Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

148 Mycotoxines

148 Mycotoxines Mycotoxines zijn door schimmels geproduceerde gifstoff en die zich op plantaardige grondstoff en ontwikkelen tijdens de groei of tijdens de opslag. Meerdere mycotoxines hebben een niet-verwaarloosbare invloed op de gezondheid van mens en dier. Zo veroorzaakt het fusariumtoxine DON (deoxynivalenol) misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, duizeligheid en hoofdpijn. Andere mycotoxines zijn giftig voor het zenuwstelsel, zoals patuline, of kunnen genschade toebrengen en zijn kankerverwekkend, zoals bepaalde afl atoxines. Verder kunnen, door de opname van verontreinigd voeder en omwille van hun chemische stabiliteit, mycotoxines voorkomen in dierlijke producten zoals melk. Daarom worden zowel diervoeders als levensmiddelen bemonsterd op de aanwezigheid van deze ongewenste stoff en. Hierbij worden de gevaarlijkste mycotoxines, afl atoxines, ochratoxine A en fusariumtoxines, gecontroleerd in de meest gevoelige matrices zoals granen en levensmiddelen op basis van granen. Bestrijdingsmiddelen Door het gebruik van bestrijidingsmiddelen in fruit-, groente- en graangewassen kunnen residuen aanwezig blijven in de grondstoff en bestemd voor diervoeders en in levensmiddelen. Om na te gaan of de bestrijdingsmiddelen goed worden gebruikt (voor het gewas erkende bestrijdingsmiddelen, vastgelegde dosissen en wachttijden…) en om de gezondheid van consumenten te beschermen legt de wetgeving maximumwaarden voor residuen (MRL) vast voor levensmiddelen. Producten die daar niet aan voldoen mogen niet in de handel worden gebracht. Sinds 1/9/2008 zijn de MRL in Europa volledig geharmoniseerd (verordening (EG) nr. 396/2005). Zo worden alle Europese consumenten beschermd en is vrij verkeer van levensmiddelen tussen de lidstaten mogelijk geworden. Het door het FAVV toegepaste controleprogramma op residuen van bestrijdingsmiddelen wordt uitgewerkt op basis van een risicoevaluatie. Levensmiddelen die een overschrijding van de MRL kunnen vertonen worden nauwlettend gevolgd. Op vraag van de Europese Commissie werd bijzondere aandacht geschonken aan bepaalde levensmiddelen afkomstig uit derde landen. Een overschrijding van de MRL vormt slechts uitzonderlijk een gevaar voor de consument maar wijst op een verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. Bij overschrijding van een MRL wordt een beoordeling gemaakt van het risico voor de consument. Als de overschrijding een mogelijk risico inhoudt voor de consument worden maatregelen getroff en om consumptie van het betreff ende product te vermijden (uit de handel nemen, perscommuniqué en terugroepen van bij de consument). Daarnaast vindt een inspectie plaats bij de operator die voor het levensmiddel aansprakelijk is (Belgische producent of invoerder) om de oorzaak van de overschrijding van de MRL te kunnen achterhalen. Al naargelang van de ernst van de inbreuk krijgt de verantwoordelijke operator een waarschuwing of een PV. Zware metalen Zware metalen zijn toxische stoff en van nature aanwezig in het leefmilieu of afkomstig uit industriële activiteiten. Ze kunnen door opname via de voeding dysfuncties veroorzaken of zich opstapelen in het lichaam (vb.: cadmium in de nieren). Controles zijn bedoeld om na te gaan dat de wettelijke normen voor levensmiddelen niet worden overschreden, maar ook in contactmaterialen. Vele keramische producten zoals borden, tassen, keukengerei zijn gekleurd, versierd of gelakt, wat soms kan leiden tot een verhoogde afgifte van cadmium en lood in het levensmiddel. Cadmium en lood zijn zware metalen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Zo kan loodcontaminatie leiden tot verminderde geestelijke ontwikkeling en intellectuele prestaties bij kinderen en hart- en vaatziekten bij volwassenen en cadmiumintoxicatie tot een verstoorde nierfunctie. Lood en cadmium in ceramiek en de migratie van deze metalen naar eetwaren zijn strikt gereglementeerd.

PAK’s Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoff en (PAK’s) gevormd waarvan sommige wellicht kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK’s worden in levensmiddelen gevormd bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. Grote hoeveelheden PAK’s kunnen worden aangetroff en in geraffi neerde olie. In dat geval kunnen de PAK’s worden verwijderd door een extra processtap in te voeren door behandeling van het levensmiddel met actieve koolstof. Een andere mogelijke bron van PAK’s zijn de afzettingen uit het milieu op vis en zeevruchten. Voor bepaalde levensmiddelen is een maximale limiet voor de meest toxische PAK vastgesteld: benzoapyreen. 2.1 Diervoeders 2.1.1 Residuen van bestrijdingsmiddelen Er worden analyses uitgevoerd om na te gaan of de maximumwaarden voor residuen in acht worden genomen. In 2009 werden 75 monsters van grondstoff en geanalyseerd: 98,7 % ervan waren conform. De niet-conform analyse heeft betrekking op de aanwezigheid van chloorprofam in spelt. 2.1.2 PCB’s en dioxinen, zware metalen, mycotoxines De 2.077 analyses voor PCB’s en dioxinen, 680 analyses voor zware metalen en 1.019 analyses voor zware metalen waren allen conform de normen, met uitzondering van één volledig voeder voor zeugen (DON), waarvoor een waarschuwing werd opgemaakt. PCB’s, dioxinen, zware metalen en mycotoxines in diervoeders Grondstoff en Voormengsels Mengvoeders Additieven Dioxineachtige PCB’s 48 3 26 3 PCB’s en dioxinen PCB 240 117 500 3 Dioxinen 445 122 483 87 Arseen 51 90 Zware metalen Cadmium Kwik 59 52 59 116 90 Lood 80 83 Afl atoxine B1 104 119 Deoxynivalenol (DON) 38 92 (98,9 %) Fumonisine B1 86 92 Mycotoxines HT-2 toxine 45 1 Ochratoxine 85 184 T2-toxine 45 45 1 Zearalenon 36 91 Controles op producten 149

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv