Officieele Mededeelingen. Arbeidscontract voor journalisten.

webstore.iisg.nl

Officieele Mededeelingen. Arbeidscontract voor journalisten.

m 44i

Adres voor Redactie en Administratie

Van Slingelandtstraat 70 Den Haag

INHOUD. — Officieele Mededeelingen: Arbeidscontract voor

Journalisten; Vergadering van den Kringraad: Kringbestuur;

Royeering; Persconferentie te Antwerpen; Ledenlijst. —

Locale en Gewestelijke Vereenigingen: De Amsterdamsche

Pers; Haagsche Journalisten Vereeniging ; Herman van de

Pol verlaat ons Bestuur. — Algemeene belangen: De Conferentie;

Buitenlandsch Pers-Diner te Amsterdam; Wat zich

journalist noemt; Een directeuren ruzie; Redacteur als

beschermde titel. — Personalia en berichten: Frederiks. —

Advertentiën.

Officieele Mededeelingen.

Arbeidscontract voor journalisten.

Zooals eenige maanden geleden in het orgaan werd medegedeeld,

waren de onderhandelingen met het Bestuur der

Directeuren-Vereeniging „De Nederlandsche Dagbladpers"

over een model-arbeidscontract voor journalisten mislukt en

zou, in verband daarmee, de Kring in algemeene vergadering

worden bijeengeroepen.

Nadien kreeg het Kringbestuur, uit enkele zinsneden in

het orgaan der Directeuren-Vereeniging, echter den indruk,

dat bij het Bestuur dezer Vereeniging misverstand was gerezen

ten aanzien van een belangrijk punt en daarom deed

het Kringbestuur pogingen tot her-opening der onderhandelingen.

Deze pogingen zijn, dank zij ook de tegemoetkomende

houding van het Directeuren-Bestuur, geslaagd, en dit heeft

zich vereenigd met een voorstel dezerzijds, om de aangelegenheid

verder te doen behandelen door een delegatie uit

beide vereenigingen.

Het Directeuren-Bestuur heeft tot zijn afgevaardigden benoemd

de heeren J. C. PEEREBOOM, H. DIEMER en H. NIJGH,

het Kringbestuur de heeren D. HANS, L. SCHUTTING en

G. POLAK DANIELS

Deze delegaties zullen spoedig bijeenkomen om over de

ontwerp-contracten te spreken.

Vergadering van den Kringraad.

Aan de Besturen

der aangesloten vereenigingen.

Het Kringbestuur heeft in zijn vergadering van Zaterdag

7 September besloten, een vergadering van den Kringraad

bijeen te roepen ter behandeling van het vraagstuk der

journalistieke opleiding.

Sinds eenigen tijd zijn bij hel Kringbestuur aanhangig

twee voorstellen: één van de Haagsche Journalisten-Vereeniging,

waarvan de kern is te komen tot de instelling van

een candidaats- zoowel als van een doctoraal examen, welke

speciaal gericht zullen zijn op de eischen der journalistiek

en een ander, van den Kring-secretaris, dat zich in het

algemeen uitspreekt voor het doen geven van onderwijs, aan

Redacteur:

W. N. VAN DER HOUT

18 September 1929

Dit blad verschijnt ten minste

éénmaal per maand

één of meer Universiteiten, in onderwerpen, de journalistiek

betreffende.

In het Kringbestuur bestaat over een en ander nog al

meenings-verschil, zoodat het Bestuur prijs stelt op een

„advies" (art. 89 H. R.) van den Kringraad, door welke

methode dan bovendien nog een goede behandeling van het

vraagstuk in de aangesloten vereenigingen gewaarborgd wordt.

De Kringraad bestaat uit het Kringbestuur, de gedelegeerden,

en ten hoogste drie afgevaardigden van elke aangesloten

vereeniging; zijn optreden wordt beheerscht door de art.

88—92 van ons Huishoudelijk Reglement. De onkosten deiafvaardigingen

kunnen uit de Kringkas worden vergoed.

Het Kringbestuur noodigt de besturen der aangesloten

vereenigingen thans uit, een algemeene leden-vergadering

bijeen te roepen ter behandeling van de volgende vragen :

I. Is de instelling van examens in de journalistiek

(candidaats en doctoraal) aa?i onze Universiteiten

gewenscht ?

II. Is het oprichten van een leerstoel in de journalistiek

of het op andere wijze geven va?i onderwijs daarin aan

één of tneer onzer Universiteiten ivensehelijk 1

III. Is het handhaven van den tegemvoordigeti toestand

wenschelijk en zoo neen, op welke wijze moet dan — bij

ontkennend antwoord op de vragen I en II — in een

betere opleiding worden voorzien t

Het Kringbestuur zou gaarne zien, dat de vergaderingen

der aangesloten vereenigingen vóór 1 November plaats

hadden. De datum der vergadering van den Kringraad,

waarin bovenstaande vragen zullen worden behandeld, zal

nader worden bekend gemaakt, doch zal vermoedelijk wel

in de maand November vallen.

HET KRINGBESTUUR.

Kringbestuur.

Zaterdag 7 Sept. vergaderde het Kringbestuur in Hotel

Victoria te den Haag. Aanwezig waren de heeren HANS,

VAN DER HOUT, KOUWENAAR, DEKKING, SANTCROOS, POLAK

DANIELS, BIEMOND, VAN OOSTEN en de gedelegeerden VAN

OVERBEEK, HOLSBOER, SCHOTEL en VAN DE POL.

De penningmeester deelde mede dat verschillende leden

na de laatste waarschuwing zich met hem verstaan hebben

over hun contributieregeling. Enkele leden zullen nu echter

geroyeerd moeten worden omdat zij nalatig blijven. Zie

ledenlijst in dit nummer.

Medegedeeld wordt dat in October de F. I. J. een congres

te Antwerpen houdt. Het is gewenscht dat verschillende

bestuursleden dit congres zullen bijwonen. Het dagelijksch

Bestuur zal in de vertegenwoordiging voorzien.

Ingekomen waren eenige brieven van het Persbureau Vaz

Dias naar aanleiding van een artikel in het orgaan over hun

bureau, waarop het bureau niet wenscht in te gaan. Geadviseerd

zal worden om van die weigering in het orgaan

mededeeling te doen.

Het verslag der Amsterdamsche Pers betreffende haar be-


50 DE J O U R N A L I S T

moeiingen bij de Olympische Spelen gaf aanleiding tot eenige

opmerkingen aangaande de besteding van het batig saldo.

Aan het bestuur der A. P. is ten slotte in overweging gegeven

dit punt in nadere overweging te nemen.

Inzake het Arbeidscontract deelde de Voorzitter mede,

dat aangezien uit het orgaan van de Directeurenvereeniging

bleek dat vermoedelijk eenige misverstanden waren ontstaan,

het Dagelijksch Bestuur wederom in correspondentie is getreden

met het bestuur dier vereeniging. In verband met de

vacantie is het definitieve antwoord nog niet ontvangen,

zoodat op het oogenblik nog geen beslissing kan worden genomen,

ook niet ten aanzien van de reeds aangekondigde

Kringvergadering. De vaststelling van de agenda voor de

najaarsvergadering zal een volgende maal geschieden.

De Voorzitter bracht in herinnering wat in de afgeloopen

maand op journalistiek gebied is gedaan ter gelegenheid van

de Herstelconferentie. Zonder in bizonderheden af te dalen

wenschte hij een woord van warme waardeering te uiten

voor hen die aan de organisatie van het persbureau hebben

deelgenomen. Zoodra bekend werd dat de conferentie in den

Haag zou komen heeft het dag. bestuur van den Kring zich

met de Regeering in verbinding gesteld en onder leiding van

het bestuur is de organisatie opgezet. Enkele uit de vergadering

gemaakte opmerkingen werden beantwoord door

den Voorzitter of den vice-voorzitter.

Algemeen werd ook ingestemd met de erkenning dat door

de Nederlandsche journalisten tijdens de conferentie ook

journalistiek werk van groote beteekenis is verricht.

Voortgegaan werd vervolgens met de behandeling van de

opleidings-voorstellen waarover reeds in twee voorgaande

vergaderingen werd gedebatteerd.

Naast het voorstel der H. J. V. aldus luidend:

„De Haagsche Journalisten-Vereeniging, gehoord de verschillende

gedachtenwisselingen over de opleiding van den

journalist op haar bijeenkomsten,

erkennend, dat in ons vak zoowel plaats zal zijn voor practische

opleiding op den grondslag van goed middelbaar

onderwijs als voor een wetenschappelijke vorming, op den

grondslag van hooger onderwijs,

van oordeel, dat voor de wetenschappelijke vorming van

journalisten totnogtoe te weinig is gedaan,

gehoord de uitspraak van prof. mr. j. C. van Oven, dat

„stellig noodig is een eigen (op de eischen van de journalistiek*

gericht) candidaatsexamen, dat nu te zuiver juridisch is" en

dat „daarop zou moeten aansluiten een vrij doctoraal examen,

waarbij men keuze uit meer vakken zou moeten hebben dan

thans mogelijk is",

stelt het Kringbestuur voor, in overleg met prof. mr. J. C.

van Oven, te Leiden, die zijn volle medewerking daarvoor

bereids heeft toegezegd, bij de regeering te streven naar een

wijziging van het Academisch Statuut, waardoor dit uitgebreid

wordt met een candidaats- zoowel als met een doctoraal

examen, welke meer dan de reeds opengestelde examens

gericht zullen zijn op de eischen van de journalistiek.

en naast het voorstel-Van der Hout, aldus luidende:

Het Kringbestuur,

van oordeel dat het gewenscht is, aan de Nederlandsche

Universiteiten onderwijs te doen geven in onderwerpen, de

journalistiek betreffende,

besluit aan de ledenvergadering voor te stellen, den Kring

het initiatief te doen nemen om tot het instellen van zoodanig

onderwijs aan één of meer dier Universiteiten te geraken,

en gaat over tot de orde van den dag.

had thans de Voorzitter een voorstel ingediend aldus luidende :

De Voorzitter stelt voor:

ie. een vergadering van den Kringraad bijeen te roepen

ter behandeling van de volgende vragen :

a. Is de instelling van examens in de journalistiek (candidaats

en doctoraal) aan onze Universiteiten wenschelijk?

b. Is het oprichten van een leerstoel in de journalistiek

of het op andere wijze geven van onderwijs daarin aan één

of meer onzer Universiteiten wenschelijk ?

c. Is het handhaven van den tegenwoordigen toestand

wenschelijk?

2e. de behandeling van deze aangelegenheid zoo te doen

plaats hebben, dat uiterlijk in het volgend voorjaar in laatste

instantie kan zijn beslist.

Toelichting. — Nu er in het Kringbestuur diepgaande

meenings-verschillen omtrent de opleidings-kwestie bestaan,

verdient het aanbeveling het advies van den Kringraad te

vragen, waardoor een goede en afzonderlijke behandeling

van dit onderwerp in de aangesloten vereenigingen gewaarborgd

wordt. De volgorde van afdoening zal dan — krachtens

de reglementaire bepalingen — deze zijn:

ie. de aangesloten vereenigingen nemen de vragen in

behandeling; 2e. de Kringraad komt bijeen en brengt advies

uit; 3e. het Kringbestuur stelt zijn houding vast en brengt

de aangelegenheid op de algemeene vergadering.

Aangezien het nieuwe academisch studiejaar spoedig begint

en een beslissing van den Kring eventueel toch pas van

beteekenis kan zijn voor het studiejaar i93o-'3i, behoeft

deze behandeling niet tot vertraging te leiden, mits gezorgd

wordt dat uiterlijk in het voorjaar de uitspraak is gevallen.

Tegen dit laatste voorstel werd ernstig bezwaar gemaakt.

De H. J. V. heeft het vraagstuk der opleiding uitvoerig en

grondig behandeld. Van alle kanten is het bekeken; het.

Kringbestuur heeft het onderwerp ook uitvoerig besproken

Thans zou het onderwerp op de agenda voor een ledenvergadering

kunnen worden geplaatst. De andere pi. en gew.

vereenigingen zijn dan verplicht er een vergadering over te

houden. Met inschakeling van den Kringraad wordt alleen

dit bereikt dat het Kringbestuur advies zal uitbrengen aan

de ledenvergadering nadat de leden zelf reeds advies hebben

uitgebracht aan het Bestuur. Op grond hiervan werd het

voorstel van den Voorzitter ongewenscht en overbodig geacht.

Het werd evenwel met 5 tegen 3 stemmen aangenomen.

Sub c werd toegevoegd „of welke wijzigingen zijn dan wel

gewenscht ?"

Royeering.

Op grond van het feit dat onderstaande leden tot het

laatst nalatig zijn gebleven om zich met den penningmeester

te verstaan omtrent afdoening hunner contributieschulden

worden zij thans geroyeerd. Het zijn:

G. A. VAN BOVENE, Batavia

D. BERLING, Medan

J. JANSEN, Semarang

A. M. BUIS, Haag

A. K. VAN RIEMSDIJK, Londen

H. E. VAN OS, Leiden

Persconferentie te Antwerpen.

De „Federation Internationale des Journalistes" houdt een

congres te Antwerpen van 12 tot 16 October.

Collega's, die aan dit congres wenschen deel te nemen

wordt verzocht zich op te geven aan HENRI DEKKING,

Nieuwe Binnenweg 19a, waarna het dagelijksch bestuur de

gedelegeerden zal aanwijzen.

Een „permis" wordt hun verstrekt voor vrijreizen op de

spoorwegen in België tijdens hun verblijf, benevens een vrijkaart

op de Antwerpsche trams.

Het uitvoerend comité houdt zitting in het hotel Terminus

tegenover het station van Zaterdag 4 uur af.

Zaterdag S.jo. Receptie in „Paon Royal" door de Antwerpsche

pers.

Zondag IJ October. Om 9.30 eerste zitting in de vergaderzaal

van den Provincialen Raad van Antwerpen door baron

Holvoet, gouverneur der provincie.

Redevoeringen door een Belgisch persvertegenwoordiger

en door den president van de Federation.

Rapport van den secretaris-generaal van de Federation

over: a) carte internationale; b) assurances; c) archives et

documents; d) relations avec les organisations adhérentes;

e) questions diverses.

12 uur. Officieele ontvangst op het stadhuis door Burgemeester

Van de Cauwelaert.

12% uur. Noenmaal aangeboden dcor Graaf Adrien van

de Busch, Regeeringscommissaris voor de Internationale

tentoonstelling.

3 uur. Werk-zitting: Le tribunal d'honneur international

et la morale professionelle. Rapport de M.M. Francis Delairi

(France) et Mirkine Guetzevitsch (Russie). Discussion et vote.

Zondagavond. Diner, aangeboden door baron Holvoet in

de salons van het Gouvernementspaleis.

Maandag 14 October. 9 uur werkzitting:

ie) Adhesion des organisations non prévues aux statuts.

— Rapport de M. Georges Bourdon. — Discussion et vote.

2e) Le centre international d'études journalistiques. —

Rapport de M. Mirkine Guetzevitch. — Discussion.

12^ uur vrije lunch.

3 uur werkzitting:


ie) La Presse radiophonique et les nouvelles ftfftn'eS"de

la Presse. — Rapports de MM. Fleischman (Belgique 3 )' 8 ^

Suere (France). — Discussion.

2e) Project d'une conférence internationale des nouvelles

formes de la Presse. — Rapport de M. Fleischman. —

Discussion.

Sluiting.

9 uur. Soiree aangeboden door het gemeentebestuur van

Antwerpen op het stadhuis.

Dinsdag 15 October. 9 uur: autotocht door de stad; 10.30:

bezoek aan de Tentoonstellingswerken; 12.30: noenmaal,

aangeboden door het uitvoerend comité der tentoonstelling;

3 uur: bezoek aan het museum Plantijn; 4 uur: feest in het

museum, aangeboden door het gemeentebestuur, met medewerking

van het beroemde koor „Cecilia". Thee. (Bij slecht

weer wordt dit feest in de groote zaal van den Dierentuin

gegeven); 'avonds: voorstelling in de Vlaamsche opera.

Woensdag 16 October. Vaartocht op de Schelde; noenmaal

aan boord van een stoomschip; namiddag: vertrek uit

Antwerpen.

Het tweede deel van het program, met bezoeken aan Luik

Gent en Brussel, wordt den gedelegeerden tijdens hun verblijf

in Antwerpen medegedeeld.

Ledenlijst.

Aangenomen als gewoon lid:

J. H. BESSELAAR, Bott. Nwsbl., Bergweg 304b, Rotterdam.

J. VAN GALEN, Hbl., Euterpestraat 48, Amsterdam Z.

J. B. KUIL, Prov. Gron. Crt., Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 96a,

Groningen.

Mej. MATH, VAN OOSTEN, Prov. Gron. Crt., Van Speykstraat

8, Groningen.

A. H. HOEKE, Tel., Koloniestrasse 2, Berlijn.

C. A. VIF.WEG, Prov. Geld. en Nijm. Crt., Nijmegen.

D. v. D. STOEP, NUK. Leidsche Crt., Heerengr. 72 a, Leiden.

TH. J. HANNEMA, Leidsch Dgbl., Hoogerwoerd 42, Leiden.

LEO 'T HART, Westlander, Oude Delft 77, Delft.

Adresverandering:

J. TH. CAMPERT, Beeklaan 507, Den Haag.

Jhr. H. W. SANDBERG, PUSS. Crt., Waldecklaan 23, Bussum.

H. H. J. VAN DE POL, Nieuwe Plantage 122, Delft.

C. B. STRÜPPERT, Graaf van Buurenstraat 26, Deventer.

J. E. VAN DER WIELEN HZN., Egelantierstr. 75, Den Haag.

B. J. H. STROMAN, Binnenweg 125 A, Rotterdam.

H. KROON Jr., Haringkade 145, Scheveningen.

PAUL DERJEU, Jan Evertsenstraat 70, Amsterdam W.

J. C. RUGAART, Billitonlaan 21, Apeldoorn.

Gevraagde adressen:

H. E. VAN OS, Leiden.

Locale en Gewestelijke Verenigingen.

De Amsterdamsche Pers.

Als gewone leden zijn tot de vereeniging toegelaten de

collega's G. WIJGMANS en mr. W. C. ROYAARDS (beiden

red. Handelsblad.)

Voor het lidmaatschap der vereeniging heeft zich aangemeld

collega J. NUNES VAZ (red. Persbureau Vaz Dias.)

De leden kunnen binnen acht dagen bezwaren tegen toelating

bij het bestuur indienen.

SCHOTEL, Secretaris.

Haagsche Journalisten Vereeniging.

Als gewone leden hebben zich aangemeld de heeren E.

FLAUMENHAFT (buit. bladen) te Den Haag en T. VELDMAN

Delftsche Crt., Delft.

Bezwaren binnen acht dagen bij de secretaresse

EMMY J. BELINFANTE

2e Schuytstraat 272

Herman van de Pol verlaat ons bestuur.

We hebben wel beproefd hem in ons bestuur te houden,

maar we durfden niet te zeer aandringen, we begrepen de

motieven, die ieder waar journalist zal billijken: Het aanvaarden

van een nieuw arbeidsveld stelt bijzondere eischen

en onze collega Herman van de Pol is niet de man, die iets

half doet, hij wil zich geheel inwerken in zijn nieuwen werk- I

'it)öEI J60JHIL riSOT St

fering»^fi'/Üireö!e(ïr-Hf>ofdrèd!a'(ö!erlr


52 DE JOURNALIST

een eigen telefoon op hun kamer zouden kunnen krijgen, een

faciliteit waarvan tamelijk ruim gebruik is gemaakt. Zoowel het

hoofdbestuur als de gemeentetelefoon hebben al het mogelijke gedaan

om de uitgebreide en bekende zeer ingewikkelde telefooninstallatie

snel, dat wil zeggen in een paar dagen, en goed in orde

te maken en dat is hun ook gelukt. Toen de zaak eenmaal aan den

gang was, hoorde men niets dan één lof over zoo'n uitmuntende

regeling. Daarbij is de gemeente-telefoon het perscomité ook op

„groszartige" wijze tegemoet gekomen. Gaandeweg bleek, dat er bij

de afspraak omtrent het tarief een misverstand had bestaan en dat

een aantal aansluitingen in een hotel op Scheveningen eigenlijk

veel duurder moest berekend worden dan de genoemde som: dooiden

burgemeester daartoe gemachtigd heeft Ir. Snijders, de directeur,

een voorbeeld van de schier bovenmenschelijke welwillendheid,

eenvoudig de spons over het verschil gehaald en geen mensch die

er meer over heeft hooren spreken.

Behalve dat voorbereidend werk moest er ook ander gedaan

worden, ten eerste voor de huisvesting van de buitenlandsche

journalisten. Een oproep in de bladen deed een groot aantal brieven

met aanbiedingen van pensions, kamerverhuurders en gewoonlijkniet-kamerverhurende-particulieren

binnen stroomen, die geclasseerd

en stuk voor stuk per auto bezocht en gekeurd werden. Zoo was

ook de „huisvestingscommissie" tijdig gereed voor den slag. Lateitoen

de conferentie eenmaal liep, is het huisvestingswerk door een

van de dames van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor

Vreemdelingenverkeer, die op het' persbureau in de Lairessezaal

kwam zitten en tegelijk de belangen van het vreemdelingenverkeer

behartigde, overgenomen. De huisvestingscommissie heeft tenslotte

minder te doen gehad bij het „huisvesten" dan gedacht was. In

vele hotels bleek nog veel plaats te zijn, bovendien hadden vele

buitenlandsche collega's rechtstreeks voor zichzelven gezorgd. Haar

taak heeft in elk geval niet zoo'n geweldigen omvang aangenomen

als men zich had voorgesteld.

De laatste dagen vóór de conferentie zullen aan degenen, die ze

hebben meegemaakt, zeker lang in herinnering blijven.

Want er viel nog veel meer te doen dan hierboven gezegd is, en

dat moest allemaal op den Vrijdag, Zaterdag. Zondag en Maandagvoor

den Dinsdag van de opening beredderd zijn. De perscominissie

had de zalen van het perskwartier gekregen als zij waren, d.w.z.

dik onder het stof', met zwaar beregende ruiten en nagenoeg zonder

meubels. In allerijl moest er raad geschaft worden om van den

verlaten Kunstkring een sociëteit met buffet, van de Weeskamer en

Hoogerbeetskamer schrijfzalen voor, naar de aanvankelijke schatting,

een honderd journalisten te maken, en al stonden er in de Lairessezaal

deftig-groenbekleede tafels en een aantal stoelen uit de Ridderzaal,

ook daar moest er behalve meubelen van alles in ondergebracht

worden. Er was geen inktkoker, er was geen penhouder,

geen prullemand, geen aschbak en het ergste was, dat er ook niemand

was, die bij benadering wist op hoeveel buitenlandsche collega's

er gerekend moest worden. De schattingen liepen tusschen

de honderd en de duizend uiteen. Gelukkig was er wèl een crediet

van buitenlandsche zaken, waarmee het een en ander te doen viel.

Dit heeft het mogelijk gemaakt de zaken, voorzoover deze niet met

de in het gebouw aanwezige of geleende meubels gestoffeerd konden

worden, op een alleszins behoorlijke wijze aan te kleeden. Van

de Kunstkringzaal werd een gezellige sociëteit gemaakt, het bestuur

van den Kunstkring nam de organisatie van het buffet en de versiering

van de zaal met schilderijen en beeldhouwwerken van zijn

leden op zich, een radio-firma zorgde gratis voor een radio. Onderwijl

waren leden van het comité op de Weeskamer bezig de van

examencommissies geleende inktpotten schoon te maken en te vullen,

penhouders van pennen te voorzien, tafeltjes, eveneens van

examencommissies geleend in de was te zetten en op te wrijven,

W. Cs met closetpapier te verzorgen en dergelijke, niet nobele of

verhevene, maar nuttige werkzaamheden meer.

De hoofdzaak is, dat aan den vooravond alles uiterlijk ongeveer

in orde was. Innerlijk ontbrak er nog zeer veel, maai- dat kwam

pas later aan den dag en is toen zoo verholpen, dat de buitenlanders

er in elk geval weinig of niets van gemerkt hebben. Voor

het werk op het persbureau was de hulp aangeworven van een

viertal dames en van een aantal vrijwilligers, leden van het Nationaal

Jongerenverbond en anderen. Een groote moeilijkheid openbaarde

zich bij de regeling van de plaatsing voor de plenaire zitting

op den eersten Dinsdag, een moeilijkheid, welke iedere Kamerjournalist

gemakkelijk zal begrijpen :'hoe een driehonderd personen

op de twee tribunes van de Eerste Kamer een acceptabele plaats te

verschaffen ? Waarbij bovendien ook rekening moest worden gehouden

met een aantal teekenaars, fotografen en filmoperateurs, die

om te werken op den eersten rang moesten zitten.

In verband hiermee is op den dag van de eerste plenaire zitting

zelf voor dag en dauw nog een a 1'instant bestelde tribune gebouwd,

die er tenminste iets toe bijgedragen heeft, dat ook degenen, die

zich met een staanplaats moesten vergenoegen, konden zien. Den

Maandag voor de opening was het op het persbureau een herrie

zonder voorbeeld en alle zorg van het comité, die beschikbaar was

(maar het meerendeel was met vacantie en deed slechts nominaal

mede) payait de la personne om deze te bezweren. Op het-laatste

nippertje bleek er iets verschrikkelijks. In de overijling had het

perscomité voor de journalisten dezelfde legitimatie-kaarten laten

maken als buitenlandsche zaken voor de gedelegeerden. Dat kon

natuurlijk niet en er heeft niets anders opgezeten dan dat B. Z. zijn

kaarten maar liet overdrukken.

Ondanks de overweldigende drukte is den kritieken dag, dien

Maandag, alles goed van stapel geloopen. Iedereen, die een kaart

hoorde te hebben heeft er een gekregen en nog een enkele andere

bovendien. Dit worde hier ter loops bijgezegd, zonder eritiek op

het comité te bedoelen. De moeilijkheid van schifting doet zich niet

bij de journalisten van ontwijfelbare standing met een bekenden

naam en een groot blad achter zich voor, maar bij de mindere

goden, de twijfelachtigen, de verdachten. Van deze iaatsten is er

wel eens een doorgeslipt — maar in vredesnaam ! Het heeft voor­

zoover nagegaan kan worden, geen kwaad gedaan. Een andere opmerking

is, dat het bij een volgende gelegenheid beter zal zijn een

kleiner comité te vormen. Een groot comité, waarvan men de meeste

leden toch niet te zien krijgt, geeft maar last met raadplegen, vergaderen

enz. en is een belemmering voor de actie van de „werkende

leden". En tenslotte zal het dan ook beter zijn er buiten de leden

van het comité geen vrijwilligers meer bij te halen. Als het er op

aan komt kan men met deze toch niet zóó manoevreeren als wel

gewenseht is. Hun goede wil moge onbegrensd zijn, die diensten

die men van hen kan eischen blijven beperkt. Dit bleek na een

paar dagen toen er ontelbare fouten in de namen en adressen van

de bij het comité ingeschrevenen aan den dag kwamen. De post

bracht stapels brieven als onbestelbaar terug. Er was te slordig of

te onduidelijk geschreven en de een na den ander kon er geen wijs

meer uit worden. Pas dooi- nauwkeurige controle, onophoudelijke

navraag en een eindeloos gepeuter, dat dagen en nachten heeft gekost,

is in dit deel van de administratie orde gebracht kunnen

worden. Groote moeilijkheden deden zich de eerste tien dagen

van de conferentie ook voor met het communiqué.

De veronderstelling, dat het secretariaat van de conferentie zelf

wel voor de vermenigvuldiging zou zorgen kwam niet uit, het

persbureau moest de verspreiding op zich nemen, maar had daarvoor

aanvankelijk geen middelen. Na dagen gewurm, waarbij het

door de late zittingen van de commissies bijna nacht werd eer het

communiqué verscheen en uitgegeven was, is tenslotte echter ook

dit in orde gekomen. Op het laatst was het zeer goed geregeld en

gaf het persbureau zelfs communiqués uit met een speciaal daarvoor

gedrukt hoofd, waaraan slechts een toepasselijk plaatje (b.v. het

Binnenhof oi' het Haagsche wapen) ontbrak.

Na de eerste dagen is het werk van het perscomité geleidelijk in

kalmer water gekomen. Het bleef een gaan en komen in de Lairessezaal

en honderdlei zaken moesten eiken dag worden afgedaan, maar

men was er op ingeschoten en alles verliep vlot.

Reeds aanstonds bij het begin van de conferentie was het initiatief

genomen voor de uitgifte van een speciaal conferentie-blaadje

„Le Bulletin des Journalistes". Collega Moorman had de technische

behandeling daarvan op zich genomen, mevrouw De Gubernatis,

onze kranige Fransche-Nederlandsche collega met collega Salomonsou

de redactie.

Dit blaadje, dat gedurende de heele conferentie getrouw iederen

dag is verschenen, kan als een van de beste dingen worden beschouwd,

die vanwege het perscomité zijn gedaan. De eer daarvan

komt in het bizonder toe aan de ijverige, zeer vindingrijke redactrice,

die zelfs „eigen telegrammen" wist te krijgen, en aan collega

Moorman, Onder de buitenlanders was er over hun werk één lof.

De conferentie liet niemand veel tijd, toch moest er aan gelegenheid

tot ontspanning gedacht worden. Een commissie onder voorzitterschap

van collega Dekking was hiervoor ingesteld en zulke

commissies hebben nu eenmaal de neiging zich te roeren. De outspanningscommissie

begon al dadelijk met verschillende uitnoodigingen

om naar hier eu daar te komen en zij had, met hetgeen er

gaandeweg nog bijkwam, een rijk gestoffeerd programma kunnen

samenstellen — zoo de conferentie dit maar had toegelaten. Deze

bracht echter onophoudelijk verrassingen en zoo is het dan gekomen

dat tot tweemaal toe een uitnoodiging van het Amsterdamsche Gemeentebestuur

moest worden afgezegd en het voorgenomen bezoek

aan Amsterdam tenslotte in het geheel niet is doorgegaan. Te

Amsterdam is men daarover — ook bij de Amsterdamsche pers —

wel wat geraakt geweest. Men dacht daar blijkbaar, dat het perscomité

zoo grillig was. Dat het de buitenlanders aan het lijntje

had, terwijl toch niets minder waar is dan dit. Ongelukkig heeft

het getroffen, dat een bezoek op den tweeden daarvoor vastgelegden

datum zeer goed mogelijk geweest zou zijn. Toen was het echter

reeds afgezegd en van opnieuw uitschrijven kon geen sprake meer

zijn. Het bezoek aan Rotterdam met een grandiose ontvangst door

het Gemeentebestuur aan boord van de Statendam is ook aan het

gevaar van een dergelijk échec blootgesteld geweest, het moest op

het laatste oogenblik tweemaal verzet worden (en toen bleven er

nog velen, die reeds aangenomen hadden, wegens opkomend onweer

op de conferentie, ineens weer weg) maar is zoodoende tenminste

nog gered kunnen worden. Minder moeite (doordat het op een

Zondag was, waarvan de meeste gemeentebesturen niet willen weten)

en veel plezier heeft de amusementscommissie gehad van een dooiden

heer S. F. van Oss van de „Haagsche Post" aangeboden boottocht

met thee naar de Kaag. Van dit tochtje, dat trouwens maar

enkele uren duurde, hebben zeer vele buitenlanders genoten. Ook

de met medewerking van het Haagsche Gemeentebestuur georganiseerde

rondritten door den Haag zijn een zeer groot succes geweest.

Vermelden we nog, dat het perscomité zelf een welgeslaagde

avondpartij, waarop ook verschillende van de voornaamste gedelegeerden

verschenen zijn, heeft gegeven in het Hotel de Witte Brug

en dat (om van andere beperkte invitaties niet te spreken) de gemeente

Den Haag alle journalisten met een dame had genoodigd

op haar zeer geslaagde soiree in het Kurhaus. En wij zouden ondankbaar

zijn zoo wij niet ook melding maakte van de verregaande

vrijgevigheid, waarmee de H. T. M. voor alle buitenlandsche journalisten

vrij vervoer op haar net en de gastvrijheid, waarmee de

Witte Sociëteit en het Kurhaus toegang tot hun lokalen verleend

hebben. Dit alles was vanwege het perscomité geënsceneerd en het

is een niet geringe voldoening voor dit comité geweest te mogen

vernemen, dat buitenlandsche gedelegeerden, die van al de faciliteiten

aan journalisten toegestaan vernamen, de duidelijkste blijken

gaven van overigens gerechtvaardigde jaloezie, dat er voor de

journalisten zoo goed gezorgd was. Ook de Spoorwegen hebben het

comité zeer geholpen door voor het uitstapje naar Rotterdam en

naar de Kaag vrij vervoer toe te staan. Dit is te danken geweest

aan baron Krayenhoff den ouden vriend van de pers.

Dat de buitenlanders het aan hen gedane op prijs stelden is gebleken

aan een lunch, waartoe zij een tiental leden van het comité

hadden uitgenoodigd en die werd gepresideerd door prof. Georg


Bernhard, voorzitter van de vereeniging der bij den Volkenbond

geaccrediteerde journalisten.

Van de gebeurtenissen der conferentie zal de gedenkwaardige

nachtwake op het Binnenhof in herinnering blijven, gedurende

welke vrijwel het geheele gezelschap journalisten van 's avonds 5

tot 's nachts half twee, overigens in de beste stemming, een stemming

als op den Amsterdamsehen Hartjesdag, bij krantenvuur en

radio-muziek en door een wandelend buffet van eet- en drinkwaar

voorzien, op het Binnenhof gekampeerd heeft om het einde van de

groote crisis af te wachten.

Toen de conferentie op haar laatste beenen liep heeft mr. Plemp,

de voorzitter van het perscomité, een aantal leden en medewerkers

van het comité en verschillende autoriteiten, waarvan hulp was

ondervonden, aan een lunch vereenigd, gedurende welken over en

weer woorden van waardeering en dankbaarheid zijn gesproken.

Onze eere-voorzitter en dr. Van Blankenstein, de secretaris-generaal

van het comité, zijn daarbij speciaal in het zonnetje gezet, ook bij

monde van onzen voorzitter, die terecht mocht zeggen, dat het perscomité

over zijn werk tevreden kan zijn.

De Nederlandsche Handelmaatschappij heeft aan alle journalisten

ter conferentie een exemplaar aangeboden van het fraaie boek Les

Indes Néerlandaises door den heer Angoulvant, oud-Gonverneur

van het Fransche Indo-China.

Eindcijfers omtrent het verkeer op het telefoon- en telegraafkantoor

zijn ons niet bekend, wij weten echter wel, dat er in de dagen van

de conferentie van het Binnenhof ca. 4600 gesprekken met het

buitenland gevoerd en alleen naar Amerika meer dan 250.000

woorden verseind zijn.

Het dagelijksch bestuur van den Nederlandschen Journalisten-

Kring heeft het volgende telegram aan minister Beelaerts van

Blokland verzonden :

„Voordat uwe Excellentie naar Genève vertrekt, wenscht het

dagelijksch bestuur van den Nederlandschen Journalisten-Kring

uwe Excellentie zijn oprechten dank te betuigen voor de in alle

opzichten ruime medewerking en feitelijken steun, die het perscomité,

dat namens de Ned. Journalisten-Kring de ontvangst van

de buitenlandsche journalisten heeft geregeld, van de Nederlandsche

regeering heeft mogen ontvangen. Het Kringbestnur is overtuigd,

dat de arbeid van het perscomité daardoor des te meer tot zijn

recht is gekomen, zoodoende krachtig heeft kunnen bijdragen tot

het hooghouden van den naam en de reputatie van ons vaderland

en het bewijs levert van het groote nut eener goede samenwerking

tusschen regeering en pers."

Hierop werd het volgende antwoord ontvangen van den minister

van buitenlandsche zaken, jhr. mr. Beelaerts van Blokland :

„Alvorens de stad te verlaten, stel ik er prijs op, u dank te zeggen

voor uw vriendelijk telegram. Mijnerzijds is het een behoefte

ook tegenover u uiting te geven aan mijn groote waardeering voor

de voortreffelijke wijze, waarop het perscomité, dat namens den

Kring de ontvangst van de buitenlandsche journalisten geregeld

heeft, zich van zijn taak heeft gekweten."

Buitenlandsch Pers-Diner te Amsterdam.

Ter gelegenheid van het Congres

tier Int. Kamer van Koophandel.

Toen tijdens het in Juli te Amsterdam gehouden congres

der Int. Kamer van Koophandel bleek, dat een belangrijk

aantal buitenlandsche journalisten naar Nederland was gekomen

om deel te nemen aan dit congres, heeft het bestuur

der vereeniging „De Amsterdamsche Pers" dadelijk het plan

opgevat dezen buitenlandschen collega's tijdens hun congreswerkzaamheden

een collegiale ontvangst te bereiden.

Al was het niet zoo gemakkelijk, gezien het overladen

congres-programma, toch gelukte het een 50-tal buitenlandsche

collega's, n.1. uit Amerika, België, Duitschland, Egypte,

Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Zweden,

met hun Nederlandsche collega's ten congresse en de leden

van het bestuur der ver. „De Amsterdamsche Pers", te vereenigen

aan een maaltijd, welke Vrijdag 12 Juli in het Restaurant

„La Bordelaise" aan de Leidsche straat plaats had.

Onder de gasten waren Mr. Noble Hall, pers-chef van het

congres, en onze oud collega Arie Pelt, thans verbonden aan

de afdeeling Informaties en Publiciteit van den Volkenbond,

die rechts en links gezeten waren van collega D. Kouwenaar,

den voorzitter van „De Amsterdamsche Pers", die de tafel

presideerde.

Deze maaltijd had een buitengewoon geanimeerd verloop.

Er heerschte aan tafel een zeer gezellige stemming, niet 't

minst ook dank zij de aanwezigheid van een aantal dames

en mede door de zeer aantrekkelijke omgeving en de „keur"

van spijzen en dranken. En alhoewel liet een min of meer

officieus, kameraadschappelijk diner was, werden er tijdens

dezen maaltijd enkele speeches gehouden.

Zonder eenige aanspraak te maken op volledigheid, zij

DE JOURNALIST 53

vermeld, dat collega Kouwenaar bij den aanvang van den

maaltijd de gasten toesprak, hen allen welkom heette en in

't bijzonder Mr. Noble Hall dankte voor zijn aanwezigheid.

Tevens legde hij er den nadruk op, dat niet alleen een

congres als pas geëindigd was, kan medewerken aan de bevordering

van de goede verstandhouding der volkeren, maar

dat ook perssamenkomsten als deze daartoe het hunne kunnen

bijdragen. Hij eindigde met een dronk op de solidariteit

van alle journalisten, alle volkeren, den wereldvrede!

Mr. Noble Hall dankte in een korte speech voor de hem

geboden gelegenheid om in dezen kring zijn groote waardeering

uit te spreken voor de wijze, waarop Amsterdam het

congres heeft ontvangen en voor de zoozeer te apprecieeren

gedachte van de Ver. „De Amsterdamsche Pers" om den

journalisten, te midden van hun ongetwijfeld drukke congreswerkzaamheden,

dezen aangenamen avond te bereiden.

Met groote waardeering gewaagde spr. van den goeden naam,

dien de Nederlandsche Pers zich verworven heeft en welken

zij zoo met eere draagt, zoowel door haar juiste berichtgeving,

als door haar eerlijkheid en onomkoopbaarheid.

Mr. Noble Hall besloot zijn tafelspeech met een dronk in

te stellen op de Ver. „De Amsterdamsche Pers".

Onze oud-collega, Arie Pelt, hierna het woord verkrijgend,

wees op de groote beteekenis van het houden van congressen

als deze voor de gedachte van het Volkenbondswerk, waaraan

spr. thans zoo nauw is verbonden. Daarbij getuigde hij,

dat hij in dien arbeid telkens weer gevoelt, welk een uitnemende

opleidingsschool de journalistiek voor hem geweest

is, juist met 't oog op zijn tegenwoordigen werkkring. Zoo

sprak hij ook als vanzelf over de beteekenis van den arbeid

der journalisten, wat hem aanleiding gaf zich even te verdiepen

in herinneringen en te spreken over zijn Amsterdamschen

tijd, waaraan hij zooveel aangename herinneringen

heeft en . . . waarin hij, ook als.lid van „De Amsterdamsche

Pers", zooveel heeft geleerd. Waarna hij tenslotte een dronk

instelde op den A. P.-voorzit)er, collega Kouwenaar.

Nog meerdere sprekers volgden. Dr. Lewisohn van de

Vossische Zeitung; collega Marcus, vice-president der Berlijnsche

Journalisten Vereeniging; Freiherr von Sarkotic; onze Egyptische

collega Yousef e.a. En zij allen waren vol lof en dank

voor dezen oase-avond in de congres-woestijn !

Eerst tegen middernacht scheidden de gasten, medenemend

de herinnering aan een aangenamen, collegialen avond en

een exemplaar van het bekende boekje „Nederland door en

voor Journalisten", dat de A. P. verleden jaar in verband

met de Olympische Spelen heeft doen verschijnen.

* *

*

De New York Times bevat eene bijdrage van zijn specialen

correspondent ten congresse, waarin een geestdriftige

beschrijving voorkomt van de tafelgeneugten te Amsterdam.

Ziehier de headlines:

Dutch hosts excel in Fpicurian Art. — Amsterdam Press

Association serves „Staggering" Feast to Foreign Colleagues.

— Repast lasts four hours. — Menu includes Lobster, Mutton,

Chicken, Five Vegetables. — Wine and Champagne Flow

Freely.

Wat zich „journalist" noemt.

Collega KELLENAERS „cri de coeur", — ja loochen maar

eens dat er veel waars in schuilt. Maar ... de hartekreet

in kwestie is eerlijk gezegd niet bepaald nieuw en origineel.

Zoolang de journalistiek tot de slecht betaalde geestelijke

beroepen behoort;

Zoolang de Nederlandsche dagbladschrijver zich, uit fatsoens-angst

voor alles wat naar werkelijke vak-actie zweemt,

laat afschepen met salarissen lager dan die van leeraren,

ingenieurs, artsen en advertentiecolporteurs;

Zoolang we het voorbeeld der typografen nog niet gevolgd

hebben, die er drommelsgoed voor wisten te zorgen, dat hun

patroons alleen bonafide vaklieden, georganiseerde vaklieden,

behoorlijk te betalen vaklieden in dienst namen (mochten

nemen !);

Zoolang zullen in ons vak toestanden als die collega

Kellenaers wraakte, wel eeuwig blijven bestaan.

Hand op het hart, — souden wij nu niet eindelijk eens

ophouden met het slaken van hartekreten en het houden

van weldoorwrochte inleidingen?

Zouden we niet eindelijk eens wat gaan doen om ons beroep

en onze koopwaarde op peil te honden? En nu denk

ik aan het voorbeeld van b.v. „Mercurius", de kantoorbediendenorganisatie,

en aan dat van den Algemeenen Bond

van Politiepersoneel, de organisatie van onze vrienden de


54 DE J O U E N A L I S T

ordebewaarders. Net als die organisaties dat deden zelf in

godsnadm dan maar examens in het leven roepen, ziedaar

zooal niet de weg, dan toch een weg om uit de malaise van

de beunhazerij en van het systeem „allemaal journalist" te

geraken.

Leerstoelen in de journalistiek krijgen we de eerste tien,

twintig jaar toch niet. Maar een journalistenexamen is m.i.,

al of niet met medewerking van de Vereeniging van Dagbladdirecteuren,

de Maatschappij voor Letterkunde of wie

of wat dan ook, makkelijk in te stellen.

Gevraagd zou kunnen worden: (voldoende kennis van het

Nederlandsch (het verschil tusschen „hen" en „hun" b.v. en

dat bond mannelijk en vraag vrouwelijk is);

(voldoende dito van Fransch, Duitsch en Engelsch (het is

nu eenmaal mogelijk gebleken dat Briand, Stresemann en

Snowden in den Haag verzeild raakten);

(voldoende dito van eenige staatkundige en economische

grondbeginselen (hoe de Eerste Kamer gekozen wordt b.v.

en wat „Rerum Novarum" nu eindelijk voor een ding is);

(voldoende dito van moderne geschiedenis en bijbelserie

geschiedenis om te verhinderen dat je Mont des Olives door

Berg Olivier vertaalt);

(voldoende dito van dagbladtechniek en van de verhoudingen

in het dagbladwezen in Nederland, Europa en elders

(om te verhinderen dat Vaz Dias het wéér over de . . .

Nouv. Journal de Zurich heeft);

voldoende dito . . . enfin, U vult zelf maar in.

Zoo'n examen heeft (helaas) op het oogenblik een allerhevigst

bestaansrecht. Wanneer het zich dat bestaansrecht

eenmaal veroverd heeft, zal

ie. elk journalist die het diploma ervan niet in z'n zak

heeft, zich door den grond schamen;

2e. geen dagbladdirectie met goed fatsoen anderen dan

diplomabezitters in haar dienst durven nemen.

Wat zegt men van de gedachte? Ik beveel haar in de

welwillende aandacht, vooral van het Kringbestuur, aan.

Rotterdam. JOHAN WINKLER.

Een direkteuren-ruzie.

Met groote verbazing hebben wij in „De Journalist" van 20

Augustus kennis genomen van den scherpen aanval van I. P. A. op

Vaz Dias. Hoe verder wij met lezen vorderden hoe meer steeg onze

verwondering over het feit, dat de redaktie van ons vakblad voor

deze kritiek plaats had ingeruimd. Natuurlijk zal Vaz Dias op dit

stuk antwoorden en eveneens een kolom vullen met vinnigheden

aan het adres van het I. P. A. Daar moet na dezen aanval zelfs

gelegenheid toe geboden worden. Maar wij vragen ons toch af:

Wat hebben wij te maken met de ruzie tusschen twee, elkaar bekonkurreerende,

persbureaux ?

Zullen nu in het vervolg ook de direkties der verschillende dagbladen

gelegenheid krijgen elkaar in „De Journalist" eens genoegelijk

de huid vol te schelden en elkaar te beschuldigen „geheel in

strijd met de waarheid" te handelen en praktijken toe te passen,

die „kinderachtig", „kleingeestig" en „beueden alle peil" zijn ? En

zullen die direkties in de toekomst „De Journalist" eveneens kunnen

benutten om te vertellen, dat ieder abonnee zoo tevreden is, zoodat

„de cliënten, op grond van opgedane ervaringen steeds bij ons

terug komen" ?

Dat kan fraai worden !

Ons lijkt het echter verre van gewenscht, dat de gelegenheid

daartoe wordt geboden. Wij zijn niet nieuwsgierig naar de ruzies,

die direkties van persbureaux of dagbladen met elkaar hebben en

stellen er in geen geval prijs op daarover door „De Journalist" te

worden ingelicht. Wij meenen, dat ons vakblad een andere taak

heeft, dan als riool te dienen voor konkurreerende ondernemingen.

Wij hopen dan ook, dat de redaktie na het antwoord van Vaz

Dias onverbiddelijk deze polemiek zal sluiten, onverschillig of de

direkteuren al of niet zijn uitgepraat. Zij moeten voor het vertellen

hunner vriendelijkheden maar andere wegen zoeken.

Amsterdam TH. RADEMAKERS

L. A. PAM

De heer Cardozo is Kringlid en heeft dus het reeht in „De Journalist"

te schrijven.

De gestie van persbureaux is een algemeen journalistiek belang.

REDACTIE.

Redacteur als beschermde titel.

Ten einde een eind te maken aan het zeer verbreide misbruik,

dat lieden den titel „redacteur" zonder eenig recht

of zelfs met bedriegelijke oogmerken voeren, zal in de nieuwe

perswet van Tsecho-Slowakije aan dezen titel dezelfde bescherming

verleend worden als aan academische titels.

Personalia en Berichten.

P. J. Frederiks.

Eén onzer oude getrouwe leden, P. J. Frederiks, vroeger

te Amersfoort, later in den Haag aan de Avondpost gaat ons

vak verlaten en als gevolg hiervan den Kring.

Gaarne uiten wij onze beste wenschen voor dezen collega,

Gedrukt bij A. de la Mar Azn. Amsterdam

die ons vak altijd op voortreffelijke wijze heeft gediend en

aan wien de herinnering onverdeeld prettig zal zijn.

— Tijdens de generale reis 1928 der Ned. Reisvereeniging

naar Merano en de Dolomieten heeft onze collega P. DERJF.U

een speciaal dagblad „Holland-Merano-Express" geredigeerd.

Thans heeft de Koning van Italië hem benoemd tot ridder

in de Orde van de Kroon van Italië.

— Met ingang van 1 Sept. is onze collega Jlir. A. W.

SANDBERG die medewerker was aan verscheidene bladen en

tijdschriften, opgetreden als redactioneel leider van de

Bussumsche Courant.

— Tot lid der hoofdredactie van de Haagsche Post is

benoemd de heer B. PERSON, thans hoofdredacteur-directeur

van de Prov. Gron. Crt.

— Met 1 Sept. j.1. is het driemaal per week te Sittard

verschijnend Katholieke blad De Limburger dagblad geworden.

— Tot lid van de Mij. van Ned. Letterkunde is benoemd

de heer P. VERDOES, tooneelredacteur der N. Rott. Crt.

— Op voorstel van de juridische faculteit is aan de universiteit

van Berlijn een leerstoel voor persrecht ingesteld.

Ministerial-director Kurt Hantschel zal er college over geven.

Sociale Verzekering voor Journalisten.

Op het gebied van wetgeving voor ons journalisten bestaat

in ons land nog niets, totaal niets. We beginnen zoo zoetjes

aan tot de zeer weinige uitzonderingen te behooren. Blijkens

een geschrift van Prof. Dr. Emil Schoenbaum „Die Sozialversicherung

der Journalisten" is in Tschechoslovakije deze

verzekering al een heel eind gevorderd door wettelijke regeling.

Ze omvat het eigen pensioen, het weduwe- en weezenpensioen

en de invaliditeits-, ziekte- en werkloosheid-verzekering.

Het is een dwang-verzekering waarbij de journalist,

de krant en de Staat betalen.

Voor Nederland om van te watertanden.

Thans hebben wij een oud-journalist als minister van Arbeid.

Zou hij ?

Dit boekje van Schoenbaum, in het Orbis-Verlag te Praag

verschenen, zij speciaal onzen oud collega, thans Excellentie,

in welwillende lezing aanbevolen!

Advertentiën.

Verhuisd:

HERMAN H. J. VAN DE POL

van Laan van Poot 230, Den Haag

naar

Nieuwe Plantage 122, Delft

Telefoon 1044

JONGEMAN

in bez. M.U.L.O. dipl. reeds medew. aan een blad zoekt

journ. werkkr. desn. voorl. volont.

Brieven onder No. 20 bureau De Journalist.

OVER DE KRANT

door W. N. VAN DER HOUT

Secretaris van den N. J. K.

Een uitgave, die het aanschaffen waard is.

Het Centrum

Maar niettemin waardeeren wij zijn boek, dat getuigt

van groote liefde voor ons vak. Dev. Dagblad

De schrijver heeft uit de groote massa materiaal

gelukkige grepen gedaan. Delftsche Crt.

We gelooven dat in dit boek zeer veel gesproken

wordt dat niet slechts den krantenman, maar ook den

krantenlezer zal interesseeren.

Prov. Geld. en Mjm. Crt.

De heer Van der Hout is voor het schrijven van

een boek over de pers de aangewezen man.

De Nederlander

Uitg. W. J. Thieme & Cie. — Zutphen

Ing. f 1.90, geb. f 2.90

More magazines by this user
Similar magazines