; ._• Producten AN ABBE t Persoon. - EYE

bibliotheek.eyefilm.nl

; ._• Producten AN ABBE t Persoon. - EYE

DE

No. 13 OCTOBER 1921 5e JAARGANG

LICHTSTRAAL

Maandblad van deiv Nederl. Bond van Geëmployeerden in; het Kunst- en Amusementsbedrijf

Redactie eó .Adm

PRINSENGRACHT^ 1083

istratie:

Bondssecretariaat: .

MSTERDAM.

PRINSENGRACHT 1083 - AMSTERDAM.

Officieele Mededeelingen.

Attentie. Ten behoeve der werkloosheidsverzekering

is het absoluut nöodzake-

—het aanttsldiagsforsaulier

invullen. Zij 'die hieraan nog niét hebben

voldaaa, vinden elders in dit blad een formulier

afgedrukt, dat zij kunnen invullen

en opzenden of aan den bode 1 medegeven.

Die hieraan niet voldoet, beklage zich

later niet over geleden schade.

Toestanden van ongeorganlseerdk

Met mijn vacantie ben ik eens naar een

stad in Gelderland geweest, waar geen afdeeiing

van onzen Bond bestond. Daar aangekomen

zijnde, klopte ik bij een operateur

aan en wij bespraken samen het geval om

daar een afdeeling op te richten. Allereerst

moet u dan weten, dat de menschen daar

in het K. en A.-bedrijf ongeveer 76 uur per

- week werken-. Operateurs moeten daar o. a.

's-morgens om 8 uur beginnen, niet alleen

om de cabine goed in orde te houden, maar

om van alles daar te doen, b.v. reclamebiljetten

wegbrengen,portiers helpen, plakken,

voor de voorstelling de menschen naar de

plaats brengen en programma's verkoopen.

Nu bet zijn in één woord menschen, die zelf

niet weten of zij het vak kennen of niet,

want een werkelijk vakman doet alleen zijn

werk welke het vak medebrengt. En die 76

uur werken wordt daar» betaald met een loon

van f 35.—. Maar ondanks dat, hebben die

menschen tóch nog een ongeluk, n.1. dat

zij berusten in hün lot, want of je nu

al tegen hen zegt, dat ze als niet-geófganiseerden

niets te verwachten hebben, of

dat ze inplaats van vooruit, achteruit zullen

gaan, zij willen niet georganiseerd zijn,

denkelijk wel uit vrees dat de patroon het

te weten zal komen. Het zijn wel flinke

menschen. Van vaeantié met toeslag of

uitkeerin^ bij ziekte hebben ze daar nooit

géhoord. . >

Wacht maar, de tijd zal nog wel komen

dat zij wakker geschud zullen worden en dat

[©'O

Koninklijk Goedgekeurd

Het wil mQ Tooilcomeiil - dat het

in *t 'fltn ittttatschappy

lg, als alle werknemers georganiseerd

zijn: dan is de kalme

en meer tevredene een rem voor

diegenen, welke 'vaak ,|inn tyd

trachten voornit te loope*.

»»$»»» oo

Ter herinnering.,

- STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

De bond is genaamd „Nederlandsché Bond

van Theater- en Bioscooppersoneel* en is

11 maanden, te rekenen van den dag zijner

oprichting, zijnde S April 1916.

Doel en middelen.

.Art.. 3. -V

Het doel van den bond js de maatschappelijke

belangen der leden te behartigen, hun

moreel bewjistzijn te verhoogen, (je algemeene

vaktoestanden te verbeteren en het

opderhouden, van fondsen, welke bij afzonderlijk

reglement zullen worden bepaald.

L1 d m a a t s c h ajp.

: ^ Art. 5.

Lid kunnen worden alle employé's, zoowel

vrouwelijke als mannelijke, die den ouderdom

van 18 jaren hebben bereikt, en minstens

6 weken in het theater-of bioscoopbedrijf

werkzaam zijn en zich daartoe schriftelijk of

mondeling bij een afdeelings- of den algemcenen

secretaris hebben aangemeld, onder

overlegging van voldoende bewijzen, datmen

in het bedrijf werkzaam is.

Verspreide leden staan 9nder contróle'van

het hoofdbestuur.

ABONNEMENTSPRIJS f2.- PER JAAR

franco per post

bij vooruitbetaling.

ADVERTENTIEPRIJS f2.50 PER VAKJE.

. Bij contract aanmerkelijke reductie.

'* : *. ' %' '

Leden ,f 1.50 per vakje.

zij zullen gaan beseffend wat een werkman Buitengewone leden zijn zij, die door den

toekomt en wanneer datf moment er is, dan drang der omstandigheden tijdelijk buiten

«Alle correspondentie te adresseeren aan zullen zij er spijt van hebben, dat zij zulke bun werkkring zijn gesteld en' op verzoek

het secretariaat van K. en A., Prinsengracht lammelingen zijn geweest in hoofdzaak voor het lidmaatschap hebben behouden. Zij

1083, zonder bijvoeging van eenigeo persoons­ hun zelf, maar tevens ode voor hun andere hebben geen recht op uitkeeringén uit benaam.

: : - ^^

vakgenooten. Die menschen zullen niet eerder staande fondsen van den Bond. — '

Het secretariaat, zorgt voor doorzending tot een organisatie toetreden voor zij het behouden zij alle rechten.

aan de betrokken personen.

aan den lijve gevoeld hebben, wat een patroon

met hen kan doen, alsiniet georganiseerd ., Art. 8. v

' ' * * » '

zijnde, dus daarom: Sinit u aan bij den Tot de rechten van lidmaatschap

Het kantoor is geopend alle werkdagen Ned. Bond van GeempU in het Kunst- en a. gebruik te maken van alle

van 10—3 uur, uitgezonderd Zaterdags. 1 Amusementsbedrijf. I (iXzpnden.) Bond gevestigde instellingen in|

' *

daarvoor geldende bepalingen;

b. bij vermeend aangedaan onrecK

door medeleden of buitenstaanders, 1

in te roepen van het afdcelingsbe!

ïrbitrïge-csEsmissls. -

Art. 24.

De N. B. van Geëmpl. in het K.j

bedrijf geeft onder toezicht van-,]

een orgaan uit, genaamd „De LicJ

De regeling van redactie en van

zullen bij Huishoudelijk Reglei

worden omschreven, welk reglei

bepalingen mag bevatten, strijdi|

statuten.

Art. 25.

Tot de regeling der in deze st ^TérT niet

geregelde zaken wordt door de verg. v. afgev.

een Huisti.'Regl. vastgesteld.

Het'Huish. Regl. geeft behalve over de

reeds genoemde onderwerpen, bepalingen:

over de onderlinge betrekkingen der

ifdeelingen;

i. over het Bondsorgaan tot de N.B.v.Th.

en B.

c. over de benoeming, de bevoegdheden

en de inrichting der redactie;


HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

« Doel en middelen.

Art. 1.

De Nederlaadsche Bond van Theater- en

Bioscoóppersoneel stelt zich ten doel de

maatschappijlijke belangen 'der leden, werkzaam

in Schouwburg-, Bioskoop- of Variété-

Théater te behartigen door:

a. het verkrijgen van een loonstandaard

waarvan het minimum voldoende is om

behoorlijk van te kunnen leven;

' b. het streven naar betere arbeidsvoorwaarden;

c. het stichten van fondsen tot uitkeering

bij werkloosheid, ziekte en overlijden.

Hét lidmaatschap.

Art. 3.

Lid kunnen worden zij die zfch schriftelijk

.aanmelden pij den Secretaris (zie art. 5 der

Statuten) en het aanmeldingsformulier naar

waarheid hebben ingevuld en onderteekend

zij staan 14 dagen onder ballotage.

Réchten en plichten.

Art. 5.

a. Een lid heeft recht op alle uitkeeringen

der bestaande fondsen volgens bepalingen

bij apart reglement;

b. gebruik te maken van onze rechtskundige

hulp . (Bureêu voor Arbeidsrecht) bij

evtntüeele arbeidsconflicten.

Art. 6. ' y

is verplicht de verariderlngen

zijne arbeidsvoorwaarden onmidkennis

te brengen van het Bondsetzij

rechtstreeks, hetiij door

van den Afdeelings-Sécretaris.

houding der verstrekte opgaven

zooveel hoodig verzekerd.

' Art. 7.

id is verplicht:

bij besluit dér Alg. Verg. vastgetast-te-stellen

minimam loohtarief

aven.

week- trouw de contributie te bede

gelden noodigvor bet instandeventceel

te stichten pf bendsen.

andering van woonplaats onmid-

Afdeelings-Secretaris hiervan

:evén, en zich te melden bij het

van de afdeeling in zijn nieuwe

of direct aan den Bonds-secre-

d. 3S^ergaderingen trouw te 'bezoeken,

en bij . noodzakelijke verhindering hiervan

kennis te geven.

e. geheimhouding té bewaren over'het ter

vergadering behandelde; en

T- .aich statuten, reglementen en diploma

aan te schaffen tegen den kostejiden prijs.

Gommlsste van Ar b i trage.

,. . , - ^ Art. 12. . "

Bij geschillen die tusschen de leden of

bestuur, óf besturen onderling, tusschen

het bonds- en het afdeelingsbestuur, tusschen

eenig bestuur of eenig lid verrijzen, mits zij

volgens de Wet voor scheidsrechterlijke beslissing

vatbaar zijn, worden/ voor zoover zij

niet ter beslissing aan het Bondsbestuur zijn

opgedragen, beslist door 3 scheidslieden, die

als goede mannen naar billijkheid in 't

hoogste ressort uitspraak doen- Leden der

afdeeling kunnen tot' scheidsman worden

benoemd. Zij worden benoemd: elk door

een der partijen en de derde door de beide

benoemden.

Het Bondsorgaan.

Art. 35. ; -

Het orgaan van den bond is officieel ge-

- noetnd „De Lichtstraal", het wordt den

leden gratis toegezonden,

Art. 36. ;* : ;

Het Orgaan zal o.a. bevatten;

T, T

le. In een officieel gedeelte alles wat het

bondsbestuur of het afdeelingsbestuur noodïg

achten te publiceéren.

2e. Mededeelingen uit de afdéelingen, w.o.

uittreksels uit de notulen der huishoudelijke,

openbare en cursusvergaderingen en 3-maandeüjksch

verslag van dén Afdeelingspenningmeester.

3e. Zoo mogelijk een hoofdartikel.

4e. Bijdragen of ingezonden stukken over

het theaterwezen in het algemeen of de

toestanden onder het personeel, indien deze

den redacteur geschikt'voorkomen.

Se. Advertentiën. Onder deze laatste worden

famiiiebecichten van de leden gratis

opgenomen. Betrekking zoekende leden betalen

de helft van den vastgestélden of vast

te stellen prijs tot een maximum van 50

regels.

. Art. 38.

Allé ingezonden stukken moeten door den

inzender met naam eb adres onderteekend zijn.

Tenzij uitdrukkelijk door den inzender

vermelding yan zijn naam verlangd wordt,

wordt alles ongetèekend geplaatst.

De Rédacteur is behalve voor wat betreft

stukken welke als.'.Ingezonden" zijn opgenomen,

aansprakelijk voor taalvorm, stijl,

inhoud, enz. van het orgaan.

4rt. 41.

Stukken welke ongeschikt zijn of waarvan

het papier aan beide zijden is beschreven,

worden niet teruggegeven.

Art. 43.

Mochten er eventueele wijzigingen noodig

zijn in dit Huish, Reglement, zoo zal dit

als punt van behandeling op den beschrijvingsbrief

geplaatst zijn en zal door de

afgevaardigden, op; het congres in de gebleken

leemten wdrden voorzien.

Wij geven bovenstaand .uittreksel" van

het reglement; 1

. lo. vooü onze Jeden; al zijn ze in het

bezit v'an'TSBWBföSpraar, weten" wé maar

at te goed hoe zelcfcn dit eens wórdt gelezen;

2o. vooA de cacdidaat-leden (waarvan er

velen oud-laden zijnö; overtuigd dat we zijn

bij het raadplegen waarvan zeer velen zich

voor het lidinaatschaV zullen opgeven.

Wij stellen ons voor" in een^ volgend

nummer nader daarop'terug te komen.

HET. BESTUUR.

Ongeorganiseerden ayn de verraders

hunner kameraden; zyn ze

geen lid ter wille van hnnnen werkgever,

— laten zq dan weten, dat

ze alt^d hebben te kwispelstaarten

voor hnn werkgever en zich nooit

achten mensch te zijn; hnn wordt

altjjd „de klnlf' toegeworpen.

AFSCHRIFT.

oooooo

NEDERLANDSCHE BOND VAN GEËMPL. IN HET

KUNST- EN AMUSEMENTSBEDRIJF.

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit

HOOFDBESTUUR. A'dam, 26-7-'21.

Aan den heer M. H. LEVI,

Alhier.

Mijnheer. vj.

Het bestuur van bovenvermelden Bond

verzoekt .u uiterlijk binnen 2 X ^ uur, bij

hem in te leveren de aanteekeningen en de

nptitiën van,, de besprekingen der vergaderingen,

welke gefioudeniijn door dè besturen

van den Bond van Directeuren en den Bond

van Geëmployeerden in het Kunst- eri

Amusémentsbedrijf; indien ze niet in uw

bezit zijn, aan te' wijzen waar ze dan wel

zijn. Mocht u in gebreke blijven aan dit

verzoek te voldoen, althans na dit schrijven

blijken, dat gefen medewerking uwerzijds

worHt aangewend ter verkrijging van de

gegevens, welker bezit wij zeer op prijs

zouden stellén, alle ten dienste staande

middelen zullen aanwenden, het gewenschte

in bezit te krijgen. »

Wij herinneren u er aan, dat voor die

gehouden vergaderirigen, naar uit de boeken

blijkt, steeds betalingen zijn-gedaan voor

gemaakte onkosten.

In afwachting teekent inmiddels,

Namens 't Hoofdbestuur,

A. SWAAB, Secretaris.

Het Hoofdbestuur heeft 't noodig geoordeeld,

bovenstaand^ schrijven, te zenden, aan

den heer M. H. Levi, den afgetreden secretaris,

en aangezien aani ons dringend verzoek

niet is voldaan, in ons maandblad

mededeeling daarvan te doen. Uit deze

sabotèérende daad concludeert het Hoofdbestuur,

dat Levi, zoolang van den Bond te

trekken was, hij een goede secretaris is

geweest, want werd er vergoeding verstrekt

dan was hij sieeds op zijn post; daar echter

door de lecfen*'sedert geruimén tijd reeds /

zijn werken is doorzien, was het ook ten

hoogste tijd hem van zijn jverantwoordelijke"

functie.te ontslaan.

Nogmaals wenschen wij door deze er op

te wijzén, in welk een ontredderden toestand

de nalatenschap van het oude bestuur is

geweest. Toch echter mag dit geen reden '

zijn de organisatie den rug toe te keeren, maa^^

poet het een les wezen die den leden verplicht,

steeds nota te nemen van de daden van het

bestuur. Maar ook als hun hulp wordt ingeroepen,

het. werk niet over te laten aan

'n paar menschen, doch door zitting te

nemen in het bestuur, mede te werken aan

al datgene wat gedaan behoort te worden.

Laten wij gezamenlijk toonen, dat we, emplóye

ajnde, georganiseerd be&förén tó wjn"" 7 ""' 7

en hebben we eenige capaciteiten, wij dan

verplicht zijn deze ten dienste te .stellen

vóór de kameraden. Maar toonen we dan

bovenal, dat we niet medewerken voor ons

zelve alleen, magr voor het alge-,

meen belang.

Hoog de solidariteit!

Attentie. v

De leden worden verzocht opgave te doen

aan het Secretariaat van hen, die in ons

bedrijf werkzaam zijn en bovendien nog

een volledige werkweek maken.

Ons komt ter oore dat 4 er nota bene

menschen werken die postambtenaar zijn,

beambte aan de gasfabriek, waterleiding of

electriciteitswerken.

Begrijp dat die menschen struikelblokken

zijn voor ons streven naar verbeterde toestanden.

Dèrgelijken zijn natuurlijk niet georganiseerd

in onzen bond, doch willen wel plukken

van eventueel te behalen voordéelen.

Zij,zijn een sta in den weg voor menschen,

dié naar een betrekking, al is het dan ook

maar een halve, hunkeren.

,Zij zijn ,het, die,de eenmaal wettelijk vastgestelde

48-urige werkweek saboteefén en

zoodoénde de reactionaire beweging steunen.

Zij zijn het die niets anders voor oogen

hebben dan piiur eigenbelang en er zich

niet om bekommeren of zij daardoor hun

medemenschen tot werkloosheid doemen.

Tegen dergelijke menschen moet-worden

opgetreden. ^

Wij zullen hen verzoeken voor één van

beide betrekkingen te bédanken en anders

hen dwingen plaats te maken voor anderen.

Geef aan het secretariaat op dezulken die

gij kent, zoo mogelijk met vermelding van

adres, waar woonachtig en waar werkzaam.

De Waarheid en de Hoop!

Onze Sond is in ledental sterk achteruitgegaan.

.

Van de vorige bestuursleden zijn er geweest,

die op onverantwoordelijke wijze met de financiën

hebben' omgesprongen en die de hun

opgedragen functies niet naar behooren hebben

vervuld.

Er zijn echter ook onder die vorige bestuursleden

mannen die steeds op de bres gestaan

hebben voor de belangen hunner medewejkers

in het bedrijf. Mannen, die zelfs in hun positie

geschaad zijn omdat zij opgekomen zijn voor

het algemeen. Er zijn geweest mannen die

ook uit eerlijke overtuiging den moed gehad

hebben en dan ook ergo niet hebben geschroomd

betrokken leden Op hun verplichtingen

te wijzen, en daden te verrichten die

een goed leider ^n organisatieman verplicht

is te doen.

Deze laatsten zijn gehoond en zijn heengegaan

uit bestuur en bond, gelukkig niet

,met een wrok in het hart tegenover hun^

vroegere medeleden of tegen den bond.

Zij hebben zich rechtmatig gekrenkt gevoeld

en hun mandaat neergelegd om anderen

de gelegenheid te geven van beter kunnen.

Dat besluit is, alhoewel volkomen gerechtigd,

toch niet het juiste.

Er schijnt nu eenmaal mets aan te veranderen

te zijn, dat juist leden die het minst

begrip van eenig organisatiebeleid hebben,

altijd in onderonsjes becritiseeren de handelingen

van hun bestuur en.... nimmer op

een vergadering uiting geven van hun ver- <

meende grieven of wel een vergadering niet*

eens bijwonen, en verschijnen zij eens, dan

voeren zij 't woord over dingen die in

vorige bijeenkomsten lang en breed besproken

zijn en waarover zeer dikwijls door de"

toen aanwezigen" een bindend besluit is

genomen.

Waren alle leden of laat ik liever zeggen

alle werkers in ons bedrijf ervan overtuigd dat

het eene besliste noodzakelijkheid is een

stevige ^MÉsatie te bezitten ten einde niet

gedoemd^Wnjn alles te slikken wat door de

werkgevers als machthebbers wordt gedicteerd,

dan zouden wij heusch kunnen afdwingen vele

eischen die wantoestanden in het bedrijf zouden

opheffen, onze bestaansvoorwaarden zouden

verzekeren en onze positie als werknemer

verbeteren.

Wij hopen dat dit besef tot de léden zal

doordringen' eh van nu af allen trouw de

vergaderingen zullen bijwonen; dat zij zich

meer op de hoogte zullen stellen van het

werken van hét bestuur, anderen zullen aansporen

zich met ons te vereenigen en hiets

zullen nalaten oqi vroegere goede bestuurders

te bewegen weer hun talent en gaven in dienst

te stellen van de organisatie ter behartiging

van ons aller belangen.

Loonsverlaging.

Bedriegen ons de voorteekenen niet, dan

zal de strijd om loonsverlaging tegen te gaan

gestreden worden met een hardnekkigheid

als nog nimmer te voren. >

De aangekondigde loonsverlaging in de

metaal-industrie zal niet zonder verzet worden

geaccepteerd. '

De Hoofdbesturen der verschillende vakorganisaties

aangesloten bij het N.V.V. zijn

eenparig van oordeel dat dè komende strijd in

de metaal-industrie een strijd is om het bestaan

van allen en zullen in dit licht gézièn deze

strijd ook als de hunne beschouwen. Het

tijdstip is nog niet gekomen om uitvoerige

mededeelingen hieromtrent te doen. Wij

geven u echter den raad, lees aandachtig

alle berichten dié omtrent dat gebeuren,

zullen worden gelanceerd eri help door daadwerkelijken

steun.mede die strijd niet verloreii

te doen gaan, want moet met deze looiisverlaging

genoegen worden genomen, dan

zal de eerste daad van andere werkgevers

wel zijn, zooveel uit de arbeiders te halen

wat maar in hun vermogen is, zich niet

bekommerd of gij met uwe gezinnen gebrek

lijdt. Daarom geëmployeerden organiseert U

in onzen bond en maak een sterk front tegen

de komende reactie.

ooeoooooeooooooooooooooooooooooe

Kameraden, is nw chef-technlcns,

of nw chef-electrleien, of Idemoperatenr,

of Idem-Controlenr, of

Idem in een andere functie, niet

georganiseerd, weet dan dat hy

degene is die nw streven voor

een menschwaardig bestaan dwarsboomt;

dezulken denken zich nw

meerderen, denken zich achting te

genieten fan hun werkgever; mis,

in werkeiyiiheld a^jn zé veel lager;

ook de werkgevers halen binnenshuis

voor dezulken de neus op.

Mannen, steunt de evolutie.

ooooooo^oooooooooooooo^ooooooooo

Zoo is het.

Men kent de oude rébus wat er eerst

geweest zou zijn, de kip-of het ei. Iets dergelijks

houdt op het oogenblik dé menschen

bezig en uit hun naam vraagt hetFransche

blad ,1'Oeuvré", wie er zich zal offeren om

het leven minder duur te maken.

„WiP 51 het leven goedkooper worden —zeggen

de patroons — dan moeten eerst de

salarissen verlaagd worden".

Afeen —- antwoorden de gesalarieerden

maak eerst het leven goedkooper. Zoolang

alles zoo duur blijft kunnen wij geen

genoegen nemen met vermindering van ons

inkomen". >

.Gij moet beginnen ..^

„Na u, alstublieft..

Zoo blijvpn ze tegenover elkaar staan.

„L'Oeuvrc spreekt eckter zouter aarzelen

dé meening uit, dat de patroons moeten

beginnen. De eenige rechtvaardiging van

het kapitaal, aldus het blad, is dat het risico

loopt: het risico van de winst en het risico

van het verlies. Het is zeker onaangenaam

te denken, dat er een overgangsperiode kan

zijn, waarin de patroons minder zullen verdienen,

ja, zelfs een beetje verliezen. Maar

de patroons, vervolgt „i'Oeuvre", zullen zeker

met mij eens zijn, dat die afwezigheid van

winst, dat verlies, hun minder zwaar zal

vallen, dan het vooruitzicht, dat gedurende

die overgangsperiode hun arbeiders en hun

andere personeel niet voldoende te eten

hebben.

In een zoo delicate kwestie kan men niet

beter doen dan het oog houden, op wat ér

voor; is gegaan. Hoe is het dan wel gega'an

in den tijd, dat het leven, wél van goedkooper

te worden, voortdurend duurder werd. Hebben

de patroons toen, de geweldige winsten

voorziende, die zij gingen maken, uit zich

zelf aan hnn personeel voorgesteld het loon

te verhoogen? Neen, immers. Eerst toen de

winsten in hun zak waren, hebben zij meer

of minder edelmoedigheid, dé gesalarieerden

tot het verdeelen van de koek toegelaten.

Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, besluit

„rOeuvre", dat de patroons nu tot; hun

personeel kunnen komen zeggen: „Wij zijn

voor gegaan toen er wat te verdienen viel.

Ieder zijn beurt. Gaan jullié nu vcc.r, au er

wat t« verliezen valt".

(Het Nieuws v. d. Dag).

Leden.

De kolommen van uw vakblad

ten dienste. ^

Ontvouwt uwe ideeën schriftelijk

voor het volgend nummer aan deac

van „De Lichtstraal",Trinsengrac'

Verbetering

Onder de ingezonden meded«

voorkpmende in ons vorig blad,

opschrift: .Droeve herinnering 1 " st

pébodén door 't personeel van _

Theater Variété „Flora"; daarbip

vermeld: „en RQzen-Theater 1

AAN M ELDINGSFORM U LJ ER.

" " " ' " Bond van Geëmployeerden in het Kunst- en " i

, Koninklijk goedgekeurd. 0 /

De ondérgeteekende meldt zich hiermede aan voor het lidinaatscha]

Ned. Bond van Geëmployeerden in het Kunst- en Amusementsbedrijf,rQndersta.ande vragen

naar waarheid te hebben beantwoord en verbindt zich tijdens zijn of haar/lidmaatschap

alle wijzigingen zijner (harer) arbeidsvoorwaarden onmiddellijk ter kennis te brengen ,van

het Bondsbestuur. . ; '

" den ...... 192

Naam L.........;.

Voornamen

Adres

Geboren te

Gehuwd

Werkzaam in

, 'dén

Werkuren per week '?-

Waart gij reeds eerder georganiseerd?

Zoo ja, in welke organisatie ? .1^.4.^.;..^..;.:.!.......;.;. ...........

als

(Handteekening)

Aantal kinderen

Uw weekloon f...

Gelieve duidelijk 0 en met inkt In te vullen en in gesloten couvert uWoQestuur te doen toekomen

"W


|

A D V E R T E N T I E H .

H.H. OPERATEURS

in alle gewenschte soorten

steeds uit voorraad |

m verkrijgbaar bij: I

| FIRMA P. R. VAN DUINEN

| Prinsengracht 530 - Amsterdam .

Bezoekt uitsluitend

Rembrandtplein 24

A^M S T E R D A M

Bi n nen- en Buiten land^ohe

bladen ter lezing, o.a.:

rogramm, The Performer,

De Komeet, etc. etc.

AANBEVELEND; H. J. HEIJM.

in

biedt zich aan voor

uitsluitend avondwerk.

Is ook genegen te remplaceeren.

S. BLEEKROODE

Albert Cüypstraat 168 huis -

Biedt zich aan een

net Persoon.

Brieven onder No. 200 Bureau „De Licht­

straal", Prinsengracht 1083.

ZATERDAG 29 OCTOBER

des avonds half twaalf

„DILIGENTIA", Nieuwe Amstelstraat.

** fcan E

De te behandelen agenda is van dien aard, dat

aller opkomst noodzakelijk is. Eleotr. Drukkerij „Vooruitgaan" - Keizersgr. 378, A'daaai

More magazines by this user
Similar magazines