Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

126 2.2.6 Vogelgriep Het

126 2.2.6 Vogelgriep Het debat over griep en griepvirussen werd in 2009 duidelijk gedomineerd door het nieuwe pandemische virus A/H1N1. Het H5N1 vogelgriepvirus dat tevoren volop aandacht kreeg is daardoor amper aan bod gekomen in de pers en de publieke opinie. Toch was de situatie in 2009 vergelijkbaar met wat in 2008 werd vastgesteld: in Zuidoost-Azië en in sommige gebieden in Afrika was dit voor de mens besmettelijke griepvirus endemisch aanwezig en was er zeker geen verbetering merkbaar wat betreft het aantal haarden bij pluimvee, noch de occasionele gevallen bij de mens. Voor de pluimveesector is uiteraard niet alleen het H5N1 virus belangrijk. Alle pathogene vogelgriepvirussen van het H5 en het H7 type – ook de laagpathogene – kunnen immers bij gekweekt pluimvee voor problemen zorgen. Net als de voorgaande jaren, had het Voedselagentschap in 2009 monitoringsprogramma’s lopen om de vinger aan de pols te houden. De monitoring bij wilde vogels De monitoring bij in het wild levende vogels wordt al sinds 2005 georganiseerd. • • Actieve monitoring: monsters worden genomen bij levende vogels, die gespreid over het ganse jaar gevangen worden in het kader van ringactiviteiten, en bij waterwild, dat tijdens het jachtseizoen in het zuiden van het land geschoten wordt. Het FAVV werkt hiervoor al jaren samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBINW) en het “Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage” van de Université de Liège. Passieve monitoring: verdachte sterfte van wilde watervogels wordt eveneens onderzocht met de bedoeling eventuele aanwezigheid van het griepvirus op te gaan. Hier werkt het Agentschap samen met de natuurdiensten van de 3 Gewesten, nl. het Agentschap natuur en bos (Vlaams gewest), de Division de la nature et des forêts (Waals gewest) en het Brussels instituut voor milieubeheer (Brussels hoofdstedelijk gewest). Deze 3 diensten zijn verantwoordelijk voor de ophaling en het vervoer van kadavers naar het referentielaboratorium (CODA). Bemonsteringsplaatsen van wilde vogels

In 2009 werden alles samen 3.089 vogels bemonsterd op 159 verschillende sites. Meer dan 1/3 van de vogels werd bemonsterd in de gebieden waar veel trekvogels verblijven of passeren (de zgn. gevoelige natuurgebieden). Deze gebieden met hoge concentraties aan trekvogels worden als risicogebieden beschouwd voor de introductie en verspreiding van vogelgriep. Meer dan de helft van de bemonsterde vogels worden door de EU als “brugspecies” aangeduid (hoofdzakelijk eenden, ganzen, zwanen). Deze vogelsoorten kunnen bij hun trek het H5N1 virus overdragen. De monsterneming betrof keelschraapsels, cloacamonsters en eventueel serummonsters. In totaal werden zo voor de 3.089 bemonsterde vogels 5.900 monsters door het referentielaboratorium CODA geanalyseerd. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 jan fev maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec vogels 541 100 49 180 161 715 329 228 359 95 125 207 monsters 923 200 96 260 242 1.367 932 443 716 148 165 408 Bemonsterde vogels bij actieve monitoring van wilde vogels Bij 10 groepen vogels, die behoren tot 2 soorten eenden, 1 soort zwanen en 1 soort meeuwen, werden laagpathogene griepvirussen van de types H2, H3, H4, H7, H9 en H10 aangetroff en. De resultaten van de analyses zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Ze bevestigen nogmaals dat laagpathogene virussen van allerhande types veelvuldig circuleren bij watervogels in België. Inspecties en ziektes 127

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Foodweb - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV