Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

100 1.4.2

100 1.4.2 Wildbewerkingsinrichtingen Geschoten wild kan alleen aan een erkende wildbewerkingsinrichting worden verkocht behalve indien het voor het persoonlijk gebruik van de jager wordt gehouden of indien hij het in kleine hoeveelheden aan een particulier verkoopt die de eindconsument is, met uitsluiting van elke andere bestemming (restaurant, markt, slager, kantine, enz.). Het wild moet in zijn geheel worden verkocht en voorzien zijn van een attest van een “opgeleide persoon” (OP). Teneinde dit attest te kunnen afl everen moet de jager geslaagd zijn in een opleiding “volksgezondheid en hygiëne” en aan de jacht hebben deelgenomen. Er waren in 2009 in totaal 5.943 OP’s, 318 onder hen waren nieuw. Het attest preciseert dat het wild in een goede algemene toestand was, dat het leefgebied niet verontreinigd was en het omvat de vaststellingen van de OP m.b.t. het geslachte wild. De kwaliteit van het op de markt gebrachte wild wordt hierbij aan de consument gegarandeerd. In de wildbewerkingsinrichting voert de dierenarts van het FAVV een gezondheidsonderzoek uit op het vrij wild; van de 717.305 stuks wild werden er 13.050 afgekeurd. Het dreigend of bevestigd bederf is de belangrijkste reden voor afkeuring van zowel grof als klein vrij wild. Geleverd en aanvaard wild in de wildbewerkingsinrichtingen grof vrij wild Klein vrij wild Hinde Everzwijn Andere tweehoevigen (ree) Haarwild Pluimwild Aantal geleverd 5.921 7.018 4.471 40.841 659.054 Aantal afgekeurd 109 102 96 1.290 11.453 1.4.3 Slachtingen in landbouwbedrijven Slachten van gekweekt wild Loopvogels (struisvogels, nandoes, …) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën, …) die niet kunnen worden vervoerd omwille van het risico voor de vervoerder of om welzijnsredenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden op de plaats van oorsprong worden geslacht. De inrichting moet over geschikte lokalen beschikken zodat de slachting hygiënisch kan gebeuren. In 2009 werden 10 missies uitgevoerd bij 9 operatoren. Aantal Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 11 81,8 % 0 % 18,2 % Autocontrolesysteem 6 66,7 % 33,3 % 0 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 3 waarschuwingen en 1 PV.

Slachten van pluimvee en konijnen in de productieplaats De producenten van pluimvee of konijnen kunnen een toelating verkrijgen om kleine hoeveelheden van hun dieren in het bedrijf zelf te slachten met het oog op de directe verkoop van kleine hoeveelheden aan particulieren. De verkoop, enkel volledige karkassen, is beperkt tot de eindconsument, ofwel ter plaatse ofwel op de plaatselijke markt. In 2009 werden 7 missies uitgevoerd bij 7 operatoren. Aantal Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7 57,1 % 42,9 % 0 % 1.4.4 Islamitisch off erfeest Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreff ende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen, moeten de slachtingen volgens een religieuze ritus worden uitgevoerd in ofwel erkende slachthuizen ofwel in hiertoe tijdelijk erkende plaatsen. Zoals elk jaar werden de controles uitgevoerd in de weken afgaand aan het Off erfeest (dit jaar 27/11/2009): 617 controles op de identifi catie en de registratie, het dierenwelzijn en eventueel op het slachten en op het geneesmiddelendepot in de schapenbedrijven. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de intracommunautaire handel, gezien het aantal schapen dat het Belgisch grondgebied binnenkomt aanzienlijk hoger ligt in deze periode. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Identificatie en registratie Geneesmiddelen depot Sluikslachting Dierenwelzijn 2006 (87 bedrijven) 25,2% 5,9% 4,2% 5,0% 2007 (90 bedrijven) 41,1% 5,6% 10,0% 12,2% 2008 (116 bedrijven) 56,7% 5,0% 1,1% 8,2% 2009 (156 bedrijven) 26,0% 9,0% 7,0% 3,0% Evolutie van de niet-conformiteiten in het kader van het Off erfeest Inspecties en ziektes 101

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv