uitsluitend

bibliotheek.eyefilm.nl

uitsluitend

• / ^

rJ-ZF^*'

s *-^'

v,,^

***-.

ÏGRETA GARBC

EN FREDDIE

IBARTHOLOMl

IN

lANNA KAREÏ


^H E

Croeze Bosman-film.

Rol verdeeling:

Bateman Karloff

Dr. Vollin Bela Lugosi

Jean Thatcher . Irene Ware

Jerry Halden Lester Mathews

YY' Vollin is een waanzinnige arts, die echter

'-''beroemd is om zijn gelaats-heelkunde. Hij

redt het leven van de bekoorlijke Jean Thatcher

en wordt verliefd op haar. Daar ze zijn liefde in

het geheel niet beantwoordt, brengt hij haar

onder den invloed van zijn wil, zonder evenwel

haar liefde te kunnen opwekken.

Als hij later dan nog ontdekt, dat zij van een

zekeren Jerry Halden houdt, zint hij op wraak.

Hij beeldt zich in, dat bij een der hoofdper-

sonen uit de werken van Edgar Allan Poe is en

heeft ook eenige van diens duivel-

sehe martelwerktuigen nage-

maakt, o.a. de kamer, tussohen

welker muren het zich daarin

bevindende slachtoffer langzaai

wordt doodgedrukt.

Dr. Vollin noodigt

nu eenige gasten bij

zich uit, o.a. Jean

Thatcher en Jer-

ry Halden, en

maakt het

htm onmo-

R E

gelijk te ontsnappen, als ze het sinistere doel van

de samenkomst gaan begrijpen, door deuren, pa-

neelen, enzoo voort, onder stroom te brengen. Jean

en Jerry worden in de gruweikamer gebracht, doch

er gelukkig op het laatste moment uit gered door

Bateman, een der gasten. Deze wordt zelf echter

doodgeschoten door den waanzinnige, die op zijn

beurt den dood vindt tussohen de wanden van de

gruwelkamer . . .

1. Samuel Hind» als Judoe Thatchsr, Inez Courtney als Mary,

frnl W^-f." i«? TJD* k 6 »^ 'Ä^^» •'» SSJ Halden

•n^Trane Waïs Hindi, -S. Laster Mathaws

.

1. Freddia

Bartholomew,

2. Freddie en

Constance

Collier.

3. Freddie en

zijn tante

Millicent

:\ ' . .

Velen van U zullen «telllg de mooie Mctro-Goldwyn-Meyer-fila ..David Copperfield" hebben

gezien en getroffen zijn geweest door de prachtige vertolking van de titelrol door den kleinen

Engelachen acteur Freddie Bartholomew.

Wi| ontvingen nu onlang« het bericht, dat deie twaalfjarige tter een nieuw contract met de Metro-

Goldwyn-Maycr heeft «fgetloten. waarbij hem werd medegedeeld, dat hij la twee nieuwe groote film*.

namelijk ..Kim" en ,.Captains Courageous" de hoofdrol zal spelen.

In de Hollywoódschc filmkolonie noemt men Freddie algemeen „de kleine David Copperfield", hetgeen

spreekt voor rijn geweldige succes in de rol, waarmee hij debuteerde. Toen hij en rijn tante Millicent

naar Hollywood gingen — Freddie woonde eerst in Engeland — hopende, dat hij voor de rol van David

gekozen zon worden, kwamen zij als vreemden in een voor hen onbekend land. Zij kenden er geen

sterveling, buurden er een kleine kamer en maakten er de eerste weken alle moeilijkheden mede van

vreemdelingen, die probeeren In een flfanstndio door te dringen. Maar ze hadden geluk, want na een

proefopname kreeg Freddie de zoo vurig begeerde tol. Het duurde toen niet lang meer of men zag hem

graag la de stellers. Weldra kreeg hij nu lijn tweede rol, en wel in ..Ann« Katenlqa". Freddie ca zijn

tante lijn nu verhuisd naar een aantrekkelijke kleine villa en hebben vele en goede vrienden: o.a. kreeg

Freddie van zijn directeur Louis B. Mayer een prachtigen auto cadeau. Zijn lievelingscolleg», de filmster

Constance Collier, gaf hem een mooicn hond. waarmee hij eigenlijk nog meer in zijn schik was dan

met den auto.

„Ik vind het in Hollywood erg prettig." zegt Freddie, „en ik heb hier ook veel vriendjes om mee

te spelen. Ook heb ik eea groote verzameling vreemde postzegels en doordat ik veel brieven ontvang van

menschen, die me schrijven nadat ze „David Copperfield" gezien hebben, krijg Ik er dagelijks nieuwe bij. '

Freddie l« den JSsten Maart 1923 te Londen geboren: hij verloor op jeugdigen leefUjd zije ouders en

werd door zijn tante opgevoed. In Engelaad vond men hem voor de film minder geschikt, zoodat het

een heel waagatuk was om naar Hollywood te verhuizen. Maar zijn tante was van oordeel dat „wie niet

waagt, niet wint" en ze heeft gelijk gehad.

Freddie heeft vanzelfsprekend een zeer druk leven, want hij heeft natuurlijk veel meer te doen dan

andere jongens van rijn leeftijd. Als hij niet in het atelier voor de camera staat om te spelen, bezoekt

hij de studio-school,

die op het terrein van

de M.G.M. te Cul-

ver-Clty Is gelegen.

In z||n vacantie

ktijgt hij tooaeelles,

zoodat hem dus wei-

nig vrijt tijd rest.

Binnenkort zullen

wc Freddie Bartholo-

mew ia rijn nieuwe

film „Anna Ka ren 1-

na" kunnen aan-

schouwcol hij Is ia

deze film liet zoontje

van Greta Garbo, die

de titelrol vervalt

: '

III


Al© hot l®w(Bn ©on öHoimir woirdö

H' praten bij het fietsenhok van de Haag-

•oe lang geleden? Het moet wel een

Jaar of negcnüen zijn. Ik stond te

sche Academie. Mijn blik viel op het naam-

kaartje in de zadeltasch.

„Johan Fabricius?'"

Fabricius is geen naam dien men bij kolom-

men in het adresboek vindt. Fabricius, de too-

neelschrijver... dien kende ik. Was dit zijn

zoon? Men kon 't me niet vertellen... Een

paar dagen later zkg ik hem: een lange, magere

jongen, met 'n paar heldere oogen. Stil, Ijverig,

vlug weg...

't Was bij den „ouden" Fabricius, dien twin-

tigst-eeuwschen bohémien, die nu in een paleis

— dèn op een bescheiden etageflat woonde. Ik

trof ditmaal de etageflat: kleine, moderne ka-

mers, te klein voor al die meubelen, boeken,

herinneringen van Indische menschen ... We

praatten over allerlei. Op tafel lag een stapel

blauwe schriften, beschreven met een regelma-

tig, rustig steil handschrift — zoo heel anders

dan de driftige hiëroglyphen van den „ouden"

Jan.

„Werk van mijn zoon," zei hij trotsch. „De

Scheepsjongen«! van Bontekoe. Zelf geïllu-

streerd ... kijk."

Ik kreeg zorgvuldige teekenlngen te zien, een

portefeuille vol. De schuchtere eersteling van

onzen momentaan meest-gelezen romancier.

Op een herfstmorgen brachten we dien fijnen

criticus Stratemeyer naar zijn laatste rust. Een

afscheid zonder hevige tragiek, maar vol wee-

moed. Als een herfstmorgen. En op den terug-

weg, onder de oude boomen, praatten we over

het tijdperk, dat langzaam-aan verdween.

Eén uit het gezelschap — ik meen Dop Bles

— schudde het hoofd, en morde, dat niemand

onder de jongeren de kracht tot grooter werk

in zich had.

„Kijk nu eens zoo'n debuut van dien jongen

Fabricius. Een jongensboek! Waarom een jon-

gensboek? Waarom nu niet eens een goelen

roman?"

„Voor zoover ik hem ken, komt dat nog wel,"

merkte ik op — en de ander bromde: „'t Is te

hopen."

De hoop en de verwachting zijn beide ver-

vuld. Stap voor stap is Johan Fabricius verder

gegaan. Voorzichtige, bescheiden schreden, met

een verrassend begrip van wat het talent op dèt

moment kon tillen. Dit gewicht werd steeds

grooter. Het werk'werd dieper...

Doch de uitwapperende geest kreeg behoefte

aan bevruchting, door den kaleldoscoop van

het bonte leven. Fabricius vloog uit, de wereld

in. De geest der oude Hollandsche zeevaarders,

die zijn eerste boek bezielde, dreef hem voort

— want honje-vast is hij nooit geweest. Op zijn

vijftiende jaar kwam hij uit zijn Indische ge-

boorteland voorgoed naar Holland — neusde

een beetje op de Haagsche Academie ...

Toen, als achttien-jarigc, trok hij naar hef

Oostenrijksch-Itallaansche front, als „Kriegs-

maler". Dat was een h*ftige, rauwe entree in

het leven. Een lugubere ontgoocheling op een

leeftijd dat een andere jongen zich nog In ro-

door Eduard Veterman

Johae FabrücSiuis

JOHAN FABRICIUS

mantlschc illusies verdiept. Een ervaring, die

de omspanning van een jeugdigen horizon ver-

brak — en reden werd tot een breeder, dieper

leven. Maar die ook tegelijk een vroegen ijk van

mondigheid stempelde op zijn talent.

En... nog een ander merk aan zijn leven

sloeg. Want uit Oostenrijk haalde hij — iets

later — zijn allerliefste vrouw, die sedert een

trouwe, onvermoeibare gezellin is gebleven op

zijn eindelooze zwerftochten.

En daar was — vooral toen het gezin aan-

groeide — energie voor noodig! Italië, Spanje,

Portugal, Afrika, Egypte, Griekenland, wéér

Italië, nog eens Italië... en zooeven een gan-

sche wereldreis van het verre Westen naar het

verre Oosten... Van waar kreeg Ik die foto,

volgeladen met Imposante koffers en charmante

kinderen? Tyrol? Normandië? De Pyreneeën?

De zwerver plukt zijn bloemen overal. De

schrijvers-oogst bracht een bonte pluimage: Vijf

boeken die evenveel facetten spiegelen van zijn

talent: een echt Hollandsch-vroolijk boek als

„Het meisje met de blauwe hoed" — en een

novelle vol uitheemschen geur als het Vene-

tiaansch Avontuur...

Toen verscheen In '32 — al bijna vier jaar

geleden? Hoe is 't mogelijk! — een boek, als

geïnspireerd op die oude prent van Goya: een

postkoets, voortwaggelend over een hcuvelig

land, langzaam genoeg om er te voet eens bij

te gaan wandelen... Komedianten trokken

voorbij...

Menschen uit Indië kennen dat eigenaardige

verschijnsel, dat een nieuwtje van ver-weg zich

plotseling, op onbegrijpelijk rappe wijze, onder

de bevolking verspreid, sneller dan telefoon of

telegraaf bijkans vermogen. Men noemt dit een

wind-bericht Het voorbijtrekken van Fabricius'

Komedianten vloog als zoon windbericht over

het land. Het voorbijtrekken ging wel gepaard

met een lange, lange vertraging, want het was

plotseling de „best seller" van 't seizoen, en

niet alléén omdat de auteur den v. d. Hoogtprijs

kreeg! Iedereen wilde het boek lezen, Men be-

stormde niet alleen de bibliotheken — het werd

zèlh gekocht, wat in Nederland voor een boek

heel wat zeggen wil.

Men voelde zich niet compleet zonder de

„Komedianten". Bewijs? Op een boot. midden

in den Atlantischen Oceaan, nu twee jaar ge-

leden, wandelde ik langs het dek. Aan beide

zijden van het schip lagen de passagiers in hun

luie stoelen, handwerkend, slapend, vooral le-

zend. De spiedde voor de grap wèt ze lazen ..,

Ik bespiedde negentien voorbijtrekkende Kome-

dianten!!

Het werd aangekondigd, als het eerste deel

van een trilogie... Eigenlijk lag die trilogie

niet heelemaal in Fabricius' bedoeling. Het

nieuwe boek zou een schelmenroman worden,

in het echt-passend decor van den tijd. die

Cartouche. Fra Diavolo. en zooveel andere

charmante boeven beleefde. Doch toen het boek

gereed was... rijpte de idee. om ook de voor-

geschiedenis van den held te vertellen. Zoo

groeide het verhaal tot de breedte van een tri-

logie. Een trilogie, die. — zeldzaam vcrschljn-

sell — niet langzamerhand èfzakt. maar inte-

gendeel uitgroeit tot een gave. imposante be-

kroning.

Fabricius heeft zélf. met groot verantwoor-

delijkheidsbesef, gevoeld, wat er op het spel

stond, vóór het derde deel verscheen. Niet al-

leen wachtte een trappelend publiek, maar een

legioen vinnige criticasters lagen met dikke

microscopen op den loer. om de libel, als zij

uit 't ei zou fladderen op te prikken en haar-

fijn te ontleden... Hoeveel malen stelde de

auteur zijn uitgevers teleur? Hij gaf het manu-

script niet uit handen. Hij trok hier heen. daar

heen De voorverkoop van dat laatste boek

van Fabricius." zei me een uitgever in 't najaar

van '34. „is een ongehoord succes."

„Als Fabricius nog lang om de galg blijft

dansen," zei een ander, „wordt 't een strop voor

den uitgever."

En Inderdaad — het publiek werd onge-

duldig.

De boekhandelaren konden hun cliënten niet

meer zoet houden. Toen. als intermezzo, wierp

hij een novelle. „Leeuwen hongeren in Napels"

op de markt. Symbolische titel? Lezer» hon-

geren in Holland, misschien juister? Inderdaad

kwam er voor den schrijver even een ontspan-

ning. En een jaar later gaf hij, eindelijk, zijn

laatste deel!

Als een ondeugende jongen, die zich uit de

voeten maakt, pakte hij zijn biezen, en trok op

een wereldreis, waar hij juist dezer dagen van

terug keerde... om al heel spoedig opnieuw

weg te trekken. Wat hij doen komt in Holland?

Het manuscript brengen van een nieuwen roman,

waar zijn zoontje Jelle hem toe inspireerde...

Waar hij weer naar toe gaat?

De wereld is groot. De nuchtere koopman

stoot zijn stoffelijk hoofd tegen de muren, die

de landen rond hun grenzen optrekken, hooger

en hooger. Maar de kunstenaar heeft een vrij-

brief van zijn vluchtenden geest. De wereld

is zijn hof.

r^..^'V:'- : - -■''■"■■■■■f^-'v''-

^ROADM^ MaOftlE 1936

Mclro-Goldwyn-Maycr61m.

Terwijl Bob Gordon, een

jonge revue-regisseur, de

grootst denkbare moeite

heeft om een ster te vinden

voor zijn . nieuwen show, krijgt

hij bezoek van Irene Foster,

een jong meisje, van wie hij

als jongen gehouden heeftj

doch die hij later uit het oog

heeft verloren. Ze is danseres

geworden en hoopt nu, dat Bob

haar aan ^en baantje kan hel-

pen. Als ze onaangediend bij

Bob verschijnt, herkent hij haar

echter in het geheel niet en

weigert haar te helpen. Zich

diep ongelukkig voelend, gaat

ze weer weg, daar zij nog

steeds van Bob houdt.

Ondertusschen heeft Bob

nog steeds geen ster gevonden.

Keeler, een joumahst, raadt

hem aan de beroemde Fransche

actrice La Belle Arlette te en-

gageeren, voor wie.hij in zijn

krant een groote reclame-cam-

^ ■ . ■ , ■ \ . ■.-■-.._■.

pagne gevoerd heeft. La Belle Arlette bestaat echter in het geheel niet, doch is

de naam van een sigaar. Keeler heeft een oude veete met Bob Gordon te ver-

effenen en probeert hem nu op deze wijze bij den neus te nemen.

Miss Corbett, de toegewijde secretaresse van Bob,

heeft zich echter Irenes lot aangetrokken en is vast-

besloten haar te helpen. Als 'Bob haar opdraagt La

Belle Arlette op te bellen en zij het

bedrog ontdekt heeft, gaat ze snel

besloten naar Irene, schminkt haar

^-r~.—^^—— wat ' g ee ft haar andere kleeren en

»-'IB . ^ \*'f'.JJULi^nr'*'^^9 stuurt haar dan als de mysterieuze

Fransche actrice naar Bob. Ze moet

dansen voor Bob en deze is zoo

enthousiast, dat hij haar onmiddellijk

engageert. Gelukkig komt het ook

verder voor Irene in orde; daar het

bedrog niet lang voor Bob verborgen

blijft, en hij zich dan... realiseert,

dat hij toch eigenlijk nog wel van

Irene houdt, zoodat het slot van de

film een geluk-

kig paar men-

senen-kinderen

laat zien.

1. Eleanor Powell an

Robert Taylor. — 2.

Jack Benny »n Con-

stance Collier. — 3.

Sid Silver«, Jack B«n-

ny en Una Merkel.—

4. Eleanor Powell,

Vllma en Buddy Eb-

een. — 6. Een der

fraaie finales.


VI

Rólverdeeling:

Prinses Kitty

Jean Parker

Vic Toledo

Chester Morris

Louie . ,. Leon Errol

Fingers

, Vince Bamett

Spidoni

t Henry Armetta

Alberta . .VernaHillie

King Q'Hara

Ralph Remley

ipv e vrouwelijke

il fl hoofd Persoon in

-*-^ deze film —

welker voornaamste

„ingrediënten" zijn:

paarden, taxi's en....

liefde — is Kitty

O'Hara, bijgenaamd de

„prinses", een danseresje in €eh nachtclub.

Ze heeft geen moeder meer en heeft thuis te

zorgen voor twee jongere zusjes, een broertje

en haar vader, King O'Hara, een taxi-chauf-

to""- D e mannelijke hoofdpersoon is Vic

Toledo, een vriend van den huize O'Hara,

directeur van een groot ^axi-bedrijf, en tevens

een bekende figuur bij paardenrennen.

... In stl l te aanbidt Kitty den knappen, jongen

Victor, doch hij beschouwt haar nog als een

kind en schenkt niet de minste aandacht

aan haar.

In een „taxi-oorlog" wordt de oude O'Hara

gedood. Kitty, die Victor hiervoor verantwoor-

dehjk houdt, weigert zijn bij de opvoeding van

de andere kinderen aangeboden hulp te aan-

vaanten. Het geluk schijnt zich voortdurend

van Kitty af te wenden, want eenigen tijd later

wordt ze beschuldigd van diefstal van het

paard van Alberta, een kennisje van Vic. Maar

voor Kitty geldt het spreekwoord: achter de

wolken schijnt steeds de zon, want na een reeks

minder prettige wederwaardigheden wordt de

,pnnses" volkomen gerehabiliteerd en wat nog

belangrijker is: Ze wordt vereenigd met haar

„pnns

^mmmsmmm.

F I L.M STERREM-ABC 105

zag den 20sten

levenslicht. Zij

en debuteerde

debuteerde zij

Kinder". Haar

die Dorfmusik

den acteur Czi

met Kurt

- - MMj

MARIA PAUDLER

lunl 1905 te Tetschen-Bodenbach het

bezocht een tooneelschool te Praag

aan het theater te Aussig. In 1926

in de Film „Madame wünscht keine

bekendste film is „Wenn am Sonntag

spielt". Zij is getrouwd geweest met

meg. Na haar scheiding In 1933 is zij

Skalden in het huwelijk getreden.

HARALD PAULSEN

is den 26sten Augustus 1895 te Blmshorn als zoon

van een dansleeraar geboren. Hij bezocht een too-

neelschool te Hamburg en debuteerde aan het theater

te Altona, Hij speelde in verscheidene stomme-films

kleine rollen. Meer succes oogstte hij echter In de

sprekende-dlms. o.a. in „Die Blumenfrau von Linde-

nau' , „Mein Leopold" en „Ein Madel wirbelt um

die Welt". Hi) Is getrouwd met de tooneelspeelster

Lotte Liedtke.

LIVIO PAVANELLI

werd den Ssten Octobe« 1885 te Bologna geboren.

Hij ging naar de muziekschool te Rome en studeerde

daar voor zanger. De film trok hem echter sterk aan

en hij verhuisde naar Berlijn. In tal van stomme-

films heeft hij veel roem behaald, thans blijkt hij

ook voor de sprekende-film een groote aanwinst te

zijn. Zijn bekendste rolprenten zijn „Familie Schlmek".

„Das Gasthaus zur Ehe", „Der Ritt in die Sonne"

en „Das Haus ohne Mannet".

, J.

JACK PAYNE,

de groote bandleider, heeft ook eens gefilmd. Hij

speelde de hoofdrol in „Say It with music". De

United Artists-directie wifde eens een film in een

geheel nieuw genre maken en verfilmde daarom den

bekenden Amerikaanschen schlager „Say it with

music". De rolprent had veel succes, maar Payne

heeft toch nadien niet meet gefilmd.

LOU PAYNE

werd den 4den Maart 1880 te Parsons. Kansas, ge-

boren. Zijn vader was aan een circus verbonden en

zoonlief trad reeds op Jeugdigen leeftijd in de ar-

tistieke voetstappen van zijn vader. Later werd hij

figurant te Hollywood. D. W. Griffith gaf hem het

eerst een kans door hem een kleine rol te laten

spelen. De sprekende-film heeft hem echter weer ge- ,

heel op den achtergrond gedrongen.

JOAN PEERS

is te Chicago geboren. Op dertienjarigen leeftijd

speelde zij in de Mary Pickford-film „Rosita". Zij

werd daarna bij de Paramount getngageerd en oogstte

veel succes in „Applause". Haar bekendste sprekende-

films zijn „Looking for trouble" en „Over the hill".

]■::,. V ,, ,; ,.; ■.fii,- ^j ".■_ v,--/ .:, :V :-

Vll


lieuwp "'I-de -- t

o

nder regie van Maurice

vertolken Harry Baur

Morlay de hoofdrollen

DANIELE PAROLA

Tourneur

en Gaby

in „Sam-

son". De verdere medespelenden zijn André

Lefaur, Gabriclle Dorziat. Suzy Prim en

André Luguet.

Onder regie

van Yves Mi-

rande vervullen

Daniele Parola,

Jean Murat en

Lucien Baroux

de hoofdrollen

in,,La nuit chez

monsieur Bell".

De Ameri-

kaansche film-

ster Joah Ben-

net zal in de

Engelschc Gau-

Mont British-

film ,,The

northing tram"

de vrouwelijke hoofdfiguur voorstellen.

Maurice Chevalier zal de hoofdrol vertol-

ken in ,,Le Secret de Polichinelle". Als regis-

seur werd geëngageerd Maurice Tourneur.

De opnamen beginnen in Mei 1936.

Voor de Engelschc film „Nuptials of

Corbal" heeft men Pola Negri en Noah Beery

geëngageerd.

Onder regie

van George Cu-

kor spelen Nor-

ma Shearer, Les-

ly Howard, John

Barrymore en

Edna May Oli-

ver in de Me-

tro-Goldwyn-

Mayer-film

,,Romeo en Ju-

lia".

In de Engel-

schc film „Ball

in Savoy" zijn

VIII

Een Amerikaansche tooneeispeler be-

weert, zoo vlug *« kunnen spreken, dat hij

een hoeveelheid woorden van honderd

twintigr per minuut bereikt. — Met nog een

weinig oefening zal hij weldra in staat zijn

een bekwaam stofzuiger-verkooper te wor-

den.

Twee veroordeelden, die onlangs uit een

Engelsche gevangenis ontsnapten, zochten

hun toevlucht in een zaal, waar een

publieke verkooping werd gehouden. —

Het eenige waarop zij een bod deden, was

de vrijheidl

„Als verbeten vrienden onverwacht juist

op etenstijd bij U verschijnen," lezen wij in

een artikeltje over bijgeloof, „beteekent

zulks, dat er binnenkort iemand uit het ge-

zin vertrekt." — Waarschijnlijk de keuken-

meid!

Een stelletje vacantiegangers, die zich

aan boord bevonden van een stoomboot,

welke zeven uur oponthoud had door dik-

ken mist, kortte zich den tijd met het zin-

gen van populaire liedjes. — De leden van

de bemanning' van het schip waren una-

niem van oordeel, dat het de zwaarste reis

was, die zij ooit hadden meegemaakt.

Een jongetje, dat dezer dagen een porte-

feuille vond, inhoudende een bedrag van

vijfduizend gulden, kreeg van den eigenaar

een belooning van een dubbeltje. — Blijk-

baar had hij op dat moment geen kleiner

geld bij zich.

Terwijl zij in den trein zat trok een dame

aan den noodrem omdat het gezicht van

een mijnheer, die tegenover haar zat, haar

niet beviel. — Het eenige, wat de heer hier-

op antwoordde, was, dat de dame het eerst

de rem te pakken had gekregen!

„Bijgeloof is iets wat in het rijk der die-

ren in het geheel niet voorkomt,' verklaart

een psycholoog. — Toch beschouwen som-

mige muizen het als een slecht voorteeken,

als zij een schele kat onder een ladder

tegenkomen op den dertienden van de

maand.

^^


WIJ HEBBEN

Aangeb. volg. alb.:

Verk. BI. en hr. vr. ;

Paddest.; Cact.; Vetpl.;

Kamerpl.; Hans de T. ;

Hille:Oeldeii.;N.-Holl.;

Z.-Holl.; Utr.-Bussink:

Mijn Land ; Overijssel;

Gelderi. ; Fr. : Z.-Holl. ;

Droste : Indië ; Bali;

Java I ; Vaderl. Hist. I

en II ; Dobbelrn.: De gr.

Ind. cult. II en Japan ;

Tielem. en Dr. : De Holl.

Molen ; Klaverbl.: Het

Leven der Zee; Drfes-

sen: Vlaggenatlas ; Oder-

wald : De ontw. der

scheepv. ; Leupen : Ned.

jeugd in nat. kl.dr. ;

Bussink, Limburg (leeg);

Oron. (leeg). Postz. voor

antw. insl. J. Wienneke,

Mesdagstr. 45, A'dam.

Te koop: 1 donkerbl.

regenjas gabardine m.

40-42 pr. ƒ1.75; 1

bruin vilt hoedje met

voile (nieuw) ƒ 1.25; 1

mosgroen rokje m. 40-42

ƒ1.50; 1 gebr. pullover

(handwerk) met lange

mouwen met de kl.

terra, bruin, beige. Het

is een ruit ƒ2.—, m.

40-42; 1 pr. kaplaarzen

m. 41 voor den pr. van

ƒ1.25. Mevr. Toscani,

Hoogeweg 82-1, A'dam

(O.).

Te koop : een kachel met

hekwerk, nikkelen kop

en voet met tegelpl. Pr.

bill. v. d. Anker, 2e

Oosterparkstr. 19 hs.,

A'dam (O.).

Wegens plaatsgebr. ter

overn. aangeb. : ca 100

weckfl. met weckketel

merk „Pomona". Gas-

haard 1 O-staafs met du-

glexkraan en bijp. on-

reekb. kralen. Een pr

voetbaisch. m. 42. Alles

in zeer goeden st. G.

Bonneveld, Vespucclstr.

72 hs., A'dam (W.).

Te koop: een beige kin-

derwagen, diepe bak en

kl. wieltjes voor ƒ5.—.

N. T. Ouwerkerk, Be-

goniastr. 133, Den Haag.

Prachtwerkend Nora-

radio in salonkast, knop-

bediening met luidspr.

(accu, piaatstroom en

gelijkrlchter) is inge-

bouwd, pr. ƒ 40.—. Mevr.

Schmidt, Olympiaweg

40 II, A'dam (/,.).

Te koop: kiap-camera

wera-anastigmaat 1:6.8,

statief ; 4 Verax geelfil-

ters, 2 spoelbakjes, étui

met 2 chassis, chassis

voor film pak, 3 af dr uk-

raampjes, droogrekje

roode electr. lamp, alles

weinig gebr. voor ƒ 6.—•.

Kindertafeltje en -stoel-

tje groen met rood in

goeden st. voor ƒ 3.—.

Eiken hangend boeken-

kastje met gordijntje v.

ƒ 3.—. Splinternieuw

plateel (Gouda) rook-

stel (gekost hebbende

ƒ 12.50) voor ƒ3.50. Na

18 uur te bez. bij Hoog-

wout, Geuzenkade 27-11,

A'dam. (W.).

Ik bezit: 72 b. Hans de

T. Hiervoor zou ik gaar-

ne 35 Hille's b. willen

hebben.Mevr.Hendricks,

Stationsstr. 2, Wormer-

veer (N.-H.>.

Spotkoopje : een prima

haardkachel (donkergr.)

compl. met pijp en plaat

enz. ƒ17.50, een pracht

gas haard 8-staafs voor

den pr. van ƒ 20.— en

een gaskacheltje voor

ƒ5.—. Alles in goeden

st. Te bevr. bij W. A.

v. Mouwerik, v. Waal-

beeckstr. 35hs, A'dam

(W.). Te bez. n.m. 51 u.

tot 7i u.

r - -

emmoileludct

ib mcci!

Gebruik daarom

geregeld

MATT-

CREME

Te koop aangeb. : Schoe-

nen, 4 p. ä ƒ0.50, 1 p.

gr. bruin ƒ0.75, 1 p.

zw. pumps met ingeb.

steunzool, z.g.a.n. ƒ 1.50,

alle m. 41. M. Groe-

nendijk, Haringpakker-

str. 79, R'dam (W.).

Wegens omstandigh. een

nwe avondjapon te koop

voor den pr. van ƒ8.50.

Effen donkerblauw crépe

satijn met zilveren roos-

jes afgewerkt. Mooi lang

en sluitend model. Te

bevr. bij Mej. A. Bou-

wer, Markt 54, Gouda.

Te koop : een Malthezer

Leeuwtje ƒ5.— en een

bl. Angorapoes en een

blauwe Angora kater.

Bill. pr. Mej. J. Bok,

Soesterweg 277, Amers-

foort.

Aangeb. : zeer goede

studieviool met strijk-

stok, kist en muziek,

gek. hebb. ƒ45.—, in

ruil voor ander muziek-

instr., liefst een guitaar.

Franken, Nie. Witsen-

kade 11, A'dam.

Gaarne wilde ik een

Verk. alb. de Bl. in

onze tuin verkoopen

tegen den pr. van ƒ 1.25

of ruilen tegen 500 D.

E. Koffie en theeb.

Kooymans, Heerenstr.

21, Jutfaas.

Te koop aangeb. : een

gr. fornuis (Homann-

Duplex-Herde), zoowel

voor gas als kolen gebr.

Wit emaille, in pr.

cond. (Maat 120 m. 80

cM.). Kostpr. ƒ260.—.

SI. korten tijd in gebr.

Door omstandigh. thans

voor den spotpr. van

ƒ85.—. Spoed f Mevr.

v. Baaien—Dekker, Ap-

pêldijk 3, Gorlnchem.

Te koop wegens om-

standigh.: mooi tafel-

zilver, t.e.a. bod, nog

nooit gebr. Aan het-

zelfde adr. radio met

2 loudspeakers t.o. aan-

geb. Te bevr. onder

Tel. 28160 of Stadhou-

derskade 114, A'dam.

Te koop: Nerzkleurige

bontmantel, modern

driekwart model, M. 44,

pr. ƒ35.—. Te zien na

7 uur. Cath. v. Beek,

Sluisstr. 9-11, A'dam

(Z.).

De klassieke

^7/m

Schoonheids-crem«

KLEINE

ADVERTENTIÊN

Er biedt zich aan een

halfwas broodbakker,

reeds 5 jaar inde bakkerij

werkzaam geweest. Loon

overeen te komen met

den werkgever. Adres:

Van Beuningenplein

12 huis, A'dam.

Wie heeft voor mij van

Alb. Texel de nos 32,

34, 36, 37, 39, 41, 44,

45 t.m. 50, 52 t.m. 57,

59, 64, 65, 66, 68, 70,

72 t.m. 77, 81, 84 t.m.

87, 91 t.m. 95, 97, 99,

100, 102, 105, 106, 108,

III, 112, 113, 116 t.m.

120, 122 t.m. 126, gr.

pi. A t.m. N. Van alb.

Bl. en h. vr. nos. 17,

18,26,28,32,32,41,46,

54, 56, 66, 68, 70, 76,

83, 84, 92, 123, 135.

Voor bovenst, in ruil

cact. pi, L., 42 b. Hans

de T., 10 pi. idem,

70 pi. Bl. en h. vr.

Verder tegen bijbet. ook

te ruilen voor b. Spoor-

wegwonderen d. Wereld

van Coelingh. M. C. J.

Koppenol, Jac. v. d.

Doesstr. 70, Den Haag.

BUI. ter overn. gevr. :

5 antieke blauwe porse-

leinen kommen voor

kabinet. Opg. met uiter-

sten pr. worden inge-

wacht door Mevr. v.

Gurchom—Vermeulen,

Hoogedijk 109, Utrecht.

Wie van de lezeressen

kan mij helpen aan het

no. van Panorama de

Stad, waarin een ge-

haakt crapaud-kleedje

heeft gestaan, van on-

deren geschulpt en twee

engelen-figuurtjes voor-

stellend. Mevr. M. de

Ruyter, Korte Leidsche-

dwarsstr. 145-11, A'dam.

Wie heeft een buiten-

boordmotor van ca

5 P.K. te koop, moet

in goeden st. verkeeren.

Br. met uitersten pr.

O. de Jager, Heurnstr.

23, Voorburg.

Gevr. : 6 in goeden st.

verkeerende eiken huls-

kamerstoelen. Br. met

prijs en omschr. A. W.

van Rooljen—Schen-

keveld, Javastr. 8, Lei-

den.

Gevr.: een compl. tafel-

biljart. Br. met uiter-

sten > pr. aan Mevr. H.

v. Diermen, Utrecht-

scheweg 6, Soest.

Ter overn. gevr. : een

in goeden st. zijnde

projectielantaarn of

huisbioscoop, met pi.

of films. Br. met voll,

inl. Mevr. Grotenhuis,

H. Rljndljk 57, Leiden.

Wegens omstandigh. ge-

vraagd nette jongens-

kleeding tegen bill. pr.

Leeft. 4-8-10-14 j. Br.

met prijsopg. te zenden

Joosten, Pijlsteeg 43-11,

A'dam.

Te koop gevr. : hand-

naalmachlne. Br. met

prijsopg. J. v. Harten,

Hembrugstr. 29, A'dam

(C).

WIJ VRAGEN

Wie heeft voor mij v. h.

Verk. alb. Paddenst.

nos. 4, 7, 66 t.m. 72,

74, 77, 80 t.m. 84, 88,

89, 92, 97, 99, 100 t.m.

102, 108, 115 t.m. 120,

122, 124, 126 en de

gr. pi. B, C, D, tevens

de Vecht no. 143, hier-

voor in ruil pi. van

vorige Verk. alb. of

78 Kw. sold. Ook heb

ik In ruil voor Everl.

etik. of b. Lever's zeep,

18 Hans de T., 3 boer-

derij, 22 Hilmos i K.M.,

4 pi. Dobbelrn., 8 filmf.

v. Houten en 2 tijdschr.,

6 vl. serie Drlessen,

9 coup. Donszetm. (2

pt.) en 54 dulfm. Mej.

M. E. de Wilde, L. v.

Heldenburg 6, Voor-

burg.

BLOEDARMOEDE

BLEEKZUCHT en all. daaruit voortvloeiend»

ZWAKTETOESTANDEN

Dr. H. N ANNING'a

HAEMOFERRIN

(STAALH ABM ATOCBBN)

UitoUkwd blocdvotmtad ««ntetkingamicIdcL

f2.60 per 1/1 fletch . Atagenatn vu ■■BMII . (1.60 par 1/2 laad

Dr. H. NANNING'a Pharm. Cham. Fabriek N.V. • Oea Haaf'

TO hr'

Over epn „hoofdzaak".

Onlangs stond ik op het station te

wachten op den trein, die mij naar

een andere bestemming zou moe-

ten brengen en ik amuseerde mij met mijn

geliefkoosde bezigheid: „naar de men-

schen kijken".

Da's werkelijk een aardige „sport". Ik

kan u ten zeerste aanbevelen om er u ook

op toe te leggen.

* * *

Niet alleen omdat elk mensch, waar-

naar ge kijkt een ander gezicht, een andere

gezichtsuitdrukking heeft, welke gij kunt

bestudeeren, maar ook omdat aan en op

en bij elk mensch honderden dingen zijn,

die u aan het denken kunnen brengen.

* * *

Hebt ge wel eens op de hoeden, het

hoofddeksel gelet? Neen! Dat moet ge dan

eens gaan doen. Ik heb er allerlei „spel-

letjes" mee verzonnen, die mij tot goede

tijdpasseering werden, wanneer ik ergens

moest wachten, waar menschen passeeren.

Dragen de mannen meer deukhoeden, dan

dophoeden? Hoeveel mannen dragen hee-

lemaal geen hoed? Welke hoed zou wel

die bepaalde persoon het beste staan?

Enzoovoort.

De hoofdbedekking speelt in het leven

soms een heel eigenaardige rol. De z.g.

wetsgetrouwe Joden zullen, zelfs in hun

huiskamer, niet zonder bedekt hoofd ver-

Een „huzaar"' uir Turkattan^— Da leden van

dezen, nomadenstam dragen een soort shako's,

gemaakt van een gedroogde schapanvacht.

Mongoolsche prinsen, die een bonten muts

dragen, welke hun stam en rang aanduiden.

De zijkanten worden met koud weer neerge-

slagen om de ooren te beschermen.

I -«

Het omvangrijke hoofddeksel van het stamhoofd

van een Afghaanschen nomadenstam.

De kolossale hoofdtooi van een vrouw uit

Indo-China, die tegelijkertijd als paraplu en

zonnescherm dienst doet.

toeven. Deze gewoonte vindt men nog in

het Oosten veelal aanwezig. Daar speelt

dus het hoofddeksel, beter gezegd de

hoofdbedekking een voorname rol.

In vroeger jaren was het een voorrecht

van de Grandes, den hoogen adel in Spanje,

om hun hoed op te mogen houden, daar

waar het „mindere volk" (waartoe dan niet

alleen de burgers, doch ook de „lagere

adel" werd gerekend) blootshoofds moes-

ten verschijnen.

Men beweert, dat de westersche ge-

woonte om door het hoedafnemen, eerbied

te betuigen of beleefdheid te bewijzen,

ontstaan is uit het recht van den adel om

- 3

De teekeninffen bij litt tinkil lijn nnt/ri'i.

„The National Geographie Ma^azirn.".

van hun lijfeigenen te eischen dat zij het

hoofdhaar moeten afscheren of kort

houden. Het haar als hoofdbedekking,

was dus ook een onderscheidend teeken.

In Zeeland, misschien ook in andere

gedeelten van ons land, is de vorm van

de hoofdbedekking een aanwijzing voor het

onderscheid in religieuze opvatting. Nog

is het daar de gewoonte dat de hoofdbe-

dekking der vrouw aangeeft of zij al of

niet gehuwd is.

Volksstammen en beroepen worden on-

derscheiden door hun hoofdbedekking.

Van den „kepi" kan men den rang van den

militair aflezen, de waardigheid van

ministers en andere hoogwaardigheidsbe-

kleeders, wordt uiterlijk gedemonstreerd

door den vorm en de bekleeding van hun

hoofddeksel.

* * *

Het is dus heelemaal niet zoo er naast

om van den hoed te spreken als van een

hoofdzaak.

We hebben bij dit artikel enkele afbeel-

dingen gevoegd van typische hoofdbe-

dekkingen en ik hoop, dat zij u zullen

interesseeren.

M. E. R. CURIUS.

Hoe de vrouw van een Kfrgiezenhoofdman uit

Pamir zich het hoofd siert.


(Vervolg)

d^rlnf f v WOner P' 8 ? 0 Napier vïie ^ met een raket naar

de planeet Venus Aan boord van een schip, dat de Venus-

sraansche zeeën bevaart, ontmoet hij DuLe. een pSses

ÏÏ ieLti ^T ja ' Va \^ e h,j Veel 9 aat houden ' eve ^l

zij van hem. Bij een verblijf aan de kust echter wordt hil

gevangen genomen door Thoristen, vijanden van het land

Vepaja. en weggevoerd. Duare weet hij nog net op tijd door

te zegden 30 ' ^ 9evleU9eld mcnsch ' naar ** ^P terug

Hij wordt gebracht naar de kamer met de zeven deuren,

waar hem de dood in den vorm van de vreeselijkste kwellin-

gen wacht Hij weet echter te ontsnappen dJor lan^s^n

touw in de balken te klimmen en zoo het gebouw te verlaten

Over een balkon bereikt hij een aangrenzend huis. waar h"

?,Z e T' ï?*' Ó j e t 001 Moosko ' een leid ^ der Tho-

risten gekweld wordt. Er ontstaat een hevige vechtpartii

Sordï'AI^r 80 ' 1 ^ M00 ^ 0 ' Waarbi ' de laatst « Sffl

f9/t.u? USO ? daarna Duare in ^ n arnlen ** "luiten,

zegt ze echter, dat ze niet van hem houdt, dat het een

vergissing is geweest. Carson besluit toch te trachten Duare

Sjf A Weten on a enier kt de stad te verlaten, doch ze

vinden de zee met terug en verdwalen.

o^rT" ^ d0le !? Z Ä d0O . r het onbek ende land aan tallooze

hl^T^ u 0 Td d - 0p 2ekeren da 9 houden zi J ha l' OP een

heel idyllisch plekje aan een rivier. Carson zegt dat hij daar

zou willen blijven en altijd gelukkig zou kunnen zijn al

Duare maar van hem hield. Maar Duare mag niet van hem

houden, omdat ze een prinses is.

Eindelijk ontmoet ze een mensch, zooals hii zegt jong

(vorst) van de streek waar ze zich bevinden, en ftjand de?

Ihoristcn. Hij neemt hen mee naar zijn nogal smerige kasteel

en na den maaltijd sluit hij hen ieder op in een slaapvertrek


DE VOOR U-CLUB

CORRESPONDENT/E.

Abonne s op dit blad. welke in onze registers s«n

ingeechreven en i„ het bezit xfln van een door

xr^rd"""," 11 '""' r/W- Poli.,ttfn gret". verlekerd

volgens polisvoorwaarden: f. 2000- b«

lov^,I.„,, invaliditeit, f. 800.- b« overigen;

f r?'"^ V V n ' t V ' n een h8nd ' »»•* »'oog

t, u V '•'"•• van dulm of wösvinger; f. 30bif

verlie. van een andoren vinger, een en ander

\

Adri Root

6 Jan. 6 jaar

ten gevolge van een ongeval. Is het ongeval een

gevolg van een aan een personentrein, tram of

autobus enz. overkomen ongeval, waarin verzekerde

als gewoon betalend passagier reist, dan wordt

f e * rla i *S i 6 """»» invaliditeit gesteld op

f. 3000- en de nitkeering bij overladen op f. 1000 -

D ' "SS?,"^ äV? r bedr -''- n »eschiedt do6?'ie

NIEUWE HAVBANK N.V. te Schiedam.

In deze rubriek nemen w« kinderen van onze abonné's

op, die »aan verjaren. Hiertoe dienen de foto"« drie weken

vóór den verjaringsdatum - aan den achterkant verzien

van naam, leeftijd en ve^aringsdatum van de(n)TZ

en naam en adres van de(n) afzend(8t)er - in het bezUIe

DeMe 8 «'? RedaC ! ,e W dlt b,ad - ^ewater 22 SU

De leeffjdsjrrens is gesteld op 16 jaar. Na opname worden

onzenThf 8 0nbe8Chad ^ *eretoarneerd. Wjj verloeke^

onzen abonne's vooral duidelijke foto's te zenden daar

een goede reproductie anders niet mogelijk is.

één van hengekL'n^Ä trtLT* ^^ ** " ^

Denk er om mj een eventueel ongeval binnen

3x24 uur aan het kantoor der N.V. Nieuwe

Havbank te Schiedam daarvan kennis te

geven, ook al meent U, dat de directe ge-

volgen niet ernstig kunnen zyn. Anders

vervalt het recht op uitbetaling.

Mosterdpot heeft geweigerd om den diamant

Af te staan aan onzen afgezant.

Dat wordt door mij ten zeerste afgekeurd.

En hij moet maar weten, wat er nu gebeurt.

AlA WE MAAR NiEr,,

•TB. LAAT t'Jfi- »tel!

'STfL DAT OIB KEOELfc«

«JH»'S «6886« »!l' '

JtJuiten stond Puk nog op hem te wachten.

Snel ging het er vandoor; dat was een jachten I

Zij zetten den looppas er in om die kerels

[vóór te zijnf

En de waarschuwing over te brengen aan den

[kap'tein.

Steeds zachter liep hii naar den kant

Waar gesproken werd over den diamant:

Wij moeten dien steen hebben, dat zèl ons

[gelukken I

Uk had moeite 'n verwensching te onderdrukken.

De hoofdman besprak vervolgens een sluw plan

— Toen Uk dat hoorde schrok hij er van —

Om de Albatros met man en muis te laten

[vergaan.

Om een diamant! Hoe kan het bestaanl

Toen Uk bij het schip kwam, werd hij kwaad.

Die kerels waren er al, dus was hij te laatl

De bemanning was reeds in dienst genomen,

Hoe waren die kerels er zóó gauw gekomen?

Uk keek om een hoekje van den muur

En dacht: als ik hier luister en gluur

Dan houd ik die lui in de gaten.

En kan ik hooren, wat ze allemaal bepraten.

Uk sloop weg. Hij haastte zich aan boord te

[komen

Voordat de kapitein de bemanning had

[aangenomen.

Hij zou Mosterdpot eens gauw inlichten

Over het plan van de geelgezichtenl

Twee mannen stonden bij de Albatros

En rooiden toen de touwen los.

De kapitein stond vergenoegd óp het dek,

Toen Uk er was, gaf hij het sein tot vertrek.


m

1

}

1 ■■■..■■;.-. ^.1jjär

ook voor wollen ^^


^

■^ %

goederen uitsluitend

hir rAH7r wriThnniTdrii UM I ir

I^IC vnni-c fi ei-i i/ivcn i #ivn wil LifC

Lomlcui-fllm. Regle i W, Tont|aaaky.

Rolvodcdlag:

Ilon« Ratluqr „ Martha Eggcrtb

Adalbctt von Waldcnao ....::... Leo Slazak

Helen*, jijn vrouw Ida Wa«t

Petet. hun zoon Rolf Wenk*

Anton, bediende In den hulie Walilonau Har« Motet

W. G. MlUer. theater-dicecteur Alfred Ncugebanet

Fraa Rlngelaann. kamenier van Ilona Ratkay Annie Roaai

T. v. Halmay, een Hongaanche grondbciltter ... Rich. Waldemar

Adalbert von Waldcnau gaat met rijn zoon Peter een nltatapje

maken naar de groote stad. Hun vrouw en moeder, die

de mannen wel kent. geeft hen echter Anton, den trevwen

bedlende mee. met de opdracht wat op de gangen van Waldenan

ea toon te letten.

In de atad aangekomen, gaan vader en zoon leder hun eigen

weg. doch belanden ten alolte toch In hetzelfde theater. En in dit

theater verlleven zij belden op de bckoorll)ke prlmadonna, Ilona

Ratkay. Dank :i| een aerie mleverttandea oogat Peter echter het

meeite mecea, en ala dan nog Ilona'« Im-

preaario een geheel verkeerde biografie van

haar In de krant plaattt, voert :i| een reedi

lang geolt dreigement nlt, en weigert meet

op te treden. In de plaat« daarvan voldoet

ze aan Peter* verlangen en vertrekt nog

dien zelfden avond met hem naar bon land-

goed op het platteland van

Hongar^e.

Den volgenden morgen aatuur-

li|k groote ontsleltenl* bl) Anton

en Waldcnau Sr. als Petet vet-

dwenen blijkt te zijn. Deze

•eert zich ondertutachen thai«

echter buitengewoon, terwijl Ilona

Helene »on WaMenau* hart »teelt, door over een flinke hoe-

veelheid hiil*vtouw*U)kc talenten te beicbikken,, Ala de oude beer

Waldeaau met ïfjn bediende thuiskomt, vindt hi) daar een geluk-

kigen tooa, die binnenkort een oog gelukkiget bruidegom hoopt

te rijn.

Benige geruchten over Ilena'a afkomat dreigen nog roet ia het

eten te (troolen, doch gelukkig blijken deze verdkhtaeli, zoodat

oleta een veiUnttaia van Petet en de zangetea meet in den weg

IX


QMßIümjto£MEWQ

Mff^i

van GaoriG.

Dneqély

-Een

scène uit 't tweede

bedrijf. V.l.n.r.:

Helene Berthe,

George Alexander

en Cor vander Lugt

Melsert.

Bat het bovengenoemde blijspel op-

nieuw voor het voetlicht gebracht

wordt, bewijst wel, dat het bij

vroegere vertooningen goede herinne-

nngen heeft achtergelaten

Verscheidene rollen hebben een

andere bezetting dan voorheen en de

waarlijk mooie decors zijn nieuw, maar

de hoofdrol, waar vrijwel alles om-

draait, is gelukkig nog in handen van

Lor v d. Lugt Melsert gebleven. Hij

speelt hier met een élan en humor

en tegelijk toch met een eenvoud die

memand hem zou kunnen verbeteren

Het mag misschien waar zijn wat

lïn K t" daar T 111 ^ ^ het s tuk al

een beetje verouderd is, het gezegde

dat de kleeren den man maken, g be-'

*f*A n0e A even 1. ve ? 1 waarheid als het

altijd gedaan heeft.

in ^nT ^"makersknecht, door zich

Sant t. „T r0k , Van een gelijken

klant te steken, plotseling in een edel-

man verandert en tot steeds hooger

lordf 0 T Jgt ' Z f lfS ten slotte minis ter

wordt, moge al wat onwaarschijnlijk

A 60 ',? 1 " V - d - L ^ weet he oSs

aannemehjk te maken. Hij weet er ons

daarbij van te overtuigen dat er nodi

kwaad opzet, noch bedriegerij in de

Ml . S O LvDÓ

Blij.pel in drie bedrijven van Paul Géraldy

Regie Bei, Ranucci-Beckroan

Het Hohud-Tooa«! heef. .1, Kerrtpreml*« een

nieuw ..uk v.„ den bekenden Fran.chen auteur P.ul

é., t. f é ;' ldy '" , "" ,,e 9" 0 -'"' En wii kuanea „Men.

d.. he. da.r heel Boed aan heef. „edaan. De dagen van

lor. voor Ketatml. tot Nieuwjaar xi)n voor zeer velen

b« «Itatek dagen om zich een. in den Schouwburg ,e

.««.eer«. Di. „uk au i. amu,an.. Het bied, alle ge-

Lgenheid .o. een gullen lach: he, verkwik, door rijn

gezellig badtaeeren en . . . ,e zoud. de.nood. over het

beh^deide d.en.a nog een „i.voerig ge.prek op kunnen

««en, *„. er i, wel een en .„der over .e zeggen

Een van de pleizierige bijzonderheden va* di. blij.pel

I.. da. er .lech., vier perwnen in voorkomen. Pleizieri«

daarom, omda. in zoo'n geval de bezetting van alle

Bo d" ""p. k V n ^ Dt '" mn d " ""'"^ Ver.

Bond«» Fie Cel,«, Dirk Verbeek en Piet Bron

zeggen dan ook genoeg.

He. ,.uk handel. - hoe kan he. ander.! _ over de

1 e de. Doch nie. aHeen daarover, „aar vooral over de

tm.: verliefdheid _ „efde - genegenheid. He. afge-

«agde dHehoek.,hema gaat hier in een vlerhoeka.hem.

over Michel (P. Bron) „ „ed. betrekkelijk langen .ijd

m« Jacqueline (Fie Carelaen) gehuwd. Hun verliefdheid

I. langzaam-aan ge,.ild en er i. een genegenheid (en een

M! VT'. 9e " , ' enheid ' v °« "> d« Pl.at. gekomen.

Michel heef. echter e« „,„„.„,. Gmiltt,t (Ver. Bon-

a.m), die hij voor zij» groo,e Hefde houd.. Georget.e la

«n ge,cheiden vrouw, die alechtt zeer .cepU.ch .taat

tegenover een huwelijk me, Michel .1. bezegeling van

hun verhouding. Jacqueline op h.., beurt heeft een «in-

naar, André (Dirk Verbeek). Andre, die de vroegere

.chtg«oo. van Georgette U. geef, er door zijn opvlle-

B«dhe.d en jaloezie reed. al. minnaar blijk van. geen

deaal ech.g«oo. .e zijn. N,e„e„l„ wil hij Jacqueline

trouwen. AJha... ,. .He. ,a orde. doch drie d.ge. voor

de uiupraak fa hun .ch..cheidla,.prece. bed«kt. n. een

blijv«. doch elk..r hun vrijheid gunnen. Al, Jacqueline

kl r r oaïerw " cht op «• M ■»«


pg QQD^JYg

UIT H6T €nG€LUH VOD (K^l PPTRIC^IP UU^HTUUORTH

De slag maakte hem een moment ipra-

keioos. Met het briefje In de hand staarde

hij als verwezen voor zich uit. Miss Dor-

ringrton babbelde over „onze lievelingen"

— en dierenverstand — over een bazaar,

dien ze zouden houden — „maar de men-

schen waren zoo onverschillig.*'

Met al zijn geestkracht dwong Lindsay

zich rustig en helder te denken. Hij moest

Garratt spreken en direct. Hij zei dat, fluis-

terend bijna.

„Ik moet hem spreken, miss DorringtonI"

„Ik zou het u niet raden, tenzij het Hee^

dringend is." /

„Het Is heel dringend.''

„Dan kunt u beter bij mij thuis komen.

Ik zal het hem laten weten."

Ze gaf hem het adres en ging heen; de

S. P. C. A.-boekjes liet ze op tafel liggen.

Een uur later viel Lindsay een kamer

binnen, waar Garratt reeds ongeduldig heen

en weer liep. Hij vond hem nogal bits.

„Verre van verstandig van je, Lin, tenzij

je haast gerechtvaardigd isf"

„Die is gerechtvaardigd. Wilt u me alles

vertellen wat u van Marian weet?"

„Eerst jouw rapport. Ik heb je toch ge-

schreven, dat we niets van haar afweten.

Ik ben benieuwd, waarom je me hier hebt

laten komen."

Lindsay gaf een relaas van de gebeurte-

nissen sinds hun samenzijn den vorigen

avond; Dillings dronken gewauwel, de ka-

raits in zijn kamer, het gesprek met Res-

tow. Wat leek dat alles lang geleden nu...

Garratt luisterde, zijn scherpe oogen op

Lindsays gezicht gericht. Na een uitwisse-

ling van vragen en antwoorden liep hij naar

het eind van de kamer en terug.

„Nou, dat is me een lief nachtje ge-

weestl" verklaarde hij met een grimmigen

lach. „En wat wil je nu over dat meisje

van je weten?"

„Ik wil weten waar ze is," klonk het kort-

afgebcten.

„Ik ook. De ben bij de politie in Ealing

geweest en die heeft een bezoek gebracht

aan de Mersons. De Mersons zeiden dat ze

direct na hun aankomst aan Victoria af-

scheid van Miss Rayne hebben genomen.

Ze zagen haar weggaan met een witkiel, die

haar bagage droeg. We hebben den witkiel

gevonden. Hij vertelde, dat hij haar in de

drukte uit het oog verloten en niet heeft

teruggezien."

„En de bagage?"

„Is nog aan het station. De chauffeur van

de Raynes wachtte tot de laatste boottrein

binnen was en heeft, toen hij het meisje niet

had gezien, zijn patroon opgebeld. Die tele-

foneerde naar het hotel in Parijs en daarna

naar de politie hier. De Raynes schijnen erg

van streek tè zijn."

„En Elsie Manning?"

„Ging vanmorgen als gewoonlijk naar

haar werk en is niet in den hoedenwinkel

Onze Hollywoodsche fotograaf maakte een aardige opname van de filmster Mary Carlisle

en haar moeder.

verschenen. Zeker een dagje vrijaf genomei.

om tegen theetijd te komen opduiken!"

Garratt lachte scherp. „Nu, je hebt ten

minste interessant nieuws meegebracht,"

vervolgde hij toen. „We zullen dien mijn-

heer Ibrahim bij zijn kladden pakken en

Dilling opsnorren. Die zal vermoedelijk wel

niet al te veel weten, dat de moeite waard

is, maar we zullen hem in elk geval tot op

zijn gebeente uithooren. Wij houden het

huis in Blenheim Square in de gaten. Dray-

ton zal gevolgd worden, als hij probeert

weg te komen. Ik heb werk voor je, als je

je verveelt. Ik geef je de vrije hand en je

kunt opbellen of komen, net wanneer je

wilt. Ik geloof niet, dat er veel over je te

weten is wat de Gier op het oogenblik niet

weet. Pas op voor slangen en houd je oogen

open f"

In de kamer, waar ze hun onderhoud had-

den, rinkelde de telefoonbel. Garratt nam

den hoorn op. Zijn spaarzame rosse haren

stonden overeind en hij riep met schelle

stem:

„Wat is er?"

De telefoon zoemde.

Garratt sprak weer.

„Hij is hier. Hier, Pothering, het is om

jou te doen."

Toen Lindsay den hoorn aan zijn oor

hield, hoorde hij:

„Mr. Trevor..."

„Trevor Pothering," verbeterde Lindsay.

Van den anderen kant kwam Draytons

stem hard en krassend:

„O neen."

Er volgde een pauze. Lindsay keek naar

Garratt, die heftig van ja knikte en op een

papiertje krabbelde:

„Ik heb het gehoord. Draai er niet om

heen, geeft niets. Laat hem praten. En houd

hem aan de praat."

„Wat is er?" vroeg Lindsay.

„Niets, tenzij ik met Lindsay Trevor

spreek."

„En als dat zoo is?"

„Iets, dat hem waarschijnlijk heel erg in-

teresseeren zal/'

Lindsays hand balde zich tot een vuist.

„Met Lindsay Trevor^" zei hij en wachtte.

Het antwoord kwam langzaam:

„Inzake Marian Rayne..."

„Ja?"

„Zoudt u graag haar adres willen weten?"

„Zeker."

„Ik verkoop nieuws, ik geef het niet

weg."

„Ja?"

„Ik ben bereid u Marians adres te ver-

koopen voor een pas om Engeland te kun-

nen verlaten."

Lindsay keek om naar Garratt, maar de

kamer was leeg. Hij vermoedde dat er een

poging werd gedaan om de plaats vanwaar

Druyton telefoneerde, te ontdekken. Hij

DE ÏONGE DANSERES TUTTA ROLF WERD DOOR DE FOX-FILMMAATSCHAPPIJ GEËNGAGEERD

.


;

probeeren hem aan het toeste, te

rudén

TeïST" 5 ^^ niet ^ lnii 0m Passen ^ te

„Misschien niet persoonlijk, maar u hebt

vrienden metwaar? Enkelen van hen zijn

vermoedelyk op het moment op jacht naL

me. Ak ze me te pakken krijgen, is dat heel

droev.gr voor Maran. Denk daar eens goed

overna -- .k geloof, dat het heusch verstandiger

is, mij dien pas te bezorgen."

Lindsay zag een plotselingen straal van

hoop Drayton moest dan.g ^ de ^ ^

-ór t dïg k m ;am der?e,iike —^

Drayton sprak weer

^dKrl^ Garratt kan zoo ' n Weinigheid

gem.kkehjk genoeg voor je doen. Hij hoeft

alleen maar een oogje dicht te knijpen en

he zal een prettige oplossing zijn voor alle

betrokken partyen. Jammer, dat ik niet op

je bruioft zal kunnen komen... ik ben dan

denkelijk in Frankrijk. Tot ziens!"

De verbinding werd verbroken.

Lindsay had een heeleboel om over na

te denken. Hij vroeg zich af of Drayton

HH wīL enS ^ Steek had laten va "en.

trLT 7 enie , U , Wd Waar0m hi i den ^druk

S In "p^" . naar J Frankri J k «e willen

vluchten. En hy pijnigde zijn hersens met

de vraag, waar Marian kon zijn.

HOOFDSTUK XXXIX

Mr. Merson zat in de rookkamer van de

Luxe Zijn dik, rond gezicht had een ver-

schrikte en beleedigde uitdrukking. De

kleine man met het kortgeschoren snorre-

tje die zich naar hem toe boog, hief een

goedverzorgde hand op en liet die wSr

op zijn knie zakken.

„Je hebt de orders te gehoorzamen, zoo-

als WIJ allemaal,' zei hij.

„Orders is een woord, dat ik niet graag

hoor, antwoordde Mr. Merson.

De kleine man lachte.

ko: 0 ?- j u' dat het iemand iets ^helen

kon of je het graag hoort of niet? Ik heb

mijn orders uit te voeren, Rayne de zijne

en Jij de jouwe, dat is alles."

„Ik vind het niet prettig," hield Mr. Mer-

son vol.

vloïk uit.^ Stiet ^ binnen ^ondschen

„Als het je niet aanstaat, moet je het

toch maar slikken." T6en, snel: „Je heb

practisch gesproken niets te doen. Je gZ

met de middagboot naar Engeland terug.

In Dover telegrafeer je Rayne, hoe iaat je

m Victoria bent en vraagt hem iemand te

sturen om zijn nichtje af te halen. Hij zal

zorgen dat zijn chauffeur met den auto aan

het station is. Op het station neem je af-

scheid van het meisje. Begrijp je? Op het

perron. Met wat er daarna gebeurt heb Hj

mets te maken. Ze gaat met haar'bagagi

weg en jij neemt den eerstvolgenden trein

naar Ealing. Heb je alles goed gevofed? Je

stuurt Rayne een telegram - en neemt op

hfi perron afscheid. Dat zijn de twee pun-

ten, waar het op aan komt. Het is alles

doodeenvoudig en je bent er verder hoe-

genaamd riet in betrokken."

Mr. Merson voelde zich allesbehalve op

zijn gemak. H

„Waarvoor dient dat allemaal?"

De man haalde de schouders op.

„Dat raakt jou niet. Hoe minder je weet

hoe beter. ' '

,,tk wil er niet aan meewerken dat haar

iets overkomt.

XIV

UESJE SANTEN

EN COR KLINKERT

wenschen u een

Gelulclcig Nieuwjaar.

„Wie zegt dat dèt gebeuren zal?" De

kleine man liet weer een gesmoorde ver-

wensching hooren. „Als je nu nóg niet weet,

dat je beter de dingen kunt doen die fe

gevraagd worden - zonder zelf vragen

£M ? Tu nU ' dan heb J e ook ?«*nTrg

helder stel hersens. Ik veronderstel dat ie

hever niet hebt, dat die geschiedenis mSt

de oheaandeelen in jullie plaatselijk blad

komt. Er bestaat in Ealing zeker wel zoo-

iets, nietwaar?

Mr. Merson maakte geen bezwaren meer.

Toen Marian Rayne later op haar reis

terugzag, trachtte ze zich te herinneren of

iets haar argwaan gewekt had, maar ze kon

mets ontdekken. Mrs. Merson zeurde als

gewoonlijk over haar bagage en Mr. Mer-

sons houding was als immer die van

iemand, wiens verveelde stemming door

"S P 6 -^f n is - A,,es ^ryeelde hem,

zelfs parijs. Marian vroeg zich af, hoe hii

er toch toe gekomen mocht zijn daarheen

te gaan. Ze zou zeer verbaasd zijn geweest,

aiTl Ze KÜ^T had ' dat zi i en haar

aangelegenheden de aanleiding tot de reis

waren geweest. « «i ae reis

Tusschen Dover en Victoria Station doe-

zelde ze een beetje. De bevrijding van ver-

driet en spanning en de vreugde naar Enge-

land terug te keeren nu Lin er was vul-

den haar gedachten. Haar lichte slaap was

vol gelukkige droomen. P

Ze werd met een schok wakker door de

drukte en verwarring van de aankomst. Het

bleek dat de Mersons afscheid van haar

wilden nemen om zich geheel met hun ba-

nütv ir"?, ^P^ren en hun trein te

pakken. Mrs. Merson kuste haar. Mr. Mer-

eri ,iet die weer

vaSen **** ***

„Je oom stuurt den auto," zei hij. „Jullie

chauffeur wacht met den wagen voor het

sia tl on.

Hü keek haar met aan, terwijl hij sprak

en het sombere van zijn manier v« doen

kwam nog sterker uit -dan anders.

Ze was blij weg te kunnen gaan. Ze had

haar ideme suit-case met toiletbenoodigdheden

in de hand en keek naar den witldel,

dien ze aangenomen had om de rest van

haar bagage naar buiten te brengen toen

eenchauffeur haar naderde en aan zijn pet

Ray^el " mii niet kwali i k " ^nt u Miss

Marian antwoordde bevestigend.

tehlLf" 83 heeft ^ 8rezonden om « «ï

Marian keek om zich heen.

„Ik verwachtte zijn eigen auto," verklaar-

de ze.

„Die heeft een aanrijding gehad, miss -

Mr. Rayne zat er in, op weg hierheen om u

van den trein te halen. Hij is niet gewond,

maar hij heeft een schok gehad en stuurde

mij van de garage naar het station."

(Wordt vervolgd)

*" maakt, DieTieeFt ge -streden, heeft gevochten, èn... ge-wonnen. En zoo de vruchten van z'n arbeid heeft ge-smaakt,

zijn. Plus nog een duizend-je of wat aan klei-ne pos-ten Want och, hij-zelf - hij was een leek op dat ter- rein!

I

Ook nummer twee had voor z'n zaak een auto noodig.

Waarmee hij vlugger naar z'n klanten toe kon gaan.

Maar vond een mooien luxe-wagen overbodig.

Hij kon royaal met duizend gulden al volstaan!

Poeh! vond de eerste, toen de ander 't hem vertelde,

Ik vraag me af: wat kan dèt wezen nou, nietwaar ?

Neen, man, een wagen zooals ik er één bestelde...

Tienduizend pop, dien rij je zoo niet in elkaar!!

Het R.K. Matrozen Knapenkoor voor

Sprenger'* Microphone I

Ze startten samen — het was vele dagen later —

De eerste schoot er met een schok opeens vandoor.

En ook al was dat dan natuurlijk wel een flater.

Hij was de ander tóch meteen een heel stuk voor...

Hij boog zich smalend uit het raampje van z'n wagen,

En riep: Wat rammelt daar toch bij m'n uitlaatklep?

Dat zijn die negenduizend pop! zei toen de ander,

Die 'k met mijn auto in... m'n zak gehouden heb! I

Niet alleen leggen wij in onzen studio het geluid van Uw stem of instrument

op een Gramophone-plaat voor eeuwen vast maar ook groote werken door

koren en orkesten.

Van 1 tol 3 personen F. 3.50 en hooger

naar groot te van het gezelschap.

Succesver-

NV'WILLEM SPRENGER'S STUDIO

Passage 46 - Den Haag - Telef. 113778

-.. ,.., .^


■ ~ -■- - ^^-^wg

HET BADWATER

heerlijk op temperatuur,

wat Old Cottage badzout er

in uitstrooien en lucht en

waterdamp zijn bezwangerd

met de heerlijke opwekkende

lavendergeur.

Verstoor de harmonie niet

door daarbij een andere dan

Old Cottage Badzeep te ge-

bruiken. Het Is de discrete

lavenderparfum, waarom de

Old Cottage Badzeep en ook

alle onderstaande Old Cottage

toiletartikelen worden gekozen

door de gedistingeerde vrouw.

Toiletzeep

Badcristallen

Badzeep

Brillantine

Reuksachets

Water

Poeder

Talcum

Creams

etc. etc.

Imp.: RICHARD WERNEKINCK & Co

Huddesfraaf 9, Amsterdam-C

(BfassmM'z

ll^ttderBddmp eu^Bddsout

Verschont wekelUk« - Prüs per kwartaal 1.1.95

Red. en Adm. Oalflewater 22, Leiden. Tel. 700. Pctrekenlnq 41880

m^^mm^Ê—m

More magazines by this user
Similar magazines