Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

158 Groeibevorderende

158 Groeibevorderende middelen In 2009 werden 745 monsters onderzocht op androgenen, gestagenen en œstrogenen, 701 monsters op stilbenen, 591 monsters op beta-agonisten, 587 monsters op corticosteroïden en 201 monsters op thyreostatica. Acht monsters bleken niet conform te zijn door de aanwezigheid van corticosteroïden. 2.7.3 Verwerking en distributie Stalen van vlees en vleesproducten, afkomstig van de verwerking en distributie, werden bemonsterd op dioxines, PCB’s (polychloorbifenylen) en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoff en). Alle monsters waren conform. Residuen en contaminanten in vlees en vleesproducten in verwerking en distributie (aantal analyses) Dioxines en dioxine-achtige PCB’s Merker-PCB’s PAK Vlees 40 Dierlijke vetten 35 10 Vleesproducten 39 2.8 Aquacultuurproducten In 2009 werden 112 monsters genomen bij aquacultuurbedrijven voor onderzoek naar anabolica (30), verboden stoff en (28), antibiotica (9) anthelminthica (19), dioxinen en PCB (40), organochloorpesticiden (8), lood en cadmium (18) en malachietgroen (75) in vissen uit aquacultuur; alle stalen waren conform. 2.9 Visserijproducten 2.9.1 Histamine Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer bacteriën het van nature in vis aanwezige aminozuur histidine omzetten in histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis, … bevatten veel histidine en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine vooral bij hanteren of opslag in verkeerde omstandigheden (bijvoorbeeld bewaren bij te hoge temperatuur). Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken zoals misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn en maagdarmklachten. Histamine wordt niet vernietigd bij het koken van de vis. Het bewaren van verse vis in gekoelde omstandigheden (bij een temperatuur van 0 tot 4 °C) is dus een zeer belangrijke maatregel om de histaminevorming tot een minimum te beperken.

Analyses op histamine Makreel (vismijn) Visserijproducten rijk aan histidine (transformatie en distributie) Analyses Conform Analyses Conform Histamine 1 100 % 37 94,6 % 2.9.2 Dioxines, dioxine like PCB, PCB’s, zware metalen en PAK’s Analyses van vissen en schaaldieren werden uitgevoerd op dioxines, dioxine like PCB, PCB’s: • • In vismijnen: de 186 analyses waren conform In transformatie en distributie: de 186 analyses waren conform Zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoff en (PAK’s) (aantal analyses) Cadmium Lood Kwik PAK’s Tweekleppigen 5 5 5 5 Vis en schaaldieren 45 20 36 49 Alle monsters waren conform. 2.9.3 Tributyltin Tributyltin is een stof die sinds het begin van de jaren 1970 in verf wordt gebruikt om de aangroei van algen en zeepokken op scheepsrompen tegen te gaan. Door het gebruik van dergelijke verf neemt het brandstofgebruik af. Deze organotinverbinding wordt tegenwoordig in grote hoeveelheden aangetroff en in de havens en vaarroutes. Het gebruik van verf met tributyltin is sinds 1990 verboden op de rompen van schepen kleiner dan 25 m. De Europese Unie heeft een verbod opgelegd om tributyltin nog op de markt te brengen en wetgeving is in voorbereiding om het verbod op de aanwezigheid van tributyltin op scheepsrompen van kracht te maken. Tributyltin hecht zich gemakkelijk aan slibdeeltjes en zwevend stof. Op deze manier komt het in de voedselketen terecht. Zo komt tributyltin voor in schaal- en schelpdieren. In 2009 werden 30 monsters van oesters, mosselen en garnalen (van groothandel en kleinhandel) geanalyseerd. Allen waren conform. 2.9.4 Bewaarmiddelen in garnalen Sorbinezuur en benzoëzuur zijn toegelaten conserveermiddelen in gekookte garnalen. Boorzuur is echter verboden. In 2009 werden gekookte garnalen afkomstig van vismijnen (18 analyses) en groothandels (50 analyses) onderzocht op sorbinezuur, benzoëzuur en boorzuur. Alle monsters waren conform. Controles op producten 159

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv