30.09.2013 Views

P^IMOIMC"

P^IMOIMC"

P^IMOIMC"

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

'- - ■; ■ i - ■


^mmmm-TW^f^mm^ 1 ^<br />

■<br />

■ ■<br />

^<br />

HET MOOISTE GESCHENK VOOR ELKE GELEGENHEID<br />

BETER, VOORDEELIGER EN ARTISTIEKER DAN IEDER ANDER MERK<br />

THE GRAMOPHONE COMP.Ltd.<br />

WERKT VOOR U DAG EN NACHT<br />

PRIMA<br />

REIS<br />

GRAMOPHONE<br />

MET<br />

PLATENBERGINQ<br />

COMPL. /90.—<br />

.His Master's Voice"<br />

MODEL N^IOS<br />

2 VEERIQ ONBREEKB. "WERK<br />

VOORZIEN VAN AUTOMATISCHEN REM<br />

EN AUTOM. SNELHEIDSAANÖEVER<br />

ii<br />

IN EIKEN ƒ120.<br />

„ MAHONIE /140—<br />

„His Master's Voice"<br />

MoDeL N£ leOo<br />

FIJN SRI-ON MEUBEL*.<br />

INBIKBN ï /255.—<br />

„ MAHONIE /300 —<br />

„His Master's Voice"<br />

..■■_..-■■. . ■ . ' ■ . . ^<br />

HET MERK OER<br />

VOLMAAKTHEÏO<br />

Masters<br />

Voice M<br />

Gramophone<br />

SPEELT GERUISCHLOOS<br />

STOPT AUTOMATISCH<br />

VOORZIEN VAN AUTOMATISCHE<br />

SNELHEIDSAANWIJZER<br />

WINDT AUTOMATISCH OP<br />

ENORME KEUZE BIJ<br />

WILLEM SPRENGER<br />

AGENT- DER GRAMOPHONE COMP. Ltd.<br />

PASSAGE 46 - DEN HAAG<br />

Filiaal: Laan v. Meerdervoort 60a<br />

Grootste keuze nieuwste<br />

Dansplaten f 2,25<br />

MODELN'ZSO^SäIPN-<br />

MBUBêL.<br />

IN EIKEN ^320.—<br />

.MAHONIE/375-<br />

WIJ VERKOOPEN STEEDS<br />

TOT IEDERS TEVREDENHEID<br />

PRIMA GRAMOPHONE<br />

MODEL 0.60 Ä ^ 2VEERIö<br />

WERK<br />

COMPL. ƒ90.—<br />

„His Master's Voice"<br />

MODEL N^ 125<br />

PRACHTVOL VAN KLANK -<br />

VOöRZIEN^NIEüWÖTEVEÄBErERINöEI<br />

IN EIKEN c/175.—<br />

„ MAHONIE i/200.—<br />

„His Master's Voice"<br />

MODEL N* M0<br />

NIEUWSTE<br />

UITV1NDINÖ<br />

ZONDER HOORN<br />

GELUIDSARM<br />

I OF SOUND-BOX<br />

SPECIAAL<br />

I MODEL<br />

VOOR<br />

jöROOTE<br />

IIPCALEN<br />

IN EIKEN ƒ560.—<br />

„ MAHONIE /610.—<br />

.His Master's Voice'<br />

it<br />

HOLLAND5CHE<br />

COMPONISTEN<br />

BERNARD ZWEERS<br />

Het overlijden van een onzer<br />

meest bekende Hollandsche toon-<br />

dichters brengt een onverkwikkelijke<br />

periode onzer muzikale geschiedenis<br />

in herinnering.<br />

Hernam Rutten heeft aan het graf<br />

van den componist met enkele woor-<br />

den gezinspeeld op den droevigen<br />

strijd dien hij voeren moest, (een<br />

strijd hem opgedragen), tot erken-<br />

ning van zijn kunst. Niet uit egoïsme<br />

dus, niet om gevierd te worden en<br />

zich te tooien met lauweren van één<br />

dag en die, verdroogd, moesten ge-<br />

tuigen van den jubel van één enkelen<br />

avond, hij wilde alleen dat men zijn<br />

kunst erkende. En in die kunst, die<br />

zuiver Hollandsch was wilde hij een<br />

nationaal werk geëerd zien. Want<br />

dit is wel het meest tragische ge-<br />

weest in zijn leven: hij de altijd<br />

enthousiaste vroeg geestdrift aan een<br />

volk, dat een wereldrecord op zijn<br />

naam heeft voor onverschillgheid ir.<br />

zake kunst. Het ligt niet in den<br />

aard van dit artikel een „geestig-<br />

heid'' te willen lanoeeren. Maar heeft<br />

een onzer revue-spelers niet een rauwe<br />

waarheid gezegd, toen hem gevraagd<br />

werd wat eigenlijk een „groot man"<br />

was en hij het antwoord gaf: Een<br />

groot man, da's iemand dien ze dood-<br />

p.sten als hij leeft en wanneer-ie<br />

dood gaat, roepen ze: Lang zal<br />

hij leven!<br />

Wij hebben het • gezien bij den<br />

dood van Heyermans, een sterven<br />

verhaast door lieden, eens door hem<br />

met zijn kunst groot .geworden en<br />

die z'n laatste levensjaren vergald<br />

hebben met faillissementsaanvragen.<br />

Bernard Zweers leefde in betrek-<br />

keiijken welstand. Timmerde nimmer<br />

aan den weg. Het eenig „publieke"<br />

dat hij deed, was even dankend op-<br />

staan na een erkentelijk applaus dat<br />

weerklonk wanneer Mengelberg een<br />

zijner werken voordroeg. Hij zat<br />

altijd op dezelfde plaats, op het<br />

balcon van het Concertgebouw, de<br />

hand aan het oor, want hij leed aan<br />

een hevige doofheid.<br />

De werkzaamheden van Bernard<br />

Zweers waren tweeledig: paedago-<br />

gisch en compositorisch.<br />

Welke van beide het belangrijkst<br />

waren, dat zal de toekomst beslissen,<br />

de genadelooze rechter, die over alles<br />

en allen oordeelt. Maar reeds ver-<br />

dient te worden gezegd, dat hij als<br />

opvoeder van de muzikale jeugd een<br />

groote revolutionaire kracht was.<br />

Elke revolutie overleeft zich. Om-<br />

dat de dag van morgen een ge-<br />

deeltelijke verwerkelijking brengt van<br />

datgene, door de revolutie gewild.<br />

Toen Zweers uit Duitschland, waar<br />

hij voor rekening van een muziek-<br />

vriend gestudeerd heeft, terug kwam,<br />

verkeerde ons land in een geeste-<br />

lijken sluimer, die zich vooral van ons<br />

muziekleven had meester gemaakt.<br />

De schilderkunst had een geweldenaar<br />

als Van Goch, werkers als de Manssen<br />

een krachtmensch als Breitner. De<br />

kunst der letteren was ten strijde<br />

getogen tegen het burgerlijk gedoe,<br />

dat zich van haar had meester ge-<br />

maakt, ontwaakt door het helle,<br />

doordringende klaroengeschal vari de<br />

pioniers van 1880.<br />

De muze der kunst had nog geen<br />

ridder die zich het harnas om de<br />

TtCTlOONEELWtRK^WtiK<br />

A3LS OB WIJN ÏS ÏN OEM MAM<br />

OPGEVOERD DOOR HET THEATRE ODEON.<br />

.il sluk is echt Fronsch. Een genoeglijk, vroolijk luchtig niemencUlleije. dal<br />

intussclien alle gelegenheid biedt om ons een avond van knap looneelwerk<br />

te verloonen. Een gelegenheid, die het gezelschap van hel Theater Odeon met<br />

beide honden heeft aangegrepen en in de eerste plaats Chrispijn junior, die<br />

een allervermakelijkst type maakte van hel jongmensch, dat de slechte ge-<br />

woonte had zoozeer van wijntje te genieten, dat hij bijkans steeds door dit<br />

aardsche tranendal heendanste. Zoo was hel eens. maar een zondaar kan zich<br />

bekeeren en ook deze zondaar heeft zich, na een geruimen lijd in het buitenland<br />

te hebben rondgezworven, de oude zonde over boord geworpen. Hij keert bij<br />

zijn vrienden — een mama met een paar dochters, die zij behoorlijk aan den<br />

man wil helpen, echt en goed getrouwd, zulks om in een betere positie te<br />

komen dan met haar zelf'het geval was! — totaal nuchter terug en treft daar<br />

voorts zijn besten vriend aan. die met de oudste dochter een liaison heeft. Er<br />

volgt nu een zeer ingewikkelde historie. Mama vindt den bekeerden zondaar<br />

een orachtman voor haar jongste dochtertje, maar haar oudste, wien de liaison<br />

verveelt, wordt op den genezen leerling van Bacchus verliefd, en deze bedriegt<br />

nu zijn besten vriend.<br />

Als hij door een samenloop van omstandighedtn zijn waterkuur onderbreekt<br />

en Ie veel whisky's hijschl. loopt de zaak natuurlijk tolaal mis. Als de wijn is<br />

in den man, is de wijsheid in den kan en in zijn dronken bui vertelt hij zijn<br />

vriend de waarheid. Hevige scène, maar hel eind is prachtig: weer nuchter<br />

verklaart hij. dat wal hij verteld had, niets dan onzinnige dronkemanslaal was<br />

geweest, hij trouwt met de jongste dochter (rtiede dank zij de bemiddeling van<br />

een hopeloos op dil meiske verliefden sportleven Bril) en de liaison van de<br />

oudste dochter zal door een echt huwelijk met haar vriend vervangen worden<br />

Mama. heel de familie in den zevenden hemel. Ik heb u hier iels van hel stuk<br />

verteld, ten einde degenen die het mochten gaan zien. niet van de gekke ver-<br />

rassingen Ie berooven. welke er in voorkomen (een belangrijk punt b.v. is, dat<br />

de ex-drinkebroer tegenover zijn vriend moet doen. alsof hij nog steeds aan<br />

den drank is. hetgeen dan deze vriend en zijn vriendin afschuwelijk vinden!)<br />

liet ik veel van het amusante verhaal loopen. Laat ik dit overzicht besluiten<br />

met den raad aan hen. die eens een avond pret willen hebben om een amu-<br />

siinten samenloop van intriges en om goed spel, waarin naast Chrispijn. diens<br />

vriend Flor de la Roche uil muntte, een bezoek te brengen aan het theater<br />

op de Heerengrachl. '• ^<br />

FOTO-O CORET<br />

schouders had geworpen om haar te<br />

beschermen tegen het kleinzielig ge-<br />

criticaster van lieden die alleen ge-<br />

amuseerd, niet geënerveerd wilden<br />

worden. Want daär betaalden ze<br />

immers voor. Zij wilden voor de<br />

„mode" wel een Beethoven aanhoo-<br />

ren, mits de kellner ze msar op tijd<br />

hun „kleintje koffie" bracht, tijdens '<br />

de Amsterdamschè park-concerten.<br />

,,Dat kleintje koffie.. . ."<br />

Het heeft, meer dan alle vergiften<br />

bij elkaar, onze muzikale beschaving<br />

geremd, tegengehouden.<br />

Maar Zweers kwam uit Duitsch-<br />

land terug als volbloed Wagneriaan.<br />

Dat klonk de conservatieven van<br />

destijds in de ooren, als het heden<br />

ten dage zou zijn, wanneer een bolsje-<br />

wiek op een receptie -ten' hove de<br />

Internationale zou gaan voordragen.<br />

Resultaat: verbazing, verbann ■ g,<br />

weer versuffing. Maar Zweers had<br />

nu eenmaal de aandacht op zich<br />

gevestigd en eenige geestdriftigen om<br />

zich verzameld.<br />

En in dezen kring van aanhangers,<br />

is hij feitelijk zijn leven lang gebleven.<br />

Wanneer een zijner werken naar<br />

buiten kwam, dan was dit zeker te<br />

danken aan den drang van de men-<br />

schen, die om hem heen, zijn eerlijk<br />

kunstenaarschap lief hebben.<br />

De aanhangers werden leerlingen,<br />

opgevoed met een methode die even-<br />

zoo baanbrekend als persoonlijk was.<br />

Dit is de groote beteekenis van<br />

Zweers als paedagoog.<br />

De componist Zweers is als toon-<br />

dichter geïnspireerd door dezelfde<br />

bronnen als die, welke onze moderne.<br />

schilders tot hun schepping geleid<br />

hebben : de Hollandsche atmospheer,<br />

de Hollandsche kleuren, het licht-<br />

spel tusschen onze laaghangende<br />

wolken. Men heeft zijn muziek wel<br />

eens vlak genoemd, naïef, niet warm.<br />

En bij wijze van vergoeilijkend<br />

compliment: „knap, zeer knap ge-<br />

ïnstrumenteerd".<br />

Maar men vergat, dat al zijn<br />

werken gedicteerd waren door het<br />

groote, verwarmende gevoel, dat hem<br />

bezielde: liefde voor zijn Holland.<br />

En eerlijk, zonder pose, eerlijk,<br />

zonder geleerd-doenerij, eerlijk zonder<br />

bluff gaf hij zijn melos, dat eenvou-<br />

dig, maar wadr was.<br />

Met Zweers is een edel kunstenaar,<br />

een oprecht mensch heengegaan.<br />

En het is geen toeval, dat zijn<br />

schoonste hoedanigheden van talent,<br />

geest en gemoed zich het volledigst<br />

uitspraken in zijn groote symphonic:<br />

„Aan mijn Vaderland".<br />

Uit dit werk zullen zij die na ons<br />

.komen, de verklanking hooren van<br />

de picturale schoonheden van het<br />

land dat Zweers boven alles liefhad.<br />

En alleen reeds door dit werk zal<br />

hij, zeker voor onze muzikale cultuur<br />

onsterfelijk blijken. ^',<br />

r7ȣ<br />

m t *l<br />

CENT<br />

i SPECIAL<br />

SIGARET


"Hf<br />

SLSE DANKME1 JER geniet op het oogen-<br />

blik in Rotterdam de belangstelling van<br />

dat deel van het publiek, dat zich sterk<br />

aangetrokken gevoelt tot de edele dans-<br />

kunst. Ze treedt in de Maasstad op in de<br />

dancing Lybelle, de nieuwe tempel van<br />

Terpsichore in de nabijheid van het Caland-<br />

plein. In deze gezellige zaal verrast ze velen<br />

met haar prestaties en die harer leerlingen,<br />

waaronder haar zuster Margot.<br />

Ter gelegenheid van dit succesvolle op-<br />

treden brengen we hier eenige beelden van<br />

dit ensemble. Men ziet Else Dankmeyer,<br />

Jiaar zuster en een harer leerlingen In een<br />

Strausz-wals, men aanschouwt een moment<br />

uit een Faust-ballet, we geven een afbeelding<br />

van het impressieve kopje van Else Dank-<br />

meijer zelf, verder rechts beneden een ?olo-<br />

dans uit het Faust-ballet en dan nog beneden<br />

een groteske van Margot Dankmeyer.<br />

Else Dankmeyer is Nederland's meest be-<br />

gaafde balletdanseres, en vooral bekend uit<br />

hare prachtvolle en oorspronkelijke ver-<br />

tolkingen, vooral van de Faust-balletmuziek,<br />

dan zweefde ze met haar leerlingen, als<br />

waren het „lybellen", over de spiegelende<br />

dansvlakte.<br />

Zij heeft ook thans weder het publiek in<br />

verrukking gebracht door hare gratievolle<br />

en temperamentvolle danskunstuitingen.<br />

De directie van „Lybelle" heeft hiermee<br />

in deze richting getoond de kunstzin van<br />

het publiek naar waarde te schatten.<br />

__^_<br />

wd//en beelden<br />

pen jong poëet, komt op een kermis terecht,<br />

^ waar hij een tik van een schommel krijgt.<br />

Als hij bijkomt, staat een meisje over hem<br />

gebogen en het blijkt, dat haar vader iemand<br />

vroeg om rijn wassen beelden te beschrijven,<br />

waaraan hij zeer gehecht is, vooral aan Jack<br />

te Ripper, Haroun al Rashid en Iwan de Ver-<br />

schrikkelijke. Meer aangetrokken door het<br />

meisje dan door het baantje, belooft hij de<br />

beschrijvingen' te maken en een oogenblik<br />

later vliegt zijn pen over het papier en vertelt<br />

hij de geschiedenis van Aroun, die op zekeren<br />

avond het hof ging maken aan Maimune, de<br />

vrouw van den pasteibakker Assad, die was<br />

uitgegaan om voor haar den ring van Aroun.<br />

waarmee men zich alles wenschen kon, te be-<br />

machtigen. Als haar man thuiskomt, verbergt<br />

zij Aroun in den oven, maar hoe is het dan<br />

mogelijk, dat Assad haar den arm van Aroun<br />

brengt met den ring aan den vinger? Hij fluis-<br />

tert haar in, dat er altijd als hij uit is een<br />

wassen pop in zijn bed wordt gelegd. Maimune<br />

weet nu, dat de ring de echte is en wenscht<br />

den kalief weer in leven, waarop deze tot<br />

ieders verwondering — Assad's achtervolgers waren reeds aangekomen — spring-<br />

levend uit den oven te voorschijn treedt. Vervolgens krijgt de geschiedenis van Iwan<br />

de Verschrikkelijke een beurt. Deze had juist een nieuw vergif bewonderd, dat zijn<br />

beul uitgevonden had en waarmede het mogelijk was iemands dood op de seconde af<br />

te bepalen, toen hij een invitatie kreeg op de bruiloft te komen van de dochter van<br />

een edelman. De man wordt vermoord en Iwan beveelt, dat het feest zal worden<br />

voortgezet. Hij laat de bruid gevangen nemen, maar als hij haar wil omhelzen, slaat<br />

zij hem. Dan laat hij haar door een raam haar bruidegom zien, die op de pijnbank ligt.<br />

Plotseling komt zijn arts binnenloopen en roept: Gij zijt vergiftigd, o Czaar. Hij<br />

had een glas met vergif gevonden met den naam van den Czaar benevens drie<br />

kruisjes er op. Iwan snelt naar den beul, smeekt hem om een tegengif en biedt hem<br />

zijn keizerrijk en zijn kroon, maar de beul weigert, hij heeft zichzelf ook vergiftigd.<br />

Iwan valt ten slotte dood neer. Vermoeid van zijn werk valt de poëet in slaap over<br />

de geschiedenis van Jack te Ripper en ziet deze afkomen op het meisje, dat hij<br />

bemint. Hij tracht haar te beschermen, maar voelt een zwaard in zijn borst steken.<br />

Dan wordt hij wakker en bemerkt, dat het zijn eigen potlood is, terwijl twee armen<br />

om zijn hals worden geslagen en twee lippen op de zijne gedrukt worden. Het meisje<br />

stelt hem. schadeloos voor de in zijn droom doorgestane angsten. Het is aan de<br />

Exclusif-film te Amsterdam te danken, dat dit expressionitische filmwerk met zijn<br />

interessante decors ook naar ons land is gekomen.


D£ DOODE<br />

006EN<br />

fooneelgedicht van<br />

Hanns Heim Ewers en<br />

Marc Henry.<br />

Muziek van Eugen d'Albert.<br />

Nederlandsche vertaling van<br />

Herman Rutters.<br />

De opera bestaat uit<br />

een kort voorspel, sym-<br />

bolisch bedoeld en één<br />

bedrijf, dat zonder on-<br />

derbreking de geheele<br />

handeling weergeeft. In<br />

het voorspel begroet<br />

een herder een huis-<br />

waarts keerenden maai-<br />

er. De herder leeft ge-<br />

lukkig in verre een-<br />

zaamheid. Als de her-<br />

dersknaap met dekudde<br />

terugkeert en vertelt,<br />

dat er één lammetje<br />

verdwaald is, gaat de<br />

^^^^^^^^^^m^^mu^i m herder zijn schaapje<br />

M I ' I zoeken, trachten<br />

|l | | met lokkende fluit<br />

terug te krijgen.<br />

De inhoud is in 't kort<br />

als volgt.<br />

Arcesius, buitengewoon gezant van den Romeinschen Senaat te<br />

«Jeruzalem, heeft eens. in Korinthe, de blinde, hulpelooze Myrtocle<br />

gevonden, die door de innige toewijding, van haar weldoener, in<br />

vurige liefde voor hem ontgloeid is. Zijn vriend, de hoofdman<br />

IAurelius Galba, een forsche schoone Romeinsche ridder heeft de<br />

. vrouw met de doode oogen eveneens hartstochtelijk lief, en als trouwe,<br />

i eerlijke vriend van Arcesius dezen zijn gevoelens niet verborgen.<br />

De blinde Myrtocle ziet in haar verbeelding haar echtgenoot in<br />

A heerlijke schoonheid. Maar in werkelijkheid is Arcesius een door<br />

il de natuur leelijk, hinkend, misvormd wezen, en hij begrijpt, dat<br />

y zijn geluk slechts door de blindheid van Myrtocle's oogen bestaat.<br />

IMaar zij verlangt naar het licht, om haar man te aanschouwen ;<br />

wonderdokters hebben al meermalen hun heilmiddelen gebracht,<br />

0 doch steeds tevergeefs. Maar nu hoort zij van hare slavin Arsinoè,<br />

j dat de profeet Jezus van Nazareth, die wonderen doet, Jeruzalem<br />

' binnentrekt. En als Maria van Magdala verkondigt, dat Je?us ge-<br />

il komen is, om aller manschen verlossing te brengen, laat zij zich<br />

V naar hem voeren. Het wonder gebeurt, Myrtocle wordt ziende en zij<br />

I schenkt geen aandacht aan de waarschuwing, dat zij den Profeet<br />

vervloeken zal nog voor de zon ter kimme neigt. Vol liefdesverlangen<br />

wacht zij nu haar man, en Arcesius met Galba terugkomende, is<br />

ontzet als Arsinoë hem de tijding van de genezing brengt. Hij durft<br />

in zijn leelijkheid zijn vrouw niet voor de ziende oogen te treden,<br />

en als Myrtocle den forschen schoongebouwden Galba ziet, weet zij,<br />

dat deze haar echtgenoot moet zijn. Zij spreekt hem toe met van<br />

^Kv liefde trillende stem. Galba zwijgt onthutst, en tracht haar af te<br />

* weren, maar als zij zich in zijne armen werpt, ontbrandt ook<br />

zijn lang beheerschte liefde en in vurige kussen beantwoorden<br />

zij elkaar's begeerten. Dan komt het ontzettende: in razende<br />

«Il woedeen vertwijfeling springt Arcesius op Galba toe, en worgt hem.<br />

Il Myrtocle houdt den leelijke kreupele voor een beest, een ondier<br />

H maar langzaam aan, door de voorlichting van Ar-<br />

1 % sinoë, ^^\ dringt het tot haar door, wat er gebeurd<br />

is: die schoone man was<br />

een vreemde en demoorde-<br />

naar haar man. Dan ver-<br />

vloekt zij den profeet, die<br />

haar ziende maakte; zij<br />

keert zich naar de dalende<br />

zon, en met haar nog zwak-<br />

ke oogen staart zij in het<br />

zonnelicht, totdat het licht<br />

van hare oogen is<br />

uitgebluscht. En de<br />

opnieuw blind ge-<br />

worden vrouw kent<br />

onmiddellijk weer 't<br />

geluk, dat het hooren<br />

van Arcesius' stem<br />

haar altijd gegeven<br />

heeft. De avond-<br />

schemering daalt, 'n<br />

herder gaat voorbij,<br />

het verdwaalde lam-<br />

metje op de schou-<br />

Hprs dragend. F.S.<br />

•« ©•<br />

I (<br />

Q O<br />

O 3<br />

I I<br />

O 9<br />

O »<br />

1 1<br />

11<br />

I<br />

11<br />

i i<br />

11<br />

i» «<br />

« o<br />

i I<br />

o o<br />

I I<br />

-© ©-<br />

____<br />

. —©•<br />

3LOOÏS<br />

OAVÏÖS<br />

We gelooven niet,<br />

dat er één Nederlander<br />

te vinden is, die Louis<br />

Davids niet kent. Geen<br />

wonder trouwens, want<br />

het aantal jaren, dat<br />

hij op de planken heeft<br />

doorgebracht, is reeds<br />

zeer groot. Als spruit<br />

uit een artistengeslacht<br />

stond hij al heel vlug<br />

achter het voetlicht en<br />

zoodoende ligt zijn zil-<br />

veren jubileum al eenige<br />

jaren achter ons. En<br />

meer levenswijsheid<br />

heeft hij opgedaan dan<br />

menigeen, die op het<br />

oogenblik in cabaret of<br />

variété optreedt. De<br />

harde, kommervolle tij-<br />

den van de vroegere<br />

variété-artisten heeft hij<br />

meegemaakt en ze heb-<br />

ben van dezen plenteren<br />

kop, dezen kerel met<br />

doorzicht, een strijder<br />

gemaakt, die ten eeuwi-<br />

gen dage door zijn<br />

collega's met lof mag en moet worden genoemd, 't Is Davids<br />

geweest, die als jongmaatje krachtig optrad voor de erkenning van<br />

z'n vakgenooten als menschen. Hoe was 't vroeger daarmee gesteld?<br />

Bedelende haast moesten ze aan den kost komen, geëxploiteerd<br />

door café-houders, die dan liefst nog een houding van weldoeners-<br />

der-menschheid aannamen. Slaafsche onderdanigheid was een der<br />

hoofdkenmerken -van de variété-artisten van die dagen. Dat was 't<br />

wat dat heldere Rotterdammertje stak, wat hem pijn deed, wat<br />

hem griefde. En haast nog meer hinderde het hem, dat z'n collega's<br />

in het geheel niet beseften, hoe weinig ze behandeld werden als<br />

menschen, die recht hadden op achting en waardeering. Die strijd<br />

naar alle kanten heeft Louis Davids gestaald, heeft hem het leven<br />

nog beter leeren kennen en 't is met zijn natuurlijken aanleg<br />

ongetwijfeld een der redenen, die er toe hebben meegewerkt, dat<br />

hij als artist, als kenner van onze maatschappij, van de.mensehen,<br />

van alles, alles om hem heen, gekomen is waar hij thans staat:<br />

op een der eerste plaatsen onder de Nederlandsche artisten.<br />

Het leven heeft in hem steeds meer den kunstenaar ontwikkeld.<br />

Je bent artist of je bent 't niet, m^ar dat wil nog niet zeggen,<br />

dat als het eerste het geval is, je maar dadelijk vooraar. staat.<br />

Davids heeft 't begrepen en hij heeft hard, heel hard gewerkt.<br />

Hij heeft zelfs meermalen te veel van zichzelf gevraagd. En<br />

toch loopt men groeten kans, dat hij weer in die fout vervalt,<br />

de man kan eenmaal niet anders. Hij schrijft revues en liedjes,<br />

componeert dan weer, treedt 's avonds in een revue-theater op<br />

of hij is te vinden op het meer intieme tooneeltje van een<br />

cabaret. Maar één ding staat vast, waar hij op de planken<br />

komt, daar is publiek.<br />

Davids is en blijft een prettige, joviale kerel en 't is een genot<br />

'zoo een rustig oogenblikje met hem te babbelen en hem dan eens<br />

gade te slaan.<br />

Welk een vitali-<br />

teit, wat een le-<br />

en ! Welk een zin<br />

voor humor 1 Wat<br />

een nooit-eindi-<br />

gende stof voor<br />

conversatie. En<br />

dan die glundere<br />

oogen Dan<br />

verwondert men<br />

zich nimmer, dat<br />

er zoovelen zijn,<br />

die graag Louis<br />

Davids in gezel-<br />

schap hebben en<br />

dat het publiek<br />

altijd weer de za-<br />

len bezoekt, waar<br />

deze charmanten<br />

acteur zich' ver-<br />

toont. Dat hem<br />

dit nog lang be-<br />

schoren moge zijnl<br />

Ir<br />

De leidsche promotie.<br />

Op Maandag 9 Februari is<br />

de Koningin der Nederlanden<br />

bekleed met • de waardigheid<br />

van doktor in de rechtsweten-<br />

schap. Men heeft getracht haar<br />

bij gelegenheid van 't 350-jarig<br />

bestaan van de Undversiteit nog<br />

inniger aan deze door een<br />

Oranje gesticht^' leerschool te<br />

verbinden, door haar tot dezen<br />

graad te oromoveeren.<br />

Is het vreemd» dat wi) bij<br />

die gelegenheid aan het hier-<br />

boven afgebeelde schilderij van<br />

den mongrammist H. B. (ver-<br />

moedteJijk Hendrick van der<br />

Bmgh) dachten?<br />

.Wij vroegen een bekend leide-<br />

naar, den heer Van Rossum<br />

du Chattel, vermaard als leider<br />

van vete 3 Octoberfeesiten, om<br />

bij dit schilderij enkele bijzon-<br />

derheden te geven.<br />

Thans is de heer v. Roswim<br />

»lan het- woord:<br />

Het is inderdaad een kostelijk<br />

stukje „Leidsche geschiedenis",<br />

dit schilderij,, voorstellend „een<br />

Leidsche Promotie".<br />

Het stuk dateert van om-<br />

streeks 1650. Wij schrijven<br />

nu 1925 en men vraagt zich<br />

eerbdedig ai, hoeveel jonge<br />

mannen zijn .er sinds dien tijd<br />

tot doctor gepromoveerd en<br />

door dit academie-poortje, nu<br />

hek, de wijde wereld inge-<br />

stapt, bezield door de colleges<br />

van mannen als: Scaüger, Snel-<br />

lius, Gomann, Descartes, Schol-<br />

ten, Thcwbecke, Cobith, Oppen-<br />

heim, Lorenz, Einstein, Eint-<br />

hoven, Kamerhngh Onnes en<br />

aoovete andere.<br />

" Onschatbaar is ook nu nog<br />

de invloed die zich uk dit<br />

wetenschappelijk centrum over<br />

den ganschen aardbol heeft<br />

uitgestort en nog steeds door-<br />

gaat met zijn wetenachap-<br />

pelijke werk tot heil van 't<br />

menschdom.<br />

Dit schilderij stelt, zocals ge-<br />

zegd, voor een promode om-<br />

streeks 1650. De muren van het<br />

academie-gebouw, van de west-<br />

zijde gezien, zijn nog dezelfde;<br />

in pktaits van het tegenwoor-<br />

dige ijzeren hek, was er in die<br />

De Koningin tot Eere-doktor gepromoveerd<br />

De Koninkiiike familie wordt aan de grens van Leiden begroet<br />

De stoet der hoogleeraren<br />

Voorafgegaan door den pedel met zijn staf Vooraan ^et men orof. Einstein, daarop volnadert<br />

de stoet der profsasoren. gen links prof. Ooit, rechts prof. P. J.Blok.<br />

De Koninklljke familie verlaat na de plechtigheid de Pieterskerk<br />

De Koningin op het punt de Academie binnen te gaan<br />

^BÊBÊÊÊm ■■<br />

dagen een muur, met in het<br />

midden een poort of door-<br />

gang, aan beide zijden geflan-<br />

keerd door twee raamkozijinen,<br />

waarachter zich waarschijnlijk<br />

een aantal knusse wachtkamer-<br />

tjes bevonden.<br />

Men zal moeten toegeven,<br />

dat deze toegang tot de<br />

academie heel wat mooier was<br />

dan het banale zwart-ijizeren<br />

hek van thans.<br />

* «<br />

*<br />

De promotie is afgeloopen en<br />

plechtig komen nu promotors,<br />

professoren mitsgaders studen-<br />

ten door de academie-poort<br />

naar buiten.<br />

De stoet wordt geopend door<br />

de pedellen, twee net als nu,<br />

de staf hunner waardigheid<br />

dragen zij met academische<br />

deftigheid, dan volgt direct<br />

daarop de jonge doctor met<br />

baret, begeleid door zdjn pro-<br />

motors en gevolgd door enkele<br />

hoogleeraren, terwijl de stoet<br />

gesloten wordt door een groep<br />

studenten, blijkbaar de vrienden<br />

van den jongen doctor.<br />

* *<br />

Er is veel belangstelling voor<br />

deze promotie, de Schout met<br />

angedêkt hoofd, staat waar-<br />

schijnlijk orders af te wachten<br />

in verband met den weg dien<br />

de stoet zal kiezen. Zijn taak<br />

is voor de orde te zorgen, ter-<br />

wijl links in den hoek, tegen<br />

den muur, eenige muzikanten<br />

zien opgesteld, die ter eere dezer<br />

promotie wat vrooldjke muziek<br />

laten hooren.<br />

Het noodige medeleven van<br />

de zijde der burgerij in<br />

de „faits et gestes" der Leid-<br />

sche Academie ontbrak ook<br />

toentertijde niet, zelfs een<br />

moeder met haar ziuigeling op<br />

den schoot doet bij deze aca-<br />

demische gebeurtenis van haar<br />

belangstelling blijken.<br />

Zeer geestig is de Leidsche<br />

straatjongen hier in het geval<br />

betrokken, rechts van de poort<br />

ziet men den straatbengel op<br />

het uitstekend profiel van den<br />

pilaster of kolom geklommen,<br />

hij moet de beste plaats hebben,<br />

want meeleven met de studenten<br />

heeft de Leidsche jefugd, toen,<br />

evenals nu nog, steeds gedaan.<br />

Zeer terecht merkt de heer<br />

v. Rossum du Chattel' verder<br />

op, dat uit dit schilderstuk,<br />

dat meer om zijn historische-<br />

annecdotische waarde dan om<br />

zdjn artistieke hoedanigheden<br />

beteekenis heeft, een bewijs te<br />

meer is voor de belangstelling,<br />

sterker het medeleven in alles<br />

wat de academie aangaat van<br />

de zijde van de burgerij.<br />

M. E. R. CURIUS.<br />

REMAS<br />

ANCRE<br />

DE Bi<br />

TIJDMET ER


BRIEF UIT BRUSSEL<br />

{Van onzen specialen Belgischen<br />

corresponden t)<br />

Onae prinses heeft vóór de<br />

eerste maal op een officieel<br />

hofbal' gedanst. Hare „entreée<br />

dans fe monde" was werkelijk<br />

de brusselsche gebeurtenis.<br />

Prinses Marie José is sänds 4<br />

Aojgustus laatstleden 18 jaar<br />

oud. Zij, is om hare gratie-<br />

volle verschijning en aard zeer<br />

geliefd — en om dezen belang-<br />

rijken stap in haar leventje was<br />

er dan ook een lieve glimlach<br />

en 'n sympathieke belangstel-<br />

ling. Ziiji heeft gedanst met Sir<br />

George Graham, den Engel-<br />

schen ambassadeur te Brussel.<br />

Het bal reif, waarnaar door<br />

zoijvelen als naar een wonder-<br />

lijken droom werd uitgezien,<br />

was schitterend. Niet minder dan<br />

zesduizend personen waren uit-<br />

genioodigd en den heelen avond<br />

was de drukte rond het sprook-<br />

jesachtig-verlichte paleis buiten-<br />

gewoon.<br />

De koning was in generaals-<br />

umdfonm; prins Leopold 1 droeg<br />

de xundform van onderluitenant<br />

der grenadiers; de prinses was<br />

in witte tule.<br />

En ook hier, in dtez« grootsche<br />

marmeren zalen, waar nog de<br />

booge auilen zoovele getuigen<br />

zijn van de gereserveerde gratie<br />

der menuet's en der crinolines,<br />

ook hier dringt de modterne<br />

tijdgeest binnen.<br />

De eerste dans van ons lief<br />

prinsesje was een fox-trott. Het<br />

heele programma, uitgevoerd<br />

door een uitstekende jaiz-band,<br />

bestond uitsluitend uitmoderoe<br />

dansen: veertien fox-trott, vier<br />

one-step en twee walsen en, net<br />

WAT BUITEN EN BINNEN<br />

ONS LAND GEBEURDE<br />

2—9 Februari<br />

De belangrijkste twee gebeurte-<br />

nissen van deze week op buiten-<br />

landsch gebied zijn de toenemende<br />

wrijving tusschen Griekenland en<br />

Turkije èn de onmogelijkheid om<br />

in de Opium-conferentie overeen-<br />

stemming te krijgen waarbij Amerika<br />

zich wilde neerleggen.<br />

Turkije is wel sterk agaceerend<br />

opgetreden, het heeft het hoofd van<br />

de Grieksche kerk verplicht uit<br />

Constantinopel te vertrekken en<br />

dit om een reden, die met een beetje<br />

goeden wil, best had kunnen worden<br />

weggenomen. Dit is niet de eenige<br />

uiting van onvriendelijkheid van<br />

turksche zijde tegenover de weste-<br />

lijke naties. Engeland is ook aller-<br />

minst vriendelijk door Angora be-<br />

handeld en men vreest dat er meer<br />

achter deze opzettelijke onhebbelijk-<br />

heid zit.<br />

Dat men in Genua niet tot over-<br />

eenstemming kon komen is daarom<br />

dubbel jammer omdat wanneer dit-<br />

maal Amerika met deze conferentie<br />

had kunnen meegaan, er voor de<br />

toekomst zooveel meer kans was<br />

geweest, dat de Ver. Staten zich<br />

uit hun isolement hadden vrijgemaakt.<br />

Het is intusschen verheugend te<br />

vernemen, dat de commissie voor<br />

de buitenlandsche zaken uit het<br />

Amerikaansche buis van afgevaar-<br />

digden zich voor de toetreding van<br />

PRINSES MARIE JOZÉ<br />

de dochter van het belgische koningspaar.<br />

als in late uren op een onstuimig<br />

populair bal, sloot het<br />

prachtige feest met een one-step.<br />

Ik vermoed, dat een paar<br />

oudere dames zullen gezucht<br />

hebben: o temponal — Alleen<br />

maar een paar oudere dames... ?l<br />

* *<br />

♦<br />

De regeering aal vallen. Ik<br />

geef aan dezen zin zoo gemat<br />

Gustav Bauer<br />

de gewezen duitsche rijkskanseiier, die door<br />

de onthullingen in de Barmatzaak. gedwon-<br />

gen werd zijn ontslag als rijksdaglid te nemen.<br />

de Ver. Staten tot het Internationaal<br />

gerechtshof uitsprak.<br />

De fransohe kamer heeft de af-<br />

schaffing van het gezantschap bij<br />

het Vaticaan goedgekeurd.<br />

Het schijnt dat het nieuwe mi-<br />

nisterie in Engeland toch wel in<br />

protectionistische richting wil gaan.<br />

Men vreest dit tenminste van vrij-<br />

handelaarszijde. • Zeker is het dat<br />

men de noodlijdende z.g. sleutel-<br />

industriën te hulp wil komen, door<br />

prijsdrukkende concurrentie van het<br />

buitenland te weren.<br />

De crisis in Pruisen is nog niet<br />

opgelost. . Minister Braun, die als<br />

minister-president herkozen werd<br />

heeft zijn functie niet opnieuw willen<br />

aannemen. Groot opzien baren de<br />

onthullingen die in zake Barmat<br />

dien beslist affirmatieven vorm,<br />

omdat ik hem eiken dag lees<br />

omdat ik het eiken dag lees<br />

iu mijn krant en omdat ik het<br />

ook eiken dag overal verneem,<br />

dit sinds minstens vier weken.<br />

Ge weet, lezer, dat de ■ ver-<br />

kiezingen naderen. Feited'ijk<br />

moesiten ze plaats hebben in<br />

Mei, maar 't zou niemand<br />

De gevechten In Marokko<br />

Raisoeli het marokkaansche hoofd, dat aan<br />

de zijde der Spanjaarden stond, is door zijn<br />

tegenstanders Abdel Krim gevangen genomen.<br />

thans bekend worden. Verschillende<br />

vooraanstaande sociaal-democraten<br />

zijn hierdoor gecompromiteerd.<br />

Ook blijkt dat Barmat * die hier<br />

te -fände kantoor hield, de neder-<br />

landsche arbeiderspartij belangrijk<br />

Steunde, o.a. het dagblad Voorwaarts<br />

met 180.000 gulden hielp.<br />

In Bechoeanaland (Z.-Afr.) iseen<br />

fossiele schedel gevonden, die schijnt<br />

te hebben toebehoord aan een<br />

schepsel-wezen tusschen de apen en<br />

mensch, waardoor de meening ge-<br />

grond kan zijn, dat in Zuid-Afrika<br />

de oorsprong van het menschelijk<br />

ras te vinden zou zijn.<br />

Als dit overzicht wordt afgesloten,<br />

vindt in Leiden de plechtige pro-<br />

motie van de koningin plaats, welke<br />

samenvalt met den 350sten verjaar-<br />

verwonderen, als ze door een<br />

kamer-ontbinding bespoedigd<br />

werdien. De toestand is namelijk<br />

zoo: geen der drie partijen<br />

wenscht het bilan der huidige<br />

regeering op haar geweten te<br />

hebben. Theunis, de minister-<br />

president der tegenwoordige<br />

ooalitie-regeering is feitelijk een<br />

buitenstaander, die tot geen<br />

enkele partij hoort. De liberale<br />

groep verliest hier veel van<br />

haar vroegere macht — zioodat<br />

de Idezing in feate een strijd<br />

voor de overmacht zal' zijn<br />

tusschen de katholieken en de<br />

, socialisten.<br />

Twee moeilijke vraagstukken<br />

liggen voor de hand: de wedde-<br />

regeling der magistraten en het<br />

vrouwenstemrecht. Het alge-<br />

meen oordeel is, dat de regee-<br />

ring Theunis daar niet over-<br />

heen kan wippen, maar onder-<br />

tusschen blijft de boel draaien.<br />

Oud-minister Franck verklaarde<br />

onlangs met een glimlachje:<br />

„'t Is gedaan. Theunis ligt er!"<br />

en des anderen daags zeide<br />

hij even vriendelijk: „Even-<br />

tjes wachten. Daar is geen<br />

lilaast bij." Vooral/ de gewezen<br />

ministers wachten. En onder-<br />

wijl orgianiseefen de partijen<br />

voïop hun kiesveldtocht. Qui<br />

vivra, verral<br />

*<br />

De hrusselaar zelf stoort zich<br />

niet- uitermate aan deze parle-<br />

mentaire zenuwachtigheid. Hij<br />

is 'n onverstoorbare optimist en<br />

verheugt zich over het kleinste<br />

meevaläertje. Deäe week werd<br />

onae hoofdstad begiftigd met<br />

automatische busjes voor auto-<br />

busHtickets: De brussellaar is.<br />

tevreden.<br />

UILESP IEGEL.<br />

dag van de leidsche universiteit.<br />

Dit is hier te lande wel de meest<br />

belangrijke gebeurtenis.<br />

Daarnaast komen de berichten,<br />

dat aan de Tweede kamer verschil-<br />

lende wetsontwerpen zijn aangebo-<br />

den. Een ervan is het ontwerp, dat<br />

beoogt een preventief toezicht op<br />

die geneesmiddelen, die met openlijke<br />

aanprijzing in het verkeer worden<br />

gebracht, uit te oefenen. Verder een<br />

met de bedoeling colleges van toe-<br />

zicht voor de geneeskundigen in<br />

het leven te roepen.<br />

Tegelijk met het wetsontwerp tot<br />

heffing van een weeldebelasting-<br />

werden de in uitzicht gestelde wets-<br />

ontwerpen tot verlaging van som-<br />

mige directe belastingen ingediend.<br />

Bij de Tweede Kamer is tevens<br />

het ontwerp ziekte- en ongevallenwet<br />

1925 binnengekomen.<br />

Het moet in de bedoeling van de<br />

regeering liggen, een voorstel tot<br />

afschaffing van den zomertijd in te<br />

dienen. Ook ligt in haar voornemen<br />

een rijkssubsidie van een millioen<br />

gulden te verleenen voor de Olym-<br />

pische spelen in 1928.<br />

De Algem. r.-k. bond van rijks-<br />

kieskringorganisaties in Nederland<br />

heeft het program van actie zonder<br />

hoofdelijke stemming aangenomen.<br />

Het geschil met St. Michael schijnt<br />

dus bijgelegd.<br />

Jaap Eden, de beroemde schaats-<br />

rijder en wielrenner, is op 5 l-jarigen<br />

leeftijd te Haarlem overleden.<br />

De tentoonstelling van de R.A.I.<br />

te Amsterdam werd vrijdag geopend.<br />

WANNEER HET VOORJAAR<br />

NADERT<br />

Wat weten wij stadsmenschen eigenlijk<br />

van het boerenleven ? Deze opmerking werd<br />

in een gezelschap gemaakt, waartoe ik toe-<br />

valligerwijze behoorde. En ik moest er de<br />

juistheid van erkennen. Toen kwam het<br />

aardige artikel in uw blad van dien mijn-<br />

heer, die het leven in een visschersschuit<br />

had meegemaakt. Ik besloot daarop te<br />

trachten om eens van naderbij kennis te<br />

nemen, met wat er op een hofstede ge-<br />

beurde, ni,et in den zomertijd, maar nu<br />

in het donkere seizoen, wanneer het voor-<br />

jaar nadert.<br />

Het is niet zoo gemakkelijk gegaan om<br />

toegang te krijgen. De boeren zijn niets op<br />

die belangstelling van de stadslui gesteld.<br />

Ze worden liefst niet rust gelaten.<br />

De Boer aan het werk<br />

Hij is bezig met mestkruien.<br />

Door hulp van een wederzijdschen kennis,<br />

kreeg ik tenslotte een kansje in Westdorp,<br />

een dorpje zoowat drie kwartier gaans van<br />

Bergwa. Een typisch noordhollandsche<br />

boerenplaats.<br />

Ik had mijn gastheer gevraagd om mij<br />

heelemaal als lid van het gezin te be-<br />

schouwen en mij niet te ontzien.<br />

Om vijf uur moest ik daar ook de bed-<br />

stee uit, waarin ik den eersten nacht, door<br />

de vreemdigheid (of was het de agitatie,<br />

dat ik mij zou verslapen?) heelemaal niet<br />

lekker had gerust.<br />

Om zes uur worden de koeien gevoerd.<br />

In dit jaargetij krijgen ze pap, een meng-<br />

sel van pulp, lijnmeel en water.<br />

Na het voeren komt de melktijd. Heele-<br />

maal geen makkelijk werkje voor een stads-<br />

mensch, daar kunt u zeker van zijn. Wat<br />

me opviel was, dat na het melken, direct<br />

de zeef werd gebruikt. De vloeistof gaat in<br />

de bussen van de fabriek. De boer zet ze<br />

voor z'n erf aan den weg. 's Morgens en<br />

's avonds komen de wagens van de<br />

„fabriek" langs en meer dan eens wordt de<br />

melk gecontroleerd, om te kijken of ze<br />

niet verdund is. Ik heb m'n gastheer plech-<br />

tig moeten beloven, in ons blad er op te<br />

wijzen, dat de boer, die aan de fabriek<br />

levert, zoo streng wordt nagekeken, dat<br />

er geen sprake van kan zijn, dat hij z'n<br />

waar vervalscht.<br />

„Waarom is de melk dan in de stad<br />

zooveel dunner dan hier," vroeg ik. „Och,<br />

dat komt van het transport," was het voor<br />

mijn stedelingen-verstand niet erg duidelijke<br />

Kunstmest „zaaien"<br />

antwoord. Doch dat rri'n gastheer z'n melk<br />

niet „waterde", daarvoor kan ik instaan.<br />

Ik kreeg ook een heel lange berekening<br />

om me te bewijzen, dat de melk niet te<br />

duur was. D'r kwam iets van in van den<br />

prijs van lijnkoeken, van het kalveren der<br />

koeien en den invöed op de melkgeving.<br />

Doch aangezien ik het zelf 'niet goed be-<br />

greep, zal ik het maar niet na vertellen.<br />

Omstreeks den tijd, dat ik op de boer-<br />

derij logeerde, was men er druk bezig met<br />

mest te „zaaien". Want behalve zijn bezit<br />

aan vee (er waren een 28 koeien, 100 kip-<br />

pen en de noodige varkens), heeft de boei<br />

Gereed om naar het land te saan<br />

zijn land nog noodig, hoofdzakelijk wel om<br />

de beesten aan eten te helpen.<br />

En wie niet mest, die mist, zegt het<br />

spreekwoord terecht. Daarom wordt het<br />

land op tijd met kunstmest bestrooid om<br />

het weer nieuwe kracht te geven.<br />

„Ge zult nog wel 'ereis een eitje getikt<br />

hebben," zoo meent ge, wanneer ge van<br />

die honderd kippen leest. Doch daar ver-<br />

gist ge u in. Alles gaat naar de markt<br />

en wordt verkocht. De boer zelf leeft met<br />

zijn gezin heel eenvoudig, voedt zich met<br />

erwten, kool, boonen en aardappels met<br />

een stuk spek of varkensvleesch.<br />

's Winters wordt er in het'huis gewoond.<br />

Doch zomers dan laat de boerin niet graag<br />

de kamers vuil maken door de mannen,<br />

die pas van het land komen en men leeft<br />

in den uitgeruimden stal.<br />

Ook in den winter is de stal wel het<br />

nachtverblijf van een der knechts, maar<br />

dan alleen als een der koeien kalveren moet.<br />

Naar oud-hollandsche gewoonte wordt<br />

het middagmaal om twaalf uur gebruikt.<br />

De boerenhoeve onder Westdorp<br />

waar onze correspondent een tijd verblijf hield.<br />

De groote schotel met aardappels staat<br />

op de tafel en in het midden van<br />

dien schotel prijkt de sauspot. leder<br />

pikt naar hartelust en zoekt zijn deel.<br />

Ik had dit tafreeltje graag gekiekt. Doch<br />

ik kreeg er geen kans voor. Daar waren<br />

mijn mede-tafelgenooten niet voor te vinden.<br />

Onze boerenhoeve was electrisch verlicht.<br />

De stroom kwam van Bergen. Herhaalde-<br />

lijk is geprobeerd om den boerenstand in<br />

dat deel van Noord-Holland voor het ge-<br />

bruik van electriciteit bij het landbouwbe-<br />

drijf te interesseeren, doch met weinig suc-<br />

ces. Een ingenieur van de centrale hield<br />

lezmgen, gaf séances, doch tevergeefs, men<br />

had met het nieuwe niets op.<br />

Vertel me nu niet, dat dit komt omdat<br />

de boer in ontwikkeling zoo ten achter is<br />

bij den stedeling. Dat geloof ik niet meer<br />

sinds ik in Westdorp gewoond heb.<br />

Mijn gastheer las graag en las veel in<br />

den wintertijd, 's Zomers had hij geen tijd.<br />

Behalve de krant en een landbouwblad,<br />

werden romans uit de leesbibliotheek ge-<br />

lezen.<br />

En van de politiek was men duchtig op<br />

de hoogte.<br />

Voor menschen, die van een gemakkelijk<br />

leventje houden, is het besturen van een<br />

boerderij 'niets. Doch mij is het, dat wil<br />

ik wel ronduit bekennen, ondanks de groote<br />

verschillen en eigenaardigheden vergeleken<br />

met de stad, heel bijzonder meegevallen.<br />

D. V.<br />

Eventjes naar de<br />

varkens kijken


,»£«., ;<br />

Behandeling van kamerplanten<br />

De meeste kamerplanten zijn koude<br />

kasplanten, daarom zet men ze niet in<br />

een al te warm vertrek. Bloeiende plan-<br />

ten zijn spoedig uitgebloeid als men ze<br />

in een erg warme kamer zet. Uitge-<br />

bloeide bloemen, dorre blaadjes, moet<br />

men zorgvuldig verwijderen. Bij 't<br />

gieten, dat geregeld moet geschieden^<br />

liefst om een uur of elf 's morgens,<br />

zorge men er voor, het overtollige<br />

water, zoo gauw mogelijk te ver-<br />

wijderen.<br />

Azalea's. Deze worden na den bloei,<br />

dus in Mei, buitengezet, eerst op een<br />

beschutte plaats, des nachts dekt men ze<br />

door matten af. Voordat men de<br />

azalea's een vas.te plaats gaat geven,<br />

maakt men eerst een geschikt rabat ge-<br />

reed. Bij voorkeur graaft men het bed<br />

uit 'en vult het weer met ruwen bosch-<br />

grond. De ondergrond moet goed door-<br />

latend zijn. Kan men geen boschgrond<br />

krijgen, dan neemt men turfmolm, ver-<br />

mengd met wat ouden koemest, roet en<br />

houtasch. Begin Juni plant men ze uit<br />

op het gereedgemaakte rabat. Men zet<br />

ze zoo diep, dat ongeveer 5 c.M. versehe<br />

grond boven de oude kluit komt. Kan<br />

men ze tegen de middagzon eenigszins<br />

beschutten, dan doet men dit om het te<br />

sterk uitdrogen der aarde te voor-<br />

komen, vooral als ze in potten blijven.<br />

Gedurende den zomer vragen ze veel<br />

water, op donkere dagen geve men<br />

vloeimest. Tegen XDctober binnen halen.<br />

Cineraria's kunnen door scheu-<br />

ren vermenigvuldigen. Na den bloei<br />

snijdt men ze dicht bij den orond af,<br />

ze brengen dan talrijke wortelscheuten<br />

voort. Tot midden Mei houde men ze<br />

in een koel vertrek, daarna komen ze<br />

in den vollen grond van een bescha-<br />

duwd rabat. Eind Juli scheurt men ze<br />

en worden ze in een beschaduwden bak<br />

of koele kamer verder gekweekt.<br />

Cyclamen. Deze planten worden<br />

tijdens den bloei door verkeerde behan-<br />

deling dikwijls bedorven. Men giete<br />

tijdens den bloei nimmer op den knol,<br />

tusschen de bladeren of bloemen, daar<br />

deze dan gaan rotten. In dit geval zet<br />

men schoteltjes met water onder de<br />

potten of giet men heel voorzichtig.<br />

Wil men eenige bloemen in een vaasje<br />

hebben, dan breekt men de stengels<br />

niet af, maar scheurt ze van den knol.<br />

Na den bloei houdt men ze matig<br />

vochtig tot midden Mei.<br />

Half Juli verpot men ze, de oude<br />

grond wordt uit de kluit geschud,<br />

ziekelijke en rottende worteldeelen wor-<br />

den verwijderd. Daarna kweekt men ze<br />

in een beschaduwden bak of koele<br />

kamer verder.<br />

Aronskelk. (Richardia africana.) Deze<br />

mooie planten geeft men zoodra ze<br />

uitgebloeid zijn, een flinke rustperiode.<br />

Tegen Mei—Juni worden ze gescheurd,<br />

na de rustperiode. De scheurlingen<br />

plaatst men gedurende de zomermaan-<br />

den in den vollen grond van een goed<br />

toebereid bed. Oude planten kan men<br />

ook in pot ingraven op een zonnig<br />

gelegen bed. Op donkere dagen geve<br />

men vloeimest. In het laatst van Sept.<br />

worden ze in een niet al te zonnige,<br />

frissche kamer geplaatst. Men zet ze<br />

niet te warm.<br />

1<br />

' '" V' < • —-'-■-<br />

mwmmm<br />

I—a J t<br />

Illustratie van de drie DrakenstceDtfi.<br />

De draken worden onderscheiden in<br />

rooden, witten en groenen draak. Deze<br />

steenen dragen meestal geen bijzondere<br />

kenteekenen, maar zijn door hun kleur<br />

gemakkelijk te onderscheiden.<br />

MfÉ<br />

Illustratie van de vier Windenstecnen.<br />

De winderisteenen worden onder-<br />

scheiden in oosten, zuiden, westen en<br />

noorden wind- Zij zijn in blauw gegra-<br />

veerd met de chineesche karakters voor<br />

deze woorden, die ieder vergezeld gaan<br />

van de eerste letter van den Engelschen<br />

naam, n.1. E(ast), S(outh), W(est) en<br />

N(orth).<br />

Illustratie van de Teckeosteenen.<br />

De teekensteenen zijn Q in aantal en<br />

dragen onderop in rood de chineesche<br />

schrijfwijze voor 10.000 en daarboven<br />

in blauw de chineesche cijfers van<br />

1—9, waaraan ter vereenvoudiging de<br />

arabische cijfers zijn toegevoegd.<br />

1<br />

i<br />

l ■<br />

1 A 18<br />

m 1 IBB<br />

lm i e<br />

e \<br />

1<br />

lUuBtr^tie van de Bamboeateenen.<br />

• De bamboesteenen, ook weer 9,<br />

dragen hun aantal in groen in stukjes<br />

bamboe, terwijl de bamboe 1 gegra-<br />

veerd is, met een vogel of een bamboe-<br />

vrucht. De losse stukjes bamboe wor-<br />

den wel eens vervangen door geledin-<br />

gen en dan is het in bet begin lastig<br />

om de steenen te onderscheiden, daar-<br />

om staan ook hier de arabische cijfers<br />

van 1—9 er bij.<br />

r ' r—t<br />

*<br />

•<br />

-••<br />

>••'<br />

%•',<br />

Illuitratif van de Kringenatccncn.<br />

••<br />

••—<br />

•••<br />

De kringensteenen, waarvan er even-<br />

eens 9 zijn, zijn gegraveerd in verschil-<br />

lende kleuren met kringetjes. De 1 met<br />

een mooien, grooten kring, de andere<br />

met kleinere kringen. Hun aantal is ge-<br />

makkelijk te zien, doch ook zij zijn met<br />

arabische cijfers voorzien.<br />

Illustratie van de Seiioenen.<br />

Volledigheidshalve geven we hier ook<br />

Slapen visschen<br />

We weten dat de meeste dieren, even-<br />

als de menschen, een gedeelte van den<br />

dag of den nacht gebruiken om weder<br />

op rust te komen.<br />

Bij visschen is het moeilijk te consta-<br />

teeren of deze ook slapen, dat is dus<br />

in een meer of minder onbewusten toe-<br />

stand verkeeren.<br />

Zij hebben geen oogleden en men<br />

kan daaraan uit het >vsluiten der oogen"<br />

niet afleiden of zij zich ter ruste heb-<br />

ben begeven. Daarbij komt nog, dat zij<br />

zich aan onze waarneming onttrekken,<br />

door op den bodem van de zee te zin-<br />

ken, waar wij ze uit den aard niet<br />

volgen kunnen. Men kan in een aqua-<br />

rium niet voldoende studies maken, om-<br />

dat vele visschen blijkbaar bijzonder ge-<br />

voelig voor licht zijn en bij de minste<br />

wijziging in de belichting, van bet water,<br />

onrustig worden.<br />

Toch is met genoegzame zekerheid<br />

vastgesteld, dat sommige vischsdorten<br />

slapen. En het eigenaardige is, dat zij<br />

zich gedurende den slaap trachten te<br />

beschermen, door een ander uiterlijk.<br />

Zij trekken dus hun „slaaphuid" aan.<br />

De tautog legt zich op zijn zijde, met<br />

zijn bek open en het lichaam wordt be-<br />

dekt met flauw geteekende strepen en<br />

vlekken.<br />

De gewone zeebrasem, die, om<br />

te rusten, zich tusschen bet zeewier ver-<br />

bergt, vertoont grijze of bruine strepen,<br />

waardoor het niet gemakkelijk is om<br />

hem te ontdekken.<br />

De lipvisch verstaat nog beter de<br />

kunst van mimiceeren. In gewone om-<br />

standigheden is deze waterbewoner hel-<br />

der turquoise groen. Wanneer hij zich<br />

te ruste wil begeven, zoekt hij een veilig<br />

plekje op en zijn kleur wordt donker<br />

ólijf-groen. Tal van rood-bruine vlek-<br />

ken verschijnen op de huid.<br />

Wordt de Jipvisch in een aqua-<br />

rium bewaard, dat licht groene wanden<br />

heeft, dan trekt hij zijn „slaaphuid"<br />

niet aan en blijft licht-groen. Een paar<br />

donkere steenen in het aquarium gelegd<br />

en de visch neemt spoedig in den slaap<br />

deze donkere kleur aan.<br />

een afbeelding van de seizoenen, waar-<br />

van er 8 zijn, die wel eens onderschei-<br />

den worden in bloemen en seizoenen.<br />

Zij zijn genummerd van 1—4 in groen<br />

en van 1—4 in rood, va'n deze kleuren<br />

wordt wel eens afgeweken, maar de<br />

graveering is steeds zoo opvallend en<br />

kleurrijk, dat ze zonder eenige moeite<br />

te herkennen zijn, wel wordt echter<br />

de bamboe 1 in het begin wel eens<br />

voor een seizoen aangezien.<br />

De 8 seizoenen steenen komen een-<br />

maal iri het spel voor, de andere ge-<br />

noemde steenen, 34 in aantal, komen<br />

ieder 4 maal voor en vormen zoo een<br />

totaal van 136 steenen, weermede men<br />

speelt.<br />

Verder behooren tot het spel 2 dob-<br />

belsteenen, een winddoos en fiches,<br />

waarover in het volgend artikel bijzon-<br />

derheden volgen.<br />

Vragen van lezers., het Mah Jongg-<br />

spei betreffende, zullen zorgvuldig wor-<br />

den beantwoord en zoo mogelijk in<br />

deze rubriek worden behandeld.<br />

ÉÊÊÊ<br />

GeneraalAJ.Vetter<br />

die zijn 80sten verjaardag<br />

vierde.<br />

De vijfde gereformeerde kerk<br />

ie s-Graven hage is thans plechtig ingewijd<br />

De nieuwe en de oude chef .<br />

Links de heer Krapels, die als chef van het Centraal<br />

station te Amsterdam aftreedt, rechtszijn opvolger de<br />

heer F. A. Muller thans te Utrech':.<br />

C. W. Hobbel Am.<br />

die 25jaar leider der firma<br />

A. Hobbel is.<br />

Veertig Jarig<br />

Jubileum<br />

De heer F. C. Okkerman<br />

was 40 jaar bij de fa.<br />

v. Leer te Amsterdam.<br />

De vereenlging Nationaal reizend museum<br />

houdt in het gebouw Korte Vijverberg 2. den Haag een tentoonstellina van<br />

teekenwerk door kinderen.<br />

25 Jaren<br />

burgemeester<br />

Mr.A.Royaards v. Scher-<br />

penzeel 25 jaren burge-<br />

meester van Scherpen zeel.<br />

Het nieuwe wachthuisje aan de Adelheidstraat voor ilin land «»», Am»iir.<br />

25 jaren in den<br />

Hortus<br />

De heer J. 5. P. Visser die<br />

25 jaren aan den Hortus<br />

te utrecht verbonden is.<br />

De 3uilanakerk in aanbouw<br />

Een hooge electrische [ransportuft wordt oebruikt.<br />

de eerste in Nederland.totaanvoerdermareriaien<br />

•oor d. .ram den H-g-Voo^urg-l.i^n^Nu _n_og «^ fiinke lamp en wij komen een „e. he, s... Veendam ver^fk^ flieVh'^onêe^chr^^OSchui.maker om in de Verstapje<br />

tot den goeden toestand.<br />

eenigde Staten lezingen te houden over mooi Holland en Friesland.<br />

Brand te Rotterdam<br />

■wn groote brand woedde in een manufactuurwinkel in de N.Molenstraat te Rotterdam.<br />

Een enselsche bark gestrand<br />

Bi) het voormalig fort .Rammekens" lit het schip boven op een zandbank. Het is<br />

geladen met porselein-aarde.<br />

IH.. Raadhuis te WeStervoOli uiat Palestina Brnriu»»**<br />

m ra ' dhuis ^^^X^'^^i^^Z^^ "" den — ln V B — T« h ÄÄl}l Äm S 4 00ns "" in —-— **"^<br />

a «».».».....M uCTypMT. van artikelen, welke in Palestina geproduceerd wirden'.<br />

-


Uit de Prinsenstad<br />

Links ■ De vroegere kapel »an het Meisjeshuis thans aula der Technische hoogeschool te Dellt. Op den achtergrond ziet men de fraaie toren van de Nieuwe kerk. Rechts: het bruggetje<br />

achter r de Nieuwe kerk met het verraderlijke trapje, waar nogal ereis ongelukken gebeuren, doordat men aan de eene kant niet kan zien, dat de anaere kant niet glooit, doch treden heeft.<br />

De kringloop der belangen<br />

door Jacinto Benavente<br />

Jacinto Benavente i& een<br />

spaansch schrijver, een man,<br />

die, zooals zijn bewonderaar de<br />

heer Challa van hem vertelt,<br />

op jeugdigen leeftijd zijn rechts-<br />

studie verliet en den weg<br />

volgde, dien zijn hart hem ingaf.<br />

Na eenigen tijd met een circus<br />

te hebben meegereisd, werd hij<br />

tooneelspeler en sindsdien was<br />

hij onafscheidelijk aan het<br />

theater verbonden.<br />

Hij schreef en schrijft tooneel-<br />

stukken, een ervan, het hier<br />

thans oververtelde: De kring-<br />

loop der belangen, is een z.g.<br />

poppenspel, dat indertijd in<br />

Haarlem het eerst werd opge-<br />

voerd.<br />

Crispijn en Leander, twee<br />

vagebonden, trokken, hun schel-<br />

menstreken volvoerend, door<br />

het land en zorgden voor zich-<br />

zelf, wanneer het lot niet voor<br />

hen z.orgde.<br />

Crispijn, de schooier zonder<br />

scrupules, de schavuit van de<br />

twee, is door zijn slimheid en<br />

gewetenloosheid de bijdehand-<br />

ste. Hij heeft de leiding.<br />

Als wij met hen kennis<br />

maken is het tweetal berooid<br />

en zonder geld of verwachting<br />

in een sitad aangekomen, die,<br />

zooals dit in de 17de eeuw,<br />

waarin deze geschiedenis speelt,<br />

gebruikelijk was, een logement<br />

met een ouderwetschen waard<br />

bezk.<br />

Leander constateert, dat het<br />

wel een groote stad moet zijn<br />

waar zij nu zijn aangekomen,<br />

alles wijst erop.<br />

Het zijn twee steden, zegt de<br />

filosofisch aangelegde Crispijn.<br />

't Is maar te hopen, dat we<br />

in de goede terecht komen.<br />

W^IVP gfllayBttfyfivTaagt<br />

De Villa d'Este in Tivoli<br />

Een der merkwaardigste en mooiste gebouwen in Italië, thans een ethnologisch museum.<br />

Franz Liszt beloonde langen tijd de Villa d'Este.<br />

Leander minder vlug van be<br />

grip dan zijn kompagnon.<br />

De eene waar de rijke lui<br />

"wonen, de andere, waarin de<br />

armen leven.<br />

De beide „beeren" zijn het<br />

echter er over eens, dat zij<br />

moeten pro beeren in de eerste<br />

„stad", daar waar de rijke lui<br />

verkeeren, terecht te komen.<br />

Doch daar hun, de werkelijke<br />

middelen ontbreken, blijft hun<br />

slechts de schijn.<br />

Vernuft gepaard aan schaam<br />

teloosheid, beweert Crispijn,<br />

kunnen slechts uitkomst geven,<br />

want zonder schaamteloosheid<br />

heeft het vernuft geen waarde.<br />

Het lijkt mij het beste dat "jij<br />

weinig en onvriendelijk spreekt,<br />

om je de allures van een voor-<br />

naam persoon tfe geven; nu en<br />

dan neem je de vrijneid mij<br />

een paar oorvijgen uit ' te<br />

deelen; en als men je ïéts<br />

vraagt, antwoord je geheimzin-<br />

nig; als je zélf iets zeggen wilt,<br />

dan doe je dat wrevelig alsof<br />

het je spijt. Je bent jong, hebt<br />

een goed voorkomen; tot nog<br />

toe heb je slechts misbruik van<br />

je hoedanigheden gemaakt; het<br />

is hoog tijd ze nu eens nuttig<br />

te gebruiken. Laat alles aan<br />

mij over, niets is zoo aange<br />

naam voor een mensch, als<br />

iemand naast zich te hebben,<br />

die de aandacht vestigt op zijn<br />

goede kwaliteiten. In de per<br />

soon zelf is bescheidenheid<br />

noodzaak, en eigen lof krank-<br />

zinnig, waardoor men alleen<br />

ten gronde gaat. De menschen<br />

zijn als koopwaar, en onze<br />

waarde wordt hoofdzakelijk be<br />

paald door de handigheid van<br />

den verkooper die ons ten toon<br />

stelt. Ik zeg je, dat je tot nog<br />

toe glas geweest bent, maar ilk<br />

zal je voor diamant laten door-<br />

gaan. En laat ons nu op dt;<br />

deur van dat logement klop<br />

pen, want in de eerste plaats<br />

moeten wij ons kamp met het<br />

front naar het marktplein op-<br />

slaan.<br />

Leander begrijpt niet hoe<br />

zijn metgezel het durft, bij zoo'n<br />

fijn logement aan te kloppen.<br />

Crispijn praat hem die be-<br />

scheidenheid wel uit het hoofd.<br />

En inplaats van heel timide<br />

te werk te gaan, maakt hij een<br />

leven en kabaal van jewelste.<br />

De waard is vol verontwaar-<br />

diging, doch Crispijn intimi-<br />

deert hem door zijn brutaliteit.<br />

Hebt gij geen bagage? zegt<br />

de hotelhouder met argwaan.<br />

Waarop de sluwe vagebond<br />

antwoordt: Je denkt toch zeker<br />

niet, dat onze bagage een bun-<br />

deltje van een soldaat of een<br />

student is, dat je zoo maar in<br />

de hand kan houden, of dat<br />

mijnheer de wagens, welke ons<br />

volgen, naar dit logement zal<br />

sturen, terwijl hij slechts zoo<br />

lang in deze stad zal blijven<br />

als noodig is voor de vervul-<br />

ling van zijn geheime op-<br />

dracht ? Zoo bralt de „knecht".<br />

Leander grijpt echter in en<br />

geeft Crispijn een duchtige ver-<br />

maning, vergezeld van sabel-<br />

slagen, die echter door den<br />

waard worden opgevangen.<br />

Deze is door deze schijn-<br />

schrobbeering zoo geïmponeerd,<br />

dat hij zijn geheele personeel<br />

bij elkaar roept om den nieuwen<br />

gast als hoogen heer te be-<br />

dienen.<br />

Kort daarop arnveeren voor<br />

hetzelfde logement Harlekijn,<br />

de dichter en zijn vriend de<br />

Kapitein. Deze tw^e hebben<br />

even weinig geld als de vage-<br />

Jjonden, die daarnet door de<br />

onbeschaamdheid van den een<br />

in het hotel zijn opgenomen.<br />

Maar ze missen de brutaliteit<br />

om een zelfde stukje te be-<br />

denken en uit te voeren.<br />

De waard behandelt dit<br />

tweetal met zooveel minachting,<br />

dat de Kapitein in zijn veront-<br />

waardiging hem te lijf wil. Een<br />

geweldig geschreeuw volgt<br />

daarop, waardoor Leander en<br />

Crispijn nabij komen en het<br />

einde is, dat deze slimmerik,<br />

die voor den dichter en dien<br />

krijgsman opkomt, dezen onder-<br />

dak en geld laat geven onder<br />

de belofte, dat zijn meester,<br />

dat is Leander, het wel be-<br />

talen zal. Natuurlijk is het ge-<br />

redde tweetal in de wolken.<br />

De stad waar dit alles zich<br />

afspeelde is niet beter dan alle<br />

andere steden.<br />

Men heeft er goede en<br />

kwade menschen en slimme, die<br />

zoowel van de goede als van<br />

de kwade profiteeren. Tot deze<br />

laatste behoort ook de, eertijds<br />

schoone, thans dubbel geraf-<br />

fineerde, Dona Sirene. Zij ont-<br />

vangt de quasi-elite van de stad<br />

en tracht uit haar relaties voor-<br />

deel te halen.<br />

Onder haar^connecties is ook<br />

een zekere Mevrouw Polichinel<br />

en haar aardig dochtertje.<br />

Pa Polichinel is schatrijk.<br />

Hoe hij aan het geld gekomen<br />

is, daarover praat men niet.<br />

Doch des te meer over de<br />

kansen, welke de verschillende<br />

jongelui hebben, die naar de<br />

hancl van de lieftallige Silvia,<br />

Het Diaconessenhuls zooals men dit in de Laan van Meerdervoort ziet<br />

Het Diaconessenhuls is meer bekend onder den naam .Bronovo".<br />

Zuster M. van<br />

Dr. D. H. van Goot<br />

directrice van het Diacones-. Ds. H. A. C. Snethlage eerste chirurg van<br />

senhuis. oredlkant-dlrecleur. Bronovo.<br />

Polichinel's eenige dochter,<br />

dingen.<br />

Dona Sirene wil voor geld<br />

en goede woorden wel een<br />

handje helpen en listig weet<br />

Crispijn daarvan gebruik te<br />

malqen, die 'n huwelijk tusschen<br />

Leander en het rijke meiske als<br />

een oplossing van hun per-<br />

manent geldgebrek ziet. Door<br />

beloften paait hij Sirene een<br />

feest té arrangeeren, waarop<br />

Leander en het jonge meisje<br />

elkaar ontmoeten. De heele<br />

stad heeft van den vreemden<br />

grooten heer gehoord en is<br />

benieuwd hem te ontmoetea.<br />

De jonge meisjes intrigeeren<br />

om in zijn gezelschap te komen,<br />

doch hij heeft alleen oog voor<br />

Silvia Polichinel, die op haar<br />

beurt onder de bekoring van<br />

den vreemdeling komt.<br />

Crispijn zit intusschen niet<br />

stil. Hij weet Polichinel, van<br />

wiens vroeger leven hij nogal<br />

het een en ander kent, omdat<br />

hij eertijds heel wat streken<br />

om en met hem heeft uitge-<br />

haald, tegen het huwelijk op<br />

te zetten. Hoe meer de vader<br />

zich verzet, des te sterker wordt<br />

de liefde der dochter en de<br />

aandrang der moeder.<br />

Crispijn gaat zoover, dat hij<br />

een aanval op zijn „meester"<br />

in scene zet en het doet voor-<br />

komen, dat die geweldenaar<br />

Polichinel zich niet heeft ont-<br />

zien om zijn heer te ver-<br />

moorden.<br />

Silvia is radeloos en wil met<br />

alle geweld bij Leander komen.<br />

Dat is de opzet van Crispijn<br />

geweest, die dan speculeert op<br />

de eerzucht van den harte-<br />

loozen Polichinel, die teneinde<br />

zijn dochter voor schande en<br />

lasterpraat te behoeden, wel<br />

zijn toestemming zal moeten<br />

geven.<br />

Doch met al zijn slimheid<br />

heeft de gewetenlooze spotter<br />

niet gerekend met de gemoeds-<br />

bezwaien van zijn metgezel, die<br />

werkelijk verliefd op het meisje,<br />

geen schurkenstreken wil ge-<br />

bruiken om haar te winnen.<br />

Daardoor dreigt het heele kaar-<br />

tenhuis in elkaar te storten.<br />

Donkere wolken vertoonen zich<br />

aan den horizont. ><br />

Polichinel is ook niet voor<br />

de poes. De oude schurk, tegen<br />

wien een algemeene weerzin is<br />

ontstaan, gaat zich weren en<br />

het gerecht, vertegenwoordigd<br />

door den rechter en zijn grif-<br />

fier, komer op de proppen. En<br />

zoodra deze naderen, sluiten<br />

zich alle schuldeischers van het<br />

tweetal daarbij aan. De waard,<br />

Pantalon, de geldschieter, ter-<br />

wijl ook Dona Sirene lastig<br />

gaat worden. Zoodra Harlekijn<br />

en de Kapitein bemerken, dat<br />

hun zoogenaamde beschermer<br />

eigenlijk een doodgewone be-<br />

drieger is, slaat hun dankbaar-<br />

heid om in afkeer en zij willen<br />

niets meer met hem te maken<br />

hebben. Als de positie werkelijk<br />

benauwd wordt, weet Crispijn<br />

het zoover te krijgen, dat men<br />

hem aan het woord laat.<br />

Wel, luister dan naar mij...<br />

zegt hij. Hoe zult ge uw geld<br />

.terug ontvangen, als gij mijn<br />

meester zijn crediet ontoeemt<br />

en dus zijn huwelijk met de<br />

dochter van Polichinel onmo-<br />

gelijk maakt ? Loop rondom ...<br />

ik heb altijd wel gezegd, dat<br />

het beter is met schelmen dan<br />

met ezels te onderhandelen. Je<br />

ziet nu, wat je met dit alles<br />

hebt bereikt, hoe fraai de rech-<br />

terlijke macht nu tusschenbeide<br />

komt. Wat voordeel zul je<br />

boeken, als men ons naar de<br />

galeien of nog erger heeft ge-<br />

stuurd ? Heb je het geld terug,<br />

als men ons het vel over de<br />

ooren heeft gehaald ? Zul je<br />

dan rijker, edeler of voornamer<br />

worden, als wij verloren zijn ?<br />

En omgekeerd, indien je ons<br />

niet te kwader ure belemmerd<br />

had bij de uitvoering van onze<br />

plannen; zou je vandaag, ik zeg<br />

vandaag, je geld terug ont-<br />

vangen hebben, vermeerderd<br />

met zijn interest.... En als de<br />

gerechtigheid niet in dié han-<br />

den en dié pennen was, zou<br />

de interest alleen al ruim vol-<br />

doende zijn om jullie allen aan<br />

de galg te helpen. En handel<br />

nu naar welgevallen, ik heb<br />

alleen maar gezegd, wat in<br />

jullie belang zou zijn.<br />

Hij heeft daarmee eigenlijk<br />

den spijker op den kop ge-<br />

slagen en na wat heen en weer<br />

praten komen allen, die iets<br />

op Leander te vorderen heb-<br />

ben, tot de ovettuiging, dat een<br />

huwelijk met de dochter van<br />

Polichinel eigenlijk de eenige<br />

oplossing is.<br />

Doch Pa Polichinel wil er<br />

niets van weten.<br />

Dan blijft er niets over zegt<br />

Crispijn, dan dat de rechter zijn<br />

inventaris laat opnemen.<br />

Laat ons dan overgaan tot<br />

de inventariseering van 't huis.<br />

Schrijf op, zegt Crispijn, en<br />

laten deze beeren als getuigen<br />

dienen. Beginnen wij met dit<br />

vertrek (Hij schuift het gordijn<br />

van de deur van de kamer op<br />

den achtergrond op zij. Men<br />

ziet een groep, gevormd door<br />

Silvia, Leander, Dona Sirene,<br />

Colombine en de vrouw van<br />

Polichinel.)<br />

Dus was het dan toch waar,<br />

roept Polichinel ? Allen tegen<br />

mij ? En mijn vrouw en dochter<br />

spannen met hen samen ? Eén<br />

gróót complot om mij te be-<br />

rooven! — Neem ze gevangen,<br />

dien man, die vrouwen, dien<br />

bedrieger, of ik zelf zal....<br />

Pantalon, de geldschieter,<br />

protesteert hiertegen.<br />

Leander komt dan naar voren<br />

in gezelschap van de anderen.<br />

Uw dochter is hier gekomen<br />

omdat ze dacht, dat ik gewond<br />

was, «.egt hij. Dona Sirene hueft<br />

haar vergezeld. Ik zélf ben naar<br />

uw vrouw gesneld, opdat zij haar<br />

dochter zou kunnen begeleiden.<br />

Silvia weet wie ik ben, zij kent<br />

mijn heele leven vaa ellende<br />

en bedrog, en ik ben er zeker<br />

van, dat in haar hart geen<br />

sipoor zal achterblijven van<br />

onzen droom van liefde......<br />

Breng haar van hier, ik smeek<br />

u, voordat gij mij aan het ge-<br />

recht zult overleveren .... '<br />

Polichinel zegt daarop: De<br />

bestraffing van mijn dochter is<br />

mijn zaak, maar wat jou be-<br />

treft .... neemt hem gevangen<br />

zeg ik!<br />

Vader, als gij hem niet redt,<br />

zegt Silvia, zal het mijn dood<br />

zijn. Ik heb hem lief, ik zal<br />

hem altijd liefhebben, nu meer<br />

dan ooit tevoren. Want zijn<br />

hart is edel en hij heeft veel<br />

geleden. Hij had mij door een<br />

leugen naar het altaar kunnen<br />

voeren, — en hij heeft niet<br />

gelogen.<br />

Het resultaat van dit alles<br />

•is, men heeft het geraden, dat<br />

de zaak- in orde komt. De kring-<br />

loop der belangen - heeft zich<br />

voltrokken.<br />

Bovenstaand beschreven boek is verschenen bij<br />

de fa. H. D. Tjeenk-Willink f) Zoon te Haarlem.


m -j—i ■"•<br />

■<br />

^ü^l^^^l<br />

■■.■- ■ r* v ..<br />

- ^'-^^ , ~ r -' " --* J»!W9fi?S£<br />

--<br />

Aiax Stormvogels<br />

Match te Amsterdam gespeeld<br />

Sparta—Fey en oor d<br />

te Rotterdam onder groote belangstelling gespeeld.<br />

Weawedstrlld door A.V.A.C. georganiseerd<br />

De deelnemers onderweg onder stroomende regen.<br />

ONS SPORTHOEKJE<br />

Op 51-jarigen leeftijd is Dinsdag<br />

3 Februari j.1. te Haarlem overleden<br />

een van Nederlands allergrootste<br />

sportbeoefenaars, den ex-wereld-<br />

kampioen op schaats en rijwiel,<br />

Jaap Eden. 19 October 1873 te<br />

Groningen geboren was hij reeds als<br />

jongen een geducht sohaatsenrijder.<br />

In 1893 kwam hij voor 't eerst als<br />

wielrenner (amateur) uit en in 18%<br />

werd hij professional, na in 1895<br />

het kunstwerk uitgehaald te hebben,<br />

zoowel 't wereldkamp!oenschap op<br />

schaats als op fiets te veroveren.<br />

Hij begaf zich nu naar Parijs, waar<br />

de overwinningen, de bloemen en ..<br />

de parisiennes hem wachtten. Hier<br />

kreeg hij den*- bijnaam van .Jaap<br />

la locomotive", en was door zijn<br />

overwinningen op Jacqueten, Morin<br />

en Bourillon met een slag de wereld-<br />

Haarlem contra ftlauw-Wlt<br />

Match te Haarlem. Voor het Blauw-Wit doel.<br />

Wllhelmina—n.V.V.<br />

Match te 's-Hertogenbosch gespeeld.<br />

Een balle nwedsfrlld tusschen de dames van H.E.T. en E.Y.<br />

figuur, die den naam van het kleine<br />

Holland algemeen bekend deed<br />

worden..<br />

Het zou ons op deze plaats te<br />

ver voeren de geheele levensloop<br />

van Eden te beschrijven. We zullen<br />

dit overlaten aan de sportperiodie-<br />

ken. Toch willen we, om te laten<br />

uitkomen, welk oen geweldenaar hij<br />

was, nog vermelden, dat zijn be-<br />

roemd wereldrecord op de 1 K.M.<br />

(wielrennen) van 1 m. ló'/s sec.<br />

ló'/a jaar heeft stand gehouden en<br />

dat de komst van een wereldwonder<br />

als O. Muthiessen is noodig geweest,<br />

om zijn record van 8 m. ZT 3 ^ sec.<br />

op de 5000 M. (sohaatsenrijder), dat<br />

20 jaar stand hield, ternauwernood<br />

te verbeteren.<br />

Jaap Eden was door de goden<br />

begiftigd met alle eigenschappen,<br />

benoodigd om hem te maken tot<br />

een „wereldveroveraar". Doch die-<br />

zelfde goden vergaten hem naast<br />

de onweerstaanbare kracht te schen-<br />

ken de wijsheid, die zich uit in<br />

zelftucht.<br />

Zoo werd de machtigste later de<br />

meest hulpbehoevende. Bij zijn graf<br />

past Holland een woord van dank<br />

voor het vele, dat hij bijdroeg, om<br />

den naam van zijn dierbaar vaderland<br />

op de lippen van de bewoners der<br />

geheele beschaafde wereldtebrengen.<br />

Hij ruste in vrede.<br />

Ter aanvulling van ons vorig<br />

artikel nog het volgende:<br />

Jaren geleden reeds schreef Stok-<br />

vis in het Sportblad deze kernachtige<br />

phrase: „Het voetbalspel is van een<br />

kostelijk vermaak een kostbare ver-<br />

makelijkheid geworden." Wat heeft<br />

deze journalist bij de gratie Gods<br />

E D.O.-V.O.C.<br />

Match te Schiedam gespeeld.<br />

Enschede—Z.A.C. Zwolle<br />

Gewonnen door Z.A.C, met 3—0<br />

Huldlslng van den heer 3. A.v. d.Laan<br />

Als kampioen 2e klasse in Parkzicht Amsterdam.<br />

3aap Eden<br />

De bekende sportveteraan. de heer Veth, spreekt aan het graf. naast hem ziet men<br />

mevr. de wed. Eden en het zoontje van den overledene.<br />

een vooruitziende kijk op den gang<br />

van zaken gehad. De tegenwoordige<br />

clubs hebben zich (en doen dit nog)<br />

doodgestaard op de recettes en daar-<br />

door de bevordering van het spelpeil<br />

te veel uit het oog verloren. Niet<br />

alleen in ons land, ook in vele<br />

andere, gaat de publieke belang-<br />

stelling achteruit en houdt gelijken<br />

tred met de achteruitgang van het '<br />

spelpeil.<br />

Men heeft de oplossing gezocht<br />

in de invoering van beroepsvoetbal,<br />

doch we behoeven slechts naar<br />

Engeland het oog te richten om te<br />

ontwaren, dat ook daar, juist door<br />

de struggle for life (vanwege de<br />

dubbeltjes) het speispeil geducht is<br />

gedaald.<br />

Voor mij spreekt het feit, dat een<br />

klein land als België met „slechts" 14<br />

eersteklassers ons nu al eenige jaren<br />

ds baas is, boekdeelen, voor hetgeen<br />

ik hierboven betoogde. Juist dezer<br />

dagen is echter ook daar de strijd<br />

voor invoering van een grooter a^p-<br />

tal eersteklassers ontbrandt. Die<br />

invoering zal ook daar een ver-<br />

snippering van krachten ten gevolge<br />

hebben. Het aantal eersteklassers<br />

wordt dan ook daar op papier groo-<br />

ter.. in werkelijkheid kleiner. We<br />

zouden onze zuidelijke naburen dan<br />

ook willen toeroepen: „Ziet naar<br />

het gebeurde in Nederland I" Wie<br />

zich aan een ander spiegelt, spiegelt<br />

zich zacht.<br />

yÈTERAAN.<br />

■ ■ "■ '<br />

ONS MOOIE VADERLAND<br />

In Arnhem<br />

Waterval op Sonsbeek.<br />

Foto A. /. van Btthlehtn-<br />

In Leeuwarden<br />

De Oidenhove. tusschen de bladerlooze boomen gekiekt<br />

Bl| Gouda<br />

Het Reeuwijksche molentje.<br />

Foto P. It. van Waas Gouda<br />

Mevr. U.S. Compris-<br />

Salomonson<br />

Een op philantropisch ge-<br />

bied zeer verdienstelijke<br />

vrouw is te Amsterdam<br />

overleden.<br />

ZIJ. DIE UIT HET LEVEN SCHEIDDEN<br />

G. 3. H. 5iie<br />

lid der Prov. Staten van<br />

Limburg is, 61 jaar oud te<br />

Scnaesberg overleden.<br />

A. Luyendilk<br />

wethouder van publieke<br />

werken te Maassluis is 51<br />

jaar oud overleden.<br />

Oe groote antomobiel-tcntoonstelNng te Amsterdam<br />

overzicht van de stands in den ruimen hal.<br />

ö<br />

1 —HTTWIT» it flamaia ï nhaaa<br />

zuster van den overleden staats-<br />

man,vierde in Groningen haar 90e<br />

verjaardag en werd tot ridder in de<br />

orde van Oranje Nassau benoemd.<br />

Ir. E. A. Hamburger<br />

een bekend industrieel te<br />

Utrecht is plotseling over.<br />

leden.<br />

la afwacklwfl VM k«t voerjaar<br />

De boomen in de Bilderdijkstraat<br />

te Amsterdam zijn duchtig ge-<br />

snoeid zooals onze foto duidelijk<br />

De Oell Batavia Mij.<br />

De directie te Amsterdam hield ter gelegenheid var het 50-jarig bestaan der<br />

maatschappij receptie.<br />

Het I.V.V.<br />

hield te Arasterdam in Americain een vergadering.<br />

Na vijftien Jaar bestaan<br />

Jiield de Residentie-schaakclub een druk bezochte receptie.<br />

Twee gouden bruiloften<br />

Het echtpaar Reek—Brederode wel- HetechtpaarSarton—Teljer te's-Cra-<br />

bekend te Edam vierde zijn gouden veahage hoont ook dezenbqzonderen<br />

bruiloft.' dag' te herdenken.<br />

Postzeseibeurs in den Haag<br />

Deze „openluchtbeurs* wordt op het<br />

Binnenhof gehouden.<br />

Vlff en dertig Jarig feest<br />

Het echtpaar v. d. Heide te Rotterdam<br />

hoopt zijn 35-jarige echtvereeniging<br />

te vieren.


Onverwachte zegen<br />

The Merry Mag<br />

De verschrikte vader: Maar zuster, .ben ie d'r wel zeker van.<br />

Overdrijft u nou niet?'<br />

Verziichiing van den „chef de<br />

bureau".<br />

Wa ze de geluidlooze type-<br />

writer hebben uitgevonden,<br />

moesten ze probeeren ook de<br />

stilzwijgende typisten uit te<br />

vinden.<br />

Ze was niet op d'r mondje<br />

gevallen.<br />

Beiden stonden ze bij dezelfde<br />

halte te wachten.<br />

Ze zag er werkelijk aardig<br />

uit.<br />

En hij, verlangend een praatje<br />

te beginnen, zei:<br />

Pardon, u lijkt precies op<br />

een dame, diie ik ken....<br />

Waarop ze tcrugsnibte:<br />

En u lijkt precies op 'n mijn-<br />

heer, dien ik niet zou willen<br />

kennen.<br />

Ze spraken verder geen<br />

woord meer.<br />

Als de kippen erbij.<br />

De jonge Jonassen studeerde.<br />

Juister gezegd, hij was student.<br />

En voor het overige amuseerde<br />

hij zich, gaf geld uit en maakte<br />

schulden. Een paar maal had<br />

zijn oom hem al geholpen.<br />

Maar 't werd hem te bar. Hij<br />

bezocht den zondaar en zei<br />

hem: Jouassen, je bent ont-<br />

erfd. Ik heb m'n testament ver-<br />

anderd en je krijgt niet rtieer<br />

dan één gulden.<br />

Zou ik die misschien nou al<br />

kunnen krijgen, vroeg de on-<br />

verbeterlijke.<br />

't Was niets.<br />

Den laatstcn keer dat we in 't<br />

kamp waren, zei Teeuwissen,<br />

badden we nachten met een<br />

temperatuur van nul graden.<br />

f'Zal ik ereis een mooie<br />

\ hoed voor u maken?<br />

DE VROOLIJKE BLADZIJ<br />

7"*« Merry Mag<br />

Practlsch middel in overvolle dans-<br />

gelegenheden.<br />

HET KORTE VERHAALTJE<br />

Kunt u dut verklaren?<br />

Neem een getal van 3 cijfers<br />

b.v. 836<br />

Keer de cijfers om - 638<br />

Trek het kleinste van 't<br />

grootste af 198<br />

Zet dit weer omgekeerd 891<br />

Opgeteld is 1089<br />

Probeer het nog maar eens<br />

met een ander getal b.v. 623<br />

Omgekeerd 326<br />

Afgetrokken 297<br />

Keer het om 792<br />

Al weer 1089<br />

Indien de getallen zoo zijn,<br />

dat slechts twee cijfers van de<br />

aftrekking overblijven, dan is<br />

Dat is<br />

Meeuwissen.<br />

metsl meende<br />

Noem jij dat niets, zoo'n kou.<br />

Natuurlijk. Noem jij nul dan<br />

wel iets!<br />

Vader houdt van<br />

mooie hoeden?<br />

het eindgetal 189 b.v. 423<br />

324<br />

99<br />

99<br />

198<br />

af 726<br />

627<br />

99<br />

99<br />

198<br />

Wie kan voor deze eigen-<br />

aardige cijdercombinatie een<br />

goede verklaring geven? Zelfs<br />

als ge het niet verklaren kunt,<br />

is het een aardig kunstje om<br />

in gezelschap op te geven.<br />

Hij had de noodige voorzorg<br />

genomen.<br />

Toen Bessemer, een ver-<br />

beterde methode had uitgevon-<br />

den om staal te maken, ging hij<br />

Ja! (pogen ~\<br />

_^ /^ dicht V .^"■s ^-$(0P<br />

TheMenyMaf<br />

Haar opvatting<br />

Ja, dat is z'n vrouw. En zij kijkt altijd of ze iemand beneden<br />

zichzelf heeft getrouwd."<br />

daarmede naar Naswyth, een<br />

bekende schotsche firma.<br />

De uitvinder legde een stuk<br />

staal op Naswyth's lessenaar en<br />

begon* z'n uitvinding toe te<br />

lichten.<br />

Zeg jonge man, zei de<br />

schot, zou je dat alles nou wel<br />

laten zien, de wereld is erg<br />

oneerlijk.<br />

Dat weet ik, gaf Bessemer<br />

tot antwoord, en daarom heb<br />

ik m'n laatste geld gebruikt om<br />

m'n uitvinding te laten in-<br />

schrijven, voordat ik bij u op<br />

bezoek ging.<br />

Onder vriendinnen.<br />

Mary: Dokter Hemmes zei<br />

daar net tegen me, dat ik<br />

klassieke trekken heb. Wat is<br />

eigenlijk klassiek ?<br />

■ Clary: Iets wat oud is!<br />

Hij kon er dankbaar voor zijn.<br />

De spreker hield zijn speech.<br />

En toen hij een tijdje bezig<br />

was, riep iemand van achter<br />

de zaal: Wilt u wat luider<br />

spreken. We kunnen hier niets<br />

verstaan. Waarop iemand van<br />

de voorste rijen opstond en<br />

riep: Man ga zitten en wees<br />

blij dat je 't niet kunt.<br />

Waarom de anderen lachten.<br />

Mijnheer Dicksen z'n mees-<br />

terknecht had hem verlaten««<br />

was zelf een zaak begonnen.<br />

Tegen een paar vrienden dde<br />

over dien man spraken viel bij<br />

duchtig uit:<br />

Wat, die kerel, ik zeg je,<br />

't is een schooier, een be- .<br />

drieger, een oplichter. Een<br />

vent die alles wat hij kent en<br />

wat hij is, van mij geleerd<br />

heeft....<br />

EEN ARTISTIEKE JONGEN EN EEN VADER ZONDER FANTASIE CFITZ IN TH e M ERRY MAGJ<br />

IN ANDERMANS SCHOENEN<br />

— door K. CECIL THURSTONÊ —<br />

John Chilcote, afgevaardigde voor East<br />

Wark, is bij het verlaten van het parle-<br />

ment door een dikken mist overvallen en<br />

heeft een gesprek met een voorbijganger.<br />

Als de mist optrekt, blijkt, dat de beide<br />

mannen sterk op elkaar lijken.<br />

De vreemde ontmoeting heeft Chilcote<br />

nerveus gemaakt. Hij neemt morfine, waar-<br />

aan hij verslaafd is geraakt.<br />

Daarop gaat hij naar het parlement. Hij<br />

moet spreken, maar voelt zdch plotseling te<br />

ziek. Hij verlaat het parlement en rijdt naar<br />

huis. Dan bezoekt hij Loder, zijn dubbel-<br />

ganger, en doet hem het voorstel, om net<br />

als in een boek, met elkaar van positie<br />

te ruilen. Na groote aarzeling accepteert<br />

deze het voorstel.' Kort daarna komt<br />

Chilcote bij Loder en zegt, dat hij hem<br />

moét vervangen. Hij kan 't niet langer<br />

uithouden. Alles wordt in orde gemaakt.<br />

Bijna hadden zij de ringen vergeten, die<br />

Loder's lidteekens moesten bedekken. Hij<br />

vertelt Chilcote de geschiedenis ervan, een<br />

ontmoeting in Italië met een heel mooie,<br />

ijdele vrouw, die hem, op avontuur belust,<br />

voor den mul hield. Loder gaat naar Chil-<br />

cote's huis. Hij heeft een gesprek met<br />

diens vrouw, die hem een boodschap van<br />

haar pleegvader, Fraide, den ouden poli-<br />

ticus overbrengt. Na enkele dagen roept<br />

Chilcote Lodei^ plotseling terug.<br />

Spoediger dan Loder verwacht heeft,<br />

komt hij echter zijn hulp weer inroepen. In<br />

diens huis terug, bemerkt Loder Chilcote's<br />

invloed, ook bij diens vrouw, met wie hij<br />

naar een avondpartij bij Lord Bramfell<br />

gaat. Een der attracties van die partij<br />

is, dat de zuster van Lady Bramfell, Lady<br />

Astrupp, de toekomst uit een kristallen<br />

b^t voorspelt. Loder moet ook in de tent.<br />

Lady Astrupp vraagt hem zijn ringen af<br />

te doen en blijkt .bij den aanblik van de<br />

vingers met lidteekens erg overstuur.<br />

Loder krijgt van Fraide opdracht in het<br />

Lagerhuis een speech te houden. Daarna<br />

komt Chilcote's telegram. Chilcote keert<br />

weer terug. Hij ontmoet Lilian Astrupp,<br />

"wie hij belooft bij haar te komen eten..<br />

Zij teekent dit met een kruisje erbij in<br />

zijn notitieboekje aan. Als Loder zijn dub-<br />

belganger's plaats opnieuw inneemt, meent<br />

hij dat „bij L. eten" een liitnoodiging<br />

van Lakeley is. Te laat bemerkt hij,<br />

dat de „L." Lilian moet aanduiden. Zij is<br />

de vrouw met wie hij- in Italië hét<br />

avontuur had. Loder weet haar ook nu te<br />

weerstaan. Dan keert hij naar huis en<br />

vindt berichten van groot politiek belang.<br />

Fraide verzoekt hem in het Lagerhuis een<br />

rede te houden. Chilcote roept hem echter<br />

terug. Hij vindt hem meer dan ooit onder<br />

den invloed van de morphine en Loder<br />

keert weer terug en houdt zijn speech.<br />

Het resultaat is groot. Gelukkig rijdt hij<br />

met Eve naar huis. Als hij van zijn<br />

liefde voor haar blijken wil geven, ziet hij<br />

Chilcote op straat. Den anderen morgen gaat<br />

hij naar hem toe en dwingt hem naar zijn<br />

huis terug te keeren. Doch Ch. komt weldra<br />

weer opzetten, vreeselijk opgewonden, om-<br />

dat Lillian Astrupp in de kamer kwam<br />

waar het telegram aan Loder lag. Deze<br />

gaat nu terug en bezoekt Lillian. Daarna<br />

gaät hij naar Eve, die hem met grooten<br />

tact ontvangt, 's Avonds ontmoet hij Lillian<br />

in gezelschap in de comedie. Het stuk<br />

dat hij ziet, opent hem de oogen. Hij<br />

gaat direct naar huis en spreekt met Eve,<br />

die bekent het bedrog te hebben ontdekt.<br />

Zij verklaart Loder, gelukkig te zijn<br />

met deze ontdekking, doch hij bereidt haar<br />

voor dat zij zullen moeten scheiden en<br />

zi[ weer Chilcote zal moeten ontvangen.<br />

Er was geen spoor van kleur meer op<br />

zijn gezicht te bekennen en door de<br />

innerlijke ontroering waren er lijnen<br />

om 5Jn mond gevormd, die er vroeger<br />

nooit geweest waren.<br />

„Wat dan?" vroeg Eve met een ang-<br />

stig voorgevoel. „John, wat dan?"<br />

Onwillekeurig drukte zij haar handen<br />

vaster op zijn schouders en zonder<br />

kracht aan te wenden was het voor hem<br />

onmogelijk ze los te maken. Aarzelend<br />

legde hij zijn handen over de hare en<br />

keek in haar tot hem opgeheven gezicht.<br />

„Toen ik van avond in de comedie<br />

zat, Eve," zeide hij langzaam, „ver-<br />

schenen me al de voorstellingen, die ik<br />

me van de toekomst had gemaakt, in<br />

een ander licht. Zonder het te wen-<br />

schen, zonder het te weten zelfs, was<br />

mijn gezichtspunt geheel veranderd. Ik<br />

zag plotseling alles niet meer bij' 't<br />

licht van mijn eigen' armzalige kaarsje,<br />

maar bij 't zoeklicht van de wereld. Ik<br />

zag plotseling alles voor jou in plaats<br />

van voor mezelf".<br />

Haar pogen werden grooter, maar<br />

zij zeide niets.<br />

„Ik zag plotseling het onvergeeflijke<br />

onrecht, d^t ik je gedaan heb —en den<br />

gebiedenden plicht, om er terstond een<br />

eind aan te maken." Hij sprak heel<br />

langzaam, zijn stem klonk dof en 'twas,<br />

alsof de woorden werktuiglijk kwamen.<br />

Eve's gezicht drukte smart en ont-<br />

steltenis uit, zij nam haar handen van<br />

zijn schouders.<br />

„Je bedoelt," zeide zij met moeite,<br />

„dat het uit moet zijn? Dat je weggaat?<br />

Dat je je mooie carrière opgeeft? O<br />

maar, dat kan je niet! Dat kan je niet!"<br />

Ze sprak met ongewone heftigheid,<br />

maar haar angst was duidelijk hoor-<br />

baar in haar stem. „Je kunt niet. Je<br />

moogt niet. net eenige bewijs dat . ."<br />

„Ik dacht niet aan dat bewijs."<br />

„Maar waar dan aan, waar dan nog<br />

aan?" ^<br />

Loder wachtte even.<br />

„Aan onze liefde," zeide bij op vasten<br />

toon.<br />

Een donkere blos kwam op haar<br />

wangen.<br />

„Maar waarom," stamelde zij, „waar-<br />

om? We hebben niets verkeerds ge_<br />

daan. We kunnen vrienden zijn —meer<br />

niet; en' ik — o, ik heb zoo'n behoefte<br />

aan een vriend!" Voor 't eerst zoolang<br />

Loder haar kende, brak haar stem en<br />

begaf haar zelfbeheersching haar. Zij<br />

stond daar voor hem als een beeld<br />

van lijden door eenzaamheid.<br />

Die openbaring trof hem diep, en zijn<br />

ontroering deed de hoogere geestkracht<br />

ontwaken, die achter zijn gebreken ver-<br />

scholen lag en de echte ridderlijkheid,<br />

onder jarenlange onverschilligheid in-<br />

gesluimerd. De opoffering, die hij bijna<br />

onmogelijk had .geacht, verscheen hem<br />

nu plotseling in een nieuw licht. Wat<br />

eerst niet anders dan plicht geweest<br />

was, werd een heilig recht. Hij stak zijn<br />

hand uit en trok haar naar zich toe,<br />

alsof zij een kind ware geweest.<br />

„Eve," zeide hij met iets zachts en<br />

feeders in zijn stem, „van avond heb<br />

ik pas geleerd, hoe volkomen 't leven<br />

van een vrouw aan de genade van<br />

de wereld is overgeleverd en hoe<br />

weinig men van die genade te wachten<br />

heeft. Als de omstandigheden anders<br />

waren geweest, geloof ik — neen, ben<br />

ik ervan overtuigd — dat ik een goed<br />

echtgenoot voor je geweest zou zijn;<br />

ik zou dan mijn recht om je te beschermen<br />

gebruikt hebben, zoo goed<br />

als eenig man ter wereld het had<br />

kunnen gebruiken. Maar nu dat zoo i<br />

niet is, zou ik ., ." Hij aarzelde even.<br />

„Nu ik geen recht heb, om je te beschermen,<br />

behalve het recht, dat mijn<br />

liefde me geeft — wil ik je toch zoo<br />

streng behoeden voor al wat laag is,<br />

als alleen een echtgenoot zijn vrouw<br />

maar behoeden kan."<br />

„Er zijn in 't leven maar twee wegen,<br />

de weg van 't goede en de weg van<br />

't kwade. Wat we ook mogen zeggen,<br />

wat we ook mogen voorwenden te ge-'<br />

looven, wij weten, dat elke handelwijs<br />

altijd een keus is tusschen goed en<br />

kwaad. Een maand — een week geleden<br />

zou ik een man, die zoo sprak,<br />

veracht hebben en mezelf krachtig<br />

hebben genoemd, omdat ik hem verachtte.<br />

Nu weet ik, dat kracht iets meer<br />

is dan anderen in het stof te vertrappen,<br />

om zelf den weg vrij te vinden. Het<br />

is iets veel moeilijkers, waar veel minder<br />

triomf aan verbonden is. Het is<br />

op zijde te gaan, om een ander den<br />

voorrang te geven. Eve!" riep hij plotseling<br />

uit, „Eve, ik tracht dat voor je<br />

te doen! Zie je het niet? Begrijp je 't<br />

niet. De gemakkelijke, de • aangename<br />

weg zou ziijn om rustig voort te gaan.<br />

Alles in me roept me toe, dat te doen<br />

— voort te gaan, te treden op Chilcote's<br />

zwakheid en jou — jou edelmoedigheid.<br />

Maar ik doe het niet! Ik kan het niet<br />

doen!" Plotseling lieten zijn armen haar<br />

los en schoof hij haar zacht van zich af.<br />

Eve, het is voor 't eerst, dat ik een<br />

menschelijk weïen boven mezelf stel."<br />

Eve's hoofd bleef gebogen. Pijnlijke,<br />

oidhoorhare snikken deden haar van<br />

hoofd tot voeten trillen. *<br />

„Iets in je — iets, waar ik geen definitie<br />

van kan geven — iets hoogs en<br />

moois houdt me terug, verspert me letterlijk<br />

den weg. Eve, zie je niet, hoe<br />

hevig ik strijd?"<br />

Nadat hij dit gezegd had, bleef het<br />

lang stil en in die stilte streed Eve den<br />

strijd, dien zoovele vrouwen voor haar<br />

gestreden hebben; den strijd, waarin<br />

woorden nutteloos zijn en tranen niet<br />

tellen. Zij zag er heel jong, heel hulpeiloos,<br />

heel verlaten uit, zooals zij daar<br />

stond. Toen, in de drukkende stilte, die<br />

de kamer vervuWe, keek zij naar<br />

hem op.<br />

Haar wangen droegen sporen van<br />

tranen, haar lange zwarte wimpers<br />

waren nog nat, maar de uitdrukking<br />

van haar gezicht, toen haar oogen de<br />

zijne ontmoetten, was een voorbeeld<br />

van den moed en de vastberadenheids<br />

van die zelfopofferende kracht, die in<br />

een zwak en teer omhulsel wonen kan.<br />

Zij zeide niets — in zulke oogenblikken<br />

komen woorden niet gemakkelijk, |<br />

maar met het meest eenvoudige, ondierworpen,<br />

welsprekende gebaar van<br />

de wereld bracht zij zijn vertwijfelinjg<br />

tot rust. Zij nam zijn hand tusschen j<br />

haar ätanden, hief ze op en drukte ze I<br />

lang en stil tegen haar lippen. J


Nazlmova<br />

de bekende filmacirice in „Redeeming Sm"<br />

een film ontleend aan het boek van<br />

L V. Jefferson<br />

Een alleraardigst bal-masqué-costuum<br />

Op een der groote bals-muquis te Amsterdam traden deze twee „Togal-doktoren"<br />

in hun deftige kleeding op, om voor de waarde van dit geneesmiddel te propageren<br />

Zij hadden met déze goed gevonden reclame natuurlijk veel succes.<br />

Mevr. Hovyd Krauss-Adema<br />

die een grootere tournee door het buitenland<br />

gaat maken. Zn zal zoowel in Duitschland als<br />

in Oostenrijk optreden.<br />

„En als de sterre stil bleef staan"<br />

Een tooneelstuk ontleend aan een kerstsproke van Felix Timmermans en opgevoerd door het Rotterdamseti Hofstad tooneel. Van links naar rechts<br />

St. Jozef (Ed. Palmers), Maria (Rie Gilthuijs), Pitje Vogel (Hans van Bes). Neske Wiel (Cor v. d. Lugt), Schrobbebceck (Anton Roemer). Het is de<br />

scene waarin de drie zwervers Maria aanbiddend begroeten.<br />

#■<br />

HOOFDSTUK XXXIII.<br />

Een tijdlang bleef alles stil; toen kon<br />

Loder, dde maar al te bitter voelde,<br />

dat hij overwonnen had, het niet lan-<br />

ger uithouden. Hij maakte zijn hand<br />

los en ging naar den schoorsteenman-<br />

tel en bleef daar staan op de plek,<br />

waar zij eerst gestaan had<br />

„Eve," zeide hij zacht. „Ik heb nog<br />

meer te zeggen. Ik moet je moed nog<br />

verder op de proef steilen."<br />

Er kwam een uitdrukking van pijn-<br />

lijken angst op haar gezicht. „Verder?"<br />

zeide zij.<br />

Hij schrikte toen- hij haar aanzag.<br />

„Ja," antwoordde hij en 't spreken<br />

kostte hem moeite. „Ja, er is nog iets<br />

anders, dat we onder de oogen moeten<br />

zien. De zaak is niet afgeloopen met<br />

mijn heengaan. Chikote moet terug-<br />

keeren — Chikote moet er toe ge-<br />

bracht worden in te zien, waarvoor<br />

hij veraij+woordelijk is."<br />

Zij keek hem'aan met doffe wanhoop<br />

in haar oogen.<br />

„Het moet gebeuren," vervolgde hij<br />

haastig, „en wij moeten het doen —<br />

jij en ik."<br />

„Ik? Ik kan mets doen. Wat zou<br />

Ik kunnen doen?" Haar stem be-<br />

gaf haar. •<br />

„Aües," zekk hij. „Jij kunt juist alles<br />

doen. Hij is moreel zwak, maar hij<br />

heeft een gevoelige plek — de vrees,<br />

dat de buitenwereld te weten zal komen,<br />

hoe 't met hem gesteld is. Als je 't<br />

hem duidelijk maakt, dat je zijn ge-<br />

heim kent, dan kan je hem geheel en<br />

al naar je wil laten handelen. Het was<br />

om je dit te vragen, om dat van je<br />

af te smeeken, dat ik van avond hier<br />

ben gekomen, ik weet, dat hetgeen<br />

ik van je verwacht, de kracht van elke<br />

andere vrouw te boven zou gaan. Maar<br />

jij kunt, wat geen andere vrouw ter<br />

wereld zou kunnen. Eve!" riep hij plot-<br />

seling heftig uit, „zie je niet, dat het<br />

een gebiedende plicht is — het eenige,<br />

dat ons beiden redden kan!"<br />

„Ik begrijp het," zeide zij eindelijk<br />

langzaam en moede. „Ik begrijp het.<br />

Wanneer wil je me bij hem brengen?"<br />

Ben oogenblik zweeg Loder, hij<br />

durfde zijn eigen stem niet te ver-<br />

trouwen; toen antwoordde hij haastig<br />

en bijna fluisterend:<br />

„Nu, nu dadelijk, als ik mag. En —<br />

en denk er aan, dat ik weet, wat het<br />

je kost." Alsof hij bang was, dat zijn<br />

eigen moed hem zou begeven, liet hij<br />

haar hand los, liep naar de canapee,<br />

waarop een lange, donkere avondman-<br />

ted lag, dien zij bij haar thuiskomst<br />

had afgedaan, nam dien en sloeg hem<br />

haar om. Toen ging hij naar de deur,<br />

opende deze en hkef staan, terwijl zij<br />

langs hem heen den corridor betrad.<br />

Zwügend gingen zij de trap af; in<br />

de vestibule nam Loder hoed en over-<br />

jas. Crapham kwam haastig toege-<br />

schoten om zijn diensten aan te bieden.<br />

Maar Loder zond hem kortaf weg en<br />

met iets van de schuwheid, die Chil-<br />

cote's régime onder het dienstperso-<br />

neel had aangekweekt, verdween hij.<br />

Loder trad haastig vooruit en opende<br />


IK ZAL VER-<br />

GELDEN<br />

naar het Engelsch van<br />

Baronesse d'Orczy.<br />

Dèroulède. iemand uit een rijke burgerfamilie.<br />

heeft in een der adellijke clubs een woorden-<br />

wisseling gekregen met den jongen hertog de<br />

Marny. Tegen zijn zin is hieruit een duel ont-<br />

staan. DèrouJédc weet zijn tegenstander te ont-<br />

wapenen. Doch de jonge man, verhit van den<br />

wijn. eischt dat hij excuus zal vragen. Tever-<br />

geefs trachten zijn vrienden hem tegen te houden.<br />

Opnieuw worden de degens gekruist. De jonge<br />

man stort zich als bet ware in Oérouléde's wapen<br />

en sterft.<br />

Men brengt het lijk naar den ouden hertog de<br />

Marny, die verlamd, alleen met zijn dochtertje leeft.<br />

Juliette heeft alles gehoord en begrepen. Het<br />

ergste vindt zij. dat xij haar vader zal moeten<br />

waarschuwen. Doch deze heeft alTes begrepen.<br />

Hij geeft last hem in zijn statiegewaad te steken.<br />

Zoo wil hij naar zijn zoons doodsbed gaan.<br />

Allen in huis waren nu op<br />

de been.<br />

De talrijke bedienden ston-<br />

den langs het portaal geschaard,<br />

allen gekleed in de rijke livrei<br />

van het hertogelijk huis.<br />

De dood van een erfgenaam<br />

van de Mamys is een gebeur-<br />

tenis, die in de geschiedenis<br />

vermeld wordt.<br />

De stoel van den ouden<br />

hertog werd dicht bij het bed<br />

van den jongen Vicomte gezet.<br />

Hij maakte geen enkele be-<br />

weging, noch sprak hij een<br />

woord of uitte een rucbt.<br />

Sommige van de aanwezigen<br />

vertclaarden, dat zijn geest hem<br />

heelemaal begeven had en dat<br />

hij niets voelde of begreep van<br />

den dood van zijn zoon.<br />

De Maricies de Villefranche,<br />

die zijn vriend tot het laatst<br />

toe gevolgd was, nam nu van<br />

de familie afscheid.<br />

Juliette lette nauwelijks op<br />

hem. Haar oogen waren op<br />

T.aar vader gericht. Zij wilde<br />

niet naar haar broeder kijken.<br />

Zij was plotseling bang gewor-<br />

den, zoo tusschen die twee<br />

zwijgende gedaanten: de levende<br />

en de doode.<br />

Maar juist toen de Markies<br />

het huis wou verlaten, sprak<br />

de oude man voor het eerst:<br />

„Markies", zei hij zachtjes,<br />

„u vergat — u heeft mij nog<br />

niet verteld, wie mijn zoon<br />

doodde."<br />

„Hij viel in een eerlijken<br />

strijd", antwoordde de jonge<br />

Markies, die niettegenstaande<br />

zijn luchthartigheid, getroffen<br />

werd door dit vreemde schouw-<br />

spel.<br />

„Wie doodde mijn zoon?"<br />

herhaalde de oude man werk-<br />

tuigelijk. „Ik heb het recht<br />

dat te weten", voegde hij er<br />

bruusk aan toe.<br />

„Het was mijnheer Paul<br />

Dèroulède, Mijnheer de her-<br />

tog", .'antwoordde de Markies.<br />

„Ik zeg nogmaals, dat het een<br />

eerlijke strijd was."<br />

De oude hertog zuchtte, als-<br />

of hij voldaan was.<br />

Dan, met een hoffelijke<br />

handbeweging . tot afscheid,<br />

voegde hij er aan toe:<br />

„Alle dank van mij en de<br />

■mijnen zouden u een bespot-<br />

ting lijken. Uw toewijding tot<br />

mijn zoon is daarboven ver-<br />

heven. Ik wil u niet langer op-<br />

houden. Vaarwel."<br />

Begeleid door twee lakeien<br />

verliet de Markies het vertrek.<br />

„Zend alle bedienden weg,<br />

Juliette; ik heb je iets te<br />

_zegggn. En 't stille jonge meisje<br />

gehoorzaamde haar vader en<br />

deed wat hij verlangde.<br />

Vader en zuster waren nu<br />

alleen met hun doode.<br />

Zoodra de laatste voetstap-<br />

pen van de zich verwijderende<br />

bedienden weggestorven waren,<br />

scheen het alsof de hertog van<br />

Marny " zich wilde ontrukken<br />

aan de verdooving, die zich tot<br />

nu toe van hem had meester<br />

gemaakt.<br />

Met een koortsachtige be-<br />

weging greep hij vlug zijn<br />

dochter's pols en sprak opge-<br />

wonden:<br />

„Zijn naam. Heb je zijn<br />

naam gehoord, Juliette?"<br />

„Ja, vader"v antwoordde het<br />

kind.<br />

„Paul Dèroulède! Paul Dè-<br />

roulède! Zul je het niet ver-<br />

geten ?"<br />

„Nooit, vader!"<br />

„Hij, doodde je broeder! Be-<br />

grijp je dat? Doodde mijn<br />

eenigen zoon, de hoop van<br />

mijn huis, den laatsten afstam-<br />

meling van een der roemrijkste<br />

geslachten van Frankrijk."<br />

„In een eerlijken strijd,<br />

vader!" protesteerde het kind.<br />

Alleraardigst en vlot is dit kinderkopie geteekend. Vergelijk de onschuldige blik en de ge-<br />

hesle vlotte wijze van teekenen.met oen doorwerkten ernstigen kop van wethouder Wibaut<br />

_en_ä£_zult_de. levendige, rake, manier van werken van dezen artist leeren waardeeren.<br />

„Het is niet eerlijk voor een<br />

man om een jongen te dooden",<br />

sprak de oude man op bitteren<br />

toon.<br />

„Dèroulède is dertig, mijn<br />

jongen was nog geen twintig<br />

jaar: moge God's wraak op<br />

den moordenaar neerkomen!"<br />

Juliette staarde haar vader<br />

met groote verwonderde oogen'<br />

aan. Hij was heelemaal buiten<br />

zichzelven. Hij nam haar bij de<br />

hand en trok haar dichter bij<br />

het bed, legde haar hand op<br />

de borst van haar dooden<br />

broeder, terwijl hij tot haar<br />

zeide:<br />

„Juliette, je bent nu veer-<br />

tien jaar en in staat om te<br />

begrijpen, wat ik je vragen ga.<br />

Als ik niet aan dien ellendigen<br />

stoel gekluisterd was, zou ik<br />

niemand, zelfs jou, mijn eigen<br />

kind, niet vragen, datgene te<br />

doen, wat God van èén onzer<br />

verlangt."<br />

Een oogenblik zweeg hij,<br />

toen vervolgde hij op ernstigen<br />

toon:<br />

„Bedenk Juliette, dat je uit<br />

't huis van Marny stamt, dat God<br />

je nu hoort. Want je moeteen<br />

eed afleggen voor Hem en mij,<br />

een eed, waarvan alleen de<br />

dood je kan ontslaan. Wil je<br />

zweren, mijn kind?"<br />

„Als u het verlangt, vader."<br />

(Wordt vervolgd.)<br />

ONTVANGEN BOEKEN<br />

In Haverman's moderne<br />

Tooneelbibliotheek zijn ver-<br />

schenen :<br />

Ijs. Vissel: De doodende<br />

straal, een tooneelspel in drie be-<br />

drijven, vol spannende momen-<br />

ten, 't Stuk speelt in den<br />

modernen tijd. Vier beeren- en<br />

twee damesrollen komen er in<br />

voor.<br />

Alb. van Waasdijk en J. H.<br />

Speenhof f: Maskers en wij. Dit<br />

tooneelspel, dn ' drie bedrijven,<br />

werd met den eersten prijs be-<br />

kroond in den jaarlijkschen<br />

wedstrijd^ voor tooneelletter-<br />

kumde te' Antwerpen.<br />

Voor het eerst werd dit stuk<br />

opgevoerd in den Grooten<br />

Schouwburg te Rotterdam^<br />

In de serie „Dilettanten-<br />

tooneel", onder de redactie van<br />

G. Nolst Trénitè, verscheen:<br />

Eén Graaf, tooneelspel in één<br />

bedrijf door Felix Saiten. De<br />

vertaling is van den tooneel-<br />

speler Louis van Gasteren.-Het<br />

stuk ds niet buitengewoon rijk<br />

van inhoud. Een kellner met<br />

aangeboren beschaving, heeft<br />

zich in het leven opgewerkt en<br />

is, door toevallige omstandig-<br />

heden, in het bezit gekomen<br />

van de papieren van een graaf,<br />

een yerloopen individu, -voor<br />

wien hij zich uitgeeft om daar-<br />

door zijn hartewensc!i te be-<br />

reiken : het huwelijk met een<br />

adellijk meisje. Een jaloersch<br />

neef van haar ontmaskert dezen<br />

pseudo-graai. Met als gevolg,<br />

dat hij iedereen ongelukkig<br />

maakt. Er rijn vijf mannen- en<br />

één vrouwenrol in dit stuk, dat<br />

bij de fa. H. D. Tjeenk Willink<br />

& Zoon te Haarlem verscheen.<br />

"S^SSB<br />

\?oor en van onze kleine<br />

Kleine Bart<br />

vraagt om de aandacht.<br />

Roefke<br />

kijkt echt vergenoegd.<br />

Mientje met haar vriendje.<br />

Herman, de flinke tuinman.<br />

11<br />

DE KLEINE LORD<br />

Voor onze jonge lezeressen en lezers<br />

Cedric Érrol, dat weten jullie, woonde<br />

na den dood van zijn vader, met zijn<br />

moeder in New-York. Hij was «en lieve<br />

jongen en had veel vrienden in de buurt.<br />

Mijnheer Hobbs de kruidenier, de schoen-<br />

poetser Dick behoorden daarbij. Plotseling<br />

kwam er een mijnheer uit Engeland ver-<br />

tellen, dat Cedric eeö Lord was en zijn<br />

grootvader een graaf. De kleine jongen<br />

ging daarom met zijn moeder naar Enge-<br />

land. Zijn grootvader verlangde dit. Cedric<br />

dacht dat zijn grootvader een heel lieve man<br />

was, doch in werkelijkheid was het een<br />

vreeselijk lastig mensch, die zelfs niet wilde,<br />

dat mevr. Errol met haar kind samen<br />

woonde. Mevr. Errol heeft aan mijnheer<br />

Havisham, den advocaat van den graat,<br />

gezegd, dat zij van hem geen geld wilde<br />

aannemen. De rechtsgeleerde moet dit den<br />

edelman wel mededeelen en.hem vertellen,<br />

hoe de kleine jongen er uitziet.<br />

De graat wilde niet laten zien, dat hij<br />

erg nieuwsgierig was, maar dat was wel<br />

het geval. Wat is er voor nieuws ?" vroeg<br />

hij den heer Havisham.<br />

— Lord Faunderoy (dat was dan de<br />

kleine Cedric) en zijn moeder zijn in den<br />

besten welstand op Court Lodge gearri-<br />

veerd. Zijn lordschap blijft vannacht bij<br />

zijn moeder, morgen hoop ik hem hier<br />

te brengen.<br />

— Hoe ziet de jongen er uit? Zijn<br />

moeder kan me niets schelen.<br />

De Jieer Havisham schepte er een stil<br />

De Anatomische Les<br />

(Op rijm)<br />

Uit het dictaat van een medisch-student<br />

XLIX.<br />

HET BUIKVLIES<br />

In de buikholte is vlak tegen<br />

De darmen een groot vlies gelegen:<br />

Het dui'jtWKS.'t welk. in dien't ontsteekt.<br />

Van jong en oud vaak 't leven breekt.<br />

...geneest U verrassend snel van {<br />

Rheumatiek Ischias<br />

Verkoudheid Griep<br />

Slapeloosheid Jicht<br />

Influenza Spit<br />

Hoofd- en Zenuwpijti<br />

Genezing en onschadelijkheid gegarandeerd.<br />

V*k,1ti*c, hij Jk Jlpdkckcn en Ororirfen 10 80 €* f2<br />

pleizier in om den graaf wat in onzeker-<br />

heid te laten.<br />

— Het is moeilijk een meening te uiten<br />

over het karakter van een zevenjarig kind,<br />

zei hij dus heel voorzichtig.<br />

— Is 't een sukkel ? vroeg de graaf.<br />

Zeker wel, er zit amerikaansch bloed inl<br />

— Ik geloof niet, dat het hem benadeeld<br />

heeft, mylord, hernam de advocaat op zijn<br />

drogen toon. Ik heb niet veel verstand van<br />

kinderen, maar ik vond hem wel een knap-<br />

pen jongen.<br />

Mijnheer Havisham was altijd bedaard<br />

en kalm, maar nu meer dan ooit. Hij vond<br />

het beter den graaf niet voor te bereiden<br />

en hem zelf te laten oordeelen.<br />

— Gezond en welgemaakt ? vroeg my-<br />

lord.<br />

— Oogenschijnlijk wel en ook flink van<br />

postuur.<br />

Eigenlijk moest de oude advocaat lachen.<br />

Daar net had hij Court Lodge verlaten,<br />

waar Cedric bij zijn moeder logeerde en<br />

hij ■herinnerde zich, hoe hij Cedric, die met<br />

de mooie witte poes van de huishoudster<br />

speelde, een voorbeeld van een mooi kind<br />

had gevonden.<br />

— Ik denk wel, mylord, dat het voor<br />

een jongen een mooi kind is. Maar ik wil<br />

m'n meening niet al te zeer uitspreken.<br />

U moet maar voor u zelf oordeelen. Wel-<br />

licht dat uw Lordschap hem anders vindt.<br />

— Dat zal wel. Al die amertkanen zijn<br />

lomp en onbeschaamd.<br />

— Onbeschaamd is hij niet, zei de advo-<br />

caat. Men kan aan hem merken, dat hij<br />

veel met volwassenen heeft omgegaan. Hij<br />

heeft daardoor een mengeling van kinder-<br />

lijkheid en vrijmoedigheid.<br />

— Niets anders dan onbeschaamdheid,<br />

Vriendjes en Vriendinnetjes<br />

Geurtje<br />

een ietsje verlegen<br />

Kleine Dane<br />

in 't hoekske<br />

noem de dingen maar bij den naam,<br />

Havisham.<br />

Deze zweeg. Wanneer de graaf last van<br />

de jicht had en zoo erg te keer ging,''dan<br />

was het maar beter niet tegen te spreken.<br />

Na een tijdje begon de heer Havisham<br />

over een ander onderwerp. Mevr. Errol,<br />

zoo zei hij, heeft mij gevraagd, u mede te<br />

deelen, dat zij hat aangeboden inkomen<br />

liever niet aanneemt, aangezien u haar niet<br />

vriendschappelijk wenscht te behandelen.<br />

— Dat moest ook nog, viel de graaf<br />

uit, zoo'n inhalige amerikaansche... .<br />

Inhalig is ze niet, want ze wil uw<br />

geld niet.<br />

Allemaal comedie. Ze wil natuurlijk, dat<br />

het kind het land aan mij krijgt.<br />

Ook dit niet. Integendeel, ze verzoekt<br />

u, vooral aan den kleinen Lord Fauntleroy<br />

niet te laten merken, dat u hem van haar<br />

verwijdert houdt. Het kind is zeer aan haar<br />

gehecht en zij is ervan overtuigd, dat wan-<br />

neer hij 'het zou weten, dat dit op zijn<br />

houding tot u van invloed zou zijn. Hij<br />

zou bang van u worden.<br />

Heeft ze 't hem dan niet verteld,-vroeg<br />

de graaf verbaasd.<br />

Neen, zei de advocaat, heelemaal niet.<br />

Het kind denkt, dat gij de beminnelijkste<br />

en hartelijkste* grootvader zijt. Hij be-<br />

schouwt u als het voorbeeld van een man<br />

met alle deugden.<br />

Zoo, bromde de graaf.<br />

Spreek nooit van zijn moeder met min-,<br />

achting, als hij er "bij is, want al is hij<br />

zeven jaar, hij heeft' bijkans al dien tijd<br />

alleen met haar geleefd en zij heeft bij<br />

hém den vader vervangen.<br />

Na dezen raad gegeven te hebben, ver-<br />

trok de advocaat. Hij kwam eerst den vol-<br />

genden dag met Cedric terug.


§<br />

DE KOMENDE MODE<br />

lOQOoooOa o o O O O O O O OOOOOOOO oooooooooo O OO OO O O OOgp> O o O O o O O OCS> O O O OO o o o o o o o o o<br />

ans« tunique<br />

van onderen en aan de mouwen afgewerkt<br />

met ingenaaide lintjes, de onderjapon kan<br />

men maken van ottoman-zijdc in de breedte<br />

genomen. Het bovencostuum kan van zijdt of<br />

O een andere fijne stof gemaakt worden.<br />

Q» » O O . . —i^ « » Q O « « in «»O<br />

Het bakken van visch<br />

Er zijn veel htüsvrouwen, die,<br />

hoewel ze zeer goed kunnen<br />

fcoken, toch niet de juiste wi^ze<br />

weten, om vdäch mooi en<br />

smakeliijk gebakken op tafel te<br />

brengen. Onderstaande wenken<br />

znüen onze lezeressen misschien<br />

welkom zijn. De visch moet<br />

eerst op kleine afstanden wor-<br />

den ingekorven en dan wascht<br />

men ze f Link schoon, wrijft ze<br />

daarna in met wat zout en laat<br />

ze een kwartier op een vergiet<br />

uitllekken. Dan kan men ze, al<br />

naar gelang men verkiest, door<br />

meDc of meel wentelen, of door<br />

beschuit, geklopt ei en paneer-<br />

meel. Deze laatste manier wordt<br />

meestal gekozen voor fijnere<br />

vischsoorten, zooaLs gebakken<br />

tong. Ook gebruikt men voor<br />

't bakken van de fijnere visch-<br />

soorten boter, terwijl men voor<br />

hijv. bot en schol heel goed<br />

olie kan nemen. Men moet de<br />

boter lichtbruin laten worden,<br />

de olie daarentegen blauw,<br />

dampend heet. Men bakt de<br />

visch uitsluitend op een heet<br />

vuur, eerst aan de ééne, dan<br />

aan de andere zijde mooi bruin<br />

en knappend; De in olie ge-<br />

bakken vdsch laat men op een<br />

grauw papier uitlekken, net als<br />

men dat doet met appelbeignets,<br />

oliebollen, croquetjes enz. Bij<br />

gebakken visch geeft men de<br />

een of andere salade. De meest<br />

gebruiikelijke olie is olijfoEe of<br />

zoogen. slaolie. Ook kan men<br />

botero'ie of bakolie gebruiken,<br />

maar deze moet men dan eerst<br />

met een stukje roggebrood uit-<br />

bakken, om er den scherpen<br />

smaak aan te onttrekken.<br />

Semi-avondlapon en witte Japon met Jakje<br />

De semi-avondjapon (links) van zwart satijn en tulle, bewerkt met fantasie borduursel of<br />

zijde. De witte japon (rechts) i« van onderen met borduursel bewerkt. Het jakje heeft<br />

een breede rand hiervan. Dit borduursel wordtin verschillende kleurcombinaties gemaakt.<br />

DE GOEDE SMAAK VAN HET JONGE MEISJE<br />

Alle emancipatie en vrouwenzeifstandigheid ten spijt, is 't in de balzaal<br />

de man, die de leiding heeft. Hij moet zijn partner kiezen, waarmee hij<br />

stept of fox troit of shimniy't. En vaak is deze keuze beslissend voor 't leven.<br />

Nu is de illusie van 't jonge meisje, om geen enkelen dans over te slaan<br />

en gaarne zet ie haar beste beentje voor, om dit te bereiken. Menig hartje<br />

klopt daarbij vlugger als zij een partner ziet, die haar behalve als danser<br />

ook als mensch bevalt. Hoe kan zij haar doel bereiken. O<br />

Hierbij dient' ze in 't oog te houden, dat 't niet juist altijd schoonheid is,<br />

die de vrouw aantrekkelijk maakt voor den man. O<br />

Veel meer wordt hij geboeid door een ongekunsteld, beschaafd optreden,<br />

dan door regelmatige gelaatstrekken en sierlijke gestalte. O<br />

Een jong meisje, dat eenvoudig in houding en manieren, den jongen man,<br />

die haar ten dans verzoekt, vriendelijk tegemoet treedt, heeft veel meer<br />

charme, dan de coquette, die gepoederd en geverfd, zich door allerlei<br />

aanstellerige trucs interessant denkt te maken. O<br />

't Getuigt nooit van goeden smaak, overdreven luidruchtig te praten en<br />

te lachen, om zoodoende de aandacht op zich te vestigen of om te zitten<br />

met de beenen over de knie gekruist, als 't ware er op berekend om de<br />

zijden kousen in 't oog te doen vallen. Denk er aan, dat 't een zeer<br />

ongracieuse houding is. O<br />

Evenmin staat 't welopgevoed, dat men in de rust tusschen twee dansen<br />

in, met 't zakspiegeltje voor zich, meer aandacht schenkt aan't arrangeerén<br />

van 't kapsel, 't poederen van 't gezicht, dan aan hetgeen de partner<br />

tegen n legt „ ,• ». i " ■ O<br />

't Staat u volkomen vrij, de haren te verzorgen of iets aan 't toilet te<br />

verbeteren, men behoort 't dan in de kleedkamer te doen, maar niet in<br />

de balzaal. Ongedwongen en - opgewekt een gesprek te kunnen voeren is<br />

juist een groote aantrekkelijkheid en niets stoot den man meer af dan<br />

zelfgenoegzaamheid en aanstellerigheid. O<br />

Wanneer "een jong meisje er frisch en eenvoudig uitziet, gekapt en gekleed<br />

is, zooals bij haar persoonlijkheid 't beste past, ongekunsteld en beschaafd<br />

in ha >r optreden, dan maakt ze op een ieder een aangenamcn indruk,<br />

't Doet er dan niets toe af, of haar mondje wat te breed is, 'de lippen te<br />

dik zijn, of de gestalte niet precies aan de eischen der schoonheid voldoet.<br />

Ze wordt gaarne gezien en zal in de balzaal een zeer gewaardeerd gezelschap<br />

iün. .O<br />

HäHBMMMMaHMK<br />

Avondjapon<br />

geheel met gitten bezet en met appliqués van<br />

bloemen gegarneerd. Het is het allernieuwste<br />

om deze garbeering senng uit cretonne te snijden, snijden. i<br />

Deze wijze van n opmaken geeft het geheel een<br />

apart irt cachet • en charme. A<br />

o • • • w • • O O • • MBB» • « O O • • (3<br />

o<br />

o<br />

Voor bijv. zeven baktongen<br />

neemt men zout, boter. of sla-<br />

olie, een ei, twee groote be-<br />

schuiten. De visch moet goed<br />

gewasschen worden, afgedroogd<br />

en aan beide zijden met een<br />

weinig zout ingewreven.<br />

Laat ze zoo een uur staan.<br />

Maak dan de boter of de sla-<br />

olie in de koekepan kokend<br />

heet, klop 't ei met twee eet-<br />

lepels water in een diep bord,<br />

haal de visch aam beide zijden<br />

er door en vervolgens door de<br />

fijngestampte besebuit, die op<br />

een ander bord gereed staat en<br />

bak de viseh goud-bruin aan<br />

beide kanten ongeveer vier<br />

minuten op eiken kant.<br />

Raak de visch niet aan, zoo-<br />

lang ze vast zit aan de pan,<br />

doch zoodra ze los is, kan men<br />

ze met een koekemes of ander<br />

groot mes omkeer en. Zorg<br />

vooral, dat de pan voor minstens<br />

de helft gevuld is met de boter<br />

of slaolie.<br />

Gebakken schelvisch of elft<br />

wordt op de voigende manier<br />

bereid: Snijd de visch aan<br />

mooten, wasch ze f link en droog<br />

ze zorgvuldig ai. Wrijf ze met<br />

zout in en Iaat ze • eenige uren<br />

staan. Haal' dan de visch door<br />

melk, maak een flinke hoeveel-<br />

heid olie of boiler in de koeke-<br />

pan goed heet en bak ze aan<br />

beide aijden mooi bruin. Schol<br />

of bot bereidt men op dezelfde<br />

wijze.<br />

Hebt ge al een abonné<br />

opgegeven! Vergeet het<br />

met, ge hebt dan recht<br />

op een fraaie premie!<br />

■. ., -,-,


IHIET WEI^IL©l^ilM<br />

Cen weduwnaa- trouwt voor de tweede<br />

■*-' maal, zijn vrouw brengt twee knap-<br />

pe, trotsche dochters mede en zijn kind,<br />

Marie, wordt al spoedig als de dienst-<br />

bode beschouwd./Toch gevoelt zij zich<br />

niet ongelukkig, want een goede vrouw,<br />

haar peetemoei, waakt over haar. Als<br />

haar zusters naar een bal rijden, moet<br />

zij vuil als een asschepoestertje, alleen<br />

achterblijven, maar de oude peet roept<br />

de schoonste droomen voor haar op<br />

als zij het oude orgel in de kerk be-<br />

speelt. De tante verlangt er naar die<br />

droomwereld voor Marie tot werkelijk-<br />

heid te maken en een seconde later<br />

staat zij in een prachtig feestgewaad<br />

en een glazen koets komt aangereden<br />

om haar naar het hofbal te brengen.<br />

De prins ziet de schoone gast arriveeren<br />

en leidt haar ten dans. Klokslag twaalf echter<br />

komt een einde aan de betoovering en Marie staat<br />

in haar havelooze plunje voor de deur van het<br />

paleis, waar niemand, haar meer herkent. De prins<br />

is wanhopig en blijft haar steeds zoeken. Zijn wensch<br />

Marie weer te zien ontwikkelt zich tot zoo'n magische<br />

kracht, dat Marie door liefde en verlangen ge-<br />

dreven, midden in den slaap opstaat en zich naar<br />

het paleis spoedt, ditmaal herkent de prins haar<br />

in haar oude plunje. Maar ook deze ontmoeting<br />

wordt te snel afgebroken: een brug verheft zich<br />

met Maris in de lucht, het werk van haar peetemoei.<br />

De prins wil haar nog grijpen, maar houdt slechts<br />

haar schoentje in de hand. Hij laat verkondigen<br />

dat wie het verloren schoentje past, zijn vrouw zal<br />

worden. Marie's stiefmoeder doet een harer doch-<br />

ters het middel aan de hand om een klein<br />

i —i r—i ^<br />

> J 4<br />

' ^-^J<br />

-<br />

1<br />

voetje te krijgen, maar als zij eindelijk<br />

zal -gaan passen, zakt zij van pijn in<br />

elkaar. Intusschen kookt Marie in de<br />

keuken van het paleis een gerecht voor<br />

den melancholieken prins ; de ring, dien<br />

de prins haar op het hofbal ten ge-<br />

schenke heeft gegeven, valt er in en<br />

op deze wijze weet de prins haar te<br />

ontdekken en het huwelijk tusschen<br />

deze beide gelukkige menschenkinderen<br />

wordt ten spoedigste gesloten. Naar<br />

het bekende sprookje van ,,Assche-<br />

poetster" is dit filmwerk vervaardigd,<br />

dat in zoo'n aantrekkelijken vorm is<br />

gegoten, dat 't zeker voor volwassenen<br />

een gang naar de bioscoop waard is.<br />

De Astra Film Maatschappij te<br />

Amsterdam heeft deze film in ons<br />

land gebracht.<br />

b<br />

1 VH ij ;<br />

i<br />

Hein Raven.<br />

artistiek leider van „Lybelle", de nieuwe dancing<br />

bij het Colandsplein te Rotterdam.<br />

CgMéPIRITO<br />

• doop-<br />

MAX TAK<br />

EEN MISVERSTAND<br />

Een bekend Amsterdamach pianist staat<br />

te kijken voor de étalage van een modernen<br />

kunsthandel. Plotseling stormt de langharige,<br />

expressionistisch uitziende, luministisch ge-<br />

kleurde en cubistisch gekleede kunsthandelaar<br />

naar buiten, grijpt den verbaasden pianist<br />

bij den arm, die zich hoort toeschreeuwen :<br />

,,Interesseert u zich voor moderne kunst?"<br />

En de musicus antwoordt hem gelaten:<br />

,,Ik niet, u?"<br />

GOUNOD<br />

De verrukkelijke kunstenaar, die Faust<br />

schreef, was een verliefd man. Dit is ook<br />

wel minder groote kunstenaars overkomen,<br />

maar iedereen is geen Gounod.<br />

Hij was een beroemde Engelsche zangeres<br />

naar Londen nagereisd en had Parijs zonder<br />

taal of teeken verlaten. In de ville lumière<br />

was men daarover niet zoo verbaasd — men<br />

wist in theaterkringen, dat papa Gounod een<br />

amoureuze natuur bezat. En hoe men zijn<br />

talenten waardeerde, bleek uit het feit, dat<br />

de Grande Opéra avond aan avond zijn<br />

,,Faust" vertoonde.<br />

Edoch — Gounod scheen zijn familie ge-<br />

heel en al vergeten te hebben en kwam niet<br />

thuis. Een kleine, verstandig geleide samen-<br />

zwering was het gevolg en een bespreking<br />

met het directoire van de opera was daarvan<br />

het resultaat.<br />

Tout Paris was verbaasd, dat de Grand<br />

Opéra plotseling Faust van het repertoire<br />

nam. Men giste, men vermoedde Dat<br />

deze succesvolle opvoeringen plotseling ge-<br />

staakt werden, bleef een raadsel.<br />

Op zekeren morgen, terwijl de familie<br />

Gounod zat te ontbijten, trad de meester<br />

onverwachts binnen met de woorden: „Me<br />

voilä!" Niemand deed verbaasd — de com-<br />

NÏBT ra<br />

KOOP JS<br />

Een courantenbericht<br />

meldt, dat de heer<br />

Goldwyn pogingen<br />

heeft gedaan, om den<br />

beroemden professor<br />

in de psycho-analyse,<br />

Siegmund Freud, voor<br />

de film te engageeren,<br />

maar dat deze voor<br />

het aanbod heeft be-<br />

Sam Goldwyn op weg dankt.<br />

naar Prof. Freud<br />

Het staat in de krant geschreven,<br />

Dus het moet wel waarheid zijn,<br />

Mister Goldwyn is gekomen,<br />

Met zijn .film-staf naar Berlijn.<br />

Hij heeft waarlijk grootsche plannen,<br />

Op een dollar kijkt hij niet,<br />

En dat moet je grif erkennen<br />

Als j'een Goldwyn-picture ziet.<br />

Niets is voor zijn film te kostbaar,<br />

Niets is veilig voor zijn geld.<br />

En zijn meest absurd verlangen<br />

Wordt in dollars uitgeteld.<br />

Niets te duur voor zijn affaire,<br />

Met z'n chequeboek in de hand,<br />

Koopt hij schoon beid, koopt hij charme,<br />

Koopt hij aanzien, rang en stand.<br />

Naast de kunst om te charmeeren<br />

En expressie op het doek,<br />

Staat de kunst om te begeest'ren<br />

Door de magie van liet boek.<br />

Daar verheft zich Croesus Goldwyn<br />

En hij zegt, wat kan, dat moet,<br />

Ik koop een beroemd .geleerde<br />

Voor mijn heilig Holly-Wood.<br />

En hij cabled vlug naar Weenen:<br />

„Herr Professor Siegmund Freud,<br />

Engageer u voor mijn drama<br />

Breng u op het celluloid."<br />

Mister Goldwyn, 't zal niet lukken,<br />

De professor seint subiet:<br />

,.Je kunt Anna-Lieze koopen,<br />

Maar mijn Analyse niet."<br />

CHEF VAN DIJK.<br />

een bekend en geliefd „dansnummer'uit onzecaboret-<br />

zalen, dal pas weer veel succes mocht oogsten in l<br />

Mille Colonnes Ie Amslerdam.<br />

Leon boedels<br />

vroeger de meest populoire liedercnzanger, thans<br />

regisseur van Flora Ie Amsterdam, op den avond<br />

van z n jubileum.<br />

ponist pelde een eitje, at zijn dejeuner op<br />

en ieder deed alsof hij een kwartiertje geleden<br />

de kamer had verlaten.<br />

Den volgenden avond verkondigden de<br />

affiches der opera, dat „Faust" weer opge-<br />

voerd zou worden. Toen begreep Parijs, en<br />

de stad, die zoovele amours van groote mannen<br />

aanschouwd had, glimlachte.<br />

MBSSCHABRT<br />

de groote Hollandsche meesterzanger, had<br />

ook een open oog voor de materieele zijde<br />

van zijn carrière.<br />

Hij werd te Weenen eens uitgenoodigd ten<br />

huize van een bekenden bankier. Deze gaf<br />

enkele malen per seizoen een soiree musicale,<br />

waaraan de eerste Europeesche kunstenaars<br />

hunne medewerking verleenden. En voor hen<br />

had deze medewerking de prettige omstandig-<br />

heid, dat deze niet geheel en al belangloos was.<br />

• Messchaert had zijn liederen gezongen en<br />

van het exquise gezelschap den grooten bijval,<br />

die van erkentelijkheid getuigde over het<br />

gebodene, in ontvangst genomen.<br />

De meester stond nog even bij zijn be-<br />

geleider aan het klavier wat na te praten,<br />

toen de gastheer hem even de hand kwam<br />

drukken. „Maar maestro, gaat u nu reeds<br />

heen? U geeft toch nog een toetje?"<br />

„Zeker ", was het antwoord van Messchaert,<br />

,,nä u, na u".<br />

RAMEAU<br />

de gevierde Fransche componist, lag op ster-<br />

ven. Een met hem bevriende abbé bezocht<br />

hem. Hij hoorde Rameau rochelen, begon<br />

hardop te bidden en een psalm te zingen.<br />

Plotseling sloeg de stervende de oogen op<br />

en vroeg: „Maar monsieur l'abbél Hoe kunt<br />

u zóó valsch zingen I"<br />

Dat waren zijn laatste woorden.


• <<br />

TEKST VAN<br />

VERHOOGD» CHEF v. DIJK<br />

MUZIEK VAN<br />

MAX TAK<br />

{Dit liedje, reeds vroeger als monoloog in ons blad verschenen, is thans door den heer Max Tak op muziek gezet.<br />

i F^<br />

s^.nt&iV'bKmkAXZZ'<br />

m J i ? ^<br />

Jp'QAA/fydj} * ■ Scfyool.<br />

^-f gpi F I j :^m<br />

D^JUä; . /ne ££>$ id bfjuid ^d<br />

J J(AX iïcOo Jpü /oc/v .hxxfyd AMA/ /wozdb. ' ß^/uxx.m&nd tä^/0a/.&xM/.iL&.<br />

\\ r r i r J I ;; ^<br />

Ê p ^ i i<br />

^t-. yCfy4Ä\/)fye4' &w<br />

Kleine Bob is thuis gekomen,<br />

Toont verheugd zijn schoolrapport,<br />

Hooge cijfers, vier en vijfen,<br />

Blij, dat hij verhoogd nu wordt.<br />

Droomend van vacantiedagen,<br />

Zee en schelpen, duin en strand,<br />

Vlaggen op kasteelen planten,<br />

Opgetrokken uit het zand.<br />

Als hij 's morgens in gedachten<br />

Aan al 't schoons den schoolweg gaat,<br />

Ziet hij plots een woest gevaarte,<br />

Luid gegil.. . . helaas te laat.<br />

Zwaar gekneusd het teere lijfje<br />

Wordt hij op brancard gelegd,<br />

's Avonds hooge koortsen, ijlen,<br />

, Zijn rapport luidt.... slecht, zeer slecht.<br />

8 fy*S^'<br />

PPPi<br />

.faZAAj dwsA/ 4M;<br />

In het witte gasthuisbedje<br />

Ligt de kleine zieke baas,<br />

Buiten is het stil geworden.<br />

Langzaam sterft het stadsgeraas.<br />

De verpleegster en de dokter<br />

Praten zachtjes met elkaar.<br />

Dokter zegt: ,,'t Is noodig, zuster,<br />

„Haal direct zijn ouders maar.''<br />

Met zijn knuist je in haar handen<br />

Staat de moeder aan het bed.<br />

Op de minste mondbeweging<br />

Wordt met groote angst gelet.<br />

Eind'lijk oop'nen zich de lipjes<br />

En hij slaat zijn oogjes op,<br />

Moeder knielt naast 't ventje neder,<br />

„Ken je me nog, schatte-Bob V<br />

voor den Sport-liefhebber,<br />

voor Uw Clubhuis,<br />

voor den Dans-liefhebber,<br />

voor Uw vrienden,<br />

voor den Kunst-liefhebber,<br />

voor Uw HOME.<br />

^^<br />

^^<br />

^<br />

En er zweeft een vage glimlach<br />

Op het kinderlijk gelaat.<br />

En nauw hoorbaar vraagt haar jongen.<br />

Of op school hij overgaat.<br />

Even wendt ze zich ter zijde,<br />

Waar ze stil haar tranen droogt,<br />

„Wees maar stil, m'n lieve engel,<br />

..Juf die zei: je wordt verhoogd."<br />

De vacantie is geëindigd.<br />

Juf staat voor de nieuwe klas.<br />

Op de plaats zit nu een ander.<br />

Waar eerst Bob gezeten was. ,<br />

„Waarom", vraagt een kleine kleuter,<br />

„Komt Bob hier op school niet meer?"<br />

,,Die's verhoogd", zegt zacht de juffrouw,<br />

„Boven naar den lieven Heer."<br />

WIE den "NEW EDISON" gehoord<br />

heeft WIL een<br />

"EDISON" of NIETS<br />

CATALOGUS GRATIS OP AANVRAGE Bij DE<br />

KUNSTZAAL "EDISON"<br />

LANGE POTEN 15 WITTE DE WITBSTRAAT 88<br />

•»-GRAVENHAGE ROTTERDAM<br />

\ «<br />

-C<br />

1)<br />

OPLOSSING VAN ONZE TWEEDE WOORDEN-PRIJSVRAAG<br />

OHK<br />

p P B<br />

H A 5<br />

S A M<br />

■« O<br />

M<br />

0 ^<br />

5 u ! L<br />

EEN 5LI3VEND SIERAAD<br />

Voor onze kerstbijlage stellen wij 'n<br />

aardige lijst verkrijgbaar ä f 1.50.<br />

De teekening en het geld te zenden aan de<br />

Admln. Galgewater 22, Leiden<br />

CORRESPONDENTIE<br />

Aan verschillende inzenders. Zet<br />

toch vooral op de brieven van de<br />

prijsvragen Redactie, afd. Prijsvragen.<br />

Het is uw eigen schuld, wanneer<br />

door het weglaten van deze bij-<br />

voeging uw antwoord niet in aan-<br />

merking komt.<br />

E. W. v. d. O. te Utrecht. Voor<br />

de afdeeling prijsvragen is aan onze<br />

redactie een apart persoon verbon-<br />

den, die steeds dit werkje doet. Wan-<br />

neer u weet, dat er weker? zijn, dat wij<br />

1000 brieven en meer krijgen, dan<br />

kunt u zioh indenken, hoeveel werk<br />

er aan deze afdeeling verbonden is.<br />

De persoon in kwettie vergelijkt<br />

alle inzendingen met het door de<br />

redactie vastgestelde goede ant-<br />

woord. Doch opdracht is gegeven,<br />

dat indien er iets onduidelijks of<br />

een vergissing in de opgave is blijven<br />

staan, dan daarmee ten volle reke-<br />

ning te houden.<br />

Uit de goede inzendingen doet<br />

de redacteur een keuze, doch zoo<br />

dat hij niet den naam van den<br />

inzender kan zien.<br />

Een enkel maal wordt deze keuze<br />

bepaald door een bijzondere sierlijke<br />

of geestige bewerking.<br />

Ook deze prijsvraag was een enorm succes. Wij kregen ditmaal 946 goede<br />

oplossingen. Het record is verbeterd.<br />

DE EERSTE PRIJS VAN FL. lO.—<br />

werd toegekend aan Mej. A. KROM, Brouwerstraat 85, Haarlem.<br />

DE VIJFTIEN ANDERE PRIJZEN<br />

werden verder toegekend aan de volgende beeren en dames:<br />

Mej. van Gelder, Amsterdam; Mej. F. Goltz, Amsterdam; W. Meijjes, Arnhem;<br />

J. van der Berg, Bussum; Mej. Colvoort, Enschede; J. Nijhuis, Hengelo;<br />

D. J. Akker, Den Haag; Mevr. W. E. Bunk, Den Haag; van Noort. Haarlem;<br />

N. A. Kriek, Leiden; Mej. G. A. Muller, Maassluis; Mej. H. D. A. Buisman,<br />

Nijmegen; J. J. Blind, Rotterdam; A. E. van Klaveren, Utrecht;<br />

Mej. S. Nauta, Wassenaar.<br />

ONZE DERDE PUZZLE-WEDSTRIJD<br />

Eep boer bezit een stuk land, 100 meter lang en 100 meter breed.<br />

Precies in het midden bevindt zich een vijver van 20 meter lang en<br />

20 meter breed. De boer wil het land, zonder de vijver, in 32 precies<br />

gelijke stukken verdeden. Hoe zoudt ge dit doen.<br />

EEN PRIJS VAN<br />

Gaarne ontvangen wij uwe<br />

antwoorden voor den 20sten Fe-<br />

bruari aan het adres der redactie<br />

afd. Prijsvragen, Gdlgewater 22,<br />

Leiden.<br />

Niet vergeten er „Afdeeling<br />

Prijsvragen" bij te zetten, anders<br />

kan de inzending niet meerekenen<br />

en wordt ze buiten beschouwing<br />

gehouden.<br />

Wij stellen ook ditmaal ter<br />

beschikking<br />

TIEN GULDEN<br />

EN VIJFTIEN FRAAIE EN NUTTIGE ANDERE PRIJZEN<br />

Doch niet altijd. Want anders<br />

hadden altijd zoowat dezelfde men-<br />

schen een kansl<br />

Uw denkbeeld om den prijs aan<br />

de eerst-komende inzending te geven<br />

zou vreeselijk onrechtvaardig zijn,<br />

want dan zouden de menschen in<br />

Leiden en omstreken altijd de meeste<br />

kans hebben. We hebben u opzette-<br />

lijk deze uitvoerige uiteenzetting<br />

gegeven, doch, laat ons onmiddelijk<br />

erbij voegen, wij doen het nooit<br />

weer. De inzenders moeten de redac-<br />

tie vertrouwen, doen ze dat niet,<br />

laten ze dan liever niet meedoen.<br />

De prijsvragen vormen een aardig-<br />

heid, geen gokspelletje waarbij men<br />

de groupier vol wantrouwen op z'n<br />

vingers zit te kijken.<br />

Indien het gros der lezers niet<br />

aanvaardt het recht van de redactie<br />

om naar eigen inzicht te beslissen,<br />

wel, dan scheiden we er heelemaal<br />

met de prijsvragen uit.<br />

Gelukkig blijkt ons eiken keer<br />

weer hoe wij dit volle vertrouwen<br />

genieten al zijn er ook zoo nu en<br />

dan wat mopperaars, die gelooven<br />

dat nou juist zij niet goed behan-<br />

deld zijn I Dit is niet alleen bij ons<br />

het geval, doch in andere bladen,<br />

ook groote buitenlandsche tijdschrif-<br />

ten precies zoo.<br />

Mej. J. H. te Rotterdatn. Wij<br />

hebben de door u bedoelde artisten<br />

geregeld gebracht, wanneer zij wat<br />

bijzonders verrichten. Bij den grooten<br />

overvloed van stof kunnen wij in<br />

den regel niet zonder bijzonderen<br />

grond een portret publiceeren.<br />

P. J. N. te Zutfen. De bedoelde<br />

oplossing heeft in no. 44 gestaan.<br />

Mej. A. S. te Apeldoorn. Of is<br />

't mijnheer? Uw naam geeft aan-<br />

leiding tot vergissingen. U heeft mij<br />

met uw aardige beoordeeling veel<br />

genoegen gedaan 1<br />

F. L. te Apeldoorn. Wij moeten<br />

ook op het gebied der liedjes „elck<br />

wat wils" geven. Van verschillende<br />

kanten kregen wij daarover juist<br />

bewijzen van instemming. Gaarne<br />

zullen wij ook op uw verlangen<br />

letten. Hebt u het liedje van<br />

Kauffmann niet gezien?!<br />

Een boekdeel waarvan<br />

ge plezier zult hebben<br />

Bestel ons voor de afgeloopen jaar-<br />

gang van ons blad een<br />

LINNEN BAND ä f 1.50<br />

Ge kunt die bestellen bij uw leverancier<br />

of metbiivoeging van het bedrag aan post-<br />

zegels of als postwissel opzenden aan de<br />

Admln. Galaewater 22, Lelden<br />

De woorden-puzzl« in Engeland<br />

Zoo is deze liefhebberij in Engeland<br />

populair, dat de jonge schoone. hierboven<br />

afgebeeld, zich een blouse heeft gemaakt<br />

met een ,cross-word5"-puzzle er op. Of<br />

het heel moeilijk zal zijn.tle|uistewoorden<br />

te vinden die tot haar hart doordringen ?<br />

Het schijnt wel de moeite waard om dit<br />

te probeeren!


• ■ . : • —^—n-<br />

B&RB&MQl<br />

is een plantaardig extract bevattende<br />

slitwortel.Berkentakken<br />

en andere plan ten-extracten, welke<br />

een buitengewoon- goeae invloed op de haarwortels uitoefenen. Het voorkomt<br />

en geneest absoluut elke haaruitval en verwijdert roos in korten tijd,<br />

PER FLACON f 1.25<br />

BARDANOL-INDUSTRIE - Charl. de Bourbonplein 6 - DEN HAAG<br />

PALAIS DE DANSE<br />

BEZUIDENHOUT 11, 'S-GRAVENHAGE<br />

RUSSIAN NORTH STAR JAZZBAND<br />

onder leiding van GRÉGOIRE NACHCHOUNIAN<br />

AANVANG 9 UUR VRI3E TOEGANG<br />

lederen Zaterdas- en Zondagmiddag halfvier Thé Dansant<br />

c Jo sim<br />

SCHILDEREN EN BEKLEEDEN<br />

VAN AUTOMOBIELEN<br />

Dlntelstraat 23 (Wijk VII)<br />

Den Haas - Telef. 72373<br />

Tegenover het Bureau van den<br />

Postcheque en Girodienst<br />

Firma3oh. v.d. Meijden Dz.<br />

ROLLUIKEN<br />

MARQUISES<br />

Opgericht<br />

1860<br />

Trompstr.<br />

Telefoon<br />

30495<br />

Oen Haas<br />

Het Fotografisch Atelier<br />

'„GALERIJ"<br />

(A. BARNSTIJN)<br />

ïs thans alleen gevestigd:<br />

Middensteiger, h. Openrijstuin<br />

Rotterdam - Telefoon 6680<br />

Fotohandel voor Amateurs<br />

Ontwikkelea, afdrukken, vergrooteo.<br />

BEZOEKT<br />

CAFÉ-RESTAURANT<br />

„DE POOL''<br />

PLEIN 10 - DEN HAAG<br />

Telefoon 10270<br />

Propr. C. VAN SON.<br />

BAL-MASQUE<br />

Zaterdag 21 Februari<br />

in alle zalen van het<br />

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT<br />

Intr. Dans-Instituut C.KLINKERT<br />

Stadb.kade 152, Tel. 24232. Amsterdam<br />

„HOLLAND-DEU<br />

AUTOMOBILE"<br />

SCHEVEN1NGEN<br />

KANAALWEG 95-103<br />

TELEF. SCH-EV. 3455<br />

Reparatie-Atelier<br />

Luxe Verhuur-inrlchtlns<br />

Stalling, Olie, Banden, Benzine<br />

Automobiel-verzekerinsen<br />

CURSUS .IN AUTO-RIJDEN<br />

VOOR DAMES EN HEEREN<br />

Voor laatstgenoemden is een<br />

instructrice aanwezig.<br />

- : ' . •ems^^mtm<br />

DORDTSCHE IJZERHANDEL<br />

RIJSWIJKSCHE WEG 250 - DEN HAAG - TEL. 15043<br />

HEBT U OOK EEN KACHEL NOODIG?<br />

Onze sorteering is enorm en de prijzen uiterst billijk<br />

PLAATSING GESCHIEDT DOOR EIGEN PERSONEEL.<br />

Holl. Indisch Restaurant NOBACK<br />

RIjSTTAFELS vanaf t 1.25<br />

HOLL. DINERS .... f 0.80, f 0.95 en f 1.25<br />

PENSIONS: Sweellnckstraat 158,<br />

Jacob Hopstraat 1 • DEN HAAG<br />

Telefoon 36257<br />

VERKOOpmilS<br />

3. 3. VOERMANS. DEN HAAG<br />

Rcinkeadraal 72 Telafoea 33737<br />

beveelt zich beleefd aan<br />

tot in- en verkoop van<br />

Ie en 2e HANDS MEUBELEN<br />

Beslist goeakoopste adres voor complete<br />

Mcubiieering. — Ruiit ook Meubelen.<br />

Dagelijks aan huis tt ontbieden.<br />

Je DANCING in DEN HAAG is<br />

TIHIi CÄ¥i ©ÄIMOIMC 90<br />

90<br />

v/h MASCOTTE — 68 WAGENSTRAAT 68<br />

Eigenaar-Directeur: C. F. HACK<br />

Je CABARET en DANCING<br />

van de New Style in Den Haag<br />

DANCING TEA van 4—7 uur VRIJ ENTREE<br />

THE ROYAL. DANCING BAND<br />

ONDER EMINENTE MUZIKALE LEIDING VAN J.C V.BRÜCK<br />

GEOPEND DES AVONDS VAN S 1 ^ TOT Vh UUR.<br />

Beleefd aanbevelend,<br />

MEVR. NOBACK<br />

Schenkweg 90<br />

Den Haag<br />

DAMES- KLEERMAKER<br />

BONTWERKER<br />

Oalvaagea de NIEUWSTE MODELLEN<br />

JAPONNEN-BLOUSES<br />

Godfried de Groot<br />

/Tmstellaan 64 - Amsterdam - Telef, 28474<br />

Specialiteit in<br />

T^oderne en artistieke foto's<br />

T^en sie de vele reproducties van ons werk in<br />

„Het Weekblad" Cinema S Theater<br />

Vraagt uw kapper<br />

een schuimende friction met<br />

„Froth 99<br />

American Dry Shampoo<br />

Imp „PARIMEX", Maystr.10. DenHaag<br />

Berijdt Humber- en<br />

Good-Luck'rijwielen<br />

en U is tevreden<br />

Vraagt den berijders<br />

Humberrij wielen vanaf f 135<br />

Good-Luck-rijwielen vanaf f 75<br />

(prijzen voor 1925)<br />

1ste klas reparatie-af deeling<br />

Bondsrijwielhersteller A.N.W.B.<br />

J. E. BAANK<br />

Prins Hendrikstr. h. Barentszstr.<br />

Den Haag ■ Tel. 31709<br />

Concert- en<br />

Theater-Bureau<br />

jv/Max van Gelder<br />

/ flS/ Kantoor: Westeinde 13<br />

&/ Amsterdam • Tel. 36763<br />

Belast zich speciaal met het<br />

vakkundig samenstellen van<br />

Variété- en Cabaretprogramma's<br />

Plaatsen van orkesten en arran-<br />

geeren van particuliere feesten.<br />

EERSTE KLASSE ENGELSCHE<br />

GEMAAKTE HEERENkLEEDING<br />

Ontvangen schitterende collectie<br />

costuums en regenjassen<br />

in nrijzen vanaf f 32.50 tot f 70.—<br />

„LONDON HOUSE"<br />

Laan van Meerdervoort 136<br />

Hoek vaa Diemenitraal DEN HAAG<br />

GEEN FILIALEN<br />

Naaml. Vennootschap<br />

99<br />

99<br />

Directeur E. BOERMA<br />

DAMES-EN HEERENKLEEDER-<br />

MAKERI3<br />

De Coupe in<br />

nieuwe banen<br />

wil zcßgcn :<br />

De lot nog loc onop-<br />

gelosle moeilijkheid door<br />

lilm en projeclic opgelost<br />

omdat de coupeurs, tij-<br />

dens het snijden reke-<br />

ning kunnen houden met<br />

den individueelcn<br />

lichaamsvorm.<br />

Grooiagea<br />

Heerenitraat 58<br />

Telefoon 755<br />

Amslerdam, RokiaTO, Telefoon35808<br />

N.v.ZAADHANDEL<br />

r^iENZAADTEELT<br />

V /HA.H0BBEL<br />

001TGENSPLAAT<br />

Levering aan i»ndbouwer» en luinhexiMeri<br />

Men vrage prijscourant<br />

Op bijna alle plaatsen vertegenwoordigd<br />

BEZOEKT<br />

in Den Haag het ge-<br />

heel nieuw ingerichte<br />

MAGAZIJN VAN SPORTARTIKELEN<br />

Het Sporthuis „WEIMAR"<br />

WEIMARSTRAAT 5a - Dir. W. VIS Jr.<br />

Eerste klas zaak in Rijwielen en Sport-<br />

artikelen. Tevens Reparatie-Inrichting.<br />

Billijke orijzen. Gelegenheid tot stalling<br />

van 'rijwielen è f 1.50 per maand.<br />

Telefoon 36181. Aanbevelend. W.VISJr.<br />

W.H. VAN VENETIË<br />

AMSTERDAM<br />

2e Helmerstraat 52. Tel. 24413<br />

HONDEN GENEESMIDDELEN<br />

van Dierenarts K. DIFFINÉ<br />

Chem. Fabriek Krewel A.G. Keulen<br />

„ONZE HONDEN"<br />

Handboek voor den Hondenliefhehber en<br />

hondenfokker. — Toezending van dit<br />

intressante boek geschiedt op aanvrage<br />

gratis en franco.<br />

HET „BUREAU-PISUISSE'<br />

Frankenslag 166 - DenHaag<br />

Telefoon 50585<br />

Bel.Klxlch met hel SAMENSTELLEN vaa<br />

Cabaret proarammas en bet orpani.eeren<br />

van Feestavonden, Concerten, Drawina<br />

room Entertainment«,Soiree«parlicnliire«<br />

Kindervooratellinoen. etc. etc.<br />

n.^.^al. ». AJwmlmmlmlmmilm fimlmm%umtmr OO tmtttmn fiiro no. 41880 Prijs per kwartaal _ _\Jjm<br />

. ,- J ■ ^—i^^—<br />

EWEEKBIÄD<br />

CINEMAen<br />

THEATER /#<br />

..s^V) iS^SSSS 222 SSgZSZ^ - J -v ^r^EZm<br />

is! Z-l VaoiL-ad^eilenties wende men zich tot het Centr. Adv. tWau LOUIS BEI JAMI Stationsweg 61b. Rotterdam<br />

^<br />

\<br />

ï


„"■B-Ai^-'it „ -~: ■■<br />

l^l^O^INIOIL<br />

is een plantaardig extract bevattende<br />

klit wort el, Berken takken<br />

en and ere plan ten-extracten, welke<br />

een buitengewoon goede invloed op de haarwortels uitoefenen. Het voorkomt<br />

en geneest absoluut elke haaruitval en verwijdert roos in korten tijd.<br />

PER FLACON .f 1.25<br />

BAROANOL-INDUSTRIE - Charl. de Bourbonplein 6 • DEN HAAG<br />

UIT DE VERTE<br />

stelt de Radio U in staat de Savoy-Havanah Band te Londen te hooren<br />

VAN DICHTBII<br />

kunt U echter de RUSSIAN NORTH STAR hooren in het<br />

PALAIS DE DANSE ■ Bezuidenhout 11. Pen Haag<br />

ORCHESTRE THE RUSSIAN NORTH STAR 3ASZ BAND<br />

DIR. GEORGE NANCKCHOUNIAN.<br />

Elken Zaterdas en Zondag MATINEE van 3.30 tot 5.30 uur<br />

misn \m<br />

ie Blo<br />

SCHILDEREN EN BEKLEEDEN<br />

VAN AUTOMOBIELEN<br />

Dintelstraat 23 (Wijk VII)<br />

Den Haas - Telef. 72373<br />

Tegenover het Bureau van den<br />

Postcheque en Girodienst<br />

Voor<br />

Ruwe en<br />

Schrale huid<br />

van<br />

Handen en Gelaat<br />

(jebruik ik alhjd<br />

PUROL<br />

Firma Joh. v. d. Meijden Dz.<br />

ROLLUIKEN<br />

MARQUISES<br />

Opgericht<br />

1860<br />

Trompstr.<br />

Telefoon<br />

30495<br />

Den Haag<br />

Het Fotografisch Atelier<br />

„GALERU"<br />

(A. BARNSTIJN)<br />

is (hans alleen gevestigd:<br />

Middensteiger, h. Openrijstuin<br />

Rotterdam - Telefoon 6680<br />

Fotohandcl voor Amateurs<br />

Ontwikkelen, afdrukken, vergrooten.<br />

BAL-MASQUE<br />

Zaterdag 21 Februari<br />

in alle zalen van het<br />

PALEIS VOOR VOLKSVLI3T<br />

Intr. Dans-Instituut C.KLINKERT<br />

Sladhkade 152, Tel. 24232. Amsterdaai<br />

„HOLLAND-DELI<br />

AUTOMOB LE"<br />

SCHEVENINGEN<br />

KANAALWEG 95-103<br />

TELEF. SCHEV. 3455<br />

Beparatie-AteMer<br />

Luxe Verhuur-inrichtlng<br />

Stalling, Olie, Banden, Benzine<br />

Automobiel-verzekeringen<br />

CURSUS IN AUTO-RIJDEN<br />

VOOR DAMES EN HEEREN<br />

Voor laatstgenoemden is een<br />

instructrice aanwezig.<br />

DORDTSCHE IJZERHANDEL<br />

RIJSWIJKSCHE WEG 250 - DEN HAAG - TEL. 15043<br />

HEBT U OOK EEN KACHEL NOODIG?<br />

Onze sorteering is enorm én de prijzen uiterst billijk<br />

PLAATSING GESCHIEDT DOOR EIGEN PERSONEEL.<br />

Holl. Indisch Restaurant NOBACK<br />

RIJSTTAFELS vanaf<br />

HOLL. DINERS . .<br />

PENSIONS: Sweelinckstraat 158,<br />

Jacob Hopstraat 1 - DEN HAAG<br />

Telefoon 36257 "——«<br />

VERKOOPHUIS<br />

3. 3. VOERMANS. DEN HAAG<br />

Reiakenstrul 72 - Telefoon 33737<br />

beveelt zich beleefd aan<br />

tot in- en verkoop van<br />

Ie en 2e HANDS MEUBELEN<br />

Beslist goedkoopste adres voor complete<br />

Meubileering. — Ruilt ook Meubelen.<br />

Dageliiks 3an huis te ontbieden.<br />

Je DANCING in DEN HAAG is<br />

TTIHIi C^¥i PÄMOIQG 99<br />

99<br />

v/h MASCOTTE — 68 WAGENSTRAAT 68<br />

Eigenaar-Directeur: C. F. HACK<br />

Je CABARET en DANCING<br />

van de New Style in Den Haag<br />

DANCING TEA van 4—7 uur VRIJ ENTREE<br />

THE ROYAL DANCING BAND<br />

ONDER EMINENTE MUZIKALE LEIDING VAN J.C.V. BRÜCK<br />

GEOPEND DES AVONDS VAN S 1 ^ TOT l'/z UUR.<br />

f 1.25<br />

f 0.80. f 0.95 en f 1.25<br />

Beleefd aanbevelend,<br />

MEVR. NOBACK<br />

F. B«rt^l<br />

Schenkweg 90 Den Haag<br />

DAMES-KLEERMAKER<br />

BONTWERKER<br />

Oalvang« de NIEUWSTE MODELLEN<br />

JAPONNEN-BLOUSES<br />

Godfried de Groot<br />

>Tmstellaan 64 - Amsterdam - Telefoon 28474<br />

Specialiteit in T^odeme en artistieke Toto's<br />

TAen ale de vele reproducties van ons wert» In „Het ■Weebblad - ' Cinema a Theater<br />

Berijdt Humber- en<br />

Good-Luck-rijwielen<br />

en U is tevreden<br />

Vraagt den'berijder»<br />

Humberrij wielen vanaf f 135<br />

Good-Luck-rywielen vanaf f 75<br />

(prijzen voor 1925)<br />

1ste klas reparatie-af deeling<br />

Bondsrijwielhersteller A.N.W.B.<br />

J. E. BAANK<br />

Prins Hendrikstr. h. Barentszstr.<br />

Den Haag - Tel. 31709<br />

Vraagt uw kapper<br />

een schuimende friction met<br />

„F,«tl.r"<br />

American Dry Shampoo<br />

Imp „FARIMEX". Mayatr.10, DeoHa»»<br />

EERSTE KLASSE ENGELSCHE<br />

GEMAAKTE HEERENKLEEDING<br />

Ontvangen schitterende collectie<br />

costuums en regenjassen<br />

in orijzen vanaf f 32.50 tot f 70.—<br />

„LONDON HOUSE"<br />

Laan van Meerdervoort 136<br />

Hoek vao Diemenstraal DEM BA AG<br />

GEEN FIL.IAl.EN<br />

Naaml. Vennootschap<br />

Directeur E. BOERMA<br />

DAMES-EN HEERENKLEEDER-<br />

MAKERI3<br />

De Coupe in<br />

nieuwe banen<br />

wil zc^grn :<br />

De tot nog toe onop-<br />

tfeloste moeilijkheid door<br />

film en projectie opgelost<br />

omdat de coupeurs, tij-<br />

dens het snijden reke-<br />

ning kunnen houden met<br />

den individueelen<br />

lichaamsvorm.<br />

GroBiagen<br />

.- Beercastraat 58<br />

Telefoon 755<br />

Amsterdam. Rokia 70, Telefoon35808<br />

(NVZÄADHANDEL<br />

*"SBEN ZAAOTEELT<br />

YHA-HOBBEL<br />

OOLTGENSPLAAT<br />

Lcveriog mmm landbouwer« en tuinbczillers<br />

Mea vrage prijscouranl<br />

Op bijl» alle plaatsen vertegenwoordigd<br />

RR7nPïf T ' n Den Haa s het s 8 "<br />

PC^.v-'C.IS. j heel nieuw ingerichte<br />

MAGAZIJN VAN SPORTARTIKELEN<br />

Het Sporthuis „WEIMAR"<br />

WEIMARSTRAAT 5a - Dir. W. VIS Jr.<br />

Eerste klas zaak in Rijwielen en Sport-<br />

artikelen. Tevens Reparatie-Inrichting.<br />

Billijke prijzen. Gelegenheid tot stalling<br />

van rijwielen ä f 1.50 per maand.<br />

Telefoon 36181. Aanbevelend, W.VISJr.<br />

W.H. VAN VENETIË<br />

AMSTERDAM<br />

2e Helmerstraat 52. Tel. 24413<br />

HONDEN GENEESMIDDELEN<br />

van Dierenarts K. DIFFINÉ<br />

Chem. Fabriek Krewel A.C. Keulen<br />

„ONZE HONDEN"<br />

Handboek voor den Hondenhefhebber en<br />

tiondenfolcker. — Toezending van dit<br />

intressante boek geschiedt op aanvrage<br />

gratis en franco.<br />

HET „BUREAU-PISUISSE"<br />

Frankenslag 166 - Den Haag<br />

Telefoon 50585<br />

Belaal zich mei Wel SAMENSTELLEN va.<br />

Cabaret programma s en belorgaaiaeerea<br />

van Feestavonden. Concerten, Drawing<br />

room Entertainments,Soirée.parliculières<br />

KindervoorslellingeB, etc. etc.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!