Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

146 Analyses van in de

146 Analyses van in de sector transformatie bemonsterd water Aantal monsters Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig Bij bereiding van levensmiddelen gebruikt water, putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater 245 95,6 % 0,4 % 3,7 % Mineraalwater en bronwater 22 100 % 0% 0 % Tafelwater 17 100% 0% 0 % Behandeld leidingwater 49 100 % 0 % 0 % Globaal genomen was 97 % van de 333 analyses in de verwerkende sector conform, vooral mineraalwater, bronwater, tafelwater en behandeld leidingwater. Dit is een grote verbetering in vergelijking met 2008. De non-conforme parameters waren natrium, vrij restchloor, mangaan, arseen, ammonium, MCPP (een pesticide waarvan het gebruik verboden is) en coliformen. Dit gaf aanleiding tot 2 waarschuwingen en 1 PV. Analyses van in de sector distributie bemonsterd water Aantal monsters Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig Bij bereiding van levensmiddelen gebruikt water, putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater 71 98,6 % 0% 1,4 % Mineraalwater en bronwater 116 97,4 % 1,7 % 0,9 % Behandeld leidingwater 56 98,2 % 1,8 % 0 % Globaal genomen was 99 % van de 243 analyses in de distributiesector conform. De niet-conforme parameters waren E. coli (tafelwater) en het totaal aan mesofi ele aërobe kiemen bij 22 °C (natuurlijk mineraal- en bronwater). Er werd 1 PV opgesteld.

2 Residuen en contaminanten Elk jaar neemt het FAVV monsters voor onderzoek naar verschillende residuen en contaminanten, zoals dioxinen, PCB’s, mycotoxines, zware metalen, bestrijdingsmiddelen … Dioxines, dioxineachtige PCB’s en merker-PCB’s PCB’s en dioxines zijn stoff en met een potentieel cancerogene werking. Kenmerkend voor deze stoff en is dat ze zeer resistent zijn aan chemische en biologische afbraak; daarenboven accumuleren deze stoff en in vetten doorheen alle stadia van de voedselketen. Dioxines zijn een groep van organische chloorverbindingen. Onder de noemer dioxines worden naast de ‘echte’ dioxines (polychloordibenzodioxines of PCDD’s), furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF’s) en dioxineachtige polychloorbifenylen (PCB’s) gerekend. Er bestaan 210 verschillende PCDD’s en PCDF’s waarvan er 17 beschouwd worden als giftig. Al deze verbindingen zijn lipofi el (vetoplosbaar), chemisch en fysisch zeer stabiel en weinig biologisch afbreekbaar. Daardoor worden ze geaccumuleerd in het vet van dieren en mensen. PCB’s vormen een groep van 209 verschillende congeneren. Zij komen voort uit menselijke activiteiten. Ze kunnen onderverdeeld worden in 2 kategorieën afhankelijk van hun toxicologische eigenschappen. Twaalf vertonen toxicologische eigenschappen vergelijkbaar met deze van dioxines en worden daarom vaak aangeduid als dioxine like PCB’s. PCB’s komen steeds voor in mengsels: voor de bepaling beperkt men zich meestal tot de zogenaamde merker-PCB’s. Deze worden vrij eenvoudig gemeten en geven een aanduiding van de totale blootstelling. Dioxines worden gevormd als bijproduct van een chemische reactie, of bij verbrandingsprocessen. Hierdoor komen dioxines ook van natuur voor. In tegenstelling tot PCB’s hebben dioxines geen technologische toepassing. Ze zijn een hoogst ongewenst bijproduct. De mens neemt dioxines vooral op via zijn voeding. Voedingswaren van dierlijke oorsprong zoals vlees, melk, eieren zijn de belangrijkste bron. Het controleren van diervoeders op dioxines is cruciaal. Eén lot van een voedermiddel kan immers voor een verontreiniging van een enorm aantal dieren zorgen. Bekende voorbeelden zijn de dioxinecrisis van 1999 (door een verontreiniging van dierlijk vet met transformator-olie, het incident van 2006 (door het gebruik van ongezuiverd zoutzuur bij de productie van gelatine) en in 2008, de dioxinecrisis in Ierland (veroorzaakt door gedroogde bakkerijproducten via een verontreinigde brandstof en gerecycleerd in varkensvoeder). Kort na de dioxinecrisis van 1999 werd in België een programma tot snelle opsporing van contaminanten opgezet. Verder werden bepaalde risicogrondstoff en verboden, zoals gerecycleerde vetten en oliën afkomstig uit keukens of frituren. Ook werd een verplichte analyse opgelegd van elke op de markt gebrachte partij kritische producten op PCB’s en in sommige gevallen op dioxines. Reeds in 1999 werden er voorlopige nationale normen vastgelegd voor PCB’s, in afwachting van EU-normen. Momenteel zijn er EU-normen vastgelegd voor dioxines middels de richtlijn 2002/32/EG en werd de traceerbaarheid van diervoeders verscherpt. In 2008 werd de verplichte PCB-analyse vervangen door een dioxine-analyse op de meest kritische producten zoals dierlijke vetten. Het doel van deze aanpassing is om de autocontrole op deze producten, georganiseerd door de bedrijven, nog verder aan te scherpen. Controles op producten 147

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv