Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

108 1.5.4 Eieren en

108 1.5.4 Eieren en eiproducten Voor de controle op de naleving van de voorschriften voor het in de handel brengen van eieren werden inspecties uitgevoerd doorheen de hele keten: 149 missies werden uitgevoerd in 89 pakstations, 19 missies bij 12 fabrikanten van eiproducten en 44 missies bij 44 groothandels in eieren. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Pakstations Autocontrolesysteem 64 76,6 % 7,8 % 15,6 % Meldingsplicht 66 98,5 % 1,5 % 0 % Handelsnormen en traceerbaarheid Fabrikanten van eiproducten 236 61,9 % 27,5 % 10,6 % Infrastructuur, inrichting 13 38,5 % 61,5 % 0 % Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 15 100 % 0 % 0 % Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) Groothandels 5 80,0 % 20,0 % 0 % Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 44 72,7 % 15,9 % 11,4 % Pakstations: de meeste inbreuken het niet up-to-date houden van de registers (traceerbaarheid), niet-correcte of onvolledige wettelijk verplichte vermeldingen op de verpakkingen van de eieren en een onvoldoende onderbouwd HACCP-plan. De inbreuken hebben geleid tot volgende maatregelen: 22 waarschuwingen, 3 PV’s, 2 defi nitief beslag (9.900 stuks eieren). Fabrikanten van eiproducten: los van enkele opmerkingen over de hygiëne, werden geen ernstige tekortkomingen vastgesteld. Groothandels in eieren: net zoals voorgaande jaren betroff en de voornaamste inbreuken niet-correcte of onvolledige vermeldingen op de verpakkingen van de eieren. Deze inbreuken hadden volgende maatregelen als gevolg: 3 waarschuwingen, 1 maatregel bij een andere operator, 2 PV’s, 1 defi nitief beslag (5.040 stuks eieren). 1.5.5 Fruit en groenten Het FAVV controleert de naleving van de kwaliteitsnormen bij groenten, fruit en aardappelen, hoofdzakelijk in de groothandel (o.a. de veilingen) en voor aardappelen bij de bereiders/verpakkers en in de groothandel. In 2009 werden er 497 missies uitgevoerd bij 312 operatoren. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Autocontrolesysteem bij invoerders van bananen die kwaliteitscontroles uitvoeren 2 100 % 0 % 0 % Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 502 91,8 % 6,0 % 2,2 %

Minder zware niet-conformiteiten zoals de presentatie, de kleur of de vorm hebben een lagere weging in de beoordeling dan de ernstiger niet-conformiteiten zoals rot/bederf, kneuzingen, rijpheid, onjuiste minimummaat of de oorsprong. Bij niet-conformiteiten werd in eerste instantie een waarschuwing gegeven en werden de niet conforme producten in beslag genomen. Na een gunstige hercontrole konden de producten alsnog in de handel gebracht worden. Indien bij een nieuwe controle dezelfde niet-conformiteit bij dezelfde operator werd vastgesteld, werd een proces-verbaal opgemaakt. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot volgende maatregelen: 15 waarschuwingen, 7 maatregel bij een andere operator, 2 PV’s, 3 defi nitieve beslagen (ongeveer 3 ton groenten en fruit). 1.5.6 Diverse producten In 2009 werden 723 missies m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne uitgevoerd bij 703 operatoren van de sector transformatie van groenten en fruit, productie van snoepjes, chocolade, pasta, drank, … Ten opzichte van 2008 is het aantal missies met 19 % gestegen. Inspectie in de inrichtingen voor industriële verwerking van levensmiddelen van plantaardige oorsprong Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 725 13,4% 62,1 % 24,6 % De meest voorkomende tekortkomingen waren in afnemende volgorde: de afwezigheid van conformiteitscertifi caten voor verpakkingen, de afwezigheid van medische attesten voor alle personeelsleden, reinigings- en ontsmettingsplan, afwezigheid van wasbakken en handdragers in het sanitair et de kleedkamers en het netheid van infrastructuur en uitrusting in de productieruimte. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 208 waarschuwingen en 25 PV’s. Inspecties en ziektes 109

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv