CINEMAEN

bibliotheek.eyefilm.nl

CINEMAEN

T" -~

CINEMA EN

Administratie:

Galgewater 22,

Leiden


... . .

;INEMA EN THEATER "

r~\eze jonge dansleeraar heeft zich in be-

trekkelijk korten tijd in Leiden een

zéér goede reputatie weten te verwerven

en zijn Academie, welke gevestigd is aan

den Nieuwen Rijn 28 te Leiden (sedert

1918) weten te brengen op een peil, waar-

door deze onder de vele inrichtingen in

den lande zéér zeker een eerste plaats

inneemt en te Leiden door kwaliteit en

inrichting onder de beste behoort gerekend

te worden.

De heer Wieiinga heeft te Leiden een

groot aantal leerlingen waarzijn uitstekend

vakkundig onderwijs en de aangename om-

gang met de leerlingen niet vreemd aan is.

Zijn eerste onderricht in Terpsichore's

kunst ontving hij van den eertijds be-

kenden, nu rustend-dansleeraar de heer

Th. J. v. d. Haagen tes'Hage, bij wien hij

later, na volbrachte studie assistent werd

en zich nadien te Leiden vestigde.

Wij zijn er zeker van dat de heer

Wieiinga en diens echtgenoote, benevens

zijne assistente, die hen bij het onderwijs

altijd ter zijde staat, niets onbeproefd

P^ ppp.^-.wv ^mm J

om kennis te nemen van alles wat in

een beschaafd millieuop dansgebied ,,en

vogue" is en daaruit het beste kiezen om

de leerlingen, die hooge eischen aan den

dans stellen, te onderwijzen. Want onge-

twijfeld is de stijl, die in een dans behoort

te zitten een zeer voorname factor en in het

geheel moet het kenmerk liggen van be-

schaafd gracieus en bovenal rustig voort-

bewegen en het is juist datgene wat de

leerlingen van den heer Wieiinga kenmerkt.

Dat de heer Wieiinga bijzondere aanleg

heeft om kinderen te onderwijzen blijkt

uit het feit, dat steeds het aantal dier

jonge beoefenaren der danskunst zich uit-

breidt. Een bewijs, dat de ouders weten

dat hunne kinderen aan goede daartoe

kundige leiding zijn toevertrouwd, omdat

de heer Wieiinga de stof voor zijn onder-

wijs aan die kleintjes aangenaam, onder-

houdend en doeltreffend weet te maken,

hierin flink geassisteerd door Mevr. Wie-

iinga, die steeds met raad en daad de

leerlingen ter zijde staat. Zij allen houden

van Mevr. en den Heer Wieiinga, dat is

voor hen de beste reclame.

De school beantwoordt aan de eischen

die aan een up-to-date inrichting wordt

gesteld, van daar ook het stijgend succes.

Foto Marinus B r ->-

.

CINEMA EN THEATER

Sent M'Ahesa is een danseres van buitengewone gaven.

Ze is van een veelzijdigheid als bij weinige harer kunst-

zusters wordt aangetroffen. Bij 't zien harer dansen vraagt

men zich soms af, of men waakt of droomt. In ons dans-

nummer van de vorige week is ook nog de aandacht op haar

gevestigd en we geven hier nog een drietal bijzonder ge-

slaagde opnamen uit eenige hargr dansen.


CINEMA EN THEATER

HET

^!TTE

DOEK

VAN GOUDDELVER

TOT MILLIONNAIR

im Garson was reeds geruimen

tijd als meesterknecht in be-

trekking bij den groot-industri-

eel Temple en koesterde veel

belangstelling voor de typiste

van het kantoor Rose Baird.

Op zekeren ochtend toen dè

patroon op het kantoor kwam

had hij een bespreking met Rose die hij

een betrekking als secretaresse aanbood.

Nu was zij dagelijks in de nabijheid van

„Van Gouddelver tot Mllllonair".

mijnheer Temple en kende de jaloezie van

Jim geen grenzen meer.

Weldra had hij zekerheid dat mijnheer

Temple Rose voor zich wilde winnen en

de patroon probeerde van zijn kant een

gelegenheid te vinden om Jim te ontslaan.

Er deed zich een gelegenheid voor.

Eenige rekeningen waren vervalscht waar-

van Temple Jim de schuld gaf. Ontslag

volgde. Na een hevige scène tusschen

patroon en bediende besloot Jim Carson

zich uit de voeten te maken en naar

Alaska te gaan waar zijn vriend Tom

Adams zich als goudzoeker gevestigd had.

In Alaska hoorde Jim, dat zijn vriend

Tom Adams in een gevecht gedood was

en een eenig zoontje onverzorgd had achter-

gelaten. Jim trok zich het lot van de

kleine Tom Adams aan en voedde hem

tot een jongeling op.

Achttien jaren waren spoedig vervlogen

en steeds hielp Tom zijn pleegvader bij

zijn werk. Nog was de fortuin hem weinig

gunstig geweest, maar op een dag terwijl

zij bij een helderen bergstroom aan het

delven waren vonden zij een groote hoe-

veelheid goud.

Zij keerden terug naar New-York, waar

zij plannen bespraken tot oprichting van

een goud-exploitatiemaatschappij. Intus-

schen was Temple met Rose getrouwd en

hadden een dochter, Dorithy genaamd,

die nu ook den leeftijd van ruim 18 jaar

bereikt had.

Toevalligerwijze maakte Tom Adams

kennis met haar en het bleek maar al

te duidelijk, hoe er weldra een officieele

verloving tot stand zou komen. De heer

Temple, die in de goud-exploitatiemaat-

schappij een winstgevende speculatie zag,

had zijn geheele fortuin in, deze onder-

neming gestoken.

Toen Jim Carson dit merkte, wist hij

hoe hij zich zou wreken op de beleediging

hem jaren geleden aangedaan. Hij wist de

aandeelen te doen dalen en Temple be-

-"^^^^^^^^^^" ^^^^^^^^^■^^^■^^^ ■^

merkte weldra, dat het niet lang meer

zou duren of hij zou geheel geruïneerd

zijn. Eén redmiddel was er nog, als hij

zijn vrouw eens naar Carson zond, mis-

schien dat zij hem kon bewegen deze

financieele manoeuvre te staken.

„Maclste uit de Golven gered".

Rose ging naar Garson toe en bracht

hem onder het oog, dat ook het geluk

van haar kind en van zijn pleegkind op

het spel stond. En Carson, die wist wat

lijden was, verlangde nu nog sterker naar

het geluk van hem, die hij liefhad.

Hij besloot zijn vernietigend werk te

Staken, terwille van zijn pleegzoon en.van

Rose, die hij eens had liefgehad, en zelf...

ging hij weder naar Alaska.. . nu niet

voor zijn, wraak maar om te vergeten.

Ronny Johansson

Voor een paar weken gaven we deze be-

koorlijke danseres op de vóórpagina van ons

blad Ie aanschouwen. Door omstandigheden,

moest dit beeld achterwege blijven. De ge-

plaatste foto geeft een danspose, hier ziel

men Ronny Johansson in al haar lieftalligheid

en zoo willen we haar ook laten zien.

VODR+HET

VOET

L.ICMT

MACISTE UIT DE

GOLVEN GERED

Maciste, de groote filmacteur, scheept

zich, na een winstgevende rondreis door

Amerika in, om naar zijn vaderland terug

te keeren. Op dezelfde boot, die hem naar

Europa brengen zal, maakt hij kennis met

den Hollandsche geleerde Jan Hoebier,

Elisa Groppaza, een Italiaansch meisje,

en haar gouvernante Dorothy Bouldog.

Maciste wordt de lieveling van het troepje

en de reis gaat ongestoord verder tot op

zekeren avond de boot op een drijvende

„De Wraak van Maciste",

mijn stoot en in de diepte verdwijnt.

Maciste weet zijn drie reisgenooten te red-

den en bereikt met hen een onbekend

land, dat de geleerde zegt te herkennen

als Afrika. Hij vergist zich echter, zij zijn

in Sardinië, in Italië en stuiten daar op

een troep menschen van allerlei landaard,

op zoek nagj- een zilvermijn, sinds lange

tijden verlaten. De aanvoerder van deze

bende is de ex-ver loofde van Elisa, haar

neef Arnolde Cambiasi. Deze ziet Elisa

en wil alles in het werk stellen om het

meisje te doen verdwijnen, daar hij dan

wettige erfgenaam wordt van het fortuin

van den vader van het jonge meisje, zijn

oom en naaste bloedverwant. Opeen nacht

neemt hij met zijn medeplichtigen de vier

schipbreukelingen gevangen. Hij sluit hen

op in een molen, waaruit het hem on-

mogelijk is te ontsnappen. Terwijl zij po-

gingen in het werk stellen om zich te

bevrijden, zien zij, dat de zoldering op

hen neer komt en hen zal verpletteren.

Maciste slaag- er in dank zij zijn wonder-

baarlijke lichaamskracht zich met zijn drie

ongeluksvrienden te bevrijden. Terwijl de

aan den dood ontsnapten zich ten volle

verheugen over hun redding, naderen de

schurken met den ontaarden neef aan het

hoofd. Zonder tot de plaats van de mis-

daad zelve door te dringen, komen zij op

het spoor van vergoten bloed, wat niet

anders is dan dat van een paar konijnen

door door de vluchtenden geslacht. Hier-

door verkeeren de bandieten in den waan,

dat hun slachtoffers zijn omgekomen. Zij

maken aanstalten om naar Europa terug

te keeren, waar Arnold zich berouwvol

en onderdanig bij .zijn oom meldt. Deze

gelooft hem en neemt hem liefdevol aan

als eenig erfgenaam.

Ongelukkig voor hem achtervolgen zijn

collega's in de misdaad hem dag en nacht

met aanmaningen om geld. Ten einde zich

dit te kunnen verschaffen, besluiten de

Zie vervolg op Pag. 14

VAN GOUDDELVER

TOT MILLIONAIR

H.A.P. Film Comp., Den Haag

CINEMA EN THEATER

Deze Amerikaansche film is er eeri met een aardigen

inhoud, die veel belangstelling zal wekken. Het gegeven

boeit en 't is een aardig uitgewerkte -film met een be-

vredigend slot — waarnaar het publiek toch steeds ver-

langt —■ die te zien, wordt gegeven.


CINEMA EN THEATER


Martha Walden

ais Anne Marie

^ { h

Marie van Eiisden Vink

als Caesarinc van St. Jan

i 41

f

Jules Verstraete

als Pirroen

00NEE

_ taifeLaaaaik-. ■ :

FotO C: UVI -

CLARA K1MBALL YOUNG, die

begin September 1890 het levens-

licht aanschouwde, debuteerde

feeds op driejarigen leeftijd in

het theater van haar vader, Edward M.

Kimball, te Chicago. Deze speelde daar toen

een reeks melodrama's met zijn vrouw,

Pauline Madern. Een paar jaar werd de

kleine Clara door haar ouders toevertrouwd

aan de zorgen van een tante, die in Benton

Harbor, een kleine stad in Michigan,

woonde. Vervolgens werd zij ter voltooiing

van haar opvoeding naar Chicago, naar

het Saint-Xavier College gezonden.

Het theaterleven bleef haar evenwel

trekken en vader Kimball, zelf een artist

in hart en nieren, droomde er van z'n

dochter zoover te brengen, dat zij eens

zou schitteren op de groote tooneelen van

Broadway te New-York.

In afwachting van deze glans, die naar

men hoopte, haar zou gaan omstralen,

speelde zij kleine ingénuerolletjes in een

klein theater in Goldfield (Nevada), dat

haar oom bestuurde. Daarna vielen haar

belangrijke rollen ten deel in eenige thea-

ters in Tonapath de Seattle (in den staat

Washington). Eindelijk kwam zij in het

langverwachte New-York.. . .

Moeilijke jaren had zij daar te door-

worstelen, als aanbeveling had zij slechts

haar schoonheid en haar nog zoo jong

talen tl Met blijdschap nam zij dus de

rol aan in een operette van Rida Johnson,

getiteld „The Shylark" en had het geluk

vervolgens geëngageerd te worden voor

een tournee naar Philadelphia, San Louis

en Boston, waarbij zij reeds begon op te

vallen. Een jaar later engageerde Percy

Winter, destijds directeur van de(,Orpheum

Players" te Philadelphia, haar (voor twin-

tig dollars per week), waarop J. Stuart

Blackton haar aan de „Vitagraph" ver-

bond voor vijf-en-twintig dollar. Zij 'ver-

vulde daar verschillende hoofdrollen, o.a.

in „Mijn officieele Vrouw". Na nog eenige

CINEMA EN THEATER

films voor de „World Comp. ' j' speeid

te hebben, richtte zij een eigen .^e; e^hap

op, waarvan de kantoren werden frestich;

in ,.Aeolian Building" te New-York, en

vertrok naar Los Angelos, om verschillende

films te vervaardigen, die haar wereld-

beroemd hebben gemaakt.

De eer viel haar te beurt, dat koning

Albert en koningin Elisabeth van Belgi?

haar studio bezochten tijdens hun bezoek

aan Amerika. Zij verborgen hunne be-

wondering niet voor de schoone, talent-

volle a Jste, die zij daar aan het werk

hebben gezien en de koning verzocht haar

hem een copie te zenden van een film,

die hij had zien draaien.

Aan haar natuurlijke gratie en onge-

ëvenaarde bekoring paart deze artiste een

buitengewoon talent, dat haar in staat

stelt de drama's uit te beelden op d ; e

gevoelv.olle wijze, die ieder van hnar ker.

en die haar zoo algemeen geliefd heer

gemaakt.


CINEMA EN THEATER

Eigenlijk is hij een Zuid-Nederlander, maar wij

zijn zoo verstandig hem hier op de planken te

houden. En dat is niet te verwonderen. Als het

gerucht loopt dat La Roche naar België zal terug

keeren, dan schreeuwen we hier moord en brand.

Gelukkig heeft deze eminente artist zich hierdoor

steeds laten overtuigen en is gebleven. Hij zetelt

thans weer op het Leidsche Plein bij Royaard's

gezelschap.

.

Foto Berssenbngge

HUBERT

LA ROCHE

T

w^mm ' ,, ^ ! - w '

Groote Voorbeelden

{Historische causeriën, waarvan onderstaand

de veel te lange inleiding is).

1.

Dezer dagen vertoefde in Nederland

een waarlijk groot man.

Nu is het zeer moeilijk te con-

stateeren, wanneer iemand een

groot man is, en mocht hij dat dan wel

zijn, blijft toch nog altijd de vraag, of

hij in alles „groot" is.

Pijnlijk is vaak de verrassing, dat vele

groote mannen, naast onbetwistbare quali-

teiten vele „kleine" hoedanigheden hebben.

Ik heb nog eens de vraag hooren be-

handelen. En wel in een revue.

Een Engelschman werd (in deze revue-

scène) rondgeleid door Amste-dam. En

komt voor het standbeeld van Rembrandt.

Hij vraagt, wie dat is en het antwoord

luidt: dat is een groot man.

De Engelschman vraagt: „wat is dat,

een groot man". Waarop de komiek-gids

antwoordt: dat is een man, dien ze dood-

plagen als hij leeft en als hij dood is,

roepen ze: lang zal-ie leven!

Nu 'wordt om deze beangstigende quali-

ficatie tegen te spicl.jn, geconstateerd,

dat de „groote" man, die ik bedoel, niet

doodgeplaagd wordt en dat we tóch rpepen:

lang zal hij leven.

Het is namelijk de Amerikaan geworden

Hollander Dr. van Loon, schrijver van

een beroemd boek „Story of Mankind"

(geschiedenis van het menschdom). Dit

boek behandelt op de populairst denkbare

wijze (zonder jaartallen en dergelijke totaal

overbodige handicaps) de geschiedenis zoo

ongeveer vanaf Genesis I tot laat ik zeggen

de verloving van den Duitschen keizer.

Natuurlijk waren de Amerikaansche

autoriteiten er vlug bij om de best denk-

bare reclame voor een dergelijk werk te

maken, n.1. zij zetten het boek op de

lijst van de vijf-en-twintig werken, die

„elke Yankee" gelezen behoort te hebben.

Het ligt voor de hand, dat de Ameri-

kaansche regeering eerst eens op den

Binnenhof ter informatie uit was.

Juist omdat, (hoe heerlijk), de Neder-

landsche regeering voor alle landen een

voorbeeld is, hoe zij hare groote zonen eert.

Tot voorbeeld diene de vijftigste ver-

jaardag van Is. Querido.

Ze wisten in den Haag gewoonweg niet,

welke eer ze den grooten schrijver het

eerst zouden bewijzen.

Toen hebben ze maar niets gedaan.

Wegens: embarras de choix.

De hoofdzaak van Van Loon's succes

9 CINEMA EN THEATER

berust natuurlijk op de wijze, waarop hij in the street", die heel wat anders aan

zijn materie behandeld heeft. zijn hoofd heeft ener toch iets van

Uit de algemeene geschiedenis is mij weten wil.

maar bitter weinig bijgebleven. In mijn loopbaan als concerteerend

Natuurlijk dank zij het verrukkelijke violist heb ik, zij het dan in zoo geheel

systeem, waarnaar alles ingepompt werd. anderen vorm, een dergelijk werk reeds

Ik herinner mij levendig de moeite, die ondernomen,

ik had, alle leden te onthouden van de Dat wel de moeite waard is, even in

altijd gebbetjes en heibeltjes makende herinnering te brengen,

familie, die onder de firma: het Bourgon- Gedurende het tijdperk der vaderland-

dische Huis liquideerde. sehe geschiedenis, dat nog steeds zijn

Eiken dag, dat wij ouder worden, wordt weldadigen invloed op ons belastingbiljet

een historische reputatie vernietigd. doet gelden, namelijk, de heldentijd toen

Ik dweepte bijvoorbeeld geweldig met ieder goed vaderlander wist, hoe mobi-

den fameuzen toren-spring-specialiteit Jan lisatie geschreven wordt

van Schaffelaer. Gedurende dezen aan echtscheidingen

Bij nader inzien blijkt echter, dat deze zoo rijken tijd ontstond bij alle dames

mijnheer in het geheel geen held was, en beeren, die aan muziek, tooneel en

maar een doodgewone film ster, die een dans deden, de alleen door vaderlands-

paar eeuwen te vroeg geboren was. liefde opgewekte lust, zich op de forten

De filmfabrikant, die het in zijn hoofd te doen hooren, teneinde voor verstrooiing

zou krijgen het leven van Jacoba van zorg te dragen.

Beieren te verfilmen, zou van de politie Belanglooze commis-voyageurs in artis-

alléén dat gedeelte mogen vertoonen, tieke waren.

waar zij nog in de wieg ligt. De eenige resultaten waren wat ver-

De geweldige ver-

dienste van Van Loon

berust nu juist daarin,

dat hij de geschiedenis

elkejaartallenautoma-

tiek en het zuiver per-

soonlijke ontnomen

heeft.

Ik heb wel eens

in mijn aller-prilste

jeugd wat gedaan aan

muz i ekgeschieden is.

En ik kom er zoo

eerlijk mogelijk voor

uit: als iemand mij

plotseling vragen zou:

wanneer is Palestrina

gestorven of Locatelli

geboren, dan zou ik

moeten zeggen: het

spijt mij niet, ik

schaam me niet en ik

weet het niet.

De jaartallen-ver-

volging is een van de

donkerste bladzijden

uit mijn vlekkeloos

verleden.

Iemand, die veel

van die historische

kien-tolletjes uit zijn

hoofd weet, is óf een

totaal overbodig sup-

plement van den bur-

gerlijken stand óf

hoofdinspecteur van

de gemeentetelefoon.

Het doel, dat ik

nastreef en waarvoor

deze inleiding dient,

is eenige feuilletons

in dit blad te wijden

aan groote mannen

uit de muziekgeschie-

denis.

Natuurlijk zal ik mij

strikt houden aan de

zoo eenvoudige en

klare wijze, die Van

Loon een ieder ge-

wezen heeft, die een

historisch gebeuren wil

behandelen op een

voor ieder begrijpelijke

wijze.

Want ik schrijf

niet voor den man

van de wetenschap,

maar voor „the man

De winter nadert

In de mode ook merkbaar. Nu de kou zoo snel is gekomen.zijn

de herfslkleercn al weer Ie dun. Erg verleidelijk is bovcnslaand

manlellje van aslrakan met laken ceintuur en mouwopslagcn, af-

gewerkt met bontrandjes en een hooge bonikraag.


CINEMA EN THEATER

lovingen, die in huwelijken

ontaard zijn.

Zooals alle weldadigl.sids-

vertoon woedde ook deze manie

kort maar hevig.

Het was op een dier tochten,

dat ik in gezelschap kwam van

Jean Louis Pisuisse.

Toen het mijn beurt was,

ging ik op de tot podium ge-

promoveerde kisten staan en

daar er geen gedrukte pro-

gramma's waren, noemde ik

zelf den naam van het stuk,

dat ik zou trachten te ver-

tolken: „Gavotte van Bach".

Toen hoorde ik een soldaat,

die vooraan zat, aan zijn buur-

man vragen: ,, Wat seit ie nou ?''

Het antwoord, dat deze gaf,

was dat hij zijn schouders op-

haalde (en weer naar beneden

deê, dat wordt er altijd bij ver-

geten) en mij bleef aankijken,

alsof ik nu werkelijk de laatste

der Azteken was.

Plotseling werd mij iets héél

duidelijk.

Het publiek, ik bedoel het

gewone doorsnee publiek, staat

totaal onvoorbereid tegenover

elke muziek-uitvoering.

Zoo goed als elk museum

ambtenaren moest bezitten, die

de bezoekers attent maakten

op verborgen schoonheden en

bedoelingen, moest elk concert

voorafgegaan worden door een

conférence, die het auditorium,

waarvan toch maar één procent

deskundig is, wegwijs deed

worden.

Pisuisse hielp mij uit de

verwarring en riep: Leg 't

even uit, Max!

En daar bedeesdheid een

nieterfelijke eigenschap is in

Gunnar Tolnaes,

een der meesl markante Scandinavische filmnctrurs. die men beneden

nog kan aanschouwen in „De Nar zijner Lieldt'. We moeten nu tege-

lijk nog een fout herstellen. Een paar weken geleden is abusievelijk bij

foto's van Olaf Fónns den naam van Tolnaes genoemd. Dai ml ieder

opgevallen zijn. want t waren beeltenissen uil films, waarin hónns ook

hier (e lande triomfen,vierde.

H-W.^* !

onze familie en de laatste be-.

deesde al500 jaar dood is, begon

ik er bij te vertellen, wat een

gavotte is en Bach beteekent

voor de muzikale kunst.

Het was verre, verre van vol-

ledig, maar het was ten minste

begrijpelijk en verduidelijkend.

En later, liet ik bij alle

concerten, die ik voor arbeidere

vereenigingen gaf, elk nummer

voorafgaan door een opper-

vlakkige conférence, die, naast

vele gebreken der onvolledig-

heid, het voordeel had, mede

te helpen de belangstelling

voor de muzikale wetenschap

gaande te maken.

In die dagen kreeg ik daar-

van vele bewijzen.

Mij verlatende op de erva-

ringen, die ik in dezen tijd op-

deed en mij zoo goed als mo-

gelijk bedienende van het ver-

haaJsysteem des beeren Van

Loon, wilde ik zooals reeds

gezegd, eenige feuilletons wijden

aan enkele groeten uit de mu-

ziekgeschiedenis, die voor het

nageslacht groote voorbeelden

waren.

Het volgende artikel zal (in

groote trekken natuurlijk) het

leven en werken behandelen

van den grootsten violist aller

tijden, Paganini.

Mogen de feuilletons, hieraan

gewijd, waarvan bovenstaand

de beter bedoelde als geslaagde

inleiding is, geschreven zijn

voor hen, die in de geschiedenis

zien, de verheffende school der

groote voorbeelden.

-piwt

CINEMA EN THEATER

"Nelly Terguson

^Neliy Terguson is een der weinige ^iollandsche danseressen. Het meeste wat nierin te

äien wordt gegeven, komt van over de grensen. T^aar deae TSederlandsche artiste mag

er aijn. 2>e heeft vele bewonderaars en niet ten onrechte, want ae weet haar publiek

geheel onder haar invloed te brengen en mee te doen leven in haar werk.


CINEMA rXT TH^*' 7 " 11 ' 0

Het succes van een film, toóneelspel of wat- ook, is dik-1

wijls niet alleen afhankelijk van de kwaliteiten VQnjkatef

zaken. Wel het blijvend suoces, als oa-latigen tijdj

nog iedereen spreekt van wat daarin

voor dragen, dat de eerste di

een geweldig bezoek is, o;

direct velen zullen zijn om

getuigen van wat er ww

zien. /

Een enkele maal

ben we in ons

wel eens een bijz.

dere reclame

Maar dat het buftJ|

land ons de MH

is, behoeft ge«l&

värwohdei ing jir

baren.

We hebben

eenige beel

gedeelten van

den, die alle

king hebben

reclame voor

een voorbeeld

reclame, zooals

Londen heeft k

zien. .

Defiimisvai^.

rikaanschen oor,

sprong. De bekajf de '

regisseur Ertóh v«p

Stroheinrvervaardigäe _

Hij was niet alleen Me regiaSwSPg.

acteurs. De naam was „foolish/Wvaii.; . ,,>-«w w«.«-«-

Theatre" vertoonde het werk en 't werd een formidabel succes.

Maar wat werd er al niet gedaan om ékect de groote massa

te verwonderen? Dat. was zelfs voor Londen ieö -feij^onders.

Zoo inslaand was de reclame, dat al bij de eerste voorstelling

de bezoekersstroom zoo grtwt werd, dat honderden moesten

worden teruggezonden." En de straatreclame werd haast n$g

overtroefd door die in het theater, waar; vóór de film begon, in

miniatuur electrioche lanApjes een silhouet van Monte Carlo

"^^^^^^^^^^" ^^mmmmmiÊmmm

werd gegeven, om daarop plaats te maken voor een

-reiisaohtig spinneweb, waarin een aantal vrouwen

gevangen ^^teo, Eenzeer indrukwekkend beeld,

zooals onze w«5t|3v£. duidelijk doet zien.Npenk hier nog bij,

dat een fantastisch Üefet, telkens wisselend, op dat net viel.

~ " ' op,straat trok sterk de aandacht. Daarvoor

durend een twaalftal vrouwen onder de

gekleè&m het toilet, dat Maud George

film ofraagt. waarover een gordel

it de wdenteir''„Foolish Wives",

jurfler twaalftal liep met

oozen aan de arm, waarop

e woorden. En nog een

»der'ïwaalftal, uitgerust

^als schilders, bracht op

n enorme schutting

reproductie van

der litho's,

h opvallend was

die reclame, dat

het Vverkeer soms

•JBOestlworden stop-

etvóor de saamge-

roomde menschen-

Maar niet min-

dacht trok een

waar bovenop

Iftal mannen,

in uniform zooals

jSlbeim in dtf film.

Men ziet/ daar-

van hier een

beeldje/ links-

bovenaan op

i: ; deze pagina.

Zoo aardig

vonden / y/o deze

ier iets van in bteeld wilden

innénkort zat de

im ook in ons land worden vertoond.

En we zijn benieuyd of de Wollandsche theater-directies een

zoo" geweldige'fSéiatne-campagne durven te beginnen. Want er

,^is-ttSlüurlijk een groot verschil tusscherf Londen en b.v. Amster-

dam. Daarom is 't juist, zoo aardig een buitenlandsche reclame

hier af te beelden.

*>**'•**

••^ *.••.'

^

CAROLA TOELLE

MONOLOG"

Een der meesl geliefde Duifsche filmsferren is Carola Toeile. Een

mooie vrouw, maar ook een begaafde vrouw. Ze is zeer pholo-

génique en heeft door haar ervaring in hel filmspel al dal, wal

gewenscht is om eèn film lol haar recht te doen komen. Eenzijdig

is ze niel in de filmspeelkunst. Ze kan even goed een vroolijkc,

opgewekte rol vertolken als dat ze somberheid, die loch ook in

elk leven voorkomt, weel uil Ie beelden. Haar creaties kenmerken

zich door soberheid: ze hoedf zich steeds voor overdrijving. Gevoel

spreekt er uil elk harer rollen en daardoor is zij een begeerde

krach) voor den filmregisseur. In, ons land zijn er nog al tamelijk

veel films met Carola Toeile in een der leidende rollen vertoond.

Zeis dus geen onbekende hier. We geven hier een viertal folo's.

die men als 't ware alle als slemmingsbeelden zou kunnen aan-

duiden.

ROTSCHILT

Twee landloopers zitten

in 't gras bij een sloot,

Hun avondmaal is

een homp hard roggebrood

En hun .after dinner"

een pruim B.Z.K.

Zoo pruimen ze zwijgend

en denken ze na.

Een tijdje lang blijft zoo

de stilte bewaard.

Terwijl 't tweetal droomend,

den hemel in staart.

Dan zegt plots de eerste

tot zijn kameraad,

„Hoe dikwijls in 't jaar, zeg,

verschoon jij je, maat?"

.Wel da's gauw verteld",

zegt de ander subiet,

.Met Paschen en Kerstmis,

meer hoeft het toch niet."

Da's waar, zegt de ander,

't is eigenlijk te veel,

Ik doe 't met de lente,

dat is eens in 't geheel.

Zeg maat, maar de

betere lui in de stad,

Die gaan toch vast

iedere week in het bad ?

Dat klopt, zegt de eene,

maar hoe d

Denk jij, trekt een g

een verscho

Nou lederen dag,

heb ik wel

Die lui zitten

in derlui kl

Maar als dan een gr

eens per da

Vertel me dan eens.

een Rotsch

Daar krabt zich de

bedenk'lijk

Ja Rotschilt, zoo let

maar hoogs

Een Rotschilt,- ja dl

zoo schatrij

Die irekl an en trekt

en trekt uit

CHEF

CINEMA EN THEATER

Het recht van voordracht In het publiek door beroeps-artisien uitdrukkelijk voorbehouden.


CINEMA EN THEATER 14

Erna Morena in „De Bruut"

Theo Frenkel Sr., heeft ons land verlalen, hij is heengegaan van de Amslerdam Film C\

en heeft in Berlijn zijn eigen onderneming gevestigd. Daar is hij nu met Hollondsche en

Duüsche actrices en acteurs aan 'I filmen gegaan. Gereed of bijna gereed is .,De Bruut"

waarin als Hollanders- in hoofdrollen optreden Willem van der Veer., Adolphe F.ngers en

Coen Hissink. AAaar de vrouwelijke hoofdrol wordl gespeeld door de bekende Berlijnsche

filmster Erna Morena. Ook Bruno Decarli treedt daarin op.

Vetmlg van Fog. 4

schurken, nog wel op aanraden van Arnold

2elf, den dood van den oom te verhaasten.

Het complot wordt verijdeld door de

geslepenheid van Maciste, die er in slaagt

den schuldige te ontmaskeren. En ten

einde niet te vallen in handen van de

gerechtigheid, schiet de ongelukkige zich

door het hoofd.

Zijn schoone daad van toewijding ver-

vuld, hervat Maciste zijn zwervend leven

en na een fantastisch avontuur keert hij

weer te midden van zijn oude vrienden

in de kunst, die hem met groote harte-

lijkheid ontvangen en hem in triumf rond-

dragen, overgelukkig den grooten film-

acteur te hebben weergevonden, aan wien

zij zooveel cinematografische successen

hebben te danken.

Bovenstaande film zal verschijnen in

het programma van het W. B.-Theater te

Rotterdam, waar het aan belangstelling

voor deze populaire figuur, die Maciste

in den loop der jaren is geworden, zeker

niet zal ontbreken.

J. L. DE GRAAF

DANS-INStlTUUT

Moderne Dansen

Rotterdam, Stationsweg 2d

Internationaal

Dans-Instituut YARDAZ

OOSTEINDC 27, AMSTERDAM

Opening en Inschrijving vanaf 15 Sept.

Prospectus op aanvrage ^^EPOS^OOM*'

Dans Instituut Lend

Juliana Tan Stolberfliaan 228

DEN HAAG

Onderwijs in Moderne

dansen - inschrijving vanaf

15 September 1922

J. R. van HINTE

Profcsseur de danse

v. Oldenbarneveldtstr.98

PRIVAATLESSEN in Shimmy-Poka,

Criolla-PasseUo, Tango-Milonga etc.

dagelijks, a/h Insiifuut

Kleine Gartmanplantsoen 7-8

Telef. C. 1984 Amsterdam

Raadpleeg Mevrouw Ster Clalrvoyante

ZUIDWAL 16 (bovenhuis) s-GRAVENHAGE

Mondeling Consult van 10-4 en 6-10 uur

ook schriftelijk ad ft— (per postw.)

mits bijvoeging van leeftijd, gehuwd of ongehuwd

Te bereiken met lijn 1-2-4-6-9-10

'" Mfcj --"' '■•*'■

DANSEN te Amsterdam

in Hotel Hollandais, Leidscheplein

5 uur Thee. Woensdagi 5-7

Zaterdags 4-7, Zondags 21/2-41/2.

Bewijs van Lidmaatschap aan-

vragen aan het

Dansinstituut C.KLINKERT

v. Oldenbarneveldtstr. 49, Adam

Tel. C 1316

Concert- en

Theater-Bureau

Max van Gelder

Kantoor: Westeinde 13

Amsterdam - Tel. 6763 Centr.

Belast zich speciaal met het vakkundig

samenstellen van

Variété- en Cabaret-programmas

plaatsen van Orkesten en

arrangeeren van particuliere feesten

INSTITUTE ROMANE

Manicure, Pedicure. Luxe en Physicke

Massage door ervaren Builenlandsche

Masseuse van 10-12 en 2-9 uur.

DeRlemerstraat6 TCI.MSZTS Den Haag

MASSAGE-INRICHTING

Welmarsjraat 285 Telel. M. 4767 Den Haag

Zweedsche Massage, Zweedsche

Baden, door Gedipl. Zweedsche

Masseuses. Lijn 5, 10, 12

WAAR GAAN WIJ HEEN

: AMSTERDAM:

GRAND THEATRE

ledecen avond Bi/4 ^ur

Baron von Haberniks

NAAR HET

REMBRANDT THEATER

waar deze week wordt gegeven

VERBODEN VRUCHTEN

CINEMA „DE MUNT"

KALVERSTRAAT 226 - AMSTERDAM

TELEFOON NOORD 8869

STEEDS DE EERSTE

IN HET BRENGEN

VAN HET LAATSTE

Orkest onder leiding van JOHN BELDEN

KRASNAPOLSKY

Dagelijks Diner-Concert Witte Zaal

en Avond-Concert Wintertuin.

3 SOLIST EN.

: ROTTERDAM:

natuurlijk naar het W.B.-Theater

omdat deze week gegeven wordt

Maciste uit de solven gered

De Wraak van Maciste

Buitengewoon spannende film.


W^m —

CINEMA EN THEATER

mtóe artisiieh aroma

Q? ^it**? Ad i079

M

l^^lG es HAlö

■.■ - ^ '•■' ■

•»•CALL. HWÉff»

1*

^^

Toen een bewonderaar aan één onzer agenten verzocht

om hem een dozijn flesschen van de whiskey te

leveren, die een ..artistiek" aroma had, kreeg hij

met dank voor zijn complimenteuzen brief een dozijn

Haig & Haig geleverd.

In werkelijkheid kan geen enkele whisky een artistiek

aroma hebben, doch Haig & Haig heeft een geur en

smaak, die geheel anders is dan welke andere whisky

ook. Er zijn dan ook werkelijke oorzaken, die Haig & Haig

het recht vejleenen om van hun product meer op te geven

dan welke andere distilleerder in de wereld ook.

Haig & Haig vervult een bijzondere plaats in de whisky-

wereld, omdat

lo. hij ouder is dan elke andere whisky.

2o. hij „voller" is dan andere whisky.

3o. hij zeldzamer is dan elke andere whisky.

4o. daarom ook duurder dan elke andere whisky

op de vrije markt.

Haig- & Haig Five Stars

Scots Whisky

HAIG^ HAIG Ltd (Distilleerders sinds Ï679)

Bij alle goede handelaren in wijn en gedistilleerd te verkrijgen

Jggv


Alle rechten voorbehouden.

De oude Matroos

Levensliedje

Woorden van JOH. 9AN rtKEN

.g^^^oge^vgorberoepsartistea deze conpletten in het publiek te gingen

Den populairen zanger Luciën

vriendschappelijk opgedragen

Muziek van Th. HENRICCHI op. 129

S^c-^g^^^i^

vd l . ^^^^^^^^^^^ ^ ï ^^^

prTnj^

/la

7$.£tCZ'C-n cyj V-C* H ; ^.■cez me

^

^1- Z'.

f ^^p E^FEïL

^ai-:.ie.n^ w.e.yii$wz.zi tel. é\\''ka4^m^d.^zeKi__vui-um^M\U^mi:^iM'md. SJbw

•^r

è^^=^

i=E3i^r_j.tr?iigi

fW

tCZlU^hdHlJ'oil

SCH li^Aw^^.zcn, ^{(XM ^pjr3£,e^et. ^^umki^m^Ja-.^ JÓetM-iaM

't Is goed het zeemansleven, de lucht 200 zilt, zoo fijn.

Ze staalt en sterkt het lichaam, je beste medicijn —

Ik heb der tropen zonne en 't ijzig Noord gevoeld.

Nooit .is de zucht naar reizen, me ook even maar bekoeld.

Nog hoor ik onze zangen, bij 't eerste morgenlicht

Als in een vreemde haven, het anker werd gelicht,

Het zeil werd opgeheschen, de fok weer bijgezet.

Koopt menschen,proeft mijn haring, t is Hollandsch'zeebanket!

>■

A, A

./

^a^y

Vaak storm en schipbreuk lijden, ik heb alles meegeniaf.kl

Ook bange oogenblikken — als alles kreunt en kraakt,

k Kan dagen lang vertellen van zeemans ramp en leed.

Van dobb'ren op de baren en men geen uitkomst weet.

Toch altijd was mijn hopen, dat eens der golven schoot.

Mijn graf zou mogen wezen, wanneer ik doogen sloot.

Zoo is het niet geloopen, mijn wensch bleef onvervuld —

En vent ik nu maar haring, waaraan gij, landrot, smult.

Verschilnt Wekelijks - Prijs per kwartaal f 1.75 - Postcheque No 41880

— , . i-vin-iicnuc no. 4100U

More magazines by this user
Similar magazines