Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

150 2.1.3 Fluor In

150 2.1.3 Fluor In 2009 werden 74 fl uormetingen uitgevoerd in mineralen, mengvoeders, samengeperste pulpen en kalkalgen. Alle monsters waren conform. 2.1.4 Andere verboden of ongewenste stoff en Bepaalde stoff en worden binnen bepaalde grenzen aanvaard, anderen zijn formeel verboden in diervoeders. Bij de verboden stoff en horen hormonen of antibiotica die groeibevorderend zijn voor dieren. Onze onderzoeken op dit vlak waren gericht op de kruiscontaminatie in de fabriek of op de aanwezigheid van verboden additieven, zoals antibiotica waarvan het gebruik verboden is om antibioresistentie van de micro-organismen te voorkomen. Gerecycleerde vetten zijn eveneens verboden door het gebrek aan transparantie en waarborgen op het vlak van kwaliteit en veiligheid van dergelijke materies. Onvoldoende zuivere rundervetten zijn eveneens verboden. Deze maatregel werd genomen ter bescherming tegen gekkekoeienziekte. Verboden of ongewenste stoff en in dierenvoeders (conformiteitspercentage) Grondstoff en Mengvoeders Hormonen 1 (100 %) 687 (100 %) Polycyclische aromatische koolwaterstoff en 120 (100 %) 120 (100 %) Onzuiverheden in rundervetten 64 (95,3 %) Gerecyclede oliën 120 (100 %) Moederkoren van rogge 28 (100 %) Kruiscontaminatie en verboden medicinale stoff en 758 (100 %) De niet-conformiteiten voor onzuiverheden in rundervetten gaven aanleiding tot 1 PV. 2.2 Meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Residuen en contaminanten in meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (conformiteitspercentage) Meststoff en Organische bodemverbeterende middelen Organische teeltsubstraten Zuiveringsslib Cadmium 10 (100 %) Zware metalen 86 (100 %) 55 (98,2 %) 76 (100 %) PCB 35 (100 %) De 262 analyses waren conform, met uitzondering van één teelaarde die een te hoog nikkelgehalte vertoonde. Er werd 1 PV opgesteld.

2.3 Fruit, groenten, graan en verwerkte producten van plantaardige oorsprong 2.3.1 Mycotoxines Claviceps purpurea (moederkoren van rogge) in granen bemonsterd bij de verwerking en distributie Aantal monsters Conform Rogge 5 80 % Tarwe 33 100 % Spelt 2 100 % Daarnaast worden andere controles op het gehalte aan mycotoxines uitgevoerd bij de invoer (zie hoofdstuk betreffende de controles bij invoer en uitvoer). 2.3.2 Residuen van bestrijdingsmiddelen In 2009 werd bijzondere aandacht besteed aan bepaalde groenten: • • Aubergines, bonen, kalebassen en pepers afkomstig uit Thailand en de Dominicaanse Republiek, na vaststelling van talrijke overschrijdingen van de MRL de laatste jaren. Deze op import toegespitste controles zijn sindsdien verplicht in alle lidstaten vanaf januari 2010, na de inwerkingtreding van het Europees Reglement nr. 669/2009. Verse en droge wilde paddenstoelen, na de ontdekking van nicotine in wilde paddenstoelen door Duitsland (vooral geïmporteerd uit China) met gehalten die de MRL overschreden, en op aanvraag van de Europese Commissie; de nicotine werd vermoedelijk illegaal gebruikt als insecticide. De bemonsterde producten van Belgische en vreemde oorsprong worden op verschillende punten in de voedselketen genomen, vooral aan de grenscontroles (havens, luchthavens) en bij groothandelaars. Groenten fruit & granen n 2009 werden er 1.814 monsters van fruit, groenten en graan genomen op de Belgische markt; 94,3 % van de monsters waren conform (geen residuen of geen overschrijding van de in de wetgeving vastgelegde MRL). De resultaten van deze controles op residuen van bestrijdingsmiddelen worden gerapporteerd conform de instructies van de Europese Commissie, namelijk zonder rekening te houden met de analytische onzekerheid over het resultaat; indien er wel rekening wordt gehouden met deze onzekerheid, bedraagt het conformiteitspercentage 97,4 % voor de monsters. Het aantal monsters is met 28 % toegenomen in vergelijking met 2008. De door de laboratoria gebruikte methoden maakten eveneens onderzoek mogelijk naar een groter aantal bestrijdingsmiddelen (376 verschillende bestrijdingsmiddelen in 2009, 350 in 2008). Controles op producten 151

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv