Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

168 3 Microbiologische

168 3 Microbiologische controles Jaarlijks worden door het FAVV diervoeders, levende dieren, karkassen en verschillende soorten levensmiddelen bemonsterd voor microbiologische analyse. Micro-organismen kunnen immers schadelijke eff ecten teweegbrengen bij zowel dier als mens. Welke micro-organismen precies opgespoord worden hangt af van het type levensmiddel. Afhankelijk van de samenstelling, de bereidingswijze en de bewaring houdt elk type levensmiddel specifi eke microbiologische risico’s in. In sommige gevallen dient ook rekening gehouden te worden met de doelgroep waarvoor het levensmiddel bestemd is (bijvoorbeeld babyvoeding). Ziekteverwekkende of pathogene micro-organismen zijn onder andere Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Staphylococcus coagulase positief, Bacillus cereus, Clostridium perfringens en Vibrio parahaemolyticus, alsook het norovirus en het hepatitis A-virus. Ze kunnen voedseltoxi-infecties veroorzaken. Besmetting van levensmiddelen kan gebeuren door gebruik van besmette brandstofgebrek aan hygiëne tijdens de bereiding of het productieproces. Naast pathogenen wordt ook gezocht naar indicatororganismen. Deze micro-organismen zijn op zichzelf onschadelijk, maar hun aanwezigheid kan wel duiden op het feit dat de hygiënische praktijken bij de behandeling van levensmiddelen minder goed zijn. Voorbeelden van indicatororganismen zijn E. coli, Enterobacteriaceae, totaal kiemgetal en gisten en schimmels. 3.1 Salmonella in de voedselketen Salmonella is reeds jaren een van de belangrijkste zoönosen, dit wil zeggen een ziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. De bestrijding wordt in België over de hele voedselketen georganiseerd omdat Salmonella in elke schakel van de keten (van diervoeder tot de mens, via dier) kan doorgegeven worden en in de voedselketen op elk niveau kan binnendringen (via verschillende bronnen). Bepaalde serotypes van salmonella worden als kritisch beschouwd en vragen bijzondere aandacht tijdens de controle.

Contaminatie van slachthuizen door Salmonella Ohio In 2009 werd een belangrijke toename van het aantal aangiften van menselijke Salmonella door Salmonella Ohio opgetekend door het Belgisch Nationaal Referentiecentrum voor Salmonella en Shigella (het WIV). Dit eerder zeldzame serotype werd tevens teruggevonden in monsters van varkenskarkassen die werden getest in slachthuizen in het kader van het toezicht vanwege het FAVV. Het epidemiologisch onderzoek toonde aan dat een slachthuis van varkens aan de oorsprong lag van deze toxiinfectiehaard in België, maar tevens in Luxemburg en Duitsland. Een kruiscontaminatie tussen materiaal dat met salmonella was gecontamineerd en karkassen was verantwoordelijk voor de contaminatie van het vlees. De leiding van het slachthuis informeerde haar klanten, en zij informeerden op hun beurt de consumenten; de vleesproducten in kwestie werden uit de handel en bij de consumenten teruggeroepen (via persberichten). Het slachten van varkens werd opgeschort om een diepgaande reiniging en ontsmetting van de infrastructuur en uitrustingen uit te voeren. Van zodra bij de analyses geen Salmonella meer werd aangetoond, kon het slachten worden hervat. 3.1.1 Diervoeders Salmonella in diervoeders Aantal monsters Conform Grondstoff en 145 96,6 % Mengvoeders 520 98,8 % Er werden 11 serotypes van Salmonella (S. Typhimurium, S. Anatum, S.6,7, S. Infantis, S. Lexington, S. Senftenberg, S. Livingstone, S.Jerusalem, S. Cerro, S. Rissen, S.Emek) vastgesteld. Deze non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 3 waarschuwingen. In een voedermiddel van dierlijke oorsprong of een voeder voor gezelschapsdieren wordt het product opnieuw verwerkt om het vrij van Salmonella te maken. In andere gevallen (bv. plantaardige voedermiddelen) zal afhankelijk van het serotype (‘kritische’ serotypes) en het type product actie ondernomen worden (behandeling, recall, informatie naar de klant…). Controles op producten 169

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Leidraad - FAVV
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv