30.09.2013 Views

PDF De waddenkust ontwaakt - Atelier Fryslân

PDF De waddenkust ontwaakt - Atelier Fryslân

PDF De waddenkust ontwaakt - Atelier Fryslân

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong><br />

werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong><br />

integraal advies Waddenland, deeluitwerking Groningen


2<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit


<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong><br />

integraal advies Waddenland, deeluitwerking Groningen<br />

<strong>De</strong>n Haag, juli 2012


4<br />

( 1 ) inleiding<br />

EEn vErstilDE kust<br />

<strong>De</strong> Wadkust is een heel ‘eigen’ kust. Waar aan de noordzee tal van kustplaatsen<br />

zijn ontwikkeld, en levendigheid soms doorslaat naar schreeuwerig vertier, is<br />

de Wadkust nagenoeg leeg en heerst de stilte. nuchter, puur en noest, wars<br />

van opsmuk en opgelegd vermaak. <strong>De</strong> Wadkust is van een ontegenzeggelijke<br />

schoonheid.<br />

noest puur nuchter<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit


EEn GEpAssEErDE kust<br />

<strong>De</strong> Wadkust is ook een gepasseerde kust. Door gebrek aan dynamiek trekken de<br />

jongeren weg, naar de stad of verder. Het landelijk gebied ontvolkt, waar de steden<br />

nog een bescheiden groei doorlopen.<br />

Op weg naar vlieland, terschelling, Ameland of schiermonnikoog slaan de vele<br />

honderdduizenden toeristen het gebied over. Ook de inwoners van de provincies<br />

Groningen en Friesland laten het gebied goeddeels links liggen, ze profiteren<br />

nauwelijks van de aanwezigheid van hun kust.<br />

bevolkingstoe- en afname 2007-2025 (CBs)<br />

12%<br />

6/12%<br />

0/6%<br />

0/-6%<br />

-6/-12%<br />

-12%<br />

vErGEEFsE plAnnEn<br />

Het gebied zit in een negatieve spiraal. Maar het is niet zo dat de wadkust aan de<br />

aandacht van de plannenmakers ontsnapt. Er wordt veel gepland, maar weinig<br />

gerealiseerd. Het gebied wordt plannenmoe; ‘al die plannen halen niks uit, er<br />

gebeurt toch niks’.<br />

Ofschoon dat vraagt om een meer uitgebreide analyse van die plannen vallen bij<br />

een eerste beschouwing wel een aantal zaken op:<br />

• plannen missen een sterke ‘motor’, verzuimen de koppeling te leggen met de<br />

majeure opgaven / trends als de klimaatverandering, de ontwikkeling in de<br />

landbouw, de ontwikkeling in recreatie en toerisme;<br />

• plannen staan met de rug naar de stad, terwijl juist in de stad de komende<br />

jaren nog een beperkte groei aanwezig is;<br />

• de plannen zijn niet of onvoldoende geënt op de eigenheid van het gebied,<br />

denk aan Blauwestad, Glastuinbouw Eemshaven, landal Greenparc<br />

suyderoogh, Esonstad.<br />

DE OpGAvE<br />

<strong>De</strong> opgave is even simpel als ingewikkeld: “Maak het ultieme plan, een plan dat<br />

werkt en dat het gebied uit haar negatieve spiraal haalt.”<br />

Het ultieme plan moet:<br />

- Meeliften op de majeure thema’s<br />

- <strong>De</strong> link met de stad versterken<br />

- Geënt zijn op de eigenheid van het gebied<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

5


6<br />

( 2 ) majeure thema’s / klimaatopgave<br />

nEErslAG En OpWArMinG<br />

Ons klimaat verandert. <strong>De</strong> zomers worden gemiddeld warmer. <strong>De</strong> hoeveelheid<br />

neerslag neemt toe waarbij vooral de neerslagverdeling verandert. in korte perioden<br />

kan extreem veel neerslag vallen, waardoor de piekbelasting toeneemt. Dit leidt<br />

tot extra behoefte aan waterberging voor de opvang van de piekbelasting. Hiertoe<br />

kunnen onder meer het lauwersmeer, de Hunzelaagte en de meanders van de Fivel<br />

worden ingezet.<br />

tegelijkertijd neemt in de zomer het aantal dagen waarop geen of nauwelijks neerslag<br />

valt toe, waardoor verdroging dreigt. Dit heeft zijn weerslag op de productiecapaciteit<br />

van de agrarische gronden, op de zoetwatervoorraad en op de gevoeligheid<br />

voor verzilting.<br />

rijzEnDE zEEspiEGEl<br />

Met de opwarming van de aarde smelten de ijskappen af waardoor de zeespiegel<br />

stijgt. tegelijkertijd worden weerpatronen extremer, met hevigere stormen en hogere<br />

golven tot gevolg.<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

<strong>De</strong> veranderende condities nopen ook in de Wadkust tot aanpassingen aan de waterkeringen.<br />

<strong>De</strong> ‘derde toetsronde’ leert dat de zeekeringen nabij het lauwersmeer<br />

en langs de Dollard over aanzienlijke lengte niet aan de norm voldoen. Op termijn<br />

moeten alle dijken langs de Wadkust bestendiger worden gemaakt tegen de toenemende<br />

golfslag.<br />

HittEstrEss in DE stEDEn<br />

<strong>De</strong> temperatuurstijging doet zich met name in de steden voelen. steden hebben<br />

minder mogelijkheden om in de nacht hun warmte af te staan, waardoor de steden<br />

warmte opbouwen. Hierdoor dreigt hittestress in de steden en zoeken stedelingen<br />

steeds vaker hun verkoeling buiten de stad.<br />

Het stijgen van de gemiddelde temperatuur maakt ons land ook meer frequent<br />

geschikt voor buitenrecreatie, mensen zullen er vaker op uit trekken om te fietsen,<br />

te wandelen, te recreëren.


afgekeurd dijktracé 2e toetsing primaire waterkeringen (bron innovatieve dijkconcepten)<br />

afgekeurd dijktracé 3e toetsing primaire waterkeringen<br />

sterke toename verzilting (bron: royal Haskoning)<br />

toename verzilting<br />

rijzende zee<br />

klimaatopgave door rijzende zeespiegel, verzilting, verdroging en toenemende temperaturen<br />

hittestress<br />

verdroging & verzilting<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

7


8<br />

ontwikkelingen in de landbouw<br />

schaalvergroting & internationale markt verbreding & regionale markt metropolitane landbouw<br />

<strong>De</strong> laatst decennia staat de rentabiliteit van de landbouw onder druk. <strong>De</strong> landbouw<br />

zoekt naar wegen om de opbrengsten te verhogen en de kosten te beperken. Binnen<br />

de landbouw zijn op hoofdlijnen drie ontwikkelingsrichtingen te onderscheiden:<br />

• Boeren die kiezen voor schaalvergroting, grotere bedrijven met navenant grotere<br />

opstallen. <strong>De</strong>ze boeren produceren in de regel voor de wereldmarkt.<br />

• Boeren die zich toeleggen op de productie van hoogwaardige producten, vaak<br />

voor een meer regionale markt. <strong>De</strong>ze ontwikkeling sluit aan bij de behoefte aan<br />

kleinschaligheid en authenticiteit. Hierin worden hoogwaardige streekproducten<br />

ontwikkeld, denk aan het rundvlees uit het Maasheggengebied, waddenproducten,<br />

kloosterbieren, zeeuwse zilte zaligheden etc.<br />

• <strong>De</strong> ontwikkeling van de ‘metropolitane landbouw’, waarbij zich een vernieuwen-<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

de samenhang tussen stad en landbouw ontwikkelt. Hiertoe behoort ook de<br />

opkomst van de ‘stadslandbouw’, waarbij stedelingen in of direct grenzend aan<br />

de stad hun eigen producten gaan telen. Dat kan op daktuinen, in openbare<br />

groengebieden of in tuincomplexen aan de rand van de stad.<br />

Met de toenemende verzilting is ook de landbouw steeds meer op zoek naar de<br />

mogelijkheden van saline teelten, van nicheproducten als lamsoor en zeekraal tot<br />

bulkgerichte teelten van zoutresistente aardappelen, bieten en kolen. Daarbij vindt<br />

ook een omkering van productieomstandigheden plaats; zeeteelt op land (zeeuwse<br />

tong, kokkelhatchery, garnalenkweek, zeeboerderijen, algenteelt), landbouw op zee<br />

(algenproductie).


toerisme en recreatie<br />

globalisering: hang naar authenticiteit warmer: buitenrecreatie vergrijzing: actieve senioren<br />

Onze wereld globaliseert. Globalisering vindt zijn tegenhanger in lokalisering. Met<br />

het groter worden van de wereld neemt de behoefte toe ‘ergens bij te horen’, je<br />

wortels te weten.<br />

in de hectiek van de snel veranderende wereld is de samenleving op zoek naar<br />

veilige thuishavens, naar plekken en dingen die ‘eigen’ zijn. Dat uit zich in de<br />

toenemende belangstelling voor streekcultuur en streekproducten en in een hang<br />

naar authenticiteit. Authenticiteit is in toenemende mate een kernbegrip. We zijn op<br />

zoek naar authentieke omgevingen.<br />

Onze bevolkingssamenstelling verandert. nederland ontgroent en vergrijst; het<br />

aandeel jongeren neemt af en het aandeel senioren neemt snel toe. <strong>De</strong>ze demo-<br />

grafische ontwikkeling is van invloed op het recreatiegedrag; het recreatiegedrag<br />

individualiseert, waarbij de belangstelling voor actieve vormen van recreatie, gericht<br />

op de beleving van cultuurhistorie, landschap en stedenschoon toeneemt.<br />

passieve vormen van recreatie raken uit de gratie, de ligweide en bloementuin<br />

trekken niet meer. We willen aan onze gezondheid werken, calorieën verbranden,<br />

onze fitheid etaleren. Nederland beweegt. Steeds meer mensen beleven al fietsend,<br />

skeelerend, hardlopend of nordic-walkend het landschap.<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

9


10<br />

( 3 ) visie ‘de <strong>ontwaakt</strong>e kust’<br />

<strong>De</strong> Groninger laat haar Wadkust links liggen. Profiteert niet of nauwelijks van de<br />

unieke kwaliteiten die dit landschap biedt; de dynamiek van eb en vloed, het noorderlicht<br />

dat glinstert op het drooggevallen wad, de kwelders, de hoge wolkenluchten<br />

en weidse vergezichten, de cultuurhistorische parels die als ‘objects trouve’ in het<br />

landschap liggen.<br />

<strong>De</strong> afstand tussen de stad en de rand van het land is te groot, schier onoverbrugbaar.<br />

Er zijn geen of onvoldoende interessante draden die de stad met de rand van<br />

het land verbinden. En de Wadkust zelf is misschien net te noest, te weinig ‘aaibaar’<br />

om een breder publiek te bekoren.<br />

<strong>De</strong> visie zet daarom in op 3 sporen:<br />

• spanning toevoegen; het ontwikkelen van extra belevings- en gebruikskwaliteit<br />

aan de Wadkust, door het ontwikkelen van vaandeldragers/bestemmingen, passend<br />

bij de geest van deze kust;<br />

• Draden spannen; het ontwikkelen van aantrekkelijke verbindingen tussen de<br />

stad Groningen (leeuwarden) en de Wadkust;<br />

• parels poetsen; langs deze draden worden lokale pareltjes opgepoetst en komen<br />

nieuwe initiatieven tot ontwikkeling.<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit


<strong>De</strong> visie zet in op 3 sporen:<br />

spanning toevoegen: ontwikkelen bestemmingen aan de kust<br />

Draden spannen: aantrekkelijke langzame en snelle verbindingen tussen stad en kust<br />

parels poetsen: lokale parels oppoetsen en nieuwe initiatieven stimuleren<br />

weefdraad lauwersoog<br />

weefdraad WadlAB<br />

weefdraad kustroute<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

11


12<br />

1. spanning toevoegen<br />

Het ontwikkelen van extra belevings- en gebruikskwaliteit op een tweetal bestemmingen:<br />

• lauwerszee: een oerlandschap met recreatie en het Museum v/h Waddenland;<br />

• zone <strong>De</strong>lfzijl-Eemshaven: WadlAB, laboratorium voor innovatieve (zilte) landbouw en innovatieve kustverdediging<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit


2. draden spannen<br />

Ontwikkelen van aantrekkelijke verbindingen tussen stad en de wadkust<br />

• auto, water, fiets en voet<br />

• voortbouwen op cultuurhistorische structuren: stadsweg, reitdiep, Fivel, maren en dijken<br />

• aanvullen van ontbrekende schakels<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

13


14<br />

3. parels poetsen<br />

Ontwikkelen van parels langs de draden:<br />

• opppoetsen, versterken van bestaande parels, o.a: noordpolderzijl, borgen, bestaande musea, dorpshaventjes<br />

• stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, oa: warmoezerijen, voormalige borgterreinen, verblijfsrecreatie, aanlegsteigers<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit


( 4 ) nieuwe vaandeldragers<br />

kern van deze gedachte is het toevoegen van extra attractiewaarde / spanning langs<br />

de kust, op de ‘koppen’ van de ‘weefdraden’ vanuit de stad. <strong>De</strong>ze vaandeldragers<br />

moeten passen bij de geest van de kust en inspelen op majeure ontwikkelen, mogelijkheden<br />

bieden tot ‘mee-koppelen’.<br />

HEt lAuWErsMEEr Ont-tEMD<br />

Groningen is ontstaan op de uiterste punt van de Hondsrug, maar ook op de plek<br />

tot waar de lauwerszee ooit het land in reikte. <strong>De</strong> lauwerszee was (met Dollard<br />

en Middelzee) een van de drie grote zeeën die de Groninger en Friese Wadkust<br />

doorkliefde. Het was een gebied waar het heftig kon spoken; de zee trok het gebied<br />

in en uit, waarbij grote hoeveelheden sediment werden verplaatst en de vloed het<br />

water danig kon opstuwen. Het was een landschap van ongekende dynamiek, met<br />

droogvallende platen, slikken en schorren.<br />

later zijn grote delen van de lauwerszee ingepolderd. Met de aanleg van de zeedijk<br />

in de 60-er jaren is het lauwersmeer ontstaan en is de dynamiek verbannen. Het<br />

water is getemd, het landschap zijn spanning ontnomen. Het lauwersmeer is tot<br />

een tam landschap verworden, met saaie bossen waar militairen oefenen, een standaard<br />

huisjesterrein waar gezinnen ‘recreëren’ en een dorp vol ‘notariswoningen’.<br />

in niets herinnert dit wat uitgebluste landschap aan de spanning, aan de dynamiek<br />

en dramatiek van weleer.<br />

lauwersmeer: een uitgeblust landschap<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

15


16<br />

Bestemming: Onttemde lauwerszee<br />

Het voorstel is het lauwersmeer haar spanning en dynamiek terug te geven en het<br />

gebied te ontwikkelen tot ‘de Biesbosch van het noorden’, een groot intergetijdengebied<br />

waar het zoute water vanuit de zee het zoete water vanuit het land ontmoet.<br />

Aanleidingen voor deze verandering zijn ook de afgekeurde dijk (3e toetsing) en de<br />

natura2000 verplichtingen om verruiging van het natuurgebied tegen te gaan.<br />

<strong>De</strong> huidige dijk wordt doorlaatbaar gemaakt, waardoor de zee weer het gebied<br />

in- en uit kan trekken, geulen kan uitschuren, platen kan opwerpen. Het saaie bos<br />

vormt zich om tot een natuurlijk vloedbos, met geulen, platen en pioniersbos op de<br />

hogere delen. Het gaat weer spoken in het gebied!<br />

landwaarts wordt een nieuwe dijk aangelegd. Doordat de bestaande dijk fungeert<br />

als golfbreker kan deze nieuwe dijk lichter worden uitgevoerd. in een dergelijk<br />

gebied, waar niet alles volgens geijkte patronen is geordend, waar de dynamiek<br />

zorgt voor spanning, verrassing en complexiteit, wordt het weer aantrekkelijk om te<br />

recreëren, te verblijven, een weekeinde te verpozen.<br />

Binnen dit teruggewonnen ‘oerlandschap’ van slikken en kwelders, geulen en platen<br />

ligt lauwersoog als een eiland in de ruimte. Het eiland lauwersoog, met de enige<br />

boskust van nederland ligt als een verbijzondering precies op de grens van <strong>Fryslân</strong><br />

en Groningen, van Waddenzee en lauwerszee. Op dit eiland, waar de veerboot naar<br />

schiermonnikoog vertrekt, wordt een ‘bestemming’ toegevoegd: Het Museum van<br />

het Waddenland.<br />

insel Hombroich museum (DE) louisiana Museum of Modern Art (Dk)<br />

kröller-Müller Museum (nl)<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

MusEuM vAn HEt WADDEnlAnD<br />

Het noorderlicht kleurt de Wadkust telkens anders, van pastelle tinten tot zwaar<br />

aangezette kleuren die zich op het netvlies hechten. tal van fotografen en schilders<br />

hebben zich door het noorderlicht laten inspireren, van Cas Oorthuys tot Ger <strong>De</strong>kkers,<br />

de schilders van <strong>De</strong> ploeg of een Waddenschilder als Geurt Busser.<br />

Het voorstel is deze kunst te bundelen op de plek waar men het noorderlicht in<br />

optima forma ervaart. in een opzet vergelijkbaar met insel Hombroich (Duitsland)<br />

worden, verspreid over het landschap, verschillende paviljoens gesticht. in deze<br />

paviljoens (de buitendependance van zowel het Groninger- als het Friesmuseum)<br />

wordt kunst tentoongesteld, waarbij de buitenruimte meedoet als beelden-tuin/<br />

landschap. zo kunnen op een nieuwe wierde kunstwerken worden bewonderd tegen<br />

de achtergrond van de zee en het wad – á la Museum louisiana (Humblebaek,<br />

<strong>De</strong>nemarken). in het bos ligt een tweede paviljoen, met een beeldentuin vergelijkbaar<br />

met het kröller Müller. Een derde paviljoen ligt op de dijk in lauwersoog en<br />

besteedt aandacht aan de rijke cultuurgeschiedenis van het Waddenland. Door het<br />

bundelen van meerdere exposities rondom het unEsCO-werelderfgoed ontstaat<br />

een krachtig museum; een publiekstrekker van formaat.


Dokkum<br />

Waddenzee fietsroute<br />

Waddenallee<br />

Esonstad<br />

Eezone<br />

eiland lauwersoog<br />

‘getemde lauwerszee’<br />

brak, gedempt getij<br />

‘Museum van het Waddeland’<br />

‘onttemde lauwerszee’<br />

zout, dijk teruggelegd<br />

vloedbos<br />

reitdiepzone<br />

zoutkamp<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

17


18<br />

getijdecentrale<br />

brakwatermilieu<br />

menging zoet&zout<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

eiland lauwersoog<br />

nieuwe kwelders<br />

dorp<br />

Museum v/h Waddenland<br />

paviljoens 1 & 2<br />

wadwoud<br />

dijkring suyderoogh<br />

Groninger strand<br />

Museum v/h Waddenland<br />

paviljoen 3<br />

verdronken bossen<br />

verdronken oefendorp Marne<br />

Wadden Allee n361<br />

als nieuwe zeedijk<br />

‘doorknippen’ zeedijk<br />

voormalige militaire<br />

uitkijktoren<br />

kwelderpad<br />

boseiland lauwersoog<br />

in een<br />

oerlandschap


intermezzo: in 3 stappen naar de Onttemde lauwerszee<br />

Het idee van de ‘Onttemde lauwerszee‘ is een grote ingreep, die in<br />

fasen zou kunnen worden uitgevoerd.<br />

stap 1<br />

<strong>De</strong> eerste stap is het doorontwikkelen van lauwersoog tot een aantrekkelijke<br />

verblijfsplek aan de Wadkust. recent heeft de provincie Groningen<br />

samen met de provincie <strong>Fryslân</strong> en de omliggende gemeenten<br />

een visiedocument opgesteld genaamd ‘koers voor het lauwersmeer’.<br />

voor de uitvoering wordt door de provincie Groningen een (investerings-)budget<br />

van € 15 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij het accent<br />

ligt op lauwersoog. naast de ontwikkeling van de recreatie- & visserijhaven<br />

en het Groninger stadsstrand en bosaanplant, is één van<br />

de onderdelen van het plan voor lauwersoog het stichten van een<br />

museum. Dit museum zou gebouwd kunnen worden op de dijk, als<br />

eerste paviljoen van het Museum van het Waddenland.<br />

stap 2<br />

<strong>De</strong> tweede stap zou het introduceren van een gedempt getij in het<br />

westelijke deel van het lauwersmeer kunnen zijn. Onderdeel daarvan<br />

is aanpassing van het landschap rondom lauwersoog met het ontwikkelen<br />

van een aantal eilanden en de verdere ontwikkeling van een boskust.<br />

in dit bos zou een tweede paviljoen gerealiseerd kunnen worden<br />

stap 3<br />

in stap 3 wordt het militair oefenterrein Marnewaard teruggegeven<br />

aan zee, waarbij de buitenste dijk wordt ‘doorgeknipt’. Hier ontstaat<br />

een nieuwe kwelderlandschap met daarin een wierde met het derde<br />

paviljoen, dat het Museum van het Waddenland completeerd.<br />

stap 1: revitalisering lauwersoog, haven & strand, met eerste museumpaviljoen<br />

stap 2: gedempt getij, ontwikkeling eilanden en boskust, tweede paviljoen<br />

stap 3: Marnewaard teruggegeven aan de zee, ontwikkeling kunstwierde<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

19


20<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

wonen aan het wad<br />

ontwikkeling haven lauwersoog<br />

visserij<br />

jachthaven<br />

woud<br />

waddenwoud tot in de haven visserijhaven<br />

visrestaurants<br />

robuuste haven<br />

marina<br />

haven lauwersoog


getemde lauwerszee & strandbaai<br />

vakantiepark suyderoogh<br />

gedempt getij<br />

verdronken bossen<br />

watersport<br />

beweegbare<br />

kering<br />

stormvloedkering<br />

jachthaven<br />

eiland lauwersoog<br />

met Wadwoud<br />

strand woud<br />

Groninger strand<br />

kustdynamiek<br />

n361<br />

zeedijk<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

21


22<br />

eiland lauwersoog met Wadwoud<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

vergezichten<br />

verdronken bossen<br />

wierde Museum v/h Waddenland verdronken oefendorp Marne<br />

Waddenzee<br />

kwelders<br />

nieuwe kwelders<br />

kunst<br />

onttemde lauwerszee & wierde museum v/h waddenland<br />

kustdynamiek


<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

23


24<br />

Bestemming: WadlAB<br />

tussen de Eemshaven en <strong>De</strong>lfzijl wordt het WadlAB ontwikkeld. Het WadlAB is:<br />

• op grote schaal in de praktijk experimenteren met innovatieve dijkconcepten:<br />

hier is de ruimte<br />

• op grote schaal experimenteren met innovatieve landbouw, die de beperkingen<br />

van een verziltende omgeving en de veranderende regelgeving omzet in<br />

kansen.<br />

Het WadlAB bevindt zich op de plek waar de dijk in de derde toetsing is afgekeurd.<br />

Als alternatief voor een standaard dijkversterking is door de provincie Groningen<br />

en Haskoning een alternatief ontwikkeld voor kering in de tweede lijn. <strong>De</strong> eerste<br />

(=huidige)kering vangt daarbij de zwaarste golfslag op en een tweede teruggelegde<br />

kering, (die lichter kan worden uitgevoerd) keert daadwerkelijk het water.<br />

Het WadlAB bouwt voort op dit idee. in de ruimte tussen de bestaande kering en<br />

de nieuwe kering in de tweede lijn ontstaat ruimte voor zeeboerderijen, voor aquateelten,<br />

variërend van de teelt van vis, schaal- en schelpdieren tot de teelt van algen<br />

en zilte gewassen.<br />

tevens ontstaat langs deze zoom de kans om ‘biobouwers’ te testen; vormen van<br />

kustverdediging waarbij schelpdieren en gewassen worden ingezet.<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

OnDErzOEksCEntruM<br />

Het onderzoekscentrum WadlAB, gevestigd in een herplaatst boorplatform nabij<br />

Eemshaven huist tevens een informatie- en bezoekerscentrum en de WadlAB proeverij.<br />

Hier proeft men letterlijk de zilte zaligheden van de proefvelden in de vorm<br />

van getijde tapas.<br />

in de schets is sprake van een groot gebied. van <strong>De</strong>lfzijl tot voorbij de noordkaap.<br />

Dit kan gefaseerd worden ontwikkeld. Op korte termijn het deel ten zuiden van de<br />

Eemshaven (waar de dijk snel moet worden aangepakt) en later pas het noordelijk<br />

deel, wanneer daar de dijken aan de beurt zijn.


FAsE 2 (Xe toetsing):<br />

uitbreiding WadlAB<br />

Eemshaven<br />

FAsE 1 (3e toetsing):<br />

WadlAB als dubbele kustverdediging<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

<strong>De</strong>lfzijl<br />

25


26<br />

zoutminnende landbouw<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

aquacultuur en natte proefvelden<br />

windkolonie<br />

boorplatform<br />

aanvoerkanaal<br />

kwelderteelt<br />

proefvelden biobouwers<br />

aquafarming<br />

WadlAB research &<br />

wadtapa’s restaurant<br />

Eemsmonding Borkum<br />

zilt onderzoek


<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

27


28<br />

( 5 ) draden spannen<br />

vanuit de stad Groningen worden ‘draden’ gespannen; twee draden verbinden stad<br />

en wad en één draad volgt als doorgaande route de kustlijn. kenmerk van deze<br />

draden is dat zij:<br />

• gebruik maken van cultuurhistorische structuren, deze nieuwe kracht bijzetten<br />

en hernieuwde zeggingskracht verschaffen;<br />

• de missing links aanvullen;<br />

• langs bestaande ‘ontmoetingspunten’ en cultuurhistorische ‘objects trouvee’<br />

voeren;<br />

• hun eindpunt vinden in een verbijzonderd punt aan de wadkust.<br />

langs het reitdiep, van Groningen naar<br />

de lauwerszee<br />

<strong>De</strong>ze ‘draad’ volgt vanuit de High knowledge Campus het reitdiep en passeert onderweg<br />

een aantal ‘mind-catchers’ die tezamen deze route couleur locale verschaffen.<br />

Eindpunt van deze draad is vaandeldrager ‘Onttemd lauwersmeer’.<br />

1. Als gezegd start de route vanuit de High knowledge Campus. <strong>De</strong> ruG-campus<br />

is met de tram bereikbaar vanuit de binnenstad en grenst aan het reitdiep.<br />

2. vandaar bereikt men de teeltplaat en Warmoezerijen (zie 6). <strong>De</strong> teeltplaat -aan<br />

de laatste tramhalte- is een voormalig baggerdepot waar een teeltlandschap op<br />

hoogte is ontwikkeld. studenten en onderzoekers lunchen hier met vers geteelde<br />

producten, terwijl de yup in zijn lunchwandeling nog even vergeten groentes<br />

koopt bij de Landmarkt. Aangrenzend volgen de low-profile landgoederen van<br />

de Warmoezerijen de meandering van een oude loop van de Hunze.<br />

3. via de (vernatte) Hunzeloop passeert men het oudste landschap van Groningen,<br />

nationaal landschap Middag-Humsterland, met haar wierden, haar<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

kleinschalige verkaveling en micro-reliëf.<br />

vandaar bereikt men Café Hamming, vanouds pleisterplaats voor de reiziger.<br />

Hier laaft men zich, geniet men van de Groningse dis en van de verkoeling die<br />

het water biedt.<br />

Vanaf Café Hamming vervolgt de route via nieuwe voet- en fietspaden over de<br />

kruin van oude zeedijken langs pareltjes als Aduarderzijl, de Allersmaborg en<br />

het Electragebouw richting vissersdorp zoutkamp aan de monding van het<br />

reitdiep.<br />

Men doorkruist het oerlandschap van de lauwerszee met een ruime bocht<br />

langs het verdronken oefendorp Marne om aan te komen op het waddenwoud<br />

van eiland lauwersoog.<br />

Het slotstuk van deze draad wordt gevormd door het nieuw te ontwikkelen<br />

Museum van het Waddenland.<br />

naast deze ‘route door de velden’ verbindt een uitgebreid vaarnetwerk de stad<br />

Groningen met de Wadkust. Dit vaarnetwerk bestaat uit het reitdiep (staande mastroute)<br />

aangevuld met tientallen maren die doordringen tot in de harten van vrijwel<br />

alle dorpen. Dit netwerk is al helemaal aanwezig en bevaarbaar voor kleine (motor)<br />

bootjes. Het is één van de grote geheimen van het Groninger landschap. Waar<br />

Friesland bekend staat als een ‘bevaarbaar’ landschap, geldt dat niet voor de provincie<br />

Groningen. Dit komt mede door het ontbreken van aantrekkelijke pleisterplaatsen<br />

langs het vaarnetwerk. ingedutte dorpshaventjes wordt nieuw leven ingeblazen<br />

als recreatieve knooppunt (aanlegplaats, overnachting, horeca).<br />

Een derde verbinding tussen de stad Groningen en het lauwersmeer is de n361 –<br />

Waddenallee. <strong>De</strong>ze snelle verbindingen langs de dorpen op de kwelderwal wordt<br />

van begin tot eind in de laanbeplanting gezet.


museum v/h Waddenland<br />

zoutkamp<br />

reitdiep<br />

n361 ‘Waddenallee‘<br />

cafe Hamming<br />

low-profile landgoederen<br />

vernatten Hunzeloop<br />

teeltplaat & tramhalte<br />

brainport ruG<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

29


30<br />

( 6 ) parels poetsen<br />

naast de ontwikkeling van een aantal echte ‘bestemmingen’ wordt langs de draden<br />

ingezet op het oppoetsen van bestaande parels en het ontwikkelen van nieuwe parels,<br />

door het stimuleren van initiatieven van onderop. <strong>De</strong> draden rijgen bestaande<br />

parels aaneen, waardoor lokale campings, B&B’s, koffiehuizen, borgen en oudheidskamers<br />

betekenis krijgen als onderdeel van een groter geheel, een route.<br />

Aan deze draden worden nieuwe, lokale initiatieven gestimuleerd, passend bij de<br />

nuchterheid van de kust.<br />

voorbeelden hiervan zijn de ‘Warmoezerijen’ en ‘nacht op stelten noordpolderzijl’<br />

Warmoezerijen<br />

<strong>De</strong> 18e eeuwse kaarten tonen de steden als vestingen. Bolwerken beschermden<br />

de inwoners van de stad tegen aanvallen van buiten af. Direct achter het bolwerk<br />

lagen de tuinderijen, waar groente en fruit werd verbouwd, daarachter begonnen<br />

de uitgestrekte landerijen, de korenvelden van wat later uit zou groeien tot Frank<br />

Westerman’s ‘graanrepubliek’.<br />

Het voorstel is deze ‘tuinderijen’ in nieuwe stijl terug te brengen, als plekken nabij<br />

de rand van de stad, waar de stedeling zijn eigen producten kan telen en ontspanning<br />

vindt. <strong>De</strong>ze ‘Warmoezerijen’ zijn stadslandbouw en ‘nieuwe buitenplaats’ in<br />

één. stedelingen kunnen tegen agrarische waarde een stuk grond kopen van 5000<br />

m2 met het recht hierop een bescheiden zomerhuis te bouwen. Dit zomerhuis is<br />

architectonisch hoogwaardig en tegen lage kosten te realiseren. Het huis is gerieflijk,<br />

maar niet geschikt voor permanente bewoning. voor 65.000 euro (grond en<br />

woning) realiseert men zijn low-profile buitenplaats, een prijs die ook in Noord-Nederland<br />

uitnodigend is. Op deze low-profile buitenplaats geniet men zijn vrijheid,<br />

geniet men het buitenleven, is men boer op eigen land.<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

Groningen stad met tuinderijen rondom en grenzend aan de stad


low-profile buitenhuis<br />

COUNTRY COTTAGE 08-09-2009 12:09 Pagina 1<br />

wonen<br />

vergezichten<br />

in de COUNTRY COTTAGE<br />

natuur<br />

R<br />

Groningen stad<br />

ruG High knowledge Campus<br />

teeltplaat<br />

oranjerie & restaurant op voormalig baggerdepot<br />

als vertikaal hoogtepunt v/d Warmoezerijen<br />

moestuinen<br />

staande mastroute reitdiep<br />

warmoezerijen<br />

tuinieren<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

31


32<br />

nacht op stelten noordpolderzijl<br />

noordpolderzijl is de meest gefotografeerde plek aan de Groningse Waddijk, met<br />

aan de landzijde de uitspanning, aan de wadzijde de kleine wadhaven. Het is een<br />

bijzondere plek, daar aan het einde van het land. Met de rollen king pepermunt en<br />

italiano nog in de vitrine naast de kassa, waant men zich terug in andere tijden.<br />

Het is een plek voor de doordouwer, de onverschrokkene die niet bang is voor de<br />

ruimte, en niet opziet tegen een lange tocht door weer en wind. Maar toch, ook<br />

voor de doordouwer en de onverschrokkene is de beloning wellicht wat schamel.<br />

Dat zit hem deels in wat er te veel is, deels in hetgeen er ontbreekt.<br />

te veel en voor de situatie ongepast zijn de landschapskunst op de oude sluis, die<br />

in al haar drukte afbreuk doet aan de rust en authenticiteit van deze plek, en de bossingels<br />

bij de parkeerplaats, die afbreuk doen aan de openheid en de ongenaakbaarheid<br />

van deze plek. te weinig, wie de plek bereikt heeft zou er langer willen blijven,<br />

op willen gaan in de elementen, weer en wind, het wisselen van de kleuren, het<br />

ondergaan van de zon, de sterrenhemel, het ochtendgloren willen ervaren.<br />

Daartoe stellen wij de paalhutten voor, hier boekt men zijn ‘nacht op stelten’ en<br />

daarmee een onvergetelijke ervaring.<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit


nacht op stelten<br />

‘t zielhoes<br />

wadlopen<br />

zeehaven noordpolderzeil<br />

Borkum<br />

stelthutten<br />

overnachten<br />

herberg ‘t zielhoes<br />

kano opstapplek<br />

getijdehaventje<br />

<strong>De</strong> Waddenkust <strong>ontwaakt</strong>, Bosch-Slabbers landschaparchitecten<br />

33


34<br />

( 7 ) colofon<br />

initiatiefnemer:<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong><br />

Eewal 66<br />

8911 Gt leeuwarden<br />

t 058 - 2333980<br />

e info@atelierfryslan.nl<br />

w www.atelierfryslan.nl<br />

Mark Berger<br />

ingrid Elgersma<br />

ilse luijken<br />

peter de ruyter<br />

Abe veenstra<br />

<strong>Atelier</strong> <strong>Fryslân</strong>, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit<br />

uitvoerend advies bureau:<br />

Bosch-Slabbers landschapsarchitecten<br />

1 e sweelinckstraat 30<br />

2517 GD <strong>De</strong>n Haag<br />

t 070 - 3554407<br />

e den-haag@bosch-slabbers.nl<br />

w www.bosch-slabbers.nl<br />

tijs van loon<br />

Ian Officer<br />

steven slabbers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!