30.09.2013 Views

LOUIS WESTENBERG EN PIET HOLMAN

LOUIS WESTENBERG EN PIET HOLMAN

LOUIS WESTENBERG EN PIET HOLMAN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OP PAGINA 12 E<strong>EN</strong> CABARETLIED3E VAN<br />

<strong>LOUIS</strong> <strong>WEST<strong>EN</strong>BERG</strong> <strong>EN</strong> <strong>PIET</strong> <strong>HOLMAN</strong><br />

Redactie: Pier Westerbaan Administratie: Galgewater 22. Leiden


CINEMA <strong>EN</strong> THEATER<br />

LILN HARMONISCH<br />

5>^i3PAAR5Xi1<br />

Amsterdam spreekt over Josma<br />

Selim en over Ralph Benatzky.<br />

Dat is geen ,,reklame"zinnetje.<br />

Het is de waarheid.<br />

Deze beide artisten, het harmo-<br />

nische paar, treedt in het Cabaret<br />

La Gaité op. Josma Selim zingt<br />

de liedjes van Dr. Benatzky, de<br />

componist begeleidt haar voordracht<br />

en zoo wordt een voortreffelijk ge-<br />

heel bereikt. Hun optreden is ook<br />

voor den heer Henry Wallig een<br />

artistiek succes.<br />

Hij wist wel, dat Benatzky, wiens<br />

oeuvre duizenden nummers telt en<br />

wiens liedjes overal gezongen en<br />

geapprecieerd worden, iets aparts<br />

bood en dat Josma Selim door haar<br />

artistieke voordracht op een hoog<br />

peil stond.<br />

Doch ,,you never can tell", dat<br />

is een uitspraak die zeker op het<br />

terrein der kleinkunst geldt.<br />

KAMERAD<strong>EN</strong><br />

Von RALPH B<strong>EN</strong>ATZKY<br />

Es waren zwei Kameraden<br />

Der Leiermann und<br />

Carro sein Hund.<br />

Von Dorf zu Dorf<br />

Von Stadt zu Stadt<br />

Man die beiden ziehend<br />

getroffen hat.<br />

Mit dem Liedchen<br />

ob schön ob trübe<br />

Was tut man nicht<br />

Alles aus Liebe!<br />

Ja, früher da waren Sie<br />

schön und jung.<br />

Der Leiermann und<br />

Carro sein Hund!<br />

Sie hatten in Trebnitz<br />

Kirchplatz No. zehn<br />

Jeder eine Geliebte stehn:<br />

Der Leiermann die Köchin<br />

von Dr. Pfau<br />

Und der Carro eine<br />

mollerte Dackelfrau.<br />

Leider had 's ein schlechtes<br />

•Ende genommen.<br />

Man ist ihnen nämlich<br />

dahinter gekommen.<br />

Und beide gedenken,<br />

dieses Tages des Heils<br />

Nur mit lebhaften Brennen<br />

des Hinterteils!<br />

Es waren zwei Kameraden<br />

Der Leiermann und<br />

Carro sein Hund.<br />

Und sie spielten dass ins<br />

Herz es sich grübe:<br />

Was tut man nicht<br />

Alles aus Liebe!<br />

i<br />

■<br />

mm<br />

h H^^SHÉééP^O<br />

1; ■' ä^B<br />

i<br />

-<br />

i<br />

* i<br />

\<br />

HL^-V^^" *' .^ . ^Bk<br />

■Ill'<br />

«&^HU AAM ^n<br />

'W ■ '-■ ■ ■<br />

Es is aber erreicht.<br />

De pers heeft deze proeven van<br />

blijde kunst naar waarde geschat<br />

en ook het publiek heeft de beteeke<br />

nis van het optreden van dit kunste-<br />

naarspaar begrepen.<br />

Vandaar dat zij opnieuw zijn ge-<br />

ëngageerd en hun voordrachten con-<br />

tinueeren.<br />

Onze lezeressen en lezers zullen<br />

het op prijs stellen, dat we op deze<br />

bladzijde een liedje van Dr. Ralph<br />

Benatzky met zijn toestemming af-<br />

drukken. Het liedje wordt door<br />

josma Selim voorgedragen.<br />

Het is wel jammer, dat wij erde<br />

typische muziek met konden bijvoe-<br />

gen, doch hoe gaarne ook, de auteur<br />

was daartoe niet meer gerechtigd.<br />

Het geheel was reeds afzonderlijk<br />

gepubliceerd en de droits d'auteur<br />

aan anderen overgedragen.<br />

Dr. Benatzky heeft niet alleen lied-<br />

jes en liederen gecomponeerd. Hij<br />

vervaardigde, als echte Weener, dans-<br />

muziek, waarmee eveneens veel succes<br />

werd behaald. M.E R.Curius<br />

CINEMA <strong>EN</strong> THEATER<br />

HET GEHEIM VAN DR. BARTON<br />

(H.A.P. en BenS Film Comp.. Den Haag)<br />

-* «^ ,<br />

II<br />

l<br />

■<br />

^|<br />

1<br />

M mmïWÊt:-<br />

f Él<br />

ai<br />

1<br />

1 1<br />

^^^B ' '; ^ jift*^|<br />

• ■ ! Av<br />

&<br />

1 .] f<br />

1 ^1<br />

1<br />

1<br />

! il<br />

1 i _ J| ^Ft f<br />

1<br />

liJ<br />

1<br />

■<br />

I I )r. Barlon krijgl een visioen van den vermoorden bankier Wareing in een laulniil gezeten 2 en 5. herten in de oogenblikken, d


CINEMA <strong>EN</strong> THEATER<br />

OP MET<br />

WITTE<br />

DOEK<br />

HET GEHEIM VAN<br />

Dr. BARTON<br />

|en spannende film, een product<br />

van de Catholic Art Association,<br />

is onder bovenstaande titel uit-<br />

gebracht door de H.A.P. en BenS<br />

Film Comp te 's Gravenhage.<br />

In een uitgestrekt park, te<br />

midden van een prachtige om-<br />

geving, lag een trotsch kasteel.<br />

De bezitter van dit buiten was de heer<br />

Wareing, een" schatrijk weduwnaar en<br />

directeur van een der grootste banken in<br />

New York. Hij was op een avond in ge<br />

De oude huiiknrclit bi| Wamnq's brAiuikasr,<br />

sprek met dr. Barton, een zijner intiemste<br />

kennissen. Het onderwerp van het gesprek<br />

was het spiritisme, waarvan dr. Barton<br />

een aanhanger was, terwijl de heer Wareing<br />

zich niet kon vereenigen met de theorieën<br />

van deze leer. Het grootste bezwaar, dat<br />

de heer Wareing tegen het spiritisme had.<br />

was wel dit, dat het zenuwstelsel nutte-<br />

loos geprikkeld werd, terwijl het denk-<br />

vermogen van de beoefenaars zich in ab-<br />

normale richting ging bewegen, ja dikwijls<br />

zelfs niet in staat was tot zelfstandig<br />

denken.<br />

Dit interessante gesprek had tot laat<br />

in den avond geduurd, toen de twee<br />

vrienden afscheid namen. De heer Wareing<br />

riep zijn bediende, gaf hem bevel het<br />

huis te sluiten en ie zorgen, dat de logeer-<br />

kamer van Florence, zijn dochter, in orde<br />

zou worden gebracht, want zij zou morgen<br />

met groote vacantie van school thuis-<br />

komen. Den volgenden morgen heerschte<br />

in het kasteel groote verslagenheid. De<br />

heer Wareing was vermoord in zijn kamer<br />

gevonden. De oude bediende. Jason, had<br />

direct om politie getelefoneerd en den<br />

vriend van den verslagene, dr. Barton,<br />

op de hoogte gebracht van het tragische<br />

geval Dr. Barton beloofde alles in het<br />

werk te stellen, ja zelfs de hulp van het<br />

spiritisme te gebruiken, om den misdadiger<br />

te ontdekken. Een kleine aanwijzing was<br />

Dit is het beroemde merk van de<br />

„HIS MASTER'S VOICE"<br />

Gramophones en platen!<br />

Verknjgoaar bij ;<br />

Willem Sprenger<br />

Agent der<br />

Gramophone Comp- Lui<br />

Passage 46,<br />

Den Haag-Tel. H 3778<br />

V"!/"n'lina naar aiiä piaauer<br />

voor de Justitie een ledige cassette, welke<br />

bij het slachtoffer gevonden werd en waarin<br />

reeds vele jaren een kostbaar collier, daf<br />

aan wijlen mevrouw Wareing toebehoorde,<br />

werd bewaard. Op den huisknecht Jason<br />

viel de verdenking en hoewel hij beweerde<br />

onschuldig te zijn, werd hij in voorloopige<br />

bewaring gesteld. Voor Florence, 'die van<br />

kostschool thuis was gekomen, was het<br />

verlies een zware slag. De heer Wareing<br />

had volgens de boeken der bank een<br />

groote speculatie ondernomen, waarop een<br />

aanmerkelijk verlies was geleden. Daarvoor<br />

werd op zijn bezittingen beslag gelegd.<br />

Florence's laatste spaarduitjes waren maar<br />

net voldoende, haar voorloopig aan een<br />

onderdak te helpen.<br />

Jason, de oude knecht, zuchtte nu in<br />

de gevangenis, maar Florence twijfelde<br />

aan zijn schuld, hoewel dr. Barton door<br />

het spiritisme daarvan overtuigd was.<br />

Ook de Justitie was nog niet geheel over-<br />

tuigd van de schuld van Jason. Zij speurde<br />

ijverig. Weldra viel haar verdenking op<br />

iemand, die bekend stond als inbreker.<br />

Bill genaamd. Bill kreeg er weldra de<br />

lucht van, dat de politie hem zocht.<br />

Daarom nam hij afscheid van zijn pleeg<br />

kind, om voor een poosje aan het waak-<br />

zaam oog der politie te ontsnappen. Maar<br />

de speurhonden hadden hem weldra ont-<br />

dekt. Zij vernamen van de teedere zorgen,<br />

die hij voor cijn pleegkind koesterde. Zou<br />

een man met zoo'n gevoelig hart een moord<br />

kunnen begaan? Weer stond de politie<br />

voor een raadsel. De Justitie gelastte een<br />

nieuw onderzoek in het huis van den ver-<br />

slagene. Draad voor draad kreeg zij in<br />

handen, toen opeens dr. Barton met een<br />

onthulling kwam. Hij zelf was de moor<br />

denaar. Hij bekende, dat het spiritisme<br />

hem geheel willoos had gemaakt. . . dat<br />

hij geen weerstand had kunnen bieden<br />

aan den drang zijn vriend te vermoorden<br />

en het kostbare collier te stelen. Het<br />

schuldige geweten had niet langer kunnen<br />

zwijgen.<br />

Dagny Servaes.<br />

verbonden nan ht-l Lessing I licaleile Berlijn<br />

ilic liior (c Inntie door haar tilmspel zeer<br />

bekend is geworden<br />

VGORHET<br />

VOET=<br />

LICMT<br />

DE VOLKSOPRUIER<br />

Een fii m uit het oude Rusland, niet<br />

uit dat vair tegenwoordig doch uit het<br />

tsarenrijk: zoo is ,.De Volksopruieis".<br />

In een klein onbeduidend Russisch pro-<br />

vinciestadje groeit Hanne Liebe, een<br />

Joodsch meisje, in het Ghetto op, zooals<br />

de joden in het tsarenrijk groot worden.<br />

OP zekeren dag komt zij in aanraking<br />

met een persoon, die een belangrijke rol<br />

in haar leven zal vervullen, Sar.ha Krasnow<br />

Milady van Winfcr weel Jolin FeKon geheel in haar mocht<br />

te krifgeiv.<br />

een dokterszoon. Doov den omgang met<br />

hem krijgt zij een geheel nieuwe levens-<br />

opvatting, bgiden blijken een zelfde ver-<br />

langen te hebben, de vrijheid tegemoet<br />

te gaan, deze drukkende omgeving te ver<br />

laten. Sacha is de eerste wien het gelukt,<br />

en op den dag, dat hii van Hanne Liebe<br />

afscheid komt nemen, om naar St. Peters-<br />

burg te gaan, begeleidt zij hem een eind<br />

weegs langs de rivier die het stadje om-<br />

stroomt. Op deze wandeling ontmoeten<br />

zij Fedja Suchowersky in gezelschap van<br />

een meisje Marja geheeten, een klasse-ge<br />

noote van Hanne Liebe, in teedere om-<br />

arming.<br />

Fedja Suchowersky is bang dat hij en<br />

zijne vriendin in opspraak zullen komen,<br />

en gaat vlug met Marja naar de stad. Om<br />

de zich van geen kwaad bewasten voor<br />

te zijn, vertellen zij overal dat zij Hanne<br />

Liebe en Sacha ontmoet hebben bij het<br />

spel der liefde.<br />

Hanne wordt van het gymnasium ver-<br />

jaagd, en voor de eerste maal komt in<br />

haar hart een gevoel van grenzelooze bit-<br />

terheid op. Ondertusschen heeft hare familie<br />

het plan opgevat haar uit te huwelijken.<br />

Als Hanne Liebe hoon wat men met haar<br />

Zie vervolg op vag 9.<br />

CARUSO<br />

Gramophone<br />

records<br />

f3.75 en f4.95<br />

Verkrijflbaar bij:<br />

WILLEM SPR<strong>EN</strong>GER.<br />

Passage 46 Den Haag<br />

Üüfritz


CINEMA <strong>EN</strong> THEATER 7 CINEMA <strong>EN</strong> THEATER<br />

We hebben onze vrienden de muske-<br />

tiers den vongen keer verlaten,<br />

terwijl ze voor La Rochelle voch-<br />

ten voor hun koning.<br />

Maar behalve dat ze vochten voor hun<br />

koning, waren ze toch ook niet geheel<br />

veilig voor hun andere tegenstanders, met<br />

wie we in den loop van het verhaal reeds<br />

kennis maakten.<br />

Ze denken heusch niet alleen aan het<br />

krijgsbedrijf, waarin ze thans gewikkeld zijn,<br />

ze hebben nog andere zorgen aan hun hoofd.<br />

1. Milady Van Winter aan<br />

boord van een schip van<br />

Engeland naar Frankrijk.<br />

2. De musketiers in de<br />

bastions bij La Rochelle<br />

3. De vlucht van Milady<br />

Van Winter uit haar ge-<br />

vangenis. 4. Milady weet<br />

John Felton door haar<br />

geveinsde vroomheid te<br />

bedriegen. 5. Milady op<br />

weg naar den gevangenis-<br />

toren. 6. Gearresteerd !<br />

7. De gevaarlijke vlucht<br />

uit den toren ' te Ports<br />

mouth.<br />

En om daar eens rustig over te praten<br />

is hun niet gemakkelijk, hoe dringend<br />

overleg ook noodig is.<br />

Hun lichamelijke kracht wordt niet<br />

alleen op de proef gesteld, ook hun slim-<br />

heid wordt aangewakkerd.<br />

Dat ziet men in het negende deel. dat<br />

tot titel draagt; Het bastion St. Gervais.<br />

Onze vier vrienden worden door spion<br />

nen omringd en kunnen geen oogenblik<br />

vrij spreken. Zij gaan de weddenschap aan<br />

een uur lang in een half verwoest bastion.<br />

dat tusschen de vijaddelijke linies ge<br />

legen is, te blijven, om er hun maal te<br />

gebruiken.<br />

Daar woi dt een krijgsraad gehouden,<br />

terwijl zij voortdurend door de belegerden<br />

aangevallen worden, en ^sluiten lord van<br />

Winter, vriend van Buckingham en-zwager<br />

van Milady, door Planchet te laten ver-<br />

wittigen, om Milady bij haar aankomst in<br />

Engeland te laten arresteeren.<br />

Onderwijl zal d'Artagnan de koningin<br />

van Frankrijk gaan waarschuwen.<br />

Zij keeren te midden van de toe-<br />

juichingen der Franschen in het kamp<br />

terug, en Richelieu, die door zooveel moed<br />

getroffen is, benoemt zelf d'Artagnan tot<br />

musketier.<br />

Den listigen Richelieu waren ze dus<br />

ook te slim af geweest en deze vermoedde<br />

natuurlijk in het geheel niet, dat daar in<br />

het verwoeste bastion plannetjes waren<br />

gesmeed, die buiten gewoon nadeelig moesten<br />

zijn voor zijn trouwe helpster.<br />

Vermoedelijk dat hij anders niet zelf<br />

d'Artagnan zou hebben onderscheiden.<br />

De avonturen van Milady van Winter<br />

ziet men in het hoofdstuk: De toren van<br />

Portsmouth.<br />

Doch daar blijkt ook, welk een buiten-<br />

gewone tegenstandster deze vrouw is, hoe<br />

geslepen en listig.<br />

Bij haar landing wordt Milady, wie<br />

Planchet voor geweest is, gearresteerd en<br />

door John Felton, officier van hertog van<br />

Winter, naar den toren van Portsmouth<br />

overgebracht, waar zij gevangen blijft,<br />

totdat zij naai een ver verwijderd eiland<br />

verbannen zal worden,<br />

i Milady, die bemerkt heeft, dat Felton<br />

een fanatiek puritein is, laat zich even-<br />

eens voor zeer vroom doorgaan en maakt<br />

den jongen officier wijs, dat zij het slacht-<br />

offer van een verschrikkelijke vervolging<br />

is. Zij overdrijft haar godsdienstige ge-<br />

voelens en het gelukt haar uit den toren<br />

te ontsnappen, juist op den vooravond<br />

dat zij gedeporteerd zou worden.<br />

^31


CINEMA <strong>EN</strong> THEATER<br />

Cor Ciiys ,iK imler HvacmU<br />

Louise Koolman als Symplioi.i<br />

DE ZWAAN<br />

Molnar's blijspel, dat zoo'n voortreffelijke vertolkint»<br />

geniet bij ..De Haghe-Spelers .<br />

Paul de GrOOt als pvn- Alben<br />

l'. ei van Molnar'^ beste looneelwerkeü i> „üe Zwaan<br />

•--Adoü l.ngers heefl er voor (Jezorgd - zooals bij vroegere<br />

werken dal ei een Nederlandsche verlaling kwam en<br />

i'.dunrd Verkade heelt er voor „Die Haghe-Suclers" beslag<br />

oi) gelegd. 'I Is voor dil gezelschap een schoone arllslieke<br />

iiiomf geworden en niemand, die in de gelegenheid konit.niag<br />

luilalen om 'I Ie gaan zien De inhoud maak! .De Zwaan'<br />

o zeldz/wim mooi geheel werd verkre K» f^. fl IRmv^n<br />

f 1 ï Ü' fl ^<br />

i t P^^^~ - ^■,<br />

■ff»'.<br />

8 jB^^V<br />

mk __J-^[<br />

In ^' ;> y«<br />

^ ^ j9<br />

jft<br />

Ij-A-/<br />

^E<br />

1<br />

m J m'f H i A ■<br />

Ä H ^»^<br />

M WEb-di<br />

■ - 9CGS - A<br />

^B v ^5R' ^*<br />

Hl<br />

Tltly LUS nis Alcxanilii<br />

Elly Reichen als prinses tjeolmc<br />

■I avoiuifcesl (i'i nol tweede bednjl). Behalve de reeds genoemde figuren ziet men hier no" ais tweede van links Eugine Gllhuys als di Hans A'.<br />

■ mm'" ~ I ■<br />

for,. . -u,<br />

it .:. . .':>' .■■■•■■ *-?*"r~~— ! .Mi.ii.^. .IM,wU.^i». -■ ■ . -t*. , ^vT-<br />

Gladys Henry.<br />

de bekende opereltezangeres.die binnenkm<br />

weer in Holland zal optreden<br />

V- n/^.& ven Dag. 4.<br />

van plan is, verlaat zij het moederhuis,<br />

den landweg op naar het onbekende St<br />

Petersburg, waar zij verlichting hoopt te<br />

vinden.<br />

I n St. Petersburg leeft haar oudere broer<br />

de advocaat Jacow Jacowitch Segal, die<br />

het geloof zijns vaders verloochend heeft,<br />

terwille zijner positie.<br />

Doch zijn leven is ledig en eenzaam,<br />

daar zijn huwejijk met een veel oudere<br />

Christenvrouw.dochter van een rijken koop<br />

man, hem niet dat geluk had gebracht,<br />

waarop hij had gehoopt, daar zij zich door<br />

hare afkomst ver boven hem en zijne<br />

familie verheven voelt.<br />

Dikwijls vertoeven zijn gedachten bij de<br />

geliefde moeder en nooit zou hij de woor-<br />

den vergeten, waarmede zijn vader hem<br />

op zijn sterfbed den toegang tot het huis<br />

verbood: „Wee hem die zijn geloof ver<br />

loochent. Vloek over hem". Nu zijne zuster<br />

tot hem komt, hoopt hij aan haar te<br />

kunnen goedmaken, hetgeen hij aan zijne<br />

ouders misdreef.<br />

Intusschen is Sacha Krasnow, de dok<br />

terszoon, lid geworden van eene revo'ution<br />

naire beweging. Op zekeren keer wordt<br />

hij bij dr. Florow, Jacow's vriend, voor-<br />

resteld, daar ontmoet hij na langen tijd<br />

Hanne Liebe weer. Op aanwijzing van een<br />

der revolutionnairen, die zich in Sacha's<br />

vertrouwen heeft weten te dringen, doch<br />

in werkelijheid een spion der geheime<br />

politie is. worden Sacha en Hanne Liebe<br />

gearresteerd. Hanne Liebe slechts daarom.<br />

daar haar naam voorkomt in ^tdichten<br />

haar gewijd door Sacha. Na langen strijd<br />

gelukt het Jacow Sega! zijne zuster te be-<br />

vrijden, doch slechts op die voorwaarde,<br />

dat zij St. Petersburg verlaat, en zich<br />

weder in hare geboortestad vestigt. Sacha<br />

blijft gevangen<br />

De spion der peheime politie, Rylowitsch.<br />

die Sacha in de gevangenis deed werpen<br />

heeft de opdracht ontvangen, de ontevre<br />

den stemming onder het volk, op de<br />

Joden te werpen.<br />

In dezen tijd vertoefde Jacow Segal aan<br />

het sterfbed zijner moeder, en als zij de<br />

oogen voor goed sluit, is het hem alsol<br />

het licht der wereld voor hem niet meer<br />

schijnt. Hij is op het kerkhof getuige,<br />

hoe een fanatieke boer, die hierin genezing<br />

v..n zijn kwaal denkt te vinden, het ver<br />

MONOLOG<strong>EN</strong><br />

Boven bij balcon en loges<br />

Staat ze heel den langen dag<br />

In haar zwart satijnen kleedje.<br />

Plooit haar mondje tot een lach.<br />

In haar witte kanten schortje<br />

En haar rokje, kort en nauw.<br />

Haar programma's en haar zaklamp<br />

Is ze heel den dag in touw.<br />

Altijd vriend'lijk en hulpvaardig<br />

,. Stelt ze iedereen tevreê.<br />

Als een lichtbaak in het duister<br />

Loopt ze met haar klantjes mee.<br />

Zonder haar zou menig juffie<br />

Onverhoeds gevallen zijn,<br />

Óp de treden van de logé<br />

Redde haar de lampenschijn.<br />

Mannen fluisfren lievigheidjes<br />

En ze laat ze stil begaan.<br />

Want ze weet zoo'n malle snijboon<br />

Smeer je een programma aan.<br />

Stiekum knijpje in haar wangen.<br />

Ach, dat raakt ze zoo gewend,<br />

En ze maakt zich daar niet boos om,<br />

Daar ze haar pappenheimers kent.<br />

Honderd duizend proposities.<br />

En dozijnen rendez-vous,<br />

F^n ze kent ze al van buiten<br />

AI die flauwe mannen-smoes.<br />

Als ze 'saVonds op haar wachten.<br />

Duurt het wel een beetje lang,<br />

Staat hij smachtend voor het theater<br />

Smeert zij 'm d«or den nooduitgang.<br />

Laat de wereld rustig rodd'len<br />

Van een allemans-vriendin,<br />

Oenk maar, jullie zijn ,,out-siders"<br />

En ik zit er middenin.<br />

Kindje, of ze al beweren.<br />

Dat je wuft bent en koket,<br />

Strakjes worden al die menschen.<br />

Door jou „op hun plaats gezet".<br />

CHEF VAN DIJK.<br />

Ingebours Mann<br />

^■en der meest gevierde zangeressen van<br />

i-I Duitsche cabaret, die in de Schwarze<br />

.ilcr te Rerlijn groote Iriomli-n heefl gevierd<br />

.•■( h- praf van zijne moeder schendt, met<br />

£■ n vuistslag velt hij hem neer .... doch<br />

deze vuistslag is de oorzaak van een<br />

lamp voor de joodsche bevolking van hei<br />

stadje, een pogrom. In al de vreeselijkheia<br />

barst deze los, maar Sacha komt nog<br />

tijdig om z'n geliefde Hanne te redden.<br />

ACHTER DE SCHERM<strong>EN</strong>.<br />

Mildred Harris, de ex-mevrouw Charlie<br />

Chaplin is op 't oogenblik geëngageerd<br />

door de „First National" voor een serie<br />

van 5 films. Zij is thans bezig aan haar<br />

tweede, getiteld: „Gewoonte". Met haar<br />

spelen William Lawrence, Ethel Grey Terry,<br />

Emmel C King en Walter Mc. Grail.<br />

Abel Gance, de bekende Fransche regis-<br />

seur zal binnenkort een in tere santé film<br />

„Klein Duimpje" het licht doen zien. Hij<br />

is er in geslaagd een allerliefst „Klein<br />

Duimpje" voor de hoofdrol te engageeren<br />

en een leuk stelletje broers.<br />

Amleto Palermi zal met z'n troep, waar-<br />

van Pina Menichelli deel uitmaakt van<br />

'talie naar Tripolitaine en Algerië vertrek-<br />

ken om buiten opnamen te vervaardigen<br />

voor z'n film „Vagebonden van de<br />

"Voestijn"<br />

Het Centraal-Theatei, jarenlang de zetel<br />

van de kleinkunst, waar de meest-betee<br />

kenende figuren op dit terrein triomfen<br />

hebben gevierd, zal van bestemming ver-<br />

anderen. Met ingang van 1 September a.s.<br />

wordt 't een eigen schouwburg voor „Co-<br />

moedia". Het gezelschapje van de Lobo's<br />

de Van Kerckhovens, Dirk Verbeek en Betsy<br />

Ran ucci-Beekman zal daar de plannen<br />

ten uitvoer brengen die deze artisten<br />

hadden, maar die ze niet vermochten uit<br />

te voeren, bij gebrek aan een eigen home<br />

Zooals bekend is, waren de Amerikaan<br />

sehe artisten erin geslaagd gedaan te krij-<br />

gen, dat Duitsche films gedraaid werden<br />

te Los Angelos. Dank zij echter machti-<br />

ger factoren is dit verbod thans opgeheven<br />

en zullen de Duitsche films hun cursus<br />

n de geschiedenis vervolgen met Madam'<br />

Dubarry, Danton en weldra Marie Antoi<br />

nett p !


CINEMA <strong>EN</strong> THEATER<br />

Jaar niet bij en overal »er-<br />

loonde ze zich. Ze werd een<br />

dei meest geliefde danse-<br />

ressen en de engagemenfen<br />

volgden elkaar op in een<br />

onafgebroken reeks. Men zag<br />

Manja gaarne en ' genoot<br />

graag van haar kunst- Deze<br />

is dan ook zeer veelzijdig,<br />

in elk genre is deze artiste<br />

thuis. Haar gracieuse bewc<br />

ging, de mooie lijn in elk<br />

harer poses treffen telkens<br />

en telkens weer.<br />

10<br />

Wanja Grcgowo is een der<br />

vele Duitschc danseressen,<br />

die. na in haar • vaderland<br />

overal haar danskunst te<br />

hebben geloond, naar ons<br />

land is gekomen om daar<br />

Ie peilen, hoe de Hollan-<br />

ders over haar denken<br />

Ze heeft gestudeerd te<br />

Berlijn, tin na een gron<br />

dige besfudeering van<br />

den dans in al zijn ver<br />

scheidenheid debu-<br />

teerde ze te Slettin.<br />

Dal eerste optreden<br />

reeds was een suc-<br />

ces en hel moe-<br />

digde Manja aan<br />

om zelf dans-<br />

avonden Ie hou-<br />

den in Duilsche<br />

badplaatsen. Na-<br />

tuurlijk bleef hel<br />

Jopie van 5on<br />

de revue is Jopie van Son<br />

der meest populaire figure<br />

heeft zoo de charme ove<br />

ch, het gemak van bewegen,<br />

dat een eigenschap moet zij<br />

van revue-actrices.We geve<br />

ier nog een paar foto'<br />

uit „Hoera, we leven<br />

nog", waarin ze 'nder-<br />

tijd vooral succes mocht<br />

oogsten. Voor Jopie<br />

van Son is nog een<br />

mooie carrière weg-<br />

gelegd en ijverig wer-<br />

kend zal ze die be-<br />

nutten ook, daarvan<br />

kan men zeker zijn.<br />

Bovendien is ze van een<br />

zeldzanie lenigheid in haar<br />

bewegingen,die buitengewoon<br />

bekoort.Kortom, in alles biedt<br />

Manja Gregowa het mooiste,<br />

wal men op hel terrein van<br />

den dans kan verlangen, en<br />

menigeen, die vanhaar kunsl<br />

heefl genoten, zal verlangen<br />

deze danskunslenares noi;<br />

maois in haar schoone pres<br />

talies Ie aanschouwen<br />

-^^<br />

Henny Lenz.<br />

de charmante ballet<br />

danseres.<br />

ê -v ■ r S^ r * J " ' _<br />

<strong>PIET</strong> <strong>HOLMAN</strong><br />

en <strong>LOUIS</strong> <strong>WEST<strong>EN</strong>BERG</strong><br />

T<br />

'wee namen, die in de artistenwereld<br />

bekend zijn, twee artisten, die gezamenlijk<br />

een cabaretliedje hebben vervaardigd,<br />

dat men op de achterste pagina<br />

van ons blad vindt afgedrukt.<br />

Louis Westenberg is bekend als de be<br />

kwame accompagnateur van het Karseboom-cabaret<br />

te 's Gravenhage. Daar is<br />

hij de rechterhand der artisten.<br />

Maar behalve dat, is hij ook nog componist<br />

en o.m. maakte hij de wals ,,Play<br />

of Butterfly", de gavotte „Danse des<br />

Sylphides" en van verschillende cabaretliedjes.<br />

Hij schreef er voor vele bekende<br />

artisten; noemen we slechts Chris de la<br />

Mar, Fr. Lamoen, Harry Boda. Pauline<br />

Hervé- Sann Toni, Louise Fleuron.<br />

Binnenkort verschijnen van hem „Hannaway"<br />

en Fox Trot Excentrique.<br />

De tekst van het in dit nummer gegeven<br />

liedje, is van den populairen conferenciercabaretier<br />

Piet Holman. In zijn eigen<br />

Hollandsch repertoire is hij meermalen<br />

opgetreden, o,a, in het Centraal Theater<br />

te Amsterdam, in het Scala Cabaret te<br />

, 's Gravenhage, te Saheveningen op de Pier<br />

en in het Theater Pisuis^p te Utrecht.<br />

Velen Hagenaars zal hij nog bekend zijn<br />

door zijn verbintenis gedurende 10 maanden<br />

aan den Princesseschouwburg. Piet Holman<br />

heeft altijd een goede pers en natuurlek<br />

gaat dat gepaard met een groote populariteit<br />

bij het publiek. .<br />

ACHTER DE SCHERM<strong>EN</strong>.<br />

Jacques Fey der, de gelukkige auteur<br />

van „l'Atlantide", zal binnenkort beginnen<br />

met het verfilmen van ,,Sarati de ver-<br />

schrikkelijke", naar den roman van Jean<br />

Vignaud. Madame M. L. Iribe en Angelo<br />

zullen de hoofdrollen vertolken. De buiten-<br />

opnamen zullen plaats vinden in Afrika,<br />

een land dat geen geheimen meer heeft<br />

voor den bekenden regisseur.<br />

Oaetano de Vlto.<br />

de bij Amsterdammers en vele andere Nederlanders reeds bekendr<br />

kapelmeester van hel voor kort geopende cabaretlhealer Mille Colonne><br />

van den heer D. Reese. Ie Amsterdam. De Vito behaalde den eersten<br />

prijs van hel conservatorium Ie Milaan. Zijn viool is een zeer bijzondei<br />

instrumenl dal een waarde vertegenwoordigt van 10.000 yulden en<br />

hem geschonken is door zijn vereerders te Milaan<br />

JL LÜCI<strong>EN</strong><br />

11 CINEMA <strong>EN</strong> THEATER<br />

Gentleman Humorist.<br />

Villa Asa<br />

GnUckestrut 18.<br />

SCHEV<strong>EN</strong>WGEM TeL 3300<br />

INSTITUTE ROMANE<br />

Manicure. Pedicure, Luxe en Physieke<br />

Massage door ervaren Buitenlandsche<br />

Masseuse van 10-12 en 2-9 uur.<br />

DeRiemerstraat6 TCI.MSZTS Den Haag<br />

HEER wenscht opgeleid te worden<br />

In de flimbranche, als acteur o.a.<br />

Blieven met volledige inlichtingen onder No. 25<br />

aan het bureau dezes.<br />

Dansen-Shimmy<br />

de groote mode-kunst<br />

Onderricht dagelijks<br />

DANS-INSTITUUT<br />

C. KLINKERT<br />

v. OldenbarBCTeldtsIr. 49<br />

A'dam Tel. C. 1316<br />

MASSAGE<br />

Done by certificated Nur sus.<br />

Hours from 11-9 - 285 Weimarstraat<br />

The Hague Telf. M. 4767<br />

WAAR GAAN WIJ HE<strong>EN</strong><br />

: AMSTERDAM:<br />

C<strong>EN</strong>TRAAL THEATER<br />

Amstelstraat Amsterdam<br />

Directie MAX VAK GELDER<br />

Het intieme, sezeilige theater van<br />

Amsterdam's uitgaande wereld.<br />

Marino Obettcavo,<br />

een der groolsle Oostenrijk<br />

sehe donskunslenaressen<br />

CINEMA „DE MUNT"<br />

KALVERSTRAAT 226 - AMSTERDAM<br />

TELEFOON NOORD 8869<br />

STEEDS DE EERSTE<br />

IN HET BR<strong>EN</strong>G<strong>EN</strong><br />

VAN HET LAATSTE<br />

Orkest onder leidm« van Andre Biel.<br />

GRAND THEATRE<br />

iederen avond 81/4 uur<br />

„BEVERLEY"<br />

(THE BORTHAN MYSTERY)<br />

KRASNAPOLSKY<br />

Dagelijks Diner-Concert Witte Zaal<br />

en Avond-Concert Wintertuin<br />

3 SOLIST<strong>EN</strong>.<br />

CABARET DE LA MONNAIE<br />

KALVERSTRAAT.<br />

Programma 24—30 Maart<br />

Renali de gevierde cabarettier.<br />

Ingeborg Malm trom<br />

Duilschlands beste Voordrachtkunstenares.<br />

Larette Wegens enormsucces geprolongeerd<br />

UTRECHT<br />

N. V. intiem Theater Pisuisse<br />

Steenweg 38<br />

Bovenzaal Cabaret Pisuisse<br />

Benedenzaal Cabaret Modern<br />

Toejano vrij 2 Orkeslen<br />

: ROTTERDAM:<br />

natuurlijk naar het W.B.-Theater<br />

omdat deze week wordt gegeven<br />

Het Huis zonder Deuren en<br />

Vensters<br />

Groot futuristisch, realistisch drama m 6 actcn.<br />

VERDER UITGEBREID BIJPROGRAMMA.


Alle recirf« »odfefehondeB Het is v«ribo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!