Jaarverslag Clientenraad Lucertis 2012

lucertis.nl

Jaarverslag Clientenraad Lucertis 2012

JAARVERSLAG 2012

CLIENTENRAAD ZORGBEDRIJF LUCERTIS

Contactadressen:

K.P. van der Mandelelaan 120 Westzijde 120 k.129

3062 MB Rotterdam 1506 EJ Zaandam

tel: 088-3581019 tel:088-3581092

e-mail: cliëntenraad@lucertis.nl

1


Intro:

Een nieuw jaar, een nieuw pand en dan….

In het nieuwe pand, KP van der Mandelelaan 120, heeft de cliëntenraad geen

eigen kantoorruimte meer. Dit betekent een andere manier van werken en het

per dag vinden van een, voor die dag benodigde, passende werkomgeving.

Het zoeken naar een oplossing voor het ontbreken van archiefstukken,

betreffende medezeggenschap, op deze flexplekken was een uitdaging.

Activiteiten van de CR:

De raad werd geïnformeerd en advies gevraagd over ontwikkelingen en nieuw

beleid bij Lucertis. De raad heeft daarna ook over diverse zaken advies

uitgebracht:

Adviezen:

- Voorgenomen fusie met Emergis

De voorbereide (pre-)advisering over de fusie met Emergis bleek niet

meer relevant toen deze fusie werd afgeblazen.

De overdracht Sarr team volwassenen

- De CR stemde in met de overdracht Sarr team volwassenen Rotterdam

van Lucertis BV naar Bavo Europoort BV.

- Advisering offerte 2013 (F) ACT Drechtsteden

0p 22 november ontving de cliëntenraad een adviesaanvraag met

betrekking tot de offerte (F)ACT Drechtsteden 2013.

De cliëntenraad vindt deze uitbreiding van het zorgaanbod van Lucertis

positief.

- Voeding

De CR heeft een pre-advies over de Culinaire concepten uitgebracht.

Dit wordt aan de CCR toegezonden waar het concernbrede advies wordt

uitgebracht.

- De parkeergelegenheid op KP 120

De CR adviseerde de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen op KP 120

voor cliënten en bezoekers. Dit is naar tevredenheid geregeld.

- Patiënttevredenheidsonderzoek Lucertis

Tijdens de kick-off bespreking over het cliënttevredenheidsonderzoek

8 mei j.l. heeft de cliëntenraad aangegeven dat hij, gezien ervaringen in

het verleden, het zelf afnemen van dit onderzoek bij cliënten van De Fjord

niet zinvol vindt. Dit advies is overgenomen door de directie van Lucertis.

- TV schermen in de wachtkamers

De CR bracht in maart een ongevraagd advies uit over aanschaf en plaatsing van

TV schermen in de wachtruimtes. Hierop zal een beeldkrant gaan draaien waarop

ook info over de CR voorbij komt. Ook wervende teksten voor nieuwe CR leden

zouden hierop een plek krijgen.

Het groene licht voor de start van de beeldkrant in de wachtkamer op 3 locaties is

gegeven. In september zijn de schermen geleverd. Het zou echter tot eind

december duren voor in de eerste wachtkamer een scherm operationeel was.

- Het sluiten van de kassen en het beheer van cliëntengelden

De CCR is advies gevraagd over een alternatief voor het huidige beheer

cliëntengelden en de kassen binnen PBG. De CR heeft hier in het belang

van de cliënten van De Fjord een pre-advies aan de CCR over uitgebracht.

2


- Wijziging managementstructuur

De raad adviseerde positief over de nieuwe managementstructuur.

Daarnaast waren er onderwerpen die regelmatig ter sprake kwamen:

- Financiën

De systematiek van een rollende begroting maakte dat de voortgang

hiervan regelmatig aan de orde was. De CR heeft vooral de mogelijke

gevolgen voor cliënten besproken.

- De ROM-metingen

Voor de cliënt is duidelijkheid over het effect van zijn behandeling

belangrijk. Daarnaast voorkomt het voor de organisatie kortingen op

het budget voor 2013.

- Bereikbaarheid Lucertis en de receptie(s)

De eerste kennismaking fysiek of per telefoon bepaalt het beeld dat een

cliënt zich van de organisatie vormt.

Telefonische bereikbaarheid en klant vriendelijk bejegening vindt de CR

essentieel.

- Veiligheidsbeleid

Mede in het kader van de HKZ certificering (door Dekra voor heel Parnassia) moet

de verantwoordelijkheidstoedeling goed geregeld zijn. Daarnaast moet duidelijk

zijn wie wat moet doen. De CR heeft gevraagd dit in een protocol vast te leggen.

- Website / intranet

De gegevens op de website werden aangepast.

- Het E-health warenhuis.

De vorderingen van de beschikbare modules in het e-health warenhuis werden

nauwlettend gevolgd.

Werving CR leden:

Alle CR leden zijn begin 2012 herbenoemd voor 3 jaar.

Iedereen is het er over eens dat, hoewel we prettig met elkaar werken en elkaar onderling

goed aanvullen maar een bezetting van 3 leden is een erg smalle basis.

In 2012 hebben diverse acties ondernomen om meer leden te werven.

- We woonden een familiebijeenkomst op De Fjord bij om de CR meer bekendheid te

geven en te werven.

- De managers werden collectief geïnformeerd en gevraagd alert te zijn op mogelijk

geïnteresseerden. Met een aantal managers zijn inmiddels gesprekken gevoerd

waar o.a. werving op de agenda stond.

- We leverden pagina’s voor de nieuwe Lucertis TV schermen in de wachtkamers.

Helaas was er eind 2012 pas één scherm operationeel.

Eind 2012 heeft dit echter nog niet het beoogde resultaat gehad.

Een feit dat nog actueler werd toen een van de zittende raadsleden aankondigde de raad

begin 2013 te zullen verlaten.

Medewerkersdag 24 april

Het effect van onze inspanningen om de CR onder de aandacht te brengen vorig jaar blijkt

gering. De daar uitgedeelde informatie blijkt onvoldoende opgevallen te zijn. De boom, als

symbool van de medezeggenschap, was wel een blikvanger maar nodigde onvoldoende uit

tot inhoudelijke gesprekken over de CR.

Dit jaar is door de directeur zorg de CR centraal onder de aandacht gebracht.

De CR zal als follow-up, zodra de nieuwe management structuur een feit is met alle

management duo’s een gesprek voeren.

3


Rondje Locaties ZH

De raad vindt een bezoek aan alle locaties in Rijnmond zinvol, maar was, door gebrek aan

menskracht, nu niet instaat deze uit te voeren.

Activiteiten van Jongerencommissie op De Fjord:

De JC heeft dit jaar zeer plichtsgetrouw vergaderd en veel onderwerpen die de

jongeren op De Fjord bezig houden aan de orde gesteld.

Een afvaardiging van de JC heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de

nieuwe manager zorg. Deze zal ook na juni 2012 regelmatig met hen overleggen.

OR - CR:

Er was incidenteel, vooral schriftelijk, contact met de OR.

Daar waar belangen van cliënten en personeel synchroon liepen wisten we elkaar

te vinden.

Het lijkt een ieder goed om eens per half jaar elkaar te informeren.

Klachten over een behandelaar en bejegening

De CR vond ook dit jaar weer enkele klachten in hun e-mail.

Afhankelijk van de aard van de klacht zijn cliënten verwezen naar een plek waar

hun klacht afgehandeld kon worden.

De CR heeft geen inhoudelijke bemoeienis met een concrete klacht maar

registreert wel aandachtspunten. Kernbegrippen waren: bejegening, kennis van

procedures bij medewerkers en twijfel over professionele deskundigheid.

Dit waren onderwerpen in een overleg vergadering.

Externe activiteiten:

De ondersteuner bezocht twee landelijke bijeenkomsten;

Één waar o.a. de laatste ontwikkelingen m.b.t. de wetgeving medezeggenschap

werd besproken en één, samen met twee raadsleden, waarin de WMO en de

transitie van de (jeugd)GGz naar de gemeenten centraal stond.

Transitie

De raadsleden waren aanwezig bij diverse bijeenkomsten in het kader van de

plannen voor de transitie van de jeugdzorg en jeugd GGz.

De CR leden willen op de hoogte blijven over de voortgang van overleg Lucertis met

gemeenten. Waar welke cliëntenbelangen straks behartigd worden en welke rol de huidige

CR hierin zal spelen is een vraag die ons nu ook al bezig houdt.

PARNASSIABAVO BREED:

De CCR:

Door veranderingen binnen de CCR is de communicatie met de CCR aanmerkelijk

verbeterd. Inmiddels wordt de raad consequent direct op de hoogte gehouden

over hetgeen binnen de CCR aan de orde is.

Door onderbezetting kan de CR slechts één afgevaardigde naar de CCR sturen.

Dag van de medezeggenschap

Door de CCR is gevraagd of de CR van Lucertis de organisatie van deze dag dit jaar op zich

wil nemen. De CR vindt dit een uitdaging en kiest voor een mix van informatie en recreatie

in het Rotterdamse. De dag werd door ruim 90 bezoekers als positief en leerzaam ervaren.

4


Tot slot:

Doen we een oproep aan familie en bekenden en (oud)cliënten van Lucertis.

Wil je je inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de begeleiding die Lucertis

nu en in de toekomst biedt?

Denk en praat mee over het beleid en de te nemen beslissingen!

Meld je aan bij de cliëntenraad!

WD1303

5

More magazines by this user
Similar magazines