Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

116 Verdeling van de

116 Verdeling van de inspecties van dierlijke bijproducten per sector In totaal werden tijdens de missies 483 waarschuwingen gegeven en 120 PV’s opgesteld. In 28 gevallen werd overgegaan tot een defi nitieve inbeslagname van goederen. Het betrof ongeveer 23 ton producten. 8 bedrijven werden tijdelijk gesloten en 2 procedures tot opschorting van de erkenning werden ingeleid. Naast deze missies werd er in de HORECA gecontroleerd op het verbod tot vervoedering van keukenafval aan veedieren. Tijdens 8986 missies werden er 237 niet-conformiteiten vastgesteld.

2 Gezondheidscontroles en fytosanitaire controles 2.1 Fytosanitaire controles In 2009 heeft het FAVV 9.193 monsters genomen van planten en plantaardige producten bij producenten, in opslagplaatsen, verzendingscentra, groene zones en in bossen teneinde schadelijke organismen op te sporen. Door deze opvolging is het mogelijk waarborgen te geven, op internationaal vlak, dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke voorschriften voldoen. Globaal genomen had 95,2 % van de monsters een gunstig resultaat. 2.1.1 Insecten Insecten Monsters Conform Anoplophora chinensis* 2 100 % Anoplophora glabripennis* 2 100 % Diabrotica virgifera virgifera* 3 100 % Dryocosmus kuriphilus* 2 100 % Andere insecten 7 100 % * enkel monsterneming ingeval er zichtbare symptomen zijn tijdens de inspecties. Aziatische boktorren De grote Aziatische boktorren zijn exotische insecten die talrijke loofboomsoorten aantasten tot deze wegkwijnen en afsterven. Het betreft hier quarantaineorganismen die vernietigd moeten worden. Ondanks de offi ciële maatregelen die in 2008 werden genomen, werd de grote Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) aangetroff en in een partij jonge struiken ingevoerd uit China door verschillende EGlidstaten (Cyprus, Duitsland, Nederland, …). België voert zeer weinig van deze jonge struiken direct in en er werd nog geen enkel insect, noch enig teken ervan, vastgesteld. Ze worden voornamelijk in Nederland ingevoerd. Daar werden er onlangs haarden vastgesteld in bomen van privé-tuinen en in openbare ruimtes in gebieden met zeer veel boomkwekerijen. De intensieve intracommunautaire handel, in het bijzonder vanuit Nederland, is dus een ernstige bedreiging. In 2010 zal een informatie- en sensibiliseringscampagne worden gelanceerd zodat de sector aangespoord wordt tot grotere waakzaamheid aan de dag legt; immers een vroege detectie en melding zijn noodzakelijk om eventuele haarden snel uit te roeien. Het toezicht in de afgebakende zone, meer bepaald ingevolge het binnenbrengen van volwassen Aziatische boktorren van de soort Anoplophora glabripennis, heeft de aanwezigheid van deze insecten in ons land in 2008 aan het licht gebracht: de maatregelen tot uitroeiing blijkt dus vruchten af te werpen. Inspecties en ziektes 117

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Leidraad - FAVV
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Foodweb - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv