbaan opgesteld

worden.

23.2. Elk voertuig dat volledig

of ten dele op de rijbaan opgesteld

is, moet geplaatst worden:

1° zover mogelijk van de aslijn

van de rijbaan;

2° evenwijdig met de rand

van de rijbaan, behoudens

bijzondere plaatsaanleg;

3° in één enkele file.

Er werden voornamelijk inbreuken

vastgesteld op het in het vet

aangeduide artikel.

Elk voertuig dient rechts ten

opzichte van zijn rijrichting te

worden gestationeerd. Maar

er dient evengoed rekening

gehouden te worden met artikel

23.2.3. Er dient in één enkele file

belastingvermindering. Zo krijgt

hij nog eens 240 euro terug. De

verhuurder betaalt slechts 560

euro voor dakisolatie van hoge

kwaliteit, zonder veel moeite.

Tijd voor actie! Temeer daar beslist

is dat dakisolatie binnen enkele

jaren een verplichting wordt

voor alle Vlaamse woningen.

Wacht niet te lang … Informeer

je verder via de Woonwinkel:

Telefonisch bereikbaar op

het nummer 051/428 181

Mailen kan naar

woonwinkel@tielt.be

De openingsuren van de

zit-dag vind je hieronder

terug: Pittem, gemeentehuis

markt 1, op dinsdag

van 13u30 tot 17u.

geparkeerd te worden. Indien er

dus 1 voertuig geparkeerd staat,

dan dien je jouw voertuig langs

dezelfde zijde te parkeren en bijvoorbeeld

niet, zoals nu dikwijls

het geval is op de andere zijde,

zodat er tussen de geparkeerde

voertuigen dient geslalomd te

worden. De tekening maakt

voldoende duidelijk.

nIET Ok Ok

ter afsluiting: bij het parkeren van je voertuig dien je op de

rijbaan steeds een vrije doorgang van 3 meter breedte te

respecteren.

Meer info over de stilstaan- en parkeerreglementering vind je hier:

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/188-art23

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/189-art24

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/190-art25


Omdat veel branden ’s nachts

ontstaan uit smeulende stoffen,

zijn optische rookmelders

het meest aangewezen. Bij de

optische rookmelder wordt de

lichtinval op de sensor gereduceerd,

of de lichtbundel wordt

weerkaatst, gebogen en gebroken

als er rookgassen in de

detector binnendringen. Via een

elektronische schakeling treedt

dan het alarmsignaal in werking.

Wat zegt het decreet van

8 mei 2009 houdende de

beveiliging van woningen door

optische rookmelders ?

Elke woning of elk onroerend

goed of het deel ervan dat

hoofdzakelijk bestemd is voor

de huisvesting van een gezin of

een alleenstaande dient er een

optische rookmelder geïnstalleerd

te worden.

Alle nieuw te bouwen woningen

en alle woningen waaraan renovatiewerken

worden uitgevoerd

Veiligheid

Rookmelders kunnen je leven redden!

jeugd

8 juli 2013 is dé dag waarop

kinderen zich volkomen mogen

uitleven, deze dag is helemaal

van hen! Het wordt ook niet

voor niets de ‘Dag van het

Kind’ genoemd! Voor één keer

mogen de ouders luisteren naar

de kinderen, alhoewel, daar

gaan we ook niet te ver in.

Alle kinderen worden op

maandag 8 juli om 14.00u

verwacht aan de sporthal voor

het vertrek van de bekende

kinderstoet.

waarvoor een stedenbouwkundige

vergunning vereist is en

waarvoor de stedenbouwkundige

vergunning wordt aangevraagd

na de inwerkingtreding van

het decreet moeten uitgerust

zijn met correct geïnstalleerde

rookmelders.

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige

vergunning voor

de bouw of de uitvoering van

renovatiewerken wordt aangegeven

waar de rookmelder of rookmelders

zullen geplaatst worden.

De Vlaamse Regering kan, binnen

de perken van de in de begroting

beschikbare kredieten, aan

de gemeenten rookmelders ter

beschikking stellen die zij, in het

kader van de ontwikkeling van

een preventiebeleid, kunnen laten

plaatsen in de huurwoningen

op hun grondgebied. De Vlaams

Regering bepaalt de nadere

voorwaarden voor de toekenning

en de plaatsing van deze

rookmelders.

Welk type moet ik installeren?

De nieuwe generatie rookmelders

zijn optische rookmelders. Zij zijn

best geschikt voor smeulbranden.

De rookmelders moeten goedgekeurd

zijn door een door BELAC

geaccrediteerde certificatieorganisatie.

De rookmelder moet

uitgerust zijn met een verzegelde

batterij met een levensduur van

minimum 10 jaar.

tips voor het goed plaatsen en

onderhouden van een rookmelder?

• Bevestig een rookmelder altijd

met enkele schroeven tegen

het plafond, want rook stijft

• Hang er één op in de gang in

de buurt van de slaapkamers

en in elke slaapkamer als de

deuren ’s nachts dichtgaan

• Voor een verhoogde veiligheid

plaats er ook één in de

zitkamer en de andere kamers

en op elke verdieping van je

woning

35ste Dag van het kind op maandag 8 juli 2013

We willen er ook dit jaar een

leuke editie van maken. Om

16u kunnen alle kinderen naar

een voorstelling kijken op de

markt van Pittem. Om 17u

ontvangt iedere deelnemer van

de kinderstoet een volle zak

met allerlei prachtige prijzen en

vele kermiskaartjes. Inschrijven

voor de kinderstoet kan

tot donderdag 4 juli bij het

gemeentebestuur van Pittem

bij: de jeugddienst, 051/46.03.62

- jeugddienst@pittem.be.

• Plaats de rookmelder niet in

de buurt van een open raam

of een ventilatiegat: de rook

wordt er weggeblazen

• Plaats de rookmelder niet in

de badkamer of de keuken:

een rookmelder maakt geen

onderscheid tussen condensatiedampen

en rook van een

brand

• Plaats de rookmelder niet in

stookplaatsen of koele ruimtes:

een rookmelder functioneert

niet goed meer bij een temperatuur

van minder dan 4°C en

van meer dan 38°C

• Hou je rookmelder stofvrij, als

je hem maandelijks stofzuigt

aan de buitenkant voorkom

je dat het stof de gleufjes verstopt

en verhindert dat de rook

binnendringt in het apparaat

• Test je rookmelder af en toe

door op de testknop te duwen

en luister of je het alarm hoort

tot op je slaapkamer

• De rookmelder is ook nuttig bij

je zoon of dochter op kot

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 19


Shoppen zonder zorgen

Elk kind heeft op tijd en stond

wel eens nieuwe kleren nodig

en wanneer kan je beter af zijn

dan tijdens de koopjesperiode?

Terwijl het wekelijkse tripje

naar het grootwarenhuis

meestal nog net lukt, bezorgt

kledingshoppen met je

kinderen op sleeptouw heel

wat ouders kopzorgen. Een

baby die net tijdens de lange

wachtrij aan de kassa om

borstvoeding huilt? Een peuter

die tussen de rekken verdwijnt

en die je huilend aan de infobalie

terugvindt? Een puber

die met een lang gezicht naast

jou slentert en alles wat jij uit

de rekken haalt ouderwets en

preuts vindt? Een kleuter die

zich languit op de grond gooit

Voel je het alweer kriebelen

om te komen spelen, je te

verkleden als prinses of de

gekste dingen te doen? Kom

dan naar ’t Speelplein in de

paasvakantie!

Het Speelplein is elke

werkdag open van 2 t.e.m.

12 april. Je kan spelletjes komen

spelen in de Sporthal,

Egemstraat 47.

Vanaf 7.30u tot 9u is er

opvang voorzien. In de voormiddag

doen we een fantas-

Ook tijdens de paasvakantie

gaan er tieneractiviteiten door,

elke woensdagnamiddag

van 13.30u tot 17u in de

Plaatsmolen. De kostprijs

hiervan is € 3 of € 2,5 als je

met een broer of zus komt.

omdat ze die roze schoenen

met glitters en hakjes niet

krijgt? Of je kinderen nu groot

zijn of klein, samen de winkel

in is vaak geen pretje.

goed begonnen is…

Een goede voorbereiding doet

al heel wat. Vertel je kind waar

jullie naartoe gaan, hoe lang

jullie ongeveer weg zullen

zijn en wat je precies nodig

hebt. Geef ook op voorhand

concreet en duidelijk aan wat

je van je kind verwacht. Dat

maakt het voor zoon- of dochterlief

makkelijker zich goed

te gedragen. Heb je nog een

kleine baby? Sommige winkelcentra,

steden of gemeenten

bieden kinderopvang voor

winkelende ouders. Anderen

tienerwerking tijdens de paasvakantie

meer info?

Griet Van Overschelde

Jeugddienst

051/46.03.62

jeugddienst@pittem.be

Opvoedingstip

richten een hoekje in waar je

in alle rust je baby kan verschonen,

borstvoeding geven

of een flesje opwarmen.

geven en nemen

Net zoals op heel veel andere

vlakken is opvoeding op het

vlak van winkelen een kwestie

van een beetje geven en

nemen. Bij kleding en schoenen

kunnen zowel ouders als

kinderen een heel eigen smaak

en verwachtingen hebben. Ga

bij jezelf na wat jij belangrijk

vindt. Moet kledij degelijk zijn,

lang meegaan of warm zijn en

doet de kleur er niet zoveel

toe? Heb je moeite met kleding

uit lageloonlanden of kan

jij je niet vereenzelvigen met

merkkledij? Vind je te bloot

Speelpleinwerking tijdens de paasvakantie

tische keuzeactiviteit en vanaf

12.00u eten we allen samen

onze boterhammetjes op.

Natuurlijk kan je ook tijdens de

middag naar huis gaan eten!

We starten terug met de activiteiten

om 13.30u tot 17u!

Van 17u tot 18u is er opvang

voorzien!

Wat kan je zoal verwachten?

De eerste week van de

paasvakantie zal je allerlei

activiteiten doen die in het

thema “Iedereen Beroemd”

staan. Als kers op de taart, is

er op donderdagnamiddag een

kookworkshop, georganiseerd

door vzw Kinyonga.

Het thema van de tweede

week is: ‘Een ritje naar de Ruimte’

waar we op donderdagnamiddag

ook een Dansworkshop

georganiseerd door vzw Tamboeri

zullen meepikken.

Als je al dit leuks niet wil missen,

mag je gewoon de dag

zelf inschrijven! Er hoeft niet

op voorhand ingeschreven

te worden (opgelet, wel op

of te zwart niet oké? Door die

normen en waarden aan je

kind te communiceren, kunnen

jullie misschien samen een

compromis vinden waar jullie

je allebei goed bij voelen.

gezellig!

Samen winkelen is voor zowel

ouders als kinderen geen

makkelijke opdracht. Je mag

dus gerust proberen om het

wat aantrekkelijker te maken.

Beloon je kind als het zich

goed gedraagt. Het hoofd koel

houden en aandacht schenken

aan elkaar, kan potentieelexplosieve

situaties ontmijnen.

Samen een ijsje eten achteraf

of gezellig koffie drinken,

maakt er helemaal een feest

van…

voorhand inschrijven voor

de workshops).

Prijs:

• Voor een halve dag:

3 euro (met broer of zus:

2,5 euro)

• Voor een hele dag: 6 euro

(met broer of zus: 5 euro)

• De workshops kosten voor

één namiddag 8 euro!

Koop gerust enkele beurkaarten!


Natuurlijk kunnen ook alle

speelfanaatjes deze zomervakantie

terecht bij de speelpleinwerking!

Het is opnieuw

speeltijd om te ravotten, de

meest onvoorstelbare figuurtjes

te knutselen en jullie uit te

leven tot jullie er bij neervallen!

Jawadde, dat mogen jullie zeker

niet missen! Elke donderdag

gaan we op uitstap. Hiervoor

kan er enkel en alleen vooraf

ingeschreven worden vanaf de

dinsdag voorafgaand aan de

uitstap. Er zijn hiervoor steeds

beperkte plaatsen, dus reserveer

tijdig! Gelieve hiermee

rekening te houden. We raden

iedereen aan om beurtkaarten

ter waarde van 10, 20 of 30

euro te kopen. Zo zijn er minder

lange wachtrijen aan de ingang

en kunnen de kinderen meteen

beginnen met spelen!

Prijs:

• Voor een halve dag: 3 euro

(met broer of zus: 2,5 euro)

• Voor een hele dag: 6 euro

(met broer of zus: 5 euro)

• De workshops en uitstappen

kosten voor één namiddag

Speelpleinwerking tijdens de zomervakantie

Ook tijdens de zomervakantie zijn we weer

van de partij op elke woensdagnamiddag van

13.30u tot 17u. Er wordt afgewisseld met activiteiten

ter plaatse en met uitstappen. De

prijs voor een namiddag bedraagt € 3, voor

een uitstap kan er een extraatje gevraagd

worden. Jullie worden op de hoogte gehouden

van de activiteiten op de website:

www.pittem.be/jeugd en via het infoboekje

dat iedereen voor de vakantie in de brievenbus

ontvangt.

hoe inschrijven?

Door een inschrijvingsformulier in te vullen

en te laten ondertekenen door je ouders.

Dit inschrijvingsformulier kan je verkrijgen op

de jeugddienst.

meer info?

Jeugddienst Pittem - Markt 1 - 8740 Pittem

051/46.03.62 - jeugddienst@pittem.be

8 euro! Koop gerust enkele

beurkaarten!

De animatoren zijn zich nu al aan

het klaarstomen om jullie een

onbezorgde zomer te bieden.

In de voormiddag krijgen jullie

de kans om te kiezen wat jullie

willen spelen! In de namiddag

worden er activiteiten per

leeftijdsgroep georganiseerd.

Bovendien doen de animatoren

er alles aan om jullie de tijd

van je leven te laten beleven.

Een brede waaier van activiteiten

zal aan bod komen.

Wanneer?

Het speelplein start op maandag

1 juli en eindigt op vrijdag

30 augustus. ’t Speelplein

is elke werkdag open, maar

is gesloten op 15 juli (Zotte

Maandag) en 15 augustus

(O.L.V.-Hemelvaart)

Speelse groetjes,

Jeugddienst Pittem

Markt 1, 8740 Pittem

051/46.03.62

jeugddienst@pittem.be

tienerwerking tijdens de zomervakantie

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 21


Op 16 februari 2013 koos de

Jeugdraad Pittem-Egem een

nieuw dagelijks bestuur voor de

volgende twee jaar.

14de Zotte maandag teken- en kleurwedstrijd

zaterdag 6 juli 2013

Alle kinderen kunnen zich van hun creatiefste kant

laten zien door deel te nemen aan de teken- en

kleurwedstrijd!

Nog tot 1 juli hebben de kinderen de kans om een

tekening binnen te brengen op het gemeentehuis. Alle

kinderen die in Pittem naar school gaan, zullen een

tekening krijgen op school.

De kleuters krijgen een tekening om in te kleuren, de

kinderen van de lagere school kunnen fantaseren over

Zotte Maandag op een blanco blad. Kinderen die niet

in Pittem naar school gaan, kunnen een tekening

afhalen op het gemeentehuis. De mooiste tekening

wordt uitgekozen per kleuterjaar en per leerjaar door

een strenge jury.

Uiteraard zullen de winnaars mooie prijzen

ontvangen tijdens de prijsuitreiking van de teken- en

kleurwedstrijd. Dit jaar gaat de prijsuitreiking door in

het gemeentehuis van Pittem op zaterdag 6 juli om

18.45u.

nieuw bestuur jeugdraad

Hannes Popelier wordt de

nieuwe voorzitter en de penningmeester

is Wouter Van

Daele. De Algemene Vergadering

bestaat voor bijna meer

dan de helft uit nieuwe leden.

De jeugdraad geeft vooral

adviezen, maar organiseert ook

heel wat activiteiten. Ook nietgeorganiseerde

jongeren zijn

steeds welkom op deze pittige

en enthousiaste adviesraad!

We wensen de jeugdraad twee

boeiende jaren toe!

Meer info? Neem contact

op met de jeugddienst:

jeugddienst@pittem.be –

051/46.03.62


ibliotheek

Digitale week

van 20 tot en met 26 april

In het kader van de Digitale

week organiseert Bibliotheek

Pittem 2 infoavonden.

Deze sessies staan open voor

iedereen.

tax-on-web

Tax-on-web biedt de mogelijkheid

om met je PC en

via het internet je belastingaangifte

in te vullen, door

te sturen en je aanslag te

berekenen. We verkennen

Tax-on-web: wat is het, wat

heb je nodig en hoe vul je de

aangifte in (via een concreet

voorbeeld). Je leert ook de

kaartlezer en je eID (elektronische

identiteitskaart)

installeren. Die zijn nodig om

je aan te melden op het net.

Met deze infosessie willen

we bestaande drempels

wegnemen en het gebruik

van Tax-on-web stimuleren,

vóór het verplicht wordt.

Dit is geen avond over fiscale

vragen, wel een demonstratie

van de elektronische

aangifte.

Dinsdag 23 april 2013

van 19u30 tot 22u

Bibliotheek Pittem,

Broeders maristenstraat 2

€ 3 - inschrijven via

bibliotheek@pittem.be,

tel. 051/46.03.76

Wegwijs: smartphones,

tablets & e-readers

Wat is een smartphone? En

is het ook een slim idee om

er één te kopen? Wat is een

tablet? Wat kan je ermee, en

wat kan je er niet mee? En is

het zinvol om een e-reader

aan te schaffen, wanneer een

tablet net zo goed overweg

kan met e-books? Welke

soorten toestellen zijn er zoal

in de aanbieding, en welke is

voor jou het meest geschikt?

Moet je vooral op de prijs letten?

En zijn er na aankoop nog

bijkomende kosten?

Deze en andere vragen worden

beantwoord tijdens deze

informatieavond over tablets

en smartphones.

Woensdag 24 april 2013,

19u30 tot 22u

Bibliotheek Pittem,

Broeders maristenstraat 2

€ 3 - inschrijven via

bibliotheek@pittem.be,

tel. 051/46.03.76

Problemen bij het lezen? kies een GrootletterBoek

Misschien ondervind je

- of iemand in je omgeving -

problemen met het lezen

van boeken in gewone druk.

Maar wist je dat bibliotheek

Pittem beschikt over een

collectie GrootLetterBoeken?

Deze boeken zijn gedrukt

in een groter lettertype. In

tegenstelling tot wat beweerd

wordt, komen diverse genres

aan bod bij de GrootLetter-

Boeken, dus niet alleen romantische

boeken of streekverhalen.

Ook detectives en

algemene literatuur worden

vaak omgezet naar GrootLetterBoeken.

Een beperkt overzicht van

recent aangekochte GLB:

steenhouwer – Camilla Lackberg

eva’s oog – Karin Fossum

De alchemist – Paulo Coelho

De minzame moordenaar – Bram Dehouck

Wit zand – Kristien Hemmerechts

De overgave – Arthur Japin

het zesde zintuig – Marianne Frederiksson

Contrapunt – Anna Enquist

De derde tweeling – Ken Follet

Wilde Lavendel – Belinda Alexandra

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 23


Om haar werking te verbeteren,

zoekt Bib Pittem enkele

vrijwilligers. Deze vrijwilligers

zijn bereid om af en toe de bib

te helpen bij de organisatie van

diverse activiteiten. Zo zoeken

we mensen om een oogje in

het zeil te houden wanneer de

bibliotheek open is om de krant

te lezen, voor het begeleiden

van (spel)activiteiten tijdens de

Jeugdboekenweek, de begeleiding

van klassen wanneer

auteurs op bezoek komen, …

Bib zoekt

vrijwilligers!

Je hoeft zelf geen bibliotheekgebruiker

of lezer te zijn, maar

je bent bereid om ons af en toe

bij te springen. We bieden je

een verrijkende ervaring, een

leuke sfeer en dankbare blikken.

Leeftijd speelt geen rol!

Voel je je geroepen?

Neem dan contact op met de

bibliotheek Pittem,

bibliotheek@pittem.be of

051/46.03.77

Naar aanleiding van gedichtendag op donderdag 31 januari

konden de leerlingen uit het 5e leerjaar kennismaken met poëzie.

Ze konden zelf aan de slag en maakten een gedicht over een

imaginair dier.

Op woensdag 13 februari bestreden 14 jongeren elkaar in het

game-tornooi. Na drie spelrondes namen de besten het op

tegen elkaar. Drie jongens wonnen het pleit: Maarten Deruyck,

Bryan Debaets en Timon Deneve mochten naar het provinciaal

eindtornooi in Roeselare. Maarten en Bryan behaalden een

mooie ereplaats.

je reis start …

in de bibliotheek

Concrete reisplannen? Nog op

zoek naar een bestemming?

Waarom je zoektocht niet

beginnen in de bib?

Bibliotheek Pittem beschikt

over een uitgebreide collectie

reisgidsen en wandel- en

fietsroutes uit binnen- en

buitenland!

En hebben we niet de juiste

reisgids voor je, dan doen we

al het mogelijke om het juiste

boek in een andere bibliotheek

te bestellen!

een kijkje terug in de bib

De kinderen van het Winterkamp konden op dinsdag 12 februari

hun hart ophalen aan diverse games. Op het programma stonden

o.m. een partij Wakeboarding met de Wii en het bedwingen van

een wildwaterrivier op de X-BOX Kinect. Het water spoot nog net

niet uit het scherm!


Sport

terugblik Winterwandeling

Voor een echte wandelaar

bestaat er geen slecht weer!

Een tiental gemotiveerde

leerlingen van het 5de en 6de

leerjaar hadden op woensdag

6 februari zin in een tocht van

9,5 km. Het eerste deel van

de wandeling ging rond het

spaarbekken van de Breemeersbeek.

Vanaf april-mei

starten hier de werken aan

een schorspiste, waar lopers

inschrijvingsdag

zomersportkampen

Er is een nieuw inschrijvingssysteem

voor de sportkampen.

De sportdienst bezorgt

geen flyers meer via de

scholen, maar werkt nu met

een inschrijvingsdag.

De inschrijvingsdag voor de

zomersportkampen van het

1ste tem 6de leerjaar, het

extra zomersportkamp voor

het 3de tem 6de leerjaar,

de kleutersportweek en het

en wandelaars veel plezier zullen

aan beleven. Halverwege

was er een tussenstop in het

buurthuis met een warme

pannenkoek en chocolademelk.

Via de Baertstraat kwamen

we mooi op tijd aan in

de sporthal. Wie zin heeft om

deze wandeling ook eens af te

wandelen, kan het plannetje

bekijken op onze website.

danskamp is dinsdag 23 april

2013. Opgelet, beperkt aantal

plaatsen! Je kan inschrijven

via telefoon, mail of ter

plaatse. We vragen wel om

de betaling binnen de week in

orde te brengen. De flyers zijn

te verkrijgen in de sportdienst

of op onze webstek.

Sportdienst Pittem

Tel 051/46.03.80

sportdienst@pittem.be

Winterspelenkamp

In de Krokusvakantie slaan de

jeugd- en sportdienst steevast

de handen in elkaar voor

een themakamp. Dit jaar was

het thema ‘winterspelen’ en

dit sloeg duidelijk aan want

de 70 vrije plaatsen waren in

twee dagen uitverkocht. De

sportdienst nam het sportgedeelte

voor haar rekening en

de jeugddienst verzorgde het

creagedeelte.

De toppers waren zonder twijfel

de uitstap naar de schaatsbaan

en het indoorspeelplein.

Na al dat sporten en knutselen

hadden de kids grote honger,

gelukkig mochten ze na afloop

van het kamp naar huis met

een lekkere zelfgemaakte

snoepcreatie.

Documenten op de website

Wil je op de hoogte zijn van alle sport in de gemeente

Pittem? Dan kan je via www.pittem.be alle flyers van de wekelijkse

sporten, éénmalige activiteiten op woensdagmiddag

of de handige Gemeentelijke sportkalender digitaal bekijken

en downloaden. www.pittem.be > vrije tijd > sport

De sportdienst is ook actief op facebook, maak je dus als de

bliksem bevriend.

facebook: sportdienst Pittem

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 25


Vanaf 16 april starten het

Egems Atletiekcomité en de

sportdienst met ‘Start to Run’.

Iedere dinsdag en donderdag

werken we aan de conditie om

18u30. De bedoeling is om

onder deskundige begeleiding

geleidelijk de loopduur op te

drijven. Extra informatie nodig

of je wenst je in te schrijven?

Start tot Run

kSV Pittem

maandag 1 april

16u00 2° provinciale B: KSV PITTEM – FC Sp. Heestert

Zaterdag 6 april

13u45 U13C: KSV PITTEM A – K. DOSCO SINT-KRUIS

15u15 U15C: KSV PITTEM – K. DOSCO SINT-KRUIS

Woensdag 10 april

18u30 2° provinciale B: KSV Pittem – RFC Luingnois

Vrijdag 12 april

20u00 BRA: KSV PITTEM – K.SV JABBEKE

Zaterdag 13 april

9u15 U17C: KSV PITEM – SK TORHOUT

9u45 U10P: KSV PITTEM – KVC ARDOOIE

10u00 U6AM: KSV PITTEM – KFC LICHTERVELDE

10u00 U11Q: KSV PITTEM – KVC ARDOOIE

Zaterdag 20 april

9u45 U9G: KSV PITTEM – KVC WINGENE

9u45 U9H: KSV PITTEM – KVC WINGENE

9u45 U8AA: KSV PITTEM – SC OOSTROZEBEKE

10u00 U7R: KSV PITTEM – KVC WINGENE

13u45 U13C: KSV PITTEM B – KFC AARSELE

18u00 U21C: KSV PITTEM – HULSTE SPORT

Wel, neem dan gerust contact

op met

matthias.vromman@scarlet.be

of de sportdienst van Pittem.

De deelnameprijs is € 25.

Sportdienst Pittem,

Egemstraat 47, 8740 Pittem,

051/46.03.80

sportdienst@pittem.be

Oproep kampioenen

sport Pittem

Vrijdag 28 juni 2013 vindt de

kampioenenhulde plaats in

Pittem. Tijdens deze avond

worden de Pittemnaren die

een mooie sportieve prestatie

neergezet hebben, gehuldigd.

Heb je zelf vanaf juli 2012 een

sportieve prestatie behaald

waar je trots op mag zijn?

Neem dan zeker contact op

met de sportdienst van Pittem!

Gelieve volgende gegevens te

bezorgen vóór 27 mei 2013:

Voetbalkalender

dVk EgEm

Naam, adres, telefoonnummer,

e-mailadres, beoefende sport

en het behaalde resultaat, naam

van de club indien je aangesloten

bent. Didactisch materiaal

zoals foto’s of filmpjes in actie

zijn steeds welkom! Dan kunnen

we de kampioenenhulde mooi

inkleden met een overzicht van

de sportieve Pittemnaren.

Sportdienst Pittem,

Egemstraat 47, 8740 Pittem,

051/46.03.80

sportdienst@pittem.be

Zondag 21 april

15u00 2° provinciale B: KSV PITTEM – KVK AVELGEM

Vrijdag 26 april

20u00 BRA: KSV PITTEM – E. BRUGGE

Zaterdag 27 april

9u15 U17C: KSV PITTEM – SKD HERTSBERGE

9u45 U10P: KSV PITTEM – GL RUISELEDE

10u00 U6AM: KSV PITTEM – GL RUISELEDE

10u00 U11Q: KSV PITTEM – KZ DENTERGEM

Zondag 7 april

15u00 PROV: DVK EGEM – SK OPEX GIRLS OOSTENDE

Zaterdag 20 april

9u00 DU13: DVK EGEM – CERKELLADIES BRUGGE

Zaterdag 27 april

15u00 NAT: DVK EGEM – SV. ZULTE-WAREGEM B


woensdagnamiddagsport

toekomstige activiteiten

Datum sportactiviteit* Doelgroep tijdstip Locatie Prijs

17 april 2013 Klimtijdrit 4de t/m 6de leerjaar 13u30 - 17u00 Sporthal € 2

24 april 2013 Fietstocht 5de t/m 6de leerjaar 13u30 - 17u00 Sporthal € 2

15 mei 2013 Atletieknamiddag 1ste t/m 6de leerjaar meisjes 13u30 - 15u30 Sporthal € 2

1ste t/m 6de leerjaar jongens 15u45 - 17u30

29 mei 2013 King of Foot 1ste t/m 3de leerjaar 13u30 - 17u00 Sporthal € 2

5 juni 2013 King of Foot 4de t/m 6de leerjaar 13u30 - 17u00 Sporthal € 2

25 september 2013 Vlaamse Veldloopdag 1ste t/m 3de leerjaar

13u30 - 14u30 Sporthal gratis

4de t/m 6de leerjaar

14u30 - 15u30 Sporthal gratis

info volgt SVS Cross Pittem 1ste t/m 6de leerjaar info volgt Sporthal gratis

13 november 2013 Omnisportbrevet 1ste t/m 3de leerjaar

13u30 - 15u15 Sporthal € 2

4de t/m 6de leerjaar

15u30 - 17u00

20 november 2013 Schaatsen Brugge 4de t/m 6de leerjaar 13u15 - 17u00 sporthal € 9

13u20 - 16u55 kerk Egem

*iedereen krijgt steeds een flyer om in te schrijven via school of sportdienst, de flyers staan ook op onze website.

Data Activiteit Doelgroep tijdstip Prijs inschrijvingsdag*

11 t/m 13 februari 2013 krokuskamp 1ste t/m 6de lj 9u00 - 16u30 € 30 8/01/2013

2 t/m 5 april 2013 paassportkamp 4de t/m 6de lj 9u00 - 16u30 € 55 5/02/2013

1 t/m 5 juli 2013 zomersportkamp 4de t/m 6de lj 9u00 - 16u30 € 60 23/04/2013

9 t/m 12 juli 2013 zomersportkamp 1ste t/m 3de lj 9u00 - 16u30 € 55 23/04/2013

30 juli tem 2 aug 2013 extra zomersportkamp 3de t/m 6de lj 9u00 - 16u30 € 55 23/04/2013

5 augustus 2013 kleutersportdag 1ste kleuterklas 9u00 - 16u00 € 12,50 23/04/2013

6 t/m 7 augustus 2013 kleutersportkamp 2de kleuterklas 9u00 - 16u00 € 25 23/04/2013

8 t/m 9 augustus 2013 kleutersportkamp 3de kleuterklas 9u00 - 16u00 € 25 23/04/2013

26 t/m 30 aug 2013 danskamp 3de t/m 6de lj 9u30 - 16u30 € 60 23/04/2013

28 t/m 31 oktober 2013 circuskamp 1ste t/m 6de lj 9u00 - 16u00 € 50 16/09/2013

*vanaf deze datum mag je inschrijven (via sportdienst) voor de sportkampen, er is geen flyer meer via de scholen.

Wekelijkse sportactiviteiten

sPOrtACADemie DinsDAg Kostprijs* inschrijven

1ste en 2de leerjaar 16u30 - 17u20 Afhankelijk per lessenreeks Op voorhand via sportdienst

3de en 4de leerjaar 17u20 - 18u10 Afhankelijk per lessenreeks Op voorhand via sportdienst

5de en 6de leerjaar 18u10 - 19u00 Afhankelijk per lessenreeks Op voorhand via sportdienst

KLeuterturnen ZAterDAg Kostprijs* inschrijven

1ste kleuterklas 9u30 – 10u15 Afhankelijk per lessenreeks Op voorhand via sportdienst

2de kleuterklas 10u15 – 11u00 Afhankelijk per lessenreeks Op voorhand via sportdienst

3de kleuterklas 11u00 – 11u45 Afhankelijk per lessenreeks Op voorhand via sportdienst

*lessenreeksen: september tem december/januari tot aan Paasvakantie/ Paasvakantie tem juni, flyer op website

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 27


OcmW

De bewoners van het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius

mochten zich recent tegoed doen aan verse oliebollen. Het werd

voor iedereen een groot eetfestijn.

De bewoners konden ook genieten van een uitstap naar Aviflora

in Ingelmunster. Niet alleen de koffie en het gebak smaakten lekker,

ze werden ook vergast op een optreden van Steve Tielens.

Wie ouder wordt, maakt vaker

kans om te vallen. En zo’n

valpartij heeft meestal nare

gevolgen. Daarom voert de

Vlaamse overheid in samenwerking

met het Expertisecentrum

Valpreventie Vlaanderen

campagne om vallen te

voorkomen. Ongeveer een op

de drie thuiswonende 65-plus-

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn PITTEM

Koolskampstraat 46 - 8740 Pittem - Tel: 051/61 00 60

Fax: 051/61 00 65 - E-mail: ocmw.pittem@publilink.be

WZC Sint-Remigius in beeld

Week van de valpreventie

Van 22 tot en met 28 april 2013

sers valt eenmaal per jaar, een

derde onder hen zelfs verschillende

keren. En toch hoeft

vallen voorkomen niet moeilijk

te zijn. Met enkele eenvoudige

aanpassingen wordt een huis

al heel wat ‘valveiliger’. En met

een halfuurtje lichaamsbeweging

per dag staan we steviger

in onze schoenen.

Ook Valentijn ging niet ongepast voorbij. De koppeltjes werden

extra in de kijker gezet terwijl Eddy Mars met een optreden in de

cafetaria voor de muzikale noot zorgde.

Die tips komen in de campagne

aan bod tijdens de week van de

valpreventie van 22 tot 28 april

2013.

Meer info hieromtrent kan je

terugvinden in de folder die

gratis beschikbaar is bij het

gemeentebestuur.


Zitdag Familiezorg

West-Vlaanderen vzw

Elke 2de vrijdag van de maand

van 9 tot 10.30 uur houdt

Familiezorg West-Vlaanderen

een zitdag in het Sociaal Huis

aan de Koolskampstraat 46

te Pittem. Je kan er terecht

met vragen over gezinszorg,

poetshulp, thuiskraamzorg,

vrij willigers in de thuiszorg,

thuiszorgondersteuning, ...

Je kan beroep doen op Familiezorg

West-Vlaanderen:

• als je tijdelijk hulp en/of zorg

nodig hebt bij een acuut

gezondheidsprobleem;

• als je door ziekte of een beperking

hulp en/of zorg nodig

hebt voor je huishouden;

• als je een kindje verwacht of

als je pas bevallen bent;

• als je zorg draagt voor een

ouder/partner met dementie.

De dienstverlening

• Praktijkhulp/huishoudhulp

• Gezinshulp

• Thuisverpleging

• Klusjesdienst

• Oppas en assistentie

• Gespecialiseerde kraamzorg

• Regionaal Dienstencentrum

Data zitdagen 2013

• Vrijdag 12 april 2013

• Vrijdag 14 juni 2013

• Vrijdag 9 augustus 2013

• Vrijdag 13 september 2013

• Vrijdag 11 oktober 2013

• Vrijdag 8 november 2013

• Vrijdag 13 december 2013

Er is geen zitdag op vrijdag

10 mei en vrijdag 12 juli omdat

het Sociaal Huis gesloten is.

Iedereen die een vraag heeft

rond één van de diensten die

door Familiezorg aangeboden

worden, kan op de zitdag

terecht bij de thuiszorgverantwoordelijke,

Liselot Dejonckheere.

Indien gewenst kan je

steeds een afspraak maken met

haar. Zij is bereikbaar op onderstaande

contact-gegevens:

Familiezorg West-Vlaanderen,

Krommewalstraat 1

8700 Tielt

Tel. 051/40.04.43

Fax 051/40.78.82

tielt@familiezorg-wvl.be

www.familiezorg-wvl.be.

Je kan ook een afspraak maken

via de sociale dienst van

het OCmW op 051/61.00.60.

minder mobielen

Centrale

Wie wegens leeftijd of

handicap geen gebruik kan

maken van het openbaar

vervoer of van zijn eigen wagen

en slechts beschikt over

een beperkt inkomen kan

beroep doen op de Minder

Mobielen Centrale.

Meer inlichtingen over deze

dienstverlening bij de sociale

dienst in het Sociaal Huis

van het OCMW in de Koolskampstraat

46,

tel. 051/61.00.60 of per fax

051/61.00.65 of per e-mail:

ocmw.pittem@publilink.be.

Het OCMW blijft ook verder

op zoek naar kandidaatchauffeurs

die zich willen

inzetten voor de minder

mobielen centrale. Inlichtingen

in het Sociaal Huis.

klusjesman met pensioen

Tijdens het jaarlijkse personeelsfeest

van OCMW-Pittem

werd afscheid genomen van de

klusjesman van het woon- en

zorgcentrum Sint-Remigius.

Patrik Planckaert ging op 1

januari 2013 officieel met

pensioen na een loopbaan

van meer dan 10 jaar bij het

OCMW-Pittem. Hij kwam in

dienst op 1 juni 2002 en ging

Het Sociaal Stookoliefonds

blijft actief. Er kan dus steeds

een aanvraag voor een tegemoetkoming

ingediend worden

bij het OCMW van Pittem in

het Sociaal Huis in de Koolskampstraat

46. Let wel op: de

aanvraag moet binnenkomen

binnen de 60 dagen na de

levering van de brandstof.

De volgende brandstoffen

komen in aanmerking:

• huisbrandolie

• verwarmingspetroleum

(type c)

• bulkpropaangas

niet voor:

• aardgas via aansluiting op het

stadsdistributienet

• propaangas en butaangas in

gasflessen

Het bedrag van de toelage

hangt af van de brandstofsoort,

nu op 63-jarige leeftijd op rust.

Hij werd door voorzitter Peter

Gelaude vooral geprezen voor

het puike werk dat hij leverde

in de omgeving en de tuin van

het woon- en zorgcentrum. De

aanleg en de verzorging van de

tuin was vooral zijn verdienste.

Hij kreeg een geschenkbon van

het OCMW en zijn echtgenote

een ruiker bloemen.

Verwarmingstoelage

de prijs per liter en de categorie

waartoe je behoort.

Per stookperiode en per

gezin dat in hetzelfde gebouw

verblijft, wordt de toelage toegekend

voor maximum 1.500

liter.

Het OCMW zal, om na te gaan

of je voldoet aan de gestelde

inkomensgrenzen, je inkomensgegevens

en die van de

leden van je huishouden via

elektronische weg rechtstreeks

bij de FOD Financiën opvragen.

Het OCMW kan je contacteren

wanneer aanvullende inlichtingen

nodig zijn.

Voor meer inlichtingen kan je

terecht bij OCMW van Pittem

051/61.00.60, of het gratis

nummer Sociaal Verwarmingsfonds:

0800/90.929 of hun

website:

www.verwarmingsfonds.be.

Het gemeentelijk infoblad I april • mei • juni 2013 I Pittem-Egem 29


aPRIl

ma 1

agenda

di 2 14.00 uur - NEOS Pittem-Egem - Clubkaarting - CC-Het Buurthuis

19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

wo 3

do 4

vr 5

za 6 14.00 uur - KVLV-Pittem - De juiste manier van snoeien in de tuin door

Carlos Strobbe - Lostraat 7 Meulebeke

zo 7 09.30 uur - KWB Volley Pittem - Wedstrijd Pittem-Harelbeke - Sporthal

Pittem

ma 8

di 9 14.00 uur - NEOS-Pittem-Egem - Clubkaarting - CC-Het Buurthuis

19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

wo 10

do 11 19.30 uur - Femma met Pit - Cocktail maken en salsadansen

Inschrijven tot 5 april - Vertrek aan parking Kauwstraat

vr 12 20.00 uur - JH De Betonneuse - 17-jarig bestaan:

galabal ‘Back in Town’ - Jeugdhuis De Betonneuse

za 13 19.00 uur - JH De Betonneuse - 17-jarig bestaan: optredens

Jeugdhuis De Betonneuse

19.30 uur - Volkstuin Pittem-Egem - Kaarting - Verbiestzaal Kauwstraat

20.00 uur - Die Original Dorfmusikanten - Concert - CC-Het Buurthuis

zo 14 14.00 uur - JH De Betonneuse - 17-jarig bestaan: uitzending Amstel

Gold Race + bingo - Jeugdhuis De Betonneuse

ma 15 20.00 uur - Davidsfonds Pittem - Voordracht over dialecten door Paul

Verleyen - Info Gilbert Provoost 051/46.69.04 - Verbiestzaal Kauwstraat

di 16 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

wo 17 14.30 uur - NEOS Pittem-Egem - Ontspanning met ‘Tralalie’

Klooster Pittem

Markant Pittem-Egem - Avondbezoek Aspergekwekerij Bossuyt -

Oostrozebeke

do 18 20.00 uur - Wijnclub Vindami - Wijnles Bourgogne versus Italië door

sommelier Lieven Castelein - Zaal Broeders Maristen

14.00 uur - NEOS Pittem-Egem - Eerste Fietstocht -

Start Parking Kauwstraat

vr 19 20.00 uur - JH De Betonneuse i.s.m. Chiro Pittem - Aspiranha

Jeugdhuis De Betonneuse

14.30 uur - NEOS Pittem-Egem - Dansen met NEOS

Feestzaal Den Toerist

18.30 uur - Volkstuin Pittem-Egem - Bezoek aan Koninklijke Serres Laken

Inschrijven via volkstuinpittem@skynet.be -Vertrek parking Kauwstraat

za 20 KVLV-Pittem - Verbroedering met landbouwgezinnen uit Aigurande

17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem

Watergewenning en kleuterzwemmen

Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

10u00 tot 18u00 - Heemkundige Kring Valère Arickx i.s.m. gemeentebestuur

- Erfgoeddag: tentoonstelling 100 jaar standbeeld Ferdinand

Verbiest - Markt 1 bezoekerscentrum

zo 21 13.30 uur - Gezinsbond Egem - Gezinsfietstocht 20 à 25 km met gratis

tombola - Verzamelen en start in groep - CC-Het Buurthuis

10u00 tot 18u00 - Heemkundige Kring Valère Arickx i.s.m. gemeentebestuur

- Erfgoeddag: tentoonstelling 100 jaar standbeeld Ferdinand

Verbiest - Markt 1 bezoekerscentrum

ma 22

di 23 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

19.30 uur - Femma met Pit - Marokkaans koken - OCMW-Dienstencentrum

wo 24

do 25 20.00 uur - Markant Pittem-Egem - In de praatstoel: mode ontwerpster Ann

Coppens, Voormalig creatief brein bij oa. Hampton - Zaal Broeders Maristen

20.00 uur - 4de ondernemerscafé - Unizo-Pittem-Egem -

Blekerij Hoogrokersstraat 6

vr 26 14.00 uur - NEOS-Pittem-Egem - Petanque - WZC-Sint-Remi

za 27 07.30 uur - Bikedevils Pittem - 13de verrassingsrit - 2 inschrijvingsplaatsen

Pittem en Adegem - Afstanden 150, 120, 85 of 50 km

17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk -Zwembad Meulebeke

19.00 uur - JH De Betonneuse - Optredens - Jeugdhuis De Betonneuse

zo 28

ma 29

di 30 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

mEI

wo 1

do 2

vr 3 19.00 uur - Femma met Pit - Moedertjesfeest - Parking Kauwstraat

za 4 17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

zo 5 09.30 uur - KWB Volley Pittem - Wedstrijd Pittem-Markegem

Sporthal Pittem

Van 10 tot 18 uur - Volkstuin Pittem-Egem - Tuinbeurs -

Park Kliniek Sint-Jozef, Boterstraat 6

ma 6 Davidsfonds Pittem - Bezoek bij letterkapster Els Vantournout

Info Gilbert Provoost 051/46.69.04 - Wingene

19.30 uur - KVLV- en LG-Pittem - Jaarlijkse hoevemis

di 7 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

NEOS-Pittem-Egem - Provinciale wandeldag - Zedelgem

wo 8

do 9

vr 10 Unizo-Pittem-Egem - Moederdagactie bij de deelnemende handelaars

za 11 Unizo-Pittem-Egem - Moederdagactie bij de deelnemende handelaars

08 tot 16u - DVK Egem - Jeugdtornooi DVK Egem met deelname oa

Rassing Harelbeke, DV Kortrijk, Sinaai Girls, AA Gent Ladies, Cerkelladies

Brugge, Famkes Merkem, Opex Oostende en Ladies Oudenburg - Sportterreinen

Egemstraat 47

17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

zo 12 Unizo-Pittem-Egem - Moederdagactie bij de deelnemende handelaars

09.30 uur - KWB Volley Pittem - Wedstrijd Pittem-Rumbeke - Sporthal

Pittem

ma 13

di 14 14.00 uur - NEOS-Pittem-Egem - Clubkaarting - CC-Het Buurthuis

19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

Markant Pittem-Egem - Halve daguitstap: op wandel met Grimm door

Gent met culinaire afsluiter

wo 15

do 16

vr 17 14.30 uur - NEOS-Pittem-Egem - Dansen met NEOS

Feestzaal Den Toerist

za 18 17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

zo 19

ma 20

di 21 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

Dagreis Koksijde - Blindengeleide honden

Warandehof en Comines-Warneton

wo 22

do 23 14.00 uur - NEOS-Pittem-Egem - Fietstocht - Start parking Kauwstraat

vr 24 KVLV-Pittem - Jaarlijkse Ginste Bedevaart

za 25 17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

19.00 uur - JH De Betonneuse - Benefriet - Jeugdhuis De Betonneuse

zo 26 09.30 uur - KWB Volley Pittem - Wedstrijd Pittem-J.Lendelede

Sporthal Pittem

ma 27

di 28 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

wo 29

do 30 NEOS-Pittem-Egem - Dagreis

vr 31 19.00 uur - Femma - Themawandeling ‘In de voetsporen van Renildeke’

- Markt 1

20.00 uur - Wijnclub Vindami - Zomerse en BBQ-wijnen door

sommelier Lieven Castelein - Zaal Broeders Maristen


junI

za 1 17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

19.00 uur - JH De Betonneuse - DJ-battle - Jeugdhuis - De Betonneuse

zo 2 09.30 uur - KWB Volley Pittem - Wedstrijd Pittem-Kachtem - Sporthal

Pittem

ma 3 Davidsfonds Pittem - Zomerzoektocht Hageland -

Info Gilbert Provoost 051/46.69.04

di 4 14.00 uur - NEOS-Pittem-Egem - Clubkaarting - CC-Het Buurthuis

19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

wo 5

do 6 14.00 uur - Fietstocht - NEOS-Pittem-Egem - Start parking Kauwstraat

19.30 uur - KVLV-Pittem - Fietsen langs Vlaamse wegen -

Start Markt Pittem

vr 7 Femma met Pit - Bezoek aan tuinen

za 8 17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

zo 9

ma 10 16u tot 19.30u - Rode Kruis - Bloedgiften - CC-Het Buurthuis

di 11 14.00 uur - NEOS-Pittem-Egem - Clubkaarting - CC-Het Buurthuis

19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

Femma - Dagreis - Mechelen

wo 12

do 13 19.30 uur - KVLV-Pittem - Fietsen langs Vlaamse wegen

Start Markt Pittem

vr 14

za 15 17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk Zwembad Meulebeke

zo 16 13.00 uur - Volkstuin Pittem-Egem - Fietstuindag

ma 17

di 18 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

wo 19 20.00 uur - Volkstuin Pittem-Egem - Bloemschikken

Verbiestzaal Kauwstraat 4

14.30 uur - NEOS-Pittem-Egem - Vergadering met voordracht:

Diefstal- en inbraakpreventie - Klooster Pittem

meldingskaart

Heb je problemen met de huisvuilomhaling? Is de riolering

verstopt? Is het wegdek voor jouw woning beschadigd?

Of heb je ergens een kapot verkeersbord gezien? Aarzel dan niet om

dit te melden. De ideale manier om allerlei mededelingen te sturen

naar het gemeentebestuur is via onderstaande meldingskaart.

naam:

Adres:

telefoon:

Datum melding:

Plaatsbeschrijving:

Meldingskaart

Gemeentebestuur, Markt 1, 8740 Pittem

do 20 16u tot 19.30u - Rode Kruis - Bloedgiften - Sporthal Pittem

19.30 uur - KVLV-Pittem - Fietsen langs Vlaamse wegen -

Start Markt Pittem

vr 21 14.30 uur - NEOS-Pittem-Egem - Dansen met NEOS -

Feestzaal Den Toerist

za 22 17u00 tot 18u00 - Gezinsbond Egem - Watergewenning en kleuterzwemmen

- Inschrijven vooraf noodzakelijk - Zwembad Meulebeke

zo 23

ma 24

di 25 19.00 uur tot 21.00 uur - Badmintonclub Pittem - badminton - Sporthal Pittem

wo 26

do 27 19.30 uur - KVLV-Pittem - Fietsen langs Vlaamse wegen - Start Markt

Pittem

vr 28 14.00 uur - NEOS-Pittem-Egem - Petanque - WZC Sint-Remi

20.00 uur - JH De Betonneuse – Schuimfuif - Jeugdhuis De Betonneuse

za 29

zo 30

Vul de kaart volledig in, knip hem uit en stuur hem naar het

gemeentebestuur, Markt 1, 8740 Pittem, stuur via e-mail naar

gemeente@pittem.be of via de website. Je kan de kaart ook deponeren

in de brievenbus aan het gemeentehuis.

Ik wens het volgende te signaliseren:

❍ het wegdek is beschadigd ❍ verkeersbord is stuk

❍ de openbare verlichting is defect ❍ onderhoud wegberm

❍ de riolering is verstopt ❍ problemen huisvuilophaling

❍ het fietspad dient hersteld ❍ andere

❍ het trottoir dient hersteld


Gemeentelijke info

nuttige telefoonnummers en e-mailadressen

De gemeentelijke diensten zijn toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

en van 13.30 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond zijn de diensten onthaal, burgerzaken, stedenbouw,

technische dienst en milieu open tot 19.00 uur. Website: http://www.pittem.be • e-mail: gemeente@pittem.be

algemeen nummer tel: 051/46.03.50 e-mail: onthaal@pittem.be

brandweer tel: 100 of 112 e-mail: pittem@brandweervlaanderen.be

politie tel: 051/72.31.88 e-mail: pittem@pzregiotielt.be

informatie toerisme tel: 051/46.03.51 e-mail: toerisme@pittem.be

bevolking en tel: 051/46.03.60 e-mail: bevolking@pittem.be

burgerlijke stand tel: 051/46.03.59

technische dienst tel: 051/46.03.56

tel: 051/46.03.57

e-mail: technische_dienst@pittem.be

hoofd technische dienst tel: 051/46.03.64

stedenbouwkundige ambtenaar tel: 051/46.03.53 e-mail: stedenbouw@pittem.be

stedenbouwkundige dienst tel: 051/46.03.54

milieuambtenaar tel: 051/46.03.55 e-mail: milieudienst@pittem.be

iCt/GiS tel: 051/46.03.52 e-mail: ictgis@pittem.be

personeel tel: 051/46.03.75 e-mail: mieke.thorree@pittem.be

cultuur tel: 051/46.03.75 e-mail: cultuurdienst@pittem.be

jeugd tel: 051/46.03.62 e-mail: jeugddienst@pittem.be

financiën tel: 051/46.03.68 e-mail: rekendienst@pittem.be

gemeenteontvanger tel: 051/46.03.66 e-mail: ontvanger@pittem.be

burgemeester tel: 051/46.03.71 e-mail: burgemeester@pittem.be

secretaris tel: 051/46.03.65 e-mail: secretaris@pittem.be

sportdienst tel: 051/46.03.80 e-mail: sportdienst@pittem.be

PWA tel: 051/46.03.63 e-mail: pwa@pittem.be

bibliotheek Pittem tel: 051/46.03.76 NIEUW!

e-mail: bibliotheek@pittem.be

bibliotheek egem tel: 051/77.72.03

OCmW Sociaal Huis tel: 051/61.00.60 e-mail: ocmw.pittem@publilink.be

rustoord St.-Remi tel: 051/46.60.77

nuttige faxnummers

algemeen faxnummer fax: 051/46.03.70

politie fax: 051/72.33.59

brandweer fax: 051/46.03.33

OCmW fax: 051/61.00.65

Spreekuren burgemeester op afspraak

dinsdag 18.00 tot 19.00 uur

Openingsuren Politie Pittem, Fonteinestraat 22, 8740 Pittem

maandag van 08.30 tot 12.00 uur

dinsdag van 08.30 tot 12.00 uur

woensdag van 13.00 tot 18.00 uur

donderdag van 08.30 tot 12.00 uur

vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

Voor dringende gevallen buiten de openingsuren wijkpost Pittem kan je ofwel terecht bij de 101 ofwel bij de politie te Tielt - Lakenmarkt 1 - 8700 Tielt. Deze

locatie is dagelijks open van 08.00 tot 20.00 uur (zeven dagen op zeven.) Te bereiken via telefoon 051/40.24.15.

Openingsuren OcmW, koolskampstraat 46, 8740 Pittem

maandag tot vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur

dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur

Openingsuren bibliotheek Pittem, broeders maristenstraat 2, 8740 Pittem / uitleenpost Egem, Paardestraat 15, 8740 Egem

Pittem Uitleenpost egem

maandag - van 16.00 tot 18.00 uur

dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur -

woensdag van 14.00 tot 17.00 uur -

donderdag van 16.00 tot 20.00 uur van 16.00 tot 18.00 uur

zondag van 09.30 tot 11.30 uur -

Openingsuren bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest, markt 1, 8740 Pittem

maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur

april tot en met september ook open op zaterdag en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

More magazines by this user
Similar magazines