Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

214 Vanaf 2006 is het

214 Vanaf 2006 is het aantal processen-verbaal toegenomen tot 2.448 in 2006, 3.539 in 2008 en 3.884 in 2009. Vanaf midden 2007 werd de klemtoon steeds meer gelegd op uniforme controles door het gebruik van gewogen checklists in heel het land en in 2008 tevens op de eff ectieve opvolging in geval van vastgestelde non-conformiteiten. Net zoals in de voorgaande jaren betroff en de meeste inbreuken de hygiëne in de horecasector en de kleinhandel en dit vooral omwille van een geringer professionalisme in deze sectoren. Omgekeerd werd een daling van het aantal inbreuken vastgesteld inzake dierengezondheid. Het aantal inbreuken in andere sectoren blijft stabiel. Belangrijkste domeinen van administratieve boetes De commissarissen trachten de magistraten zoveel mogelijk te sensibiliseren voor de problematiek van de voedselketen via regelmatige contacten met de verschillende Parketten en door de overmaking van gedetailleerde verslagen in geval van niet betaling van voorgestelde boetes. Het aantal strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen van overtreders neemt beduidend toe. Voorstellen van boetes 2005 2006 2007 2008 2009 Aantal voorstellen 1.448 1.454 2.164 3.104 3.497 Dossiers overgemaakt aan het Parket 245 223 284 441 333 Totaal bedragen voorgesteld 863 203 € 868.749 € 1.271.419 € 1.733.653,5 € 1.826.243,5 €* * bedrag niet defi nitief aangezien een aantal dossiers nog verdere behandeling vragen (59) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 Levensmiddelen (wet van 1977) 47% 43% 30% 28% 25% Hygiëne van levensmiddelen (verord. EG 852 en 853/2004) 25% 28% 27% Diergezondheid (wet van 1987) 16% 16% 6% 3% 4% Dierenwelzijn (wet van 1986) 7% 8% 3% 2% 2% KB controle van 22/2/2001 16% 16% 17% Vleeshandel (wet van 1952) 13% 8% 2% 2% 3% Diervoeders en bestrijdingsmiddelen (wetten van 1969 en 1998) 5% 6% 5% 4% 3% Andere wetten en EU verordeningen 12% 19% 13% 17% 19%

2.2 Intrekking of weigering van de erkenning of toelating Notifi caties en maatregelen na controles Wanneer andere maatregelen (waarschuwing, PV) niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt de procedure tot weigering, intrekking of schorsing van de erkenning ingezet. Als de sanctie wordt bevestigd, kan de operator vragen om te worden gehoord door de beroepscommissie van het FAVV. In 2009 werden 20 procedures tot intrekking en 11 procedures tot weigering opgestart. • • • • 5 procedures werden onderworpen aan een beroep bij de Beroepscommissie van het FAVV, waarna de Minister een beslissing moest nemen : in 3 dossiers bevestigde de Minister de initiële beslissing van het FAVV, één erkenning werd toegekend en één operator is failliet gegaan tijdens de procedure. 2 operatoren zijn failliet gegaan tijdens de procedure en hebben de activiteiten in hun inrichting niet hernomen. In 11 gevallen werd de door het FAVV opgelegde maatregel bevestigd en heeft de operator zijn activiteiten in zijn inrichting moeten stopzetten. Voor andere procedures werd door de operator een actieplan voorgesteld om de inrichting in orde te stellen, en een contract werd afgesloten tussen de operator en het FAVV. Bij 2 operatoren werd een onmiddellijke intrekking (zonder mogelijkheid tot beroep) opgelegd omwille van de ernst van de vastgestelde feiten. 215

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv