Berging - Hof te Duiven

hofteduiven.nl

Berging - Hof te Duiven

Hof te Duiven, 12 ruime gezinswoningen

30

technische omschrijving

Algemeen

De maten op de tekeningen in deze verkoopbrochure staan aangegeven in

millimeters. indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij

geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk).

De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen

ontstaan. wij adviseren derhalve om de maatvoering op de tekeningen niet

te gebruiken voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair

etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen. De op de bouwtekeningen

aangegeven alternatieven c.q. opties behoren niet tot de levering.

Tijdens de bouw en bij de verkoop wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt.

op de situatietekening zijn de bouwnummers aangegeven. De juiste gegevens

met betrekking tot straatnaam en huisnummers zullen door de gemeente worden

vastgesteld en door de ontwikkelaar of de aannemer tijdig voor de oplevering aan

de koper bekend worden gemaakt.

De woningen voldoen aan de regelgeving volgens het Bouwbesluit, zoals geldig

ten tijde van de aanvraag bouwvergunning (juli 2008).

uitvoeringsduur

De uitvoeringsduur van de woning bedraagt 225 werkbare werkdagen, gerekend

vanaf de datum van gereedkomen van de ruwe begane grondvloer.

Peil

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met

de bovenkant van de afgewerkte vloer op de begane grond. De peilmaat zal door

de gemeente worden bepaald.

Grondwerk

Het grondwerk bestaat uit ontgraven en aanvullen ten behoeve van fundering

en dienstleidingen. De niet te bebouwen terreingedeelten en tuinen worden

aangevuld, afgewerkt en geëgaliseerd met uitgekomen grond. op de erfgrenzen

kunnen hierdoor hoogteverschillen ontstaan.

Buitenriolering vuilwater

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn inbegrepen in de koop- en

aanneemsom. De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-buis en voorzien van de

noodzakelijke ontstoppings- en aansluitstukken. (een deel van het openbare riool

komt in eigen terrein te liggen).

Buitenriolering hemelwater

De daken worden aangesloten op hemelwaterafvoeren. Het hemelwater zal

volgens gemeentelijk voorschrift in de bodem geïnfiltreerd worden. De wijze

waarop het water geïnfiltreerd zal worden is nog niet exact bekend. De koper is

zelf verantwoordelijk voor periodieke controle en onderhoud.

Deze controle bestaat in hoofdzaak uit het reinigen en controleren van de

zandvangers en bladvangers. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in

kunststof.

Bestrating

Bij de woning wordt geen bestrating of zandbed gelegd en/of geleverd.

Bij de bouwnummers 15, 20, 21, 25 en 26 is ruimte op eigen terrein bestemd om

te parkeren. Deze plek dient als zodanig ingericht en gebruikt te worden. er zal in

de leveringsakte een kwalitatieve bepaling voor de aanleg en het behoud van de

parkeerplaats worden opgenomen.

Het achterpad bij de woningen is een openbaar pad voor de bouwnummers 16 t/m

19 respectievelijk 22 t/m 24. Het pad wordt uitgevoerd met betontegels, afmeting

300 x 300 mm op een zandbed.

terreininventaris

om de eigendomsgrenzen te markeren zullen, op de hoekpunten in het terrein,

paaltjes worden aangebracht.

De tuin van bouwnummer 15 en 21 grenst aan een geluidswal die ter plaatse van

de woning is uitgevoerd als een keerwand.

Garage (optie voor bouwnummers 25 en 26)

De vloer wordt uitgevoerd als dragende vloer van in het werk gestort gewapend

beton. De gevels worden gemetseld in baksteen als halfsteens muur in de kleur

volgens de kleurenstaat. Het platte dak wordt samengesteld uit een houten

balklaag met plaatmateriaal en voorzien van een bitumineuze dakbedekking.

De garagedeur wordt uitgevoerd als dubbele houten deuren, eventueel in

multiplex. Tegen meerprijs is een geïsoleerde garage/berging mogelijk.

Berging (optie voor bouwnummers 15 t/m 26)

De wanden van de berging worden gemaakt van regelwerk en afgewerkt met

verduurzaamde houten delen. De vloer wordt gemaakt van betontegels. Het dak

wordt samengesteld uit een houten balklaag en plaatmateriaal en voorzien van

een bitumineuze dakbedekking.

Beplanting

Langs de perceelgrenzen die grenzen aan de openbare ruimte dienen

beukenhagen (Fagus sylvatica) geplant te worden conform de situatietekening.

Deze haagplanten worden éénmalig ter beschikking gesteld, de koper dient deze

haag zelf te (laten) plaatsen, te onderhouden en in stand te houden.

De haag mag maximaal de hoogte krijgen zoals in de tekening is aangegeven.

er zal in de leveringsakte een kwalitatieve verplichting worden opgenomen voor

het onderhoud en behoud van de hagen.

funderingen

De fundering van de woning wordt uitgevoerd in gewapend beton. er blijft een

kruipruimte onder de begane grondvloer aanwezig. De ruimte onder de vloer

wordt geventileerd door middel van kunststof ventilatiekokers in de gevels.

vloeren

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde

systeemvloer van beton (rc-waarde minimaal 4,0 m2K/w). De verdiepingsvloeren

worden uitgevoerd in gewapend beton. Aan de plafondzijde zijn V-naden zichtbaar.

Wanden en muren

De dragende wanden van de woning, de binnenspouwbladen, de ankerloze

woningscheidende wanden en de stabiliteitswanden worden uitgevoerd in

kalkzandsteen. De niet dragende wanden van de woning worden uitgevoerd in

massieve gips- of gasbetonelementen. De plafondaansluiting van deze wanden

wordt mogelijk voorzien van een strip.

Daken schuin

De schuine daken worden gemaakt van geprefabriceerde geïsoleerde

dakelementen (rc-waarde minimaal 4,0 m2K/w). De dakplaten worden op

een onderconstructie gelegd van vurenhout. op het dak worden keramische

dakpannen aangebracht.

Het dak en de zijwanden van de dakkapel (bouwnummers 23 en 24) wordt

samengesteld uit een houten balklaag met plaatmateriaal en voorzien van een

zinken bekleding.

De goten worden uitgevoerd in zink.

Hof te Duiven, 12 ruime gezinswoningen

Similar magazines