WE STAAN ER GOED VOÖT

digital.amsab.be

WE STAAN ER GOED VOÖT

Uitgeefster

S. W. M. « De Waarheid»

Beheerder, üabert Jetievenier.

POSTCHECKREKENING N' 49003

TELEFOON N' 94, MEENEN

REDACTIE - ADMINISTRATIE

MEENEN.

Deo 13 April Feestelijke Inhuldiging

van een Schoon Partijlokaal te Hulste

ook een dier kleine plaatsjes waar men voor

den oorlog, de socialisten door gewelddaden

trachtte buiten te houden.

Gaan wij daar nu de gemaakte veroveringen

feesten.

WE STAAN ER GOED VOÖT

De verslagen voor het aanstaande

Paaschkongres der Partij zijn verschenen.

Zij vormen een boekdeel van niet

minder dan 780 bladzijden.

't Is dus een zeer lijvig boekdeel

waarin men tot in de détails een

overzicht krijgt van de werking onzer

verschillige organisaties in hetverloopen

jaar met de verkregen uitslagen.

Eene vluchtige doorbladering van

dit boek geeft reeds den indruk van

eene machtige degelijk, met veel

methode ingerichte partij.

Als men zich de moeite geeft

aandachtiger toe te zien, stelt men

daarbij vast, dat het lijvig boek een

schat bevat van documentatie, van

nuttige inlichtingen, van welsprekende

cijfers en van historische feiten

betreffende de socialistische arbeidersbeweging

van ons land, zoodat het

dan ook meer dan een plaatsje in al

de boekerijen onzer organisaties

waard is.

Wij hebben dikwijls kunnen opmerken

dat onze tegenstrevers er eene

zelfvoldoening in vinden in hunne

pers te schrijven over den achteruitgang*onzer

partij. Welnu het verslag

van den Algemeenen Raad der Partij

leert ons dat deze op het einde van

het verloopen jaar tien duizend leden

meer boekte dan het vorige jaar. Daarmede

wordt de bewering onzer tegenstrevers

dus voldoende den kop ingedrukt.

Wij kunnen er fier op zijn in deze

tienduizend leden wel ons aandeel te

hebben, want onze Arr. Federatie

heeft voor 1923 aan den Algemeenen

Raad voor twee duizend leden meer

dan het vorige jaar de bijdrage kunnen

betalen.

Voor 1923 is in het arrondissement

Kortrijk de bijdrage betaald

geworden voor 29 politieke groepen

met 2.572 leden, voor 20 syndikaten

(de onderafdeelingen inbegrepen) met

18,647 leden en voor 5 coöperatieven

met 4.250 leden.

Dat maakt te samen, zonder de

leden onzer mutualiteiten, 25.469

tegen 23.402 voor het vorige jaar.

Dat kan wel tellen hé ?

We tellen dan nog in den schoot

der partij, naast de mutualiteiten,

waarvoor aan den Algemeenen Raad

der partij geen bijdrage wordt betaald,

een groot getal kunst-, jeugd-,

opvoedings- en vermaakkringen, die

aan [ons partij met haar zwaar, fel

naar voortredend strijdkarakter, ook

frissche kleuren geeft.

Dat er in de partij met zulke verscheidene

als uitgebreide organisaties,

die haar in hunne stevige eensgezindheid,

hare bewonderenswaardige

macht laten putten, eene groote bedrijvigheid

moet heerschen, is van

zelfsprekend.

Weekblad der Socialistisch > Federatie ran het Arrondissement Kortrijk.

Als we daarop neet-blikken welt

bij ons een gevoel van fierheid en

tevredenheid op, gevoel dat nog versterkt

wordt, wanneer we daar tegenover

de partijen onzer tegenstrevers,

ofwel zien wegsmelten, zooals het

gaat met de liberale partij, ofwel zien

uiteenvallen door eene tegenstrijdigheid

van belangen, die eene ware

onaantastbare eenheid in den weg

staat, zooals het met de katholieke

partij het geval is.

We staan er waarlijk goed voor

in den aangevangen kiesstr ijd.

Partijgenooten, aan 't werk, de

grond is vruschtbaar en we beschikken

over goed alaam.

Er van gebruik gemaakt om een

oogst van goede uilslagen op te doen.

R. D.

GEKNIPT

Wie niet hooren wil moet voelen,

zegt het spreekwoord..

Zoo is het ook met sommige vlasbazen

die nog denken dat ze'naar willekeur

hun werkers mogen doen werken

zoolang als het hun belieft.

Maar daar is de wet,die zegt dat de

arbeidsdag acht uren is en niet meer.

Des ondanks zijn er vlasbazen die

meenen naar de wet niet te moeten

luisteren.

Mis kerels, en de wetgever die wil

dat men aan zijn voorschriften gehoor

leene, doet het dan ook dengene af en toe

gevoelen die niet hooien wil.

Overlaatst, dus eenige dagen geleden,

zijn er enkele vlasbazen bij den nek gegrepen

geworden omdat ze trots "alles

de wet wilden overtreden.

Dat zal die vlasbazen een goeie les

wezen en hun leeren dat het voor het

overtreden van den acht-urigen arbeidsdag

niet genoeg is medeplichtigheid in

hun misdrijf te zoeken bij de werkers,

maar dat daarbuiten nog een waakzaam

oog is, dat niet toelaat dst de wet met de

voeten worde getrapt.

Werkers past op,dat gij u door sommige

bazen niet te ver laat leiden om u

medeplichtig te maken aan het overtreden

der wet, want gij zoudt weieens evenzeer

eene straf kunnen oploopen.

Laat ons alles aanwenden om de

achturige arbeidswet te doen eerbiedigen

en inken doen op het sekretariaat der

vereeniging wanneer we plaatsen kennen

waar de wet wordt overtreden. J. D.

Voor onze :: :: ::

pensioen!rek kende

ouderlingen :: :: ::

De^Kamer heeft een voorstel aange.

nomen volgens hetwelk het zegelrecht

niet meer moet betaald worden door de

gene die ondersteuning of werkloozenvergoeding

ontvangen.

Theunis eischte echter nog de betaling

van den zegel door onze pensioentrekkende

ouderlingen, maar door het

krachtdadig aandringen onzer partijgenooten

loste hij, zoodat nu ook onze

ouderlingen ontslagen zijn van de betaliDg

van hel zegelrecht wanneer ze hun pensioen

ontvangen.

VREDE_OP_AARDE

Het is reeds lang geleden dat mijn

naam onder mijn lievelingsrubriekje,

« Vrede op Aarde » niet meer verscheen.

Nu ben ik besloten, zoo dikwijls de redactie

« Volksrecht » het mij toelatei zal,

zijne trouwe lezers ket eene of'andere over

oorlog of vrede meê te deelen, zonder

nochtans van zijne toegevendheid misbruik

te maken.

Heden begin ik met enkele statistische

gegevens over den wereldoorlog

1914-1918.

*

* »

Wie herinnert zich de laatste dagen

van Juli 1914. De zonne goot als het ware

gouden stralen uit over dorpen en steden.

De graanvelden stonden met hunne goudgele

halmen en welgevulde aren, gereed

om gemaaid te worden, de aardappelvelden

wierden hier en daar reeds van

kunae schoone vruchten ontdaan ; de

landman was van 's morgens vroeg tot

's avonds laat op de been om zijne velden,

weiden en dieren te verzorgen.

In de steden verbleven de werkmenschen

in ongezonde fabrieken en

werkhuizen en konden slechts na hunne

lastige dagtaak van het verfrisschende

avondwindje genieten.

Toch was ieder tevreden, of beter

scheen tevreden ; niemand was bekommerd

met hetgeen er boven de hoofden te

bengelen hing, als een steen aan een

zijden draad, en die slechts wachtte eene

lichte schommeling te bekomen om neer te

storten.

Niemand kon zich inbeelden dat de

oorlog, met al zijne rampen aan den deurdorpel

gereed stond om het huis binnen te

trekken.

Rinnen enkele dagen, enkele uren,

zou het wreede, onheilspellende nieuws de

wijde wereld intrekken. De mensch, trein,

telefoon, telegraaf en alle andere seinorganen

zouden gansch tde wereld doortrekken

met den hartverscheurenden kreet:

«'t Is oorlog! Rukt op tegen den vijand!»

om mannen en vrouwen, ouders en kinders,

kloeken en zwakken in 't verdriet te

storten.

29 Juli 1914 brak aan en bracht

tevens den oorlog mede tusschen Oostenrijk-Hongarie

(imperialistisch land en

bondgenoot van Duitschland) en Servië,

met als gevolg Rusland in het gedrang te

slepen.

Met 1 Augustus wordt Frankrijk en

Relgie den oorlog verklaard door Duitschland,

toenmaals het grootste en best ingerichte

militaristisch land. Engeland springt

bij, zoogezegd om Belgie te helpen en dan

volgen andere, kleinere en grootere europeesche,

amerikaansche, aziatische of

oceanische Janden.

Ieder kent weliswaar deze oorlogsontknooping,

doch weinigen weten of

herinneren zich de gevolgen die dezen

wereld-omkeer na zich sleepte en dit is

het groot gevaar, dat de arbeiders dreigt

en dat ze riet genoeg beseffen.

Wij zullen enkele cijfers aanhalen ten

bewijze wat de onzin'van keizers of koningen

of andere bloedhonden, gretig naar

menschenbloed, als rampen aan de

menschheid kan verschaffen.

Leest en oordeelt ; de dooden van

den wereldoorlog waren :

Duitschland 2.049.460 60.000.00o

Belgie 84.951 id. 7,000.000

Rulgarie 101.224 id. 4.500.000

Ver. Staten 124.416 id. 90.000.000

Frankrijk 1.467.515 id. 38.962.000

Engeland 873.894 id. 43.000.000

Griekenland 12.000 id. 2.434.000

Italie 494.000 id. 31.400.000

Oostenrijk 1.542.817 id. 31.400.0o0

Rumenie 159.000 id. 5.912.000

Rusland 2.500.000 id. 105.400.000

verdwenen inbegrepen 4.012.064

Servie 690.000 id. 2.625.000 O)

Turkije 325.000 id. 39.860.000

Tcheco. Slov. 175.000 id. 14.000.000

Volgens een statisque van de « Carnegie

Peacö Eodownent Instituts » Louden

de cijfers bedragen :

rechtstreeks voortspruitend uit den oorlog

dood 10.004.771

verdwenen dood gewaand 1.991.800

vau de griep dood in 1918 6.000.000

uitmoording in Turkije 4.000.000

dood door ziekte 2.500.000

25.496.571

Zeggen die cijfers niet genoegzaam

hoe wreed de oorlog was die over Europa

gewoed heeft ?

Dat alle arbeiders zich in het hoofd

prenten wat een oorlog in zich heeft en na

zich sleept, en alle menscbelijkejbyenas

zouden dra het onderspit hebben in onze

maatschappelijke samenleving.

Dat elk het groote woord van Marx

indachtig weze : « Arbeiders aller landen,

vereenigt U ! » en den kreet aanheffe :

« Vrede op aarde !» M. DUMORTIER.

(1) Servie heeft op ditoogenblik eene

bevolking van 14.000.000 en zoo komt het

dat er 690.000 dooden zijn.

Voor later wat meer over de verminkten.

Het Jaarlijksch

ArrondissementS'Kongres

heeft plaats in het lokaal « Volksrecht»

te Kortrijk op ZONDAG 13 APRIL

1924 om 8 1/2 ure 's voormiddags.

Het Kongres zal slecht? den voormiddag

innemen, gezien het Inhuldigingsfeest

te Hulste na den middag.

De dagorde van het Kongres werd als

volgt door het Komiteit der Arr. Federatie

vastgesteld :

1. Jaarverslag over de werking der

Arr. Federatie ;

2. Het Paaschkongres der Partij : A)

Bespreking dagorde ; B) Benoeming afgevaardigden

;

3. De kiesstrijd.

De groepen die verlangen afgevaardigden

te sturen voor het Paaschkongres,

moeten vöör het Arr. Kongres de namen

hunner kandidaten-afgevaardigden aan

den Arr. secretaris laten kennen.

Dat geon enkele groep nalate

zich op het Kongres van den 13 April

te doen vertegenwoordigen.

~~ Voor het Komiteit der Arr. Federatie :

De Secretaris,

ROBERT DETAEVERNIER.

DE PLAKBRIEVEN-WEDSTRIJD

VAN LA PREVOYANCE SOCIALE

De kunstenaarswereld hecht zeer veel

belang aan den plakbrieven-wedstrijd door

La Prévoyance Sociale georganiseerd.

De prijzen, die de mededingers aangeboden

worden zijn zeer aanlokkend, de

voorwaarden van den wedstrijd zijn origineel

en onpartijdig, vrij van allen invloed,

die het uitgebrachte oordeel zoude

kunnen vervalschen.

Wij brengen ter herinnering dat al de

werken moeten gestuurd worden aan La

Prévoyance Sociale, Luchtvaartsquare, 31,

Brussel, ten laatste den 15 Mei; geen

uitzondering zal aan dezen regel gemaakt

worden, ten eerste om reden van ^rechtscbapenheid

en ten tweede omdat den

noodigen tijd zou beschikbaar blijven om

de werken te omlijsten en hun ter tentoonstelling

te organiseeren in het Paviljoen

van La Prévoyance Sociale te Gent.

De kunstenaars, die meer uitleg verlangen,

worden verzocht zich te wenden

tot het beheer der Maatschappij, Luchtvaartsquare,

31, Brussel.

MEETINGS

STACEGHEM. — Heden Zondag 6

April om 4 1/2 ure namiddag, in het lokaal

bij Hilaire Vanruymbeke, Sweveghemstraat.

Spreker : AUGUSTE DEBUNNE.

ABONNEMENTSPRIJS •

6 maanden . . . . 3.75 fr.

1 jaar 7.50 fr.

Men abonneert zich ten Postkantore

ANNONCEN volgens overeenkomst

Zitting van het Vlascomitee

OP 99 1IIIHT

De staking der Meeucnsche Vlassers

MOMMENS geeft lezing van een schrijven

Deconinck, erop aandringende dat het

Vlascomitee bijeenkome, ten einde, in

betrek tot de bij Koninklijk Besluit getroffen

afwijking voor de arbeidsdag, tijdens

het roottijdperk,'die gebeurlijk 9 uren

zijn kan voor inhalen van verliesuren, doch

geenszins, over de zes maanden berekend,

1200 uren arbeid mag te boven gaan —

door het doen toepassen van een reglement

voor werkregeling en het doen inschrijven

der overuren in het loonboek, kontrool

en vaststelling van overtreding mogelijk

te maken.

DECONINCK. — Tot nog toe is geen

enkel patroon in regel met de wettelijke

voorschriften voor wat het vlasbewerken

aan de Leie en kunstmatige roterijen betreft.

Een werkreglement is er nergens te

vinden. Zij zijn dus in fout bevonden.

Maar dat is ook nadeelig voor de werkers

hierin, dat het niet toelaat gelijk welkdanig

toezicht of kontrool uit te oefenen.

Er moet ofwel bepaald worden door het

vlascomitee, dat een algemeene regeling

bindend zal gevolgd worden, ofwel dat

elke patroon gehouden zij een werkreglement

bij te houden en het den werkers

bekend te maken.

MOMMENS zegt daarover met den arbeidskontroleur

Desplenter reeds gesproken

te hebben, doch de toepassing naar

best-wijs nog niet werd aangewezen. Hebben

de patroons nergens een plaats aan de

roterijen, alwaar het werkreglement zou

kunnen uitgehangen worden ?

VANDERBEKE. — Daar zijn geen geschikte

plaatsen toe.

CATTEEUW. — Een regeling is eenvoudig.

Dat elke vlaspatroon een afschrift

van het werkreglement aan zijn werkers

verstrekke.

MOMMENS. — Dit is mogelijks wel de

goede regeling.

SEGIER denkt dit het beste middel.

BAEKELANDT. — Kan het leveren van

afschriften van het werkreglement verplichtend

gemaakt worden.

MOMMENS, — Althans zegt de wet dat

er een werkreglement op [de werkplaats

moet aanwezig zijn.

Daarin moet voorkomen het uur van

werkaanvatting, als van stopzetting, alsmede

de schoftijden. Insgelijks de rustdagen

en betaaldagen. Zoo ook de werkopzeg.

Wel bepaald de achtuiige arbeidsdag.

BAEKELANDT. — En bij geval dat dan

tengevolge van slecht weder e


Er wordt aangenomen dat voor zelfde Na goedkeuring van het verslag der werken en hoe ook de socialisten in som- minima-bazis, het loon per uur zal moe- tusschenkomst der Nationale Maatschappij

tijdstip als bepaald is voor het vlasroten vorige zitting, gaat men over tot de regemige plaatsen, uit de diensten voor oorten zijn voor :

met steun van staat en provincie en door

in rivieren, de afwijking zal gelden voor ling der anti-militaristische propaganda. logsschade worden geweerd.

Groep I en II Westkant van Kort- eene overeenkomst der belangrijkste g

de kunstmatige roterijen.

Er werd besloten, gezien verschillige bij- ' Door Wauters werd eene dagorde rijk, Cuerne en Harelbeke inbegrepen meenten vaa de streek, na te streven.

Ook dat de heer Mommens een type- zondere omstandigheden waarin de groe-, neergelegd, onderteekend door paitijge- 2.75 fr. per uur ;

Was het geen belangrijk kongres?

reglement zal opmaken dat de vlaspa'roons pen zich bevinden, in plaats van de nooteo Debunne. Wauters, Carlier, Galo- j Groep III Hulste, Bavichove, Ise-

(

zal worden overhandigd die zij dan zullen anti-militaristische voordrachten te houden

pin, Dierkens en Missiaen, de nationale ghem, Emelghem, Ingelmunster, 2.65 KORTRIJK

solidariteit inroepend, om alle personen,

te laten drukken hebben en afdruksels van in de week van 6 tot 13 April, deze te

fr. per uur.

die rechtstreeks door den oorlog schade' Groep IV, Achtgemeentenbond

Gemeene ploerten. — Ieler jaar

hetzelfde de werkers zullen verstrekken. doen beleggen in-de maand April, opdat

leden, in een gtest van volkomen gelijk- 2.55 fr. per uur.

herdenkende socialistische arbeiders de

Insgelijks dat de gewerkte overuren in zoodoende iedere groep zijn plicht kan

hoid te vergo den, volgeDS de bepalingen

helden der Commune van Parijs, die stie-

Voor daar waar het loon

een bijzonder register 7uilen worden in- ^ vervullen ingevolge het besluit van ons door het parlement vroeger aangenomen.

den voor het jrepublikeinsch idee, tegen

steeds boven het minimaloon werd

geschreven met het betaalde loon. laatstgehouden kongres.

Minister Vandevyvere antwoordde om

de koningsgezinde kliek van Frankrijk,

berekend, is de verhooging van

MOMMENS. — Er is staking te Meenen Alsdan geeft sekr. TYTGAT een kort- te zeggen dat alle maatregelen die hij nam,

onder den kreet : Vrijheid, Gelijkheid en

0.20 fr. per uur eveneens toepas-

onder de vlassers. Vanwege de patroons bondig verslag over het Kongres van den gewettigd en verrechtvaardigd waren en

Broederlijkheid, c De Vrijheid » noemt

selijk.

gewerd mij een schrijven, zoo ook van Vlaainschen Bond van Soc. Jonge Wachten de geteisterden zich niet te beklagen

deze moedige strijders eene bende opge-

Immers, de overeenkomst getroffen

Deconinck. Hij denkt dat het hier gaat om en Meisjesgroepen, ook DETAEVERNIER over hadden.

jaagde schavuiten, dieven, moordenaars

in het Vlascomitee zegt wel klaar en

de toepassing der overeenkomst en meent de zitting van het uitgebreid komiteit der De ondervraging gaat voort.

en moordenaaressen, die Parijs aan de

duidelijk dat :

vier hoeken wilden in brand steken

dat het vlascomitee deze zaak moet be- Nationale Federatie van S. J. W.

Aan de werkers die, door bijzonde- weerlooze onschuldige menschen fusilhandelen.

Ook deelde BETTENS en DETAEVERNIER

re omstandigheden en voot zooveel deze jeerden, dood staken en martelden.

BOSSUYT zegt dat sinds 4 weken reeds mede wat reeds gedaan werd tot opbeu- STAKING ANSEGHEM blijven bestaan, loonen verdienden hoo- Ge moet een gemeene schurk weien

geschreven werd door de christene verring van een paar groepen uit hun gewest.

ger dan deze genomen als uitgangspunt om dergelijke i menscborileerende lasteeeniging

om 0.25 fr. per uur opslag. Geen Zij voorzien een allerbeste uitslag. Er I)e uiterst brave liberale uitbuiter De- der overeenkomst en die hetzelfde werk ringen uit te braken, en de liberale partij

instemming kwam van de patroons en op werden vergaderingen en voordrachten vos blijft steels weigeren in voeling te blijven verrichten,zal er op hel bestaan- kan er fier over wezen dergelijke typen

17 Maart brak staking los, iets dat we gehouden met goede opkomst.

komen met de werkersafgeveerdigden de loon slechts verminderitigen of ver- te tellen onder hare elite.

betreuren en waarbij de werkers or gelijk

BETTENS geeft nog verslag over de evenals met den arbeidsopziener. hoogingen toegepast worden zooals op Het waren integendeel eerlijke en

hadden.

wijziging der standregelen welke eerst-

Dat de man, welke de eerste viool

de andere loonen volgens hel indexcijfer. moedige lieden, die met hun bloed en

MOMMENS. — Werden de voorgehou

speelt in het in-slaap-wiegend harmonietje

Dus wel te begrijpen : verhooging leven de Republiek verdedigden tegen

daags zullen overgemaakt worden aan al

tusscnen arbeid en kapitaal, opdergel'jke

van 0.20 fr. per uur ingevolge de soldaten horden van den Franschen bloed

den verhoogingen volgens de overeen- de aangesloten groepen in een volgenden

wijze optreedt, zal zeker niemand verwon-

stijging van het indexcijfer.

hond Thiers, welke in verstandhouding

komst gevolgd ? Dat is de grond der zaak omzendbrief die ook nog verscheidene

deren, maar dat alle bewuste arbeiders

Opgepast dus, vlassers ! Wacht met de duitsche rijkskanselier Bismarck

en niet de eisch tot 3.00 fr. per uur. toelichtingen zal bevatten.

ook hunnen plicht begrepen hebben, zal

niet het uwen baas te zeggen indien (oh die goede vaderlanders) de monarchie

BOSSUYT. — Neen.

De groepen welke nog niet geant- onderstaande steualijst wel bewijzen

deze het moest vergeten schijnen. wilde staande houden op stapels lijken

DEGRYSE. — Pardon. Hoe hoog zijn de

Geeft onverwijld kennis aan uwe

woord hebben op de laatste omzendbrieven We kunnen M. Devos dan ook ver-

stroomen menschenbloed.

loonen maar ?

vereeniging" indien deze moest in ge-

worden langs dien weg verzocht wat zekeren dat zijue slaven wellicht nog zoo-

Luistert eens wat de geschiedenis zegl

DECONINCK. — DA voorgehouden trapsbreke

blijven.

spoed bij te Zötten. Geen enkel mag zijn veel steun zullen ontvangen of ze ver-

over de moordenaars.

gewijze verh'oogingen werden niet ge- plicht verzuimen. Hun stiptheid zal het dienen konden met 60 tot 70 uren zwaren Vlassers, treedt de socialistische In de bloedige Meiweek werden

volgd. En omdat de loonen daar steeds werk der federatie tot goede opvoeding en

arbeid, die ze per week (e verrichten vereeniging bij en blijft deze getrouw 17000 lijken van communards onderden

hooger waren sluit dit niet uit dat geen

hadden in zijn uitbuitersbol.

opdat wij door eene sterke macht grond gestopt, in 't gevang van La

ontwikkeling onzer arbeidersjeugd verge-

verhooging moest gegeven, want zie wat

Soc. Vakbonden Meenen 2.000,00 steeds onze rechten kunnen verde- Roquette werden op een dag i900 men

makkelijken. Voor de Arr. Federatie

het kontrakt zegt :

Textielkewerkers Moeskroen 500,oO digen.

schen gedood, het bloed liep bij beken in

van S. J. W. en M. G.:

A. SEGIER J. DECONINCK.

Vakbonden Waèraghem 100,00

de riolen van 7 gevang.

« Aan de werklieden die, door bij-

TYTGVT PIERRE.

Kooperatie id. 50,00

Dezelfde gruweleu gebeurden 0

zondere omstandigheden en voor zooveel

Vercruysse id. 25,00

Père Lachaise, in de Krijgschool, in

deze bijzondere omstandigheden blijven

Desutter id. 25,00 ONS JAARLIJKSGH

't Parc Monceau, in het cilê Luxemburg

bestaan, loonen verdienden, hooger dan

Textielbewerkers Kortrijk 500,00

waar de hersenen van den muur druip-

deze genomen als uitgangspunt der over- WAT VAN ALLES Transportarbeiders id. 100,00 PROVINClftftL PARTIJ- K0K6RES ten, legen dewelke de gevangenen vereenkomst

en die hetzelfde werk blijsven

Bouwarbeiders id. 250,00

morzeld werden.iDe onmeedoogenlooie

verrichten, zal er op het bestaande loon

Vakbonden Wervik 100,00 Zondag laatst had te Roeselare ons beulen trapten tot aan de knoezels in 't

slechts verminderingen of verhoogingen

Afgeschafte Bouw Roeselare 100,00 jaarlij ksch provinciaal partij kongres plaats bloed, en de slachtoffers werden in de

toegepast worden zooals op de andere

trei nsti (standen. Textiel id. 100,00 onder voorzitterschap van Debunne. Seine gegooid.

loonen volgens het indexcijfer.

Arrondissementsfederatie 500,00 Bofns, de sekretaris vau het provin Na dezen massamoord op de commu-

Vanat 7 April zullen verscheidene

DEGRYSE. — Werd dit kontrakt in

Lied Mulleman Korlrjk 7,50 ciaal actiecomiteil, bracht het zedelijk en nards, telegrafeerde de bloeddronken

halten van reizigerstreinen worden afge-

dien zin verstaan ?

Lied Georges Vandaele id. 3.00 financiaal verslag voor van het provin- Thiers naar alle steden :

schaft. Hieronder geven wij er enkele op

Lied Jan Decloet id. 18,00 ciaal bestuur, hetwelk na eene opmerking Be straten zijn bedekt met lijken der

SEGIEH.— Zeker. Diartoa werden lange die inzonder betrek hebben op ons

Richard Lefevre id. 5,00 van Dekiere algemeen werd aangenomen. misdadigers en dit vreesetijk schouwspel

besprekingen gehouden en zijt ge een gewest :

Lijst Jos. Plancke id. 28,00 Over de samensielling van het pro- zal voor allen eene les zijn, het is voor

tijdlang tegenstander geweest.

Lijn Doornijk-Kortrijk-Gent : trein

Vrouw Helene Tytgat id. 5,00 vinciaal bestuur had eene bespreking lang gedaan met 't socialisme.

MOMMENS. -- Het is hier dus wel van 2895 zal niet meer stoppen te Leers-Nord,

Ivameiaden van Sweveghem 32,50 plaats waaraan deelnamen Dierkens, Ziet ge, gemeene trippels uit « De

principieelen aard te weten of de getroffen Aelbeke en Marcke ; 2946 te Aelbeke en

id. Belleghem 33,00 Missiaen, Dibunne, Dekiere, Sagier, Vrijheid », wie de moordenaars waren en

overeenkomst dient _gevolgd en ik geloof'

Marcke ; 2893 te Leers-Nord en eveneens

Metaalbewerkers Kortrijk 50,00

Boens, Vanacker, Detaevernier en Mos- alle eerlijke geschiedschrijvers (maar die

2916 (uitgenomen de Zondag) ; 2610 te

dat we het moeten eens zijn de overeen-

Syndikaten Mojskroeu 500,00

taert.

leest ge niet, uwe geschokte hersenpan

Froyennes.

komst te doen naleven, zooniet heeft het

Cooperatie id. 150,00 Men kwam ten slotte t' akkoord het kan dit niet veroberen) zullen u zeggen

Lijn Kortrijk-Poperinghe : 3680 en

vlascomitee geen reden van bestaan.

Syndikaten Herseaux 200,00 provinciaal bestuur aldus definitief samen dat de d'even-communards, die de schat-

3706 te Bisseghem (uitgenomen de Zondag). id. Dottignies 300,00

te^ stellen :

kist tijdens de Commune beheerden, als

DEGRYSE kan niet aannemen dat men. Lijn Kortrijk-Avelghem-Ronse : 2831 Omhalingen te Wevelghem 556,00 een afgevaardigde van elk der vijf beesten vermoord wierden, zoo 1 ijk waren

leugens gaat vertellen, zooals in de on- te Sweveghem ; 2839 te Russeignies en Textielcentrale Gent 3 000,00 arr. federaties ;

dat ze geen geld genoeg op zak hadden

derhandeling welke plaats had te Meenen, 2835 eveneens, uitgenomen de Zondag. 2e storting Wervik 100,00 een afgevaardigde der vrouwen ; om voor razende modderpieren als gij een

door de christenen.

Lijn Moiskroen-Herseaux-Avelghem- Cooperatie Kortrijk 100,00 een afgevaardigde der coöperatieven, behoorlijke muilband te koopen.

MOMMENS. — Laat nu zij a dat er een Audenaerde : 2952 te Bossuyt en Spierre ; Propagandaclub id. 50 00 een der syndikaten en een der mutua- We buigen met den grootsten earbied

misslag plaats had, toch hebben we er 2931 te Evregnies?

Bouw, 2e storting id. 250,00 liteiten.

het hoofd voor bet edel pogen en de

alle belang bij dit geschil te doen oplossen

Lied Richard Desmet id. 27,00 Ook werd aan het provinciaal bestuur nagedachtenis der communards. Oozc

en de overeenkomst te doen eerbiedigen.

39e frank gaat op. Lied Adolf Labeeuw id. 9,00 opdracht gegeven in den kortst moge- diepste verachting gaat naar de brood-

Daarmede stemt men eenparig in. Hoe komt het dat het leven nu ook Georges Itekimpe id. 2,00 lijken tijd een ontwerp van staluten op te rcribenten der « Vrijheid ».

DECONINCK vraagt opdat nog voor niet mea afslaat?

Fabriek Lepoutre Anseghem 112,55 maken en aan de verschillige arr. fede-

Moderne fabriek Berchem . 139,00 raties te onderwerpen.

zelfden avond eene bijeenkomst worde

Ergerlijk als't waar is! — Geruch-

Lied vrouw Deruyter J. Kortrijk 10,00 De kiespropaganda werd door een

belegd te Meenen met de vlaspatroons,

Krin gefoopen,

ten bereikten reeds meermalen ons oor,

Liéd op de Pottelberg id. 7.00 goed verslag van Boens ingeleid. Debunne, over een parochieherder die, naar t

om dit geschil te beslechten.

Sinzot, katholiek volksvertegenwoor- Lied vrouw Demey id. 4,50 Segier en Dierkens volledigden dit. schijnt, grootere melkerijbekwaamheden

Aldus zal geschieden.

diger, Buyl, liberale volksvertegenwoor- Omhalingen te

Er werd overeengekomen dat eene heeft dan aanleg om de leering van

J. DECONINCK. diger en Notho 11b, fascist, hebben aange- Sweveghem-Deerlijk-Vichte 636,25 tegensprekelijke meeling zal ingericht Kristus toe te passen. In de pers vonden

* s

nomen om, te Valenciennes, met hunne Omhalingen te Waereghem 165,70 worden om de huichelarij aan den kaak Ie we daarover zelfs reeds duidelijke zinspe-

* *

De onderhandeling heeft dus plaats

tegenwoordigheid de plechtige inhuldi- id. Audenaerde 127,35 stellen van klerikalen en liberalen der lingen omtrent deze geestelijke melkging

te vereeren, van den — volgens die id. Kortrijk 505,14 verwoeste streek, die tegen de regeering

gehad en na zaakrijke bespreking, onder

marchand.

heeren — grooten franschen schrijver Omhaling na een feest

opkcioen wegens hare politiek in zake

voorzitterschap van den heer Cbristiatr.s,

We zijn zoo geeu hertewreters dat we

Valere Josselin, .. die nooit bestaan heeft. in't Feestpaleis te Koririjk 162,97 oorlogsschade, maar niettemin steeds die- die mijaheer een bij winstje zouden gaan

arbeidsopzieiicr, is ten slotte eer grond

Of er gelachen wordt met de lichtzin- Lied Adolf Labeeuw id. 3,50 zelfde regeering door dik en dun steunen, betwisten, want zijn loon zal denkelijk al

slag van overeenkomst kunnen bereikt

nigheid van dezen trio.

Lied vrouw J. Deruytïr id. 6,00 dat een manifest zal verspreid worden evenmin toereikend zijn om behoorlijk te

worden.

Lied Medard Coigné id. 5,00 over de interpellatie onzer vrienden in de leven als dit van zekere schoolmeesters

Vanaf' Maandag 31 Maart, bij werk-

kamer, alsook dat er een affiche zal aan- die moeten betaald worden door de vrienherneming,

wordt het loon 2,80 fr. per

SAMEN fr. 11.661,46 geplakt worden met onze dagorde over de

Onze Volksvertegenwoordigers

den van't onderwijs, behoorende tot de

uur en op 7 April 3,00 fr. par uur.

Niet waar., Georgeke,. 't is om suiker-

oorlogsschade-politiek.

liberale pers, die w'hierboven bedoelen,

Dit voorstel is aanvaard geworden en komen op voor

ziek te worden. Gaat maar naar Nice voor

Eene goed van pas komende bespre- wel te verstaan wanneer zijne melkeigen-

hiermede is de staking, die een ouzinnig

eenige maanden, we zullen wel zorgen dat

king greep dan plaats over de vrouwenschappen van hem een onverdragelijk

ontstaan had, door de kristenen aaage- de rechten der geteisterden, z ) niet verhongeren, zelfs met 't ordewoord

actie. In die bespreking hoorden wij de mensch zouden gaau maken die hem 1

v'uurd, op goeden bodem kunnen beëin-

door« de liberale bunselboadekeus a?n

gezellinnen Scheepman, Dierkens en De- liefde tot zijne z. g. vijanden zou doen 1

digd worden, dank zij de socialistische

hunne schapen gegeven : niets geven voor

deyster en de gezellen Detaevernier, Boens, 't oog verliezen.

In de kamer is er een interpellatie

werking, J, D.

de stakers van onzen kommandant Geo.

Coole, Segier, Missiaen en Dierkens.

Is er reeds zooveel water in zqi

aan den gang van onze vrienden Debunne, Sociaal-demokraten, verbeet ze niet De conclusie dezer bespreking was melk, hooren we uitroepen ?

Dierkens en Missiaen over de politiek der

JEUGDRUB RIEKJE

door dubbel te steunen. A. C. dat we onverwijld, waar zulks eenigszins We weten 't niet, maar de praatjei

regeering in zake oorlogsschade.

mogelijk is, arr.-vrouwen-actiecomiteiten gaan weerom hunnen gang, dat w'ons

Dierkens verdedigde Dinslag de rech-

moeten stichten, dat ei in al de besturen niet weerhouden kunnen een vraagje ie

In onze Federatie ten der geteisterden, zooals deze door de Raq de Vlassers onzer organisaties vrouwen moeten geno- stellen.

wet op de oorlogsschade, die in 1919 werd

men worden.

Is het waar dat een kind aan de

Zondag laatst hield het uitvoerend gestemd, vastgelegd werden en die de

Verscheidene vrienden wezen op het communiebank het heilig brood des

bestuur onzer Federatie vaa Soc. Jonge minister het recht niet heeft, door zijne Loonwijzijing nut van gemengde politieke groepen, die levens geweigerd wierd omdat 'l naar de

Wachten en Meisjesgroepen in « Het omzendbrieven of mondelinge onderrich- Tengevolge der overeenkomst ge- het houden van afzonderlijke vrouwen- wereldlijke school gaat ?

Volksrecht» te Kortrijk eene zitting onder

tingen, te miske' nen.

troffen in het Vlascomitee, gepaard vergaderingen niet uitsluiten.

Als dit echt is, zijn de hoogere

voorzitterschap van Maurice Detaevernier,

Onze vriend toonde ook aai hoe met de stijging van het indexcijfer tot Het provinciaal maken der [geweste-

geestelijke orerheden daarvan op à

moeilijk het in veel gevallen is voor arme

om verscheidene belang ijk^ en dringende

510 punten op 15 Maart — en verschelijke federatie van gemeente- en provincie-

hoogte en keuren ze de praktijken van

geteisterd en hunne vergoeding'te ontvannen in het Staatsblad van 24-25 Maart raadsleden werd door het kongres be-

zaken al' te handelen, alsook nog andere

dien heiligen melkmarchand goed "?

gen,lioe de kleine geteisterden somtijds — moet er eene verhooging van loon krachtigd.

administratieve kwesties te regelen.

Zou « De Leiewacht » hare tuiee

worden bedreigd ten einde hen met minder toegekend worden aan alle vlassers Over de watervoomening nam het slaapwandelaars niet eens kunnen op

Waran aanwezig -benevens voorzitter te doen tevreden houden dan waarop zij van 0.20 fr. per uur, te beginnen van- kougres de besluiten aan van het rapport inlichtingen uitzenden ?

Detaevernier, schatbewaarder Baltens en recht hebben, hoa het lijkt alsof sommige af 7 April.

van Detaevernier. Deze besluiten zijn er | Dank op voorhand.

sekretaris Tytgat. Verontschuldigd : Da- ambtenaren uit de diensten voor oorlogs 't Is te zeggen dat daar waar.de op gericht eene drinkwaterbedeeling voor

keyzer. Afwezig : Blieck Cyrille. schade opdracht krijgen om traag te patroons zich sterk houden aan de het midden en zuiden der provincie, door Voor de Bouwarbeiders. — Op


Maandag 7 April, om 6 ure 's avonds,

oproep voor al de Bouwarbeiders in « Het

Volksrecht ».

Zal optreden als spreker, Pol Neyrincks,

lid van het U. K. der Centrale en

secretaris der afdeeling van Antwerpen.

't Gaat er over de loonsverhooging

waarvoor de Centrale in heel 't land den

eisch stelt, want niettegenstaande de

hooge levensduurte vergeten de ondernemers

dat, moeten ze moortel hebben om

te metsen, de bouwarbeiderss een vol-

doende loon moeten hebben om te leven.

Bouwarbeiders allen op post.

Allen op voor 't Eerste Meifeest.

— Nog eene week dichter het Arbeidersfeest

van 1 Mei, de voorbereidingen voor

deze zwoegersplechtigheid worden stevig

doorgezet, onze partij wil er alles toe bijzetten

om het feest zoo groot mogelijk te

maken.

Als antwoord op 't schriftelijk verzoek

van 't Textielsyndikaat aan de patroons

gericht, wierd ons gemeld dat de

fabrieken op 1 Mei zullen toegankelijk

zijn voor degenen die zouden verkiezen te

werden, of in andere woorden, wie op

1 Mei slaken wil, staken kan, zooals verleden

jaar, kan dit gerust doen. 5

Het verlet moet algemeen wezen, aldus

zal die heiligdag van den 'arbeid stilaan

met de gewoonten en do zeden meegroeien

om dan telkenjare door een

grooter getal arbeiders te zien meege

vierd worden.

Als uw krachtige arm 'twil, liggen

alle raderen stil.

PROGRAMMA OER FEESTELIJKHEDEN

Op Woensdag 30 April, om 7 ure

s avonds in - het Feestpaleis, Kosteloos

Varleteitsfeest met de medewerking

van al onze Kunstgroepen, toegankelijk

voor iedereen.

Op Donderdag 1 Mei, om 10 ure

's morgens in Overleie, Praohtige Velo

koers voor onafhankelijken met 500 fr.

prijzen, alsmede groote voetlooperskoers.

Omll;l/2 ure voormiddag, in Overleie,

Kunstconcert door de Harmonie

< Volksrecht ».

Om 3 1/2 ure namiddag, Meibetoo

ging in samenwerking met de spoorwegwerklieden,

opgeluisterd door beide

muzieken.

Na de betooging, in 't Feestpaleis,

Toespraak door een afgevaardigde der

Spoorwegmannen en een der Socialistische

Federatie

Om 7 ure 's avonds, Kosteloos Bloemenbal

in < Het Volksrecht » en in « De

Scala. ».

Electrische verlichting der lokalen.

Cinema Feestpaleis. -- Programma's

der week van 4 tot 11 April.

Den Vrij-, Zater- en Zondag :

DE NOODLOTTIGE RING, dramatische

konoedie in 3 deelen met Magda

Sonja in de hoofdrol.

LIEFDE EENER j TOONEELSPEEL-

STER, drama in 5 deelen.

FRIFRELIN, tPROFESSEUR VAN

SCHOONHEID, komiek in 1 deel.

Den Maan- Woens- en Donderdag :

DE MAN ZONDER NAAM, vijfde episode

< De Horens van den Stier».

DE COWBOY VAN HET FORT 4,

cow-boydrama in 4 deelen met Tom Mix.

JEF EN DE VISITEKAART, komiek

in 1 deel.

In elke vertooning Journal Gaumont.

Laatste gebeurtenissen.

N. B. — De vertooning van toekomende

week is de vaders en de moeders

bijzonderlijk aanbevolen. In < De Biecht

van een Publiek Meisje » worden de gevaren,

die hunne jeugdige dochters bedreigen,

aanschouwelijk weergegeven. De

kinderen zullen voor dezen film streng

geweigerd worden.

De week daaropvolgende, gedurende

de Paaschdagen vertoonen wij - Het

Liefdesem ». Groot drama met MARY

PICKFORD in de hoofdrol (8 deelen).

Louis LEMAITRE.

Zangfeest. — Zondag 6 April, om

8 ure 's avonds in het Volksrecht, prachtig

Zangfeest door de Soc. Zangkring

Jef Vandermeulen.

Partijgenooten. zorgt in tijds voor

uwe kaarleu want er zal gelachen worden.

De algemeene ingang is bepaald op

1,00 fr.

Prijskamp. — Maandag 7 April, om

7 ure 's avonds, in het Volksrecht, prijskamp

voor de Soc. J. W., Turners en

Turneressen.

Prachtige prijzen zullen geschonken

worden voor het gezang, vogelpik, bién

en teerlingbak.

Uitstap. — Zondag 6 April, om 2 ure

namiddag doet de Soc. Harmonie haar

jaarlijksche uitstap naar Staceghem, waar

er eene meeting plaats grijpt met A.

Debunne.

Wij doen een beroep op de gezellen(innen)

om in groot getal mede te

marcheeren.

Mm vertrekt stipt uit het lokaal, om

2 ure. R, IIOOGHE.

Buitengewone Partij vergadering

op Donderdag 10 April, om 6 1/2 ure

's avonds, in « Het Volksrecht ».

DAGORDE: 1. Verslag der laatste zitting

; 2. Verslaç van 't Arrondissementssekretariaat;

3. Verslagen van het Paaschkongres.

A) Inlassching in de statuten

der partij van een artikel 8 bis. R) Verhooging

der bijdrage aan den Landelijken

Raad. C) Ons kiesplalform. D) De kies

strijd ; 4. Eerste Meifeest ; 5. Allerlei.

Weest dus allen op post, mannen en

vrouwen.

HARKLREKi:

Op aanvraag der vrienden van Staceghem

heeft het bestuur der Turngroep

besloten deel te nemen aan hun Propagandatoebtop

Zondag 6 April aanstaande.

Wij doen eenen oproep aan al de

Turners om zooveel mogelijk op te kornen.

'tlsde eerste uitstap die wij doen

dees jaar en daarom moeten allen medegaan.

Gansch de Jeugd die de toekomst

vormt, moet eens laten blijken dat zij nog

wat moed en strijdlust bezitten, 't Is dus

onze plicht, onze oudere kameraden van

Staceghem te helpen tot het verwezenlijken

van ons doel : « de verlossing deiwerkende

klas ».

Wij doen ook een oproep tot de andere

.partijgenooten van Harelbeke om

zoo talrijk mogelijk onzen groep te vol-

gen. Wij durven op eene goede opkomst

rekenen van allen.

Wij vertrekken hier om 3 ure namiddag

en vormen in Staceghem een groep

met het muziek van Kortrijk.

Dus allen op post. Soc. Turngroep.

LAUWE

HET BESTUUR.

Op Zondag 6 April, verplichtende

repetitie voor het muziek, om 10 ure stipt.

Vergadering voor het bestuur van het

muziek, om 9 ure stipt.

Belangrijke punten staan aan de dagorde.

HET BESTUUR.

MOORSEELE

Op Zondag 6 April, dringende algemeene

vergadering voor den Propaganda •

club, om 2 1/2 ure namiddag. Geen enkel

lid mag ontbreken.

Belangrijke punten staan aan de dagorde.

HET BESTUUR

Op Zondag 6 April geeft de Tooneelbond

< Door " Kunst Beschaving » een

luisterrijk Avondfeest. Kaarten zijn te

bekomen in « Ons Huis » en bij de spelende

leden.

Zorgt fpoedig voor uwe kaarten want

de verkoop gaat op zijn laatste.

HET BESTUUR.

Op den 13 April moeten al de

tfoorseelenaars naar Hulste om tegenwoordig

te zijn op het feest en om onze

kameraden te steunen in hunnen lastigen

strijd, ginder in dat donker nest.

Gansch ons leger moet ginder samengetrokken

zijn. Waar de roode vlag is

moeten de mannen van Bouw, Textiel en

Propagandaclub er achter marcheeren.

Geene uitvluchten.Allen naar Hulste.

Het uur van vertrek zal de naaste

week bekend gemaakt worden.

A. BOURRY.

WEVELGHEM

Vrouwenbond « Rosa ». — Een

goeie vergadering was het Zondag laatst

die de vrouwen gehad hebben in het

Volkshuis.

Niet over-talrijk bijgewoond, weliswaar,

maar niettemin zeer belangrijk.

De toespraken van gezellin Egels was

goed en wel te begrijpen, net zoo de rede

van gezel Martens doorweven van nuttige

wenken.

Gewis hebben de bijeengekomen

vrouwen iets degelijks bijgeleerd en zijn ze

gesterkt van daar heengegaan.

't Doet immers goed zoo in gezelschapskring

bijeenkomen en gemoedelijk

over de vrouwen aanbelangende

zaken te spreken.

Best kan dan aangewezen worden

wat al belangrijks de vrouw doen kan om

den strijd der werkende klasse vooruit te

helpen.

Dat zij meôhelpen moet staat vast.

Want onmogelijk kunnen de werkers

voldoende macht bereiken om de bestaande

slechte maatschappelijke toestanden

te doen verdwijnen indien niet de

werksters,de arbeidersvrouwen, insgelijks

den zelfden weg opgaan als de mannen

op politiek gebied.

Dit werd door de vergadering goed

begrepen en eens te meer besloten in de

mate van het mogelijke te ijveren tot uitbreiding

der socialistische denkwijze bij de

werkersvrouwen.

Naar Hulste. — Zondag 13 April,

grijpt het inhuldigingsfeest plaats aldaar

van het Volkshuis.

De velociub « Vooruit » heeft besloten

er naartoe te gaan. Hij verzoekt ook alle

partijgenooten, die per velo rijden, zich

bij deze te willen vervoegen om met e.^n

schoon aantal makkers naar Hulste te

gaan.

Bijeenkomst in het Volkshuis ten 1 u.

om te vertrekken ten 1 1/2 ure.

Wijkclub Wezelhoek. — Zondag

6 April, om 7 ure, vergadering en smijting

in teerlingbak bij Coussens Jozef, in « De

Molenwal ».

6 schoone prijzen : 3 voor mannen

en 3 voor vrouwen.

Leden, twee smeten kosteloos. Nietleden,

0.25 fr. de smeet.

1 Mei. - Bereidt u tot het vieren van

1 Mei.

Klein en groot, oud en joug, allen

moeten dien dag meevieren.

Middenraad. — Dinsdag om 61/2 u.

Muziekherhaling. -- Donderdag om

7 ure.

Boekerij. — Bezoekt geregeld de

bibliotheek.

Leest en gij zult u zelf ontwikkelen.

Coöperatieve t De Zon ». — Zondag

6 April, om 10 ure voormiddag, algemeene

vergadering voor de leden aandeelhebbers

in het Volkshuis

Wevelghem en omgeving

Steungelden ten voordeele der

stakers van Ansegbem.

Zwing. J. Baeckelandt, Gulleghem 49.50

» I. Baeckelandt, » 12.00

» A. Vanderstichele » 12.50

Inschrijvingslijst lOns Huis » 16.55

Zwingelarij n De Vereeniging »

Wevelghem 13.00

Zwing. Withouck, Wevelghem 7.00

Inschrijvingslijst Volkshuis » 32.90

Zwingelarij Deman Lauwe 30.00

» Moen » 10.00

Inschrijving Bostoen » 14.00

Weverij Pareyt Moorseele 32.00

Inzameling Ons Huis » 21.00

» Soc. Lokaal, Bisseghem 27.00

Zwing. Vandenberghe » 5.50

» Ameye » 9.25

» Parmentier » 4.00

Totaal fr. 296.70

Langs dezen weg bedanken wij diegenen

welke een penning ten beste hebben

willen geven voor de strijdende werkbroeders

en -zusters uit het donkere nest.

J. DE CONINCK.

GULLEGHEM

Kameraden, op Zondag 13 April

grijpt de plechtige Inhuldiging plaats van

het nieuw lokaal te Hulste.

Daarom doen wij een beroep op al de

kameraden er deel aan te nemen. Voor de

eerste maal dees jaar dat wij een soc.

plechtigheid kunnen bijwonen, hopen

wij dat de kameraden goed onzen oproep

zullen beantwoorden opdat wij er in groot

getal kunnen naartoe trekken.

Wij vergaderen om 1 ure per velo in

het lokaal om dan spoedig te vertrekken.

HET BESTUUR.

STRIJDPENNING

Buitenverantwoordelijkheid der redactie.

Overdracht : 2379 fr.10

Totaal : 2507 fr.80

EEFLEL IJST

Meenen. Roger Debunne, 50 — Alph.

Bosteels, 50 - Alph. Dekiere 50 — Hipp.

Ducastel, 50 — Aug. Debunne 50 — Cam.

Provost, 50 — Arthur Verstaen, 25 — Rob

Detaevernier, 50 — Victor Detaevernier,

îîO — René Meerseman, 25 — Emiel Fermaut,

50 — Henri Hermans, 50 - Camie

Blieck, 50-Leon Deleu, 50 — Pol Gille, 50

Aug. Vandamme, 50 — Aug. Verraes, 50

Joseph Roggeman, 50 — Henri Verstraetl

25 - Leon Deschepper, 25 — Cyriel Pou

blon 25 — Henri Soetaert, 50 — Gustave

Verstraete. 25 — A. Samyn, 50

— Cyriel Pottiiius, 25 — Oscar Hoedt, 25

— Edmond Ameel, 50 — Maurice Pille

50 — Arthur Vermeersch, 25 — Potten en

pannen, 1.00—Edmond Copman 50 — S.

J. 25 — Gustave Lannoy, 25 — Jules

Beyens, 25 — Edmond Debunne, 25] —

Van een baard, 50 — Louis Verpoort, 50

Joseph Toebaert, 25— Gustave Derck, 50

— René Malfait, 50 — Madeleine Vanlan

deghem, 50 — Onraedt Camiel, 25 — Cou-

dron Charles, 35 — Pottiiius Gustave, 25

— Louis Bailly, 40 — Ernest Verbeke. 25—

Jerome Valcke, 25 — Albert Dewolf, 50

— Delaere Joseph 25 — Muller Robert, 25

— Emiel Fermaut (zoon) 50 — Edward

Delanghe, 25 — Fr. Aernoudt, 25

— A. Vanfleter, 25 — Jules Vandamme,

25 — Henri Dekeyser, 25 — Dumortier 50

— Maes Alph. 25 — Velghe Alfons, 25 —

Leon Vandekerkhove 25 — Paul Dekey-

ser, 25. 22.50 •

Kortrijk. — J. Coole, 25 -J. Weyts,

25 J. Deryckere, 25 — L. Lemaitre, 25

— A. Clays, 25 — R. Hooghe, 25 — A.

Laverge, 25 — J. Vandevoorde, 25 — A.

Verhamme, 1.00 — A. Bucholtz, 50 — A.

Buyschaert, 50, — G. Broucke, 25 — Vital

Caesens, 25 — J. Plancke en vrouw, 50

— A. Delrue en vrouw, 50 — Ph. Vanneste

25 — Arth. Vanneste, 25 — L. Lagae,

25 — P. Tytgat, 50 - Victor Vandorpe,25

— Julien Delorge, 25 - Marie-Louise Vandorpe,

25 Gustave Martens, 1.00 — M. Deman

en zoon, 50 — Henri Tytgat,50 — Hélène

Tytgat, 25 — Alb. Mattelaer, 25 —

Emiel Decock, 25 — J. Vanheuverbeke en

vrouw, 50 — Edward Desmedt, 25.

11.90

Rolleghem. — Dursin Henri, 25 -•

Vanoenacker Gentil, 25 — Velghe Gaston,

25 — Vannessche Jerome, 25 — Vannessche

Gérard, 25 — Glorieux André, 2S —

Detremeries Auguste, 25 — Bulcaen Victor,

25 — Bulcaen Oscar, 25 — Waelkens

Remi, 25 — Corbonnet Madeleine, 25. —

Thienpont Remi, 25. 3.00

Bossuyt. — Vandenberghe J. 25—

Duponcheel Ph. 25 - Morest C. 25 —

Kindt Jean, 25 — Sobrie H. 25 — Forment

L. 25 — Kindt Julien 25 — Forment J. 25

Poitiez G. 25. 2.25

Moen. — A. Libbrecht, 25 — J.

Loosveldt, 25 - C. Delanghe, 25 — J. Delanghe,

25 — J. Vangeersdaele, 25 — L.

Naessens, 25 — A. Libbrecht, 25. 1.75

Moorseele. — Vantomme Oscar, 25

— Acke Petrus, 25 — Hollebeke François

25 — Bourry Alphonse, 25 — Desmet Isidore,

25 - Buysse Hector, 25 — Acke

Albert, 25 — Cappon Maurice, 25 — Delanoo

Emiel, 25 — Vandenberghe Achiel, 25

le, 25 — Lernouldt Joseph, 25 — Vandenbroucke

Alphonse, 25 — Tot steun, 25 —

Avet Henri, 25 — Mnlfait Alberick, 25.

5.00

Totaal : 71.25

Meenen. — Partijgenooten bezoekt

uwen tempel, Zoé 25 — Kameraden van

« Ons Dorp » koopt in uw eigen kruidenierswinkel,

Emiel Debunne 50 — Kameraden

bezoekt uw lokaal, Cyr. Droogenbroodt,

50 — Cyriel Devos, 50 — Op maskersfeestdagen

blijven Berten en Evarist

thuis en doen een soupeetje van paardenvleesch,

50 — Waarom ? Vreezen zij van

gezaagd te worden ? 50 — Gezongen door

Delva Yvonne bij Dezwaene Paul, 4.00 —

Gezongen bij C. Ostvn door Maria Melle,

3.60 — Leander, oei, oei, 't jukt *t jukt,

50 — In uw huis is 't gelijk een koffiezak,

50 — Omdat Ernest betaald is om door

de vensters van 't stadhuis te loeren, 50 —

Om te weten wie er in of uitgaat in de

Concorde, 25 — Hij zou beter kijken om

welk uur hij begint, 25 - Het is nooit

vroeger dan 91/2 ure 's morgens en 2 1/2

ure 's namiddags, 50 — tot 3 ure min 1/4,

26 — Daarom staat Ernest in de strijdpen_

ning, 25. 13.35

Autryve. - Bravo vrienden, ik ben

blijgezind omdat ik Isidoor in 't Volksrecht

vindt, 25 — Want hij durft zeggen

dat [bet Volksrecht niet zou mogen bestaan,

25 — Let wel op dat gij alzoo niet

blijft babbelen, 25 — Of wij zullen u eene

week of zes ip de gazette krabbelen, 25 —

Hij loopt liever met een flessche Rhum

naar de JLystraat te Avelghem, 25— En

al voor zijne teerbeminde Germaine, 25

— Rood of geen brood, 25 — Van de vereenigde

autorijders van Toulemonde, 25

— Loelie g'hebt waarlijk wat uitgesteken,

25 — Van verleden Zondag te schrijven al

die lange reken, 25 — Wanneer gij 's Zondags

naar Avelghem gaat dansen, 25 —

Tracht daar met veel vreugde te fansen,

25 — Wanneer gij trekt met Moeitje naar

het ;bal, 25 — Neemt uwe vitessepillen

mee overal, 25 — Want als gij rijdt dat ge

zijt al in s..., 25 — Riekt het veel te straf

de berberge rond, 25 — Moest gij nog

eens alzoo in een affront komen, 25 —

Dan schrijven'de meisjes van u geheele

kolommen, 25 — jj't Is daarom als gij zijt

bij een meisje fijn, 25 — .Tracht altijd

brave mede te zijn, 25 — Want om vuiligheid

af te kuisschen is moeder er wel van

voldaan, 25 — Ge zult toekomende maal

er den Maandag bij Moeitje mede gaan, 50

— Een bende meisjes en wijven, 25 —

Steun Volksrecht, Pierre Duponcheel, 50

— Duponcheel Georges, 50. 7.00

Reckem. — Omdat [Jules Emiel gezien

heeft, 1.00. 1.00

Wevelghem.— Gespeeld door'tjong

— L. B. 25 — V. D. 25— Salembier Cyriel orkest in 't Paradijs te Meenen, muziek

25. 3.25 4.00, strijdp. 50, 0.50

Reckem. —Vancauwenberghe Geor- Harelbeke. — Voor het wellukken

ges, 25. 0,25 der inhuldiging op 13 April te Hulste,

Avelghem. — Derammelaere Pier- Arth. Stadsbader, 5.00. 5.00

re, 25 — Devos, 25 — Dendoncker Raym. Aelbeke. — Omdat Hippolyt naar

25 — Cosaert Jules, 25 —Vanschaemelhout Belleghem moet gaan om eten te hebben,

Ach. 25 — Jacobs Pierre, 25. 1.50 Prolo, 25 — G.ustasf D'HespeeJ, 50 — Va-

Lendelede — Baekelandt Emile,25 — lentin Vanhoutte. 50. 1.25

Vierstraete Eugène, 25 — Defrance Remi, Lauwe. — Remi ge bekleedt een

25 — Baekelandt Isidoor, 25 — Wasteyn schoone plaats in uw syndikaat, zoo moet

Alois, 25 — Meurice Jules, 25 — Carrette ge 18 uren werken voor het verraad, 25

Raymond, 25 — Emile Lefere, 25. — Ver- — Dat is een schoon pluimpje op uwen

helle Georges, 25 — Kesteloot Alidoor, 25. hoed, nu ge zijt van pluimpooters bloed,

2.50 25 — De werkopziener zal u op het tribu-

Aelbeke. — Bogaert Oscar, 25 —

naal indachtig zijn, uw werkmakkers

Loosveldt Jules, 25 — Vaneeckhout Ernest,

kennen het verraad, Mea Culpa, 25.

25 — Vaneeckhout Camille, 25 —Vaneeck-

0.75

hout Charles, 25 — Vaneeckhout Anna, 25 Hulste. — Leonie is kwaad omdat

— Vaneeckhout Frédéric,25 — Vanhaver- Gustaaf de late^stoor nederlaat, 25 — Arth.

beke Madeleine, 25 — Prolo, 25. 2,25 25 — Gérard is welgezind omdat hij Aloïs

Gulleghem. — Deschamps Albert, 25 pinten drinkt op zijn gemak, 25 — Ger-

— Debrouwere Camiel, .25 — Vereecke maine is kwaad omdat Gérard in acht

Robert, 25 — Toebaert Cyriel, 25 — J. D. dagen niet meer gaat, 25 — Gérard is 4de

25 — Clarisse Julien, 25 — Deschamps schepen maar hij heelt maar altijd 3 pin-

Camiel, 25 — Lecluyse Joseph, 25 — ten voor met 4 van de wet, 25 — Mijnheer

Hammers Emiel, 25, 2.25 Gérard is kontent omdat hij goed speelt

St.-Denijs. - Vandenbroucke Sylvè- op zijn instrument, 25 — 't Is nu de moeire,

25 — Ameye René, 25 — Christiaens te weerd. Gérard rijdt nu alle dagen met

Marie, 25 — Verhelle Marie, 25. 1.00 een nieuw rood peerd, 25 — Madeleine is

Helkljn. — Fasseur Camille, 25 — welgezind omdat zjj Gérard in de strijd-

Anrijs E. 25 — Desmet Laurent, 25 — Depenning vindt, 25 — Aloïs is altijd koncraene

Roland, 25 - Deconinck Jules, 25 tent, 25 — Als Josephine hem aan den

— Busschaert Ernest, 25 — Peers Zulma, arme heeft, 25 - Nietwaar Josephine, 25

25. 1.75 — Maar mijnheer den burgemeester van

Wevelghem. — Monteyne Madelei- het goed bier, 25 — Slaat daarover zijn

ne, 25 — Radio van Kortrijk 5.00 — De- bandteeken, hij geeft nog drie potten voor

kimpe Henri, 25 — Vanmarcke C. 25 — drie andere schepenen, 25 — Mijnheer de

Malfait Camiel, 25 — Doornaert Alois, 25 burgemeester van het goed bier, 25 —

— Germonprez Henri, 25 — Craeyveldt J. Is altijd tevreden met zijne leden, 25 —

25 — Vanoutryve Constant, 25 — Lange- Nooit moe 't handteeken van den burgedock

Georges, 25 — Durnez Alfons, 25 — meester van het goed bier, 25 — Alfons

Favoreel Alfons, 25 — Mispelaere A. 25 gaat geerne naar d'Hoogestraat in het

— Boussier Maurice, 25 — Dekimpe Ri- Zweerd, maar hij komt voor Maria te laat,

chard. 25 - V. J. 25 — Deconinck J. 25. 50 — Omdat Achiel niet meer zooveel

9.00 bier en wijn zou drinken, 's nachts zal er

Harelbeke. — Vanderbeken J. 25 — dan zoo geen ongeval meer voorvallen in

Stadsbader, Jules, 25 — Pannecoucke Ern. zijn bed, 50 — Prosper is kwaad omdat

25 — Lecluyse, 25. 1.00 zijnen naam Gladia beschreven staat, 25

Belleghem. — Depauw Auguste, 25 — Rachel is welgezind omdat Cyriel haar

— Vanoosthuyse Leopold, 50 —Michel Ver- bemint, 25. 5.50

vacke 50 — T'Soens Aois, 1.00— Kindts Kortrijk. — Teerling, waren die

Louis, 25 — Vandewalle Alois, 25 — agenten ook op het middagmaal die

Salembier Gaston 25 — Craynest Julien, 25 's avonds handelend moesten optreden op

— Vossaert Julien, 25 — Lernouldt Camil- uw St Josepshfeest 50 — Waar blijft gij


1.00

Lendelede.— Verschaeteis viesgezind

omdat Martba hem niet meer bemind,

25— En Martha is ook kwaad

omdat Marcel niet alle dage gaat, 25.

0.50

St. Denijs. — Edmond zaait haver al

op zijn machien zitten, 25 — Over tijd

kwam ik hem in 't gemoet, 25— Hij ge-

leek wel aan eenen aap op eene stroomachien,

25 — Hij ging overtijd achter eenen

wagen in de schuur die gesloten was, 25

Maar niettemin hij reed algelijk de baan

ermede af, 25 — Edmond lag over een

jaar te slapen dat het ronkte, 25 — En zei

dat het op esne jonge kat was dat hij lonkte,

25 -— Edmond lonkt niet meer achter

jonge katten, 25 — Maar wel achter oude

ratten, J. G. A. E. 25. 2.25

RECKEM

Zondag 6 April, in d« feestzaal van

't Volkshuis, GROOT VARIÉTÉFEEST,

gegeven door de soc. Jeugdopvoedingsgroep

« Onze Plicht», met de medewerking

van den lustigen Troep G. VAN

DAELE, met een nieuw repertorium, dat

zal de moeite waard zijn.

Deurenopen om 4 1/2 u. Gordijn om 5 u.

HET BESTUUR.

DEERLIJK

In algemeene vergadering is er

besloten geworden deel te nemen aan het

inhuldigingsfeest te Hulste den 13 April.

Al de partijgenooten die maar eenigs-

zins uit kunnen dien dag, zullen er aan

houden te Hulste te zijn.

De kameraden van Waereghem komen

naar Deerlijk waar onze partijgenooten

Ook gemaakte kléederen te bekomen

- — TE BEKOMEN BIJ : -- —

Er nest Meersseman

St-Josephsp laats, 10 :: MEENEN

(OP HET STUK)

Alle soorten van

GOEDE RIJWIELEN

aan alle prijzen, alsook het leggen van

wa'.er- en gasleidingen

en alle soorten van pompen.

li®

A LA BOTTE D'ISEGHEM

Magazijn van Praclil- en Gewone Schoenen

GEWAARBORGD, UITSLUITEND ISEGHEMSCH HANDWERK

:: ALTIJD DE LAATSTE NIEUWIGHEDEN IN MAGAZIJN ::

G. VEHCRIYSSE VANDECASTEELE

Rijselstraat, 244, MEENEN (BARAKKEN)

AUGUST GHRISTIAENS-UUCASTEL

Kor tri jkst raat, 20, MEENEN

beveelt zich aan voor het leveren van

met uw programma vaa 1 Mei of zal het We hebben besloten altijd onze zich zullen bijvoegen om 1 1/2 ure in het

weer pimjedek zijn, R. Hooghe 50 — Ge- feesten te eindigen om 91/2 ure 's avonds. lokaal om dan te samen te vertrekken

zongen door A. Labeeuw bij Desmet in de De werkende klasse heeft voor plicht naar Harelbeke waar men de vrienden

Manevlieger, stakers 3,50, strp. 25 - Lied goede gewoonten van leven aan te nemen. van daar zal vervoegen, wiens pas

gezongen door E. Durieu bij W. Clays, Met de feesten vroegte eindigen willen we gestichte Muziekmaatschappij voor de

stakers 10.00, strp. 40 — Gezongen door voorkomen dat 's nachts op de straat eerste maal medestapt, waarop de vrien-

Richard Desonnet, stakers 27.00, strp. 1,00 wordt geslenterd, wat dient en moet afden van Deerlijk ook fier mogen zijn,

—Gezongen door vrouw Lemey in 't feestgebroken worden.

aangezien wij daartoe ook het rnze hebben

paleis, stakers 4,50, strp. 50 - Gezongen Wij, socialisten, hebben dan ook voor bijgebracht door eenige spelende leden

op de Pottelberg en rondgehaald door M. plicht ons als voorbeeld to stellen. eraan toe te voegenj

Deman, stakers 7.00, strp. 1,55 — Gezon-

O. VANNKSTE. Allo kameraden, dan 13 April allen

gen in het feestpaleis door Adolphe La-

naar Hulste. HET BESTUUR.

beeuw, stakers 9.00, strp. 40 — Kegel- Vergaderingen — Zondag 6 April.

zetters geven ook strp. 1.00 - Hewel Om 9 ure voor de volkskinderen, Feest

François Kadul als gij nog menschen in de zaal.

LENDELEDE

strijdpenning zet, onderteeken het met Om 9 ure, voor clairons en tambours, Heden Zonda? 6 April, om 9 ure,

uwen naam, H. D. 5o — Alle arbeiders Muziekzaal.

algemeene vergadering, de leden van

(sters) leggen het werk neder op 1 Mei, Om 101/2 ure, voor de leden van de Veloclub worden beleefd verzocht tegen-

Ph. Vancraynest 1.00 — Omdat Toontje Soc. Veloclub, Muziekzaal.

woordig te zijn ten einde de klakken te

Knik zoowel de brieven kan bewonderen Besluiten zullen genomen wo den kunnen op rang stellen en schikkingen te

inden Bienvenu, J. K. 1.00 — Gezongen voor de uitstappen^naar soc. feesten en de kunnen nemen voor het feest te Hulste.

in de Reisduif op Soeteus molen, kiesfonds seizoen uitstappen.

HET BESTUUR.

5.00, strp. 25 — Omdat zij te geweldig zijn Deze zomer zullen er schoone en aan-

in Stefaans, A. D. D. V. 1.00 — Er werd gename uitstappen gedaan worden door de ST DENIJS

gedronken op den vooruitgang der libe- soc. Veloclub.

rale vaktonden 25 — Zouden ze niet kun- Alle werkers moeten in de roobe soc.

Heden Zondag, vergadering van

nen zeggen hoeveel van deze sukkelaars veloclub.

den Propagandaclub bij Dendievel.

25 — zich uit eigen be weging bij die k wak- Alle eerlijke werkers onder de roode

Allen op post. HET BESTUUR.

bonden lieten aansluiten 25 — Het zal wel vlag. SAELENS OMER.

meer zijn dan een dubbel oo, nietwaar

8ij IMBO-MALFAIT

Fichelke, A. Laverge 25— Gezongen door

Eudoxie Deruyter bij H. Decock en rond BISSEGHEM

37, Wilde Zwijnstraat, 37

:: MEENEN

gehaald door M. Verhaeghe, stakers 6.00, Op Zondag 13 April, wordt het

strp. 30 — Tot steun aan de stakende tex lokaal der socialistische partij te Hulste

vindt men eene groote keus van POMtielbowerker8(sters)

van Anseghem, lstè plechtig ingehuldigd.

PEN en van VELOS van alle merken,

lijst der werklieden-kleermakers huis !Jos. 't Is eene prachtige gelegenheid om waaronder: CyclesBury, 3 Fusils, enz.

Plancke te Kortrijk, stakers 28,00, strp. do kameraden van Hulste hulde te bren- Men doet ook VERMAKINGEN.

1,00 -- Ledeberg broeder Arthur ik i'oen gen voor de moeite en de zorgen die de

tevreden dat ik eens in het Volksrecht ge mogelijkheid hebben geschapen tot het Granen en Zaden

weest b«n, uw broeder Joseph Dubois 25 in bezit krijgen van dien nieuwen tempel.

Indien U verlangt schoone groensels

— Broeder Arthur, wanneer krijg ik eens De Soc. Propaganda-, Veloclub en

en bloemen te winnen, alle slach van

wat nieuws van u en wanneer komt gij Vlasbewerkers hebben besloten met vlag

GRANEN en "ZADEN voor vogelen, dui-

eens naar Gent, uw broeder Joseph 25 — aan dit feest deel te nemen.

ven, kiekens en paarden,

Gezongen door vrouw Deruyter bij Felix Wij wakkeren de kameraden aan zoo

Decock, stakers 6.00, strp. 50 — Debeurme talrijk mogelijk aan dit feest deefte nemen.

wendt U ter trouw bij

Robert 25 — Rondgehaald na het tooneel Goede correspondentie met den tram. W

stuk a Smokkelaarsvolk » door eenige Het uur van aanzet uit het lokaal zat latei-

kameraden voor de stakers van Anseghem bekend gemaakt worden.

162,00, strp. 50 — Gezongen door Medard

CAMIEL VERLINDE.

Congné bij H, Decock «n rondgehaald door

M. Verhaeghe, stakers 5.00, strp. 70.

BELLEGHEM

14.60

Helkijn. — Er waren vijf kameraden.

Zondag 13 April, om 9 ure, vergade-

25 — naar eene partij gegaan, 25 — en

ring voor alle Z. A. B'S. in het gewoon

onder weg konden zij b«t van den honger,

lokaal. Wij houden eraan alle opgeëisch-

25 — niet meer uitstaan, 25 — en hebben

ten nog eens aan te zetten regelmatig

achter veertig eieren gegaan, 25 — en

hunne bijdrage te betalen, want de strijd

hun samen goed voldaan, 25 — Maar als

is voor ons nog niet ten! einde. Wij moe-

zulke mannen zitten aan de pan, 25 —

ten in onze bonden blijven tot wij ver

zijn er meer profijtars aan, 25 — als zij

wezenlijkt hebben waaraan wij recht

ain de gemakdeure staan, 25 — 40 eieren

hebben.

met vijf, 25 — daar komt nog iets van, 25. Kameraden Zivielarbeiders, doet uwen

2.75 plicht, blijft voort strijden aan de^zijde

Belleghem.— Louis moet «ene kleine

van uw bestuur 9n betaalt regelmatig

piut hebben omdat hij geen groote meer

uile maande uwe bijdrage, om alzoo de

kan krijgen, 25 — Maar Louis is kontent

macht te geven aan bet hoogere orga-

omdat hij van Marguerite is present, 25

nisme, dat de vlaamsc'ne federatie is,

— Na een lied gezongen door een vrisnd

onzen rechtveerdigen strijd tot het uiterste

bij Achille Meuriss?, 2.50 voor de stakers

te kunnen voeren. Tot op heden hebben

van Anseghem, 50. 1.00 wij nog geene voldoening bekomen,

anders niet dan eene aalmoes. Daarom

Rolleghem] Julienne is kwaad moeten wij schouder aan schouder, op het

omdat Remi met Victor weg gaat, 25 —

zelfde ordewoord, onzen strijd voortzetten

Madeleine is viesgezind omdat de Witten

cm aan onze rrgeering te toonen dat onze

haar niet meer bemind, 25 — En zij zegt,

eenheid nog zoo rotsvast is als bij het

hij wil mij niet meer beminnen want hij

begin onzer stichting. HET BESTUUR.

komt sedert Nieuwjaar niet rneer binnen,

25 — En het rijden zal hem verblijden, 25.

1.00 't Is Zondag den 13 April dat wij

Moen. — Hardnekkig achtervolgd deelnemen aan het inhuldigingsfeest te

van eene schoolvrouw, 25 — van den Hulste, niemand mag ontbreken. Wij

Achterhoek, 25 — Maar voor mijne eer te moeten iu groot getal zijn om onze kame-

herstellen, 25 — zult gij nog eens in onze raden van Hulste aan te moedigen in

strijdpenning verschijnen. 25 En gij wordt hunnen lastigen kamp in 'dien zwarten

verzocht van mede te gaan, Vasseur, £25. hoek van ons arrondissement waar deze

moedige mannen dagelijks ijverig aan 't

werk zijn om er de socialistische gedachten

meer en meer te doen binnendringen.

Allen op post, niemand mag ontbroken.

Vertrek om 1 ure aau het lokaal.

we Aug. Vandenbroucke en Zoon

241, Rijselstraat, 241, MEENEN

Bijgenaamd : Zaadmarchands, Baiakken.

«Mwww.gwa^j;/1 iipi»— ii iKifmmm^rriiicn, wiiwy» m

CHARLES DEM EERE

Rijselstraat,153,M EENEN (Barakken)

Beveelt zich aan voor alle soort van

SCHILDER- en BEHANGWERK.

Wilt gij eene goede, schoone en goedkoope

bediening, doet uwe bestelling aan

bovenstaande adres.

BREUKEN

De toestellen zonder Veer

ren van den Spécial ist A.

DUMONCEAU, zijn de

eenigste door de Geneeskundigen

aangeprezen voor de

Breuken en Zakkingen te

genezen ; zij overtreffen als

Medikale waarde alle vreemde

toestellen aan overdrevene

prijs verkocht met belofte

vangenezing nooit verwezenlijkt.

De Belgische Itreuk

meester DUMONCEAU geef

kosteloos raad en uitleg in

VLAAMSCHE taal van 9 tot

4 ure te KORTRIJK alle ZON,

en MAANDAGEN, 25, Papegaaistraat.

YPER, de 3 a Wilt gij goed en gena

delijk gediend worden

van alle feeus en prijzen.

Bestendige tentoonstelling aan boven

staand adres.

GEMATIGDE PRIJZEN - VERZORGD WERK

voor

1 WE SOlTÔËMi

wendt u tot

RENÉ DEVOS

Schoenmaker

15, Rljaolatraat, 15 - MEENEN.

Al de schoenen zijn met de hand

Kameraden van Lendelede en om- gemaakt en zijn garantie. Ook oi

liggende.

maat op alle laatste modellen.

Wilt gij ter goeder trouw een

GOED RIJWIEL

koopen, gaat been bij

Koningstraat, 35, MEEiNEN

(recht op do Wlldezvw'jnativat)

Kasteelstraat, LENDELEDE

beveelt zich aan voor he!

Ziet het merk « De Roode Leeuw Ï

alsook B. S. A.

MAKEN EN VERMAKEN YAN SGBOENM

TE BEKOMEN: LAATSTE MODELLEN

Partijgenooten,

Voor den aankoop uwer

Goede verzorging en spoedige be i'iennq

gewaarborgd.

-MEUBEL EN- — — — a — — — g 1M wm i

wendt, U bij

CAMILLE POTIÉ

l a frêmpm%B®mh

BRUGGEPOORT, 357 (Ezelbrug)

Daar zijn schoone en sterke meubelen

VERHANDELT ALLEN AARD

te bekomen aan 10 o/o beterkoop dan :: VAN VERZEKERINGEN ::

overal elders.

' LEVEN : Volledig'met levenajof tijdel ;k«

KOMT ZIEN I KOMT ZIEN ! rente, gemengd of op bepaald termij i,

Brand en ontploffing. — Gewoon- cu

nijverheids riiico. — Werkongevallen, -

Wielrijders, Opgepast! Persoonlijke verzekering. — Ongpva hu

Wilt gij een goed en zachtloopend rijwiel? met peerden en'? rijtuigen. — Burgerl |k«

Wendt U bij

verantwoordelijkheid jegens derdon.

Breken van Glas — Autos, Motos, enz.

ARTHUR RAMAUT Voor inlichtingen wende men zich) j:

bijgenaamd «KAPITEINÏ - ONS DORP

A gent der rijwielen

RAMMANT GAUILLË (De Vett?n

DOLLY, YOLANDA en ALMA « Ons Dorp » MEENEN

met groote keus, alsook herstellingen. i•mi — i — — — m u m ^ t i it.i «

Voordeclige prijzen.—Spoedige bediening O v e r g r o o t e k e u s var

Hoeden Klakken, Berets vcor kinde-

NIETS OVERTREFT DE VERMAARDE ren, Vrouwenhoeden in alle iro e!'e •

bij

SAPO ZEEP

in zachtheid en aangenaamheid GUSTAVE SABBE-MALFAI1

Bijzonder geschikt vooi kleine kinders

Rijselstraat, 179

Voorkomt en geneest brand, jeuksel, enz. MEENEN (Barakken

Modeartikelen in 't groot voer

Te bekomen in alle Ap ithiioo

Bericht aan alle Wielrijders!

Vooraleer u een rijwiel te koopen Aan de Groepen

gaat de weieldberoemde merken gaan be- Voor uwe ERKEN NINGSTEEKEN9

zien bij

eu VLAGGEN, wendt a tot lm 'ts

in fiffl.ftid

JIJLES R £ MON Velomaker

: Brugstraat, 82, WEVELGHEM :-. E. DEWINTER-SPINNOï

reeds 33 jaar Velomaker

Onmogelijke concurrentie, spoedige BOGAERTSTRAAT, 44

bediening.

(bij de Fontenàsplaats)

BRUSSEL

Uurwerken - Juweelen - Rrilleu Teekeningen en bestekken zon ~«i

verbinding.

Wilt ge goed en genadoHjk ^

R. OSTtJN-DESTOBERE diend wordon, gaat uwe KLE* CEPEv

° Dinsdag iedere maand,

GOUDSMID

koopen bij

Hôtel des Brasseurs (Statie).

Bruggestraat, 27, MEENEN Louis Verpoort=Verhaegk

Uitlegboekje met prijs op aanvraag

42,Koopmansstraat, BRUSSEL.

Vermakingen en veranderingen van

Kleermaker

Uurwerken en Juweelen Moeskroenstraat, li6, MEES

aan prijzen buiten alle concurrentie. Gekend voor zijne gematigd 3 i I

Yoor uwe Kleederen Iluis van vertrouwen zen en verzorgd werk.

wendt U tot

Giislon Verhaeghe-Ghesquièrc Dam en en Juffers Haring rookerij- Rolmopsf aii let

Statiestraat, 3 MEENEN Voor uwe gemaakte K LEE-

-- LAATSTE MODELLEN » EEREN en BLOESEN IN ZIJDE

GROOTE KEUS VAN STOFFE en andere WOLLEN STOFFEN,

wendt u tot het welgekend huls

l.BIARÜ-DEVOS (IHarthas)

Rijselstraat 282

MEENEN (Barakken)

(goed op het nummer letten)

Ook alle soorten van ondergoed » i

stoffen aan de laagste en laatste prijzeu.

Regelmatige aankomst der gebreveteerde

Corsets « D. W. Selecta »

INGAMG VRIJ.

Handel in Pekelharing, Scbefvisch, Stokyfirl

Schol, Gonsoi ven, f an ie nen,Vijgen, Da' t -v

OCTAVE VANDEM

AALST — : —

Hulphuis : 46, Oudburg, GENT.

Voor uw Drukwerk

en Bureelbeheeften

wende men zich bij

A, BGST&SLS - DEfiAI

nasKUÉU

Rljselstraat,185,M EENELN.

Kameraden va» Reckem, Lauwe,

Jieke, Rolleghem en Relleghein!

y Indien gij in vertrouwen goede en schoone Vro u

Mannen-en Kinderschoenen wenscht te koopen aal rta;

den Winkel der Coöperatieve «LA FRATER! LIE i j»

Toerkoenjestraat, te MOESKROEN.

« La Fraternelle» fabrikeert zelf de schoei n welkt i

,1 # verkoopt.

Boet uwe Schoenen maken op maal wa tzakosto

niet meer.

KAMERADEN STEUNT UWE COOPER ATIEV"

More magazines by this user
Similar magazines