Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

128 De monitoring bij

128 De monitoring bij pluimvee Het programma voor de actieve monitoring van onze pluimveestapel liep het ganse jaar door en betrof 664 professionele pluimveebedrijven met kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, fazanten, patrijzen, parelhoenders, duiven en loopvogels bestemd voor de vleesproductie, de leg of de vermeerdering. Op elk bedrijf werden naargelang de vogelsoort 10 of 50 dieren bemonsterd. In totaal werden ruim 7.500 dieren onderzocht. Alle monsters werden door het referentielaboratorium CODA geanalyseerd. In 3 pluimveehouderijen werden dieren met antistoff en aangetroff en, nl. één tegen een H5 virus en twee tegen een H7 virus. Ondanks een uitgebreide herbemonstering op elk van deze 3 bedrijven, kon in geen van de gevallen het virus worden geïsoleerd. Aangezien geen enkel klinisch symptoom werd vastgesteld kan besloten worden dat het telkens ging om laag pathogeen virus van bijgaande aard. 2.2.7 Q-koorts Q-koorts is een bacterieziekte veroorzaakt door Coxiella burnetti. Verschillende diersoorten zijn gevoelig voor de ziekte maar herkauwers worden beschouwd als het voornaamste reservoir. De ziekte kan ook op de mens worden overgedragen en houdt meer risico in voor de volksgezondheid dan voor de diergezondheid. Nederland wordt sinds 2007 geconfronteerd met een toename van het aantal humane gevallen van Q-koorts: 170 gevallen in 2007, ongeveer 1.000 gevallen in 2008, 2.300 besmettingen en 6 overlijden in 2009. Dit heeft geleid tot een grootschalige slachting van geiten en schapen van besmette bedrijven. In België worden jaarlijks enkele tientallen gevallen vastgesteld, maar er is geen sprake van een epidemie bij deze dieren. In december 2009 heeft het FAVV, op basis van een advies van het Wetenschappelijk comité, een monitoring ingevoerd: de aanwezigheid van de bacterie werd aangetoond in de melk van 7 van de 61 melkgeitenbedrijven en in 5 à 10 % van de gevallen van abortus bij runderen en kleine herkauwers. Deze resultaten geven wel aan dat Q-koorts in onze Belgische stapel aanwezig is maar de situatie is nog niet vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Waakzaamheid blijft geboden en het bewakingsprogramma zal in 2010 worden verdergezet. Tevens werden preventieve maatregelen opgelegd aan Q-koorts positieve bedrijven: beperkte toegang tot het bedrijf (publiek toegangsverbod), pasteurisatie van de melk, afzonderlijke ruimte voor dieren die werpen, gescheiden van de rest van de stal en andere hygiënemaatregelen bij abortussen, regels betreff ende mest, belangrijkste bron voor besmetting aan mensen door blootstelling bij abortussen. 2.2.8 Blauwtongziekte Het FAVV voert eveneens een actieve strijd tegen de blauwtongziekte van bij de eerste vaststellingen in België in 2006. Dankzij deze bestrijding en vooral dankzij de vaccinatie, werd geen enkel geval van het serotype 8 van de blauwtongziekte vastgesteld in 2009, en dit ondanks het feit dat wekelijks een vijftiental verdachte monsters voor analyse werden verstuurd. Dit is dus een aanzienlijke verbetering van de situatie, gelet op de 700 gevallen in 2006, 7.000 gevallen in 2007 en 50 gevallen in 2008. De vaccinatie tegen deze ziekte werd voor het tweede jaar in België verplicht voor alle runderen en schapen (met uitzondering van de slachtkalveren). In 2009 hebben het FAVV en het Dierengezondheidsfonds (Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten) 3,75 miljoen vaccins voor runderen en 350.000 vaccins voor schapen aangekocht. Dit vaccin werd gratis ter beschikking gesteld van de veehouders. In totaal werden meer dan 220.000 schapen en meer dan 2,35 miljoen runderen gevaccineerd tegen serotype 8.

Virus types 1 en 11 In 2008 verspreidde het serotype 1 zich snel vanaf de Spaanse grens noordwaartsnaar Frankrijk. In het voorjaar van 2009 kocht het FAVV bijgevolg bij een derde vaccinproducent een strategische voorraad van 1 miljoen doses vaccin tegen BTV1 bestemd voor runderen en schapen. Deze aankoop werd gefi nancierd door het Begrotingsfonds. Dankzij de massale, verplichte vaccinatiecampagne bij onze zuiderburen in 2008 en 2009 tegen zowel BTV8 als BTV1, moesten deze doses uiteindelijk niet gebruikt worden. Begin 2009 werd blauwtong van het type 11 aangetoond in een bloedmonster van een Oost-Vlaamse koe. Bij het onderzoek bleken nog een tiental andere rundveebedrijven aanduiden besmet met dit virus. Alle veehouderijen waren gelegen in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, ten noorden van de E40 autosnelweg en ten oosten van Gent. In geen enkel geval werden er ziektetekens vastgesteld. Deze vaststellingen en het ontcijferen van de genetische code van het virus door het laboratorium in Pirbright wezen op een levend vaccinvirus (een levend virus maar zodanig verzwakt dat het niet meer pathogeen is). Dank zij deze vaststelling kon de tijdelijk bewaking zone, ingesteld in overleg met de Europese Commissie, snel worden opgeheven. Tijdelijk controlegebied en positieve veehouderijen voor BTV11 Inspecties en ziektes 129

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Foodweb - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV