Kompas - Ministerie van Verhalen

ministerievanverhalen.nl

Kompas - Ministerie van Verhalen

EErstE En laatstE nummEr!

KOmpas

Richtinggevend magazine voor gemeentelijke

samenwerkers in het land van Heusden en Altena


Bij dit

KOmPas

“Als het tot een keuze komt zal dat een

historische keuze zijn, die voor heel

lange tijd voor alle burgers in het land

van Heusden en Altena wordt genomen.

Naast de politieke lijn moet de keuze zo

breed mogelijk worden gedragen, op basis

van optimale inspraak van de burgers”.

Met deze volzin opende burgemeester

Frank Petter de eerste van drie Aan-Tafel-

Gesprekken.

In dit eerste (en laatste) nummer van

KOMPAS een geïllustreerde impressie van

deze ontmoetingen. De deelnemers gaven

vol gas. De argumenten, meningen en

gevoelens over ‘samen of niet’ vlogen over

tafel.

We passeerden zowel het nuchtere

noorden, het passionele zuiden, het

ongrijpbare oosten en eindigden dicht bij

huis (oost west - thuis best?!). Bij het slot

zei een deelnemer:”Ik vraag me af, als

ondernemer, hoe gaat dit verder?”

De vraag natuurlijk..

We wensen de beslissers veel wijsheid toe.

Mocht u onverhoopt (even) vast zitten?

Gewoon dit KOMPAS gebruiken!

Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen)


als wij het niet doen,

dan doen zij het..

We moeten nu zelf kiezen voor

schaalgrootte, anders wordt er

straks voor ons gekozen. Wij

zien 50.000 inwoners als een

mooi aantal voor krachtdadig

bestuur!

Het strandt bij de

uitvoering

De ondernemer: we maken wel

allerlei plannen in goed overleg,

maar het strandt steeds bij

de uitvoering. Daarom is het

van belang dat er één gemeente

Altena komt.

Financiële verschillen

Hoe zit het eigenlijk met de

financiële verschillen tussen de

gemeenten? Wat betekent dat

voor de eigen bijdragen van

burgers en heffingen? Er zijn

trouwens ook voorbeelden bekend

van gemeenten die (vlak)

voor de herverdeling gingen

potverteren.

n O O r d

2 x salaris van een

burgemeester

Wat levert die samenvoeging

nou eigenlijk op? Behalve 2x

het salaris van een burgemeester.

Kan iemand mij dat vertellen?

Wat zijn nou precies de

voordelen voor lokale ondernemers

wanneer alles samengevoegd

wordt? Mogen we

zomaar aannemen dat die samenwerking

geld oplevert, en

dat dit meer kwaliteit oplevert

voor de regio? En als mensen

worden ontslagen, dan krijgen

ze een WW uitkering. Dan valt

er toch weinig te besparen.

Garanties voor de

toekomst

Kijk, op dit moment worden

we goed bediend. Van onze

gemeente krijgen we steun

en faciliteiten. Voor de wielerronde.

En hé, we organiseren

al 36 jaar zomerfeesten in onze

plaats! Het is afwachten of dat

bij samenvoeging ook nog zo

is. Als het doorgaat, kunnen we

dan op schrift krijgen dat ‘ze’

blijven leveren. En nu hebben

we bijvoorbeeld een eigen

gymzaal en eigen toestellen.

Maar straks?

Nuchter en Zakelijk

lagere kosten voor

huisvesting en iCt?

Voor een grotere organisatie

lijkt het makkelijker om te

sturen op slimmer en efficiënter

omgaan met ICT en huisvesting.

meer specialisten

Voor mij is het heel simpel.

Een grotere gemeente heeft

domweg meer deskundigheid

in huis. Het is niemand te

verwijten, maar op dit moment

ontbreekt het gewoon aan deskundigheid

op bepaalde vakgebieden.

Bij samenvoeging kan

er gevist worden uit een grotere

vijver. Er komen complexe

maatschappelijke vragen op de

gemeente af. Denk aan transities

op het sociale terrein, de

jeugdzorg. Die zijn voor kleine

gemeenten gewoon moeilijk te

overzien. Om die redenen is

een zo ver mogelijke samenwerking

wenselijk. We kunnen

met elkaar sterker komen te

staan. Een grotere gemeente

kan ook meer in eigen beheer

doen, in plaats van hulp van

buiten in te schakelen. Trouwens,

als de raden bij elkaar

komen worden die ook sterker.

De vijver om uit te vissen wordt

groter!

denkfout?

Dat fusie de identiteit van de

kernen zou veranderen, is een

denkfout. Je blijft gewoon een

Dussenaar, een Werkendammer,

een Uitwijker, een Veense.

Grote afstanden

De afstanden (25 km tussen

Werkendam en Aalburg) kunnen

problemen gaan geven.

dat kan niet meer

Ik ben zwaar voorstander van

samenwerking en één organisatie.

We kunnen financieel gezien

niet in elk dorp een sporthal

realiseren en meerdere

zwembaden in stand houden.


Eigen identiteit

behouden

Iedere kern moet zijn eigenheid

bewaren. De cultuurverschillen

zijn groot hoor! Onze

jeugd bijvoorbeeld is op de ene

plaats heel anders dan op een

andere plek. Mensen kiezen

heel bewust voor wonen in een

bepaalde kern.

dure adviseurs

Waarom kunnen gemeenten dit

niet samen en zelf oplossen?

Waarom moeten er altijd maar

weer dure externe bureaus

worden ingeschakeld?

Z u i d

respect

Bij samenwerking is respect

voor elkaar en elkaars overtuiging

noodzakelijk. Dan komt

het vanzelf goed.

leefbare kernen

Voor mij geldt vooral een ding.

Blijven de kernen nog wel

leefbaar? Blijft het bestuur nog

wel dicht bij de mensen? Nu

hebben we directe contacten

met ambtenaren. Over vergunningen

bijvoorbeeld. Bestuurders

moeten bij samenvoeging

een groter gebied bestrijken.

We willen korte lijnen, maar

het contact met wethouders

en raadsleden zal moeilijker

worden. Er komen bij fusie minder

benen van raadseden in de

bagger.

Gevoel & Emotie

Onze kinderen

hebben recht op

eenheid

We kunnen zo niet door blijven

modderen, maar moeten denken

aan de toekomst van het

Land van Heusden en Altena.

We moeten zorgen voor onze

kindskinderen, ze hebben recht

op eenheid op alle gebied.

niet op zondag!

Veel van onze leden, van de

gymvereniging, zijn tegen activiteiten

op zondag. We zijn wat

bang voor die samenvoeging.

Straks moeten wij ook op zondag

(meedoen). En hoe zit het

straks met de toepassing van

de Winkelsluitingswet?

Geen Eindhoven

worden!

Niet samenvoegen; we zitten

hier niet te wachten op een

Moerdijk of een Eindhoven.

Met zo’n groot bedrijventerrein!

Laten we het kleinschalige

koesteren en proberen het

beter te maken. Dat is winst.

afvlakken van ons

belang

Hoe worden trouwens de belangen

van landbouw behartigd

als er wordt gefuseerd? Moeten

we bang zijn dat specifieke

belangen worden afgevlakt?


3x hetzelfde verhaal

Wij van de scholen moeten

nu drie keer hetzelfde verhaal

vertellen, aan drie keer verschillendegemeenteambtenaren.

De horeca valt bij: we zijn

toe aan meer eenduidigheid in

de uitvoering van regelgeving

in het kader van horeca in het

land van Heusden en Altena.

Nu hebben we te maken met

drie gemeenten met drie keer

een eigen beleid. Gezamenlijk

beleid maken en toepassen is

noodzakelijk. Voor één organisatie

is één gemeente en een

aanspreekpunt veel beter en

duidelijker.

W E s t

Ons kasteel

Wij willen geen nieuw gemeentehuis!

Wij hebben een prachtig

kasteel in Dussen, waar plaats

genoeg is voor de ambtenaren

als er met flexplekken wordt

gewerkt.

ik geloof het niet

Ik ben voor samenwerking.

Geen misverstanden. Maar ik

ken de streek. Ik geloof gewoon

niet dat het gaat lukken,

die samenvoeging.

Brieven > Er zijn 6.000 brieven verstuurd,

namens de drie burgemeesters. Een percentage

van 15% is ook in andere gemeenten telkens

de respons is zijn ervaring. Het onderwerp leeft

kennelijk ook weer niet zo dat het tot een veel ho-

Ambtelijke respons > Het is opvallend dat uit het onderzoek van de ambtenaren,

die allemaal bevraagd zijn, een grote respons is gekomen, ongeveer

de helft heeft de vragenlijst ingevuld. Zij staan positief tegenover samenwer-

Oriëntatie > De oriëntatie van inwoners verschilt per gemeenten en ook

per aspect. Voor gezondheidszorg, werk en winkelen gaan veel inwoners naar

buiten het Land van Heusden en Altena. Voor aspecten als sporten, cultuur

Geldzaken > Financieel verschillen de drie gemeenten maar beperkt van

elkaar, de inkomsten en uitgavenpatronen lijken op elkaar. Voor de lokale

lasten maakt het ook weinig uit in welke van de drie gemeenten je woont. Uit

het onderzoek blijkt wel dat men elkaar vaak opzoekt om samen te werken.

Beeldmerken

gebruiken

Belangrijk na een eventuele

wijziging is dat Altena als

beeldmerk scherp op de kaart

komt. We moeten gebruik maken

van de beeldmerken van

onze omgeving.

Onderzoeker Leon spreekt

Berichten van het thuisfront

de lobby van

dorpsraden

Als het zover komt... dorpsraden

worden belangrijker

en moeten opgeleid worden.

Dorpsraden moeten directe

open lijnen hebben met de bestuurders.

Dorpsraden moeten

meer zeggenschap krijgen,

ook gekoppeld aan de financiële

kant van zaken. En ze

moeten goed kunnen lobbyen

bij de gemeenteraad!

Oeverloos

Stel: we kiezen voor herindeling.

Krijgen we dan van die

oeverloze discussies over de

plaats van het gemeentehuis?

Nee toch zeker!

uw standpunt

Ja, gaat u maar even staan.

Bij lichte samenwerking, intensieve

samenwerking of herindeling.

Op een na kiezen alle

aanwezigen voor herindeling.

Een deelnemer kiest voor de

middenvariant.

gere respons heeft geleid. De resultaten laten wel duidelijk zien wat de inwoners

willen, maar het levert niet maar één mogelijke keuze op. De colleges en

raden zullen zelf nog een keuze moeten maken, dat hebben de inwoners niet

overduidelijk voor ze gedaan. Tel je alles op, dan zie ik wel een tendens naar

intensieve samenwerking of herindeling.

king en vinden het belangrijk om onderling deskundigheid te kunnen uitwisselen.

Dat is in kleine organisaties veel minder goed mogelijk. Daarnaast is

het verminderen van de kwetsbaarheid een belangrijk item.

en familie en vrienden richten inwoners zich meer op de eigen gemeenten

en de regio. Het Land van Heusden en Altena is voor de inwoners wel een

samenhangend gebied waar vrijwel iedereen ook graag blijft wonen.

Er zijn echter geen urgente problemen die dringend om een gezamenlijke

oplossing vragen. Je kunt wel zeggen dat de decentralisaties op het sociale

domein een grote opgave zijn, maar dat geldt eigenlijk voor bijna alle Nederlandse

gemeenten.


meer subsidie?

Onze sportvereniging krijgt

nu subsidie per jeugdlid van

gemeente X. Het zou geweldig

zijn wanneer dergelijke subsidiëring

voor het hele Land van

Heusden en Altena wordt toegepast.

Dan komen er nieuwe

kansen voor de jeugd!

ingespeelde

ambtenaren

Zijn die ambtenaren wel voldoende

voorbereid en ingespeeld

op zo’n herindeling?

O O s t

Holistische kijk...

Wij hebben een wat holistische

inslag. Doet onze mening er eigenlijk

wel toe? Het is belangrijk

dat bewoners en ondernemers

gaan samenwerken, dan

volgen de besturen wel.

inburgeren?!

Bij fusie moet er een soort

inburgeringcursus worden

gegeven voor de inwoners,

onder andere om te leren meer

samen te werken. We moeten

met name leren regionaal te

gaan denken en regionaal te

doen.

Fantasievol & Origineel

loketten

Er moet aandacht zijn voor loketten

dichtbij de burgers. Komen

er dan wel verschillende

loketten naast een gemeentehuis?

Moet er in elke gemeente

minstens een loket blijven? Of

is meerdere loketten in stand

houden niet betaalbaar?

dorpsraden dichtbij

De specifieke rol van dorpsraden

moet uitdrukkelijk onderzocht

worden als het komt tot

samenvoeging. De gemeenten

hebben een faciliterende rol

voor deze dorpsraden. We

moeten voorkomen dat het samenvoeging

allemaal veel formele

wordt. Het gevaar bestaat

dat de betrokkenheid bij lokale

thema’s vermindert. Dorpsraden

moeten een klankbord

zijn van bewoners en ook enig

mandaat hebben. Dorpsraden

krijgen mogelijk een andere rol

en meer bevoegdheden.

Het dorp in

Raadsleden moeten na een

herindeling (veel) meer de

dorpen in om te voelen wat er

speelt.

neem nou de

cultuurraden

De drie cultuurraden werken

inmiddels goed samen. Je

moet gewoon aan de slag gaan

en verschillen overwinnen. Zo

komen we wellicht tot één cultuurraad.

En neem ook de realisatie

van de grote Rabobank

in Almkerk. Daar is iedereen nu

ook aan gewend.

Opmaak: Machiel Pleijsier

(Ministerie van Verhalen) Met

veel dank aan: Leon van den

Dool (columns) en Hannie van

Bureau Vink (voor de notulen)!

En bedankt voor het productiewerk:

Lia van Genderen!

More magazines by this user
Similar magazines