De ondertoezichtstelling. Een beschrijving van het wettelijk kader

vanmontfoort.nl

De ondertoezichtstelling. Een beschrijving van het wettelijk kader

INHOUDsOpgaVe

I N H O u DSOpGaV E

1 De geschiedenis en de toekomst van de OTs-maatregel. ............................................................11

1.1 Een nieuwe maatregel in 1922: de ondertoezichtstelling. ...........................................................11

1.2 Herziening van de ondertoezichtstelling in 1995. ........................................................................11

1.3 Wet op de jeugdzorg en de wijziging in verband met de gesloten jeugdzorg. ............................12

1.4 De toekomst: herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen. ...........................................12

2 Toepasselijke wet- en regelgeving bij de uitvoering van de OTs?. .............................................13

2.1 Wat is de belangrijkste Nederlandse wetgeving voor de uitvoering van de oTS?. .....................13

2.1.1 Kinderbeschermingsmaatregelen in het Burgerlijk Wetboek. .........................................13

2.1.2 Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering. ....................................................................13

2.1.3 Wet op de jeugdzorg en bijbehorende uitvoeringsbesluiten. ..........................................13

2.1.4 Algemene wet bestuursrecht. ..........................................................................................13

2.2 Invloed internationale wetgeving. ................................................................................................14

2.2.1 EVRM en IVRK. ...............................................................................................................14

2.2.2 Verdragen voor kinderbescherming, adoptie en kinderontvoering. ................................14

2.3 Invloed van rechterlijke uitspraken (jurisprudentie). ....................................................................14

2.4 Verhouding oTS-wetgeving met het vreemdelingenrecht. ..........................................................14

3 Juridisch ouderschap en gezag. ......................................................................................................17

3.1 Wie zijn volgens de wet de ouders van een kind?. ......................................................................17

3.1.1 Juridische moeder (artikel 198). ......................................................................................17

3.1.2 Juridische vader (artikel 199)...........................................................................................17

3.1.3 Ouderschap in een relatie van twee vrouwen of twee mannen. .....................................18

3.1.4 Gevolgen van juridisch ouderschap. ...............................................................................18

3.1.5 De verwekker (biologische vader). ..................................................................................18

3.1.6 Waar kun je navragen wie de juridische ouders zijn?......................................................18

3.2 Gezag over een kind (wettelijk vertegenwoordiger). ...................................................................18

3.2.1 Ouderlijk gezag. ...............................................................................................................18

3.2.2 Gezamenlijk gezag door een ouder en een niet-ouder. ..................................................19

3.2.3 Voogdij. ............................................................................................................................19

3.2.4 Hoe kun je nakijken wie het gezag heeft?. ......................................................................19

4 grond, doel en duur van de ondertoezichtstelling. .......................................................................21

4.1 Wanneer kan de OTS worden uitgesproken (artikel 254)?. .........................................................21

4.2 Wie kunnen om een OTS verzoeken (artikel 254)?. ....................................................................21

4.3 Hoe lang duurt een OTS (artikel 256)?. .......................................................................................21

4.3.1 Duur van de OTS en verlenging van de OTS. .................................................................21

4.3.2 Besluit om geen verlengingsverzoek voor de OTS in te dienen. .....................................22

4.3.3 Tussentijdse opheffing van de OTS. ................................................................................22

4.4 De voorlopige ondertoezichtstelling (artikel 255). .......................................................................22

5 Wat is de taak van BJZ?. ...................................................................................................................23

5.1 Opdracht aan BJZ (doel van de OTS) (artikel 257)......................................................................23

5.2 Beperking van het ouderlijk gezag door BJZ tijdens de oTS. .....................................................23

5.3 Middelen van BJZ bij de uitvoering van de oTS. ........................................................................24

5.4 Gezinsvoogd voert de OTS namens BJZ uit. ..............................................................................24

D E O N D ERTO E ZICHTSTELLI N G

5

Similar magazines