Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

118 2.1.2 Nematoden

118 2.1.2 Nematoden Nematoden Monsters Conform Bursaphelenchus xylophilus 202 100 % Globodera spp. 656 98,5 % Meloidogyne chitwoodi 31 32,3 % Meloidogyne fallax 31 77,4 % Hoewel er herhaaldelijk meldingen waren van wortelknobbelnematoden (Meloidogyne) in de productie van groenten in volle grond en bij consumptie-aardappelen, tonen de resultaten van de monitoring aan dat de productieplaatsen van aardappelpootgoed hiervan nog steeds gevrijwaard zijn. Een gerichte bemonstering (160 monsters) heeft de afwezigheid van deze parasiet aangetoond in gecertifi ceerd aardappelpootgoed dat in België wordt geproduceerd. 2.1.3 Schimmels Schimmels Monsters Conform Gibberella circinata 5 100 % Melampsora medusae 5 100 % Monilinia fructicola 16 100 % Phytophthora kernoviae 228 100 % Phytophthora ramorum 244 75,8 % Andere bacteriën 14 85,8 % Phytophthora ramorum Omdat Phytophthora ramorum op grote schaal sterfte van inheemse eiken veroorzaakt in Californië, zijn noodmaatregelen van kracht in de EU sinds 2002. Planten bestemd voor opplant van Camellia, Viburnum en Rhododendron, andere dan Rododendron simsii (kamerazalea), worden twee maal geïnspecteerd tijdens het groeiseizoen. Op de 15 bedrijven waar een besmetting werd aangetroff en, werden de besmette planten en de waardplanten in een straal van 2 m er rond, vernietigd. De waardplanten die zich in een straal van 10 meter rond deze haard bevonden werden gedurende 3 maand in quarantaine gehouden en regelmatig opnieuw onderzocht op de aanwezigheid van symptomen. In openbaar groen en bossen werden 121 plaatsen aan een inspectie onderworden. Er werden in 2009 geen besmettingen aangetroff en.

2.1.4 Bacteriën Bacteriën Monsters Conform Clavibacter michiganensis michiganensis 22 100 % Clavibacter michiganensis sepedonicus 3.005 100 % Erwinia amylovora (feu bactérien) 453 66,4 % Ralstonia solanacearum 3.927 95,6 % Xanthomonas fragariae 70 100 % Andere bacteriën 20 95,0 % Bacteriën in de aardappelteelt Bruinrot (Ralstonia solanacearum) en ringrot (Clavibacter michiganensis Sepedonicus) worden intensief bewaakt derworpen, vooral in de productie van pootgoed. In 2009 werden 6 verdachte gevallen vastgesteld, waarvan er 3 werden bevestigd: • • • De Sloveense overheid meldde dat er bij 2 partijen plantgoed twijfelachtige resultaten werden vastgesteld; de maatregelen konden worden opgeheven na bezoek van een Belgisch expert en na analyse ter bevestiging van het negatief resultaat dat anderhalve maand later ontvangen werd. Als voorzorgsmaatregel heeft de producent toch beslist om de verdachte partij waarvan hij nog wortelknollen had te vernietigen. 1 partij consumptie-aardappelen werd in België geanalyseerd voor ringrot; het resultaat was twijfelachting en kon niet bevestigd worden door een biotest. De partij werd vrijgegeven. Naar aanleiding van herhaaldelijke vals positieve resultaten heeft het FAVV bij de Europese Commissie stappen ondernomen om de analyseprocedures aan te passen. 3 bevestigde gevallen van contaminatie, waarvan 2 met bruinrot en 1 met ringrot (een partij kweekpootgoed en 2 partijen consumptie-aardappelen) werden genoteerd. Alle maatregelen voor de totale uitroeiing van de bacteriën werden genomen: vernietiging (door biogaswinning) of beveiligde transformatie (vb. in pasta, op het eind van de werkdag en met ontsmetting van de keten, verbranding van het afval en behandeling van het water). Bacterievuur Bacterievuur komt verspreid voor in België en wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. De ziekte kan in korte tijd ernstige schade aanrichten in boomkwekerijen (o.a. meidoorn, dwergmispel, sierkwee, lijsterbes, vuurdoorn), de fruitteelt (appel en peer), maar ook in openbaar groen en privé-tuinen. Om het voor producenten van waardplanten mogelijk te maken planten te leveren aan gebruikers in gebieden waar bacterievuur niet (of zeer weinig) voorkomt, worden buff erzones afgebakend. In 2009 werden 7 dergelijke buff erzones afgebakend met een totale oppervlakte van 1.041 km2 (1.009 km2 in 2008). In deze zones werden 260 percelen met waardplanten tweemaal geïnspecteerd op de aanwezigheid van symptomen, éénmaal gedurende de periode juli-augustus en éénmaal gedurende de periode augustus-november. Tijdens de tweede visuele inspectie werden deze percelen ook bemonsterd om latente infectie op te sporen. Op 4 percelen werden visuele symptomen aangetroff en en voor 3 percelen kon de latente infectie bevestigd worden. Buiten de percelen in de buff erzones werden nog eens 9.876 plaatsen met waardplanten geïnspecteerd op de aanwezigheid van symptomen. Op 45 plaatsen werd een besmetting vastgesteld. Besmette planten werden gesnoeid tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats, afgezet tot tegen de grond of, indien deze maatregelen niet doeltreff end bleken, gerooid. Inspecties en ziektes 119

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv