Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

124 Evolutie maatregelen

124 Evolutie maatregelen BSE In juli 2005 bracht de Europese Commissie het TSE-stappenplan uit inzake van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE; Engels: TSE), zoals BSE bij runderen en scrapie bij schapen en geiten. Dankzij de strenge risicobeperkende maatregelen in de hele EU was er de jongste jaren een sterke afname van het aantal BSE-gevallen. Deze gunstige trend maakte het mogelijk een aantal bestaande TSE-maatregelen te wijzigen zonder het beschermingsniveau van de consumenten te verlagen. Zo werd vanaf 1 januari 2009 in de 15 oude lidstaten van de EU de leeftijdsgrens van 24 maanden bij kadavers en noodslachtingen en van 30 maanden bij runderen die voor humane consumptie worden geslacht, opgetrokken tot 48 maanden. In oktober 2009 en in januari 2010 kregen ook Slovenië en Cyprus de toelating om de leeftijdsgrens voor de BSE-testen op te trekken tot 48 maanden. De leeftijdsgrens voor het verwijderen van de schedelinhoud, de wervelkolom en de darmen als gespecifi ceerd risicomateriaal daarentegen, is ongewijzigd gebleven. Deze maatregel is belangrijk voor de bescherming van de volksgezondheid en blijft daarom onverminderd van kracht. In de loop van 2010 zal de Europese Commissie het TSE-stappenplan II publiceren. Op basis van dit herziene stappenplan, zullen de Europese TSE-maatregelen in de loop van de volgende jaren verder worden aangepast. Het Belgisch Agentschap pleit samen met haar voogdijminister voor de optrekking van de leeftijd waarop runderen moeten getest worden. Voor een land als België staan de uitgaven niet meer in verhouding tot de eventuele risico’s. Dit risico wordt bovendien ingeperkt door de vernietiging van risico-organen. Diagnose van de gekkekoeienziekte bij runderen In 2009 werden in België 225.547 runderen getest op BSE. Er werden snelle BSE-diagnosetesten uitgevoerd op slachtrunderen (199.230 runderen) en op gestorven runderen van meer dan 48 maanden oud (26.159 kadavers). Er werd ook een bewaking op levende runderen uitgevoerd in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en bij het gezondheidsonderzoek in de slachthuizen. Aan de 158 verdenkingen kon de nodige opvolging worden gegeven dankzij het in acht nemen van de aangifteplicht. De hersenen van alle verdachte dieren werden geanalyseerd door het CODA. De laatste drie jaar werden geen gevallen van BSE meer vastgesteld in België; het laatste geval werd vastgesteld in oktober 2006. In de hele EU werd de jongste jaren een sterke daling van het aantal positieve gevallen vastgesteld maar in bepaalde gevallen komen nog gevallen voor, hoofdzakelijk bij oudere dieren.

2.000 1.500 1.000 500 OSE bij schapen en geiten 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BSE-gevallen (België) 46 38 15 11 2 2 0 0 0 BSE-gevallen (EU) 2.167 2.124 1.376 865 561 320 175 125 67 Aantal BSE-gevallen bij runderen in België en in de Europese Unie In 2009 werden 1.709 dode schapen en geiten van meer dan 18 maanden oud bemonsterd in het vilbeluik. Daarop werd een snelle OSE-diagnosestest uitgevoerd. Geen enkel monster bleek positief. Het laatste geval van scrapie in België dateert van 2007. Genotypering i.v.m. de gevoeligheid voor scrapie Bij de uitroeiingsmaatregelen voor OSE bij schapen moeten fokschapen met een resistent genotype onder bepaalde voorwaarden niet worden opgeruimd en worden de kuddes herbevolkt met rammen en ooien met een resistent genotype. Fokrammen dienen homozygoot resistent te zijn (ARR/ARR), terwijl fokooien heterozygoot resistent moeten zijn waarbij minstens een ARR-allel en geen VRQ-allel mag aanwezig zijn. In 2009 werden 99 genotyperingen uitgevoerd bij schapen die werden bemonsterd in het slachthuis of op het bedrijf. Bij de rammen had 28 % van de onderzochte dieren het genotype ARR/ARR. 72 % van de geteste ooien had minstens een ARR-allel. Het VRQ-allel werd bij 9 % van de geteste schapen vastgesteld. Inspecties en ziektes 125

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Businessplan 2005-2008 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv