Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

176 Er werden tevens

176 Er werden tevens analyses voor Campylobacter uitgevoerd op 90 monsters van levende tweekleppige weekdieren, genomen bij groot- en kleinhandels, op 1 warm bereid gerecht en op 82 monsters van pitavlees; alle monsters voor weekdieren en het bereide gerecht waren conform; 97,6 % van het pitavlees was conform. In de verwerking en de distributie moeten de exploitanten ervoor zorgen dat besmetting met Campylobacter en/of de ontwikkeling ervan zoveel mogelijk wordt vermeden door de juiste maatregelen te nemen in het kader van hun HACCP-plan, bijvoorbeeld: zo hygiënisch mogelijk werken om kruiscontaminatie te vermijden, correcte bewaaromstandigheden en temperaturen toepassen, eventueel analyses uitvoeren op grondstoff en en eindproducten. Bij niet-conformiteiten zijn de genomen maatregelen afhankelijk van de aard van het product. Kant-en-klare producten worden steeds herbemonsterd. Indien het resultaat van deze herbemonstering positief is, worden de producten uit de handel gehaald of teruggenomen. In andere gevallen stelt zich niet direct een gevaar voor de consument. De operator wordt door het FAVV op de hoogte gebracht van het niet-conforme resultaat en dient de nodige corrigerende maatregelen te treff en in het kader van zijn HACCP-plan. 3.2.3 Humane Campylobacteriose Uit de maandrapporten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat het aantal gerapporteerde humane gevallen van Campylobacter slechts de jongste jaren licht gedaald is (van 5.614 gevallen in 2004 naar 3.894 in 2009). Wegens de sterkere daling van het aantal humane salmonellagevallen neemt Campylobacter in relatieve belangrijkheid toe. De consument kan het risico op Salmonella- en Campylobacterbesmetting beperken door de producten voldoende te verwarmen voor consumptie en door kruiscontaminatie te vermijden. Zo moeten consumenten er bijvoorbeeld op letten dat zij geen groenten die rauw gegeten worden, snijden op een snijplank die tevoren gebruikt werd voor het versnijden van rauw vlees. 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Campylobacteriose gevallen 5.614 5.423 4.766 4.985 4.013 3.894

3.3 Andere pathogenen 3.3.1 Slachthuiskarkassen In 2009 werden 995 runderkarkassen bemonsterd voor onderzoek naar verocytotoxine-producerende E. coli O157:H7 (VTEC); 10 karkassen waren positief en werden defi nitief in beslag genomen voor vernietiging of voor verwerking tot bereide vleeswaren die de volledige vernietiging van de bacterie garandeert. Bij gebrek aan een reglementaire norm voor deze ziekteverwekker, wordt de sanitaire beoordeling van levensmiddelen uitgevoerd conform artikel 14 van Reglement (EG) nr. 178/2002, waarin wordt voorzien dat geen enkel levensmiddel dat gevaar oplevert in de handel mag worden gebracht. Het beheersen van dit microbiologisch gevaar steent op het slachten van runderen met een propere vacht en de hygiëne in de keten van de vleesproductie. 3.3.2 Producten in de verwerking In 2009 werden 5.909 microbiologische analyses van levensmiddelen uitgevoerd bij hoevezuivelproducenten, in de sector verwerking (met uitzondering van de slachthuizen). 94,5 % van de microbiologische analyses in het kader van het controleprogramma was conform. Buiten het controleprogramma was 81,3 % van de analyses conform (naar aanleiding van een klacht, een RASFF-alarm, of een hercontrole). De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 1 waarschuwing en 2 PV’s. Microbiologische analyses in de sector verwerking Aantal analyses Conform Salmonella 2.177 97,2 % Listeria monocytogenes 1.484 95,5 % E. coli O157 714 100 % Campylobacter 639 93,1 % Yersinia 390 100 % Bacillus cereus 217 99,5 % Gisten en schimmels 99 94,9 % Vibrio paraheamolyticus 72 100 % Vibrio cholerae 41 100 % Claviceps purpurea 40 97,5 % Clostridium perfringers 31 100 % Cronobacter sakazakii 5 100 % Listeria monocytogenes is een wijdverspreid organisme dat vaak in rauwe grondstoff en en productieomgevingen wordt aangetroff en. Dit micro-organisme vormt een belangrijk risico voor de groep consumenten meestal aangeduid als YOPI (Young, Old, Pregnant and Immunosuppressive people). Op basis van Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen is het criterium zeer streng. Voor kant-en-klare levensmiddelen kan de producent van dit strenge criterium afwijken indien hij op basis van wetenschappelijke of experimentele gegevens (pH, wateractiviteit, groeitesten, …), zoals beschreven in richtlijnen van de Europese Commissie, kan aantonen dat een minder streng criterium ook voldoende garanties geeft voor de gezondheid van de consument. Controles op producten 177

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv