Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

218

In het kader van de fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen neemt de Nationale opsporingseenheid van het FAVV (NOE) deel aan de volgende werkgroepen. Multidisciplinaire HormonenCel (MHC) De Federale politie is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten via de MHC. Deze laatste dient een signaal-, advies- en informatiefunctie te verzekeren ten behoeve van de bijstandsmagistraat, politieke verantwoordelijken, bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Tevens is zij belast met onderzoeken op vraag van politiediensten, gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele cel. In 2009 werd ook een protocol ondertekend door de bevoegde ministers waardoor het FAVV zal tussenkomen bij de aanwerving van een personeelslid door de MHC. Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economi-sche sectoren (ICCF) Deze is belast met: • • • het effi ciënt beheer van informatie-uitwisseling het uitwerken van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën in de fraudebestrijding worden vastgelegd het gezamenlijk overleg inzake fraudemechanismen. In de schoot van deze commissie neemt de NOE deel aan het “Veille” systeem of het “Informatienetwerk Fraudebestrijding” dat de ICCF in 2009 heeft opgezet en waarbij de verschillende deelnemende diensten diverse vaststellingen aan elkaar kunnen rapporteren. Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV) Deze is belast met: • • het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren. Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV) De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MFVV die met volgende taken belast is: • • • bijdragen tot het bepalen van de terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten met fraude in de voedselketen en dit door het inzamelen, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie aan de verschillende betrokken diensten coördineren van de inspanningen van de betrokken diensten evaluatie van de uitgevoerde acties. Fraudebestrijding 219

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv