Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

Paragraaf 27, lid 4 wordt aangevuld met:

“Met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden in de

onderhoudstermijn, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever direct na

oplevering voorzien van een planning van betreffende werkzaamheden.

Voldoet de Opdrachtnemer naar het oordeel van de Opdrachtgever niet of

op onvoldoende wijze aan haar verplichtingen uit hoofde van deze

paragraaf, dan geschieden herstellingen voor rekening van de

Opdrachtnemer vanwege de Opdrachtgever, onverminderd zijn verplichting

tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.”

Paragraaf 27 wordt verder aangevuld met:

“Indien bepaalde onderdelen bij oplevering eventuele gebreken vertonen,

kan de Opdrachtgever bepalen dat de onderhoudstermijn voor die

onderdelen wordt verlengd met een termijn gelijk aan de periode vallende

tussen oplevering en het gereedkomen van de reparatiewerkzaamheden. Het

tijdstip waarop de reparatiewerkzaamheden gereed zijn, wordt door de

Opdrachtnemer schriftelijk en gespecificeerd per onderdeel gemeld aan de

Opdrachtgever”.

§ 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

Paragraaf 28, lid 3 wordt vervangen door:

“De in totaal op grond van het eerste lid door de Opdrachtnemer te

vergoeden schade is beperkt tot 100% van het in artikel 2, lid 4 van de

Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag.”

Paragraaf 28, lid 5 wordt aangevuld met:

“op herstel van schade en gebreken met een spoedeisend karakter in

verband met het gebruik van het Werk is van toepassing de aanvulling op §

41 lid 7.”

§ 33 Betaling

Paragraaf 33 lid 7 wordt vervangen door:

“Betaling van facturen die voldoen aan de in lid 6 genoemde eisen, vindt

plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in lid 6 bedoelde

adres.”

§ 36 Boetebeding en bonus

Paragraaf 36, lid 3 wordt vervangen door:

“Het bedrag van de boete die kan worden opgelegd, is voor elke

mijlpaaldatum opgenomen in de Basisovereenkomst. Indien in de

Basisovereenkomst geen boetebedrag is opgenomen voor een bepaalde

mijlpaaldatum, is de Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan per dag een

boete verschuldigd van 0,5% van de in artikel 2 lid 4 van de

Basisovereenkomst genoemde bedrag met een minimum van € 200, = per

dag.”

22

More magazines by this user
Similar magazines