P^IMOIMC"

bibliotheek.eyefilm.nl

P^IMOIMC"

'- - ■; ■ i - ■


^mmmm-TW^f^mm^ 1 ^


■ ■

^

HET MOOISTE GESCHENK VOOR ELKE GELEGENHEID

BETER, VOORDEELIGER EN ARTISTIEKER DAN IEDER ANDER MERK

THE GRAMOPHONE COMP.Ltd.

WERKT VOOR U DAG EN NACHT

PRIMA

REIS

GRAMOPHONE

MET

PLATENBERGINQ

COMPL. /90.—

.His Master's Voice"

MODEL N^IOS

2 VEERIQ ONBREEKB. "WERK

VOORZIEN VAN AUTOMATISCHEN REM

EN AUTOM. SNELHEIDSAANÖEVER

ii

IN EIKEN ƒ120.

„ MAHONIE /140—

„His Master's Voice"

MoDeL N£ leOo

FIJN SRI-ON MEUBEL*.

INBIKBN ï /255.—

„ MAHONIE /300 —

„His Master's Voice"

..■■_..-■■. . ■ . ' ■ . . ^

HET MERK OER

VOLMAAKTHEÏO

Masters

Voice M

Gramophone

SPEELT GERUISCHLOOS

STOPT AUTOMATISCH

VOORZIEN VAN AUTOMATISCHE

SNELHEIDSAANWIJZER

WINDT AUTOMATISCH OP

ENORME KEUZE BIJ

WILLEM SPRENGER

AGENT- DER GRAMOPHONE COMP. Ltd.

PASSAGE 46 - DEN HAAG

Filiaal: Laan v. Meerdervoort 60a

Grootste keuze nieuwste

Dansplaten f 2,25

MODELN'ZSO^SäIPN-

MBUBêL.

IN EIKEN ^320.—

.MAHONIE/375-

WIJ VERKOOPEN STEEDS

TOT IEDERS TEVREDENHEID

PRIMA GRAMOPHONE

MODEL 0.60 Ä ^ 2VEERIö

WERK

COMPL. ƒ90.—

„His Master's Voice"

MODEL N^ 125

PRACHTVOL VAN KLANK -

VOöRZIEN^NIEüWÖTEVEÄBErERINöEI

IN EIKEN c/175.—

„ MAHONIE i/200.—

„His Master's Voice"

MODEL N* M0

NIEUWSTE

UITV1NDINÖ

ZONDER HOORN

GELUIDSARM

I OF SOUND-BOX

SPECIAAL

I MODEL

VOOR

jöROOTE

IIPCALEN

IN EIKEN ƒ560.—

„ MAHONIE /610.—

.His Master's Voice'

it

HOLLAND5CHE

COMPONISTEN

BERNARD ZWEERS

Het overlijden van een onzer

meest bekende Hollandsche toon-

dichters brengt een onverkwikkelijke

periode onzer muzikale geschiedenis

in herinnering.

Hernam Rutten heeft aan het graf

van den componist met enkele woor-

den gezinspeeld op den droevigen

strijd dien hij voeren moest, (een

strijd hem opgedragen), tot erken-

ning van zijn kunst. Niet uit egoïsme

dus, niet om gevierd te worden en

zich te tooien met lauweren van één

dag en die, verdroogd, moesten ge-

tuigen van den jubel van één enkelen

avond, hij wilde alleen dat men zijn

kunst erkende. En in die kunst, die

zuiver Hollandsch was wilde hij een

nationaal werk geëerd zien. Want

dit is wel het meest tragische ge-

weest in zijn leven: hij de altijd

enthousiaste vroeg geestdrift aan een

volk, dat een wereldrecord op zijn

naam heeft voor onverschillgheid ir.

zake kunst. Het ligt niet in den

aard van dit artikel een „geestig-

heid'' te willen lanoeeren. Maar heeft

een onzer revue-spelers niet een rauwe

waarheid gezegd, toen hem gevraagd

werd wat eigenlijk een „groot man"

was en hij het antwoord gaf: Een

groot man, da's iemand dien ze dood-

p.sten als hij leeft en wanneer-ie

dood gaat, roepen ze: Lang zal

hij leven!

Wij hebben het • gezien bij den

dood van Heyermans, een sterven

verhaast door lieden, eens door hem

met zijn kunst groot .geworden en

die z'n laatste levensjaren vergald

hebben met faillissementsaanvragen.

Bernard Zweers leefde in betrek-

keiijken welstand. Timmerde nimmer

aan den weg. Het eenig „publieke"

dat hij deed, was even dankend op-

staan na een erkentelijk applaus dat

weerklonk wanneer Mengelberg een

zijner werken voordroeg. Hij zat

altijd op dezelfde plaats, op het

balcon van het Concertgebouw, de

hand aan het oor, want hij leed aan

een hevige doofheid.

De werkzaamheden van Bernard

Zweers waren tweeledig: paedago-

gisch en compositorisch.

Welke van beide het belangrijkst

waren, dat zal de toekomst beslissen,

de genadelooze rechter, die over alles

en allen oordeelt. Maar reeds ver-

dient te worden gezegd, dat hij als

opvoeder van de muzikale jeugd een

groote revolutionaire kracht was.

Elke revolutie overleeft zich. Om-

dat de dag van morgen een ge-

deeltelijke verwerkelijking brengt van

datgene, door de revolutie gewild.

Toen Zweers uit Duitschland, waar

hij voor rekening van een muziek-

vriend gestudeerd heeft, terug kwam,

verkeerde ons land in een geeste-

lijken sluimer, die zich vooral van ons

muziekleven had meester gemaakt.

De schilderkunst had een geweldenaar

als Van Goch, werkers als de Manssen

een krachtmensch als Breitner. De

kunst der letteren was ten strijde

getogen tegen het burgerlijk gedoe,

dat zich van haar had meester ge-

maakt, ontwaakt door het helle,

doordringende klaroengeschal vari de

pioniers van 1880.

De muze der kunst had nog geen

ridder die zich het harnas om de

TtCTlOONEELWtRK^WtiK

A3LS OB WIJN ÏS ÏN OEM MAM

OPGEVOERD DOOR HET THEATRE ODEON.

.il sluk is echt Fronsch. Een genoeglijk, vroolijk luchtig niemencUlleije. dal

intussclien alle gelegenheid biedt om ons een avond van knap looneelwerk

te verloonen. Een gelegenheid, die het gezelschap van hel Theater Odeon met

beide honden heeft aangegrepen en in de eerste plaats Chrispijn junior, die

een allervermakelijkst type maakte van hel jongmensch, dat de slechte ge-

woonte had zoozeer van wijntje te genieten, dat hij bijkans steeds door dit

aardsche tranendal heendanste. Zoo was hel eens. maar een zondaar kan zich

bekeeren en ook deze zondaar heeft zich, na een geruimen lijd in het buitenland

te hebben rondgezworven, de oude zonde over boord geworpen. Hij keert bij

zijn vrienden — een mama met een paar dochters, die zij behoorlijk aan den

man wil helpen, echt en goed getrouwd, zulks om in een betere positie te

komen dan met haar zelf'het geval was! — totaal nuchter terug en treft daar

voorts zijn besten vriend aan. die met de oudste dochter een liaison heeft. Er

volgt nu een zeer ingewikkelde historie. Mama vindt den bekeerden zondaar

een orachtman voor haar jongste dochtertje, maar haar oudste, wien de liaison

verveelt, wordt op den genezen leerling van Bacchus verliefd, en deze bedriegt

nu zijn besten vriend.

Als hij door een samenloop van omstandighedtn zijn waterkuur onderbreekt

en Ie veel whisky's hijschl. loopt de zaak natuurlijk tolaal mis. Als de wijn is

in den man, is de wijsheid in den kan en in zijn dronken bui vertelt hij zijn

vriend de waarheid. Hevige scène, maar hel eind is prachtig: weer nuchter

verklaart hij. dat wal hij verteld had, niets dan onzinnige dronkemanslaal was

geweest, hij trouwt met de jongste dochter (rtiede dank zij de bemiddeling van

een hopeloos op dil meiske verliefden sportleven Bril) en de liaison van de

oudste dochter zal door een echt huwelijk met haar vriend vervangen worden

Mama. heel de familie in den zevenden hemel. Ik heb u hier iels van hel stuk

verteld, ten einde degenen die het mochten gaan zien. niet van de gekke ver-

rassingen Ie berooven. welke er in voorkomen (een belangrijk punt b.v. is, dat

de ex-drinkebroer tegenover zijn vriend moet doen. alsof hij nog steeds aan

den drank is. hetgeen dan deze vriend en zijn vriendin afschuwelijk vinden!)

liet ik veel van het amusante verhaal loopen. Laat ik dit overzicht besluiten

met den raad aan hen. die eens een avond pret willen hebben om een amu-

siinten samenloop van intriges en om goed spel, waarin naast Chrispijn. diens

vriend Flor de la Roche uil muntte, een bezoek te brengen aan het theater

op de Heerengrachl. '• ^

FOTO-O CORET

schouders had geworpen om haar te

beschermen tegen het kleinzielig ge-

criticaster van lieden die alleen ge-

amuseerd, niet geënerveerd wilden

worden. Want daär betaalden ze

immers voor. Zij wilden voor de

„mode" wel een Beethoven aanhoo-

ren, mits de kellner ze msar op tijd

hun „kleintje koffie" bracht, tijdens '

de Amsterdamschè park-concerten.

,,Dat kleintje koffie.. . ."

Het heeft, meer dan alle vergiften

bij elkaar, onze muzikale beschaving

geremd, tegengehouden.

Maar Zweers kwam uit Duitsch-

land terug als volbloed Wagneriaan.

Dat klonk de conservatieven van

destijds in de ooren, als het heden

ten dage zou zijn, wanneer een bolsje-

wiek op een receptie -ten' hove de

Internationale zou gaan voordragen.

Resultaat: verbazing, verbann ■ g,

weer versuffing. Maar Zweers had

nu eenmaal de aandacht op zich

gevestigd en eenige geestdriftigen om

zich verzameld.

En in dezen kring van aanhangers,

is hij feitelijk zijn leven lang gebleven.

Wanneer een zijner werken naar

buiten kwam, dan was dit zeker te

danken aan den drang van de men-

schen, die om hem heen, zijn eerlijk

kunstenaarschap lief hebben.

De aanhangers werden leerlingen,

opgevoed met een methode die even-

zoo baanbrekend als persoonlijk was.

Dit is de groote beteekenis van

Zweers als paedagoog.

De componist Zweers is als toon-

dichter geïnspireerd door dezelfde

bronnen als die, welke onze moderne.

schilders tot hun schepping geleid

hebben : de Hollandsche atmospheer,

de Hollandsche kleuren, het licht-

spel tusschen onze laaghangende

wolken. Men heeft zijn muziek wel

eens vlak genoemd, naïef, niet warm.

En bij wijze van vergoeilijkend

compliment: „knap, zeer knap ge-

ïnstrumenteerd".

Maar men vergat, dat al zijn

werken gedicteerd waren door het

groote, verwarmende gevoel, dat hem

bezielde: liefde voor zijn Holland.

En eerlijk, zonder pose, eerlijk,

zonder geleerd-doenerij, eerlijk zonder

bluff gaf hij zijn melos, dat eenvou-

dig, maar wadr was.

Met Zweers is een edel kunstenaar,

een oprecht mensch heengegaan.

En het is geen toeval, dat zijn

schoonste hoedanigheden van talent,

geest en gemoed zich het volledigst

uitspraken in zijn groote symphonic:

„Aan mijn Vaderland".

Uit dit werk zullen zij die na ons

.komen, de verklanking hooren van

de picturale schoonheden van het

land dat Zweers boven alles liefhad.

En alleen reeds door dit werk zal

hij, zeker voor onze muzikale cultuur

onsterfelijk blijken. ^',

r7ȣ

m t *l

CENT

i SPECIAL

SIGARET


"Hf

SLSE DANKME1 JER geniet op het oogen-

blik in Rotterdam de belangstelling van

dat deel van het publiek, dat zich sterk

aangetrokken gevoelt tot de edele dans-

kunst. Ze treedt in de Maasstad op in de

dancing Lybelle, de nieuwe tempel van

Terpsichore in de nabijheid van het Caland-

plein. In deze gezellige zaal verrast ze velen

met haar prestaties en die harer leerlingen,

waaronder haar zuster Margot.

Ter gelegenheid van dit succesvolle op-

treden brengen we hier eenige beelden van

dit ensemble. Men ziet Else Dankmeyer,

Jiaar zuster en een harer leerlingen In een

Strausz-wals, men aanschouwt een moment

uit een Faust-ballet, we geven een afbeelding

van het impressieve kopje van Else Dank-

meijer zelf, verder rechts beneden een ?olo-

dans uit het Faust-ballet en dan nog beneden

een groteske van Margot Dankmeyer.

Else Dankmeyer is Nederland's meest be-

gaafde balletdanseres, en vooral bekend uit

hare prachtvolle en oorspronkelijke ver-

tolkingen, vooral van de Faust-balletmuziek,

dan zweefde ze met haar leerlingen, als

waren het „lybellen", over de spiegelende

dansvlakte.

Zij heeft ook thans weder het publiek in

verrukking gebracht door hare gratievolle

en temperamentvolle danskunstuitingen.

De directie van „Lybelle" heeft hiermee

in deze richting getoond de kunstzin van

het publiek naar waarde te schatten.

__^_

wd//en beelden

pen jong poëet, komt op een kermis terecht,

^ waar hij een tik van een schommel krijgt.

Als hij bijkomt, staat een meisje over hem

gebogen en het blijkt, dat haar vader iemand

vroeg om rijn wassen beelden te beschrijven,

waaraan hij zeer gehecht is, vooral aan Jack

te Ripper, Haroun al Rashid en Iwan de Ver-

schrikkelijke. Meer aangetrokken door het

meisje dan door het baantje, belooft hij de

beschrijvingen' te maken en een oogenblik

later vliegt zijn pen over het papier en vertelt

hij de geschiedenis van Aroun, die op zekeren

avond het hof ging maken aan Maimune, de

vrouw van den pasteibakker Assad, die was

uitgegaan om voor haar den ring van Aroun.

waarmee men zich alles wenschen kon, te be-

machtigen. Als haar man thuiskomt, verbergt

zij Aroun in den oven, maar hoe is het dan

mogelijk, dat Assad haar den arm van Aroun

brengt met den ring aan den vinger? Hij fluis-

tert haar in, dat er altijd als hij uit is een

wassen pop in zijn bed wordt gelegd. Maimune

weet nu, dat de ring de echte is en wenscht

den kalief weer in leven, waarop deze tot

ieders verwondering — Assad's achtervolgers waren reeds aangekomen — spring-

levend uit den oven te voorschijn treedt. Vervolgens krijgt de geschiedenis van Iwan

de Verschrikkelijke een beurt. Deze had juist een nieuw vergif bewonderd, dat zijn

beul uitgevonden had en waarmede het mogelijk was iemands dood op de seconde af

te bepalen, toen hij een invitatie kreeg op de bruiloft te komen van de dochter van

een edelman. De man wordt vermoord en Iwan beveelt, dat het feest zal worden

voortgezet. Hij laat de bruid gevangen nemen, maar als hij haar wil omhelzen, slaat

zij hem. Dan laat hij haar door een raam haar bruidegom zien, die op de pijnbank ligt.

Plotseling komt zijn arts binnenloopen en roept: Gij zijt vergiftigd, o Czaar. Hij

had een glas met vergif gevonden met den naam van den Czaar benevens drie

kruisjes er op. Iwan snelt naar den beul, smeekt hem om een tegengif en biedt hem

zijn keizerrijk en zijn kroon, maar de beul weigert, hij heeft zichzelf ook vergiftigd.

Iwan valt ten slotte dood neer. Vermoeid van zijn werk valt de poëet in slaap over

de geschiedenis van Jack te Ripper en ziet deze afkomen op het meisje, dat hij

bemint. Hij tracht haar te beschermen, maar voelt een zwaard in zijn borst steken.

Dan wordt hij wakker en bemerkt, dat het zijn eigen potlood is, terwijl twee armen

om zijn hals worden geslagen en twee lippen op de zijne gedrukt worden. Het meisje

stelt hem. schadeloos voor de in zijn droom doorgestane angsten. Het is aan de

Exclusif-film te Amsterdam te danken, dat dit expressionitische filmwerk met zijn

interessante decors ook naar ons land is gekomen.


D£ DOODE

006EN

fooneelgedicht van

Hanns Heim Ewers en

Marc Henry.

Muziek van Eugen d'Albert.

Nederlandsche vertaling van

Herman Rutters.

De opera bestaat uit

een kort voorspel, sym-

bolisch bedoeld en één

bedrijf, dat zonder on-

derbreking de geheele

handeling weergeeft. In

het voorspel begroet

een herder een huis-

waarts keerenden maai-

er. De herder leeft ge-

lukkig in verre een-

zaamheid. Als de her-

dersknaap met dekudde

terugkeert en vertelt,

dat er één lammetje

verdwaald is, gaat de

^^^^^^^^^^m^^mu^i m herder zijn schaapje

M I ' I zoeken, trachten

|l | | met lokkende fluit

terug te krijgen.

De inhoud is in 't kort

als volgt.

Arcesius, buitengewoon gezant van den Romeinschen Senaat te

«Jeruzalem, heeft eens. in Korinthe, de blinde, hulpelooze Myrtocle

gevonden, die door de innige toewijding, van haar weldoener, in

vurige liefde voor hem ontgloeid is. Zijn vriend, de hoofdman

IAurelius Galba, een forsche schoone Romeinsche ridder heeft de

. vrouw met de doode oogen eveneens hartstochtelijk lief, en als trouwe,

i eerlijke vriend van Arcesius dezen zijn gevoelens niet verborgen.

De blinde Myrtocle ziet in haar verbeelding haar echtgenoot in

A heerlijke schoonheid. Maar in werkelijkheid is Arcesius een door

il de natuur leelijk, hinkend, misvormd wezen, en hij begrijpt, dat

y zijn geluk slechts door de blindheid van Myrtocle's oogen bestaat.

IMaar zij verlangt naar het licht, om haar man te aanschouwen ;

wonderdokters hebben al meermalen hun heilmiddelen gebracht,

0 doch steeds tevergeefs. Maar nu hoort zij van hare slavin Arsinoè,

j dat de profeet Jezus van Nazareth, die wonderen doet, Jeruzalem

' binnentrekt. En als Maria van Magdala verkondigt, dat Je?us ge-

il komen is, om aller manschen verlossing te brengen, laat zij zich

V naar hem voeren. Het wonder gebeurt, Myrtocle wordt ziende en zij

I schenkt geen aandacht aan de waarschuwing, dat zij den Profeet

vervloeken zal nog voor de zon ter kimme neigt. Vol liefdesverlangen

wacht zij nu haar man, en Arcesius met Galba terugkomende, is

ontzet als Arsinoë hem de tijding van de genezing brengt. Hij durft

in zijn leelijkheid zijn vrouw niet voor de ziende oogen te treden,

en als Myrtocle den forschen schoongebouwden Galba ziet, weet zij,

dat deze haar echtgenoot moet zijn. Zij spreekt hem toe met van

^Kv liefde trillende stem. Galba zwijgt onthutst, en tracht haar af te

* weren, maar als zij zich in zijne armen werpt, ontbrandt ook

zijn lang beheerschte liefde en in vurige kussen beantwoorden

zij elkaar's begeerten. Dan komt het ontzettende: in razende

«Il woedeen vertwijfeling springt Arcesius op Galba toe, en worgt hem.

Il Myrtocle houdt den leelijke kreupele voor een beest, een ondier

H maar langzaam aan, door de voorlichting van Ar-

1 % sinoë, ^^\ dringt het tot haar door, wat er gebeurd

is: die schoone man was

een vreemde en demoorde-

naar haar man. Dan ver-

vloekt zij den profeet, die

haar ziende maakte; zij

keert zich naar de dalende

zon, en met haar nog zwak-

ke oogen staart zij in het

zonnelicht, totdat het licht

van hare oogen is

uitgebluscht. En de

opnieuw blind ge-

worden vrouw kent

onmiddellijk weer 't

geluk, dat het hooren

van Arcesius' stem

haar altijd gegeven

heeft. De avond-

schemering daalt, 'n

herder gaat voorbij,

het verdwaalde lam-

metje op de schou-

Hprs dragend. F.S.

•« ©•

I (

Q O

O 3

I I

O 9

O »

1 1

11

I

11

i i

11

i» «

« o

i I

o o

I I

-© ©-

____

. —©•

3LOOÏS

OAVÏÖS

We gelooven niet,

dat er één Nederlander

te vinden is, die Louis

Davids niet kent. Geen

wonder trouwens, want

het aantal jaren, dat

hij op de planken heeft

doorgebracht, is reeds

zeer groot. Als spruit

uit een artistengeslacht

stond hij al heel vlug

achter het voetlicht en

zoodoende ligt zijn zil-

veren jubileum al eenige

jaren achter ons. En

meer levenswijsheid

heeft hij opgedaan dan

menigeen, die op het

oogenblik in cabaret of

variété optreedt. De

harde, kommervolle tij-

den van de vroegere

variété-artisten heeft hij

meegemaakt en ze heb-

ben van dezen plenteren

kop, dezen kerel met

doorzicht, een strijder

gemaakt, die ten eeuwi-

gen dage door zijn

collega's met lof mag en moet worden genoemd, 't Is Davids

geweest, die als jongmaatje krachtig optrad voor de erkenning van

z'n vakgenooten als menschen. Hoe was 't vroeger daarmee gesteld?

Bedelende haast moesten ze aan den kost komen, geëxploiteerd

door café-houders, die dan liefst nog een houding van weldoeners-

der-menschheid aannamen. Slaafsche onderdanigheid was een der

hoofdkenmerken -van de variété-artisten van die dagen. Dat was 't

wat dat heldere Rotterdammertje stak, wat hem pijn deed, wat

hem griefde. En haast nog meer hinderde het hem, dat z'n collega's

in het geheel niet beseften, hoe weinig ze behandeld werden als

menschen, die recht hadden op achting en waardeering. Die strijd

naar alle kanten heeft Louis Davids gestaald, heeft hem het leven

nog beter leeren kennen en 't is met zijn natuurlijken aanleg

ongetwijfeld een der redenen, die er toe hebben meegewerkt, dat

hij als artist, als kenner van onze maatschappij, van de.mensehen,

van alles, alles om hem heen, gekomen is waar hij thans staat:

op een der eerste plaatsen onder de Nederlandsche artisten.

Het leven heeft in hem steeds meer den kunstenaar ontwikkeld.

Je bent artist of je bent 't niet, m^ar dat wil nog niet zeggen,

dat als het eerste het geval is, je maar dadelijk vooraar. staat.

Davids heeft 't begrepen en hij heeft hard, heel hard gewerkt.

Hij heeft zelfs meermalen te veel van zichzelf gevraagd. En

toch loopt men groeten kans, dat hij weer in die fout vervalt,

de man kan eenmaal niet anders. Hij schrijft revues en liedjes,

componeert dan weer, treedt 's avonds in een revue-theater op

of hij is te vinden op het meer intieme tooneeltje van een

cabaret. Maar één ding staat vast, waar hij op de planken

komt, daar is publiek.

Davids is en blijft een prettige, joviale kerel en 't is een genot

'zoo een rustig oogenblikje met hem te babbelen en hem dan eens

gade te slaan.

Welk een vitali-

teit, wat een le-

en ! Welk een zin

voor humor 1 Wat

een nooit-eindi-

gende stof voor

conversatie. En

dan die glundere

oogen Dan

verwondert men

zich nimmer, dat

er zoovelen zijn,

die graag Louis

Davids in gezel-

schap hebben en

dat het publiek

altijd weer de za-

len bezoekt, waar

deze charmanten

acteur zich' ver-

toont. Dat hem

dit nog lang be-

schoren moge zijnl

Ir

De leidsche promotie.

Op Maandag 9 Februari is

de Koningin der Nederlanden

bekleed met • de waardigheid

van doktor in de rechtsweten-

schap. Men heeft getracht haar

bij gelegenheid van 't 350-jarig

bestaan van de Undversiteit nog

inniger aan deze door een

Oranje gesticht^' leerschool te

verbinden, door haar tot dezen

graad te oromoveeren.

Is het vreemd» dat wi) bij

die gelegenheid aan het hier-

boven afgebeelde schilderij van

den mongrammist H. B. (ver-

moedteJijk Hendrick van der

Bmgh) dachten?

.Wij vroegen een bekend leide-

naar, den heer Van Rossum

du Chattel, vermaard als leider

van vete 3 Octoberfeesiten, om

bij dit schilderij enkele bijzon-

derheden te geven.

Thans is de heer v. Roswim

»lan het- woord:

Het is inderdaad een kostelijk

stukje „Leidsche geschiedenis",

dit schilderij,, voorstellend „een

Leidsche Promotie".

Het stuk dateert van om-

streeks 1650. Wij schrijven

nu 1925 en men vraagt zich

eerbdedig ai, hoeveel jonge

mannen zijn .er sinds dien tijd

tot doctor gepromoveerd en

door dit academie-poortje, nu

hek, de wijde wereld inge-

stapt, bezield door de colleges

van mannen als: Scaüger, Snel-

lius, Gomann, Descartes, Schol-

ten, Thcwbecke, Cobith, Oppen-

heim, Lorenz, Einstein, Eint-

hoven, Kamerhngh Onnes en

aoovete andere.

" Onschatbaar is ook nu nog

de invloed die zich uk dit

wetenschappelijk centrum over

den ganschen aardbol heeft

uitgestort en nog steeds door-

gaat met zijn wetenachap-

pelijke werk tot heil van 't

menschdom.

Dit schilderij stelt, zocals ge-

zegd, voor een promode om-

streeks 1650. De muren van het

academie-gebouw, van de west-

zijde gezien, zijn nog dezelfde;

in pktaits van het tegenwoor-

dige ijzeren hek, was er in die

De Koningin tot Eere-doktor gepromoveerd

De Koninkiiike familie wordt aan de grens van Leiden begroet

De stoet der hoogleeraren

Voorafgegaan door den pedel met zijn staf Vooraan ^et men orof. Einstein, daarop volnadert

de stoet der profsasoren. gen links prof. Ooit, rechts prof. P. J.Blok.

De Koninklljke familie verlaat na de plechtigheid de Pieterskerk

De Koningin op het punt de Academie binnen te gaan

^BÊBÊÊÊm ■■

dagen een muur, met in het

midden een poort of door-

gang, aan beide zijden geflan-

keerd door twee raamkozijinen,

waarachter zich waarschijnlijk

een aantal knusse wachtkamer-

tjes bevonden.

Men zal moeten toegeven,

dat deze toegang tot de

academie heel wat mooier was

dan het banale zwart-ijizeren

hek van thans.

* «

*

De promotie is afgeloopen en

plechtig komen nu promotors,

professoren mitsgaders studen-

ten door de academie-poort

naar buiten.

De stoet wordt geopend door

de pedellen, twee net als nu,

de staf hunner waardigheid

dragen zij met academische

deftigheid, dan volgt direct

daarop de jonge doctor met

baret, begeleid door zdjn pro-

motors en gevolgd door enkele

hoogleeraren, terwijl de stoet

gesloten wordt door een groep

studenten, blijkbaar de vrienden

van den jongen doctor.

* *

Er is veel belangstelling voor

deze promotie, de Schout met

angedêkt hoofd, staat waar-

schijnlijk orders af te wachten

in verband met den weg dien

de stoet zal kiezen. Zijn taak

is voor de orde te zorgen, ter-

wijl links in den hoek, tegen

den muur, eenige muzikanten

zien opgesteld, die ter eere dezer

promotie wat vrooldjke muziek

laten hooren.

Het noodige medeleven van

de zijde der burgerij in

de „faits et gestes" der Leid-

sche Academie ontbrak ook

toentertijde niet, zelfs een

moeder met haar ziuigeling op

den schoot doet bij deze aca-

demische gebeurtenis van haar

belangstelling blijken.

Zeer geestig is de Leidsche

straatjongen hier in het geval

betrokken, rechts van de poort

ziet men den straatbengel op

het uitstekend profiel van den

pilaster of kolom geklommen,

hij moet de beste plaats hebben,

want meeleven met de studenten

heeft de Leidsche jefugd, toen,

evenals nu nog, steeds gedaan.

Zeer terecht merkt de heer

v. Rossum du Chattel' verder

op, dat uit dit schilderstuk,

dat meer om zijn historische-

annecdotische waarde dan om

zdjn artistieke hoedanigheden

beteekenis heeft, een bewijs te

meer is voor de belangstelling,

sterker het medeleven in alles

wat de academie aangaat van

de zijde van de burgerij.

M. E. R. CURIUS.

REMAS

ANCRE

DE Bi

TIJDMET ER


BRIEF UIT BRUSSEL

{Van onzen specialen Belgischen

corresponden t)

Onae prinses heeft vóór de

eerste maal op een officieel

hofbal' gedanst. Hare „entreée

dans fe monde" was werkelijk

de brusselsche gebeurtenis.

Prinses Marie José is sänds 4

Aojgustus laatstleden 18 jaar

oud. Zij, is om hare gratie-

volle verschijning en aard zeer

geliefd — en om dezen belang-

rijken stap in haar leventje was

er dan ook een lieve glimlach

en 'n sympathieke belangstel-

ling. Ziiji heeft gedanst met Sir

George Graham, den Engel-

schen ambassadeur te Brussel.

Het bal reif, waarnaar door

zoijvelen als naar een wonder-

lijken droom werd uitgezien,

was schitterend. Niet minder dan

zesduizend personen waren uit-

genioodigd en den heelen avond

was de drukte rond het sprook-

jesachtig-verlichte paleis buiten-

gewoon.

De koning was in generaals-

umdfonm; prins Leopold 1 droeg

de xundform van onderluitenant

der grenadiers; de prinses was

in witte tule.

En ook hier, in dtez« grootsche

marmeren zalen, waar nog de

booge auilen zoovele getuigen

zijn van de gereserveerde gratie

der menuet's en der crinolines,

ook hier dringt de modterne

tijdgeest binnen.

De eerste dans van ons lief

prinsesje was een fox-trott. Het

heele programma, uitgevoerd

door een uitstekende jaiz-band,

bestond uitsluitend uitmoderoe

dansen: veertien fox-trott, vier

one-step en twee walsen en, net

WAT BUITEN EN BINNEN

ONS LAND GEBEURDE

2—9 Februari

De belangrijkste twee gebeurte-

nissen van deze week op buiten-

landsch gebied zijn de toenemende

wrijving tusschen Griekenland en

Turkije èn de onmogelijkheid om

in de Opium-conferentie overeen-

stemming te krijgen waarbij Amerika

zich wilde neerleggen.

Turkije is wel sterk agaceerend

opgetreden, het heeft het hoofd van

de Grieksche kerk verplicht uit

Constantinopel te vertrekken en

dit om een reden, die met een beetje

goeden wil, best had kunnen worden

weggenomen. Dit is niet de eenige

uiting van onvriendelijkheid van

turksche zijde tegenover de weste-

lijke naties. Engeland is ook aller-

minst vriendelijk door Angora be-

handeld en men vreest dat er meer

achter deze opzettelijke onhebbelijk-

heid zit.

Dat men in Genua niet tot over-

eenstemming kon komen is daarom

dubbel jammer omdat wanneer dit-

maal Amerika met deze conferentie

had kunnen meegaan, er voor de

toekomst zooveel meer kans was

geweest, dat de Ver. Staten zich

uit hun isolement hadden vrijgemaakt.

Het is intusschen verheugend te

vernemen, dat de commissie voor

de buitenlandsche zaken uit het

Amerikaansche buis van afgevaar-

digden zich voor de toetreding van

PRINSES MARIE JOZÉ

de dochter van het belgische koningspaar.

als in late uren op een onstuimig

populair bal, sloot het

prachtige feest met een one-step.

Ik vermoed, dat een paar

oudere dames zullen gezucht

hebben: o temponal — Alleen

maar een paar oudere dames... ?l

* *


De regeering aal vallen. Ik

geef aan dezen zin zoo gemat

Gustav Bauer

de gewezen duitsche rijkskanseiier, die door

de onthullingen in de Barmatzaak. gedwon-

gen werd zijn ontslag als rijksdaglid te nemen.

de Ver. Staten tot het Internationaal

gerechtshof uitsprak.

De fransohe kamer heeft de af-

schaffing van het gezantschap bij

het Vaticaan goedgekeurd.

Het schijnt dat het nieuwe mi-

nisterie in Engeland toch wel in

protectionistische richting wil gaan.

Men vreest dit tenminste van vrij-

handelaarszijde. • Zeker is het dat

men de noodlijdende z.g. sleutel-

industriën te hulp wil komen, door

prijsdrukkende concurrentie van het

buitenland te weren.

De crisis in Pruisen is nog niet

opgelost. . Minister Braun, die als

minister-president herkozen werd

heeft zijn functie niet opnieuw willen

aannemen. Groot opzien baren de

onthullingen die in zake Barmat

dien beslist affirmatieven vorm,

omdat ik hem eiken dag lees

omdat ik het eiken dag lees

iu mijn krant en omdat ik het

ook eiken dag overal verneem,

dit sinds minstens vier weken.

Ge weet, lezer, dat de ■ ver-

kiezingen naderen. Feited'ijk

moesiten ze plaats hebben in

Mei, maar 't zou niemand

De gevechten In Marokko

Raisoeli het marokkaansche hoofd, dat aan

de zijde der Spanjaarden stond, is door zijn

tegenstanders Abdel Krim gevangen genomen.

thans bekend worden. Verschillende

vooraanstaande sociaal-democraten

zijn hierdoor gecompromiteerd.

Ook blijkt dat Barmat * die hier

te -fände kantoor hield, de neder-

landsche arbeiderspartij belangrijk

Steunde, o.a. het dagblad Voorwaarts

met 180.000 gulden hielp.

In Bechoeanaland (Z.-Afr.) iseen

fossiele schedel gevonden, die schijnt

te hebben toebehoord aan een

schepsel-wezen tusschen de apen en

mensch, waardoor de meening ge-

grond kan zijn, dat in Zuid-Afrika

de oorsprong van het menschelijk

ras te vinden zou zijn.

Als dit overzicht wordt afgesloten,

vindt in Leiden de plechtige pro-

motie van de koningin plaats, welke

samenvalt met den 350sten verjaar-

verwonderen, als ze door een

kamer-ontbinding bespoedigd

werdien. De toestand is namelijk

zoo: geen der drie partijen

wenscht het bilan der huidige

regeering op haar geweten te

hebben. Theunis, de minister-

president der tegenwoordige

ooalitie-regeering is feitelijk een

buitenstaander, die tot geen

enkele partij hoort. De liberale

groep verliest hier veel van

haar vroegere macht — zioodat

de Idezing in feate een strijd

voor de overmacht zal' zijn

tusschen de katholieken en de

, socialisten.

Twee moeilijke vraagstukken

liggen voor de hand: de wedde-

regeling der magistraten en het

vrouwenstemrecht. Het alge-

meen oordeel is, dat de regee-

ring Theunis daar niet over-

heen kan wippen, maar onder-

tusschen blijft de boel draaien.

Oud-minister Franck verklaarde

onlangs met een glimlachje:

„'t Is gedaan. Theunis ligt er!"

en des anderen daags zeide

hij even vriendelijk: „Even-

tjes wachten. Daar is geen

lilaast bij." Vooral/ de gewezen

ministers wachten. En onder-

wijl orgianiseefen de partijen

voïop hun kiesveldtocht. Qui

vivra, verral

*

De hrusselaar zelf stoort zich

niet- uitermate aan deze parle-

mentaire zenuwachtigheid. Hij

is 'n onverstoorbare optimist en

verheugt zich over het kleinste

meevaläertje. Deäe week werd

onae hoofdstad begiftigd met

automatische busjes voor auto-

busHtickets: De brussellaar is.

tevreden.

UILESP IEGEL.

dag van de leidsche universiteit.

Dit is hier te lande wel de meest

belangrijke gebeurtenis.

Daarnaast komen de berichten,

dat aan de Tweede kamer verschil-

lende wetsontwerpen zijn aangebo-

den. Een ervan is het ontwerp, dat

beoogt een preventief toezicht op

die geneesmiddelen, die met openlijke

aanprijzing in het verkeer worden

gebracht, uit te oefenen. Verder een

met de bedoeling colleges van toe-

zicht voor de geneeskundigen in

het leven te roepen.

Tegelijk met het wetsontwerp tot

heffing van een weeldebelasting-

werden de in uitzicht gestelde wets-

ontwerpen tot verlaging van som-

mige directe belastingen ingediend.

Bij de Tweede Kamer is tevens

het ontwerp ziekte- en ongevallenwet

1925 binnengekomen.

Het moet in de bedoeling van de

regeering liggen, een voorstel tot

afschaffing van den zomertijd in te

dienen. Ook ligt in haar voornemen

een rijkssubsidie van een millioen

gulden te verleenen voor de Olym-

pische spelen in 1928.

De Algem. r.-k. bond van rijks-

kieskringorganisaties in Nederland

heeft het program van actie zonder

hoofdelijke stemming aangenomen.

Het geschil met St. Michael schijnt

dus bijgelegd.

Jaap Eden, de beroemde schaats-

rijder en wielrenner, is op 5 l-jarigen

leeftijd te Haarlem overleden.

De tentoonstelling van de R.A.I.

te Amsterdam werd vrijdag geopend.

WANNEER HET VOORJAAR

NADERT

Wat weten wij stadsmenschen eigenlijk

van het boerenleven ? Deze opmerking werd

in een gezelschap gemaakt, waartoe ik toe-

valligerwijze behoorde. En ik moest er de

juistheid van erkennen. Toen kwam het

aardige artikel in uw blad van dien mijn-

heer, die het leven in een visschersschuit

had meegemaakt. Ik besloot daarop te

trachten om eens van naderbij kennis te

nemen, met wat er op een hofstede ge-

beurde, ni,et in den zomertijd, maar nu

in het donkere seizoen, wanneer het voor-

jaar nadert.

Het is niet zoo gemakkelijk gegaan om

toegang te krijgen. De boeren zijn niets op

die belangstelling van de stadslui gesteld.

Ze worden liefst niet rust gelaten.

De Boer aan het werk

Hij is bezig met mestkruien.

Door hulp van een wederzijdschen kennis,

kreeg ik tenslotte een kansje in Westdorp,

een dorpje zoowat drie kwartier gaans van

Bergwa. Een typisch noordhollandsche

boerenplaats.

Ik had mijn gastheer gevraagd om mij

heelemaal als lid van het gezin te be-

schouwen en mij niet te ontzien.

Om vijf uur moest ik daar ook de bed-

stee uit, waarin ik den eersten nacht, door

de vreemdigheid (of was het de agitatie,

dat ik mij zou verslapen?) heelemaal niet

lekker had gerust.

Om zes uur worden de koeien gevoerd.

In dit jaargetij krijgen ze pap, een meng-

sel van pulp, lijnmeel en water.

Na het voeren komt de melktijd. Heele-

maal geen makkelijk werkje voor een stads-

mensch, daar kunt u zeker van zijn. Wat

me opviel was, dat na het melken, direct

de zeef werd gebruikt. De vloeistof gaat in

de bussen van de fabriek. De boer zet ze

voor z'n erf aan den weg. 's Morgens en

's avonds komen de wagens van de

„fabriek" langs en meer dan eens wordt de

melk gecontroleerd, om te kijken of ze

niet verdund is. Ik heb m'n gastheer plech-

tig moeten beloven, in ons blad er op te

wijzen, dat de boer, die aan de fabriek

levert, zoo streng wordt nagekeken, dat

er geen sprake van kan zijn, dat hij z'n

waar vervalscht.

„Waarom is de melk dan in de stad

zooveel dunner dan hier," vroeg ik. „Och,

dat komt van het transport," was het voor

mijn stedelingen-verstand niet erg duidelijke

Kunstmest „zaaien"

antwoord. Doch dat rri'n gastheer z'n melk

niet „waterde", daarvoor kan ik instaan.

Ik kreeg ook een heel lange berekening

om me te bewijzen, dat de melk niet te

duur was. D'r kwam iets van in van den

prijs van lijnkoeken, van het kalveren der

koeien en den invöed op de melkgeving.

Doch aangezien ik het zelf 'niet goed be-

greep, zal ik het maar niet na vertellen.

Omstreeks den tijd, dat ik op de boer-

derij logeerde, was men er druk bezig met

mest te „zaaien". Want behalve zijn bezit

aan vee (er waren een 28 koeien, 100 kip-

pen en de noodige varkens), heeft de boei

Gereed om naar het land te saan

zijn land nog noodig, hoofdzakelijk wel om

de beesten aan eten te helpen.

En wie niet mest, die mist, zegt het

spreekwoord terecht. Daarom wordt het

land op tijd met kunstmest bestrooid om

het weer nieuwe kracht te geven.

„Ge zult nog wel 'ereis een eitje getikt

hebben," zoo meent ge, wanneer ge van

die honderd kippen leest. Doch daar ver-

gist ge u in. Alles gaat naar de markt

en wordt verkocht. De boer zelf leeft met

zijn gezin heel eenvoudig, voedt zich met

erwten, kool, boonen en aardappels met

een stuk spek of varkensvleesch.

's Winters wordt er in het'huis gewoond.

Doch zomers dan laat de boerin niet graag

de kamers vuil maken door de mannen,

die pas van het land komen en men leeft

in den uitgeruimden stal.

Ook in den winter is de stal wel het

nachtverblijf van een der knechts, maar

dan alleen als een der koeien kalveren moet.

Naar oud-hollandsche gewoonte wordt

het middagmaal om twaalf uur gebruikt.

De boerenhoeve onder Westdorp

waar onze correspondent een tijd verblijf hield.

De groote schotel met aardappels staat

op de tafel en in het midden van

dien schotel prijkt de sauspot. leder

pikt naar hartelust en zoekt zijn deel.

Ik had dit tafreeltje graag gekiekt. Doch

ik kreeg er geen kans voor. Daar waren

mijn mede-tafelgenooten niet voor te vinden.

Onze boerenhoeve was electrisch verlicht.

De stroom kwam van Bergen. Herhaalde-

lijk is geprobeerd om den boerenstand in

dat deel van Noord-Holland voor het ge-

bruik van electriciteit bij het landbouwbe-

drijf te interesseeren, doch met weinig suc-

ces. Een ingenieur van de centrale hield

lezmgen, gaf séances, doch tevergeefs, men

had met het nieuwe niets op.

Vertel me nu niet, dat dit komt omdat

de boer in ontwikkeling zoo ten achter is

bij den stedeling. Dat geloof ik niet meer

sinds ik in Westdorp gewoond heb.

Mijn gastheer las graag en las veel in

den wintertijd, 's Zomers had hij geen tijd.

Behalve de krant en een landbouwblad,

werden romans uit de leesbibliotheek ge-

lezen.

En van de politiek was men duchtig op

de hoogte.

Voor menschen, die van een gemakkelijk

leventje houden, is het besturen van een

boerderij 'niets. Doch mij is het, dat wil

ik wel ronduit bekennen, ondanks de groote

verschillen en eigenaardigheden vergeleken

met de stad, heel bijzonder meegevallen.

D. V.

Eventjes naar de

varkens kijken


,»£«., ;

Behandeling van kamerplanten

De meeste kamerplanten zijn koude

kasplanten, daarom zet men ze niet in

een al te warm vertrek. Bloeiende plan-

ten zijn spoedig uitgebloeid als men ze

in een erg warme kamer zet. Uitge-

bloeide bloemen, dorre blaadjes, moet

men zorgvuldig verwijderen. Bij 't

gieten, dat geregeld moet geschieden^

liefst om een uur of elf 's morgens,

zorge men er voor, het overtollige

water, zoo gauw mogelijk te ver-

wijderen.

Azalea's. Deze worden na den bloei,

dus in Mei, buitengezet, eerst op een

beschutte plaats, des nachts dekt men ze

door matten af. Voordat men de

azalea's een vas.te plaats gaat geven,

maakt men eerst een geschikt rabat ge-

reed. Bij voorkeur graaft men het bed

uit 'en vult het weer met ruwen bosch-

grond. De ondergrond moet goed door-

latend zijn. Kan men geen boschgrond

krijgen, dan neemt men turfmolm, ver-

mengd met wat ouden koemest, roet en

houtasch. Begin Juni plant men ze uit

op het gereedgemaakte rabat. Men zet

ze zoo diep, dat ongeveer 5 c.M. versehe

grond boven de oude kluit komt. Kan

men ze tegen de middagzon eenigszins

beschutten, dan doet men dit om het te

sterk uitdrogen der aarde te voor-

komen, vooral als ze in potten blijven.

Gedurende den zomer vragen ze veel

water, op donkere dagen geve men

vloeimest. Tegen XDctober binnen halen.

Cineraria's kunnen door scheu-

ren vermenigvuldigen. Na den bloei

snijdt men ze dicht bij den orond af,

ze brengen dan talrijke wortelscheuten

voort. Tot midden Mei houde men ze

in een koel vertrek, daarna komen ze

in den vollen grond van een bescha-

duwd rabat. Eind Juli scheurt men ze

en worden ze in een beschaduwden bak

of koele kamer verder gekweekt.

Cyclamen. Deze planten worden

tijdens den bloei door verkeerde behan-

deling dikwijls bedorven. Men giete

tijdens den bloei nimmer op den knol,

tusschen de bladeren of bloemen, daar

deze dan gaan rotten. In dit geval zet

men schoteltjes met water onder de

potten of giet men heel voorzichtig.

Wil men eenige bloemen in een vaasje

hebben, dan breekt men de stengels

niet af, maar scheurt ze van den knol.

Na den bloei houdt men ze matig

vochtig tot midden Mei.

Half Juli verpot men ze, de oude

grond wordt uit de kluit geschud,

ziekelijke en rottende worteldeelen wor-

den verwijderd. Daarna kweekt men ze

in een beschaduwden bak of koele

kamer verder.

Aronskelk. (Richardia africana.) Deze

mooie planten geeft men zoodra ze

uitgebloeid zijn, een flinke rustperiode.

Tegen Mei—Juni worden ze gescheurd,

na de rustperiode. De scheurlingen

plaatst men gedurende de zomermaan-

den in den vollen grond van een goed

toebereid bed. Oude planten kan men

ook in pot ingraven op een zonnig

gelegen bed. Op donkere dagen geve

men vloeimest. In het laatst van Sept.

worden ze in een niet al te zonnige,

frissche kamer geplaatst. Men zet ze

niet te warm.

1

' '" V' < • —-'-■-

mwmmm

I—a J t

Illustratie van de drie DrakenstceDtfi.

De draken worden onderscheiden in

rooden, witten en groenen draak. Deze

steenen dragen meestal geen bijzondere

kenteekenen, maar zijn door hun kleur

gemakkelijk te onderscheiden.

MfÉ

Illustratie van de vier Windenstecnen.

De winderisteenen worden onder-

scheiden in oosten, zuiden, westen en

noorden wind- Zij zijn in blauw gegra-

veerd met de chineesche karakters voor

deze woorden, die ieder vergezeld gaan

van de eerste letter van den Engelschen

naam, n.1. E(ast), S(outh), W(est) en

N(orth).

Illustratie van de Teckeosteenen.

De teekensteenen zijn Q in aantal en

dragen onderop in rood de chineesche

schrijfwijze voor 10.000 en daarboven

in blauw de chineesche cijfers van

1—9, waaraan ter vereenvoudiging de

arabische cijfers zijn toegevoegd.

1

i

l ■

1 A 18

m 1 IBB

lm i e

e \

1

lUuBtr^tie van de Bamboeateenen.

• De bamboesteenen, ook weer 9,

dragen hun aantal in groen in stukjes

bamboe, terwijl de bamboe 1 gegra-

veerd is, met een vogel of een bamboe-

vrucht. De losse stukjes bamboe wor-

den wel eens vervangen door geledin-

gen en dan is het in bet begin lastig

om de steenen te onderscheiden, daar-

om staan ook hier de arabische cijfers

van 1—9 er bij.

r ' r—t

*


-••

>••'

%•',

Illuitratif van de Kringenatccncn.

••

••—

•••

De kringensteenen, waarvan er even-

eens 9 zijn, zijn gegraveerd in verschil-

lende kleuren met kringetjes. De 1 met

een mooien, grooten kring, de andere

met kleinere kringen. Hun aantal is ge-

makkelijk te zien, doch ook zij zijn met

arabische cijfers voorzien.

Illustratie van de Seiioenen.

Volledigheidshalve geven we hier ook

Slapen visschen

We weten dat de meeste dieren, even-

als de menschen, een gedeelte van den

dag of den nacht gebruiken om weder

op rust te komen.

Bij visschen is het moeilijk te consta-

teeren of deze ook slapen, dat is dus

in een meer of minder onbewusten toe-

stand verkeeren.

Zij hebben geen oogleden en men

kan daaraan uit het >vsluiten der oogen"

niet afleiden of zij zich ter ruste heb-

ben begeven. Daarbij komt nog, dat zij

zich aan onze waarneming onttrekken,

door op den bodem van de zee te zin-

ken, waar wij ze uit den aard niet

volgen kunnen. Men kan in een aqua-

rium niet voldoende studies maken, om-

dat vele visschen blijkbaar bijzonder ge-

voelig voor licht zijn en bij de minste

wijziging in de belichting, van bet water,

onrustig worden.

Toch is met genoegzame zekerheid

vastgesteld, dat sommige vischsdorten

slapen. En het eigenaardige is, dat zij

zich gedurende den slaap trachten te

beschermen, door een ander uiterlijk.

Zij trekken dus hun „slaaphuid" aan.

De tautog legt zich op zijn zijde, met

zijn bek open en het lichaam wordt be-

dekt met flauw geteekende strepen en

vlekken.

De gewone zeebrasem, die, om

te rusten, zich tusschen bet zeewier ver-

bergt, vertoont grijze of bruine strepen,

waardoor het niet gemakkelijk is om

hem te ontdekken.

De lipvisch verstaat nog beter de

kunst van mimiceeren. In gewone om-

standigheden is deze waterbewoner hel-

der turquoise groen. Wanneer hij zich

te ruste wil begeven, zoekt hij een veilig

plekje op en zijn kleur wordt donker

ólijf-groen. Tal van rood-bruine vlek-

ken verschijnen op de huid.

Wordt de Jipvisch in een aqua-

rium bewaard, dat licht groene wanden

heeft, dan trekt hij zijn „slaaphuid"

niet aan en blijft licht-groen. Een paar

donkere steenen in het aquarium gelegd

en de visch neemt spoedig in den slaap

deze donkere kleur aan.

een afbeelding van de seizoenen, waar-

van er 8 zijn, die wel eens onderschei-

den worden in bloemen en seizoenen.

Zij zijn genummerd van 1—4 in groen

en van 1—4 in rood, va'n deze kleuren

wordt wel eens afgeweken, maar de

graveering is steeds zoo opvallend en

kleurrijk, dat ze zonder eenige moeite

te herkennen zijn, wel wordt echter

de bamboe 1 in het begin wel eens

voor een seizoen aangezien.

De 8 seizoenen steenen komen een-

maal iri het spel voor, de andere ge-

noemde steenen, 34 in aantal, komen

ieder 4 maal voor en vormen zoo een

totaal van 136 steenen, weermede men

speelt.

Verder behooren tot het spel 2 dob-

belsteenen, een winddoos en fiches,

waarover in het volgend artikel bijzon-

derheden volgen.

Vragen van lezers., het Mah Jongg-

spei betreffende, zullen zorgvuldig wor-

den beantwoord en zoo mogelijk in

deze rubriek worden behandeld.

ÉÊÊÊ

GeneraalAJ.Vetter

die zijn 80sten verjaardag

vierde.

De vijfde gereformeerde kerk

ie s-Graven hage is thans plechtig ingewijd

De nieuwe en de oude chef .

Links de heer Krapels, die als chef van het Centraal

station te Amsterdam aftreedt, rechtszijn opvolger de

heer F. A. Muller thans te Utrech':.

C. W. Hobbel Am.

die 25jaar leider der firma

A. Hobbel is.

Veertig Jarig

Jubileum

De heer F. C. Okkerman

was 40 jaar bij de fa.

v. Leer te Amsterdam.

De vereenlging Nationaal reizend museum

houdt in het gebouw Korte Vijverberg 2. den Haag een tentoonstellina van

teekenwerk door kinderen.

25 Jaren

burgemeester

Mr.A.Royaards v. Scher-

penzeel 25 jaren burge-

meester van Scherpen zeel.

Het nieuwe wachthuisje aan de Adelheidstraat voor ilin land «»», Am»iir.

25 jaren in den

Hortus

De heer J. 5. P. Visser die

25 jaren aan den Hortus

te utrecht verbonden is.

De 3uilanakerk in aanbouw

Een hooge electrische [ransportuft wordt oebruikt.

de eerste in Nederland.totaanvoerdermareriaien

•oor d. .ram den H-g-Voo^urg-l.i^n^Nu _n_og «^ fiinke lamp en wij komen een „e. he, s... Veendam ver^fk^ flieVh'^onêe^chr^^OSchui.maker om in de Verstapje

tot den goeden toestand.

eenigde Staten lezingen te houden over mooi Holland en Friesland.

Brand te Rotterdam

■wn groote brand woedde in een manufactuurwinkel in de N.Molenstraat te Rotterdam.

Een enselsche bark gestrand

Bi) het voormalig fort .Rammekens" lit het schip boven op een zandbank. Het is

geladen met porselein-aarde.

IH.. Raadhuis te WeStervoOli uiat Palestina Brnriu»»**

m ra ' dhuis ^^^X^'^^i^^Z^^ "" den — ln V B — T« h ÄÄl}l Äm S 4 00ns "" in —-— **"^

a «».».».....M uCTypMT. van artikelen, welke in Palestina geproduceerd wirden'.

-


Uit de Prinsenstad

Links ■ De vroegere kapel »an het Meisjeshuis thans aula der Technische hoogeschool te Dellt. Op den achtergrond ziet men de fraaie toren van de Nieuwe kerk. Rechts: het bruggetje

achter r de Nieuwe kerk met het verraderlijke trapje, waar nogal ereis ongelukken gebeuren, doordat men aan de eene kant niet kan zien, dat de anaere kant niet glooit, doch treden heeft.

De kringloop der belangen

door Jacinto Benavente

Jacinto Benavente i& een

spaansch schrijver, een man,

die, zooals zijn bewonderaar de

heer Challa van hem vertelt,

op jeugdigen leeftijd zijn rechts-

studie verliet en den weg

volgde, dien zijn hart hem ingaf.

Na eenigen tijd met een circus

te hebben meegereisd, werd hij

tooneelspeler en sindsdien was

hij onafscheidelijk aan het

theater verbonden.

Hij schreef en schrijft tooneel-

stukken, een ervan, het hier

thans oververtelde: De kring-

loop der belangen, is een z.g.

poppenspel, dat indertijd in

Haarlem het eerst werd opge-

voerd.

Crispijn en Leander, twee

vagebonden, trokken, hun schel-

menstreken volvoerend, door

het land en zorgden voor zich-

zelf, wanneer het lot niet voor

hen z.orgde.

Crispijn, de schooier zonder

scrupules, de schavuit van de

twee, is door zijn slimheid en

gewetenloosheid de bijdehand-

ste. Hij heeft de leiding.

Als wij met hen kennis

maken is het tweetal berooid

en zonder geld of verwachting

in een sitad aangekomen, die,

zooals dit in de 17de eeuw,

waarin deze geschiedenis speelt,

gebruikelijk was, een logement

met een ouderwetschen waard

bezk.

Leander constateert, dat het

wel een groote stad moet zijn

waar zij nu zijn aangekomen,

alles wijst erop.

Het zijn twee steden, zegt de

filosofisch aangelegde Crispijn.

't Is maar te hopen, dat we

in de goede terecht komen.

W^IVP gfllayBttfyfivTaagt

De Villa d'Este in Tivoli

Een der merkwaardigste en mooiste gebouwen in Italië, thans een ethnologisch museum.

Franz Liszt beloonde langen tijd de Villa d'Este.

Leander minder vlug van be

grip dan zijn kompagnon.

De eene waar de rijke lui

"wonen, de andere, waarin de

armen leven.

De beide „beeren" zijn het

echter er over eens, dat zij

moeten pro beeren in de eerste

„stad", daar waar de rijke lui

verkeeren, terecht te komen.

Doch daar hun, de werkelijke

middelen ontbreken, blijft hun

slechts de schijn.

Vernuft gepaard aan schaam

teloosheid, beweert Crispijn,

kunnen slechts uitkomst geven,

want zonder schaamteloosheid

heeft het vernuft geen waarde.

Het lijkt mij het beste dat "jij

weinig en onvriendelijk spreekt,

om je de allures van een voor-

naam persoon tfe geven; nu en

dan neem je de vrijneid mij

een paar oorvijgen uit ' te

deelen; en als men je ïéts

vraagt, antwoord je geheimzin-

nig; als je zélf iets zeggen wilt,

dan doe je dat wrevelig alsof

het je spijt. Je bent jong, hebt

een goed voorkomen; tot nog

toe heb je slechts misbruik van

je hoedanigheden gemaakt; het

is hoog tijd ze nu eens nuttig

te gebruiken. Laat alles aan

mij over, niets is zoo aange

naam voor een mensch, als

iemand naast zich te hebben,

die de aandacht vestigt op zijn

goede kwaliteiten. In de per

soon zelf is bescheidenheid

noodzaak, en eigen lof krank-

zinnig, waardoor men alleen

ten gronde gaat. De menschen

zijn als koopwaar, en onze

waarde wordt hoofdzakelijk be

paald door de handigheid van

den verkooper die ons ten toon

stelt. Ik zeg je, dat je tot nog

toe glas geweest bent, maar ilk

zal je voor diamant laten door-

gaan. En laat ons nu op dt;

deur van dat logement klop

pen, want in de eerste plaats

moeten wij ons kamp met het

front naar het marktplein op-

slaan.

Leander begrijpt niet hoe

zijn metgezel het durft, bij zoo'n

fijn logement aan te kloppen.

Crispijn praat hem die be-

scheidenheid wel uit het hoofd.

En inplaats van heel timide

te werk te gaan, maakt hij een

leven en kabaal van jewelste.

De waard is vol verontwaar-

diging, doch Crispijn intimi-

deert hem door zijn brutaliteit.

Hebt gij geen bagage? zegt

de hotelhouder met argwaan.

Waarop de sluwe vagebond

antwoordt: Je denkt toch zeker

niet, dat onze bagage een bun-

deltje van een soldaat of een

student is, dat je zoo maar in

de hand kan houden, of dat

mijnheer de wagens, welke ons

volgen, naar dit logement zal

sturen, terwijl hij slechts zoo

lang in deze stad zal blijven

als noodig is voor de vervul-

ling van zijn geheime op-

dracht ? Zoo bralt de „knecht".

Leander grijpt echter in en

geeft Crispijn een duchtige ver-

maning, vergezeld van sabel-

slagen, die echter door den

waard worden opgevangen.

Deze is door deze schijn-

schrobbeering zoo geïmponeerd,

dat hij zijn geheele personeel

bij elkaar roept om den nieuwen

gast als hoogen heer te be-

dienen.

Kort daarop arnveeren voor

hetzelfde logement Harlekijn,

de dichter en zijn vriend de

Kapitein. Deze tw^e hebben

even weinig geld als de vage-

Jjonden, die daarnet door de

onbeschaamdheid van den een

in het hotel zijn opgenomen.

Maar ze missen de brutaliteit

om een zelfde stukje te be-

denken en uit te voeren.

De waard behandelt dit

tweetal met zooveel minachting,

dat de Kapitein in zijn veront-

waardiging hem te lijf wil. Een

geweldig geschreeuw volgt

daarop, waardoor Leander en

Crispijn nabij komen en het

einde is, dat deze slimmerik,

die voor den dichter en dien

krijgsman opkomt, dezen onder-

dak en geld laat geven onder

de belofte, dat zijn meester,

dat is Leander, het wel be-

talen zal. Natuurlijk is het ge-

redde tweetal in de wolken.

De stad waar dit alles zich

afspeelde is niet beter dan alle

andere steden.

Men heeft er goede en

kwade menschen en slimme, die

zoowel van de goede als van

de kwade profiteeren. Tot deze

laatste behoort ook de, eertijds

schoone, thans dubbel geraf-

fineerde, Dona Sirene. Zij ont-

vangt de quasi-elite van de stad

en tracht uit haar relaties voor-

deel te halen.

Onder haar^connecties is ook

een zekere Mevrouw Polichinel

en haar aardig dochtertje.

Pa Polichinel is schatrijk.

Hoe hij aan het geld gekomen

is, daarover praat men niet.

Doch des te meer over de

kansen, welke de verschillende

jongelui hebben, die naar de

hancl van de lieftallige Silvia,

Het Diaconessenhuls zooals men dit in de Laan van Meerdervoort ziet

Het Diaconessenhuls is meer bekend onder den naam .Bronovo".

Zuster M. van

Dr. D. H. van Goot

directrice van het Diacones-. Ds. H. A. C. Snethlage eerste chirurg van

senhuis. oredlkant-dlrecleur. Bronovo.

Polichinel's eenige dochter,

dingen.

Dona Sirene wil voor geld

en goede woorden wel een

handje helpen en listig weet

Crispijn daarvan gebruik te

malqen, die 'n huwelijk tusschen

Leander en het rijke meiske als

een oplossing van hun per-

manent geldgebrek ziet. Door

beloften paait hij Sirene een

feest té arrangeeren, waarop

Leander en het jonge meisje

elkaar ontmoeten. De heele

stad heeft van den vreemden

grooten heer gehoord en is

benieuwd hem te ontmoetea.

De jonge meisjes intrigeeren

om in zijn gezelschap te komen,

doch hij heeft alleen oog voor

Silvia Polichinel, die op haar

beurt onder de bekoring van

den vreemdeling komt.

Crispijn zit intusschen niet

stil. Hij weet Polichinel, van

wiens vroeger leven hij nogal

het een en ander kent, omdat

hij eertijds heel wat streken

om en met hem heeft uitge-

haald, tegen het huwelijk op

te zetten. Hoe meer de vader

zich verzet, des te sterker wordt

de liefde der dochter en de

aandrang der moeder.

Crispijn gaat zoover, dat hij

een aanval op zijn „meester"

in scene zet en het doet voor-

komen, dat die geweldenaar

Polichinel zich niet heeft ont-

zien om zijn heer te ver-

moorden.

Silvia is radeloos en wil met

alle geweld bij Leander komen.

Dat is de opzet van Crispijn

geweest, die dan speculeert op

de eerzucht van den harte-

loozen Polichinel, die teneinde

zijn dochter voor schande en

lasterpraat te behoeden, wel

zijn toestemming zal moeten

geven.

Doch met al zijn slimheid

heeft de gewetenlooze spotter

niet gerekend met de gemoeds-

bezwaien van zijn metgezel, die

werkelijk verliefd op het meisje,

geen schurkenstreken wil ge-

bruiken om haar te winnen.

Daardoor dreigt het heele kaar-

tenhuis in elkaar te storten.

Donkere wolken vertoonen zich

aan den horizont. >

Polichinel is ook niet voor

de poes. De oude schurk, tegen

wien een algemeene weerzin is

ontstaan, gaat zich weren en

het gerecht, vertegenwoordigd

door den rechter en zijn grif-

fier, komer op de proppen. En

zoodra deze naderen, sluiten

zich alle schuldeischers van het

tweetal daarbij aan. De waard,

Pantalon, de geldschieter, ter-

wijl ook Dona Sirene lastig

gaat worden. Zoodra Harlekijn

en de Kapitein bemerken, dat

hun zoogenaamde beschermer

eigenlijk een doodgewone be-

drieger is, slaat hun dankbaar-

heid om in afkeer en zij willen

niets meer met hem te maken

hebben. Als de positie werkelijk

benauwd wordt, weet Crispijn

het zoover te krijgen, dat men

hem aan het woord laat.

Wel, luister dan naar mij...

zegt hij. Hoe zult ge uw geld

.terug ontvangen, als gij mijn

meester zijn crediet ontoeemt

en dus zijn huwelijk met de

dochter van Polichinel onmo-

gelijk maakt ? Loop rondom ...

ik heb altijd wel gezegd, dat

het beter is met schelmen dan

met ezels te onderhandelen. Je

ziet nu, wat je met dit alles

hebt bereikt, hoe fraai de rech-

terlijke macht nu tusschenbeide

komt. Wat voordeel zul je

boeken, als men ons naar de

galeien of nog erger heeft ge-

stuurd ? Heb je het geld terug,

als men ons het vel over de

ooren heeft gehaald ? Zul je

dan rijker, edeler of voornamer

worden, als wij verloren zijn ?

En omgekeerd, indien je ons

niet te kwader ure belemmerd

had bij de uitvoering van onze

plannen; zou je vandaag, ik zeg

vandaag, je geld terug ont-

vangen hebben, vermeerderd

met zijn interest.... En als de

gerechtigheid niet in dié han-

den en dié pennen was, zou

de interest alleen al ruim vol-

doende zijn om jullie allen aan

de galg te helpen. En handel

nu naar welgevallen, ik heb

alleen maar gezegd, wat in

jullie belang zou zijn.

Hij heeft daarmee eigenlijk

den spijker op den kop ge-

slagen en na wat heen en weer

praten komen allen, die iets

op Leander te vorderen heb-

ben, tot de ovettuiging, dat een

huwelijk met de dochter van

Polichinel eigenlijk de eenige

oplossing is.

Doch Pa Polichinel wil er

niets van weten.

Dan blijft er niets over zegt

Crispijn, dan dat de rechter zijn

inventaris laat opnemen.

Laat ons dan overgaan tot

de inventariseering van 't huis.

Schrijf op, zegt Crispijn, en

laten deze beeren als getuigen

dienen. Beginnen wij met dit

vertrek (Hij schuift het gordijn

van de deur van de kamer op

den achtergrond op zij. Men

ziet een groep, gevormd door

Silvia, Leander, Dona Sirene,

Colombine en de vrouw van

Polichinel.)

Dus was het dan toch waar,

roept Polichinel ? Allen tegen

mij ? En mijn vrouw en dochter

spannen met hen samen ? Eén

gróót complot om mij te be-

rooven! — Neem ze gevangen,

dien man, die vrouwen, dien

bedrieger, of ik zelf zal....

Pantalon, de geldschieter,

protesteert hiertegen.

Leander komt dan naar voren

in gezelschap van de anderen.

Uw dochter is hier gekomen

omdat ze dacht, dat ik gewond

was, «.egt hij. Dona Sirene hueft

haar vergezeld. Ik zélf ben naar

uw vrouw gesneld, opdat zij haar

dochter zou kunnen begeleiden.

Silvia weet wie ik ben, zij kent

mijn heele leven vaa ellende

en bedrog, en ik ben er zeker

van, dat in haar hart geen

sipoor zal achterblijven van

onzen droom van liefde......

Breng haar van hier, ik smeek

u, voordat gij mij aan het ge-

recht zult overleveren .... '

Polichinel zegt daarop: De

bestraffing van mijn dochter is

mijn zaak, maar wat jou be-

treft .... neemt hem gevangen

zeg ik!

Vader, als gij hem niet redt,

zegt Silvia, zal het mijn dood

zijn. Ik heb hem lief, ik zal

hem altijd liefhebben, nu meer

dan ooit tevoren. Want zijn

hart is edel en hij heeft veel

geleden. Hij had mij door een

leugen naar het altaar kunnen

voeren, — en hij heeft niet

gelogen.

Het resultaat van dit alles

•is, men heeft het geraden, dat

de zaak- in orde komt. De kring-

loop der belangen - heeft zich

voltrokken.

Bovenstaand beschreven boek is verschenen bij

de fa. H. D. Tjeenk-Willink f) Zoon te Haarlem.


m -j—i ■"•


^ü^l^^^l

■■.■- ■ r* v ..

- ^'-^^ , ~ r -' " --* J»!W9fi?S£

--

Aiax Stormvogels

Match te Amsterdam gespeeld

Sparta—Fey en oor d

te Rotterdam onder groote belangstelling gespeeld.

Weawedstrlld door A.V.A.C. georganiseerd

De deelnemers onderweg onder stroomende regen.

ONS SPORTHOEKJE

Op 51-jarigen leeftijd is Dinsdag

3 Februari j.1. te Haarlem overleden

een van Nederlands allergrootste

sportbeoefenaars, den ex-wereld-

kampioen op schaats en rijwiel,

Jaap Eden. 19 October 1873 te

Groningen geboren was hij reeds als

jongen een geducht sohaatsenrijder.

In 1893 kwam hij voor 't eerst als

wielrenner (amateur) uit en in 18%

werd hij professional, na in 1895

het kunstwerk uitgehaald te hebben,

zoowel 't wereldkamp!oenschap op

schaats als op fiets te veroveren.

Hij begaf zich nu naar Parijs, waar

de overwinningen, de bloemen en ..

de parisiennes hem wachtten. Hier

kreeg hij den*- bijnaam van .Jaap

la locomotive", en was door zijn

overwinningen op Jacqueten, Morin

en Bourillon met een slag de wereld-

Haarlem contra ftlauw-Wlt

Match te Haarlem. Voor het Blauw-Wit doel.

Wllhelmina—n.V.V.

Match te 's-Hertogenbosch gespeeld.

Een balle nwedsfrlld tusschen de dames van H.E.T. en E.Y.

figuur, die den naam van het kleine

Holland algemeen bekend deed

worden..

Het zou ons op deze plaats te

ver voeren de geheele levensloop

van Eden te beschrijven. We zullen

dit overlaten aan de sportperiodie-

ken. Toch willen we, om te laten

uitkomen, welk oen geweldenaar hij

was, nog vermelden, dat zijn be-

roemd wereldrecord op de 1 K.M.

(wielrennen) van 1 m. ló'/s sec.

ló'/a jaar heeft stand gehouden en

dat de komst van een wereldwonder

als O. Muthiessen is noodig geweest,

om zijn record van 8 m. ZT 3 ^ sec.

op de 5000 M. (sohaatsenrijder), dat

20 jaar stand hield, ternauwernood

te verbeteren.

Jaap Eden was door de goden

begiftigd met alle eigenschappen,

benoodigd om hem te maken tot

een „wereldveroveraar". Doch die-

zelfde goden vergaten hem naast

de onweerstaanbare kracht te schen-

ken de wijsheid, die zich uit in

zelftucht.

Zoo werd de machtigste later de

meest hulpbehoevende. Bij zijn graf

past Holland een woord van dank

voor het vele, dat hij bijdroeg, om

den naam van zijn dierbaar vaderland

op de lippen van de bewoners der

geheele beschaafde wereldtebrengen.

Hij ruste in vrede.

Ter aanvulling van ons vorig

artikel nog het volgende:

Jaren geleden reeds schreef Stok-

vis in het Sportblad deze kernachtige

phrase: „Het voetbalspel is van een

kostelijk vermaak een kostbare ver-

makelijkheid geworden." Wat heeft

deze journalist bij de gratie Gods

E D.O.-V.O.C.

Match te Schiedam gespeeld.

Enschede—Z.A.C. Zwolle

Gewonnen door Z.A.C, met 3—0

Huldlslng van den heer 3. A.v. d.Laan

Als kampioen 2e klasse in Parkzicht Amsterdam.

3aap Eden

De bekende sportveteraan. de heer Veth, spreekt aan het graf. naast hem ziet men

mevr. de wed. Eden en het zoontje van den overledene.

een vooruitziende kijk op den gang

van zaken gehad. De tegenwoordige

clubs hebben zich (en doen dit nog)

doodgestaard op de recettes en daar-

door de bevordering van het spelpeil

te veel uit het oog verloren. Niet

alleen in ons land, ook in vele

andere, gaat de publieke belang-

stelling achteruit en houdt gelijken

tred met de achteruitgang van het '

spelpeil.

Men heeft de oplossing gezocht

in de invoering van beroepsvoetbal,

doch we behoeven slechts naar

Engeland het oog te richten om te

ontwaren, dat ook daar, juist door

de struggle for life (vanwege de

dubbeltjes) het speispeil geducht is

gedaald.

Voor mij spreekt het feit, dat een

klein land als België met „slechts" 14

eersteklassers ons nu al eenige jaren

ds baas is, boekdeelen, voor hetgeen

ik hierboven betoogde. Juist dezer

dagen is echter ook daar de strijd

voor invoering van een grooter a^p-

tal eersteklassers ontbrandt. Die

invoering zal ook daar een ver-

snippering van krachten ten gevolge

hebben. Het aantal eersteklassers

wordt dan ook daar op papier groo-

ter.. in werkelijkheid kleiner. We

zouden onze zuidelijke naburen dan

ook willen toeroepen: „Ziet naar

het gebeurde in Nederland I" Wie

zich aan een ander spiegelt, spiegelt

zich zacht.

yÈTERAAN.

■ ■ "■ '

ONS MOOIE VADERLAND

In Arnhem

Waterval op Sonsbeek.

Foto A. /. van Btthlehtn-

In Leeuwarden

De Oidenhove. tusschen de bladerlooze boomen gekiekt

Bl| Gouda

Het Reeuwijksche molentje.

Foto P. It. van Waas Gouda

Mevr. U.S. Compris-

Salomonson

Een op philantropisch ge-

bied zeer verdienstelijke

vrouw is te Amsterdam

overleden.

ZIJ. DIE UIT HET LEVEN SCHEIDDEN

G. 3. H. 5iie

lid der Prov. Staten van

Limburg is, 61 jaar oud te

Scnaesberg overleden.

A. Luyendilk

wethouder van publieke

werken te Maassluis is 51

jaar oud overleden.

Oe groote antomobiel-tcntoonstelNng te Amsterdam

overzicht van de stands in den ruimen hal.

ö

1 —HTTWIT» it flamaia ï nhaaa

zuster van den overleden staats-

man,vierde in Groningen haar 90e

verjaardag en werd tot ridder in de

orde van Oranje Nassau benoemd.

Ir. E. A. Hamburger

een bekend industrieel te

Utrecht is plotseling over.

leden.

la afwacklwfl VM k«t voerjaar

De boomen in de Bilderdijkstraat

te Amsterdam zijn duchtig ge-

snoeid zooals onze foto duidelijk

De Oell Batavia Mij.

De directie te Amsterdam hield ter gelegenheid var het 50-jarig bestaan der

maatschappij receptie.

Het I.V.V.

hield te Arasterdam in Americain een vergadering.

Na vijftien Jaar bestaan

Jiield de Residentie-schaakclub een druk bezochte receptie.

Twee gouden bruiloften

Het echtpaar Reek—Brederode wel- HetechtpaarSarton—Teljer te's-Cra-

bekend te Edam vierde zijn gouden veahage hoont ook dezenbqzonderen

bruiloft.' dag' te herdenken.

Postzeseibeurs in den Haag

Deze „openluchtbeurs* wordt op het

Binnenhof gehouden.

Vlff en dertig Jarig feest

Het echtpaar v. d. Heide te Rotterdam

hoopt zijn 35-jarige echtvereeniging

te vieren.


Onverwachte zegen

The Merry Mag

De verschrikte vader: Maar zuster, .ben ie d'r wel zeker van.

Overdrijft u nou niet?'

Verziichiing van den „chef de

bureau".

Wa ze de geluidlooze type-

writer hebben uitgevonden,

moesten ze probeeren ook de

stilzwijgende typisten uit te

vinden.

Ze was niet op d'r mondje

gevallen.

Beiden stonden ze bij dezelfde

halte te wachten.

Ze zag er werkelijk aardig

uit.

En hij, verlangend een praatje

te beginnen, zei:

Pardon, u lijkt precies op

een dame, diie ik ken....

Waarop ze tcrugsnibte:

En u lijkt precies op 'n mijn-

heer, dien ik niet zou willen

kennen.

Ze spraken verder geen

woord meer.

Als de kippen erbij.

De jonge Jonassen studeerde.

Juister gezegd, hij was student.

En voor het overige amuseerde

hij zich, gaf geld uit en maakte

schulden. Een paar maal had

zijn oom hem al geholpen.

Maar 't werd hem te bar. Hij

bezocht den zondaar en zei

hem: Jouassen, je bent ont-

erfd. Ik heb m'n testament ver-

anderd en je krijgt niet rtieer

dan één gulden.

Zou ik die misschien nou al

kunnen krijgen, vroeg de on-

verbeterlijke.

't Was niets.

Den laatstcn keer dat we in 't

kamp waren, zei Teeuwissen,

badden we nachten met een

temperatuur van nul graden.

f'Zal ik ereis een mooie

\ hoed voor u maken?

DE VROOLIJKE BLADZIJ

7"*« Merry Mag

Practlsch middel in overvolle dans-

gelegenheden.

HET KORTE VERHAALTJE

Kunt u dut verklaren?

Neem een getal van 3 cijfers

b.v. 836

Keer de cijfers om - 638

Trek het kleinste van 't

grootste af 198

Zet dit weer omgekeerd 891

Opgeteld is 1089

Probeer het nog maar eens

met een ander getal b.v. 623

Omgekeerd 326

Afgetrokken 297

Keer het om 792

Al weer 1089

Indien de getallen zoo zijn,

dat slechts twee cijfers van de

aftrekking overblijven, dan is

Dat is

Meeuwissen.

metsl meende

Noem jij dat niets, zoo'n kou.

Natuurlijk. Noem jij nul dan

wel iets!

Vader houdt van

mooie hoeden?

het eindgetal 189 b.v. 423

324

99

99

198

af 726

627

99

99

198

Wie kan voor deze eigen-

aardige cijdercombinatie een

goede verklaring geven? Zelfs

als ge het niet verklaren kunt,

is het een aardig kunstje om

in gezelschap op te geven.

Hij had de noodige voorzorg

genomen.

Toen Bessemer, een ver-

beterde methode had uitgevon-

den om staal te maken, ging hij

Ja! (pogen ~\

_^ /^ dicht V .^"■s ^-$(0P

TheMenyMaf

Haar opvatting

Ja, dat is z'n vrouw. En zij kijkt altijd of ze iemand beneden

zichzelf heeft getrouwd."

daarmede naar Naswyth, een

bekende schotsche firma.

De uitvinder legde een stuk

staal op Naswyth's lessenaar en

begon* z'n uitvinding toe te

lichten.

Zeg jonge man, zei de

schot, zou je dat alles nou wel

laten zien, de wereld is erg

oneerlijk.

Dat weet ik, gaf Bessemer

tot antwoord, en daarom heb

ik m'n laatste geld gebruikt om

m'n uitvinding te laten in-

schrijven, voordat ik bij u op

bezoek ging.

Onder vriendinnen.

Mary: Dokter Hemmes zei

daar net tegen me, dat ik

klassieke trekken heb. Wat is

eigenlijk klassiek ?

■ Clary: Iets wat oud is!

Hij kon er dankbaar voor zijn.

De spreker hield zijn speech.

En toen hij een tijdje bezig

was, riep iemand van achter

de zaal: Wilt u wat luider

spreken. We kunnen hier niets

verstaan. Waarop iemand van

de voorste rijen opstond en

riep: Man ga zitten en wees

blij dat je 't niet kunt.

Waarom de anderen lachten.

Mijnheer Dicksen z'n mees-

terknecht had hem verlaten««

was zelf een zaak begonnen.

Tegen een paar vrienden dde

over dien man spraken viel bij

duchtig uit:

Wat, die kerel, ik zeg je,

't is een schooier, een be- .

drieger, een oplichter. Een

vent die alles wat hij kent en

wat hij is, van mij geleerd

heeft....

EEN ARTISTIEKE JONGEN EN EEN VADER ZONDER FANTASIE CFITZ IN TH e M ERRY MAGJ

IN ANDERMANS SCHOENEN

— door K. CECIL THURSTONÊ —

John Chilcote, afgevaardigde voor East

Wark, is bij het verlaten van het parle-

ment door een dikken mist overvallen en

heeft een gesprek met een voorbijganger.

Als de mist optrekt, blijkt, dat de beide

mannen sterk op elkaar lijken.

De vreemde ontmoeting heeft Chilcote

nerveus gemaakt. Hij neemt morfine, waar-

aan hij verslaafd is geraakt.

Daarop gaat hij naar het parlement. Hij

moet spreken, maar voelt zdch plotseling te

ziek. Hij verlaat het parlement en rijdt naar

huis. Dan bezoekt hij Loder, zijn dubbel-

ganger, en doet hem het voorstel, om net

als in een boek, met elkaar van positie

te ruilen. Na groote aarzeling accepteert

deze het voorstel.' Kort daarna komt

Chilcote bij Loder en zegt, dat hij hem

moét vervangen. Hij kan 't niet langer

uithouden. Alles wordt in orde gemaakt.

Bijna hadden zij de ringen vergeten, die

Loder's lidteekens moesten bedekken. Hij

vertelt Chilcote de geschiedenis ervan, een

ontmoeting in Italië met een heel mooie,

ijdele vrouw, die hem, op avontuur belust,

voor den mul hield. Loder gaat naar Chil-

cote's huis. Hij heeft een gesprek met

diens vrouw, die hem een boodschap van

haar pleegvader, Fraide, den ouden poli-

ticus overbrengt. Na enkele dagen roept

Chilcote Lodei^ plotseling terug.

Spoediger dan Loder verwacht heeft,

komt hij echter zijn hulp weer inroepen. In

diens huis terug, bemerkt Loder Chilcote's

invloed, ook bij diens vrouw, met wie hij

naar een avondpartij bij Lord Bramfell

gaat. Een der attracties van die partij

is, dat de zuster van Lady Bramfell, Lady

Astrupp, de toekomst uit een kristallen

b^t voorspelt. Loder moet ook in de tent.

Lady Astrupp vraagt hem zijn ringen af

te doen en blijkt .bij den aanblik van de

vingers met lidteekens erg overstuur.

Loder krijgt van Fraide opdracht in het

Lagerhuis een speech te houden. Daarna

komt Chilcote's telegram. Chilcote keert

weer terug. Hij ontmoet Lilian Astrupp,

"wie hij belooft bij haar te komen eten..

Zij teekent dit met een kruisje erbij in

zijn notitieboekje aan. Als Loder zijn dub-

belganger's plaats opnieuw inneemt, meent

hij dat „bij L. eten" een liitnoodiging

van Lakeley is. Te laat bemerkt hij,

dat de „L." Lilian moet aanduiden. Zij is

de vrouw met wie hij- in Italië hét

avontuur had. Loder weet haar ook nu te

weerstaan. Dan keert hij naar huis en

vindt berichten van groot politiek belang.

Fraide verzoekt hem in het Lagerhuis een

rede te houden. Chilcote roept hem echter

terug. Hij vindt hem meer dan ooit onder

den invloed van de morphine en Loder

keert weer terug en houdt zijn speech.

Het resultaat is groot. Gelukkig rijdt hij

met Eve naar huis. Als hij van zijn

liefde voor haar blijken wil geven, ziet hij

Chilcote op straat. Den anderen morgen gaat

hij naar hem toe en dwingt hem naar zijn

huis terug te keeren. Doch Ch. komt weldra

weer opzetten, vreeselijk opgewonden, om-

dat Lillian Astrupp in de kamer kwam

waar het telegram aan Loder lag. Deze

gaat nu terug en bezoekt Lillian. Daarna

gaät hij naar Eve, die hem met grooten

tact ontvangt, 's Avonds ontmoet hij Lillian

in gezelschap in de comedie. Het stuk

dat hij ziet, opent hem de oogen. Hij

gaat direct naar huis en spreekt met Eve,

die bekent het bedrog te hebben ontdekt.

Zij verklaart Loder, gelukkig te zijn

met deze ontdekking, doch hij bereidt haar

voor dat zij zullen moeten scheiden en

zi[ weer Chilcote zal moeten ontvangen.

Er was geen spoor van kleur meer op

zijn gezicht te bekennen en door de

innerlijke ontroering waren er lijnen

om 5Jn mond gevormd, die er vroeger

nooit geweest waren.

„Wat dan?" vroeg Eve met een ang-

stig voorgevoel. „John, wat dan?"

Onwillekeurig drukte zij haar handen

vaster op zijn schouders en zonder

kracht aan te wenden was het voor hem

onmogelijk ze los te maken. Aarzelend

legde hij zijn handen over de hare en

keek in haar tot hem opgeheven gezicht.

„Toen ik van avond in de comedie

zat, Eve," zeide hij langzaam, „ver-

schenen me al de voorstellingen, die ik

me van de toekomst had gemaakt, in

een ander licht. Zonder het te wen-

schen, zonder het te weten zelfs, was

mijn gezichtspunt geheel veranderd. Ik

zag plotseling alles niet meer bij' 't

licht van mijn eigen' armzalige kaarsje,

maar bij 't zoeklicht van de wereld. Ik

zag plotseling alles voor jou in plaats

van voor mezelf".

Haar pogen werden grooter, maar

zij zeide niets.

„Ik zag plotseling het onvergeeflijke

onrecht, d^t ik je gedaan heb —en den

gebiedenden plicht, om er terstond een

eind aan te maken." Hij sprak heel

langzaam, zijn stem klonk dof en 'twas,

alsof de woorden werktuiglijk kwamen.

Eve's gezicht drukte smart en ont-

steltenis uit, zij nam haar handen van

zijn schouders.

„Je bedoelt," zeide zij met moeite,

„dat het uit moet zijn? Dat je weggaat?

Dat je je mooie carrière opgeeft? O

maar, dat kan je niet! Dat kan je niet!"

Ze sprak met ongewone heftigheid,

maar haar angst was duidelijk hoor-

baar in haar stem. „Je kunt niet. Je

moogt niet. net eenige bewijs dat . ."

„Ik dacht niet aan dat bewijs."

„Maar waar dan aan, waar dan nog

aan?" ^

Loder wachtte even.

„Aan onze liefde," zeide bij op vasten

toon.

Een donkere blos kwam op haar

wangen.

„Maar waarom," stamelde zij, „waar-

om? We hebben niets verkeerds ge_

daan. We kunnen vrienden zijn —meer

niet; en' ik — o, ik heb zoo'n behoefte

aan een vriend!" Voor 't eerst zoolang

Loder haar kende, brak haar stem en

begaf haar zelfbeheersching haar. Zij

stond daar voor hem als een beeld

van lijden door eenzaamheid.

Die openbaring trof hem diep, en zijn

ontroering deed de hoogere geestkracht

ontwaken, die achter zijn gebreken ver-

scholen lag en de echte ridderlijkheid,

onder jarenlange onverschilligheid in-

gesluimerd. De opoffering, die hij bijna

onmogelijk had .geacht, verscheen hem

nu plotseling in een nieuw licht. Wat

eerst niet anders dan plicht geweest

was, werd een heilig recht. Hij stak zijn

hand uit en trok haar naar zich toe,

alsof zij een kind ware geweest.

„Eve," zeide hij met iets zachts en

feeders in zijn stem, „van avond heb

ik pas geleerd, hoe volkomen 't leven

van een vrouw aan de genade van

de wereld is overgeleverd en hoe

weinig men van die genade te wachten

heeft. Als de omstandigheden anders

waren geweest, geloof ik — neen, ben

ik ervan overtuigd — dat ik een goed

echtgenoot voor je geweest zou zijn;

ik zou dan mijn recht om je te beschermen

gebruikt hebben, zoo goed

als eenig man ter wereld het had

kunnen gebruiken. Maar nu dat zoo i

niet is, zou ik ., ." Hij aarzelde even.

„Nu ik geen recht heb, om je te beschermen,

behalve het recht, dat mijn

liefde me geeft — wil ik je toch zoo

streng behoeden voor al wat laag is,

als alleen een echtgenoot zijn vrouw

maar behoeden kan."

„Er zijn in 't leven maar twee wegen,

de weg van 't goede en de weg van

't kwade. Wat we ook mogen zeggen,

wat we ook mogen voorwenden te ge-'

looven, wij weten, dat elke handelwijs

altijd een keus is tusschen goed en

kwaad. Een maand — een week geleden

zou ik een man, die zoo sprak,

veracht hebben en mezelf krachtig

hebben genoemd, omdat ik hem verachtte.

Nu weet ik, dat kracht iets meer

is dan anderen in het stof te vertrappen,

om zelf den weg vrij te vinden. Het

is iets veel moeilijkers, waar veel minder

triomf aan verbonden is. Het is

op zijde te gaan, om een ander den

voorrang te geven. Eve!" riep hij plotseling

uit, „Eve, ik tracht dat voor je

te doen! Zie je het niet? Begrijp je 't

niet. De gemakkelijke, de • aangename

weg zou ziijn om rustig voort te gaan.

Alles in me roept me toe, dat te doen

— voort te gaan, te treden op Chilcote's

zwakheid en jou — jou edelmoedigheid.

Maar ik doe het niet! Ik kan het niet

doen!" Plotseling lieten zijn armen haar

los en schoof hij haar zacht van zich af.

Eve, het is voor 't eerst, dat ik een

menschelijk weïen boven mezelf stel."

Eve's hoofd bleef gebogen. Pijnlijke,

oidhoorhare snikken deden haar van

hoofd tot voeten trillen. *

„Iets in je — iets, waar ik geen definitie

van kan geven — iets hoogs en

moois houdt me terug, verspert me letterlijk

den weg. Eve, zie je niet, hoe

hevig ik strijd?"

Nadat hij dit gezegd had, bleef het

lang stil en in die stilte streed Eve den

strijd, dien zoovele vrouwen voor haar

gestreden hebben; den strijd, waarin

woorden nutteloos zijn en tranen niet

tellen. Zij zag er heel jong, heel hulpeiloos,

heel verlaten uit, zooals zij daar

stond. Toen, in de drukkende stilte, die

de kamer vervuWe, keek zij naar

hem op.

Haar wangen droegen sporen van

tranen, haar lange zwarte wimpers

waren nog nat, maar de uitdrukking

van haar gezicht, toen haar oogen de

zijne ontmoetten, was een voorbeeld

van den moed en de vastberadenheids

van die zelfopofferende kracht, die in

een zwak en teer omhulsel wonen kan.

Zij zeide niets — in zulke oogenblikken

komen woorden niet gemakkelijk, |

maar met het meest eenvoudige, ondierworpen,

welsprekende gebaar van

de wereld bracht zij zijn vertwijfelinjg

tot rust. Zij nam zijn hand tusschen j

haar ätanden, hief ze op en drukte ze I

lang en stil tegen haar lippen. J


Nazlmova

de bekende filmacirice in „Redeeming Sm"

een film ontleend aan het boek van

L V. Jefferson

Een alleraardigst bal-masqué-costuum

Op een der groote bals-muquis te Amsterdam traden deze twee „Togal-doktoren"

in hun deftige kleeding op, om voor de waarde van dit geneesmiddel te propageren

Zij hadden met déze goed gevonden reclame natuurlijk veel succes.

Mevr. Hovyd Krauss-Adema

die een grootere tournee door het buitenland

gaat maken. Zn zal zoowel in Duitschland als

in Oostenrijk optreden.

„En als de sterre stil bleef staan"

Een tooneelstuk ontleend aan een kerstsproke van Felix Timmermans en opgevoerd door het Rotterdamseti Hofstad tooneel. Van links naar rechts

St. Jozef (Ed. Palmers), Maria (Rie Gilthuijs), Pitje Vogel (Hans van Bes). Neske Wiel (Cor v. d. Lugt), Schrobbebceck (Anton Roemer). Het is de

scene waarin de drie zwervers Maria aanbiddend begroeten.

#■

HOOFDSTUK XXXIII.

Een tijdlang bleef alles stil; toen kon

Loder, dde maar al te bitter voelde,

dat hij overwonnen had, het niet lan-

ger uithouden. Hij maakte zijn hand

los en ging naar den schoorsteenman-

tel en bleef daar staan op de plek,

waar zij eerst gestaan had

„Eve," zeide hij zacht. „Ik heb nog

meer te zeggen. Ik moet je moed nog

verder op de proef steilen."

Er kwam een uitdrukking van pijn-

lijken angst op haar gezicht. „Verder?"

zeide zij.

Hij schrikte toen- hij haar aanzag.

„Ja," antwoordde hij en 't spreken

kostte hem moeite. „Ja, er is nog iets

anders, dat we onder de oogen moeten

zien. De zaak is niet afgeloopen met

mijn heengaan. Chikote moet terug-

keeren — Chikote moet er toe ge-

bracht worden in te zien, waarvoor

hij veraij+woordelijk is."

Zij keek hem'aan met doffe wanhoop

in haar oogen.

„Het moet gebeuren," vervolgde hij

haastig, „en wij moeten het doen —

jij en ik."

„Ik? Ik kan mets doen. Wat zou

Ik kunnen doen?" Haar stem be-

gaf haar. •

„Aües," zekk hij. „Jij kunt juist alles

doen. Hij is moreel zwak, maar hij

heeft een gevoelige plek — de vrees,

dat de buitenwereld te weten zal komen,

hoe 't met hem gesteld is. Als je 't

hem duidelijk maakt, dat je zijn ge-

heim kent, dan kan je hem geheel en

al naar je wil laten handelen. Het was

om je dit te vragen, om dat van je

af te smeeken, dat ik van avond hier

ben gekomen, ik weet, dat hetgeen

ik van je verwacht, de kracht van elke

andere vrouw te boven zou gaan. Maar

jij kunt, wat geen andere vrouw ter

wereld zou kunnen. Eve!" riep hij plot-

seling heftig uit, „zie je niet, dat het

een gebiedende plicht is — het eenige,

dat ons beiden redden kan!"

„Ik begrijp het," zeide zij eindelijk

langzaam en moede. „Ik begrijp het.

Wanneer wil je me bij hem brengen?"

Ben oogenblik zweeg Loder, hij

durfde zijn eigen stem niet te ver-

trouwen; toen antwoordde hij haastig

en bijna fluisterend:

„Nu, nu dadelijk, als ik mag. En —

en denk er aan, dat ik weet, wat het

je kost." Alsof hij bang was, dat zijn

eigen moed hem zou begeven, liet hij

haar hand los, liep naar de canapee,

waarop een lange, donkere avondman-

ted lag, dien zij bij haar thuiskomst

had afgedaan, nam dien en sloeg hem

haar om. Toen ging hij naar de deur,

opende deze en hkef staan, terwijl zij

langs hem heen den corridor betrad.

Zwügend gingen zij de trap af; in

de vestibule nam Loder hoed en over-

jas. Crapham kwam haastig toege-

schoten om zijn diensten aan te bieden.

Maar Loder zond hem kortaf weg en

met iets van de schuwheid, die Chil-

cote's régime onder het dienstperso-

neel had aangekweekt, verdween hij.

Loder trad haastig vooruit en opende


IK ZAL VER-

GELDEN

naar het Engelsch van

Baronesse d'Orczy.

Dèroulède. iemand uit een rijke burgerfamilie.

heeft in een der adellijke clubs een woorden-

wisseling gekregen met den jongen hertog de

Marny. Tegen zijn zin is hieruit een duel ont-

staan. DèrouJédc weet zijn tegenstander te ont-

wapenen. Doch de jonge man, verhit van den

wijn. eischt dat hij excuus zal vragen. Tever-

geefs trachten zijn vrienden hem tegen te houden.

Opnieuw worden de degens gekruist. De jonge

man stort zich als bet ware in Oérouléde's wapen

en sterft.

Men brengt het lijk naar den ouden hertog de

Marny, die verlamd, alleen met zijn dochtertje leeft.

Juliette heeft alles gehoord en begrepen. Het

ergste vindt zij. dat xij haar vader zal moeten

waarschuwen. Doch deze heeft alTes begrepen.

Hij geeft last hem in zijn statiegewaad te steken.

Zoo wil hij naar zijn zoons doodsbed gaan.

Allen in huis waren nu op

de been.

De talrijke bedienden ston-

den langs het portaal geschaard,

allen gekleed in de rijke livrei

van het hertogelijk huis.

De dood van een erfgenaam

van de Mamys is een gebeur-

tenis, die in de geschiedenis

vermeld wordt.

De stoel van den ouden

hertog werd dicht bij het bed

van den jongen Vicomte gezet.

Hij maakte geen enkele be-

weging, noch sprak hij een

woord of uitte een rucbt.

Sommige van de aanwezigen

vertclaarden, dat zijn geest hem

heelemaal begeven had en dat

hij niets voelde of begreep van

den dood van zijn zoon.

De Maricies de Villefranche,

die zijn vriend tot het laatst

toe gevolgd was, nam nu van

de familie afscheid.

Juliette lette nauwelijks op

hem. Haar oogen waren op

T.aar vader gericht. Zij wilde

niet naar haar broeder kijken.

Zij was plotseling bang gewor-

den, zoo tusschen die twee

zwijgende gedaanten: de levende

en de doode.

Maar juist toen de Markies

het huis wou verlaten, sprak

de oude man voor het eerst:

„Markies", zei hij zachtjes,

„u vergat — u heeft mij nog

niet verteld, wie mijn zoon

doodde."

„Hij viel in een eerlijken

strijd", antwoordde de jonge

Markies, die niettegenstaande

zijn luchthartigheid, getroffen

werd door dit vreemde schouw-

spel.

„Wie doodde mijn zoon?"

herhaalde de oude man werk-

tuigelijk. „Ik heb het recht

dat te weten", voegde hij er

bruusk aan toe.

„Het was mijnheer Paul

Dèroulède, Mijnheer de her-

tog", .'antwoordde de Markies.

„Ik zeg nogmaals, dat het een

eerlijke strijd was."

De oude hertog zuchtte, als-

of hij voldaan was.

Dan, met een hoffelijke

handbeweging . tot afscheid,

voegde hij er aan toe:

„Alle dank van mij en de

■mijnen zouden u een bespot-

ting lijken. Uw toewijding tot

mijn zoon is daarboven ver-

heven. Ik wil u niet langer op-

houden. Vaarwel."

Begeleid door twee lakeien

verliet de Markies het vertrek.

„Zend alle bedienden weg,

Juliette; ik heb je iets te

_zegggn. En 't stille jonge meisje

gehoorzaamde haar vader en

deed wat hij verlangde.

Vader en zuster waren nu

alleen met hun doode.

Zoodra de laatste voetstap-

pen van de zich verwijderende

bedienden weggestorven waren,

scheen het alsof de hertog van

Marny " zich wilde ontrukken

aan de verdooving, die zich tot

nu toe van hem had meester

gemaakt.

Met een koortsachtige be-

weging greep hij vlug zijn

dochter's pols en sprak opge-

wonden:

„Zijn naam. Heb je zijn

naam gehoord, Juliette?"

„Ja, vader"v antwoordde het

kind.

„Paul Dèroulède! Paul Dè-

roulède! Zul je het niet ver-

geten ?"

„Nooit, vader!"

„Hij, doodde je broeder! Be-

grijp je dat? Doodde mijn

eenigen zoon, de hoop van

mijn huis, den laatsten afstam-

meling van een der roemrijkste

geslachten van Frankrijk."

„In een eerlijken strijd,

vader!" protesteerde het kind.

Alleraardigst en vlot is dit kinderkopie geteekend. Vergelijk de onschuldige blik en de ge-

hesle vlotte wijze van teekenen.met oen doorwerkten ernstigen kop van wethouder Wibaut

_en_ä£_zult_de. levendige, rake, manier van werken van dezen artist leeren waardeeren.

„Het is niet eerlijk voor een

man om een jongen te dooden",

sprak de oude man op bitteren

toon.

„Dèroulède is dertig, mijn

jongen was nog geen twintig

jaar: moge God's wraak op

den moordenaar neerkomen!"

Juliette staarde haar vader

met groote verwonderde oogen'

aan. Hij was heelemaal buiten

zichzelven. Hij nam haar bij de

hand en trok haar dichter bij

het bed, legde haar hand op

de borst van haar dooden

broeder, terwijl hij tot haar

zeide:

„Juliette, je bent nu veer-

tien jaar en in staat om te

begrijpen, wat ik je vragen ga.

Als ik niet aan dien ellendigen

stoel gekluisterd was, zou ik

niemand, zelfs jou, mijn eigen

kind, niet vragen, datgene te

doen, wat God van èén onzer

verlangt."

Een oogenblik zweeg hij,

toen vervolgde hij op ernstigen

toon:

„Bedenk Juliette, dat je uit

't huis van Marny stamt, dat God

je nu hoort. Want je moeteen

eed afleggen voor Hem en mij,

een eed, waarvan alleen de

dood je kan ontslaan. Wil je

zweren, mijn kind?"

„Als u het verlangt, vader."

(Wordt vervolgd.)

ONTVANGEN BOEKEN

In Haverman's moderne

Tooneelbibliotheek zijn ver-

schenen :

Ijs. Vissel: De doodende

straal, een tooneelspel in drie be-

drijven, vol spannende momen-

ten, 't Stuk speelt in den

modernen tijd. Vier beeren- en

twee damesrollen komen er in

voor.

Alb. van Waasdijk en J. H.

Speenhof f: Maskers en wij. Dit

tooneelspel, dn ' drie bedrijven,

werd met den eersten prijs be-

kroond in den jaarlijkschen

wedstrijd^ voor tooneelletter-

kumde te' Antwerpen.

Voor het eerst werd dit stuk

opgevoerd in den Grooten

Schouwburg te Rotterdam^

In de serie „Dilettanten-

tooneel", onder de redactie van

G. Nolst Trénitè, verscheen:

Eén Graaf, tooneelspel in één

bedrijf door Felix Saiten. De

vertaling is van den tooneel-

speler Louis van Gasteren.-Het

stuk ds niet buitengewoon rijk

van inhoud. Een kellner met

aangeboren beschaving, heeft

zich in het leven opgewerkt en

is, door toevallige omstandig-

heden, in het bezit gekomen

van de papieren van een graaf,

een yerloopen individu, -voor

wien hij zich uitgeeft om daar-

door zijn hartewensc!i te be-

reiken : het huwelijk met een

adellijk meisje. Een jaloersch

neef van haar ontmaskert dezen

pseudo-graai. Met als gevolg,

dat hij iedereen ongelukkig

maakt. Er rijn vijf mannen- en

één vrouwenrol in dit stuk, dat

bij de fa. H. D. Tjeenk Willink

& Zoon te Haarlem verscheen.

"S^SSB

\?oor en van onze kleine

Kleine Bart

vraagt om de aandacht.

Roefke

kijkt echt vergenoegd.

Mientje met haar vriendje.

Herman, de flinke tuinman.

11

DE KLEINE LORD

Voor onze jonge lezeressen en lezers

Cedric Érrol, dat weten jullie, woonde

na den dood van zijn vader, met zijn

moeder in New-York. Hij was «en lieve

jongen en had veel vrienden in de buurt.

Mijnheer Hobbs de kruidenier, de schoen-

poetser Dick behoorden daarbij. Plotseling

kwam er een mijnheer uit Engeland ver-

tellen, dat Cedric eeö Lord was en zijn

grootvader een graaf. De kleine jongen

ging daarom met zijn moeder naar Enge-

land. Zijn grootvader verlangde dit. Cedric

dacht dat zijn grootvader een heel lieve man

was, doch in werkelijkheid was het een

vreeselijk lastig mensch, die zelfs niet wilde,

dat mevr. Errol met haar kind samen

woonde. Mevr. Errol heeft aan mijnheer

Havisham, den advocaat van den graat,

gezegd, dat zij van hem geen geld wilde

aannemen. De rechtsgeleerde moet dit den

edelman wel mededeelen en.hem vertellen,

hoe de kleine jongen er uitziet.

De graat wilde niet laten zien, dat hij

erg nieuwsgierig was, maar dat was wel

het geval. Wat is er voor nieuws ?" vroeg

hij den heer Havisham.

— Lord Faunderoy (dat was dan de

kleine Cedric) en zijn moeder zijn in den

besten welstand op Court Lodge gearri-

veerd. Zijn lordschap blijft vannacht bij

zijn moeder, morgen hoop ik hem hier

te brengen.

— Hoe ziet de jongen er uit? Zijn

moeder kan me niets schelen.

De Jieer Havisham schepte er een stil

De Anatomische Les

(Op rijm)

Uit het dictaat van een medisch-student

XLIX.

HET BUIKVLIES

In de buikholte is vlak tegen

De darmen een groot vlies gelegen:

Het dui'jtWKS.'t welk. in dien't ontsteekt.

Van jong en oud vaak 't leven breekt.

...geneest U verrassend snel van {

Rheumatiek Ischias

Verkoudheid Griep

Slapeloosheid Jicht

Influenza Spit

Hoofd- en Zenuwpijti

Genezing en onschadelijkheid gegarandeerd.

V*k,1ti*c, hij Jk Jlpdkckcn en Ororirfen 10 80 €* f2

pleizier in om den graaf wat in onzeker-

heid te laten.

— Het is moeilijk een meening te uiten

over het karakter van een zevenjarig kind,

zei hij dus heel voorzichtig.

— Is 't een sukkel ? vroeg de graaf.

Zeker wel, er zit amerikaansch bloed inl

— Ik geloof niet, dat het hem benadeeld

heeft, mylord, hernam de advocaat op zijn

drogen toon. Ik heb niet veel verstand van

kinderen, maar ik vond hem wel een knap-

pen jongen.

Mijnheer Havisham was altijd bedaard

en kalm, maar nu meer dan ooit. Hij vond

het beter den graaf niet voor te bereiden

en hem zelf te laten oordeelen.

— Gezond en welgemaakt ? vroeg my-

lord.

— Oogenschijnlijk wel en ook flink van

postuur.

Eigenlijk moest de oude advocaat lachen.

Daar net had hij Court Lodge verlaten,

waar Cedric bij zijn moeder logeerde en

hij ■herinnerde zich, hoe hij Cedric, die met

de mooie witte poes van de huishoudster

speelde, een voorbeeld van een mooi kind

had gevonden.

— Ik denk wel, mylord, dat het voor

een jongen een mooi kind is. Maar ik wil

m'n meening niet al te zeer uitspreken.

U moet maar voor u zelf oordeelen. Wel-

licht dat uw Lordschap hem anders vindt.

— Dat zal wel. Al die amertkanen zijn

lomp en onbeschaamd.

— Onbeschaamd is hij niet, zei de advo-

caat. Men kan aan hem merken, dat hij

veel met volwassenen heeft omgegaan. Hij

heeft daardoor een mengeling van kinder-

lijkheid en vrijmoedigheid.

— Niets anders dan onbeschaamdheid,

Vriendjes en Vriendinnetjes

Geurtje

een ietsje verlegen

Kleine Dane

in 't hoekske

noem de dingen maar bij den naam,

Havisham.

Deze zweeg. Wanneer de graaf last van

de jicht had en zoo erg te keer ging,''dan

was het maar beter niet tegen te spreken.

Na een tijdje begon de heer Havisham

over een ander onderwerp. Mevr. Errol,

zoo zei hij, heeft mij gevraagd, u mede te

deelen, dat zij hat aangeboden inkomen

liever niet aanneemt, aangezien u haar niet

vriendschappelijk wenscht te behandelen.

— Dat moest ook nog, viel de graaf

uit, zoo'n inhalige amerikaansche... .

Inhalig is ze niet, want ze wil uw

geld niet.

Allemaal comedie. Ze wil natuurlijk, dat

het kind het land aan mij krijgt.

Ook dit niet. Integendeel, ze verzoekt

u, vooral aan den kleinen Lord Fauntleroy

niet te laten merken, dat u hem van haar

verwijdert houdt. Het kind is zeer aan haar

gehecht en zij is ervan overtuigd, dat wan-

neer hij 'het zou weten, dat dit op zijn

houding tot u van invloed zou zijn. Hij

zou bang van u worden.

Heeft ze 't hem dan niet verteld,-vroeg

de graaf verbaasd.

Neen, zei de advocaat, heelemaal niet.

Het kind denkt, dat gij de beminnelijkste

en hartelijkste* grootvader zijt. Hij be-

schouwt u als het voorbeeld van een man

met alle deugden.

Zoo, bromde de graaf.

Spreek nooit van zijn moeder met min-,

achting, als hij er "bij is, want al is hij

zeven jaar, hij heeft' bijkans al dien tijd

alleen met haar geleefd en zij heeft bij

hém den vader vervangen.

Na dezen raad gegeven te hebben, ver-

trok de advocaat. Hij kwam eerst den vol-

genden dag met Cedric terug.


§

DE KOMENDE MODE

lOQOoooOa o o O O O O O O OOOOOOOO oooooooooo O OO OO O O OOgp> O o O O o O O OCS> O O O OO o o o o o o o o o

ans« tunique

van onderen en aan de mouwen afgewerkt

met ingenaaide lintjes, de onderjapon kan

men maken van ottoman-zijdc in de breedte

genomen. Het bovencostuum kan van zijdt of

O een andere fijne stof gemaakt worden.

Q» » O O . . —i^ « » Q O « « in «»O

Het bakken van visch

Er zijn veel htüsvrouwen, die,

hoewel ze zeer goed kunnen

fcoken, toch niet de juiste wi^ze

weten, om vdäch mooi en

smakeliijk gebakken op tafel te

brengen. Onderstaande wenken

znüen onze lezeressen misschien

welkom zijn. De visch moet

eerst op kleine afstanden wor-

den ingekorven en dan wascht

men ze f Link schoon, wrijft ze

daarna in met wat zout en laat

ze een kwartier op een vergiet

uitllekken. Dan kan men ze, al

naar gelang men verkiest, door

meDc of meel wentelen, of door

beschuit, geklopt ei en paneer-

meel. Deze laatste manier wordt

meestal gekozen voor fijnere

vischsoorten, zooaLs gebakken

tong. Ook gebruikt men voor

't bakken van de fijnere visch-

soorten boter, terwijl men voor

hijv. bot en schol heel goed

olie kan nemen. Men moet de

boter lichtbruin laten worden,

de olie daarentegen blauw,

dampend heet. Men bakt de

visch uitsluitend op een heet

vuur, eerst aan de ééne, dan

aan de andere zijde mooi bruin

en knappend; De in olie ge-

bakken vdsch laat men op een

grauw papier uitlekken, net als

men dat doet met appelbeignets,

oliebollen, croquetjes enz. Bij

gebakken visch geeft men de

een of andere salade. De meest

gebruiikelijke olie is olijfoEe of

zoogen. slaolie. Ook kan men

botero'ie of bakolie gebruiken,

maar deze moet men dan eerst

met een stukje roggebrood uit-

bakken, om er den scherpen

smaak aan te onttrekken.

Semi-avondlapon en witte Japon met Jakje

De semi-avondjapon (links) van zwart satijn en tulle, bewerkt met fantasie borduursel of

zijde. De witte japon (rechts) i« van onderen met borduursel bewerkt. Het jakje heeft

een breede rand hiervan. Dit borduursel wordtin verschillende kleurcombinaties gemaakt.

DE GOEDE SMAAK VAN HET JONGE MEISJE

Alle emancipatie en vrouwenzeifstandigheid ten spijt, is 't in de balzaal

de man, die de leiding heeft. Hij moet zijn partner kiezen, waarmee hij

stept of fox troit of shimniy't. En vaak is deze keuze beslissend voor 't leven.

Nu is de illusie van 't jonge meisje, om geen enkelen dans over te slaan

en gaarne zet ie haar beste beentje voor, om dit te bereiken. Menig hartje

klopt daarbij vlugger als zij een partner ziet, die haar behalve als danser

ook als mensch bevalt. Hoe kan zij haar doel bereiken. O

Hierbij dient' ze in 't oog te houden, dat 't niet juist altijd schoonheid is,

die de vrouw aantrekkelijk maakt voor den man. O

Veel meer wordt hij geboeid door een ongekunsteld, beschaafd optreden,

dan door regelmatige gelaatstrekken en sierlijke gestalte. O

Een jong meisje, dat eenvoudig in houding en manieren, den jongen man,

die haar ten dans verzoekt, vriendelijk tegemoet treedt, heeft veel meer

charme, dan de coquette, die gepoederd en geverfd, zich door allerlei

aanstellerige trucs interessant denkt te maken. O

't Getuigt nooit van goeden smaak, overdreven luidruchtig te praten en

te lachen, om zoodoende de aandacht op zich te vestigen of om te zitten

met de beenen over de knie gekruist, als 't ware er op berekend om de

zijden kousen in 't oog te doen vallen. Denk er aan, dat 't een zeer

ongracieuse houding is. O

Evenmin staat 't welopgevoed, dat men in de rust tusschen twee dansen

in, met 't zakspiegeltje voor zich, meer aandacht schenkt aan't arrangeerén

van 't kapsel, 't poederen van 't gezicht, dan aan hetgeen de partner

tegen n legt „ ,• ». i " ■ O

't Staat u volkomen vrij, de haren te verzorgen of iets aan 't toilet te

verbeteren, men behoort 't dan in de kleedkamer te doen, maar niet in

de balzaal. Ongedwongen en - opgewekt een gesprek te kunnen voeren is

juist een groote aantrekkelijkheid en niets stoot den man meer af dan

zelfgenoegzaamheid en aanstellerigheid. O

Wanneer "een jong meisje er frisch en eenvoudig uitziet, gekapt en gekleed

is, zooals bij haar persoonlijkheid 't beste past, ongekunsteld en beschaafd

in ha >r optreden, dan maakt ze op een ieder een aangenamcn indruk,

't Doet er dan niets toe af, of haar mondje wat te breed is, 'de lippen te

dik zijn, of de gestalte niet precies aan de eischen der schoonheid voldoet.

Ze wordt gaarne gezien en zal in de balzaal een zeer gewaardeerd gezelschap

iün. .O

HäHBMMMMaHMK

Avondjapon

geheel met gitten bezet en met appliqués van

bloemen gegarneerd. Het is het allernieuwste

om deze garbeering senng uit cretonne te snijden, snijden. i

Deze wijze van n opmaken geeft het geheel een

apart irt cachet • en charme. A

o • • • w • • O O • • MBB» • « O O • • (3

o

o

Voor bijv. zeven baktongen

neemt men zout, boter. of sla-

olie, een ei, twee groote be-

schuiten. De visch moet goed

gewasschen worden, afgedroogd

en aan beide zijden met een

weinig zout ingewreven.

Laat ze zoo een uur staan.

Maak dan de boter of de sla-

olie in de koekepan kokend

heet, klop 't ei met twee eet-

lepels water in een diep bord,

haal de visch aam beide zijden

er door en vervolgens door de

fijngestampte besebuit, die op

een ander bord gereed staat en

bak de viseh goud-bruin aan

beide kanten ongeveer vier

minuten op eiken kant.

Raak de visch niet aan, zoo-

lang ze vast zit aan de pan,

doch zoodra ze los is, kan men

ze met een koekemes of ander

groot mes omkeer en. Zorg

vooral, dat de pan voor minstens

de helft gevuld is met de boter

of slaolie.

Gebakken schelvisch of elft

wordt op de voigende manier

bereid: Snijd de visch aan

mooten, wasch ze f link en droog

ze zorgvuldig ai. Wrijf ze met

zout in en Iaat ze • eenige uren

staan. Haal' dan de visch door

melk, maak een flinke hoeveel-

heid olie of boiler in de koeke-

pan goed heet en bak ze aan

beide aijden mooi bruin. Schol

of bot bereidt men op dezelfde

wijze.

Hebt ge al een abonné

opgegeven! Vergeet het

met, ge hebt dan recht

op een fraaie premie!

■. ., -,-,


IHIET WEI^IL©l^ilM

Cen weduwnaa- trouwt voor de tweede

■*-' maal, zijn vrouw brengt twee knap-

pe, trotsche dochters mede en zijn kind,

Marie, wordt al spoedig als de dienst-

bode beschouwd./Toch gevoelt zij zich

niet ongelukkig, want een goede vrouw,

haar peetemoei, waakt over haar. Als

haar zusters naar een bal rijden, moet

zij vuil als een asschepoestertje, alleen

achterblijven, maar de oude peet roept

de schoonste droomen voor haar op

als zij het oude orgel in de kerk be-

speelt. De tante verlangt er naar die

droomwereld voor Marie tot werkelijk-

heid te maken en een seconde later

staat zij in een prachtig feestgewaad

en een glazen koets komt aangereden

om haar naar het hofbal te brengen.

De prins ziet de schoone gast arriveeren

en leidt haar ten dans. Klokslag twaalf echter

komt een einde aan de betoovering en Marie staat

in haar havelooze plunje voor de deur van het

paleis, waar niemand, haar meer herkent. De prins

is wanhopig en blijft haar steeds zoeken. Zijn wensch

Marie weer te zien ontwikkelt zich tot zoo'n magische

kracht, dat Marie door liefde en verlangen ge-

dreven, midden in den slaap opstaat en zich naar

het paleis spoedt, ditmaal herkent de prins haar

in haar oude plunje. Maar ook deze ontmoeting

wordt te snel afgebroken: een brug verheft zich

met Maris in de lucht, het werk van haar peetemoei.

De prins wil haar nog grijpen, maar houdt slechts

haar schoentje in de hand. Hij laat verkondigen

dat wie het verloren schoentje past, zijn vrouw zal

worden. Marie's stiefmoeder doet een harer doch-

ters het middel aan de hand om een klein

i —i r—i ^

> J 4

' ^-^J

-

1

voetje te krijgen, maar als zij eindelijk

zal -gaan passen, zakt zij van pijn in

elkaar. Intusschen kookt Marie in de

keuken van het paleis een gerecht voor

den melancholieken prins ; de ring, dien

de prins haar op het hofbal ten ge-

schenke heeft gegeven, valt er in en

op deze wijze weet de prins haar te

ontdekken en het huwelijk tusschen

deze beide gelukkige menschenkinderen

wordt ten spoedigste gesloten. Naar

het bekende sprookje van ,,Assche-

poetster" is dit filmwerk vervaardigd,

dat in zoo'n aantrekkelijken vorm is

gegoten, dat 't zeker voor volwassenen

een gang naar de bioscoop waard is.

De Astra Film Maatschappij te

Amsterdam heeft deze film in ons

land gebracht.

b

1 VH ij ;

i

Hein Raven.

artistiek leider van „Lybelle", de nieuwe dancing

bij het Colandsplein te Rotterdam.

CgMéPIRITO

• doop-

MAX TAK

EEN MISVERSTAND

Een bekend Amsterdamach pianist staat

te kijken voor de étalage van een modernen

kunsthandel. Plotseling stormt de langharige,

expressionistisch uitziende, luministisch ge-

kleurde en cubistisch gekleede kunsthandelaar

naar buiten, grijpt den verbaasden pianist

bij den arm, die zich hoort toeschreeuwen :

,,Interesseert u zich voor moderne kunst?"

En de musicus antwoordt hem gelaten:

,,Ik niet, u?"

GOUNOD

De verrukkelijke kunstenaar, die Faust

schreef, was een verliefd man. Dit is ook

wel minder groote kunstenaars overkomen,

maar iedereen is geen Gounod.

Hij was een beroemde Engelsche zangeres

naar Londen nagereisd en had Parijs zonder

taal of teeken verlaten. In de ville lumière

was men daarover niet zoo verbaasd — men

wist in theaterkringen, dat papa Gounod een

amoureuze natuur bezat. En hoe men zijn

talenten waardeerde, bleek uit het feit, dat

de Grande Opéra avond aan avond zijn

,,Faust" vertoonde.

Edoch — Gounod scheen zijn familie ge-

heel en al vergeten te hebben en kwam niet

thuis. Een kleine, verstandig geleide samen-

zwering was het gevolg en een bespreking

met het directoire van de opera was daarvan

het resultaat.

Tout Paris was verbaasd, dat de Grand

Opéra plotseling Faust van het repertoire

nam. Men giste, men vermoedde Dat

deze succesvolle opvoeringen plotseling ge-

staakt werden, bleef een raadsel.

Op zekeren morgen, terwijl de familie

Gounod zat te ontbijten, trad de meester

onverwachts binnen met de woorden: „Me

voilä!" Niemand deed verbaasd — de com-

NÏBT ra

KOOP JS

Een courantenbericht

meldt, dat de heer

Goldwyn pogingen

heeft gedaan, om den

beroemden professor

in de psycho-analyse,

Siegmund Freud, voor

de film te engageeren,

maar dat deze voor

het aanbod heeft be-

Sam Goldwyn op weg dankt.

naar Prof. Freud

Het staat in de krant geschreven,

Dus het moet wel waarheid zijn,

Mister Goldwyn is gekomen,

Met zijn .film-staf naar Berlijn.

Hij heeft waarlijk grootsche plannen,

Op een dollar kijkt hij niet,

En dat moet je grif erkennen

Als j'een Goldwyn-picture ziet.

Niets is voor zijn film te kostbaar,

Niets is veilig voor zijn geld.

En zijn meest absurd verlangen

Wordt in dollars uitgeteld.

Niets te duur voor zijn affaire,

Met z'n chequeboek in de hand,

Koopt hij schoon beid, koopt hij charme,

Koopt hij aanzien, rang en stand.

Naast de kunst om te charmeeren

En expressie op het doek,

Staat de kunst om te begeest'ren

Door de magie van liet boek.

Daar verheft zich Croesus Goldwyn

En hij zegt, wat kan, dat moet,

Ik koop een beroemd .geleerde

Voor mijn heilig Holly-Wood.

En hij cabled vlug naar Weenen:

„Herr Professor Siegmund Freud,

Engageer u voor mijn drama

Breng u op het celluloid."

Mister Goldwyn, 't zal niet lukken,

De professor seint subiet:

,.Je kunt Anna-Lieze koopen,

Maar mijn Analyse niet."

CHEF VAN DIJK.

een bekend en geliefd „dansnummer'uit onzecaboret-

zalen, dal pas weer veel succes mocht oogsten in l

Mille Colonnes Ie Amslerdam.

Leon boedels

vroeger de meest populoire liedercnzanger, thans

regisseur van Flora Ie Amsterdam, op den avond

van z n jubileum.

ponist pelde een eitje, at zijn dejeuner op

en ieder deed alsof hij een kwartiertje geleden

de kamer had verlaten.

Den volgenden avond verkondigden de

affiches der opera, dat „Faust" weer opge-

voerd zou worden. Toen begreep Parijs, en

de stad, die zoovele amours van groote mannen

aanschouwd had, glimlachte.

MBSSCHABRT

de groote Hollandsche meesterzanger, had

ook een open oog voor de materieele zijde

van zijn carrière.

Hij werd te Weenen eens uitgenoodigd ten

huize van een bekenden bankier. Deze gaf

enkele malen per seizoen een soiree musicale,

waaraan de eerste Europeesche kunstenaars

hunne medewerking verleenden. En voor hen

had deze medewerking de prettige omstandig-

heid, dat deze niet geheel en al belangloos was.

• Messchaert had zijn liederen gezongen en

van het exquise gezelschap den grooten bijval,

die van erkentelijkheid getuigde over het

gebodene, in ontvangst genomen.

De meester stond nog even bij zijn be-

geleider aan het klavier wat na te praten,

toen de gastheer hem even de hand kwam

drukken. „Maar maestro, gaat u nu reeds

heen? U geeft toch nog een toetje?"

„Zeker ", was het antwoord van Messchaert,

,,nä u, na u".

RAMEAU

de gevierde Fransche componist, lag op ster-

ven. Een met hem bevriende abbé bezocht

hem. Hij hoorde Rameau rochelen, begon

hardop te bidden en een psalm te zingen.

Plotseling sloeg de stervende de oogen op

en vroeg: „Maar monsieur l'abbél Hoe kunt

u zóó valsch zingen I"

Dat waren zijn laatste woorden.


• <

TEKST VAN

VERHOOGD» CHEF v. DIJK

MUZIEK VAN

MAX TAK

{Dit liedje, reeds vroeger als monoloog in ons blad verschenen, is thans door den heer Max Tak op muziek gezet.

i F^

s^.nt&iV'bKmkAXZZ'

m J i ? ^

Jp'QAA/fydj} * ■ Scfyool.

^-f gpi F I j :^m

D^JUä; . /ne ££>$ id bfjuid ^d

J J(AX iïcOo Jpü /oc/v .hxxfyd AMA/ /wozdb. ' ß^/uxx.m&nd tä^/0a/.&xM/.iL&.

\\ r r i r J I ;; ^

Ê p ^ i i

^t-. yCfy4Ä\/)fye4' &w

Kleine Bob is thuis gekomen,

Toont verheugd zijn schoolrapport,

Hooge cijfers, vier en vijfen,

Blij, dat hij verhoogd nu wordt.

Droomend van vacantiedagen,

Zee en schelpen, duin en strand,

Vlaggen op kasteelen planten,

Opgetrokken uit het zand.

Als hij 's morgens in gedachten

Aan al 't schoons den schoolweg gaat,

Ziet hij plots een woest gevaarte,

Luid gegil.. . . helaas te laat.

Zwaar gekneusd het teere lijfje

Wordt hij op brancard gelegd,

's Avonds hooge koortsen, ijlen,

, Zijn rapport luidt.... slecht, zeer slecht.

8 fy*S^'

PPPi

.faZAAj dwsA/ 4M;

In het witte gasthuisbedje

Ligt de kleine zieke baas,

Buiten is het stil geworden.

Langzaam sterft het stadsgeraas.

De verpleegster en de dokter

Praten zachtjes met elkaar.

Dokter zegt: ,,'t Is noodig, zuster,

„Haal direct zijn ouders maar.''

Met zijn knuist je in haar handen

Staat de moeder aan het bed.

Op de minste mondbeweging

Wordt met groote angst gelet.

Eind'lijk oop'nen zich de lipjes

En hij slaat zijn oogjes op,

Moeder knielt naast 't ventje neder,

„Ken je me nog, schatte-Bob V

voor den Sport-liefhebber,

voor Uw Clubhuis,

voor den Dans-liefhebber,

voor Uw vrienden,

voor den Kunst-liefhebber,

voor Uw HOME.

^^

^^

^

En er zweeft een vage glimlach

Op het kinderlijk gelaat.

En nauw hoorbaar vraagt haar jongen.

Of op school hij overgaat.

Even wendt ze zich ter zijde,

Waar ze stil haar tranen droogt,

„Wees maar stil, m'n lieve engel,

..Juf die zei: je wordt verhoogd."

De vacantie is geëindigd.

Juf staat voor de nieuwe klas.

Op de plaats zit nu een ander.

Waar eerst Bob gezeten was. ,

„Waarom", vraagt een kleine kleuter,

„Komt Bob hier op school niet meer?"

,,Die's verhoogd", zegt zacht de juffrouw,

„Boven naar den lieven Heer."

WIE den "NEW EDISON" gehoord

heeft WIL een

"EDISON" of NIETS

CATALOGUS GRATIS OP AANVRAGE Bij DE

KUNSTZAAL "EDISON"

LANGE POTEN 15 WITTE DE WITBSTRAAT 88

•»-GRAVENHAGE ROTTERDAM

\ «

-C

1)

OPLOSSING VAN ONZE TWEEDE WOORDEN-PRIJSVRAAG

OHK

p P B

H A 5

S A M

■« O

M

0 ^

5 u ! L

EEN 5LI3VEND SIERAAD

Voor onze kerstbijlage stellen wij 'n

aardige lijst verkrijgbaar ä f 1.50.

De teekening en het geld te zenden aan de

Admln. Galgewater 22, Leiden

CORRESPONDENTIE

Aan verschillende inzenders. Zet

toch vooral op de brieven van de

prijsvragen Redactie, afd. Prijsvragen.

Het is uw eigen schuld, wanneer

door het weglaten van deze bij-

voeging uw antwoord niet in aan-

merking komt.

E. W. v. d. O. te Utrecht. Voor

de afdeeling prijsvragen is aan onze

redactie een apart persoon verbon-

den, die steeds dit werkje doet. Wan-

neer u weet, dat er weker? zijn, dat wij

1000 brieven en meer krijgen, dan

kunt u zioh indenken, hoeveel werk

er aan deze afdeeling verbonden is.

De persoon in kwettie vergelijkt

alle inzendingen met het door de

redactie vastgestelde goede ant-

woord. Doch opdracht is gegeven,

dat indien er iets onduidelijks of

een vergissing in de opgave is blijven

staan, dan daarmee ten volle reke-

ning te houden.

Uit de goede inzendingen doet

de redacteur een keuze, doch zoo

dat hij niet den naam van den

inzender kan zien.

Een enkel maal wordt deze keuze

bepaald door een bijzondere sierlijke

of geestige bewerking.

Ook deze prijsvraag was een enorm succes. Wij kregen ditmaal 946 goede

oplossingen. Het record is verbeterd.

DE EERSTE PRIJS VAN FL. lO.—

werd toegekend aan Mej. A. KROM, Brouwerstraat 85, Haarlem.

DE VIJFTIEN ANDERE PRIJZEN

werden verder toegekend aan de volgende beeren en dames:

Mej. van Gelder, Amsterdam; Mej. F. Goltz, Amsterdam; W. Meijjes, Arnhem;

J. van der Berg, Bussum; Mej. Colvoort, Enschede; J. Nijhuis, Hengelo;

D. J. Akker, Den Haag; Mevr. W. E. Bunk, Den Haag; van Noort. Haarlem;

N. A. Kriek, Leiden; Mej. G. A. Muller, Maassluis; Mej. H. D. A. Buisman,

Nijmegen; J. J. Blind, Rotterdam; A. E. van Klaveren, Utrecht;

Mej. S. Nauta, Wassenaar.

ONZE DERDE PUZZLE-WEDSTRIJD

Eep boer bezit een stuk land, 100 meter lang en 100 meter breed.

Precies in het midden bevindt zich een vijver van 20 meter lang en

20 meter breed. De boer wil het land, zonder de vijver, in 32 precies

gelijke stukken verdeden. Hoe zoudt ge dit doen.

EEN PRIJS VAN

Gaarne ontvangen wij uwe

antwoorden voor den 20sten Fe-

bruari aan het adres der redactie

afd. Prijsvragen, Gdlgewater 22,

Leiden.

Niet vergeten er „Afdeeling

Prijsvragen" bij te zetten, anders

kan de inzending niet meerekenen

en wordt ze buiten beschouwing

gehouden.

Wij stellen ook ditmaal ter

beschikking

TIEN GULDEN

EN VIJFTIEN FRAAIE EN NUTTIGE ANDERE PRIJZEN

Doch niet altijd. Want anders

hadden altijd zoowat dezelfde men-

schen een kansl

Uw denkbeeld om den prijs aan

de eerst-komende inzending te geven

zou vreeselijk onrechtvaardig zijn,

want dan zouden de menschen in

Leiden en omstreken altijd de meeste

kans hebben. We hebben u opzette-

lijk deze uitvoerige uiteenzetting

gegeven, doch, laat ons onmiddelijk

erbij voegen, wij doen het nooit

weer. De inzenders moeten de redac-

tie vertrouwen, doen ze dat niet,

laten ze dan liever niet meedoen.

De prijsvragen vormen een aardig-

heid, geen gokspelletje waarbij men

de groupier vol wantrouwen op z'n

vingers zit te kijken.

Indien het gros der lezers niet

aanvaardt het recht van de redactie

om naar eigen inzicht te beslissen,

wel, dan scheiden we er heelemaal

met de prijsvragen uit.

Gelukkig blijkt ons eiken keer

weer hoe wij dit volle vertrouwen

genieten al zijn er ook zoo nu en

dan wat mopperaars, die gelooven

dat nou juist zij niet goed behan-

deld zijn I Dit is niet alleen bij ons

het geval, doch in andere bladen,

ook groote buitenlandsche tijdschrif-

ten precies zoo.

Mej. J. H. te Rotterdatn. Wij

hebben de door u bedoelde artisten

geregeld gebracht, wanneer zij wat

bijzonders verrichten. Bij den grooten

overvloed van stof kunnen wij in

den regel niet zonder bijzonderen

grond een portret publiceeren.

P. J. N. te Zutfen. De bedoelde

oplossing heeft in no. 44 gestaan.

Mej. A. S. te Apeldoorn. Of is

't mijnheer? Uw naam geeft aan-

leiding tot vergissingen. U heeft mij

met uw aardige beoordeeling veel

genoegen gedaan 1

F. L. te Apeldoorn. Wij moeten

ook op het gebied der liedjes „elck

wat wils" geven. Van verschillende

kanten kregen wij daarover juist

bewijzen van instemming. Gaarne

zullen wij ook op uw verlangen

letten. Hebt u het liedje van

Kauffmann niet gezien?!

Een boekdeel waarvan

ge plezier zult hebben

Bestel ons voor de afgeloopen jaar-

gang van ons blad een

LINNEN BAND ä f 1.50

Ge kunt die bestellen bij uw leverancier

of metbiivoeging van het bedrag aan post-

zegels of als postwissel opzenden aan de

Admln. Galaewater 22, Lelden

De woorden-puzzl« in Engeland

Zoo is deze liefhebberij in Engeland

populair, dat de jonge schoone. hierboven

afgebeeld, zich een blouse heeft gemaakt

met een ,cross-word5"-puzzle er op. Of

het heel moeilijk zal zijn.tle|uistewoorden

te vinden die tot haar hart doordringen ?

Het schijnt wel de moeite waard om dit

te probeeren!


• ■ . : • —^—n-

B&RB&MQl

is een plantaardig extract bevattende

slitwortel.Berkentakken

en andere plan ten-extracten, welke

een buitengewoon- goeae invloed op de haarwortels uitoefenen. Het voorkomt

en geneest absoluut elke haaruitval en verwijdert roos in korten tijd,

PER FLACON f 1.25

BARDANOL-INDUSTRIE - Charl. de Bourbonplein 6 - DEN HAAG

PALAIS DE DANSE

BEZUIDENHOUT 11, 'S-GRAVENHAGE

RUSSIAN NORTH STAR JAZZBAND

onder leiding van GRÉGOIRE NACHCHOUNIAN

AANVANG 9 UUR VRI3E TOEGANG

lederen Zaterdas- en Zondagmiddag halfvier Thé Dansant

c Jo sim

SCHILDEREN EN BEKLEEDEN

VAN AUTOMOBIELEN

Dlntelstraat 23 (Wijk VII)

Den Haas - Telef. 72373

Tegenover het Bureau van den

Postcheque en Girodienst

Firma3oh. v.d. Meijden Dz.

ROLLUIKEN

MARQUISES

Opgericht

1860

Trompstr.

Telefoon

30495

Oen Haas

Het Fotografisch Atelier

'„GALERIJ"

(A. BARNSTIJN)

ïs thans alleen gevestigd:

Middensteiger, h. Openrijstuin

Rotterdam - Telefoon 6680

Fotohandel voor Amateurs

Ontwikkelea, afdrukken, vergrooteo.

BEZOEKT

CAFÉ-RESTAURANT

„DE POOL''

PLEIN 10 - DEN HAAG

Telefoon 10270

Propr. C. VAN SON.

BAL-MASQUE

Zaterdag 21 Februari

in alle zalen van het

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT

Intr. Dans-Instituut C.KLINKERT

Stadb.kade 152, Tel. 24232. Amsterdam

„HOLLAND-DEU

AUTOMOBILE"

SCHEVEN1NGEN

KANAALWEG 95-103

TELEF. SCH-EV. 3455

Reparatie-Atelier

Luxe Verhuur-inrlchtlns

Stalling, Olie, Banden, Benzine

Automobiel-verzekerinsen

CURSUS .IN AUTO-RIJDEN

VOOR DAMES EN HEEREN

Voor laatstgenoemden is een

instructrice aanwezig.

- : ' . •ems^^mtm

DORDTSCHE IJZERHANDEL

RIJSWIJKSCHE WEG 250 - DEN HAAG - TEL. 15043

HEBT U OOK EEN KACHEL NOODIG?

Onze sorteering is enorm en de prijzen uiterst billijk

PLAATSING GESCHIEDT DOOR EIGEN PERSONEEL.

Holl. Indisch Restaurant NOBACK

RIjSTTAFELS vanaf t 1.25

HOLL. DINERS .... f 0.80, f 0.95 en f 1.25

PENSIONS: Sweellnckstraat 158,

Jacob Hopstraat 1 • DEN HAAG

Telefoon 36257

VERKOOpmilS

3. 3. VOERMANS. DEN HAAG

Rcinkeadraal 72 Telafoea 33737

beveelt zich beleefd aan

tot in- en verkoop van

Ie en 2e HANDS MEUBELEN

Beslist goeakoopste adres voor complete

Mcubiieering. — Ruiit ook Meubelen.

Dagelijks aan huis tt ontbieden.

Je DANCING in DEN HAAG is

TIHIi CÄ¥i ©ÄIMOIMC 90

90

v/h MASCOTTE — 68 WAGENSTRAAT 68

Eigenaar-Directeur: C. F. HACK

Je CABARET en DANCING

van de New Style in Den Haag

DANCING TEA van 4—7 uur VRIJ ENTREE

THE ROYAL. DANCING BAND

ONDER EMINENTE MUZIKALE LEIDING VAN J.C V.BRÜCK

GEOPEND DES AVONDS VAN S 1 ^ TOT Vh UUR.

Beleefd aanbevelend,

MEVR. NOBACK

Schenkweg 90

Den Haag

DAMES- KLEERMAKER

BONTWERKER

Oalvaagea de NIEUWSTE MODELLEN

JAPONNEN-BLOUSES

Godfried de Groot

/Tmstellaan 64 - Amsterdam - Telef, 28474

Specialiteit in

T^oderne en artistieke foto's

T^en sie de vele reproducties van ons werk in

„Het Weekblad" Cinema S Theater

Vraagt uw kapper

een schuimende friction met

„Froth 99

American Dry Shampoo

Imp „PARIMEX", Maystr.10. DenHaag

Berijdt Humber- en

Good-Luck'rijwielen

en U is tevreden

Vraagt den berijders

Humberrij wielen vanaf f 135

Good-Luck-rijwielen vanaf f 75

(prijzen voor 1925)

1ste klas reparatie-af deeling

Bondsrijwielhersteller A.N.W.B.

J. E. BAANK

Prins Hendrikstr. h. Barentszstr.

Den Haag ■ Tel. 31709

Concert- en

Theater-Bureau

jv/Max van Gelder

/ flS/ Kantoor: Westeinde 13

&/ Amsterdam • Tel. 36763

Belast zich speciaal met het

vakkundig samenstellen van

Variété- en Cabaretprogramma's

Plaatsen van orkesten en arran-

geeren van particuliere feesten.

EERSTE KLASSE ENGELSCHE

GEMAAKTE HEERENkLEEDING

Ontvangen schitterende collectie

costuums en regenjassen

in nrijzen vanaf f 32.50 tot f 70.—

„LONDON HOUSE"

Laan van Meerdervoort 136

Hoek vaa Diemenitraal DEN HAAG

GEEN FILIALEN

Naaml. Vennootschap

99

99

Directeur E. BOERMA

DAMES-EN HEERENKLEEDER-

MAKERI3

De Coupe in

nieuwe banen

wil zcßgcn :

De lot nog loc onop-

gelosle moeilijkheid door

lilm en projeclic opgelost

omdat de coupeurs, tij-

dens het snijden reke-

ning kunnen houden met

den individueelcn

lichaamsvorm.

Grooiagea

Heerenitraat 58

Telefoon 755

Amslerdam, RokiaTO, Telefoon35808

N.v.ZAADHANDEL

r^iENZAADTEELT

V /HA.H0BBEL

001TGENSPLAAT

Levering aan i»ndbouwer» en luinhexiMeri

Men vrage prijscourant

Op bijna alle plaatsen vertegenwoordigd

BEZOEKT

in Den Haag het ge-

heel nieuw ingerichte

MAGAZIJN VAN SPORTARTIKELEN

Het Sporthuis „WEIMAR"

WEIMARSTRAAT 5a - Dir. W. VIS Jr.

Eerste klas zaak in Rijwielen en Sport-

artikelen. Tevens Reparatie-Inrichting.

Billijke orijzen. Gelegenheid tot stalling

van 'rijwielen è f 1.50 per maand.

Telefoon 36181. Aanbevelend. W.VISJr.

W.H. VAN VENETIË

AMSTERDAM

2e Helmerstraat 52. Tel. 24413

HONDEN GENEESMIDDELEN

van Dierenarts K. DIFFINÉ

Chem. Fabriek Krewel A.G. Keulen

„ONZE HONDEN"

Handboek voor den Hondenliefhehber en

hondenfokker. — Toezending van dit

intressante boek geschiedt op aanvrage

gratis en franco.

HET „BUREAU-PISUISSE'

Frankenslag 166 - DenHaag

Telefoon 50585

Bel.Klxlch met hel SAMENSTELLEN vaa

Cabaret proarammas en bet orpani.eeren

van Feestavonden, Concerten, Drawina

room Entertainment«,Soiree«parlicnliire«

Kindervooratellinoen. etc. etc.

n.^.^al. ». AJwmlmmlmlmmilm fimlmm%umtmr OO tmtttmn fiiro no. 41880 Prijs per kwartaal _ _\Jjm

. ,- J ■ ^—i^^—

EWEEKBIÄD

CINEMAen

THEATER /#

..s^V) iS^SSSS 222 SSgZSZ^ - J -v ^r^EZm

is! Z-l VaoiL-ad^eilenties wende men zich tot het Centr. Adv. tWau LOUIS BEI JAMI Stationsweg 61b. Rotterdam

^

\

ï


„"■B-Ai^-'it „ -~: ■■

l^l^O^INIOIL

is een plantaardig extract bevattende

klit wort el, Berken takken

en and ere plan ten-extracten, welke

een buitengewoon goede invloed op de haarwortels uitoefenen. Het voorkomt

en geneest absoluut elke haaruitval en verwijdert roos in korten tijd.

PER FLACON .f 1.25

BAROANOL-INDUSTRIE - Charl. de Bourbonplein 6 • DEN HAAG

UIT DE VERTE

stelt de Radio U in staat de Savoy-Havanah Band te Londen te hooren

VAN DICHTBII

kunt U echter de RUSSIAN NORTH STAR hooren in het

PALAIS DE DANSE ■ Bezuidenhout 11. Pen Haag

ORCHESTRE THE RUSSIAN NORTH STAR 3ASZ BAND

DIR. GEORGE NANCKCHOUNIAN.

Elken Zaterdas en Zondag MATINEE van 3.30 tot 5.30 uur

misn \m

ie Blo

SCHILDEREN EN BEKLEEDEN

VAN AUTOMOBIELEN

Dintelstraat 23 (Wijk VII)

Den Haas - Telef. 72373

Tegenover het Bureau van den

Postcheque en Girodienst

Voor

Ruwe en

Schrale huid

van

Handen en Gelaat

(jebruik ik alhjd

PUROL

Firma Joh. v. d. Meijden Dz.

ROLLUIKEN

MARQUISES

Opgericht

1860

Trompstr.

Telefoon

30495

Den Haag

Het Fotografisch Atelier

„GALERU"

(A. BARNSTIJN)

is (hans alleen gevestigd:

Middensteiger, h. Openrijstuin

Rotterdam - Telefoon 6680

Fotohandcl voor Amateurs

Ontwikkelen, afdrukken, vergrooten.

BAL-MASQUE

Zaterdag 21 Februari

in alle zalen van het

PALEIS VOOR VOLKSVLI3T

Intr. Dans-Instituut C.KLINKERT

Sladhkade 152, Tel. 24232. Amsterdaai

„HOLLAND-DELI

AUTOMOB LE"

SCHEVENINGEN

KANAALWEG 95-103

TELEF. SCHEV. 3455

Beparatie-AteMer

Luxe Verhuur-inrichtlng

Stalling, Olie, Banden, Benzine

Automobiel-verzekeringen

CURSUS IN AUTO-RIJDEN

VOOR DAMES EN HEEREN

Voor laatstgenoemden is een

instructrice aanwezig.

DORDTSCHE IJZERHANDEL

RIJSWIJKSCHE WEG 250 - DEN HAAG - TEL. 15043

HEBT U OOK EEN KACHEL NOODIG?

Onze sorteering is enorm én de prijzen uiterst billijk

PLAATSING GESCHIEDT DOOR EIGEN PERSONEEL.

Holl. Indisch Restaurant NOBACK

RIJSTTAFELS vanaf

HOLL. DINERS . .

PENSIONS: Sweelinckstraat 158,

Jacob Hopstraat 1 - DEN HAAG

Telefoon 36257 "——«

VERKOOPHUIS

3. 3. VOERMANS. DEN HAAG

Reiakenstrul 72 - Telefoon 33737

beveelt zich beleefd aan

tot in- en verkoop van

Ie en 2e HANDS MEUBELEN

Beslist goedkoopste adres voor complete

Meubileering. — Ruilt ook Meubelen.

Dageliiks 3an huis te ontbieden.

Je DANCING in DEN HAAG is

TTIHIi C^¥i PÄMOIQG 99

99

v/h MASCOTTE — 68 WAGENSTRAAT 68

Eigenaar-Directeur: C. F. HACK

Je CABARET en DANCING

van de New Style in Den Haag

DANCING TEA van 4—7 uur VRIJ ENTREE

THE ROYAL DANCING BAND

ONDER EMINENTE MUZIKALE LEIDING VAN J.C.V. BRÜCK

GEOPEND DES AVONDS VAN S 1 ^ TOT l'/z UUR.

f 1.25

f 0.80. f 0.95 en f 1.25

Beleefd aanbevelend,

MEVR. NOBACK

F. B«rt^l

Schenkweg 90 Den Haag

DAMES-KLEERMAKER

BONTWERKER

Oalvang« de NIEUWSTE MODELLEN

JAPONNEN-BLOUSES

Godfried de Groot

>Tmstellaan 64 - Amsterdam - Telefoon 28474

Specialiteit in T^odeme en artistieke Toto's

TAen ale de vele reproducties van ons wert» In „Het ■Weebblad - ' Cinema a Theater

Berijdt Humber- en

Good-Luck-rijwielen

en U is tevreden

Vraagt den'berijder»

Humberrij wielen vanaf f 135

Good-Luck-rywielen vanaf f 75

(prijzen voor 1925)

1ste klas reparatie-af deeling

Bondsrijwielhersteller A.N.W.B.

J. E. BAANK

Prins Hendrikstr. h. Barentszstr.

Den Haag - Tel. 31709

Vraagt uw kapper

een schuimende friction met

„F,«tl.r"

American Dry Shampoo

Imp „FARIMEX". Mayatr.10, DeoHa»»

EERSTE KLASSE ENGELSCHE

GEMAAKTE HEERENKLEEDING

Ontvangen schitterende collectie

costuums en regenjassen

in orijzen vanaf f 32.50 tot f 70.—

„LONDON HOUSE"

Laan van Meerdervoort 136

Hoek vao Diemenstraal DEM BA AG

GEEN FIL.IAl.EN

Naaml. Vennootschap

Directeur E. BOERMA

DAMES-EN HEERENKLEEDER-

MAKERI3

De Coupe in

nieuwe banen

wil zc^grn :

De tot nog toe onop-

tfeloste moeilijkheid door

film en projectie opgelost

omdat de coupeurs, tij-

dens het snijden reke-

ning kunnen houden met

den individueelen

lichaamsvorm.

GroBiagen

.- Beercastraat 58

Telefoon 755

Amsterdam. Rokia 70, Telefoon35808

(NVZÄADHANDEL

*"SBEN ZAAOTEELT

YHA-HOBBEL

OOLTGENSPLAAT

Lcveriog mmm landbouwer« en tuinbczillers

Mea vrage prijscouranl

Op bijl» alle plaatsen vertegenwoordigd

RR7nPïf T ' n Den Haa s het s 8 "

PC^.v-'C.IS. j heel nieuw ingerichte

MAGAZIJN VAN SPORTARTIKELEN

Het Sporthuis „WEIMAR"

WEIMARSTRAAT 5a - Dir. W. VIS Jr.

Eerste klas zaak in Rijwielen en Sport-

artikelen. Tevens Reparatie-Inrichting.

Billijke prijzen. Gelegenheid tot stalling

van rijwielen ä f 1.50 per maand.

Telefoon 36181. Aanbevelend, W.VISJr.

W.H. VAN VENETIË

AMSTERDAM

2e Helmerstraat 52. Tel. 24413

HONDEN GENEESMIDDELEN

van Dierenarts K. DIFFINÉ

Chem. Fabriek Krewel A.C. Keulen

„ONZE HONDEN"

Handboek voor den Hondenhefhebber en

tiondenfolcker. — Toezending van dit

intressante boek geschiedt op aanvrage

gratis en franco.

HET „BUREAU-PISUISSE"

Frankenslag 166 - Den Haag

Telefoon 50585

Belaal zich mei Wel SAMENSTELLEN va.

Cabaret programma s en belorgaaiaeerea

van Feestavonden. Concerten, Drawing

room Entertainments,Soirée.parliculières

KindervoorslellingeB, etc. etc.

More magazines by this user
Similar magazines