Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

170 3.1.2 Dieren Varkens

170 3.1.2 Dieren Varkens Alle bedrijven met een capaciteit van meer dan 30 vleesvarkens worden sinds juni 2007 om de 4 maanden door de bedrijfsdierenarts gecontroleerd op Salmonella. Bedrijven met langdurig hoge prevalenties worden aangeduid als risicobedrijf (driemaal opeenvolgend positief ). Salmonellabestrijdingsprogramma bij vleesvarkens Totaal aantal Aantal positief Analyses 171.767 16,5 % Bedrijven 6.395 32,6 % In 2009 werden 231 bedrijven voor een eerste maal als salmonellarisicobedrijf aangeduid, 84 bedrijven werden voor een tweede maal salmonellarisicobedrijf en worden begeleid door DGZ of ARSIA. Dit is een positieve trend ten opzichte van 2008 en vormt een daling van de circulatie van de kiem op vleesvarkensbedrijven. Het FAVV voerde steekproefsgewijze inspecties uit op de 211 salmonellarisicobedrijven. Op 45 salmonellarisicobedrijven werd het bedrijfsspecifi ek Salmonella-actieplan niet volledig opgevolgd opgesteld door de bedrijfsdierenarts, gebaseerd op de richtlijnen van DGZ en ARSIA. Pluimvee Bij kippen is de bestrijding begonnen aan de top van de fokpiramide, nl. bij het fokpluimvee. Reeds in 1993 werd gestart met een monitoring op Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. In 2005 werd bij fokpluimvee gestart met het huidige bestrijdingsprogramma, in 2007 bij leghennen en in 2009 bij braadkippen. De bestrijding gebeurt op toomniveau. Een toom is een groep kippen die onder andere in eenzelfde ruimte gehouden wordt en dezelfde leeftijd en gezondheidsstatus heeft. Fokpluimvee (ouderdieren en selectiepluimvee) moet vrij zijn van de 5 belangrijkste serotypes van zoönotische Salmonella (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis en S. Virchow). Bij ouderdieren is de vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis verplicht, bij selectiepluimvee verboden. Om de salmonellastatus van een toom fokpluimvee in productie te bepalen worden om de 14 dagen stalen genomen van elke toom. Tijdens de opfok worden ze gecontroleerd als eendagskuiken en op de leeftijd van 4 en 16 weken. Op de leeftijd van 16, 24, 46 en 56 weken worden offi ciële bemonsteringen uitgevoerd. In de legsector wordt S. Enteritidis en S. Typhimurium bestreden. Sinds juni 2007 is vaccinatie tegen S. Enteritidis verplicht, vaccinatie tegen S. Typhimurium wordt sterk aangeraden. Elke toom in productie wordt om de 15 weken gecontroleerd op Salmonella. Tijdens de opfok worden ze gecontroleerd als eendagskuiken en op 16 weken. Jaarlijks wordt van elk bedrijf één toom in productie offi cieel bemonsterd. Bij braadkippen wordt in het kader van de gezondheidskwalifi catie en de salmonellabestrijding, elke toom op een bedrijf met meer dan 200 stuks pluimvee onderzocht op Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten.

Salmonellabestrijdingsprogramma’s bij pluimvee Fokpluimvee Leghennen Braadkippen Stalen Tomen Aantal Positief Aantal Positief Te bestrijden serotypes opfok 900 0,8 % 302 1,0 % 0,3 % productie 11.050 0,2 % 526 3,0 % 0,0 % opfok 309 0,6 % 283 0,7 % 0,4 % productie 2.185 3,7 % 763 7,3 % 3,7 % ingangscontrole 5.305 0,1 % 5.226 0,1 % 0,0 % uitgangscontrole 8.976 2,9 % 8.049 3,1 % 0,5 % Tomen fokpluimvee positief voor een van de 5 te bestrijden serotypes, worden binnen de maand geslacht, broedeieren worden vernietigd of gepasteuriseerd. De stal wordt grondig gereinigd en ontsmet en gecontroleerd op de aanwezigheid van Salmonella vooraleer een nieuwe toom wordt opgezet. Sinds juni 2007 worden eieren afkomstig van tomen leghennen positief voor Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium gekanaliseerd naar de eiverwerkende industrie voor hittebehandeling om een salmonellavrij eindproduct te bekomen. De overige aanwezige tomen worden offi cieel bemonsterd om de aanwezigheid van Salmonella uit te sluiten. De stal wordt grondig gereinigd en ontsmet en gecontroleerd op de aanwezigheid van Salmonella vooraleer een nieuwe toom wordt opgezet. De volgende toom die in dezelfde stal wordt opgezet wordt offi cieel bemonsterd op de leeftijd van 24 weken. Een toom braadkippen die positief is voor eender welk serotype zoönotische Salmonella wordt geslacht na de negatieve tomen om kruiscontaminatie in de slachtlijn zoveel mogelijk te vermijden. De slachthuizen voeren een grondige reiniging en ontsmetting door na het slachten van positieve tomen. De doelstellingen voor 2009, vooropgesteld in de Europese reglementering, werden voor fokpluimvee bereikt. Bij leghennen wordt bij de prevalentie van de te bestrijden serotypes een daling van 1 % vastgesteld in plaats van de vereiste 10 %. Hoe lager de prevalentie, hoe moeilijker het is om de doelstelling te halen. Op dit ogenblik heeft dit geen gevolgen. Er is een daling van het aantal zoönotische Salmonella positieve tomen ten opzichte van 2008 merkbaar, zowel bij fokpluimvee als bij leghennen. 3.1.3 Producten Exploitanten van slachthuizen en uitsnijderijen moeten preventieve maatregelen nemen i.v.m. hygiënebeheer en corrigerende acties doorvoeren in het kader van een op HACCP gebaseerd autocontrolesysteem voorzien. Maatregelen voor het slachten en het uitsnijden volstaan om het risico van verontreiniging van het vlees door salmonella te verminderen. Er moeten regelmatig hygiënecontroles worden uitgevoerd aan de hand van microbiologische analyses op vlees en karkassen van varkens, vleeskippen en kalkoenen overeenkomstig Verordening (EG) nr 2073/2005. In de verwerking en de distributie moeten de exploitanten ervoor zorgen dat besmetting met Salmonella en/of uitgroei van Salmonella zoveel mogelijk wordt vermeden door de juiste maatregelen te nemen in het kader van hun HACCP-plan, bijvoorbeeld: zo hygiënisch mogelijk werken om kruiscontaminatie te vermijden, correcte bewaaromstandigheden en temperaturen toepassen, eventueel analyses uitvoeren op grondstoff en en eindproducten,… In het kader van Verordening (EG) nr. 2073/2005 zijn bovendien voedselveiligheidscriteria vastgesteld voor Salmonella in een aantal levensmiddelen. In totaal werden voor Salmonella in de verwerkende sector 2.177 analyses uitgevoerd op levensmiddelen; 97,2 % waren conform. Controles op producten 171

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv