Bijlage: Overzicht reacties wettelijk vooroverleg

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Bijlage: Overzicht reacties wettelijk vooroverleg

Bestemmingsplan “Achter de Dreef” in Made

Reacties naar aanleiding van wettelijk vooroverleg ex. Artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520

4801 DZ Breda

1 Reactie Beantwoording

Geen opmerkingen omtrent de waterhuishoudkundige situatie. Positief

advies in het kader van de watertoets.

Voor kennisgeving aannemen.

Intergasnetbeheer

Postbus 179

4900 AD te Oosterhout

2 Reactie Beantwoording

Geen opmerkingen. Voor kennisgeving aannemen.

Regioarcheoloog

Regiobureau Breda

Claudius Prinsenlaan 10

Postbus 3400

4800 DK Breda

3 Reactie Beantwoording

Het Regiobureau Breda heeft op het archeologisch bureau- en

veldonderzoek gereageerd. Het bureau stemt in met de conclusie dat

proefsleuven moeten worden uitgevoerd om het terrein “archeologie vrij” te

verklaren.

Om het planvormingsproces niet te verstoren is in het bestemmingsplan de

dubbelbestemming “waarde-archeologie” opgenomen. Indien bodemingrepen

gaan plaatsvinden zal er eerst door middel van proefsleuven een nader

onderzoek moeten worden uitgevoerd, waarbij de aanwezige waarden

worden veilig gesteld.

1


Van Enexis en Gasunie zijn geen reacties ontvangen.

Provincie Noord-Brabant heeft op 27 juli 2009 aangegeven dat bij dit plan geen provinciale belangen in het geding zijn.

2

More magazines by this user
Similar magazines