Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

(a) een mijlpaaldatum als opgenomen in de planning, welke is opgenomen in de

bij de Vraagspecificatie gevoegde annex, of

(b) een in de Basisovereenkomst vastgelegde mijlpaaldatum, of

(c) de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering,

tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat de overschrijding niet is te wijten aan de

schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen en dat zij

evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt. De Opdrachtnemer is in verzuim enkel ten

gevolge van het verschijnen van de mijlpaaldatum of de datum van oplevering,

zonder dat deswege een ingebrekestelling is vereist. De afwijkingen van § 4,

leden 9 tot en met 11a zijn van overeenkomstige toepassing.”

§ 8 Verband met andere werken

Paragraaf 8 lid 1 wordt aangevuld met:

“Als sprake is van werkzaamheden door nevenopdrachtnemers geschiedt de

coördinatie van in elkaar grijpende werken door de Opdrachtnemer. Indien

door werken van nevenopdrachtnemers vertragingen ontstaan, dan wel dan

wel door de Opdrachtnemer hinder wordt ondervonden, zal de

Opdrachtnemer geen schadeloosstelling van de Opdrachtgever kunnen

vorderen indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de vertraging

en/of hinder voorkomen had kunnen worden door een goede coördinatie

door de Opdrachtnemer.”

§ 10 Vergunningen, ontheffingen beschikkingen en toestemmingen:

verplichtingen van de Opdrachtnemer

Paragraaf 10 lid 6 wordt de zin

“Indien het tekortschieten van de Opdrachtnemer de Opdrachtgever recht

geeft op schadevergoeding, beloopt deze schadevergoeding ten hoogste 5%

van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs exclusief B.T.W.”

vervangen door “Indien het tekortschieten van de Opdrachtnemer de

Opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding komt deze

schadevergoeding volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.”

Paragraaf 10 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer verplicht zich medewerking te verlenen aan de wijziging

van de tenaamstelling van de hem aangevraagde en verkregen vergunningen

die na afloop van het contract voor de Opdrachtgever moeten blijven

gelden. Bij oplevering zal de Opdrachtgever aangeven welke vergunningen

dit betreft.”

§ 12 Veiligheid en gezondheid

Paragraaf 12 lid 1 wordt aangevuld met:

“De aannemer draagt extra zorg voor het niet kunnen betreden van het

bouwterrein door onbevoegde personen, met name doch niet uitsluitend,

cliënten van de opdrachtgever.”

18

More magazines by this user
Similar magazines