Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

ASVZ

Annexen


1


Inhoudsopgave

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annex I De vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

die door de Opdrachtgever moeten worden

verkregen

Annex II Planning

Annex III Acceptatieplan

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Annex V Vrijkomende materialen

Annex VI Overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale

lasten, prijzen, huren en vrachten

Annex VIII Stelposten

Annex IX Bankgarantie

Annex X Verzekeringen

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Annex XII Wijzigingen op de UAV‐GC 2005

Annex XIII Garantiebepalingen

2


Annex I De vergunningen, ontheffingen,

beschikkingen en toestemmingen

die door de Opdrachtgever moeten

worden verkregen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Onderstaand alleen de vergunningen ect. vermelden die door de

ASVZ zijn verkregen of welke nog verkregen moeten worden.

Besluit/

Instrument Wet Activiteit Bevoegd gezag Opmerking

3


Annex II Planning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Als er bijzonderheden te melden zijn ten aanzien van de

planning kan dat hier vermeld worden. Bijvoorbeeld dat

rekening moet worden gehouden met deelopleveringen of

eerder in gebruik nemen van of juist later kunnen beginnen van

onderdelen enz. enz.

Zo niet dan vermelden:

Behoudens de in artikel 2 lid 5 van de basisovereenkomst

genoemde opleverdatum zijn er aan de planning geen nadere

eisen verbonden.

4


Annex III Acceptatieplan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Document(en)

ter acceptatie

Uiterlijk indienen

voor aanvang

Werkzaamheden

5

Aantal exemplaren Acceptatietermijn Eisen


Annex IV Toetsingsplan

ontwerpwerkzaamheden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Document(en)

ter acceptatie

Uiterlijk indienen

(in dagen)

6

Aantal exemplaren Eisen


Annex V Vrijkomende materialen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikel 1. Algemeen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die

bij de realisatie van het Werk uit hun uitgangspositie worden

verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen,

opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd

als vrijkomend materiaal.

2. Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar

gescheiden te worden gehouden.

3. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het

Werk hergebruikt te worden.

4. De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in

“afvalstoffen” (zie artikel 2 van deze annex) en “niet afvalstoffen”

(zie artikel 3 van deze annex).

Artikel 2. Afvalstoffen

1. Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende

materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als

bedoeld in de wet Milieubeheer.

Artikel 3. Niet‐afvalstoffen

1. Onder niet‐afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder

de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer

2. Op het moment dat niet‐afvalstoffen uit het Werk vrijkomen,

worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen

derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de

niet‐afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de

regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

Artikel 4. Onderzoek

1. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan

de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is,

voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit vast

te stellen door middel van een milieukundig onderzoek.

Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende

onderzoeksnormen en door daartoe gecertificeerd

onderzoeksbureau te worden uitgevoerd.

2. De Opdrachtgever heeft een deel van de in het Werk aanwezige

materialen onderzocht. De resultaten van de onderzoeken zijn

opgenomen in:

ASVZ , indien aanwezig, onderzoeksrapporten benoemen.

7


Artikel 5. Uitzonderingen

1. De volgende materialen worden geen eigendom van de

Opdrachtnemer:

‐ Materialen benoemen die men wil behouden

2. De materialen genoemd onder lid 1. dienen voor rekening van de

Opdrachtnemer naar ….(vermelden waar materialen naar toe gebracht

moeten worden) te worden getransporteerd en opgeslagen.

8


Annex VI Overzicht werkzaamheden

nevenopdrachtnemers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nevenopdrachtnemers Aard van de

werkzaamheden

9

Voorziene tijdstip

Van uitvoering

Coördinatie door


Annex VII Verrekening van wijziging van lonen,

sociale lasten, prijzen, huren en

vrachten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikel 1. Algemeen

Er vindt geen verrekening van prijswijzigingen plaats.

10


Annex VIII Stelposten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op deze pagina eventuele stelposten vermelden. Wanneer geen stelposten dan

vermelden:

Niet van toepassing.

11


Annex IX Bankgarantie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De ondergetekende 1)

gevestigd te 2)

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen

toegekende verweermiddelen,

tegenover ASVZ 3)

gevestigd te Touwbaan 1, Sliedrecht 4)

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de juiste en volledige nakoming

door 5)

gevestigd te 6)

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr., 7)

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de

Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het,

zulks tot een bedrag van € ,

zegge: 9)

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk

verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in

gebreke is gebleven met de juiste en volledige nakoming van de in de

Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd

bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de

Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin

de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de

bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen

is verstreken

12

8)


en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de

hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de

vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de

Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad

van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de

meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een

spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de

Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de

Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV‐GC

2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen

voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling

overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de

Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze

zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de

Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft

gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand

na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft

meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: 10)

Datum: 11)

Borg: 12)

Handtekening: 13)

Toelichting:

1 ) Naam van de borg.

2 ) Volledig adres van de borg.

3 ) Naam van de Opdrachtgever.

4 ) Volledig adres van de Opdrachtgever.

5 ) Naam van de Opdrachtnemer.

6 ) Volledig adres van de Opdrachtnemer.

7 ) Nummer van de Overeenkomst.

8 ) Korte omschrijving van het Werk.

9 ) Waarde van de zekerheidstelling.

10 ) Plaats van ondertekening.

11 ) Datum van ondertekening.

12 ) Naam van de borg.

13 ) Handtekening van de borg.

13


Annex X Verzekeringen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vóór de betaling van de eerste termijn verstrekt de Opdrachtnemer de door

haar met betrekking tot het werk gesloten verzekeringsovereenkomsten ter

goedkeuring aan de Opdrachtgever en toont zij, desgewenst met

bescheiden, aan dat de premies geheel en tijdig zijn voldaan. Goedkeuring

door de Opdrachtgever ontheft de Opdrachtnemer niet van haar

aansprakelijkheid ter zake noch betekent de goedkeuring, dat de

Opdrachtgever verantwoordelijk voor de dekkingsomvang.

Motorvoertuigen waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen

overeenkomstig de voorschriften van deze wet verzekerd te zijn. Niet

verzekerde WAM‐plichtige motorvoertuigen mogen niet worden gebruikt.

De aannemer dient tevens zorg te dragen voor de verzekering van het werkrisico

van het door hem gebruikte aannemersmaterieel. De aannemer dient voor zijn

eigen rekening zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

(A.V.B.) met een verzekerde som van minimaal € 2.270.000,‐‐ per gebeurtenis.

Als de dekking van eerdergenoemde A.V.B. mede gebaseerd is op het (verplicht)

gebruik van de eigen leveringsvoorwaarden van de aannemer dan dienen deze

voorwaarden door de aannemer, in overleg met zijn verzekeraar, terzijde te

worden gesteld. Indien de aannemer van zijn verzekeraar de keuzemogelijkheid

heeft gekregen zijn leveringsvoorwaarden per geval wel of niet van toepassing

te verklaren bevestigt de aannemer hierbij door acceptatie van deze Anex zijn

leveringsvoorwaarden nimmer ten opzichte van Opdrachtgever te hanteren.

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een

Constructie All‐Risks (CAR‐) verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle

materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak

daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en

276 van het Wetboek van Koophandel. De keuze van verzekeraar(s) en de

inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de Opdrachtgever. De

duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig de bepalingen uit

paragraaf 24 van de UAV‐GC 2005 als opgeleverd wordt (worden)

beschouwd en, in geval van (een)overeengekomen onderhoudstermijn(en),

in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen

onderhoudstermijn(en) in aflopende mate, zijnde 50% van het totaal. De

dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen

risico:

het werk,met een eigen risico van: euro 1.500,‐‐

aansprakelijkheid, met een eigen risico van: euro 1.500,‐‐

bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder deze rubriek

wordt verzekerd alle materiële schade en verlies of vernietiging voor

zover ontstaan door de uitvoering van het (de) werk(en), met een eigen

risico van: euro 1.500,‐‐

persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van

verzekerden, met een eigen risico van: euro 1.500,‐‐

keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico

van: euro 1.500,‐‐

transport van bouwstoffen, met een eigen risico van : euro 1.500,‐‐

14


De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:

de opdrachtgever

de aannemer(s)

de architect(en) en adviseur(s)

de directie

de onderaannemer(s)

werk derden

De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde

afmakingscourtage bij schade‐uitkering moet in de verzekering zijn

opgenomen. Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de

schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per

gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak

voortvloeien.

In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een

bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun

werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden

aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden

beschouwd.

Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd

overeenkomstig paragraaf 24 van de UAV‐GC 2005. tot en met de dag

waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt

tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging

ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de

onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies

of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering.

15


Annex XI Geschillenregeling Raad van

Deskundigen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niet van toepassing

16


Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2005

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De UAV‐GC 2005 is van toepassing met inachtneming van de volgende

wijzigingen en aanvullingen:

Aanvullingen algemeen

- Alle mogelijke algemene bepalingen en voorwaarden van de

aannemer worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

- De aannemer zal het recht van retentie tegenover de ASVZ niet

uitoefenen.

§ 2 Vertegenwoordiging van partijen

Paragraaf 2 lid 1 wordt aangevuld met:

“Uitgangspunt van de ASVZ is dat tijdens de uitvoering van haar projecten

geen dagelijks toezicht vereist is. Als blijkt dat ten gevolge van onvoldoende

werk, vast te stellen door de opdrachtgever en/of haar vertegenwoordiger,

al dan niet tijdelijk, dagelijks toezicht vereist is komen de kosten van dit

(tijdelijk) dagelijks toezicht voor rekening van de aannemer.”

§ 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever

Paragraaf 3 lid 1 onder a wordt aangevuld met:

“De benodigde documenten worden door de ASVZ in drievoud verstrekt en

daarnaast tevens digitaal in PDF formaat. Als de aannemer hierom verzoekt

worden voor haar rekening door de ASVZ meer exemplaren van de

documenten ter beschikking gesteld.”

§ 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

Paragraaf 4 lid 10 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer dient alle zaken die ten gevolge van de uitvoering van

het werk worden beschadigd of al dan niet tijdelijk weggenomen voor eigen

rekening te herstellen dan wel terug te plaatsen zonder enig recht op

verrekening. Indien de in dit lid bedoelde schade verhaalbaar is onder een

door de opdrachtgever afgesloten verzekering, blijft het eigen risico, dat in

voorkomend geval per verzekerde gebeurtenis geldt, voor rekening van de

aannemer.”

Paragraaf 4 lid 13 wordt aangevuld met:

“De voertaal gedurende de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal.

De administratie en correspondentie dienen eveneens in het Nederlands

plaats te vinden.”

§ 7 Planning

Paragraaf 7 lid 1 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die ontstaat door

overschrijding van:

17


(a) een mijlpaaldatum als opgenomen in de planning, welke is opgenomen in de

bij de Vraagspecificatie gevoegde annex, of

(b) een in de Basisovereenkomst vastgelegde mijlpaaldatum, of

(c) de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering,

tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat de overschrijding niet is te wijten aan de

schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen en dat zij

evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt. De Opdrachtnemer is in verzuim enkel ten

gevolge van het verschijnen van de mijlpaaldatum of de datum van oplevering,

zonder dat deswege een ingebrekestelling is vereist. De afwijkingen van § 4,

leden 9 tot en met 11a zijn van overeenkomstige toepassing.”

§ 8 Verband met andere werken

Paragraaf 8 lid 1 wordt aangevuld met:

“Als sprake is van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers geschiedt de

coördinatie van in elkaar grijpende werken door de Opdrachtnemer. Indien

door werken van nevenopdrachtnemers vertragingen ontstaan, dan wel dan

wel door de Opdrachtnemer hinder wordt ondervonden, zal de

Opdrachtnemer geen schadeloosstelling van de Opdrachtgever kunnen

vorderen indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de vertraging

en/of hinder voorkomen had kunnen worden door een goede coördinatie

door de Opdrachtnemer.”

§ 10 Vergunningen, ontheffingen beschikkingen en toestemmingen:

verplichtingen van de Opdrachtnemer

Paragraaf 10 lid 6 wordt de zin

“Indien het tekortschieten van de Opdrachtnemer de Opdrachtgever recht

geeft op schadevergoeding, beloopt deze schadevergoeding ten hoogste 5%

van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs exclusief B.T.W.”

vervangen door “Indien het tekortschieten van de Opdrachtnemer de

Opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding komt deze

schadevergoeding volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.”

Paragraaf 10 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer verplicht zich medewerking te verlenen aan de wijziging

van de tenaamstelling van de hem aangevraagde en verkregen vergunningen

die na afloop van het contract voor de Opdrachtgever moeten blijven

gelden. Bij oplevering zal de Opdrachtgever aangeven welke vergunningen

dit betreft.”

§ 12 Veiligheid en gezondheid

Paragraaf 12 lid 1 wordt aangevuld met:

“De aannemer draagt extra zorg voor het niet kunnen betreden van het

bouwterrein door onbevoegde personen, met name doch niet uitsluitend,

cliënten van de opdrachtgever.”

18


§ 13 Bodemaspecten

Paragraaf 13 lid 6 wordt aangevuld met:

Indien voorwerpen van historische aard worden aangetroffen, worden

deze alleen met toestemming van de directie verwijderd;

In de gevallen dat de opdrachtgever beslist deze voorwerpen door

derden te laten verwijderen, staat de aannemer dit toe;

over de eventuele stagnatie vindt overleg plaats tussen de

opdrachtgever en de aannemer.

§ 14 Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever

Paragraaf 14 lid 16 wordt aangevuld met:

“Echter, indien de voortgang van het Werk dat naar het oordeel van de

Opdrachtgever vereist, kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verplichten

een Wijziging uit te voeren vooruitlopend op het bereikt hebben van

overeenstemming over een prijsaanbieding. Hangende een eventuele

discussie over de grondslag van de Wijziging, dient de Opdrachtnemer zo

nodig de instructies van de Opdrachtgever op te volgen en door hem alles in

het werk te worden gesteld ter beperking van schade en kosten. In het geval

dat, nadat opnieuw overleg heeft plaatsgevonden betreffende de

prijsaanbieding dan wel de grondslag van de Wijziging, uiteindelijk geen

overeenstemming wordt bereikt zal het geschil beslecht worden

overeenkomstig het gestelde in § 47.”

§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging

Paragraaf 16 lid 10 wordt aangevuld met”

“Bij vaststelling van het resterende deel van de prijs als bedoeld onder (b)

blijven alle posten betreffende prijsrisicobepalingen, stelpostverrekeningen

en Wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer buiten beschouwing.”

§ 17 Werkterrein

Paragraaf 17 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer wordt geacht het werkterrein en het werkobject te kennen.

Zij aanvaardt dit in de toestand, zoals het zich bevindt op de dag van de opdracht

van het werk.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor voldoende accommodatie ten behoeve van

de Opdrachtgever en/of door haar aangewezen vertegenwoordigers op het

bouwterrein. Eén en ander in nader overleg met de Opdrachtgever te bepalen,

maar deze accommodatie bevat tenminste een vergaderruimte.

De Opdrachtnemer zorgt voor een deugdelijke terreinafscheiding van het gehele

terrein uitgevoerd met de nodige poorten. De Opdrachtgever en/of de door haar

aangewezen vertegenwoordigers hebben te allen tijde toegang. Indien de

afrastering rond het bouwwerk onvoldoende blijkt te zijn, of niet naar behoren

wordt onderhouden, stelt de Opdrachtnemer het werk onder bewaking.

Gedurende de gehele bouwtijd houdt de Opdrachtnemer onder alle

weersgesteldheden het bouwterrein en toegangswegen in goed begaanbare

19


staat. Verontreiniging van de aanliggende straten of terreinen wordt

voorkomen.

Gedurende de gehele bouwtijd wordt het bouwwerk, evenals het omliggende

terrein regelmatig ontdaan van bouwrestanten, bouwvuil en emballage.

De Opdrachtnemer beperkt overlast veroorzaakt door de bouw voor de

omgeving tot een minimum.

De aansluit‐ en verbruikskosten van water, gas, elektra en andere

energiedragers, riolering, telefoon en overige leveranties van nutsbedrijven

tijdens de bouw, tot en met de oplevering, zijn voor rekening van de

Opdrachtnemer. De definitieve aansluitingen van bovengenoemde aansluitingen

zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor droog‐ en proefstroken,

beproevingen van installaties en dergelijke mogen de definitieve aansluitingen

en installaties gebruikt worden. De desbetreffende energiekosten zijn voor

rekening van de Opdrachtnemer. Bij oplevering worden filters en dergelijke

vervangen door nieuwe.

De Opdrachtnemer treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om brandgevaar tot

een minimum te beperken. Bijvoorbeeld ter plaatse, waar wordt gewerkt met

open vuur, zoals snijden, smelten, verhitten, lassen en solderen, is in ieder geval

een bedrijfsvaardig brandblusapparaat van 10 liter inhoud aanwezig. Tevens bij

voorkeur een schuimblusser, enige emmers water, een dweil, een emmer zand

en enkele platen brandwerend materiaal van voldoende afmetingen ter

afscherming bij het snijden en lassen.

Het gebruik van radio’s en dergelijke op de bouw is niet toegestaan, tenzij de

Opdrachtgever hiervoor toestemming verleent. Aan deze toestemming kunnen

voorwaarden worden gesteld.

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op het bouwwerk is

verplicht. Voor de Opdrachtgever en/of haar vertegenwoordigers stelt de

aannemer veiligheidshelmen beschikbaar.”

§ 18 Reclame

Paragraaf 18 lid 2 wordt vervangen door:

“De Opdrachtnemer doet een voorstel voor de wijze van aanbrengen van

bouwborden en reclame. De opdrachtgever bepaalt of, en op welke wijze,

bouwborden en reclame aangebracht mogen worden en wie er reclame mag

voeren. Bouw‐ en reclameborden worden uitsluitend aangebracht op

standaard panelen. Plaats, kleur, tekst en dergelijke zijn ter goedkeuring van

de Opdrachtgever.

§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

Paragraaf 24 lid 1 wordt aangevuld met;

Met in achtneming van het hierna gestelde, levert de aannemer het werk als

nieuw op.

a. Bij de opneming levert de Opdrachtnemer het voltooide werk en

werkterrein schoon op. Dit houdt onder andere in, dat alle onderdelen van

het werk, als ook het werkterrein schoon moet worden opgeleverd en

eventuele bouwresten, stof, vlekken, vuil, overtolligheden, stickers, etc.

20


verwijderd moeten zijn;

b. De aan het oog onttrokken ruimten onder vloeren, achter wanden, de

ruimten boven de verlaagde plafonds, de kanalen, de kabelgoten, de kokers,

de putten, de afvoeren, de daken, de dakgoten, enz. dienen te zijn ontdaan

van eventuele bouwresten, vuil en overtolligheden;

c. De tengevolge van de uitvoering van het werk door de Opdrachtnemer

bevuilde en/of verontreinigde eigendommen en/of werken van derden,

dient de Opdrachtnemer eveneens schoon op te leveren;

d. De glasruiten, de spiegels en de tegelwerken dienen te zijn ontdaan van

eventuele verf‐ en mortelspatten, plakstickers of lijmresten;

e. De beglazingen dient aan beide zijden gewassen te zijn en dient zonder

krassen te worden opgeleverd;

f. De aluminium puien en de stalen puien en/of deuren dienen schoon en

krasvrij opgeleverd te worden;

g. Hang‐ en sluitwerk van de bewegende delen dient te zijn gesmeerd en

de blanke metaaldelen dienen van verf‐ en specieresten en andere

ongerechtigheden te zijn ontdaan. Het hang‐ en sluitwerk dient soepel

gangbaar te worden opgeleverd;

h. Het sanitair is schoon en goed functionerend;

i. Alle grond‐ en bestratingswerken dient te zijn voltooid;

j. Alle tijdelijke opstallen, materialen, materieel, werktuigen enzovoort

dient te zijn verwijderd en

k. Al het bouwvuil enzovoort dient te zijn afgevoerd.

Paragraaf 24, lid 7 wordt aangevuld met:

“Van kleine gebreken in de zin van dit artikel is sprake als deze gebreken

binnen een termijn van 10 kalenderdagen hersteld kunnen worden, tenzij

schriftelijk anders wordt overeengekomen. Onthouding van goedkeuring als

bedoeld in § 24 lid 4 kan in ieder geval plaats vinden als de waarde van de

geconstateerde gebreken, naar het oordeel van de Opdrachtgever, meer

bedraagt dan 10% van de opleveringstermijn.

§ 26 Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever

Paragraaf 26 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer ontvangt uitsluitend een kostenvergoeding indien door

de ingebruikneming meer van hem wordt verlangd, dan redelijkerwijs van

hem kan worden verlangd.”

§ 27 Onderhoudstermijn

Paragraaf 27 lid 2 wordt vervangen door:

“Voor het gehele werk geldt een onderhoudstermijn van zes maanden en

voor de technische installaties in het bijzonder een termijn van twaalf

maanden.”

Paragraaf 27, lid 3 wordt aangevuld met;

“op herstel van schade en gebreken met een spoedeisend karakter in

verband met het gebruik van het Werk is van toepassing de aanvulling op §

41 lid 7.”

21


Paragraaf 27, lid 4 wordt aangevuld met:

“Met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden in de

onderhoudstermijn, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever direct na

oplevering voorzien van een planning van betreffende werkzaamheden.

Voldoet de Opdrachtnemer naar het oordeel van de Opdrachtgever niet of

op onvoldoende wijze aan haar verplichtingen uit hoofde van deze

paragraaf, dan geschieden herstellingen voor rekening van de

Opdrachtnemer vanwege de Opdrachtgever, onverminderd zijn verplichting

tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.”

Paragraaf 27 wordt verder aangevuld met:

“Indien bepaalde onderdelen bij oplevering eventuele gebreken vertonen,

kan de Opdrachtgever bepalen dat de onderhoudstermijn voor die

onderdelen wordt verlengd met een termijn gelijk aan de periode vallende

tussen oplevering en het gereedkomen van de reparatiewerkzaamheden. Het

tijdstip waarop de reparatiewerkzaamheden gereed zijn, wordt door de

Opdrachtnemer schriftelijk en gespecificeerd per onderdeel gemeld aan de

Opdrachtgever”.

§ 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

Paragraaf 28, lid 3 wordt vervangen door:

“De in totaal op grond van het eerste lid door de Opdrachtnemer te

vergoeden schade is beperkt tot 100% van het in artikel 2, lid 4 van de

Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag.”

Paragraaf 28, lid 5 wordt aangevuld met:

“op herstel van schade en gebreken met een spoedeisend karakter in

verband met het gebruik van het Werk is van toepassing de aanvulling op §

41 lid 7.”

§ 33 Betaling

Paragraaf 33 lid 7 wordt vervangen door:

“Betaling van facturen die voldoen aan de in lid 6 genoemde eisen, vindt

plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in lid 6 bedoelde

adres.”

§ 36 Boetebeding en bonus

Paragraaf 36, lid 3 wordt vervangen door:

“Het bedrag van de boete die kan worden opgelegd, is voor elke

mijlpaaldatum opgenomen in de Basisovereenkomst. Indien in de

Basisovereenkomst geen boetebedrag is opgenomen voor een bepaalde

mijlpaaldatum, is de Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan per dag een

boete verschuldigd van 0,5% van de in artikel 2 lid 4 van de

Basisovereenkomst genoemde bedrag met een minimum van € 200, = per

dag.”

22


§ 37 Verpanding en cessie

Paragraaf 37 wordt vervangen door:

“Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan het recht op het saldo, bedoeld in

paragraaf 3 lid 9, te cederen, te verpanden of op enigerlei wijze te

vervreemden of te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan aan haar toestemming

voorwaarden verbinden.”

§ 38 Zekerheidstelling

Paragraaf 38, vervallen de leden 6, 7 en 8.

Paragraaf 38, lid 1 de zin:

“De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie 1) ”

vervangen door “De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een

bankgarantie conform het model zoals als bijlage B is opgenomen bij de

UAV‐GC 2005.”

Paragraaf 38, wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van enig opschortings‐ dan

wel retentierecht, tenzij tussen partijen op grond van een van kracht van

gewijsde gegaan vonnis terzake een voorafgaand bodemgeschil is

vastgesteld dat de Opdrachtnemer een opeisbare vordering op de

Opdrachtgever heeft, en de Opdrachtgever deze vordering na voorafgaande

aanmaning onbetaald laat.”

§ 39 Verzekering

Paragraaf 39, lid 1 en 2 worden vervangen door:

“Vóór de betaling van de eerste termijn verstrekt de Opdrachtnemer de

door haar met betrekking tot het werk gesloten

verzekeringsovereenkomsten ter goedkeuring aan de Opdrachtgever en

toont zij, desgewenst met bescheiden, aan dat de premies geheel en tijdig

zijn voldaan. Goedkeuring door de Opdrachtgever ontheft de

Opdrachtnemer niet van haar aansprakelijkheid ter zake noch betekent de

goedkeuring, dat de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de

dekkingsomvang.

Motorvoertuigen waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet

Aansprakelijkheidsverzeke‐ring Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen

overeenkomstig de voorschriften van deze wet verzekerd te zijn. Niet

verzekerde WAM‐plichtige motorvoertuigen mogen niet worden gebruikt.

De Opdrachtnemer dient tevens zorg te dragen voor de verzekering van het

werkrisico van het door hem gebruikte aannemersmaterieel.

De Opdrachtnemer dient voor zijn eigen rekening zorg te dragen voor een

aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (A.V.B.) met een verzekerde som van

minimaal € 2.270.000,‐‐ per gebeurtenis. Als de dekking van eerdergenoemde

A.V.B. mede gebaseerd is op het (verplicht) gebruik van de eigen

leveringsvoorwaarden van de Opdrachtnemer dan dienen deze voorwaarden

door de Opdrachtnemer, in overleg met zijn verzekeraar, terzijde te worden

23


gesteld. Indien de Opdrachtnemer van zijn verzekeraar de keuzemogelijkheid

heeft gekregen zijn leveringsvoorwaarden per geval wel of niet van toepassing

te verklaren bevestigt de Opdrachtnemer hierbij zijn leveringsvoorwaarden

nimmer ten opzichte van Opdrachtgever te hanteren.

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een

Constructie All‐Risks (CAR‐) verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle

materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak

daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en

276 van het Wetboek van Koophandel. De keuze van verzekeraar(s) en de

inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de Opdrachtgever. De

duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 24 als

opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van

(een)overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop

gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en) in aflopende mate,

zijnde 50% van het totaal. De dekking omvat de volgende rubrieken met het

daarbij genoemde eigen risico:

het werk,met een eigen risico van: euro 1.500,‐‐

aansprakelijkheid, met een eigen risico van: euro 1.500,‐‐

bestaande eigendommen van de Opdrachtgever. Onder deze rubriek

wordt verzekerd alle materiële schade en verlies of vernietiging voor

zover ontstaan door de uitvoering van het (de) werk(en), met een eigen

risico van: euro 1.500,‐‐

persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van

verzekerden, met een eigen risico van: euro 1.500,‐‐

keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico

van: euro 1.500,‐‐

transport van bouwstoffen, met een eigen risico van : euro 1.500,‐‐

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:

de Opdrachtgever

de Opdrachtnemer(s)

de architect(en) en adviseur(s)

de gevolmachtigde van de Opdrachtgever

de onderaannemer(s)

werk derden

De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde

afmakingscourtage bij schade‐uitkering moet in de verzekering zijn

opgenomen. Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de

schade is op grond van de Overeenkomst. Het eigen risico geldt per

gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak

voortvloeien.

In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een

bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun

werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden

aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden

beschouwd.

24


Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd tot en met

de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking

beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging

ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de

onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies

of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 de leden 1 tot en met 3 en lid 8

geldt het volgende:

“Door ondertekening van de Basisovereenkomst verleent de Opdrachtnemer

aan de Opdrachtgever ten aanzien van de in het kader van de Overeenkomst

aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, daaronder

begrepen de informatie die is vervat in de Aanbieding en de Documenten,

een niet‐exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht. Het gebruiksrecht omvat

in ieder geval het recht om de Ontwerpdocumenten openbaar te maken, te

wijzigen en het resultaat van een dergelijke wijziging te verwezenlijken.”

§ 41 Schade aan het Werk

Paragraaf 41 lid 7 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtgever is gerechtigd schade en gebreken die het gebruik van het

Werk of gebouwen waar het Werk onderdeel van uitmaakt in gevaar

brengen direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer

vooraf door hem in gebreke behoeft te worden gesteld. De herstelkosten

hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer

aantoont dat de schade en/of gebreken hem niet kunnen worden

toegerekend.”

§ 43 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

Paragraaf 43, lid 3, wordt aangevuld met:

“De zekerheid als bedoeld in paragraaf 46‐3 wordt door de curator binnen 8

kalenderdagen nadat daarom door de opdrachtgever is verzocht, verstrekt”.

§ 44 Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

Paragraaf 44, lid 5, wordt:

“De Opdrachtnemer deelt de Opdrachtgever met bekwame spoed ……….”

gewijzigd in “De Opdrachtnemer deelt de Opdrachtgever met bekwame

spoed doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen ……..”

Daarnaast wordt de tweede zin wordt vervangen door:

“De aanspraak op kostenvergoeding wordt gecalculeerd tegen de daartoe in

de Detailbegroting vastgelegde prijzen, eenheidsprijzen en/of tarieven,

verhoogd met het opgenomen opslagpercentage voor algemene kosten,

winst en risico met een maximum van 10%. Indien dergelijke prijzen en

tarieven ontbreken, vindt de calculatie plaats tegen uit de Aanbieding te

abstraheren kosten en tarieven verhoogd met een opslagpercentage voor

algemene kosten, winst en risico van 10%. Indien de Aanbieding geen

aanknoping biedt wordt de kostenvergoeding gecalculeerd tegen de laagst

25


mogelijke reële kosten verhoogd met een opslagpercentage voor algemene

kosten, winst en risico van 10%.”

En wordt aangevuld met:

“Het recht op termijnverlenging als bedoeld in deze paragraaf vervalt indien

de Opdrachtnemer niet binnen de in dit lid genoemde termijn, nadat zich

een feit of omstandigheid voor het eerst heeft voorgedaan, op grond

waarvan het recht is ontstaan, een schriftelijk verzoek om termijn verlenging

bij de Opdrachtgever heeft ingediend.”

§ 45 Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de Opdrachtgever

Paragraaf 45 lid 2 sub (a) wordt aangevuld met:

“De aanspraak op kostenvergoeding wordt gecalculeerd tegen de daartoe in

de Detailbegroting vastgelegde prijzen, eenheidsprijzen en/of tarieven,

verhoogd met het opgenomen opslagpercentage voor algemene kosten,

winst en risico met een maximum van 10%. Indien dergelijke prijzen en

tarieven ontbreken, vindt de calculatie plaats tegen uit de Aanbieding te

abstraheren kosten en tarieven verhoogd met een opslagpercentage voor

algemene kosten, winst en risico van 10%. Indien de Aanbieding geen

aanknoping biedt wordt de kostenvergoeding gecalculeerd tegen de laagst

mogelijke reële kosten verhoogd met een opslagpercentage voor algemene

kosten, winst en risico van 10%.”

§ 47 Beslechting van geschillen

Paragraaf 47, wordt aangevuld met:

“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de

Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzing

voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil

anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor

hem mochten voortvloeien.”

en

“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou

ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot

zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de

Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige

betaling zal niet in het geding kunnen worden gebracht als bewijs van de

erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.”

Toelichting UAV‐GC 2005

De Toelichting op de UAV‐GC 2005 wordt aangevuld met:

“Daar waar een paragraaf in de UAV‐GC 2005 in deze annex geheel of

gedeeltelijk is gewijzigd en/aangevuld, dient de toelichting op die paragraaf

met inachtneming van die wijziging/aanvulling te worden gelezen. Daar waar

een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van

toepassing.”

26


Annex XIII Garantiebepalingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Indien onderdelen genoemd in bijgaande garantiespecificatie door of in

opdracht van de Opdrachtnemer worden geleverd en verwerkt, dient

van dat onderdeel een garantieverklaring volgens onderstaand model te

worden overlegd, inhoudende:

27

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende

gebreken op eerste schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever

binnen een daarbij te noemen termijn te herstellen of te vervangen

door nieuw en deugdelijk werk, tenzij de garant aantoont dat de

gebreken niet voor zijn risico komen;

b. dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het moment dat deze

onderdelen in het werk zijn gebracht tot het einde van de

onderhoudstermijn van het Werk en in aansluiting daarop gedurende

de in onderstaande tabel genoemde periode.

2. In de schriftelijke aanzegging zoals bedoeld in lid 1 zal tevens de termijn

worden vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel moet zijn

aangevangen en de termijn waarbinnen het herstel gereed dient te zijn.

3. Indien de Opdrachtnemer niet binnen de in lid 2 bedoelde termijnen als

vastgelegd in de aanzegging met het herstel is aangevangen, respectievelijk

het herstel gereed is, is de Opdrachtgever gerechtigd zonder een

ingebrekestelling het herstel of de vervanging voor rekening van de

Opdrachtnemer door een derde te laten uitvoeren.

6. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is

overgelegd of een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan

daaruit geen afstand of wijziging van de in het eerste lid omschreven

garantieverplichting worden afgeleid.


Garantieverklaring

De ondergetekende 1)

gevestigd te 2)

hierna te noemen: “de garant”

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

verklaart te hebben kennis genomen van de bepalingen van de

Overeenkomst met nummer

ten behoeve van het werk 6)

in opdracht van ASVZ

gevestigd te Touwbaan 1, Sliedrecht

hierna te noemen: “de Opdrachtgever”

De garant verklaart met betrekking tot alle in de Overeenkomst genoemde

onderdelen, gespecificeerd in de bij dit model gevoegde bijlage

garantiespecificatie,

tegenover de opdrachtgever:

• dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de

garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de

opdrachtgever of diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk te

herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn

risico komen;

• dat de garantieverklaring zal gelden:

vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde

onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop

gedurende een, bij elk onderdeel in het bestek genoemde, periode.

Voor beslechting van de hieronder bedoelde geschillen dienen partijen

uitdrukkelijk afstand te doen van hun recht de tussenkomst van de gewone

rechter in te roepen.

Alle geschillen, welke ook ‐daaronder begrepen die, welke slechts door één

der partijen als zodanig worden beschouwd‐ die naar aanleiding van deze

garantie of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,

28

3)

4)


tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolgers en garant mochten ontstaan,

worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de

statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze drie maanden

voor de dag van aanbesteding luiden.

Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak

van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft

ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge

onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten.

De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad

wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van

gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak.

Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing

heeft medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.

Plaats: 7)

Datum: 8)

Handtekening: 9)

Toelichting:

29

1) Naam van de onderneming, precies volgens de inschrijving bij KVK.

2) Vestigingsplaats.

3) Precieze naam en voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de onderneming rechtsgeldig kan

vertegenwoordigen, bijvoorbeeld “directeur”.

4) Nummer Overeenkomst.

6) Naam Werk volgens Overeenkomst.

7) Plaats van ondertekening.

8) Datum van ondertekening.

9) Handtekening, met precieze naam en voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de onderneming rechtsgeldig

kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld “directeur”.


BIJLAGE GARANTIESPECIFICATIE

Garantie voor een onderdeel, indien toegepast, wordt tenminste gevraagd voor de volgende onderdelen (of aspecten) en perioden:

Onderdeel: Te garanderen door: Periode

(in jaren):

Het thermisch verzinken van stalen onderdelen. aannemer / onderaannemer 10

Het anodiseren van aluminium onderdelen. aannemer / onderaannemer 10

Het elektrostatisch poederlakken van metalen kozijnen,

ramen en deuren.

aannemer / onderaannemer 10

Het moffellakken van metalen kozijnen, ramen en deuren. aannemer / onderaannemer 10

Metselwerk van geglazuurde baksteen. aannemer 5

Kunststof bekleding. aannemer / onderaannemer 10

Buitenkozijnen, ramen en deuren. aannemer / onderaannemer 10

30

Bijzonderheden:

Metalen binnenkozijnen, ramen en deuren. aannemer / onderaannemer 10 in een vochtig milieu.

Systeembekledingen. aannemer / onderaannemer 10

Dakbedekkingen. aannemer / onderaannemer 10

Beglazing. aannemer / onderaannemer 10

Voegvullingen. aannemer / onderaannemer 10

Gevelschermen. aannemer / onderaannemer 5

Buitengevelisolatiesysteem met gepleisterde afwerking. aannemer / onderaannemer 5

Tegelwerk. aannemer / onderaannemer 5

Buitengevelisolatiesysteem met betegelde afwerking. aannemer / onderaannemer 5

Dekvloeren en vloerafwerkingen. aannemer / onderaannemer 3

Vloersystemen. aannemer / onderaannemer 5

Schilderwerk. aannemer / onderaannemer 5

Vloerbedekking. aannemer / onderaannemer 5


Hemelwaterafvoersysteem. aannemer / onderaannemer 1

Binnenriolering. aannemer / onderaannemer 1

Drinkwaterinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Heetwatertoestel:

‐ koperen ketel;

‐ elektrisch binnenwerk.

aannemer / onderaannemer

Sanitair. aannemer / onderaannemer 1

Brandbestrijdingsinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Gasinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Perslucht en vacuüminstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Verwarmingsinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Ventilatie‐ en luchtbehandelingsinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Koelinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Regelinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Elektrotechnische installaties. aannemer / onderaannemer 1

Communicatie en beveiligingsinstallaties. aannemer / onderaannemer 1

Gebouwenbeheersystemen. aannemer / onderaannemer 1

Liftinstallaties. aannemer / onderaannemer 2

Roltrappen en rolpaden. aannemer / onderaannemer 2

Hef‐ en hijsinstallaties. aannemer / onderaannemer 5

Gevelonderhoudinstallaties. aannemer / onderaannemer 2

31

5

2

More magazines by this user
Similar magazines