Views
4 years ago

KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv

KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv

KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... -

KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Stbl. 21.XI.2005) Wijzigingen: Bericht i.v.m. indexering (B.S. 30.I.2007) Bericht i.v.m. indexering - 14 december 2007 (B.S. 28.XII.2007, ed. 2) Bericht i.v.m. indexering - 18 december 2008 (B.S. 31.XII.2008, ed. 1) KB 17 juni 2009 (B.S. 25.VIII.2009, ed. 2) Bericht i.v.m. indexering - 4 december 2009 (B.S. 30.XII.2009, ed. 1) Bericht i.v.m. indexering - 20 december 2010 (B.S. 27.XII.2010) KB 13 maart 2011 (B.S. 5.IV.2011, ed. 2) Bericht i.v.m. indexering - 15 december 2011 (B.S. 28.XII.2011) Gelet op de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen inzonderheid op de artikelen 5, 8 en 11, § 1; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten; Gelet op de Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 13 quinquies ingevoegd bij de Richtlijn 2002/89/EG van de Raad van 28 november 2002; Gelet op het advies van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 10 november 2004; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 2004; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2004; Gelet op de notificatie van de Europese Commissie, op 24 december 2004; Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 17 januari 2005; Gelet op het advies nr 37.958/3 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Art. 1. De definities vermeld in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2005 ter vastlegging van de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, zijn van toepassing op dit besluit. Art. 2. Zijn onderworpen aan de betaling van een retributie aan het Agentschap, de prestaties: 1° die gebeuren op vraag van de operator; 2° betreffende de toekenning, de wijziging en het verlengen van de erkenning van de operatoren; 3° voor vlees - en viskeuring; 4° voor de keuring of de controle, op het ogenblik van de invoer […]; (K.B. 17.VI.2009, art. 1, 1°) 5° voor het opsporen van residuen in vlees, vis en melk; 6° voor de controles die reglementair de aanwezigheid van het Agentschap vereisen tijdens het verloop van de activiteiten; 7° die gegenereerd worden door de daad of door het verzuim van de operator, of door de aanwezigheid van bedorven, ontaarde, schadelijke of schadelijk verklaarde producten of producten die niet conform zijn aan de bepalingen van de wet die ze regelt of aan de uitvoeringsbesluiten ervan of aan de Verordeningen van de Europese Unie; 8° voor het opsporen van residuen in het kader van de vooroogstcontroles van gewassen; 9° voor reglementair vereiste, staalnames en analyses. [10° betreffende het opstellen en de aflevering van certificaten.] (K.B. 17.VI.2009, art. 1, 2°) [11° voor de verplichte keuring van spuittoestellen.] (K.B. 13.III.2011, art. 13) Art. 3. § 1. De prestaties bedoeld in artikel 2, die niet specifiek getarifeerd zijn conform de bijlagen, zijn onderworpen aan het algemeen tarief van [23,95 EUR] per aangevat halfuur per persoon en van [33,52 EUR] [indien ze reglementair moeten uitgevoerd worden] door een houder van een universitair diploma of gelijkgestelde. (Bericht 15.XII.2011) (K.B. 17.VI.2009, art. 2, 1°)

Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie ... - Favv
Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de ... - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
10 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit betreffende de organisatie ...
Koninklijk besluit betreffende een steekproefenquête naar de ...
Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van Koninklijk Besluit tot
Koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de ... - CSPE
Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de ...
Bestuderen van het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het ...
Koninklijk besluit betreffende de werkzitplaatsen en ... - Hdp
Omzendbrief betreffende de toepassing van het koninklijk besluit ...
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot
Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van Koninklijk besluit ...
Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in ...
Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed - eiatrack
Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor ... - Sabam
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische ...
KONINKLIJK BESLUIT van 17 APRIL 1980 betreffende de reclame ...
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot ...
Omzendbrief betreffende de toepassing van het koninklijk besluit ...
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot ...
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
10/02/1967 - Favv
VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de ...
Koninklijk Besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor ...
Advies aangaande het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het ...
Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot - Privacy ...
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv