Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

Garantieverklaring

De ondergetekende 1)

gevestigd te 2)

hierna te noemen: “de garant”

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

verklaart te hebben kennis genomen van de bepalingen van de

Overeenkomst met nummer

ten behoeve van het werk 6)

in opdracht van ASVZ

gevestigd te Touwbaan 1, Sliedrecht

hierna te noemen: “de Opdrachtgever”

De garant verklaart met betrekking tot alle in de Overeenkomst genoemde

onderdelen, gespecificeerd in de bij dit model gevoegde bijlage

garantiespecificatie,

tegenover de opdrachtgever:

• dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de

garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de

opdrachtgever of diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk te

herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn

risico komen;

• dat de garantieverklaring zal gelden:

vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde

onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop

gedurende een, bij elk onderdeel in het bestek genoemde, periode.

Voor beslechting van de hieronder bedoelde geschillen dienen partijen

uitdrukkelijk afstand te doen van hun recht de tussenkomst van de gewone

rechter in te roepen.

Alle geschillen, welke ook ‐daaronder begrepen die, welke slechts door één

der partijen als zodanig worden beschouwd‐ die naar aanleiding van deze

garantie of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,

28

3)

4)

More magazines by this user
Similar magazines